Noiembrie 2017 aprobat: Şeful DÎ a cr leova A. Gospodinov

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 243.27 Kb.
səhifə4/4
tarix12.08.2018
ölçüsü243.27 Kb.
1   2   3   4

Recomandări:

- Selectarea modalităţilor eficiente de încadrare a elevilor pasivi în activitatea didactică, făcîndu-i activi.

- Aplicarea instruirii diferențiate;

- Argumentarea notelor elevilor;Educația muzicală
Cunoașterea muzicii este un proces care provoacă impresii, sentimente și idei în cadrul practicilor de audiție, interpretare, creație. Prin gradul de asimilare al artei muzicale poate fi apreciat nivelul de cultură muzicală a unei persoane. Prin urmare, o lecție de muzică trebuie să se bazeze pe următoarele forme de inițiere: interpretare, audiție, creație și reflecție. Ca acoperire la cele menționate sânt orele de educație muzicală. D-lui are o pregătire teoretică destul de profundă și posedă instrumentul muzical acordeonul. Asistând la ora de educație muzicală în clasa a VI-a cu subiectul orei "Natura – izvor de inspirație în creația muzicală" am observat că la începutul orei s-a intonat gama do-major, dar din insuficiență de timp nu s-au intonat toate duratele notelor muzicale, punându-se mai mult accent pe studierea temei noi și anume cântecul "Țara mea". La început profesorul a cântat la instrument, apoi au studiat pe sintagme ca până la finele orei elevii sa interpreteze cântecul integral. Elevii au mai interpretat și alte cântece ca "Anul 41", "Drum bun" ș. a. dând dovadă că cunosc bine repertoriul clase a VI-a.

La ora de educație muzicală în clasa a VIII-a cu subiectul "Simfonia nr.94 "Surpriza" de Joseph Haydn, profesorul a dat citire despre apariția simfoniei nr.94 "Surpriza", a definit ce este simfonia (o lucrare de proporții compusă pentru orchestră simfonică), le-a amintit elevilor care este structura simfoniei după care au trecut la audiere a acestei lucrări. După audiție elevii au interpretat un mic fragment din Simfonia nr. 94 "Surpriza" fiind acompaniați la acordeon. În concluzie: discipolii cunosc bine limbajul muzical.


Recomandări:


 1. De atras mai multă atenție lucrului cu manualul, elevii să dea citire conținutului subiectului.

 2. La încălzirea vocii gama să fie intonată pe toate duratele notelor (întregi, doimi, pătrimi, optimi, șaisprezecimi) și trisonul gamei.

 3. De anunțat obiectivele operaționale la începutul orei și de revenit la ele la finele orei.

De dat lucrul pe acasă mai puțin, tinând cont ca au de pregătit și la alte ore

Educația plastică
Prin modernizarea sistemului tradiţional, care prevede acumularea şi transmiterea unui volum enorm de cunoştinţe, obiectivul prioritar al sistemului educaţional contemporan constă în formarea de competenţe funcţionale la elevi, care au de parcurs itinerarul:

„a şti- „a şti să facă”_____”a şti să fie”____”a şti să devină”. Cadrul didactic este mentorul ce apelează la o serie întreagă de instrumente pentru a uşura şi accelera asimilarea şi aplicarea cunoştinţelor, formarea abilităţilor şi capacităţilor.Ca acoperire la cele menţionate sunt orele predate, ore predate cu plăcere şi pasiune cu toată dăruirea de sine. Momentul de reactualizare a cunoştinţelor anterioare se face prin implicarea a două momente:un braistorming, cu rol de anticipare (culorile şi nonculorile ), şi o activitate cu rol de categorizare(gama cromatică şi cercul cromatic ) Bazîndu-se pe cunoştinţele anterioare, profesorul iniţiază o conversaîie cu elevii pentru a deduce subiectul lecţiei cu ajutorul primei litere din numele de familie . În baza manualului elevii analizează perspectiva liniară, ca apoi să o transpună practic la schiţarea unui drum în perspectivă. ...Orice etapă a lecţiei este o corelare eficientă a competenţelor cu conţinuturile şi activităţile de învăţare,centrat pe cel ce învaţă pentru a dobîndi deprinderi utile, eficace, durabile, mereu actuale, care pot asigura competenţele necesare pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.La momentul oportun profesorul stimulează elevii să comunice într-un limbaj plastic, formularea corectă a concluziilor.

Pe parcursul orei elevii sunt încurajaţi şi se ţine cont de starea emoţională în procesul lucrului cu acuarela. La finele orei elevii se autoevaluiează şi cele mai reuşite lucrări sunt analizate şi apreciate.
Recomandări:


 • - de insistat asupra dezvoltării vocabularului plastic

 • - ghidarea lecturii din manual utilizînd DEX


Educația tehnologică.
Monitorizînd activitatea didactică şi în urma evaluării a 3 activităţi ale profesoarei de educație tehnologică in IP LT”M.Viteazul”, am constatat următoarele: Reeşind din faptul că curriculum-ul reprezintă o structură destul de complexă şi variată profesoara combină reuşit unităţile de conţinut în lecţii-ore,diverse mijloace de învăţare, proiectarea anuală delimitată pe module :

- clasa V-Arta culinară și sănătatea,Arta acului,

- clasa VI-Arta culinară și sănătatea,Cusutul și brodatul tradițional,

- clasa VII-croșetarea,

- clasa VIII- Limbaj grafic,

- clasa IX-Arta culinară și sănătatea și Domenii profesionale.

In cadrul lecţiilor profesoara a utilizat tehnici şi strategii moderne în predarea conţinutului curricular. S-au respectat etapele lecţiei : evocarea, realizarea sensului şi reflecţia,extindere.În activitatea didactică profesoara pune accentul pe metode creative şi activ- participative de predare-învăţare-evaluare, utilizînd diverse mijloace de învăţare,

Materia de studiu este explicată clar,într-un limbaj tehnologic,cu obiective formulate corect, ţinându-se cont de particularităţile de vîrstă ale elevilor, de subiectul lecției. Se utilizează tehnica informațională în predarea materiei noi,(filmuletul „Bunele maniere la aranjarea unei mese”).Au fost folosite forme de lucru în grup cu însărcinări diferențiate: 1-aranjarea mesei cu toate tacâmurile și vesela necesară, 2-regulile de comportare la masă, 3-studiu de caz. În clasa a VI-a fost prezentat elevilor scurt istoric despre fabricarea pastelor făinoase, a fost întreprinsă o exursie imaginară cu ajutorul calculatorului la fabrica de paste făinoase din Chișinău. La lecții foloseşte pe larg și metodele tradiţionale. Elevii liber intră în conversaţie, pot face analiză comparativă, citesc fișa tehnologică, respectă etapele fișei în prepararea bucatelor, posedă tehnici de lucru cu diverse ustensile şi materiale ,dispun de instrumente şi materiale de lucru, portofolii , unde păstrează lucrări selectate.Elevii sunt aprovizionaţi cu manuale,dispun de caiete pentru materia teoretică.

.La activitățile asistate s-au utilizat forma de lucru;independent,

frontal,în grup.

Se atrage atenție cuvenită elevilor cu cerințe educaționale speciale, sint ghidati de profesoara si ajutati de colegi

Registrul este completat conform cerinţelor,elevii sunt notaţi regulat.

Cabinetul de educatie tehnologica este bine amenajat .
Concluzii:.

Se apreciază cu calificativul foarte bine.

Recomandări:
1. Şcoala, în măsura posibilităţilor, să asigure cabinetul cu materiale didactice specifice obiectului Educație tehnologică, tăblițe, mulaje, mijloace tehnice.


 1. Să se respecte timpul prevăzut pentru etapele lecţiei(dozarea timpului)Predarea disciplinei educaţia fizică

Sarcina didactică 12 ore, ore opţionale 12, secţii baschet şi mini fotbal. Proiectul de lungă durată corespunde cerinteţelor curiculare fiind aprobate de director. În proiectul de zi există o corelare între competenţele specifice şi subcompetenţele operaţionale. Registrele şcolare privitor la orele de educaţie fizică şi orele secţiilor sportive sunt îndeplinte corect. Elevii claselor a V-a a IX-a sunt cunoscuţi cu regurile de securitate pe care trebuie să le respecte în cadrul orelor, la secţiile şi competiţiile sportive. Profesorul nu a prezentat fişa ,,Paşaportul sănătăţii copiilor" unde se cere să fie indicat aprecierea gradului de pregătire fizică iniţială şi finală al fiecărui elev. Pe parcursul orelor profesorul a utilizat diverse forme de predare: - expunerea orală, demonstraţia, conversaţia, lucrul în echipe, aplică metoda frontală şi cea în grup. Orele sau desfăşurat în condiţii sanitaro-igienice bine pregătite, sala sportivă este dotată cu doua vestiare pentru elevi care, erau intr-o stare sanitaro-igienică bună. Lecţiile se desfăşoară în sala de sport, pe terenul artifical de minifotbal şi stadionul sportiv.

Mentionăm că pe parcursul anului de studii 2016-2017 elevii liceului au fost implicaţi în diverse concursuri sportive raionale, zonale şi republicane ocupînd locuri premiante.


  • S-au clasat pe locul I în cadrul campionatului raoinal la atletism ,,Cursa de tomnă”

  • Locul I la Turneul Republican cu participare şcolilor sportive (baschet)

  • Locul II la Liga preuniversitară (baschet),

  • locul II mini fotbal ,,Gugută"

Recomandări:

1. Perfecţionarea continuă pentru dezvoltarea profesională în domeniul dat prin participare la cursul de formare la disciplina de speacilitate.

2. Dezvoltarea şi perfecţionarea compentenţelor de exprimare orală a termenologiei sportive.

3. Pană la 31.01.2018 să fie indeplintă fişa ,,Paşaportul sănătatii"___!!! (managerul instituţiei să-şi asume responsabilitatea în soluţionara problemei date.)

4. Managerul instituţiei sa asigure procesul instructiv-educativ cu utilaj, inventar sportiv şi literatură didactică de specilitate.

5. De reparat capital ambele vestiare şi cabinetul pentru inventar şi utilaj sportiv.Educaţia incluzivă
Educaţia Incluzivă asigură şanse egale tuturor copiilor, face ca diferenţa dintre copii să fie respectată şi valorizată. LT „M.Viteazul” întruneşte condiţiile necesare pentru implimentarea educaţiei incluzive . Prin ordinul directorului sunt create Comisia Multidisciplinară Intraşcolară (CMI) şi echipele de elaborare a Planurilor Educaţionale Individualizate. Responsabil de Educaţia Incluzivă este directorul adjunct pe instruire . Preşedintele CMI dispune de plan de activitate, registrul!! de procese verbale cu înregistrarea şedintelor.

Centrul de resurse pentru Educaţia Incluzivă este amenajat, dotat cu materiale didactice, mobilier, 2 calculatoare, imprimantă. Zilnic 15 copii cu CES cu diferite dificultăţi de invatare şi probleme de dezvoltare sunt asistaţi de 2 Cadre Didactice de Sprijin la ore şi în Centrul de Resurse. CDS dispun de planuirea anuală şi zilnică, se completează registrul de observări şi jurnalul de reflecţii, orarul activităţilor zilnice. Fiecare copil cu CES are un portofoliu cu rapoartele de evaluare/reevaluare realizate de specialiştii Serviciului Asistenţă Psihopedagogică, evaluări efectuate de catre profesori la disciplinele şcolare şi de cadrele de sprijin. Pentru fiecare copil cu CES este elaborat PEI, CM(curricula modificată) şi sunt aprobate de catre Directorul instituţiei.

Nu este elaborată Curicula Modificată la disciplina istorie pentru elevii cu CES cl.IX. Lasă de dorit conţinuturile pe unele domenii din PEI. Nu este transparenţă în orar pentru activităţile cu elevii cu CES în CREI.
Recomandări:
Pentru Preşedntele CMI (Comisia Multidisciplinară Intraşcolară):

1. Reactualizarea PEI,CM conform recomandărilor din rapoartele de reevaluare de către SAP din martie 2017

2. Elaborarea CM(la istorie) pentru elevii cu CES absolventi

3. Introducerea in orarul CDS a activitatilor cu elevi cu CES in CREI

4. Monitaorizarea incadrarii elevilor cu CES in activitati extracurriculare,de socializare si recreere.
Pentru CDS(Cadrul Didactic de Sprijin):

1. De perfectat documentaţia CREI conform nomenclatorului;2. De continuat asistenţa copiilor cu CES la ore şi în CREI şi de diversificat activităţile educaţionale în CREI

3. De îmbunătăţit relaţile de cooperare cu profesorii/învăţătorii la clasele unde studiază elevii cu CES, pentru a crea mediu educaţional favorabil pentru toţi elevii.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə