NəQLİyyatda kommersiya iŞİ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.5 Mb.
səhifə1/6
tarix07.06.2018
ölçüsü0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6

NƏQLİYYATDA KOMMERSİYA İŞİ”fənni üzrə test imtahan sualları


1. Bazar iqtisadiyyatının elementləri:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B)sahibkarlıq;

C)kommersiya;

D)a və c variantları doğrudur;

E) biznes;


2. Biznesin strateji məqsədi:

A)sövdələşmədən gəlir əldə etsin;

B)sövdələşmə üçün konkret tərəfin seçilməsi;

C)sövdələşmə üçün seçilən tərəflərə uyğun olaraq tədbirləri həyata keçirmək;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


3. Biznes:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)biz necə yaşayırıq deməkdir;

C)tələbatın ödənilməsi üçün yaradılan sistemdir;

D)a və b variantları doğrudur;

E) öz arzularımızı həyata keçirmək üçün yaratdığımız anlayışdır;


4. Sahibkarlıq biznesinin əsas komponentləri:

A) b və c variantları doğrudur;

B)kommersiya;

C) məhsul istehsalı;

D) məhsulun irəlilədilməsi;

E)a, b və c variantları doğrudur.


5. Məhsul nədir:

A) b və d variantları doğrudur;

B)şəxsi tələbatı ödəmək üçün istehsal olunmuş hər bir şeydir;

C)kommersiya prosesidir;

D) ictimai tələbatı ödəməyə yönəldilmiş əmək fəaliyyətinin son nəticəsidir

E)a, b və c variantları doğrudur.


6. Hava nəqliyyatının üstün cəhətləri:

A) b , c və e variantları doğrudur.

B)anbar ehtiyatlarının az olması;

C)qablaşdırma və sığorta xərclərinin aşağı səviyyəsi;

D)a və c variantları doğrudur;

E) vaxta qənaət;


7. Tələbatı ödəyə bilən, alınması və istifadə olunması üçün bazara təklif olunan hər bir şey:

A) b və c variantları doğrudur;

B) əmtəədir;

C)təklifdir;

D)b və c variantları doğrudur;

E) marketinq səyləridir.


8. Məhsulun üç səviyyəsini əks etdirən variantı seçin:

A) b,c və d variantları doğrudur;

B)həqiqi məhsul;

C)əlavə məhsul;

D) əsas fayda;

E) b və c variantları doğrudur.


9. Nəqliyyat müəssisəsinin kommersiya fəaliyyətinin birbaşa asılı olmadığı göstərici:

A)xidmətin mənbədən ayrılmaması;

B)xidmətin keyfiyyəti;

C)xidmətin qiyməti;

D)servis xidməti;

E)b, c və d variantları doğrudur.


10. Kommersiya sözünün mənşəyi:

A) latın;

B)alman;

C) ərəb;


D)yunan;

E)rus.
11. Kommersiya sözünün hərfi mənası:

A) ticarət.

B)idarəetmə;

C)marketinq;

D)məhsul;

E) əmtəə;
12. Rus alimi S.E.Desinski iqtisadiyyatı belə adlandırılmışdır:

A)qarşılıqlı kommersiya;

B)müştərək kommersiya;

C)qarışıq kommersiya;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.13. “Kommersiya” termininin təyinatı:

A) gəlirin idarə edilməsi;

B) tələbin idarə edilməsi;

C)məqsədyönlü fəaliyyəti idarə edir;

D)variantların hamısı doğrudur;

E)variantların hamısı səhvdir.


14. Kommersiyanın əsas obyekti:

A) c və d variantları doğrudur;

B)məhsul istehsalı;

C)sövdələşmə;

D) alqı-satqı;

E)a, b və c variantları doğrudur.


15. Bank istehsal olunan malın dəyərini alıcının əvəzinə ödəyir, mal alıcıya daxil olarkən alıcıdan pulunu alır. Bu proses necə adlanır:

A)faktorinq;

B)lizinq;

C)hərrac;

D)marketinq;

E)variantların hamısı doğrudur.


16. Alqı-satqı fəaliyyətinin təmin edilməsi sahəsi olub, hüquqi normalar əsasında gəlir əldə etmək üçün hesablamaların aparılması necə adlanır:

A) kommersiya;

B)mübadilə;

C) faktorinq;

D)mühasibat uçotu;

E)variantların hamısı doğrudur.


17. Kommersiya üzrə vasitəçilərin xidməti aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:

A) b və d variantları doğrudur;

B)fəaliyyət növünə görə;

C)növünə görə;

D) mahiyyətinə görə;

E)a, b və c variantları doğrudur.


18. Təsərrüfat əlaqələrinin qurulması üzrə vasitəçilik xidmətinə aiddir:

A) b,c və d variantları doğrudur.

B)yarmarka;

C)icarə xidməti;

D)lizinq;

E) hərrac;19. Mahiyyətinə görə vasitəçilik xidmətinə aid olunmur:

A)istehsal-kommersiya xidmətləri;

B)istehsal xidmətləri;

C)nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


20. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı xidmətlərin yerinə yetirilməsi aiddir:

A) istehsal xidmətlərinə;

B)rəqiblərin məhsuluna olan tələb və təklifin öyrənilməsi üzrə təşkilati-kommersiya xidmətinə;

C) gömrük xidmətinə;

D)maraqlı tərəflərin sifarişi üzrə xidmətlərə;

E)variantların hamısı doğrudur.


21. Konkret istehlakçı ünvanına məhsulun çatdırılması:

A)nəqliyyat ekspediyası xidmətləri;

B)istehsal-kommersiya xidmətləri;

C)dolayısı ilə ödənilən xidmətlər;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


22. Fəaliyyət növünə görə vasitəçi xidmətlərinin təsnifat əlamətlərinə aid olunur:

A) istehsal-kommersiya xidmətləri;

B) istehsalçı tərəfindən ödənilən vasitəçi xidməti;

C)istehsalçılardan məhsulların alınması və onların istehlakçılara çatdırılması və satışı üzrə xidmət;

D)a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


23. Fəaliyyət istiqamətinə görə vasitəçi xidmətlərinin təsnifatına aiddir:

A) b və d variantları doğrudur;

B) gömrük xidməti;

C) kredit xidmətləri;

D) icarə xidməti;

E) a, b və c variantları doğrudur.


24. Ödənilmə prinsipinə görə vasitəçi xidmətlərinin təsnifatına aid olmnayan variantı seçin:

A) variantların hamısı doğrudur.

B) ticarət xidməti;

C) maliyyə xidməti;

D) gömrük xidməti;

E) istehsal xidmətləri;


25. Buna pulsuz xidmət də deyirlər:

A)istehsalçı tərəfindən ödənilən vasitəçi xidməti;

B)dolayısı ilə ödənilən xidmət;

C)istehsal-kommersiya xidmətləri;

D)maliyyə-hesablaşma və kredit xidmətləri;

E)variantların hamısı səhvdir.


26. Əhalinin tələbatının tam, keyfiyyətli və vaxtında təmin olunması və mənfəətin əldə edilməsi məqsədi ilə alqı-satqının həyata keçirilməsinə yönəldilmiş sistem:

A) kommersiya fəaliyyəti;

B)kommersiya;

C) ticarət xidməti;

D)a və c variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


27. Nəqliyyat müəssisəsində kommersiya fəaliyyətinin effektiv inkişafının dəyişməyən şərtlərini göstərin:

A) b və e variantları doğrudur

B)maliyyə imkanlarının bacarıqla idarə edilməsi;

C)əlavə ticarət və istismar xidmətlərinin yerinə yetirilməsi;

D)mal bazarının təhlili və proqnozlaşdırılması;

E)lazımı qədər iqtisadi sərbəstliyin olması;


28. Nəqliyyat müəssisəsinin kommersiya fəaliyyətinin prinsiplərinə aiddir:

A)kommersiya prioritetlərinin ayırd edilməsi;

B)servis xidmətləri kompleksinin genişləndirilməsi;

C)müəssisələrin məhsullarının rədricən milli dövriyyəyə cəlb olunması;

D)bazar tədqiqatlarının təşkil olunması;

E)b və c variantları doğrudur.


29. Nəqliyyat müəssisəsinin kommersiya fəaliyyətinin vəzifələrinə aiddir:

A) istehlakçı tələblərinin tam ödənilməsi üçün qəbul olunmuş sifarişlərin yerinə yetirilməsinin səmərəliliyinin artırılması;

B)bazarda iqtisadi şəraitin dəyişməsi nəzərə alınmaqla kommersiya qıvraqlığı;

C) ticarət sövdələşmələri üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsuliyyətinin yüksəldilməsi;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


30. Kommersiya fəaliyyətində yerinə yetirilən kommersiya əməliyyatına aid olunmur:

A) variantların hamısı doğrudur;

B)yüklərin nəql olunması;

C)yüklərin çəkilib qablaşdırılması;

D) yüklərin anbarlarda saxlanılması;

E)variantların hamısı səhvdir.


31. Dəyər formasının dəyişməsi ilə bağlı proseslər necə adlanır:

A)kommersiya əməliyyatları;

B)istehsal əməliyyatları;

C)xidmət əməliyyatları;

D)istismar xidməti üzrə əməliyyatlar;

E)variantların hamısı doğrudur.


32. Kommersiya əməliyyatlarına aid olunur:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)nəqliyyat müəssisəsində infrastrukturun yaradılması;

C)nəqliyyat müəssisəsində reklamın formalaşdırılması;

D)b və c variantları doğrudur;

E) bazar tədqiqatlarının təşkil olunması;


33. Eyni səviyyəli müəssisələr arasındakı əlaqələr necə adlanır:

A)üfüqi;


B)qarşılıqlı;

C)şaquli;

D)iqtisadi;

E)a və c variantları doğrudur.


34. Müxtəlif səviyyəli müəssisələr arasındakı əlaqələr necə adlanır:

A) şaquli;

B) qarşılıqlı;

C) üfüqi;

D) iqtisadi;

E) a və c variantları doğrudur.


35. Nəqliyyat müəssisəsinin kommersiya xidmətinin yerinə yetirdiyi funksiyaların sayı:

A) 5;


B)7;

C)2;


D) 4;

E)6.
36. Marketinq şöbəsinin funksiyalarına aiddir:

A) b və c variantları doğrudur.

B)qiymətin formalaşdırılması;

C)gömrük funksiyaları;

D)satışın stimullaşdılrılması;

E) sifarişlərin hazırlanması;
37. Satış şöbəsinin funksiyalarına aiddir:

A) mal göndərilməsi qrafiklərinin tərtibi;

B) mal resurslarından səmərəli istifadə;

C)bazarın tədqiqi;

D)satışın stimullaşdırılması;

E)c və d variantları doğrudur.


38. Marketinq şöbəsinin yerinə yetirdiyi funksiyalara aid olmayan variantı seçin:

A) mal alışının təşkili;

B)mal bazarının təhlili;

C) mal yeridilişi və reklam;

D)marketinq planının hazırlanması;

E)satışın planlaşdırılması.


39. Bazarın subyektiv amilləri:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)alıcılar;

C)müştərilər;

D)marketoloqlar;

E) satıcılar;


40. Xarici-iqtisadi əlaqələr şöbəsinin funksiyalarını əks etdirən variantı seçin:

A)gömrük funksiyaları;

B)sifarişlərin hazırlanması;

C)malgöndərənlərlə kommersiya əlaqələrinin yaradılması;

D)a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


41. Dünyada bazar modelinin əsas tipləri:

A) b və e variantları doğrudur.

B)alman;

C)yapon;


D)çin;

E) amerikan;


42. Sosial yönümlü bazar modelini əks etdirən variantı seçin:

A) alman;

B) isveç;

C) amerikan;

D)yapon;

E)çin.
43. Sosial-demoqrafik bazar modelinin məxsus olduğu dövlət:

A)isveç;

B)italiya;

C)irlandiya;

D)ispaniya;

E)iordaniya.
44. Xüsusi mülkiyyətin olması ilə xarakterizə olunan bazar modeli:

A)amerikan;

B)alman;

C)isveç;


D)ispan;

E)a və b variantları doğrudur.


45. Liberal bazar modeli xarakterizə olunur:

A) xüsusi mülkiyyəti ilə;

B)qarışıq iqtisadiyyatı ilə;

C) sosial yönümlülüyü ilə;

D)ictimai mülkiyyəti ilə;

E)a və d variantları doğrudur.


46. Hansı bazar modelində sosial siyasət əhalinin aztəminatlı hissəsinin müəyyən qruplarına istiqamətlənib:

A)amerikan;

B)isveç;

C)alman;


D)a və c variantları doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


47. İstehsalat infrastrukturunu əks etdirən variantı seçin:

A) c və e variantları doğrudur.

B)təhsil;

C)rabitə;

D)mənzil-kommunal təsərrüfatı;

E) nəqliyyat;


48. Sosial infrastruktura aiddir:

A) b və d variantları doğrudur;

B)otel təsərrüfatı;

C)mənzil-kommunal təsərrüfatı;

D) səyiyyə;

E)a, b və c variantları doğrudur.


49. Ticarət müəssisəsinin malgöndərənə ünvanladığı və müəssisənin konkret dövr üçün konkret mala olan tələbatı haqqında məlumat necə adlanır:

A)tələbnamə;

B)qaimə;

C)əmtəə-nəqliyyat qaiməsi;

D)göndəriş;

E)sifariş.


50. Ticarət müəssisəsinin malgöndərənə ünvanladığı və onun tərəfindən müəyyən müddət ərzində alınacaq malların siyahısını özündə cəmləşdirən rəsmi sənəd:

A) sifariş.

B)qaimə;

C)əmtəə-nəqliyyat qaiməsi;

D)göndəriş;

E) tələbnamə;


51. Nəqliyyat müəssisəsində elektron platformadan istifadə etməsi necə adlanır:

A) b,c və d variantları doğrudur;

B) intranet;

C)ekstranet;

D) internet;

E) a və b variantları doğrudur.


52. Əsasən İnternet vasitəsilə alış və satış prosesinə dəstək verən elektron vasitələr:

A)elektron ticarət;

B)elektron marketinq;

C)sifariş vermək;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


53. Elektron platforma dedikdə başa düşülür:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B) intranet;

C) ekstranet;

D) a və b variantları doğrudur;

E) internet;54. Nəqliyyat müəssisəsinin öz xidmətlərini İnternet vasitəsi ilə təşviq etmək və satmaq cəhdi:

A)elektron marketinq;

B)elektron ticarət;

C)elektron alver;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


55. Elektron marketinq fəaliyyətinin əsas fəaliyyət sahələrinin sayı:

A) 3;


B) 6;

C) 4;


D) 5;

E)8.
56. Şəbəkə vasitəsi ilə həyata keçirilən kommersiya fəaliyyəti aşağıdakı məqsədləri güdür:

A)nəqliyyat müəssisəsinin əlverişli imicinin yaradılması;

B)müştərilərin nəqliyyat xidməti ilə vaxtında, tam və ahəngdar təchiz olunması;

C)istehsalat-texniki təyinatlı məhsullara (xidmətlərə) olan tələbin, təklifin və onların bazarının marketinq baxımından öyrənilməsi;

D)b və c variantları doğrudur;

E)variantların hamısı doğrudur.
57. Elektron kommersiyanın üstün cəhətləri:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)işçi heyyətinin az olması;

C)informasiyanın alınması üçün xərclərin olmaması;

D)a və b variantları doğrudur;

E) vaxt və ərazi məhdudiyyəti yoxdur;


58. Elektron kommersiya müəssisəsinin texnoloji prosesinə aşağıdakı xüsusiyyətlər xarakterikdir:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)regionluq;

C)çeşidin müxtəlifliyi;

D)a və c variantları doğrudur;

E) məlumatlandırılma;


59. Maddi-istehsal sahəsi olmaqla imkanların daşınmasını həyata keçirir:

A) b və d variantları doğrudur;

B)su nəqliyyatı;

C)boru nəqliyyatı;

D) hava nəqliyyatı;

E)a, b və c variantları doğrudur.


60. Nəqliyyat:

A) b və e variantları doğrudur.

B)bazar infrastrukturunun elementidir;

C)iqtisadi münasibətlərin subyektidir;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E) maddi istehsal məhsullarının fiziki bölüşdürülməsini təmin edir;


61. Nəqliyyatın iqtisadi funksiyasını əks etdirən variantı seçin:

A)xammal və hazır məhsulların istehsalçıdan istehlakçıya çatdırır;

B)beynəlxalq əlaqələrin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır;

C)insanların əmək və məişət şəraitini yaxşılaşdırır;

D)insanlar arasında ünsiyyət yaradır;

E)hərbi qüvvələrin hərəkəti üçün material bazasıdır.


62. Nəqliyyatın mədəni funksiyasını əks etdirən variantı seçin:

A)insanlar arasında ünsiyyət yaradır;

B)xammal və məhsulları istehsalçıdan istehlakçıya çatdırır;

C)insanların əmək, istirahət və məişət şəraitini yaxşılaşdırır;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


63. Nəqliyyat müəssisəsinin sosial funksiyasını əks etdirən variantı seçin:

A)insanların əmək, istirahət və məişət şəraitini yaxşılaşdırır;

B)insanlar arasında ünsiyyət yaradır;

C)ölkənin bütün regionlarını əlaqələndirir;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


64. Müasir dövrdə nəqliyyat növünə qoyulan tələblər:

A) c və d variantları doğrudur;

B)yol şəbəkəsini standarta uyğun təmir etməlidir;

C)yüklərin çatdırılması müddətini qısaltmalıdır;

D) zəruri həcmdə və keyfiyyətdə nəqliyyat xidməti göstərməlidir;

E)a, b və c variantları doğrudur.


65. Təyinatından asılı olaraq nəqliyyatın növü:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)ümumi istifadədə olmayan;

C)müəssisədaxili nəqliyyat;

D)a və b variantları doğrudur;

E) ümumi istifadə olan;


66. Qeyri-nəqliyyat müəssisəsinə aid olmayan nəqliyyat vasitələri aiddir:

A) ümumi istifadə olmayan nəqliyyata;

B)ümumi istifadə olan nəqliyyata;

C) istehsaldaxili nəqliyyata;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


67. Müəyyən təşkilatlara xidmət göstərilməsi üçün əvvəlcədən çəkilmiş yollar necə adlanır:

A)yanaşma yolları;

B)əlavə yollar;

C)ikinci dərəcəli yollar;

D)b və c variantları doğrudur;

E)variantların hamısı doğrudur.


68. Bir növ yüklərin daşınmasını həyata keçirir:

A) xüsusi təyinatlı nəqliyyat;

B) universal nəqliyyat;

C)diskret nəqliyyat;

D)fasiləsiz nəqliyyat;

E)sənaye nəqliyyat.


69. İxtisaslaşma dərəcəsindən asılı olaraq təsnif olunan nəqliyyat adlanır:

A)universal;

B)xüsusi təyinatlı;

C)sənaye;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


70. Qrup halında yüklərin daşınmasını həyata keçirən istənilən nəqliyyat növü:

A) diskret nəqliyyat;

B)fasiləsiz nəqliyyat;

C) universal nəqliyyat;

D)müəssisədaxili nəqliyyat;

E)istehsaldaxili nəqliyyat.


71. Daşımaları həyata keçirən zaman qarşılıqlı əlaqədə olan və ərazi məhdudiyyətlərinə malik müxtəlif növlü nəqliyyat vasitələrinin məcmusu:

A)nəqliyyat sistemi;

B)nəqliyyat müəssisəsi;

C)nəqliyyat parkı;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


72. Fasiləsiz nəqliyyata aiddir:

A) bvə d variantları doğrudur;

B)eskalator;

C)dəmiryolu nəqliyyatı;

D) boru nəqliyyatı;

E)a, b və c variantları doğrudur.


73. Nəqliyyat sisteminin altsisteminə aid olan variantı seçin:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)nəqliyyat vasitələri;

C)əlavə dəyər yaradan və nəqletməni həyata keçirən əmək resursları;

D)bütün nəqliyyat növlərinin idarəedilməsi sistemi;

E) nəqliyyat şəbəkəsi;


74. Maddi olaraq duyulmayan, heç bir əşyaya fiziki sahibliklə nəticələnməyən və bir tərəfin digərinə təklif etdiyi faydalı fəaliyyət növü:

A)xidmət;

B)kommersiya xidməti;

C)nəqletmə;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


75. Maddi xidmətlərə aiddir:

A) d və e variantları doğrudur.

B)təhsil;

C)idman;


D)hüquq və maliyyə kredit;

E) texnoloji avadanlıqların təmiri;


76. İstehsal təyinatlı, rabitə və yük nəqliyyatı xidməti aiddir:

A) maddi xidmətlərə;

B)qeyri-maddi xidmətlərə;

C)mənfəət güdməyən xidmətlərə;

D) a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


77. İSO 8402-86 beynəlxalq standartı xidmətə belə təyinat verir:

A) b və e variantları doğrudur.

B)xidmət proseslərin nəticəsidir;

C)xidmət yalnız müəssisənin məhsuludur;

D)variantların hamısı doğrudur;

E) xidmət fəaliyyətin nəticəsidir;


78. Nəqliyyat xidmətinin xüsusiyyətlərinə aid olunmur:

A) nəqletmə prosesində məhsulun xassəsi dəyişir;

B) nəqliyyatdan istifadə prosesində yeni məhsul yaranmır;

C)nəqliyyatın məhsulu istehsal olunduğu anda da istehlak olunur;

D)variantların hamısı doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.79. Nəqliyyat məhsulunun istehsalı və istehlakı:

A) c və d variantları doğrudur;

B)bir-birini tamamlayır;

C)eyni vaxtda baş verir;

D) üst-üstə düşür;

E)b və c variantları doğrudur.


80. Nəqliyyat xidmətinin əsas növü:

A)yüklərin daşınması;

B)yükləmə-boşaltma əməliyyatları;

C)daşıma vasitələrinin icarəyə verilməsi;

D)variantların hamısı doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


81. Fiziki bölüşdürməni müşaiyət edən qeyri-maddi xidmətlərə aiddir:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)siğorta;

C)marketinq;

D)a və b variantları doğrudur ;

E) kommersiya;


82. Nəqliyyat sahəsinin diğər müəssisələrinə göstərilən xidmət:

A) daxili xidmət;

B)xarici xidmət;

C) texnoloji xidmət;

D)variantların hamısı səhvdir;

E)variantların hamısı doğrudur.


83. Nəqliyyat xidmətinin ixtisaslaşmasına təsir göstərən xidmətin xarakteri üzrə əlamətlərə aiddir:

A) b, c və d variantları doğrudur.

B)texnoloji xidmət;

C)kommersiya xidməti;

D)informasiya xidməti;

E) daşıma xidmətləri;


84. Xidmətin spesifik xüsusiyyətlərinin sayı:

A)4;


B)2;

C)5;


D)4;

E)7.
85. Xidmətin spesifik xüsusiyyətlərinə aid olan variantı seçin:

A) b və c variantları doğrudur;

B)xidmət duyulmazdır;

C) xidmət mənbədən ayrılmır;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E) xidmət onun istehsalından kənarda baş verir.
86. Nəqliyyat xidmətinin əsas istiqamətləri:

A) c və e variantları doğrudur.

B)tələbatın aktiv formalaşdırılması;

C)nəqliyyat xidmətlərinə tələbin formalaşdırılması;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E) malın daşınmasına təqdim olunan xidmət çeşidinin uyğunlaşdırılması;


87. Maddi texniki təchizat sisteminin yüksək səviyyəsini təmin edir:

A) variantların hamısı doğrudur;

B) anbar sistemləri;

C)müasir tipli yükləmə boşaltma texnikası;

D)idarəetmənin elektron vasitələrlə təchiz edilməsi;

E) terminal sistemləri.


88. Kommersiya fəaliyyətinin strukturu:

A) b,c və d variantları doğrudur;

B)təchizat xidmətləri;

C)texniki proseslər;

D) kommersiya prosesləri;

E)a və b variantları doğrudur.


89. Kommersiya prosesinə aid olunan variantı seçin:

A) c,d və e variantları doğrudur.

B)nəqletmə;

C)topdan satış;

D)reklam;

E) pərakəndə satış;


90. Texnoloji proseslərə aid olan variantı seçin:

A) b və d variantları doğrudur;

B)anbarlaşdırma;

C)müqavilələrin bağlanması;

D) qablaşdırma;

E)a, b və c variantları doğrudur.


91. Kommersiya proseslərinə aid olunmur:

A) b və e variantları doğrudur.

B)nəqletmə;

C)müqavilələrin bağlanması;

D)əmtəə satışı;

E) markalaşdırma;


92. Topdansatış müəssisələrinin xidməti aiddir:

A) satış xidmətlərinə;

B)texnoloji proseslərə;

C) kommersiya proseslərinə;

D)reklam xidmətinə;

E)variantların hamısı doğrudur.


93. Əmtəənin istehlak dəyəri kimi istehlakçılara doğru fiziki olaraq irəlilədilməsi ilə əlaqədar olan proseslər:

A)texnoloji;

B)satış;

C)kommersiya;

D)ticarət;

E)variantların hamısı doğrudur.


94. Satıcı və alıcı arasında əlaqələndirici halqa:

A)texnoloji proses;

B)kommersiya prosesi;

C)satış prosesi;

D)ticarət prosesi;

E)variantların hamısı doğrudur.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə