Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.55 Mb.
səhifə5/8
tarix08.06.2018
ölçüsü0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 • Sertifikatlaşdırma üzrə şura
  1. Məhsulun sınağının yanlış nəticələrini təqdim etdiyinə görə hansı orqan məsuliyyət daşıyır?

  1. Sertifikatlaşdırma üzrə akkreditasiya olunmuş orqan və sınaq laboratoriyası

  2. İstehlakçı müəssisələrin laboratoriyaları

  3. Ekspert – auditorlar

  4. İstehsalçı müəssisələrin texniki nəzarət şöbəsi

  5. Elmi-metodiki sertifikatlaşdırma mərkəzi
  1. Akkreditasiya olunmuş laboratoriya öz fəaliyyətini hansı mövcud sənəd üzrə qurur?

  1. “Sınaq laboratoriyası haqqında əsasnaməyə” uyğun

  2. Laboratoriyanın özünün tərtib etdiyi plan üzrə

  3. Qabaqcıl laboratoriyaların təcrübəsi əsasında

  4. Apelyasiya üzrə komissiyanın tərtib etdiyi plan üzrə

  5. İcra nümayəndisinin göstərişi əsasında
  1. Sınaq laboratoriyasının akkreditasiya müddəti hansı orqan tərəfindən təyin edilir?

  1. Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan

  2. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan

  3. Standartlaşdırma üzrə orqan

  4. Apelyasiya üzrə orqan

  5. Sertifikatlaşdırma üzrə şura
  1. Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq laboratoriyaları necə adlanır?

  1. Akkreditləşdirilmiş laboratoriya

  2. Tədris laboratoriyası

  3. Sınaq laboratoriyası

  4. Mərkəzi laboratoriya

  5. Nəzarət laboratoriya
  1. Sertifikatlaşdırma üzrə akkreditləşdirilmiş orqanların, sınaq laboratoriyalarının fəaliyyətinə, həmçinin sertifikatlaşdırılmış məhsula və onun istehal vəziyyətinə nəzarət necə adlanır?

  1. Müfəttiş nəzarəti

  2. Dövlət nəzarəti

  3. Kimyəvi nəzarət

  4. Orqonoleptik nəzarət

  5. Vizual nəzarət
  1. Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparan orqan hansıdır?

  1. Sertifikalaşdırma üzrə orqan

  2. Apelyasiya üzrə komissiya

  3. Akkreditləşdirmə üzrə orqan

  4. Standartlaşdırma üzrə orqan

  5. Apelyasiya üzrə orqan
  1. Milli uyğunluq nişanının təsviri hansı rəngdə olmalıdır?

  1. Birrəngli

  2. Göy-qırmızı

  3. Yaşıl-qırmızı

  4. Qırmızı-yaşıl-göy

  5. Göy-yaşıl
  1. Lazımı tərzdə eyniləşdirilmiş məhsulun,prosesin və xidmətin konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğun olduğuna zəmanətin üçüncü tərəfin inamlı sübut etməsi hansı sertifikatlaşdırma adlanır?

  1. Uyğunluğun sertifikatlaşdırılması

  2. Məcburi sertifikatlaşdırma

  3. Könüllü sertifikatlaşdırma

  4. Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması

  5. Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması
  1. Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulların, proseslərin və xidmətlərin normativ sənədlərin məcburi tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən sertifikatlaşdırma necə adlanır?

  1. Məcburi sertifikatlaşdırma

  2. Uyğunluğun sertifikatlaşdırılması

  3. Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması

  4. Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması

  5. Könüllü sertifikatlaşdırma
  1. İstehsalçının, məhsulun istehlakçısının həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə könüllülük əsasında keçirilən sertifikatlaşdırma necə adlanır?

  1. Könüllü sertifikatlaşdırma

  2. Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması

  3. Məcburi sertifikatlaşdırma

  4. Uyğunluğun sertifikatlaşdırılması

  5. Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması  1. AZS 004-93 Milli sertifikatlaşdırma sisteminə görə Milli uyğunluq nişanının neçə forması qəbul edilmişdir?

  1. İki forması

  2. Üç forması

  3. Altı forması

  4. Bir forması

  5. Beş forması
  1. Azərbaycan Respublikasında Milli sertifikatlaşdırma sisteminin qeydiyyatını hansı təşkilat aparır?

  1. Metrologiya,standartlaşdırma və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

  2. Gömrük orqanı

  3. Nazirlər kabineti

  4. Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan

  5. İqtisadi inkişaf nazirliyi
  1. Məhsulun təhlükəsizliyini təmin edən sertifikatlaşdırma hansı sertifikatlaşdır-maya aiddir?

  1. Məcburi sertifikatlaşdırmasına

  2. Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılmasına

  3. Könüllü sertifikatlaşdırmasına

  4. Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılmasına

  5. Uyğunluğun sertifikatlaşdırılmasına  1. Sertifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi tanınması necə adlanır?
  1. Akkreditləşdirmə

  2. Patentləşdirmə

  3. Sertifikatlaşdırma

  4. Kodlaşdırma

  5. Standartlaşdırma
  1. Sertifikatlaşdırma sahəsində bir yaxud bir neçə növ işləri aparmaq üçün atestasiyadan keçmiş və hüquq almış şəxs necə adlanır?

  1. Ekspert-auditor

  2. Metroloq

  3. Nəzarətçi

  4. Dekustator

  5. Texnoloq
  1. Sertifikatlaşdırılmış məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin stabilliyinə müfəttiş nəzarətinin təşkili və keçirilməsini hansı orqan həyata keçirir?

  A) Sertifikalaşdırma üzrə orqan

  B)Akkreditləşdirmə üzrə orqan

  C) Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan

  D)Standartlaşdırma üzrə orqan  E) Gömrük orqanı  1. AzərbaycanRespublikasındaməhsulların(işlərin,xidmətlərin)sertifikatlaşdırılması qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

  1. 1993-cü ildə

  2. 1896-cı ildə

  3. 1928-ci ildə

  4. 1901-ci ildə

  5. 1887-ci ildə  1. Milli uyğunluq nişanının ölçüləri necə müəyyən edilir?

  1. “H” baza ölçüsünə görə

  2. məhsulun ölçüsünə görə

  3. istənilən ölçüdə ola bilər

  4. məhsulun eninə görə

  5. məhsulun hündürlüyünə görə
  1. Sertifikatlaşdırma sözünün mənası nədir?

  1. Latın sözü olub “düzgün edilmişdir” mənasını daşıyır

  2. Məcburiyyət mənasında işlədilir

  3. Könüllülük mənasında işlədilir

  4. Uyğunluq mənasında işlədilir

  5. Latın sözü olub “keyfiyyət” mənasını daşıyır
  1. Azərbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırmanı təmin edən işlərin təşkili və koordinasiyasını hansı orqan yerinə yetirir?

  1. sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan

  2. Gömrük orqanı

  3. Akkreditləşdirmə üzrə orqan

  4. Sertifikalaşdırma üzrə mərkəzi orqan

  5. Standartlaşdırma üzrə orqan
  1. Sertifikatlar nə zaman hüquqi qüvvəyə malikdir?

  1. Reestr qeydiyyat nömrəsi olduqda

  2. Məhsulun sertifikatlaşdırma sınağı başa çatdıqdan sonra

  3. Məhsulun sınaq protokolu tərtib edildikdən sonra

  4. Sertifikat tərtib edildikdən sonra

  5. Sertifikatlaşdırmaya sifariş verildiyi gündən
  1. Məhsulun sertifikatlaşdırılması üçün sınaqlar hansı laboratoriyada aparılır?

  1. Akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyasında

  2. İstehsalçı müəssisənin laboratoriyasında

  3. İstehlakçı laboratoriyasında

  4. Elmi-tədqiqat institutlarının laboratoriyalarında

  5. İstehsalçı müəssisənin istəyi əsasında istənilən laboratoriyada
  1. Milli uyğunluq nişanının baza ölçüsü “H” ən azı neçə mm olmalıdır?

  1. 4mm

  2. 6mm

  3. 5mm

  4. 8mm

  5. 10mm
  1. Sertifikat hansı dildə tərtib olunmalıdır?

  1. azərbaycan

  2. türk

  3. ingilis

  4. rus

  5. alman
  1. AZS Milli Sertifikatlaşdırma sistemi neçənci ildə yaradılmışdır?

  1. 1993-cü ildə

  2. 1892-ci ildə

  3. 1991-cı ildə

  4. 1898-ci ildə

  5. 2011-ci ildə
  1. Məhsulunu sertifikatlaşdırmaq üçün sifarişçi hansı orqana sifariş göndərməlidir?

  1. Sertifikatlaşdırma üzrə müvafiq orqana

  2. Elmi-metodiki sertifikatlaşdırma orqanına

  3. Sertifikatlaşdırma üzrə şuraya

  4. Akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyasına

  5. Apelyasiya üzrə komissiyaya
  1. .Korrektə etmə tədbirləri hansı halda həyata keçirilir?

  1. Məhsulun qoyulmuş tələblərə uyğunluğu pozulduqda

  2. İstehsalçı müəssisənin müraciəti əsasında

  3. İstehlakçı müəssisənin müraciəti əsasında

  4. Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın tələbi əsasında

  5. Akkreditləşdirmə üzrə orqanın tələbi əsasında
  1. Məhsullar,xidmətlər və proseslər üçün mövcud standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinə ciddi riayət olunması dövlət tərəfindən nəzərdə tutulmadığı halda hansı sertifikatlaşdırma prosesi həyata keçirilir?

  1. Könüllü sertifikatlaşdırma

  2. Məhsullar və proseslər üçün məcburi,xidmətlər üçün könüllü

  3. Məhsullar və xidmətlər üçün məcburi,proseslər üçün könüllü

  4. Məhsullar üçün məcburi,xidmətlər və proseslər üçün könüllü

  5. Məcburi sertifikatlaşdırma
  1. Sertifikatlaşdırmanın inkişaf tarixi əsasən neçənci ilə təsadüf edilir?

  1. 1920

  2. 2000

  3. 2005

  4. 2001

  5. 1980
  1. Uyğunluq sertifikatlaşdırması aparmaq üçün xüsusi üsullar və idarəetmə qaydalarına malik olan sistem necə adlanır?

  1. Sertifikatlaşdırma

  2. Sistemləşdirmə

  3. Standartlaşdırma

  4. Tipləşdirmə

  5. Aqreqatlaşdırma
  1. Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına müvafiq surətdə nəşr edilmiş, lazımı tərzdə eyniləşdirilmiş məhsulun konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğun olduğunu göstərən sənəd necə adlanır?

  1. Uyğunluq sertifikatı

  2. Standart

  3. Texnik şərti

  4. Sahə standartı

  5. Müəssisə standartı
  1. Məhsulun konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğunluğunu göstərən,sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilən və tətbiq edilən,müəyyən edilmiş qaydada müdafiə olunan nişan necə adlanır?

  1. Uyğunluq

  2. Məlumat

  3. Məcburi

  4. Könüllü

  5. Standart
  1. Lazımı tərzdə eyniləşdirilmiş məhsulun prosesin və xidmətin konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğun olduğuna zəmanətin üçüncü tərəfin inamlı sübut etməsi necə adlanır?

  1. Uyğunluq sertifikatlaşdırılması

  2. Məcburi sertifikatlaşdırılması

  3. Könüllü sertifikatlaşdırılması

  4. Sertifikatlaşdırma sistemi

  5. Uyğunluq haqqında məlumat
  1. Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq laboratoriyası necə adlanır?

  1. Akkreditləşdirilmiş

  2. Sınaq

  3. Fiziki-kimyəvi

  4. Nəzarət

  5. Xüsusi
  1. Sertifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi tanınması necə adlanır?

  1. Akkreditləşdirmə

  2. Standartlaşdırma

  3. Eyniləşdirmə

  4. Sistemləşdirmə

  5. Uyğunlaşdırma  1. Sertifikatlaşdırma sahəsində beynəlxalq təşkilat – İSO hansı təşkilatla əməkdaşlıq edir?

  1. BEK

  2. İSO

  3. BÖÇT

  4. BMT

  5. ГOСT
  1. Sertifikatlaşdırma sahəsində bir yaxud bir neçə növ işləri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş və hüquq almış şəxs necə adlanır?

  1. Ekspert-auditor

  2. Sifarişçi

  3. Nəzarətçi

  4. Hüquqi şəxs

  5. İstehsalçı
  1. Keyfiyyətdə ümumi rəhbərliyin həyata keçirilməsini təmin edən təşkilati strukturun, məsuliyyətin,proseslərin və ehtiyatların toplusu necə adlanır?

  1. Keyfiyyət sistemi

  2. Keyfiyyət ilgəyi

  3. Keyfiyyətə nəzarət

  4. Keyfiyyətin idarə olunması

  5. Keyfiyyət göstəriciləri
  1. “Azərdövlətstandart” neçənci ildə yaradılmışdır?

  1. 1993

  2. 1920

  3. 1945

  4. 1941

  5. 1996
  1. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyi neçənci ildə yaradılmışdır?

  1. 2001

  2. 1993

  3. 1995

  4. 1991

  5. 2006
  1. “Standart” sözü hansı dildən götürülmüşdür?

  1. İngilis

  2. Rus

  3. Türk

  4. Ərəb

  5. Alman
  1. ГОСТ neçənci ildən yaradılmışdır?

  1. 1940

  2. 1948

  3. 1971

  4. 1991

  5. 1945
  1. Standart sözünün mənası nədir?

  1. Etalon

  2. Eynilik

  3. Bərabərlik

  4. Birincilik

  5. Müxtəliflik
  1. İki və çox dövlətlərin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul etdikləri və istifadə etdikləri standart hansı standartlardır?

  1. Dövlətlərarası

  2. Beynəlxalq

  3. Regional

  4. Hövzə

  5. Milli
  1. .Standartların neçə kateqoriyası qəbul edilmişdir?

   1. 5

   2. 6

   3. 4

   4. 7

   5. 2  1. Rusiyanın sənaye istehsalında standartlaşdırma ilk dəfə nə vaxt tətbiq olunmuşdur?

  1. XVI əsrdə

  2. XI əsrdə

  3. XV əsrdə

  4. X əsrdə

  5. XIV əsrdə
  1. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi neçənci ildən fəaliyyət göstərir?

  1. 2003

  2. 1889

  3. 1900

  4. 1992

  5. 1901
  1. 1996-cı ilədək standartlaşdırmanın neçə kateqoriyası var idi?

  1. 4

  2. 5

  3. 1

  4. 6

  5. 3
  1. Standartlaşdırmanın bu üsulu məmulatların tiplərinin, növlərinin,ölçülərinin sayını rasional ixtisarı xarakterizə olunur?

  1. Unifikasiya

  2. Tipləşdirmə

  3. Sistemləşdirmə

  4. Simplifikasiya

  5. Aqreqatlaşdırma
  1. Standartlaşdırmanın hansı üsulunun məqsədi məmulatların tiplərinin və ya digər növ müxtəlifliyinin sayını hazırkı vaxtda onlara olan tələbatı ödəmək üçün lazım olan miqdara qədər azaltmaqdır?

  1. Simplifikasiya

  2. Sistemləşdirmə

  3. Aqreqatlaşdırma

  4. Unifikasiya

  5. Tipləşdirmə
  1. Bu üsulun əsas prinsipi standart mexanizmlərdən istifadə edərək maşın, avadanlıq, cihaz və digər məmulatların yaradılmasıdır. Bu hansı üsuldur?

  1. Aqreqatlaşdırma

  2. Unifikasiya

  3. Simplifikasiya

  4. Sistemləşdirmə

  5. Tipləşdirmə
  1. Standartların neçə növü vardır?

  1. 5

  2. 12

  3. 6

  4. 8

  5. 10
  1. Sahə standartları necə işarə olunur?

  1. SSAZ

  2. TŞAZ

  3. ETMCS

  4. MS

  5. ГOСT
  1. Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları necə işarə olunur?

  1. AZS

  2. ETMCS

  3. SSAZ  4. MS
  1. Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları hansı sənədə əsasən işlənib hazırlanır və təsdiq edilir?

  1. AZS 1.2-96

  2. ГOСT 1.0-85

  3. AZS 1.6-96

  4. AZS 1.3-96

  5. AZS 1.6-96  1. Respublikamızda aşağıdakılardan hansı texniki şərtin indeksidir?

  1. TŞAZ

  2. AZS

  3. ГOСT

  4. MS

  1. “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt təsdiq edilmişdir?

  1. 8 oktyabr

  2. 22 oktyabr

  3. 7 oktyabr

  4. 16 oktyabr

  5. 14 oktyabr
  1. Standartların işlənməsi üçün nə yaradılmalıdır?

  1. Texniki komitə

  2. Standartlaşdırma komitəsi

  3. Laboratoriya

  4. Elmi tədqiqat institutu

  5. Texniki Şura
  1. Standartlaşdırma kateqoriyaları hansı göstəricisinə görə bölünürlər?

  1. Təsir dairəsinə görə

  2. İşlənib hazırlanma müddətinə görə

  3. Əlifba sırası ilə

  4. Saylarına görə

  5. Həcminə görə
  1. Konkret məhsula , o cümlədən onun müxtəlif markalarına tələbləri təyin edən standartlar hansı növə aiddir?

  1. Məhsul (xidmət) üçün standartlar

  2. Əsasverici standartlara

  3. Kompleks standartlar

  4. Qabaqlayan standartlar

  5. Proseslər üçün standartlar
  1. Standartların işlənib hazırlanmsının 4-cü mərhələsi necə adlanır?

  1. Standart layihəsinin baxılması,təsdiqi və qeydiyyatı

  2. Standartın işlənməsinin təşkili

  3. Standart layihəsinin hazırlanması

  4. Standartın nəşr edilməsi

  5. Texniki tapşırığın işlənib hazırlanması
  1. Standartların işlənib hazırlanmsının 2-ci mərhələsi necə adlanır?

  1. Standart layihəsinin hazırlanması və onun rəyə göndərilməsi

  2. Texniki tapşırığın işlənib hazırlanması

  3. Texniki tapşırığın təsdiq edilməsi

  4. Standart layihəsinin təsdiq edilməsi

  5. Standartın nəşr edilməsi
  1. Standartların işlənib hazırlanmsının 5-ci mərhələsi necə adlanır?

   1. Standartın nəşr edilməsi, onun geniş yayılması

   2. Standart layihəsinin təsdiq edilməsi

   3. Standart layihəsinin rəyə göndərilməsi

   4. Standart layihəsinin qeydiyyatı

  E)Standart layihəsinin razılaşdırılması


  1. Standartların işlənib hazırlanmsının 6-cı mərhələsi necə adlanır?

   1. Yoxdur

   2. Standart layihəsinin rəyə göndərilməsi

   3. Standart layihəsinin qeydiyyatı

   4. Standartın nəşr edilməsi, onun geniş yayılması

   5. Texniki tapşırığın təsdiq edilməsi
  1. Standartların işlənib hazırlanmsının 7-ci mərhələsi necə adlanır?

  1. Yoxdur

  2. Standart layihəsinin tərtib edilməsi

  3. Layihənin rəyə göndərilməsi

  4. Standart layihəsinin nəşr edilməsi

  5. Standartın yayılması
  1. Standartların işlənib hazırlanmsının 3-cü mərhələsi necə adlanır?

   1. Rəyin təhlili,layihəsinin son redaksiyanın işlənib hazırlanması Standart layihəsinin hazırlanması

   2. Layihənin rəyə göndərilməsi

   3. Standart layihəsinin baxılması

   4. Standartın nəşr edilməsi

   5. Standartın yayılması
  1. Məhsul üçün yaradılmış standartların təsir müddəti bitdikdən sonra nə baş verir?

   1. Ləğv edilir

  1. Onlara yenidən baxılır

  2. Müddət artırılır

  3. Standart yenisi ilə əvəz edilir

  4. Təhsil müddəti 3 ildə artırılır


  1. Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8
  Orklarla döyüş:

  Google Play'də əldə edin


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə