Încheiat azi, 27 februarie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local SighişoaraYüklə 227.77 Kb.
səhifə1/5
tarix17.03.2018
ölçüsü227.77 Kb.
  1   2   3   4   5PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 27 februarie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Sighişoara.

Lucrările şedinţei sunt deschise de către secretarul municipiului, domnişoara Fleşariu Anca, care anunţă că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 18 consilieri din totalul de 19 consilieri locali în funcţie. Lipseşte domnul consilier Ghercă Adrian, cunoscându-se motivul absenţei acestuia, fiind plecat din ţară.

Întreabă dacă în legătură cu modul de redactare a hotărârilor şi a procesului-verbal din şedinţa anterioară, sunt obiecţiuni. Nu sunt obiecţiuni. Supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

În continuare atrage atenţia domnilor consilieri în legătură cu necesitatea respectării prevederilor art. 76 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind existenţa unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese a aleşilor locali în situaţia adoptării unor hotărâri înscrise pe ordinea de zi. Consilierii au obligaţia să anunţe, înainte de a se intra în discuţii, acest aspect.

Anunţă că în conformitate cu Regulamentul, şedinţa va fi condusă de d-l consilier Oprean Petru, căruia îi dă cuvântul.Are cuvântul domnul Oprean Petru, preşedintele de şedinţă, care anunţă că la şedinţă participă ca invitaţi domnul Oprea Mircea-Ţonu – directorul S.C. Apă, Termic, Transport S.A., domnul Maior Gheorghe – director al SC. Ecoserv Sig S.R.L., doamna Masca Aurelia – managerul Spitalului Municipal Sighisoara, domnul Cizmaş Ioan-Traian – comandantul Poliţiei, domnul Misirgic Nelu – comandantul Unităţii de Jandarmi, domnul Deac Nicolae – Ocolul Silvic Sighişoara, domnul Fabian Emil directorul S.C. Aquaserv S.A. Sighişoara, domnişoara Aldea Alina şi domnul Simo Tiberiu – consilierii personali ai primarului, domnul Titu Pavel – delegat sătesc şi şefii serviciilor publice din cadrul Primăriei şi a unităţilor direct subordonate.
În continuare supune la vot următoarea
ORDINE DE ZI:


 1. Petiţia nr. 11/CL/17.02.2014 prin care Asociaţia Clubul Sportiv „Pro Tineret” Sighişoara solicită promovarea Proiectului de Hotărâre iniţiat de un grup de consilieri, privind închirierea cu titlu gratuit a sălii de sport Radu Voina în perioada 2014-2015, pentru fotbal în sală

 2. Petiţia nr. 12/CL/20.02.2014 prin care Asociaţia pentru Drepturile Animalelor Sighişoara solicită încheierea unui parteneriat cu Municipiul Sighişoara în vederea achiziţionării spaţiului pentru amenajarea unui adăpost în comuna Albeşti şi contribuţie financiară în acest sens

 3. Informare privind evenimentele culturale ce se vor desfăşura în Municipiul Sighişoara, în anul 2014

 4. Raport de activitate pe anul 2013 al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei Sportive Handbal Club Municipal Sighişoara, aprobat prin art. 3 din Hotătârea Consiliului Local Sighişoara nr. 27/30.01.2014 şi aprobarea actului constitutiv al acestei asociaţii

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Sighişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 82/25.10.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 94/27.06.2013

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2014 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local al Municipiului Sighişoara, repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatorilor tehnici din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu, Axa 1

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Bahnea, Batoş, Coroisînmartin, Gurghiu, Lunca, Mica, Păsăreni, Valea Largă, Vărgata şi Vânători la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”

 10. Proiect de hotărâre privind organizarea festivalului „ProEtnica – Festival Intercultural Sighişoara” 2014

 11. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului „Academia Sighişoara” 2014

 12. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectelor şi activităţilor Asociaţiei Culturale „Plaiuri Ardelene” Sighişoara

 13. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret „Vocea Cetăţii” Sighişoara, Ediţia I, 2014

 14. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectelor şi activităţilor Asociaţiei Culturale „Kikerics” Sighişoara

 15. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea şi întreţinerea păşunilor proprietatea privată a Municipiului Sighişoara pe anul 2014

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighişoara

 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părţi din veniturile (fără TVA inclus) obţinute din închirierea către terţi a unor spaţii şi terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara, titulara dreptului de administrare

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cotei părţi din veniturile obţinute de către Spitalul Municipal Sighişoara din închirierea către terţi a unor spaţii transmise în folosinţă gratuită

 19. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale

 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru spaţiul comercial, apartamentul nr. I din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighişoara, P-ţa Hermann Oberth nr. 23

 21. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere

 22. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere

 23. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de concesiune

 24. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren, atribuit conform Legii nr. 15/2003

 25. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri aflate în patrimoniul Municipiului Sighişoara, în administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara

 26. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Anunţă că, faţă de ordinea de zi difuzată, executivul propune 11 puncte suplimentare după cum urmează: • Informare cu privire la derularea contractului de administrare a depozitului de deşeuri menajere nr. 4.476/2.06.2000, încheiat între Municipiul Sighişoara şi S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

 • Informare cu privire la derularea contractului de salubrizare a municipiului Sighişoara nr. 22.161/891/23.10.2012

 • Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei tehnico – economice în faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie, revizuită şi a actualizării valorii indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Închiderea depozitului de deşeuri industriale al Municipiului Sighişoara, judeţul Mureş”

 • Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului cultural „Turnirul Scriitorilor” Sighişoara 2014

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

 • Proiect de hotărâre privind folosinţa cu titlu gratuit a Sălii de Sport „Radu Voina” de către Asociaţia Club Sportiv „Pro Tineret” Sighişoara pentru antrenamente şi desfăşurarea etapelor din liga a II-a de fotbal în sală

 • Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea unui membru al Consiliului de Administraţie al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

 • Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administraţie al S.C.ECOSERV SIG S.R.L.

 • Proiect de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C.ECOSERV SIG S.R.L.

 • Informarea nr. 4498/27.02.2014, cu privire la proiectul de hotarâre privind organizarea unei sesiuni anuale de muzică de fanfară în aer liber

Domnul consilier Gavrilă Ionel are rugămintea ca să li se prezinte pe scurt punctele suplimentare de pe ordinea de zi.

Domnişoara secretar menţionează că, se va proceda în consecinţă.

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aşa cum a fost ea difuzată împreună cu punctele suplimentare. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

La punctul unu al ordinii de zi, aşa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului Petru Maşca, director al Direcţiei Administrarea patrimoniului, pentru a prezenta petiţia nr. 11/CL/17.02.2014 prin care Asociaţia Clubul Sportiv „Pro Tineret” Sighişoara solicită promovarea Proiectului de Hotărâre iniţiat de un grup de consilieri, privind închirierea cu titlu gratuit a sălii de sport Radu Voina în perioada 2014-2015, pentru fotbal în sală.

Intervine secretarul municipiului menţionând că există un proiect de hotărâre legat de această petiţie, iar ca atare, această petiţie a rămas fără obiect.

La punctul doi al ordinii de zi, se dă cuvântul domnului Iacob Mircea Lucian, şef serviciu, Serviciu investiţii-urmărire contracte, monitorizare servicii de utilităţi publice, pentru a prezenta petiţia nr. 12/CL/20.02.2014 prin care Asociaţia pentru Drepturile Animalelor Sighişoara solicită încheierea unui parteneriat cu Municipiul Sighişoara în vederea achiziţionării spaţiului pentru amenajarea unui adăpost în comuna Albeşti şi contribuţie financiară în acest sens.

Se trece la discuţii.

Domnul consilier Oprean Petru arată că toţi consilierii cunosc activitatea pe care o desfăşoară această asociaţie. Un spaţiu necesar desfăşurării activităţii, nu s-a găsit pe raza municipiului Sighişoara, ci, numai în comuna Albeşti. Asociaţia pentru Drepturile Animalelor a primit o finanţare de 70-75%, din străinătate şi se speră că se va da un răspuns favorabil în achiziţionarea acestui spaţiu, însemnând un procent de 25%, fiind partea consiliului local, deoarece, în Sighişoara nu-şi vor putea desfăşura activitarea în locaţia actuală, iar ca să fie mutaţi în altă locaţie, nu este posibil pe raza municipiului Sighişoara.

Domnul consilier Gavrilă Ionel întreabă, dacă în momentul de faţă, cele două adăposturi sunt sau nu avizate, iar a doua întrebare ar fi dacă, spaţiul care este amintit în petiţia prezentată, ar fi suficient pentru activitatea pe care şi-au propus-o să o desfăşoare în viitor.

Doamna Ferningel Monica menţionează că spaţiul primăriei din strada Corneşti nu este autorizat, asociaţia funcţionează pe spaţiul deţinut în comuna Albeşti. Cu puţin timp în urmă, a fost un control de la D.S.P., control care se efectuează în toată ţara, la nivelul tuturor primăriilor. Pentru spaţii neautorizate se dau amenzi foarte mari. Spre norocul tuturor, a existat spaţiul din comuna Albeşti, care este autorizat, plus parteneriatul dintre Primăria Sighişoara şi Asociaţia pentru Drepturile Animalelor. Toate acestea au salvat situaţia, scutind primăria de la plata unei amenzi, plus că ar fi fost obligată să înfiinţeze un spaţiu autorizat, în termen de două luni de zile. Dacă tot se primeşte această sumă de bani, care este condiţionată, ar fi bine dacă primăria ar sprijini acest proiect, privind achiziţionarea acelui grajd, deoarece, nu este vorba numai de câinii de pe stradă, ci au existat solicitări cu privire la ridicarea unor animale de talie mare, de exemplu cai, de pe stradă, fiind puşi în imposibilitatea de a-i duce la adăpost, neexistând un spaţiu adecvat. Având în vedere că sunt solicitări şi pentru animale de talie mare, spaţiul adus în discuţie permite amenajarea unei boxe şi pentru astfel de animale. Spaţiul pe care îl deţine asociaţia în momentul de faţă nu este suficient de mare pentru amenajarea şi a unui cabinet veterinar, după cum prevede legea. De această dată, asociaţia a salvat situaţia datorită parteneriatului încheiat, însă pe viitor, lucrurile trebuie puse la punct, mai ales că nu este vorba de o sumă foarte mare, iar dacă cei din străinătate fac un efort, binenţeles fiind condiţionat, de ce nu ar putea face şi Primăria Sighişoara un efort, mai ales că primăria are obligaţia de a face acest adăpost.

Domnul consilier Gavrilă Ionel doreşte să cunoască şi punctul de vedere al executivului, privind cei 10 mii de euro, partea care ar fi a municipiului Sighişoara.

Domnul Mircea Iacob arată că din punct de vedere legal există posibilitatea, ca un astfel de adăpost să deservească o anumită zonă teritorială. În momentul de faţă există câteva mici probleme cu această activitate care necesită o actualizare şi din punctul de vedere al acordului de pareteneriat şi al problemei care urmează să se deruleze. Probleme cu câinii în Sighişoara, foarte mari nu sunt, datorită muncii lor, însă, din punct de vedere juridic ar trebui studiaţi paşii care trebuie urmaţi într-un asemenea proiect. Trebuie să se vadă în primul rând ce înseamnă zona pe care asociaţia o va deservi, aportul fiecărei primării din zona respectivă, să se facă o evaluare şi toate chestiunile procedurale care urmează a fi parcurse. Se poate da un acord de principiu, după care să se verifice dacă, din punct de vedere legal, direcţia pe care se doreşte a fi urmată, este una bună.

Domnul consilier Sîrbu Iulian întreabă dacă din punct de vedere legal, este în ordine un astfel de parteneriat.

Domnul Mircea Iacob arată că în Nomele metodoligice apărute la lege, care sunt foarte vechi, se vorbeşte despre existenţa unor adăposturi, care deservesc zone teritoriale, mai multe comune...., deci implicit ar putea fi şi un parteneriat.

Doamna Ferningel Monica arată că după noua lege, în momentul de faţă, parteneriatele se fac între asociaţii şi fundaţii de protecţia animalelor.

Domnul Mircea Iacob menţionează că în cazul de faţă, se vorbeşte de o investiţie, ce urmează a se face pe un alt teritoriu.

Doamna Ferningel Monica arată că s-au interesat, iar în funcţie de necesităţi se poate face.

Domnul consilier Oprean Petru menţionează că acordul este clar şi să continue....

Doamna Ferningel Monica menţionează că va trebui să dea un răspuns clar, finanţatorului într-un timp cât mai scurt.

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă este nevoie să se ceară un acord de principiu?

Domnişoara secretar menţionează că dacă se cere un acord, ar fi bine să fie supus la vot.

Nemaifiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot acordul de principiu prin care Asociaţia pentru Drepturile Animalelor Sighişoara solicită încheierea unui parteneriat cu Municipiul Sighişoara în vederea achiziţionării spaţiului pentru amenajarea unui adăpost în comuna Albeşti şi contribuţie financiară în acest sens. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

La punctul trei al ordinii de zi, aşa cum a fost difuzată, se dă cuvântul doamnei Goga Cosmina pentru a prezenta informare privind evenimentele culturale ce se vor desfăşura în Municipiul Sighişoara, în anul 2014.

Domnişoara secretar arată că s-a luat la cunoştinţă de către consiliul local, materialul fiind în dosar, iar ca atare se poate trece la punctul următor al ordinii de zi.

La următorul punct aprobat a fi introdus suplimentar pe ordinea de zi se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta informare cu privire la derularea contractului de administrare a depozitului de deşeuri menajere nr. 4.476/2.06.2000, încheiat între Municipiul Sighişoara şi S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

Se trece la discuţii.

Domnişoara consilier Aldea Alina menţionează că prin această informare, cabinetul primarului a dorit să aducă la cunoştinţa consiliului local, de existenţa unor inadvertenţe. Neîndeplinirea contractului de administrare a acestui depozit şi probabil se va impune, dacă operatorul nu va lua măsuri să remedieze aceste deficienţe, respectiv să îndeplinească întocmai, prevederile contractului şi în special ale actulului adiţuional nr. 3, o acţiune în instanţă, care va soluţiona definitiv şi irevocabil această speţă. Unele probleme, care au fost semnalate în cursul perioadei de derulare al acestui contract, au fost şi preluarea de deşeuri menajere, spre depozitare în acest depozit, care aparţine municipiului Sighişoara, din alte localităţi, respectiv din localităţi provenind din alte judeţe. Având în vedere prevederile contractului la care municipiul Sighişoara este parte, generată din proiectul ADI Ecolect, se bat cap în cap cu acţiunile efective ale operatorului şi anume acelea de a prelua deşeurile menajere din alte judeţe. Trebuie dată o hotărâre de consiliu care să oblige operatorul la preluarea deşeurilor doar din localităţile judeţului Mureş, respectiv aşa după cum au fost solicitate şi de Consiliul judeţean Mureş.

Domnul consilier Oprean Petru precizează că după cele prezentate se înţelege că s-au adus deşeuri şi din judeţul Sibiu.

Domnişoara consilier Aldea Alina răspunde că s-au adus din alte judeţe.

Domnişoara secretar arată că au fost şi materiale de şedinţe, peoiecte care nu au fost aprobate de către consiliul local. Se cunosc localităţile care au fost.....

Domnul consilier Oprean Petru întreabă dacă prin depozitarea acestor deşeuri se poate înţelege că celor de la firma S.C. Schuster Ecosal S.R.L. li s-a adus un venit?

Domnişoara consilier Aldea Alina răspunde că, într-adevăr li s-a adus un venit, iar cei de la firma S.C.Schuster Ecosal S.R.L. ar fi trebuit să depună, după cum li se solicită în contract, cantităţile de deşeuri depuse periodic atât din judeţul Mureş, cât şi din alte localităţi. Cantităţile de deşeuri din Sighişoara şi comunele arondate, fiind logic a fi depuse, însă se depun şi cantităţi care afectează pe termen lung capacitatea depozitului.

Domnul consilier Oprean Petru întreabă dacă există o informare cu privire la tonajul depus şi dacă s-a încercat pe cale amiabilă a se ajunge la o înţelegere cu conducerea S.C. Schuster Ecosal S.R.L..

Domnişoara Aldea Alina arată că, „din discuţia bunelor relaţii”, după cum toată lumea trebuie să ştie, că trebuie să meargă depozitul de deşeuri, să funcţioneze salubritatea oraşului, vorbindu-se de operator şi de concesionar, acestea sunt una şi aceaşi firmă. Trebuie să se facă în aşa fel încât, oraşul să fie curat, iar depozitul să aibe o viaţă cât mai lungă, posibil. Cu privire la contractul de concesiune a serviciului de salubritate trebuia să aibe o întâlnire, precum este menţionat în următoare informarea prezentată consiliului local, în data de 26.02.2014, însă această întâlnire a fost amânată, drept urmare şi având în vedere că informarea a fost elaborată în data de 24.02.2014, nu s-a ştiut că întâlnirea va fi amânată, având loc săptămâna următoare. Pe partea de depozit de deşeuri va avea loc o altă întâlnire, pentru a nu se amesteca „merele cu perele” şi să nu se mai înţeleagă nimic. Totul se va consemna într-un proces verbal, va fi semnat de către toţi membrii care vor participa la acea întâlnire, cu propunerea că, dacă ar trebui să se amestece ambele informări, să se treacă la promovarea şi adoptarea unor hotărâri de consiliu în ceea ce priveşte punerea în legalitate, respectiv respectarea celor două contracte, atât cel de concesiune cât şi cel de administrare.

Domnul consilier Seracu Nicolae întreabă dacă în cazul în care există un contract, mai este necesar a fi legiferat de către consiliul local?

Domnişoara consilier Aldea Alina menţionează că tocmai aceasta este problema şi datorită acestui fapt a venit cu aceste informări, deoarece anumite prevederi din contract sunt interpretate diferit de administrator. În actul adiţional nr.3 din acel contract se menţionează că nu vor fi preluate alte deşeuri decât cele reglementate prin hotărâre de consiliu, iar operatorul prin alte deşeuri înţelge alte tipuri de deşeuri, ceea ce este eronat, deoarece nu se pot depune alte tipuri de deşeuri, când la rampa de deşeuri nepericuloase se depun doar deşeuri nepericuloase, nu se vorbeşte de deşeuri spitaliceşti sau de deşeuri periculoase. Este vorba de deşeuri menajere preluate din alte localităţi, pe care Consiliul Local Sighişoara le votează pentru a fi agreate, spre depozitare.

Domnul consilier Burlacu Adrian întreabă cine era la vremea respectivă, din cadrul primăriei, responsabil cu întocmirea documentelor şi a actelor adiţionale?

Domnişoara consilier Alina Aldea spune că nu cunoaşte persoana care era la vremea respectivă.

Domnul consilier Burlacu Adrian se oferă să dea răspunsul, menţionând că, persoana la acea vreme a fost domnul viceprimar, iar la vremea respectivă s-au semnalat aceste aspecte, se pot consulta procesele verbale ale şedinţelor de consiliu. S-a lăsat loc de interpretări, interpretări care se pare că s-au lăsat voit. În momentul de faţă, ca şi oraş, trebuie să se iasă din impas, deoarece, fiecare firmă îşi vede interesul şi probabil nu fac împotriva legii, ceea ce fac, dar cineva ar trebui să răspundă pentru ceea ce a făcut. La momentul respectiv s-a atras atenţia şi cu groapa de gunoi şi cu caietul de sarcini, care nu au fost prezentate consililui local pe motivul că „consiliul local nu are dreptul să ia cunoştinţă de caietul de sarcini”.

Domnul consilier Sîrbu Iulian arată că situaţia s-a perpetuat. Această situaţie a fost adusă în discuţie de nenumărate ori, chiar şi în anul trecut, iar domnul Pop Mircea, a asigurat de fiecare dată consiliul local, că nu contează votul acestuia. De nenumărate ori s-a susţinut, că contează votul consiliului local, iar astăzi domnişoara consilier Aldea Alina arată că de fapt în contract se spune exact ceea ce s-a spus de către consiliu că: „nu pot prelua decât în baza hotărârii consiliului local”. Toată lumea înţelege vechea legislatură, dar în toată această perioadă s-au tot tras semne de alarmă. Este de bun augur această informare, însă consiliul local ar fi trebuit informat şi cu privire la cantităţile aduse, precum şi de unde s-au adus. Nu s-a auzit nimic de staţia de sortare, cât s-a sortat din cât s-a adus?

Domnul Gheorghe Maior intervine, menţionând că, este o informare cu privire la acest aspect.

Domnul consilier Sîrbu Iulian multumeşte pentru observaţie, însă, consiliul local a primit acea informare înainte de şedinţă. Nu se doreşte a se preciza din nou că, se pun materiale stufoase cu intenţia de a nu fi timp pentru a le studia, noroc că domnişoara Aldea Alina le-a prezentat, dar.... Pe viitor, astfel de lucruri ar trebui cunoscute din timp, pentru a se putea lua decizii în cunoştinţă de cauză, deoarece, altfel la fel se va întâmpla, se votează şi nu se cunoaşte ce se votează.

Domnişoara Aldea Alina precizează că momentan se fac informări, în următoarea şedinţă sau dacă se impune o şedinţă extraordinară, atunci se vor propune proiecte de hotărâre, care se vor discuta în comisii, şi se vor vota în şedinţa extraordinară.

Domnul consilier Dan Perţe menţionează că în cazul în care executivul nu se va „mişca” repede va trebui, cât de curând, să fie dus gunoiul la Sânpaul. În zona gropii de gunoi este un miros insuportabil, iar pe zi ce trece suprafaţa neocupată se umple vizibil, cu gunoi.

Domnul consilier Gavrilă Ionel arată că este perfect de acord cu cele spuse către domnii consilieri. Domnul consilier Burlacu Adrian a ridicat această problemă de nenumărate ori, au fost sesizate inadvertenţe, care ar trebui puse pe hârtie, iar în cazul în care se pot dovedi, să se procedeze în aşa fel încât să se poată discuta în comisii. Însă, avertizează că acum 3-4 luni s-a votat depozitarea deşeurilor din Tg. Mureş, Luduş, Reghin, pentru o perioadă de 6 luni. Ar trebui să fie puşi în gardă cei care aduc aceste gunoaie că după 6 luni termenul expiră, iar vis-a-vis de cele spuse de către domnul consilier Dan Perţe cu privire la groapa de la Sânpaul, nu se cunoaşte situaţia de acolo, iar cele 6 luni ar putea să se transforme în 9-12 luni, ajungându-se la ceea ce nu ar trebui să se întâmple, groapa de gunoi să-şi mărească volumul, iar Sighişoara să fie nevoită să-şi ducă deşeurile nepericuloase la Sânpaul, pe cheltuiala ei. Nu cunoaşte perioada care a mai rămas, dar acestea se vor aduce în continuare.

Domnişoara secretar şi domnişoara Aldea Alina arată că a mai rămas o lună de zile, din cele 6 luni.

Domnul consilier Oprean Petru menţionează că este o problemă foarte serioasă, care necesită o documentare în spiritul legii. Ar trebui gândit ce câştigă sighişorenii că depun gunoiul la Sighişoara, la groapa lor cu un preţ mare, iar dacă se va duce la Sânpaul, preţul va fi cu mult mai mare.

Domnul consilier Burlacu Adrian menţionează că preţurile sunt diferite.

Domnul consilier Seracu Nicolae sugerează să se propună gratuitatea depunerii gunoiului, din Sighişoara, pe un an de zile la Sânpaul. Cu această condiţie să li se aprobe depunerea gunoiului în groapa de la Sighişoara.

Domnul consilier Seracu Nicolae menţionează că, până la urmă va trebui ajutat judeţul deoarece, vor fi amenzi foarte mari, dar nici Sighişoara nu-şi poate permite, ca atunci cand se va închide groapa, să plătească mai mult. Să ceară şi municipiul Sighişoara nişte facilităţi.

Domnul consilier Pop Claudiu sugerează să se ceară tarifele celor de la Sânpaul, pentru a vedea cât ar costa, pe viitor, pentru a fi pregătiţi.

Domnul consilier Gavrilă Ionel menţionează că trebuie avertizaţi toţi cei care sunt în cauză deoarece, este crunt ceea ce se întâmplă la groapa de gunoi.

Domnul consilier Sîrbu Iulian propune să se facă o şedinţă extraordinară numai pe această temă.

Domnul consilier Oprean Petru menţionează că acest lucru a fost amintit. Să se întocmească marteriale de şedinţă din punct de vedere economic şi juridic.

Domnişoara secretar menţionează că la aceste aspecte se lucrează în momentul de faţă. Această informare, are la bază o corespondenţă, discuţii purtate şi s-a formulat pentru a fi şi consiliul local informat cu ceea ce doreşte executivul să facă, executivul nu „doarme” în ceea ce privesc aceste aspecte.

Domnul consilier Oprean Petru menţionează că, consiliul este de acord cu executivul, nimeni nu a sapus că executivul „doarme”, însă este o problemă veche, care s-a tot acumulat în timp şi gunoiul poate „exploda”!

Domnişoara secretar menţionează că se încearcă rezolvarea situaţiei, acesta fiind şi scopul celor două informări privind contractul de salubritate, precum şi contractul de administrare a depozitului de deşeuri menajere.

La următorul punct aprobat a fi introdus suplimentar pe ordinea de zi se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta informare cu privire la derularea contractului de salubrizare a municipiului Sighişoara nr. 22.161/891/23.10.2012.

Se trece la discuţii.

Domnişoara consilier Aldea Alina doreşte să atragă atenţia asupra unui aspect: având în vedere că anumite căi de acces au fost cuprinse pentru a fi măturate, iar altele nu au fost cuprinse, iar pentru a nu fi lăsate aceste căi circulate nemăturate s-a ajuns la înţelegerea să fie curăţate pe rând, pe un sens, iar apoi în următoarea zi în alt sens ş.a.m.d. Dar, având în vedere că procesul cu comuna Albeşti a fost pierdut, iar o mare parte din E 60, va trece la comuna Albeşti cu siguranţă se va impune a se reveni cu un act adiţional la acest contract de salubritate pentru a se lămuri clar, care vor fi căile de circulaţie care rămân în administrarea municipiului Sighişoara, respectiv care va fi subiectul acestui contract. De asemenea, atât pe acest subiect cât şi pe colectarea selectivă a deşeurilor, unde concesionarul este deficitar, va fi întâlnire de conciliere săptămâna viitoare, iar în urma acestei întâlniri de conciliere, în funcţie de discuţiile care se vor purta şi care vor fi consemnate într-o minută, se va întocmi o documentaţie premergătoare unui proiect de hotărâre şi se vor supune atenţiei consiliului local. Este vorba, evident de scoaterea acelor căi, care nu mai aparţin municipiului Sighişoara, dar sunt alte străzi care rămân nemăturate sau măturate doar parţial, ceea ce nu este logic.

La următorul punct aprobat a fi introdus suplimentar pe ordinea de zi se dă cuvântul doamnei Zolog Dana pentru a prezenta informarea nr. 4498/27.02.2014, cu privire la proiectul de hotarâre privind organizarea unei sesiuni anuale de muzică de fanfară în aer liber.

Domnişoara secretar menţionează că nu este pe ordinea de zi un astfel de proiect de hotărâre (n.n. fiind vorba despre o informare prezentată cu privire la proiectul menţionat).

Mai mulţi consilieri menţionează că, în acest caz va rămane la nivel de informare.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei profesoare Bizuleanu pentru a da mai multe detalii.Doamna profesoară Bizuleanu mulţumeşte pentru atenţia acordată, precizând că va fi foarte scurtă în ceea ce va prezenta, pentru a răpi cât mai puţin timp. Din data de 15 iunie până în 15 septembrie copii care fac parte din fanfara Sighişoara sunt în vacanţă. Anul trecut cu sprijinul primăriei au fost la Galaţi, fapt care i-a impresionat într-un mod extraordinar de plăcut, de ceea ce au întâlnit acolo. Fanfara din Constanţa a înmânat tuturor dirijorilor câte un pliant cu fanfara înfiinţată de ei, aceştia fiind profesionişti, cu un managment bine pus la punct, aspect care denotă că ştiu să-şi facă reclamă. Deoarece, Fanfara din Sighişoara a cântat foarte bine, a fost foarte bine apeciată, având în vedere că sunt doar nişte copii, iar această apreciere se reflectă şi asupra consiliului local. Însă, o fanfară de copii este un lucru extraordinar de dificil, deoarece, ei când termină şcoala pleacă. În momentul de faţă, la trompetă nu mai este nimeni şi la toamnă nu se ştie cu cine se va cânta. Când se demarează un astfel de proiect ar trebui văzut ce înseamnă a se pleca cu fanfara, deoarece, instrumentele sunt foarte grele, fiecare copil îşi ia instrumentul iar toboşarul rămâne cu tobele care sunt foarte grele, aspect care de nenumărate ori degenerează în certuri. Alt aspect este că, în zilele nelucrătoare copii trebuie să-şi plătească transportul, deoarece abonamentul nu mai este valabil în zilele nelucrătoare. Nu numai gunoiul este o problemă ci toate aspectele care se întâmplă în viaţa fiecărui om de zi cu zi, iar cei care sunt părinţi ştiu ce înseamnă aceste lucruri. Care ar fi propunearea consiliului local, având în vedere că, copii, din data de 15 iunie până în 15 septembrie, trebuie să vină la şcoala de muzică în fiecare zi la ora 17,00. Cum crede consiliul local că s-ar putea rezolva această problemă, pentru a fi bine pentru toată lumea. Ar fi minunat să se facă un anfiteatru în mijlocul oraşului, precum este în Galaţi, pentru a putea cânta pentru cei care doresc să asculte. De foarte multe ori când au cântat la festival pe scenă, oamenii au stat şi s-au uitat cât s-au uitat, după care au plecat, iar fanfara a cântat pentru nimeni. Munca aceasta este o muncă frumoasă dar grea, nu este ceva pe care se poate fi sigur, dar dacă s-ar găsi oameni care doresc să cânte, s-ar putea face o fanfară de profesionişti, însă, binenţeles că aceşti oameni trebuie plătiţi. În decurs de 35 de ani de carieră a întâlnit doar doi copii de care s-a putut avea siguranţa că vor fi interpreţi, însă unii, îşi închipuie că în fiecare generaţie se scoate un talent, dar nu este aşa. Au fost ani când dintr-o generaţie nu a ieşit nici un elev, solist. Mulţumeşte foarte mult pentru sprijinul acordat în anul trecut, când Fanfara Sighişoara a avut o activitate foarte intensă şi frumoasă, s-a mers la Strasburg, dar nu sunt destul de popularizaţi. Roagă consiliul local să se gândească cum să se rezolve situaţia, de a aduna 20 de copii pentru a fi prezenţi în fiecare săptămână în mijlocul oraşului. Dacă ar exista un centru cultural, nu ar fi o problemă, însă, Sighişoara nu are decât o fanfară de copii mici, care trebuie să cânte afară.

Domnul consilier Oprean Petru îi mulţumeşte doamnei profesoare Bizuleanu, cu speranţa ca comisia de cultură să găseasă soluţii la problemele ridicate.

La punctul patru al ordinii de zi, aşa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului director Gheorghe Maior pentru a prezenta Raportul de activitate pe anul 2013 al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

Nu sunt discuţii.

La punctul cinci al ordinii de zi, aşa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei Sportive Handbal Club Municipal Sighişoara, aprobat prin art. 3 din Hotătârea Consiliului Local Sighişoara nr. 27/30.01.2014 şi aprobarea actului constitutiv al acestei asociaţii.

Se dă cuvântul doamnei Goga Cosmina, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii publice.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de comerţ pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se trece la discuţii.

Domnul consilier Gavrilă Ionel menţionează că în comisia socială s-a discutat de contribuţia celor două firme. Dacă contribuţia primăriei este de 200 mii lei, cele două firme au o contribuţie de 10+10, reprezentând undeva la 10%, avizul comisiei este favorabil, ceea ce arată nu sunt împotrivă, însă este prea puţin în raport cu cuantumul pe care îl dă consiliul local. Ce s-a întâmplat cu celelalte firme care au sponsorizat până acum: S.C. Cesiro S.A., S.C....

Domnişoara secretar intervine, menţionând că până acum nu a sponsorizat nimeni, iar luna trecută erau tot aceleaşi firme.

Domnul consilier Burlacu Adrian menţionează că, cei care au fost în discuţie, au refuzat să mai fie membrii fondatori, însă tot din cauza consiliului local.

Doamna consilier Fintoc Marieta menţionează că ei au susţinut că vor să sponsorizeze.

Domnul consilier Burlacu Adrian arată că, au specificat că vor sponsoriza, dar fără a şti nimeni, deoarece, au tot fost sesizări şi petiţii de tot felul, iar ei desfăşoară activităţi comerciale şi nu doresc să fie nici de stânga, nici de dreapta, nici de mijloc.

Domnul consilier Gavrilă Ionel întreabă dacă acesta este răspunsul lor?

Da, răspunde domnul consilier Burlacu Adrian, nu vor să sponsorizeze din vina consilierilor, deoarece, s-au făcut demersuri, cu privire la anumite activităţi culturale şi sportive, multe plângeri penale, sesizări şi nu mai vor să ia parte la asemenea activităţi, nu vor să se lege la cap. S-au oferit să ajute prin diferite moduri, dar nu făcând sponsorizări.

Domnul consilier Gavrilă Ionel menţionează că va rămâne aşa, însă cuantumul este foarte mic.

Domnul consilier Burlacu Adrian arată că, de domnul Lazăr s-au rugat majoritatea pentru a lua parte, ca să se poată începe demersurile.

Domnul consilier Dan Perţe menţionează că, astfel de lucruri nu se pot impune, cei care vin, vin din proprie iniţiativă. Dacă se face o socoteală la 1000 lei/lună, făcându-se un sondaj la firmele din oraş, pentru a vedea câte dintre ele doresc să facă o astfel de sponsorizare, aceste firme vor fi foarte puţine.

Domnul consilier Burlacu Adrian arată că, în această asociaţie pot intra toţi cei care doresc.

Domnul consilier Dan Perţe doreşte să-l întrebe pe domnul Mureşan Sorin ce va face cu cei 200 mii lei sau poate ştie?! La sfârşitul anului trecut au fost purtate discuţii şi poate că avea dreptate, deoarece, dorea nişte prime pentru jucători,.....

Domnul viceprimar menţionează că nu are nici o legătură cu acest proiect domnul Sorin Mureşan. Dacă s-a citit statutul se poate vedea că, consiliul director va dispune de banii respectivi, domnul Mureşan Sorin va avea atribuţiuni de antrenor.

Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.

Intervine domnişoara secretar menţionând că, înainte trebuiesc făcute propuneri cu privire la persoanele care vor face parte din consiliul director.

Domnul preşedinte îi roagă pe domnii consilieri să facă propuneri cu privire la cele două persoane care vor face parte din consiliul director.

Domnul consilier Toth Tivadar îl propune pe domnul consilier Dan Perţe.

Domnul consilier Marin Iosif îl propune pe domnul consilier Burlacu Adrian.

Domnul consilier Burlacu Adrian arată că, a dorit să facă parte şi ca membru fondator prin sponsorizarea de 2%, însă, motivul este acelaşi, fiind şi consilier există o incompatibilitate între ghilimele, precum a fost şi acum 4-5 ani, când a organizat ca şi membru fondator al Asociaţiei Turistice Sighişoara, un festival care a ieşit cum a ieşit, toată lumea ştie de la cât s-a plecat şi la cât s-a ajuns, câţi bani publici au fost cheltuiţi şi la cât a ajuns cheltuiala şi ceea ce i se întâmplă acum. Când se vor temina toate acestea, promite să aducă în faţa consiliului local, acte doveditoare cu privire la acel festival. Acesta este motivul pentru care nu mai doreşte să susţină în calitate de consilier, la vedere, o activitate sportivă.

Domnul consilier Oprean Petru întreabă dacă trebuie să se înţeleagă că nu doreşte să facă parte din consiliul director?

Domnul consilier Burlacu Adrian menţionează că, în calitate de membru în consiliul director doreşte, însă nu ca membru fondator.

Preşedintele de şedinţă supune la vot prima propunere a domnului consilier Toth Tivadar care îl propune pe domnul consilier Dan Perţe. Este votat cu unanimitate de voturi, iar domnul consilier Dan Perţe nu participă la vot.

Preşedintele de şedinţă supune la vot a doua propunere a domnului consilier Iosif Marin care îl propune pe domnul consilier Burlacu Adrian. Este votat cu unanimitate de voturi, iar domnul consilier Burlacu Adrian nu participă la vot.

Domnul consilier Iosif Marin arată că, având în vedere că au o vechime în activitatea sportivă pe care o desfăşoară, deja şuturile pe la spate au început să apară, ceea ce crede că, se va întâmpla şi în celelalte ramuri sportive. După cum bine se poate observa, societăţiile mari din Sighişoara, indiferent dacă sunt de stat sau private au început să se ascundă şi pe bună dreptate, deoarece nu se mai pot feri de bârfele care circulă în Sighişoara. Aceste aspecte se datorează faptului că, unii încearcă să acapareze anumite ramuri sportive, să se etaleze din punct de vedere al municipiului Sighişoara, însă, în spate ei îşi fac campanie politică, nici de cum, nu reflectă activitatea sportivă.

Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă


Каталог: portal -> mures -> sighisoara -> 2014 -> hotarari.nsf -> 7bc19da5efdf2be6c2256c59003667d1
sighisoara -> D e s f ă Ş u r ă t o r u L
sighisoara -> Încheiat azi 27 aprilie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
sighisoara -> Încheiat azi 28 septembrie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
sighisoara -> Încheiat azi 27 octombrie 2016, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
sighisoara -> Încheiat azi, 28 iulie 2016 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Sighişoara
sighisoara -> I descrierea localităŢii aşezare geografică Relief Climă 4 Reţeaua hidrografică 5
sighisoara -> Domnului adrian năstase
sighisoara -> Încheiat azi 26 aprilie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə