Noiembrie 2017 aprobat: Şeful DÎ a cr leova A. Gospodinov

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 243.27 Kb.
səhifə3/4
tarix12.08.2018
ölçüsü243.27 Kb.
1   2   3   4

Limba şi literatura română
Disciplina limba şi literatura română este predată de 7 profesori, dintre care doar unul are studii de specialitate, ceilalţi fiind specialişti de biologie, informatică, l.engleză şi clasele primare.

Profesorii deţin proiectele de lungă durată ( preluate de la alţi profesori de limbă română), cât şi cele de scurtă durată pe care le elaborează zilnic. Principalul mijloc de pregătire al lecţiei este manualul. Dar, este evident, că este nevoie de muncă , seriozitate şi echilibru pentru a izbuti întru realizarea tuturor celor asumate. Siguranţa succesului şcolar este asigurat prin demersuri educaţionale de continuitate.

Clasa a IX-a desfăşoară lecţiile de limbă romănă şi literatură în cabinetul de limba română. Profesoara dispune de o pregătire ştiinţifico- metodico bună , asigură implicarea în activitatea didactică a tuturor elevilor. Diferenţiat se lucrează cu copii cu cerinţe educaţionale speciale.

Întru realizarea conţinuturilor proiectate, dezvoltatea competenţelor profesoara combină strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne : interpretarea, discuţia, argumentarea, exerciţiul ş.a. În cadrul demersului didactic se dezvoltă la elevi exprimarea corectă şi deducerea concluziilor în raport cu tema studiată.

Clasa a VIII-a B, profesoara abordează un demers didactic modern şi interactiv în care se pune accent pe formarea competenţelor de interpretare a părerii personale în baza celor studiate în cadrul lecţiei. Există relaţii constructive între profesor şi elevi. Buna pregătire a lecţiei oferă cu succes motivaţia şi le cultivă interesele elevilor urmărind realizarea unei comunicări eficiente cu ei. Demersul didactic se desfăşoară pe baza unor strategii clare, interactive , menite să dezvolte personalitatea elevilor şi interesul pentru cunoaştere şi anume : comentarea citatelor, asocieri libere, asocieri forţate, definirea, interogarea, problematizarea.

Lecţia a devenit mai comunicativă şi interactivă aplicând diferite forme de lucru ; frontal, individual, în grup.

Elevii sunt notaţi sistematic ceea ce permite aprecierea obiectivă a rezultatelor la disciplina respectivă.

În clasa a V –a , atmosfera este una de lucru care permite elevilor să-şi expună propriile idei. Ritmul de lucru a fost potrivit nivelului de pregătire şi înţelegere al elevilor. Marea majoritate a elevilor au participat activ în cadrul realizării actului educaţional. Elevul este antrenat în dobândirea noului prin cercetarea manualului sub ghidarea profesorului.

În clasa a VI-a A, activitatea s-a iniţiat pe fon muzical permiţându-le elevilor să reflecte plăcut asupra celor studiate anterior. Noile cunoştinţe sunt integrate în sisteml de achiziţii şi abilităţi dobândite anterior , care sunt constant reactualizate. În cadrul lecţiilor se pune accent pe transdisciplinaritate, centrată pe lumea reală (denumiri de străzi, instituţii în cinstea scriitorului studiat la lecţie).

În cadrul lecţiei în clasa a VI –a B, s-au folosit diverse strategii didactice : comparaţia, explicaţia, interogarea , lucrul cu manualul ce facilitează procesul de gândire la elevi. Lecţia de limbă şi literatură română se desfăşoară în cabinetul de informatică , profesorul foloseşte TIC –ul în cadrul lecţiilor, dar prezentările la calculator nu au fost clar vizibile şi o parte din elevi nu vedeau ce se proiectează pe ecran din cauza aranjării necorespunzător în banci a elevilor.

În clasa a VII-a , lecţia s-a iniţiat cu verificarea temei de acasă (interpretarea mesajului unui proverb).Profesoara încearcă să încadreze clasa în procesul educaţional , dar o parte din elevi sunt distraţi , nu aud explicaţiile profesorului şi discută între ei. La nivelul organizării şi repartizării timpului pentru etapele lecţiei să se depună efort pentru a fi raţionalizat.
Recomandări:

*acordarea asistenţei metodologice profesorilor nespecialişti;

*interasistenţe în cadrul orelor de limbă română;

*utilizarea efficientă a TIC –ului în cadrul procesului de învăţare;

*subiectul lecţiei să reflecte activităţile din cadrul procesului de predare –învăţare:

*dozarea raţională a temelor pentru acasa;

*folosirea în cadrul lecţiei diferite materiale didactice care ar motiva elevii pentru însuşirea disciplinei;

*să nu predomine accentul pe conţinuturi ci pe formarea competenţelor elevilor pe bază de conţinuturi;


Limba străină
În rezulatatul orelor asistate la clasele a III-a - a IX-a s-a constatat că profesorii Gumeniță A. și Petică G. Liceul Teoretic „Mihai Viteazul „ satul Tomai îşi organizează activitatea instructiv-educativă respectând prevederile curriculum-ului naţional, corelează conţinuturile şi activităţile de învăţare cu obiectivele programei. Proiectarea didactică de lungă durată este elaborată în concordanţă cu metodologia recomandată şi este redactată utilizând TIC. Proiectarea activităţii zilnice este scrisă manual în formă desfăşurată, etapele fiind bine-structurate, cu specificarea activităţii profesorului, elevilor, dozarea timpului, descrierea evaluării, cât şi rubrica pentru sarcini individualizate pentru copii CES. Se respecta specificul disciplinei lucrându-se la cele 4 aspecte ale limbilor moderne : citire ,scriere, gramatica si audiere. Completarea documentaţiei şcolare (registrul clasei) se face regulat conform instrucţiunilor şi specificului disciplinii. Profesorul Gumeniță A. predă în clase de la treapta primară și gimnazială respectă deontologia cadrului didactic având ţinută şi comportament adecvat. Orele se petrec într-o sală de clasă cu materiale vizuale necesare expuse comod fiind în vizorul permanent al elevilor pentru facilitarea predării-învăţării, crează un climat socio-afectiv favorabil pentru învăţare, ţine cont de interesele, nevoile, particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. Predarea la clasă se realizează prin centrarea activităţii didactice pe elevi, implicarea întregii clase de elevi în activitatea de învăţare prin utilizarea diferitor forme de lucru (frontal, în perechi, individual), se ţine cont de aspectul interdisciplinar al învăţării.

Profesrul Petică G. predă la treapta primara si cea gimnazială elaborind demersul didactic spre formarea la elevi a capacităţilor de comunicare orală şi scrisă în limba străină, combinând reuşit mijloace şi strategii didactice tradiţionale (fişe, lucrul la tablă, caietul, manualul) cu cele moderne (Gândeşte-perechi-prezintă, KWL chart, Venn Diagram, videos, Projects, write a rhyme etc.). Profesoara interesează şi motivează elevii pentru studierea limbii străine prin organizarea orelor de lectură în limba engleză ,audiere a textelor etc. Modul de relaţionare cu copiii este armonios şi prietenos, bazându-se pe înţelegere, respect reciproc şi colaborare.

În cadrul lecţiilor asistate, în dependenţă de specificul conţinutului, tipului lecţiei şi al nivelului clasei, s-au folosit următoarele tipuri de sarcini: lucrul asupra pronunţării corecte a vocabularului, utilizând tehnica de reproducere şi repetiţie, frământare de limbă, tehnica , folosirea noului lexic în propoziţii, descrierea unei imagini, corelarea informaţiei studiate la viaţa personală a elevilor prin realizare de dialoguri, jocuri de rol şi mini-compunere, traducerea din limba română în engleză, etc.

La orele asistate la treapta primară (cl.II-a si a III-a) pofesorii aplică evaluarea criterială prin descriptori.. Această metodă de evaluare motivează elevii de a fi organizați și responsabili. Elevii sunt capabili să se evalueze, comentând greșelilile, fiind destul de critici.Recomandări:

Aplicare, implicarea şi participare la proiecte naționale şi internaționale: aceasta ar contribui la o sporire a interesului elevilor față de limba engleză.


Predarea Matematicii
Obiectul matematica este predat de 4 profesori cu studii superioare în domeniu .

Monitorizarea s-a efectuat prin: asistarea la ore: cl. V-a 2 ore, cl. VI-a 2 ore, cl.VII –o oră, cl. a VIII-a, cl. a IX – a 2 ore ,evaluarea proiectelor didactice de lungă și scenariile didactice la zi, registrele claselor, caietele elevilor, discuții cu profesoara și elevii.

Profesoarele de matematică dispun de proiecte de lungă durată, elaborate în conformitate cu recomandările scrisorii metodice a ME, ghidurilor de implemenatre a curriculumului modernizat pentru gimnaziu şi liceu, examinată la şedinţa comisiei metodice „Matematică ştiinţe și arte,tehnologii,sport”, verificată şi aprobată de administraţia liceului.

S-a constatat competenţa profesoarelor de a elabora demersurile didactice conform cerinţelor actuale, având la bază realizarea subcompetenţelor, formarea competenţelor specifice disciplinei. Există o corelaţie între subcompetenţe, obiective operaţionale, conţinuturile predate, strategia didactică (tradiţională/netradiţională), care pune accentul pe formarea de competenţe. Lecţiile sunt structurate şi organizate în corespundere cu cerinţele actuale şi în dependenţă de tipul lecţiei. Pe parcursul demersului didactic obiectivele au fost realizate, prin rezolvarea problemelor, lucru cu manualul, lucru individual, lucru în grup.Tempoul desfăşurării lecţiilor este dinamic. Subiectele lecţiilor sunt formulate logic reeşind din proiectarea de lungă durată.

Preponderent profesoarele de matematică utilizează metode şi tehnici tradiţionale de predare-învăţare: explicaţia, problematizarea, exerciţiul, etc. La unele lecţii se aplică metode şi tehnici interactive brainstorming oral, învăţarea prin descoperire, studiul de caz, lucrul în perechi, lucrul în grup, etc.

Se pune accent pe însuşirea conştientă a materiei studiate, argumentarea celor rezolvate.

Sunt realizate în clase evaluări iniţiale, evaluări sumative prevăzute în proiectarea didactică de lungă durată. Notarea elevilor nu este suficient argumentată. Elevii sunt trataţi de către profesoare în mod echitabil, nu se admite comportamentul discriminatoriu în raport cu genul. Cadrele didactice respectă principiile didactice: accesibilitatea, sistematizarea şi continuitatea, principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, mai puţin se valorifică principiul individualizării şi diferenţierii. Relaţia dintre profesori şi elevi este de parteneriat, fiecare îşi asumă responsabilitatea pentru atingerea finalităţilor preconizate. Profesorii respectă ideele şi opiniile elevilor, orientează elevii spre rezolvarea de sine stătătoare a situaţiilor de problemă spre colaborare şi cooperare în procesul de învăţare.
CONCLUZII:
Baza materială la matematică este bună.Toată documentaţia şcolară la matematică este prezentă se completează sistematic, corect, cu acurateţe. Curriculumul modernizat la matematică se realizează sistematic şi în general corect. Profesorii bine cunosc materia curriculară la matematică în clasele în care predau, cât şi metodica predării disciplinei, regulat şi calitativ se pregătesc de lecţii, utilizează variate tehnologii educaţionale.
RECOMANDĂRI:
- utilizarea şi dezvoltarea limbajului ştiinţific specific disciplinei matematica

-argumentarea și comentarea notelor obținute de elevi;


-dozarea timpului la activități în cadrul orelor.

- diversificarea metodele de predare-învăţare-evaluare şi formele de lucru în procesul educaţional la disciplină

- valorificarea strategiilor de individualizare şi diferenţiere;

- implicarea tuturor elevilor în activitatea de predare-învăţare-evaluare.


Predarea obiectului FIZICA
În timpul controlului sa asistat la lecţii, s-au verificat planurile de lungă durată şi proiectele zilnice, s-au studiat condiţiile de păstrare a aparatajului fizic, condiţiile create pentru predarea obiectului fizica, sa discutat cu profesorul, cu elevii, s-au verificat registrele şcolare.

Profesoara dispune de proiectări de lungă durată şi de proiecte zilnice, care reflectă cerinţele curriculare la disciplinaq fizica.

Predarea conţinutului lecţiilor de fizica profesoara îl realizează conform recomandărilor metodologice pentru anul de studii curent, aplicînd reuşit metodica de predare a obiectului. Lecţiile le încep prin interogarea frontală, se formulează întrebari iar elevii răspund. Profesoara posedă materialul teoretic predat, aplică un vocabular fizic corect, depune efort în pregatirea de lectii, selectează metode de predare accesibile pentru elevi. La lecţie acordă un rol deosebit conversaţiei cu elevii, ce valorifică procesul întrebărilor şi răspunsurilor.

În clasa VI elevii au realizat lucrare de laborator: „Determinarea densităţii”, pentru care la dispoziţia elevilor sau pus: balanţe, greutăţi marcate, paralilepipede din lemn, rigle. Elevii au lucrat în grup. Pe parcurs profesoara dirija mersul realizării lucrării de laborator. Rezultatele măsurărilor au fost scrise în tabela:
Nr.d/o

m, grame

a, cm

b, cm

c, cm

V=abc, cm³

ρ = m/v g/cm³

1.

160

10

5

4

200

0,8 g/cm³

2.Pregătirea elevilor de lucrare de laborator lasă de dorit.
La lecţia de fizică în cl IX cu subiectul „Instrumente optice. Ochiul – sistem optic natural. Defectele vederii. Ochelarii” profesoara a selectat acţiunea de comunicare orală expozitivă a conţinutului teoretic, a utilizat mai fregvent explicarea şi relatarea frontală, a implicat elevii în discuţie. Apoi au urmat comunicările a trei elevi pregătite din timp şi prezentate în PowerPoint. Binevenite au fost debatele organizate pe baza comunicărilor ce au contribuit mult la înţelegerea mai profundă a subiectului lecţiei. La sfîrşit de oră au fost analizate realizarea obiectivelor preconizate, elevii au fost notaţi.

Profesoara posedă la nivel materialul theoretic, este iniţiată în diverse probleme de modernizare a învăţămîntului preuniversitar. Profesoara reuşit realizează cerinţele de implementare a curriculum-ului în învăţămîntul gimnazial, organizează cu elevii studierea materialului teoretic şi rezolvă probleme. La lecţie în momentele potrivite, profesoara crează situaţii problematizate, care contribuie la activizarea elevilor, îi face pe elevi mai bine să înţeleagă obiectul.


Propuneri si sugestii.
1. Profesoara cunoaste metodica predări obiectului fizica, corect o aplică la predarea şi învăţarea noţiunilor noi, depune efort în pregătirea de ore.

2.Cabinetul de fizică are nevoie de reparaţie capitală, oformarea estetică lasă de dorit. În activitatea sa profesoara să contribuie la crearea portofoliilor elevilor, la oformarea cabinetului cu materiale ilustrativ- didactice actuale, referate pe diverse tematici etc.

3. Profesoara să-şi creeze portofoliul cu materialele executate de elevi pe o perioadă de pină la 5 ani, ce ar da posibilitatea de a le analiza, a observa progresul (regresul) intelectual a discipolilor la obiect.

4. Direcţia liceului va instala în cabinetul de fizică un calculator cu acces la internet pentru ca la orele de fizică să se aplice mai intens resursele WEB a calculatorului pentru demonstrarea experimentelor, proiectarea pe ecran a proceselor fizice care vizualizează experimente ce nu pot fi demonstrate în condiţii de laborator, strict necesare în predarea şi învăţarea obiectului fizica.Predarea informaticii
Predarea disciplinei informatica profesorul o realizează în baza cerinţelor curriculumului modernizat pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal, manualelor editate pentru elevi, ghidului de implementare a curriculei, a sugestiilor şi recomandărilor metodologice a ME a RM, cît şi a diverselor materiale informative şi metodice selectate de profesor pe parcursul activităţii sale pedagogice. Proiectarea didactică de lungă durată corespunde curriculei la obiect.

Lecţiile de informatică se petrec în clasa de calculatoare dotată cu 12 calculatoare toate funcţionale. Calculatoarele sunt unite în reţeaua internă şi au acces la internet. Profesorul cunoaşte obiectul informatica la nivel de gimnaziu şi liceu, posedă materialul teoretic şi metodologia predării lui, este iniţiat în realizarea cerinţelor de implementare a curriculumului modernizat în învăţămîntul gimnazial , selectează metode de organizare şi predare a lecţiilor accesibile pentru elevi, reusit formează la elevi deprinderi practice de lucru la calculator.


La lecţiile în cl.VIII-A, IX-A sa observat că elevii sunt iniţiaţi în utilizarea tehnicilor standard, au formate deprinderi digitale, utilizează tipuri de date în diferite programe, utilizează metode de algoritmizare pentru solutionarea problemelor ce se întîlnesc în activitatea cotidiană. Elevii pe o foae din Aplicaţia MS Excel selectează celulele indicate de profesor şi editează conţinutul celulelor, care este solicitat în obiectivul pus de profesor. Apoi profesorul a cerut ca elevii (cl.IX) să scrie în celulele respective valorile X+Y, X-Y, X*Y, X/Y pentru valorile date iniţial ale variabilelor X si Y. La lecţie în clasa IX elevii au realizat şi o luctare de laborator pe tema „Tipuri de date”, obţinînd rezultatele solicitate.

Lasă de dorit lucrul cu manualul şi faptul că elevii trebue să facă unele notiţe în caiet. Notarea elevilor la lecţie nu sa făcut. E de dorit ca ora de informatică profesorul s-o finalizeze mai pronunţat cu o analiză a realizării obiectivelor planificate.


PROPUNERI:


  1. Cabinetul de informatică necesită reparaţie capitală, profesorul să depună efort la oformarea estetică a cabinetului cu diverse materiale ilustrativ-didactice, etc.
  1. La orele prevăzute de program în clasele de gimnaziu de dat mai multă posibilitate elevilor să-şi creeze deprinderi digitale, să-şi dezvolte creativitatea în lucrul cu fişierele.
  1. A recomanda profesorului sa fregventeze cursurile de perfecţionare la obiectul informatica pentru conferirea gradului didactic II.
  1. Profesorul va contribui în continuare la formarea portofoliului personal şi al elevilor, complectîndu-le permanent.


Biologia

 

 Activităţile didactice la biologie în liceul teoretc ,,M.Viteazul”sunt desfăşurate de 2 cadre didactice. În perioada evaluării 1 cadru didactic se afla în concediu medical. În rezultatul asistării la 2 ore de biologie în clasele a VI-a și a VII-a am constatat:Lecțiile de biologie sunt desfășurate în baza proiectelor de lungă durată, alcătuite conform curriculumului naţional  la disciplină, scrisorii metodice propuse de Ministerul Educaţiei şi în baza proiectărilorde scurtă durată.  Obiectivele operaţionale ale lecţiilor se raportează la competenţele specifice ale disciplinei  şi capacităţile de învăţare ale elevilor. Sarcinile de învăţare sunt analizate şi redate argumentat elevilor.

Profesoara  este creativă, străduitoare utilizează metode   de predare- învăţare-evaluare în cadrul orelor.

De obicei lecţiile de biologie se desfăşoară în cabinetul de biologie, care este înzestrat cu materiale utile pentru  motivarea elevilor pentru disciplină. În cadrul orelor, după necesitate, se utilizează mulaje, TIC-ul, planşe , materiale ilustrative.

Laboratorul are un bogat arsenal de materiale didactice, grație managerului instituției ce s-a străduit să asigure lecțiile de biologie cu planșe și material ilustrativ necesar.

În cadrul  orelor  de biologie în clasa a VI-a și a VII-a elevii au deprinderi comportamentale de lucru, se implică cu multă iniţiativă. Noțiunile chee ale lecției și schemele sintezei unor materiale sunt reflectate pe tablă și în caietele elevilor. Lecţiile sunt structurate în baza ERRE, se dozează timpul pentru fiecare etapă a lecției.

Climatul psihologic permite realizarea procesului educaţional la  nivel , deoarece relaţiile  în cadrul activităţilor educaţionale sunt de parteneriat și de colaborare. Lecțiile teoretice, materialul din laborator cât și acel colectat de profesor și elevi permit desfășurarea în măsura necesităților a lucrărilor practice și de laborator.

Notarea elevilor la ore se efectuiază sistematic. 
Recomandări:           


  • Formarea la elevi în continuare a competenţelor de comunicare în limbaj biologic;

  • Aplicarea principiului transdisciplinarității la oreIstoria și Educația civică

Demersul didactic al profesorului este organizat și realizat în baza proiectului de lungă durată și a proiectării la zi. Proiectarea este elaborată în conformitate cu recomandările și reperele metodologice în vigoare. Selectarea și ordonarea conținuturilor curriculare corespunde recomandărilor vizând consecutivitatea cronologică a fenomenelor istorice, precum și repartizarea în spațiu, pornind de la local-național-universal.

Lecțiile sunt structurate în conformitate cu planul ERRE. Specificul de vârstă al elevilor este reflectat în selectarea metodelor și tehnicilor didactice utilizare. Acestea se axează preponderant pe lucrul individual prin asimilarea conținutului, exprimarea propriilor judecăți care reflectă subiectul studiat. Fenomenele/procesele istorice sunt reflectate comparativ cu schimbările cotidiene. Profesorul exprimă deschidere pentru oferirea sprijinului necesar pentru realizarea sarcinii propuse. Predarea orelor de educație civică urmărește realizarea obiectivului general al discipinei de formare a competențelor specifice pentru integrarea elevilor în viața cotidiană în calitate de cetățeni activi și cu o atitudine civică adecvată realităților sociale actuale.

Recomandări:
- Ascularea reciprocă a elevilor cînd se prezintă sarcinile propuse;

- Dozarea efectivă a timpului pentru rezolvarea sarcinilor și încadrarea efectivă în cele 45

minute rezervate lecției.

- Implicarea majorității elevilor în procesul activităţii didactice;

- Argumentarea notelor elevilor;

- Întrebările puse elevilor să fie clare şi concrete;

- Utilizarea metodelor interactive în cadrul activității didactice în scopul facilitării învățării.
Geografia

Lecţiile au fost concepute şi structurate în baza curriculumului la disciplină şi în conformitate cu proiectarea eşalonată de lungă durată. Profesorul a delimitat unitățile  de conţinut din integritatea conţinuturilor proiectate.

Lecţiile au început într-o atmosferă relaxată, prietenoasă. Pe parcursul lecţiilor, profesorul a manifestat o atitudine responsabilă, vocea clară, expresivă, tempou adecvat, implicare permanentă. Dialogul profesorului cu elevii a fost unul constructiv, comportament general degajat, care încurajează învăţarea autonomă centrată pe elev, învăţarea în grup. S-a observat un stil  de  predare  pozitiv, personalizat. . La etapa evocării se face apel la cunostinţele însuşite de către elevi la lecția precedentă și la subiectul, care va fi studiat. Astfel, se face legătura între ceea ce se ştie şi ce se va preda.

Metodele utilizate: discuţia ghidată, brainstormingul, algoritmizarea, conversaţia, asaltul de idei, lucrul cu harta au facilitat învățarea elevilor. Deși profesorul se străduia ca toţi elevii să fie implicaţi în activitate, nu toți elevii î-și îndeplineau sarcina.

Resursele temporare au fost corect distribuite pentru fiecare etapă a lecţiei şi corespundeau complexității sarcinilor date. Trecerea de la o etapă la alta a lecției fost reuşită.

Atunci cînd era nevoie se reformula informaţia ca să se înţeleagă, se corectau răspunsurile greşite ale elevilor..
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə