Namazda okunan dualar ve sureler

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 36.11 Kb.
tarix23.12.2017
ölçüsü36.11 Kb.



NAMAZDA OKUNAN DUALAR VE SURELER

SÜBHANEKE

Ellahü Ekber


Sübhânekellâhümme vebihamdik. Vetebêra kesmük. Veteâlê ceddük.( Vecelle senêük). Velê ilêhe ğayruk..

(‘Vecelle senêük’ sadece cenaze namazında ilave edilerek okunur.)



ANLAMI

Allah En Büyüktür.

Allah’ım, seni tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senin adın mübârektir. Senin azametin çok yücedir. (Senin şânın yücedir.) Ve senden başka hiçbir ilâh yoktur.
TAHİYYAT

Ellahü Ekber


Ettehıyyêtü lillêhi ves-salevêtü vet-tayyibêt. Esselêmü aleyke eyyühen-nebiyyü verahmetullâhi veberakêtüh.
Esselêmü aleynê ve alê ıbêdillêhis-sâlihîn. Eşhedü ellê ilêhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü^ ve
rasûlüh.

ANLAMI

Allah En Büyüktür.

Her türlü sözlü, bedeni ve mali ibadetler Allah’a mahsustur. Ey şanı yüce Peygamber,selam ve Allah’ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah’ın sâlih kullarına olsun. Ben şehâdet ederim (yakinen bilirim) ki,Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve şehâdet erdim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür.
SALLİ-BÂRİK

Ellahü Ekber


Ellâhümme salli alê Muhammediv ve alê êli Muhammed. Kemê salleyte alê İbrâhîme ve alê êli İbrâhîm. İnneke
hamîdüm mecîd.

ANLAMI

Allah En Büyüktür.

Allah’ım, Hz.Muhammed (s.a.v.)’e ve âline, Hz.İbrahim’e ve âline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle.
Ellahü Ekber
Ellâhümme bêrik alê Muhammediv ve alê êli Muhammed. Kemê bêrakte alê İbrâhîme ve alê êli İbrâhîm. İnneke
hamîdüm mecîd.

ANLAMI

Allah En Büyüktür.

Allah’ım, Hz.Muhammed (s.a.v.) ve âlini, Hz.İbrahim ve âlini mübarek kıldığın gibi mübarek kıl.




RABBENÂ

Ellahü Ekber


Ellâhümme rabbenê êtinê fid-dünyê hasenetev-ve-fil-êhîrati hasenetev-ve-gınê azêben-nêr.

ANLAMI

Allah En Büyüktür.

Ey Rabbimiz, bize dünyada ve âhirette iyi hâl ver ve bizi o ateş azabından koru.
RABBENÂĞ-FİRLİ

Ellahü Ekber


Rabbenağfir-lî velivêlideyye velil mü2minîne yevme yegûmül hısêb. Birahmetike yê erhamer-râhımîn.

ANLAMI

Allah En Büyüktür.

Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve mü’minleri de mağfiret et.
KUNUT DUALARI-1-

Ellahü Ekber


Ellâhümme innê nesteînüke venestağfiruke venestehdîk. Ve nü’minü bike venetübü ileyke venetevekkelü aleyk.
Ve nüsnî aleykel hayra küllehü ve neşküruk. Velê nekfüruk. Ve nahleu venetrukümey-yefcüruk.

ANLAMI

Allah En Büyüktür.

Allah’ım senden yardım, hidayet ve mağfiret dileriz. Sana iman eder, Sana tevbe eder, Sana güvenip dayanırız. Her hayırla zâtını senâ eder (nimetlerine) şükrederiz. Asla Seni inkar ile küfretmeyiz. Sana isyan edenleri hallederiz ve terk ederiz.

KUNUT DUALARI-2-

Ellahü Ekber


Ellâhümme iyyêke na’büdü veleke nüsallî venescüdü ve ileyken es-â. Venahfidü nercü rahmeteke venahşê
azêbek. İnne azêbeke bilküffêri mülhıg.

ANLAMI

Allah En Büyüktür.

Allah’ım, ancak sana ibadet eder,sadece senin için namaz kılar ve secde ederiz. Ancak sana (kulluk) için çalışır ve koşarız. Rahmetini umar, azabından da korkarız. Zira senin azabın kâfirlere ulaşıcıdır.
ÂMENTÜ

Ellahü Ekber


Âmentü billêhi ve melâiketihi ve kütübihî vel yevmil-âhırive bil-kaderi hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ vel-
ba’sü bâdelmevt. Hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh.

ANLAMI

Allah En Büyüktür

Ben Allahü Teâlâ’ya ve O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allahü Teâlâ’nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmekte haktır. Ben şehadet ederim ki,Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve peygamberidir.




FATİHA SURESİ

Bismillâhirrahmenirrahim


Elhamdülillehi rabbil alemin. Errahmenirrahim. Meliki yevmiddin. İyyeke ne’büdü ve iyyeke nesteîn. İhdines
sıratal müstegîm. Sıratellezine en-amte aleyhim ğayril meğdubi aleyhim veleddâllin.
ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

Hamd alemlerin rabbi,rahman,rahim ve din gününün sahibi olan Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet eder,yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gadaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

FİL SURESİ

Bismillâhirrahmenirrahim


Elem tera keyfe feale rabbüke bi-eshabil fil. Elem yec’al keydehüm fi tedlil. Ve ersele aleyhim tayran ebebil.
Termihim bihıceratim min siccil. Fecealehüm keasfim me’kül.
ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

Rabb’inin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Kuşlar, onların üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atıyorlardı. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.

KUREYŞ SURESİ

Bismillâhirrahmenirrahim


Li ilefi gurayşin ilefihim rihleteş-şitei ves-sayyyf. Felya’büdü rabbe hezel beytilltzi et-amehüm min cüıv ve
emenehüm min havvvf.

ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin ( Kabe) Rabbine kulluk etsinler.
MAUN SURESİ

Bismillâhirrahmenirrahim


Eraeytellezi yükezzibü bid-din. Fezelikellezi yedü’ul yetim. Vele yehuddu ale taamil miskin. Feveylül lil
müsallin. Ellezinehüm an saletihim sehün. Ellezinehüm yüraüne ve yemneu nel meun.

ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kalkar; yoksulu doyurmaya teşvik etmez; yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mani olurlar.




KEVSER SURESİ

Bismillâhirrahmenirrahim


İnne a’tayne kelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şenieke hüvel ebter.
ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

(Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana kevseri verdik. Şimdi sen rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
KÂFİRÛN SURESİ

Bismillâhirrahmenirrahim


Gul ye eyyühel kefirun. Le a’büdü me ta’büdün. Vele entüm abidüne me a’büd. Vele ene abidüm me abettüm.
Vele entüm abidüne me a’büd. Leküm dinüküm veliye din.
ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

(Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

NASR SURESİ

Bismillâhirrahmenirrahim


İze cee nasrullahi velfeth. Veraeyten-neseyedhulüne fi dinillehi efvece. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü.
İnnehü kene tevvebe.

ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
TEBBET SURESİ

Bismillâhirrahmenirrahim


Tebbet yede ebilehebiv veteb. Me ağne anhü melühü veme keseb. Seyasle neran zetelehebiv vemraetüh.
Hammeletel hatab. Ficidihe hablüm mim mesed.

ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).





İHLÂS SURESİ

Bismillâhirrahmenirrahim


Gul hüvellahü ehad. Ellehüs-samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekül lehü küfüven ehad.
ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.
FELAK SURESİ

Bismillâhirrahmenirrahim


Gul euzü birabbil felag. Min şerri me halag. Ve min şerri gasigın ize vegab. Ve min şerrin-neffeseti fil-ugad. Ve
min şerri hasidin ize hased.

ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.
NÂS SURESİ

Bismillâhirrahmenirrahim


Gul euzü birabbin-nes. Melikin-nes. İlehin-nes. Min şerril vesvesil hannes. Ellezi yüvesvisü fi sudürin-nes.
Minel cinneti ven-nes.

ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

De ki: İnsanların kalblerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların ilahına sığınırım.
AYET-EL KÜRSİ

Bismillâhirrahmenirrahim


Ellahü le ilehe ille hüvel hayyül gayyüm. Le te’huzühü sinetüv vele nevm. Lehü me fis-semeveti veme fil ard.
Menzellezi yeşfeu ındehü ille bi iznih.Ya’lemü me beyne eydihim veme halfehüm vele yühıtune bi şey-im min
ılmihi ille bime şee. Vesia kürsiyyühüs-semeveti vel ard. Vele yeüdühü hıfzuhüme vehüvel aliyyül azim.

Sadagallahül azim.



ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir ve kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır,onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.O, yücedir, büyüktür.




EZAN DUASI

Bismillâhirrahmenirrahim


Allahümme rabbe hezihid-de’vetit-temmeti vessaletil gaimeti. Eti muhammedenil vesilete vel fedılete
vedderaceter-rafiate vebashü megamen mahmudenillezi ve adtehü inneke le tühlifül miad.
ANLAMI

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Allah’ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed (s.a.v.)’e hayrı, fazileti ve yüksek dereceyi ver. O’nu kendisine vaat ettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır. Muhakkak ki Sen va’dinden dönmezsin.

YEMEK DUASI

Bismillâhirrahmenirrahim

Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatü vesselamı ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain.
Hamd,büyük kitabında ``Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü israf edenleri Allah’ü Teâlâ sevmez.``diye buyuran ulu Allah’a mahsustur. Salat ve selam muhtaçları yediren, içiren, giydiren cömert ve zenginleri sevdiğini bildiren son elçimiz Hz. Muhammed’in O’non kutsay soyundan gelenlerin, fakirleri, miskinleri ve düşkünleri bağrına basan bol bol izzet ve ikramda bulunan bütün Müslümanların üzerine olsun.

Nimetimizi daim, devletimizi kaim, çocuklarımızı alim eyle ya Rabbi… Bu ziyafeti düzenleyenlerin vücutlarına sıhhat, geçmişlerine rahmet, rızıklarına bereket ikram eyle ya Rabbi..


Bizleri Peygamberimiz şefaatine nail eyle ya Rabbi.. Mahşer gününde O’nun hamd sancağı altında bizleri toplanmayı nasip eyle.
Sühhaneke rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel mürselin vel hamdü lillâhi rabbil alemin, rıza en lillahil Fatiha.



Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə