Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiyaYüklə 0.55 Mb.
səhifə7/8
tarix08.06.2018
ölçüsü0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8 1. Sertifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi tanınması necə adlanır?

 1. Akkreditləşdirmə

 2. Standartlaşdırma

 3. Eyniləşdirmə

 4. Sistemləşdirmə

 5. Uyğunlaşdırma
 1. Sertifikatlaşdırma sahəsində beynəlxalq təşkilat – İSO hansı təşkilatla əməkdaşlıq edir?

 1. BEK

 2. İSO

 3. BÖÇT

 4. BMT

 5. ГOСT
 1. Sertifikatlaşdırma sahəsində bir yaxud bir neçə növ işləri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş və hüquq almış şəxs necə adlanır?

 1. Ekspert-auditor

 2. Sifarişçi

 3. Nəzarətçi

 4. Hüquqi şəxs

 5. İstehsalçı
 1. Keyfiyyətdə ümumi rəhbərliyin həyata keçirilməsini təmin edən təşkilati strukturun, məsuliyyətin,proseslərin və ehtiyatların toplusu necə adlanır?

 1. Keyfiyyət sistemi

 2. Keyfiyyət ilgəyi

 3. Keyfiyyətə nəzarət

 4. Keyfiyyətin idarə olunması

 5. Keyfiyyət göstəriciləri
 1. “Azərdövlətstandart” neçənci ildə yaradılmışdır?

 1. 1993

 2. 1920

 3. 1945

 4. 1941

 5. 1996
 1. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyi neçənci ildə yaradılmışdır?

 1. 2001

 2. 1993

 3. 1995

 4. 1991

 5. 2006
 1. “Standart” sözü hansı dildən götürülmüşdür?

 1. İngilis

 2. Rus

 3. Türk

 4. Ərəb

 5. Alman
 1. ГОСТ neçənci ildən yaradılmışdır?

 1. 1940

 2. 1948

 3. 1971

 4. 1991

 5. 1945
 1. Standart sözünün mənası nədir?
 1. Etalon

 2. Eynilik

 3. Bərabərlik

 4. Birincilik

 5. Müxtəliflik
 1. İki və çox dövlətlərin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul etdikləri və istifadə etdikləri standart hansı standartlardır?

 1. Dövlətlərarası

 2. Beynəlxalq

 3. Regional

 4. Hövzə

 5. Milli
 1. .Standartların neçə kateqoriyası qəbul edilmişdir?

 1. 5

 2. 6

 3. 4

 4. 7

 5. 2 1. Rusiyanın sənaye istehsalında standartlaşdırma ilk dəfə nə vaxt tətbiq olunmuşdur?

 1. XVI əsrdə

 2. XI əsrdə

 3. XV əsrdə

 4. X əsrdə

 5. XIV əsrdə
 1. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi neçənci ildən fəaliyyət göstərir?

 1. 2003

 2. 1889

 3. 1900

 4. 1992

 5. 1901
 1. 1996-cı ilədək standartlaşdırmanın neçə kateqoriyası var idi?

 1. 4

 2. 5

 3. 1

 4. 6

 5. 3
 1. Standartlaşdırmanın bu üsulu məmulatların tiplərinin, növlərinin,ölçülərinin sayını rasional ixtisarı xarakterizə olunur?

 1. Unifikasiya

 2. Tipləşdirmə

 3. Sistemləşdirmə

 4. Simplifikasiya

 5. Aqreqatlaşdırma
 1. Standartlaşdırmanın hansı üsulunun məqsədi məmulatların tiplərinin və ya digər növ müxtəlifliyinin sayını hazırkı vaxtda onlara olan tələbatı ödəmək üçün lazım olan miqdara qədər azaltmaqdır?

 1. Simplifikasiya

 2. Sistemləşdirmə

 3. Aqreqatlaşdırma

 4. Unifikasiya

 5. Tipləşdirmə
 1. Bu üsulun əsas prinsipi standart mexanizmlərdən istifadə edərək maşın, avadanlıq, cihaz və digər məmulatların yaradılmasıdır. Bu hansı üsuldur?

 1. Unifikasiya

 2. Aqreqatlaşdırma

 3. Simplifikasiya

 4. Sistemləşdirmə

 5. Tipləşdirmə
 1. Standartların neçə növü vardır?

 1. 5

 2. 12

 3. 6

 4. 8

 5. 10
 1. Sahə standartları necə işarə olunur?

 1. SSAZ

 2. TŞAZ

 3. ETMCS

 4. MS

 5. ГOСT
 1. Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları necə işarə olunur?

 1. AZS

 2. ETMCS

 3. SSAZ 4. MS
 1. Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları hansı sənədə əsasən işlənib hazırlanır və təsdiq edilir?

 1. AZS 1.2-96

 2. ГOСT 1.0-85

 3. AZS 1.6-96

 4. AZS 1.3-96

 5. AZS 1.6-96 1. Respublikamızda aşağıdakılardan hansı texniki şərtin indeksidir?

 1. TŞAZ

 2. AZS

 3. ГOСT

 4. MS

 1. “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt təsdiq edilmişdir?

 1. 8 oktyabr

 2. 22 oktyabr

 3. 7 oktyabr

 4. 16 oktyabr

 5. 14 oktyabr
 1. Standartların işlənməsi üçün nə yaradılmalıdır?

 1. Texniki komitə

 2. Standartlaşdırma komitəsi

 3. Laboratoriya

 4. Elmi tədqiqat institutu

 5. Texniki Şura
 1. Standartlaşdırma kateqoriyaları hansı göstəricisinə görə bölünürlər?

 1. Təsir dairəsinə görə

 2. İşlənib hazırlanma müddətinə görə

 3. Əlifba sırası ilə

 4. Saylarına görə

 5. Həcminə görə
 1. Konkret məhsula , o cümlədən onun müxtəlif markalarına tələbləri təyin edən standartlar hansı növə aiddir?

 1. Məhsul (xidmət) üçün standartlar

 2. Əsasverici standartlara

 3. Kompleks standartlar

 4. Qabaqlayan standartlar

 5. Proseslər üçün standartlar
 1. Standartların işlənib hazırlanmsının 4-cü mərhələsi necə adlanır?

 1. Standart layihəsinin baxılması,təsdiqi və qeydiyyatı

 2. Standartın işlənməsinin təşkili

 3. Standart layihəsinin hazırlanması

 4. Standartın nəşr edilməsi

 5. Texniki tapşırığın işlənib hazırlanması
 1. Standartların işlənib hazırlanmsının 2-ci mərhələsi necə adlanır?

 1. Standart layihəsinin hazırlanması və onun rəyə göndərilməsi

 2. Texniki tapşırığın işlənib hazırlanması

 3. Texniki tapşırığın təsdiq edilməsi

 4. Standart layihəsinin təsdiq edilməsi

 5. Standartın nəşr edilməsi
 1. Standartların işlənib hazırlanmsının 5-ci mərhələsi necə adlanır?

 1. Standartın nəşr edilməsi, onun geniş yayılması

 2. Standart layihəsinin təsdiq edilməsi

 3. Standart layihəsinin rəyə göndərilməsi

 4. Standart layihəsinin qeydiyyatı

 5. Standart layihəsinin razılaşdırılması
 1. Standartların işlənib hazırlanmsının 6-cı mərhələsi necə adlanır?

 1. Yoxdur

 2. Standart layihəsinin rəyə göndərilməsi

 3. Standart layihəsinin qeydiyyatı

 4. Standartın nəşr edilməsi, onun geniş yayılması

 5. Texniki tapşırığın təsdiq edilməsi
 1. Standartların işlənib hazırlanmsının 7-ci mərhələsi necə adlanır?

 1. Yoxdur

 2. Standart layihəsinin tərtib edilməsi

 3. Layihənin rəyə göndərilməsi

 4. Standart layihəsinin nəşr edilməsi

 5. Standartın yayılması
 1. Standartların işlənib hazırlanmsının 3-cü mərhələsi necə adlanır?

 1. Rəyin təhlili,layihəsinin son redaksiyanın işlənib hazırlanması Standart layihəsinin hazırlanması

 2. Layihənin rəyə göndərilməsi

 3. Standart layihəsinin baxılması

 4. Standartın nəşr edilməsi

 5. Standartın yayılması
 1. Məhsul üçün yaradılmış standartların təsir müddəti bitdikdən sonra nə baş verir?

 1. Onlara yenidən baxılır

 2. Müddət artırılır

 3. Standart yenisi ilə əvəz edilir

 4. Təhsil müddəti 3 ildə artırılır

 5. Ləğv edilir
 1. Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi hansı standartla təyin olunur?

 1. ГOСT 20779-81 və ГOСT 20780- 81

 2. AZS 1.2-96

 3. AZS 1.3-96

 4. AZS 1.4-96

 5. AZS 1.0-96
 1. Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi hesablanarkən məhsul vahidinə sərf olunan gətirilmiş xərc hansı düsturla hesablanır?

 1. G = M + EnK

 2. G = A1 + A2

 3. G = ( A1 + A2) · K

 4. G = E1 – E2

 5. G = E ( A1 + A2)
 1. Standartlaşdirmanin iqtisadi səmərəliliyi hesablanarkən kapital qoyuluşunun normativ ödəmə müddəti necə hesablanır?

A) Töd=

B) Töd = K1 + K2

C) Töd = M1 + M2

D) Töd = K·ME) Töd = G1 + G2


 1. Standartlara dövlət nəzarəti zamanı aparılan yoxlamalar necə olur?

 1. Ilkin və təkrar

 2. İlkin

 3. Təkrar

 4. Kompleks

 5. İlkin,təkrar və kompleks 1. Hansı müəssisə və təşkilatlarda dövlət nəzarəti aparılmır?

 1. Poçt və rabitə müəssisələrində

 2. Nəqliyyat müəssisələrində

 3. Məhsul istehsal edən müəssisələrdə

 4. Təmir müəssisələrində

 5. Məhsul istehlak edən müəssisələrdə 1. Azərbaycan Respublikasının “Standartlaşdırma haqqında” qanunu neçənci ildə qüvvəyə minmişdir?

 1. 1996

 2. 1993

 3. 1994

 4. 1995

 5. 1889
 1. Keçmiş Sovet İttifaqında standartlaşdırma komitəsi neçənci ildə yaradılmışdır?

 1. 1925

 2. 1920

 3. 1923

 4. 1918

 5. 1915 1. Standart nədir?

 1. Məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ sənəddir

 2. Ölçmə vasitəsi

 3. Nümunə

 4. Eyniyyət

 5. Nəzarət vasitəsi
 1. Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar hansı standartlardır?

 1. Beynəlxalq

 2. Regional

 3. Hövzə

 4. Dövlətlərarası

 5. Milli
 1. ГOСT nədir?

 1. Dövlətlərarası standart

 2. Milli standart

 3. Beynəlxalq standart

 4. Rusiya standartı

 5. Regional standart
 1. Standartlaşdırma,metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi neçənci ildən fəaliyyət göstərir?

 1. 2009

 2. 2000

 3. 1996

 4. 1887

 5. E)1991 1. Satandartlaşdırma sahəsində tətbiq olunan terminlər hansı komitə tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir?

 1. STAKO

 2. İSO

 3. BÖÇT

 4. BMT

 5. ГOСT
 1. Standartlaşdırma neçə üsulla həyata keçirilir?

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 2

 5. 6
 1. Standartların işlənib hazırlanması neçə mərhələdən ibarətdir?

 1. 5

 2. 4

 3. 7

 4. 6

 5. 3
 1. Məhsullar (proses və xidmətlər) üçün norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət necə adlanır?

 1. Standartlaşdırma

 2. Metrologiya

 3. Ekologiya

 4. Sertifikasiya

 5. Sistemləşdirmə
 1. Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standart necə adlanır?

 1. milli standartı

 2. regional standart

 3. dövlətlərarası

 4. Beynəlxalq

 5. standartlaşdırma üzrə normativ sənəd

 1. Standartın işlənib hazırlanmasına orta hesabla neçə il tələb olunur?

A )1,5 il

B )2 il

C) 3 il

D) 5 ilE) 10 il


 1. Məhsul üçün yaradılmış standartların təsir müddəti neçə ildən çox olmur?

 1. 5 ildən

 2. 2 ildən

 3. 3 ildən

 4. ildən

 5. 10 ildən
 1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət standartları hansı dildə yazılmalıdır?

 1. Azərbaycan

 2. Azərbaycan və ingilis

 3. Azərbaycan və rus

 4. Azərbaycan , rus , ingilis

 5. Türk
 1. Dövlət standartlarının adları hansı dildə yazılmalıdır?

 1. Milli və ingilis

 2. Milli

 3. Milli,rus,ingilis

 4. Milli,rus,ingilis, alman

 5. Milli və rus 1. Standartda dəyişiklik və onları ləğv etmək hüququ hansı təşkilata verilir?

 1. Standartı təsdiq edən təşkilata

 2. Standart layihəsini işləyən təşkilata

 3. Standartlaşdırma üzrə baş təşkilata

 4. Nazirlər kabinetnə

 5. Beynəlxalq təşkilatlara
 1. Standartlaşdırmanın hansı üsulu mövcud avadanlıqların istifadə edilməsinin yaxşılaşdırmaq və əmək məhsuldarlığı artırmaq məqsədi ilə aparılır?

 1. tipləşdirmə

 2. standartlaşdırma

 3. aqreqatlaşdırma

 4. Simplifikasiya

 5. Unifikasiya
 1. TŞAZ- texniki şərtlər hansı sənədə əsasən işlənib hazırlanır?

 1. AZS 1.3-96

 2. AZS 1.2-96

 3. AZS 1.0-96

 4. AZS 1.5-96

 5. AZS 1.2-96
 1. Müəssisə standartları hansı sənədə əsasən işlənib hazırlanır?

 1. AZS 1.4-96

 2. AZS 1.6-96

 3. AZS 1.6-96

 4. AZS 1.5-96

 5. AZS 1.2-96
 1. Sahə standartları hansı sənədə əsasən işlənib hazırlanır?

 1. AZS 1.6-96

 2. AZS 1.6-96

 3. AZS 1.5-96

 4. AZS 1.2-96

 5. AZS 1.4-96
 1. Dövlət standartlaşdırma sistemi nə vaxt yaranmışdır?

 1. 26 dekabr

 2. 8 oktyabr

 3. 16 aprel

 4. 14 oktyabr

 5. 8 dekabr
 1. Dövlət standartlaşdırma sistemi neçənci ildə yaranmışdır?

 1. 1996

 2. 2001

 3. 1998

 4. 1991

 5. 2009 1. Dövlət standartlaşdırma sisteminin kompleksinə hansı standartlar daxil edir?

 1. AZS 1.6-96

 2. AZS 1.0-96

 3. AZS 1.6-96

 4. AZS 1.5-96

 5. AZS 1.2-96
 1. Məhsulun sınağının yanlış nəticələrini təqdim etdiyinə görə hansı orqan məsuliyyət daşıyır?

 1. Sertifikatlaşdırma üzrə akkreditasiya olunmuş orqan və sınaq laboratoriyası

 2. İstehlakçı müəssisələrin laboratoriyaları

 3. Ekspert – auditorlar

 4. İstehsalçı müəssisələrin texniki nəzarət şöbəsi

 5. Elmi-metodiki sertifikatlaşdırma mərkəzi
 1. Akkreditasiya olunmuş laboratoriya öz fəaliyyətini hansı mövcud sənəd üzrə qurur?

 1. “sınaq laboratoriyası haqqında əsasnaməyə” uyğun

 2. Laboratoriyanın özünün tərtib etdiyi plan üzrə

 3. Qabaqcıl laboratoriyaların təcrübəsi əsasında

 4. Apelyasiya üzrə komissiyanın tərtib etdiyi plan üzrə

 5. İcra nümayəndisinin göstərişi əsasında
 1. Sınaq laboratoriyasının akkreditasiya müddəti hansı orqan tərəfindən təyin edilir?

 1. Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan

 2. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan

 3. Standartlaşdırma üzrə orqan

 4. Apelyasiya üzrə orqan

 5. Sertifikatlaşdırma üzrə şura
 1. Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq laboratoriyaları necə adlanır?

 1. Akkreditləşdirilmiş laboratoriya

 2. Tədris laboratoriyası

 3. Sınaq laboratoriyası

 4. Mərkəzi laboratoriya

 5. Nəzarət laboratoriya
 1. Sertifikatlaşdırma üzrə akkreditləşdirilmiş orqanların, sınaq laboratoriyalarının fəaliyyətinə, həmçinin sertifikatlaşdırılmış məhsula və onun istehal vəziyyətinə nəzarət necə adlanır?

 1. Müfəttiş nəzarəti

 2. Dövlət nəzarəti

 3. Kimyəvi nəzarət

 4. Orqonoleptik nəzarət

 5. Vizual nəzarət
 1. Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparan orqan hansıdır?

 1. Sertifikalaşdırma üzrə orqan

 2. Apelyasiya üzrə komissiya

 3. Akkreditləşdirmə üzrə orqan

 4. Standartlaşdırma üzrə orqan

 5. Apelyasiya üzrə orqan 1. Standartların işlənməsi üçün nə yaradılmalıdır?

 1. Texniki komitə

 2. Standartlaşdırma komitəsi

 3. Laboratoriya

 4. Elmi tədqiqat institutu

 5. Texniki Şura
 1. Standartlaşdırma kateqoriyaları hansı göstəricisinə görə bölünürlər?

 1. Təsir dairəsinə görə

 2. İşlənib hazırlanma müddətinə görə

 3. Əlifba sırası ilə

 4. Saylarına görə

 5. Həcminə görə
 1. Konkret məhsula , o cümlədən onun müxtəlif markalarına tələbləri təyin edən standartlar hansı növə aiddir?

 1. Məhsul (xidmət) üçün standartlar

 2. Əsasverici standartlara

 3. Kompleks standartlar

 4. Qabaqlayan standartlar

 5. Proseslər üçün standartlar
 1. Lazımı tərzdə eyniləşdirilmiş məhsulun,prosesin və xidmətin konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğun olduğuna zəmanətin üçüncü tərəfin inamlı sübut etməsi hansı sertifikatlaşdırma adlanır?

 1. Uyğunluğun sertifikatlaşdırılması

 2. Məcburi sertifikatlaşdırma

 3. Könüllü sertifikatlaşdırma

 4. Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması

 5. Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması
 1. Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulların, proseslərin və xidmətlərin normativ sənədlərin məcburi tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən sertifikatlaşdırma necə adlanır?

 1. Məcburi sertifikatlaşdırma

 2. Könüllü sertifikatlaşdırma

 3. Uyğunluğun sertifikatlaşdırılması

 4. Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması

 5. Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması
 1. İstehsalçının, məhsulun istehlakçısının həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə könüllülük əsasında keçirilən sertifikatlaşdırma necə adlanır?

 1. Könüllü sertifikatlaşdırma

 2. Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması

 3. Məcburi sertifikatlaşdırma

 4. Uyğunluğun sertifikatlaşdırılması

 5. Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması 1. AZS 004-93 Milli sertifikatlaşdırma sisteminə görə Milli uyğunluq nişanının neçə forması qəbul edilmişdir?  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə