Mühazirə otağı/Cədvəl 306 n məsləhət saatları çərşənbə axşamı saat: 12 00Yüklə 92,76 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü92,76 Kb.
#521
növüMühazirə
Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Calculus, SOC 101-102, 3 kredit

Departament

Humanitar və Sosial Elmlər

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2015, Yaz

Fənni tədris edən müəllim (lər)

F.-r.e.n., Dos. Məhəmməd Əhməd oğlu Nurməmmədov


E-mail:

Nurmamedov@mail.ru

Telefon:

-

Mühazirə otağı/Cədvəl

306 N

Məsləhət saatları

çərşənbə axşamı saat: 1200

Prerekvizitlər

yoxdur

Tədris dili

Azərbaycanca

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)Seçmə

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2 David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006

3.Thomas GB., Finney R.C, Calculus and Analytic Geometry 9-th Edition Addison-Wesley, New York, 1996 , USA

4. Robert D.Mason, Dauglas A.Lind. Statistical techniques in business and Economics, 8-th edition, 1993, Boston, USA

5. В.А. Кудрявцев, Б. П. Демидович «Краткий курс высшей математики» Москва-1988

6. П.Е.Данко, А.Г.Поков, Т.Я.Кожевникова. Высшая математи в упражнениях и задачах, Высшая школа, 1980, часть I, II

7. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

8..Kərimov N. B., Amanov R. Ə. Birdəyişənli funksiyaların inteqral hesabı, Bakı 2003

9.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

10. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Ə.Şahbazov, Maarif-Nəşriyyatı, 1973, Bakı

11.Temel Statistik, Metin Çakıcı, Türkiyə, 2000

12. Ronald E., Walpole, Raymond H.Myers, Sharon L., Myers, Keying Ye. Probability and statistics for Engineering and Scientists. 7-th edition, New Jersey, 2002, USA

Kursun vebsaytı

Yoxdur


Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar
Praktiki məsələnin təhlili

+

Digər

+

Qiymətləndirmə
KomponentləriAralıq imtahanı
30 bal

Praktiki məsələFəallıqQuiz
20 bal

Kurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı
40 bal

Davamiyyət
10 bal(Üzrsüz buraxılmış hər 3 dərs üçün 1 bal çıxılır)

Yekun
100 bal
Kursun təsviri

“Calculus”(diferensial və inteqral hesabı) kursu : çoxluq, funksiya , limit, törəmə, finans riyaziyyati tətbiqi, inteqral, matris və xətti tənliklər sistemi, oyunlar nəzəriyyəsinin sosial sahədə elementar əkildə tətbiqi, ehtimal və statistikanın elementləri kimi mövzuları əhatə edir.

Kursun məqsədləri

Calculus”(diferensial və inteqral hesabı) dərsi öz qarşısına aşağıdakı əsas vəzifələri qoyur:

Dunya Təhsil” sisteminin standartlarina uygunlaşdırma prosesini təmin etmək, beynəlxalq proqram çərçivəsində aradirmalarda, magistr doktorantura təhsil pillələrində xarici təıhsilə inteqrasiyanı (qarşılııqlı olaraq həm Azərbaycanda,həmdəaparıcı xarici Dövlıtlırdə) təminini saxlamaq məqsədini qarıya qoyur. Fənnin tədrisi isə qarşısına aşağıdakı əsas vəzifələri qoyur:1. Diferensial və inteqral hesabının əsas elementlərinin öyrənilməsi, habelə orta məktəb kursunda ,habelə elmi aradırmada tətbiq etmək bacarığına yiyələnmək.

2 .Çoxluq, permutasiya ,combinson, aranjeman anlayışlarının həm statistikada ,həmdə digər peşəyönümlü fənlərdə istifadə etmək bacarıöına yiyələnmək

3. Funksiya və onun limiti,törəməsi,inteqralı, diferensialı gələcək emi aradırmalarda , habelə finans riyaziyyatında,statistikada ,həmdə digər peşəyönümlü fənlərdə istifadə etmək ,tətbiq bacarıöına yiyələnmək

4. Finans riyaziyyatının elementləri isə ümumiyyətlə sosial sahədə hər bir aradırma üçün vacib olmaqla çox əhəmiyyətli tətbiqə malikdir

5. Ehtimal nəzəriyyəsi və statistikanın elementləri isə araşdırma və tətbiq etmək nöqteyi nəzərdən çox vacibdir: xüsusilə hiperhəndəsi, Binomial, Puasson paylanması, hipotez ehtimalı, Bayes düsturunun tətbiqi.

6. Təsadüfi kəmiyyətlərin növləri və onların ədədi xarakteristikaları və eləcədə statistikada Xi-kvadrat, Fişer-Snedker,Stydent paylanmalarının cədvəllərindən istifadə etmək , tətbiq bacarığına yiyələnmək.

7. Korrelyasiya momenti, əmsalının, xətti reqresiyanın qurulması kimi nəzəriyyə, praktik işlərə tətbiq etmək bacarığına yiyələnmək.

8. Statistikada ortalama ( baş toplum üzrə, qrup, qrup daxili, qruplar arası, seçmə ortalamaları) dəqiq tətbiq etmək.

9. Hipotezlərin yoxlanması, etibarlılıq intervalını qurmaq statistikada kimi

bacarıqlara ,vərdilərə yiyələnmək hər bir aradırmaçıya çox vacibdir .

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Calculus”(diferensial və inteqral hesabı) dərsi aşağıdakı məqsədlərə nail olmağı planlaşdırır:

Dərslərdə müntəzəm və aktiv iştirak edən və kursu uğurla tamamlayan tələbə,

1. Calculus”(diferensial və inteqral hesabı) nəzəriyyələrinin dərketmə, tətbiqi

2. Calculus”(diferensial və inteqral hesabı) və statistikanın geniş tematikası və zəngin tətbiqi ilə tanış olacaq (konyuktiv, nəticə-biliklənmə, experimentləri dərk etmək)

3. Sərbəst şəkildə verilənlər üzərində iş və praktik və statistik nəticələrin analizini aparmaq qabiliyyəti

4. Calculus”(diferensial və inteqral hesabı) və statistik yoxlama,müşahidə nəticələrinə əsasən dünya görüşlərin formalaşmasında savadlı Sosial elm humanitar sahələrində riyazi aparatla təmin lunan mütəxəsis kimi yetişmək bacarığına malik olmağa hazırlaşmaq və bu baza ilə riyazi, pedoqoji baxışlarını geniş diapazonda mütəxəssis kimi mövqe tutmaq.

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış

Dərsin işlənmə forması

1. Dərslər müəllimin izahlarından və mövzu ətrafında interaktiv (qarşılıqlı) müzakirələrdən ibarət olacaqdır.

2. Keçilən dərslərin tezisləri sonra tələbələrə verilsə də, dərslərdə qeydlər götürmək olduqca vacibdir! Çünki bu tezislər geydlərlə birlikdə dərslərdə izah, təhlil və müzakirə edilən məsələləri bütün dolğunluğuyla əks etdirəcəkdir.

3. Dərslər azərbaycan dilində keçiləcəkdir. Lakin dərsdə sualları, imtahanda cavabları və nəhayət esseləri Azərbaycan, Rus və ya English dilində ifadə etmək olar.

4. Dərslərin mövzu ardıcıllığı iş planında göstərildiyi kimidir.

Dərsə hazırlaşma forması

Dərslərə hazırlaşma forması aşağıdakı kimi tövsiyə olunur:

1. Hər bir dərsdən qabaq növbəti dərsin mövzusuna uyğun oxumaq, mövzunu dərsə qədər müəyyən dərəcədə öyrənmək

2. Hər bir dərsdə diqqətli olmaq, diskussiyalarda aktiv iştirak etmək və qeydlər götürmək

3. Hər bir dərsdən sonra keçilmiş dərsdə danışılanları xatırlamaq, onları düşünmək və dərsdə götürülmüş qeydləri tamamlamaq lazımdır.


Həftələr


Mövzular

Saat

Dərsliklər

27.01.15
27.01.15
1. “ Calculus “ -ə giriş (Precalculus review) Həqiqi ədədlər, exponent,

radical,rasional ifadələr və onların çevrilməsi, xətti tənliklərin həlli, kordinat müstəvisi2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2. Çoxluq və onlar üzərində əməllər, elementlər sayı (cardinality),

2

  1. William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

  2. Thomas GB., Finney R.C, Calculus and Analytic Geometry 9-th Edition Addison-Wesley, New York, 1996 , USA

03.02.15

03.02.151. Funksiya və onun tətbiqi:funksiyanın verilməsi üsulları, təyin oblastı,qiymətlər çoxluğu , compozisiyası, tələb funksiyası və xətti modellər

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2.Thomas GB., Finney R.C, Calculus and Analytic Geometry 9-th Edition Addison-Wesley, New York, 1996 , USA2. X ətti və kvadratik funksiya , qeyri - xətti modellər,kvadratik funksiyanın maximum və minimumunun tapıılması

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2. Thomas GB., Finney R.C, Calculus and Analytic Geometry 9-th Edition Addison-Wesley, New York, 1996 , USA10.02.15

10.02.15  1. Xətti tənliklər sistemi , əvəzetmə ,cəbri toplama ,grafik üsullar (iki,üç məchullu)

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

  1. .Xətti bərabərsizliklər sistemi

Mütləq qiyməti,

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2.Thomas GB., Finney R.C, Calculus and Analytic Geometry 9-th Edition Addison-Wesley, New York, 1996 , USA17.02.15

17.02.151. Funksiyanın kəsilməzliyi və kəsilmə nöqtölərinin təsnifatı və bəzi tətbiqləri

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2.Törəmənin tərifi, fiziki və həndəsi ,iqtisadi mənaları,nisbət dəyiməsi, sağ və sol törəmələr və bəzi tətbiqlər.Diferensiallama qaydaları: cəmin,hasilin,qismətin törəmələri

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2.Thomas GB., Finney R.C, Calculus and Analytic Geometry 9-th Edition Addison-Wesley, New York, 1996 , USA24.0215

24.0215


1 . Törəmənin bəzi tətbiqəri : funksiyanın maximum və minimumları və sosial elmdə tətbiqi


2

1 . William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA


2. Funksiyanın qrafiki və optimalasdirma məsələləri

2

1 William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

03.03.15

1. Qeyri müəyyən inteqral, dəyişənin əvəz edilməsi,inteqrallama texnikaları, hissə-hissə inteqrallama,

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

03.03.15

2. Müəyyən inteqral və xassələri, dəyişənin əvəz edilməsi, hissə-hissə inteqrallama

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2.Thomas GB., Finney R.C, Calculus and Analytic Geometry 9-th Edition Addison-Wesley, New York, 1996 , USA10.03.15

10.03.151. Matris anlayışı, onlar üzərində əməllər toplanmasıç çıxılması)

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2. Thomas GB., Finney R.C, Calculus and Analytic Geometry 9-th Edition Addison-Wesley, New York, 1996 , USA2. Matislərin ədədə vurulması, İki matrisin vurulması

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2.Thomas GB., Finney R.C, Calculus and Analytic Geometry 9-th Edition Addison-Wesley, New York, 1996 , USA

17.03.15


17.03.15


1 Vahid və tərs matris in tapılması (iki,üç ölçülü halda )

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2 . İki ölçülü vektorlar və onlar üzərində əməllər,

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2. Thomas GB., Finney R.C, Calculus and Analytic Geometry 9-th Edition Addison-Wesley, New York, 1996 , USA24.03.15

1. Vektor və xassələri ,orların skalyar hasili

2

1 William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2.Kərimov N. B., Amanov R. Ə. Birdəyişənli funksiyaların inteqral hesabı, Bakı 2003
24.03.15

31.03.15


2. Vektorların perpendikulyarlığı , paralelliyi

2

1 William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2.Kərimov N. B., Amanov R. Ə. Birdəyişənli funksiyaların inteqral hesabı, Bakı 2003
1. iki –üç məchullu xətti tənliklər sisteminin matris üsilu ilə həlli

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

31.03.15

07.04.15


2. Sosial elmlərdə maximum və minimum məsələlərinin tətbiqi. Xətti proqramladirma məsələlərinin həlli

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

1. Aralıq imtahanı


2

1 Aralıq imtahanı


07.04.15

14.04.15


2. Ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri: hadisə , hadislər fəzası, ehtimal və onun tapılması

2

1.William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2. Thomas GB., Finney R.C, Calculus and Analytic Geometry 9-th Edition Addison-Wesley, New York, 1996 , USA  1. .Kombinatorkanın elementlərinin ehtimalda tətbiqi

2

William L Briggs, Lyle Cochran “ Calculus” Pearson Education, 2011, USA

2. Thomas GB., Finney R.C, Calculus and Analytic Geometry 9-th Edition Addison-Wesley, New York, 1996 , USA14.04.15

21.04.152. Ehtimal modelləri və onun sosial elmlərdə tətbiqi

2


1.B.E.Гмурман Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

2. Robert D.Mason, Dauglas A.Lind. Statistical techniques in business and Economics, 8-th edition, 1993, Boston, USA

3.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri,F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992


  1. Asılı və asılı olmayan hadislərin ehtimalları ehtimalın toplanması

2


1.B.E.Гмурман Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

2.Robert D.Mason, Dauglas A.Lind. Statistical techniques in business and Economics, 8-th edition, 1993, Boston, USA

3.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri,F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992


21.04.15

28.04.15
2..Şərti ehtimal və onlarin sosial elmlərdə tətbiqi

2

1.B.E.Гмурман Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

2. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

3. Robert D.Mason, Dauglas A.Lind. Statistical techniques in business and Economics, 8-th edition, 1993, Boston, USA

4. Temel Statistik, Metin Çakıcı, Türkiyə, 20001.Təsadüfi kəmiyyətlər və onların növləri

2

28.04.15

05.05.152 Diskret təsadüfi kəmiyyətlərin ədədi xarakteristikalaı və sosial elmlərdə tətbiqi

1.Sinaqlar və statistikanın sosial elmlərdə tətbiqi
2

--------


2

1.B.E.Гмурман Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

2. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006

3 Temel Statistik, Metin Çakıcı, Türkiyə, 2000

4.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri,F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,199205.05.15


2..Orta meyllik , standart yayılma variyasiya, katagoriyaların tezliyi,nisbi tezlik

2

1.B.E.Гмурман Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

2.Robert D.Mason, Dauglas A.Lind. Statistical techniques in business and Economics, 8-th edition, 1993, Boston, USA

3 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri,F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992


06.05.15


1 Emprik paylanma funksiyası, histogramın gurulması


2

1. B.E.Гмурман Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

2. Neil Weis, Matthew J. Hasselt

“ Introductory Statistic 3- Edition 1991, USA

3 Robert D.Mason, Dauglas A.Lind. Statistical techniques in business and Economics, 8-th edition, 1993, Boston, USA

4.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri,F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1999


06.05.15


2.Gruplar , gruplar arası orta müşahidələr , statistik təcrübədə dispersiyanın tapilması

2

1.B.E.Гмурман Теория вероятности математическая статистика, Высшая школа, 1977

2.Neil Weis, Matthew J. Hasselt

“ Introductory Statistics 3- Edition 1991, USA

3.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri,F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992Qeyd: Bu dərsin mövzuları ilə əlaqədar mümkün qədər çox oxumaq tələb olunur. Müəllimin mühazirəsi isə bir bilik buketi kimi sizə hazır emal olunmuş şəkildə çatdırılması nəzərdə tutulur.

Saf düşüncələr münasibətində Sizə uğurlar!
Yüklə 92,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin