Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a ii-a instalaţii de stingere indicativ P118/2 – 2013 cuprin s

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 4.05 Mb.
səhifə33/43
tarix30.12.2018
ölçüsü4.05 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   4329.92. În timpul exploatării sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe tip HCFC Amestec A, trebuie să se asigure măsuri pentru:

 1. eliminarea posibilităţilor de declanşare accidentală a instalaţiei de stingere;

 2. efectuarea automată, înainte de declanşare, a alarmării utilizatorilor şi a unor acţionări prestabilite cum sunt: întreruperea funcţionării unor instalaţii care pot perturba stingerea incendiului (inclusiv a instalaţiei de ventilare din spaţiul protejat); închiderea elementelor de protecţie a golurilor funcţionale (uşi, ferestre, trape etc). Alertarea automată a serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este obligatorie, iar a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă se face la cererea beneficiarului;

 3. temporizarea declanşării instalaţiei de stingere, corespunzător efectuării unor acţiuni şi măsuri de protecţie a utilizatorilor;

 4. funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei de stingere.


29.93. Controlul, verificarea stării tehnice şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe HCFC Amestec A se efectuează periodic (după caz, zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual) şi are drept scop depistarea eventualelor defecţiuni la elementele componente ale acestora şi anume:

 1. echipamente de detectare, semnalizare şi comandă (detectoare de incendiu şi centrala de semnalizare şi comandă);

 2. recipienţi (butelii) cu gaze de stingere tip HCFC Amestec A;

 3. dispozitive de acţionare;

 4. tablou de comandă;

 5. cabluri de legătură;

 6. duze de refulare.


29.94. Pentru verificarea funcţionării sistemului şi instalaţiei fără deversarea substanţei de stingere în incinta protejată, se procedează astfel:

 1. se conectează detectoarele de incendiu;

 2. se testează recipienţii (buteliile) de stocare sub presiune a substanţei HCFC/A;

 3. se deconectează duza de refulare şi se conectează echipamentul de testare;

 4. se testează circuitul electric al recipienţilor;

 5. se verifică funcţionarea detectorului (prin apropierea unei flăcări la distanţa de 10 cm);

 6. se conectează cablurile la recipienţi.


29.95. Conexiunile între detectoare, butelii cu substanţa HCFC Amestec A şi tabloul de comandă, se realizează prin conectarea:

 1. cablurilor electrice la tabloul de comandă;

 2. sursei de tensiune.


29.96. La buteliile cu substanţe tip HCFC Amestec A sub presiune, se verifică dacă:

 1. sunt inscripţionaţe şi certificate conform reglementărilor în vigoare;

 2. au toate valvele închise şi bine fixate;

 3. nu au deformaţii, urme de loviri etc.


29.97. Se verifică starea tehnică a duzelor de refulare a substanţei de stingere , care trebuie să aibă orificiile curate, să fie bine montate şi să nu fie blocate de diferite obstacole.
29.98. Aparatele de măsurare şi control sunt verificate metrologic conform legii.
29.99. Revizia tehnică a centralei de semnalizare şi comandă se efectuează de personal specializat în unităţile service indicate de producător.
29.100. Rezultatele reviziei tehnice ca şi propunerile de soluţii pentru remedierea eventualelor defecţiuni, se consemnează într-un proces verbal de constatare (registru de evidenţă).

Exploatarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu substanţe HFC - 125
29.101. La exploatarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu substanţe tip HFC-125, în sistem cu inundare totală a spaţiului protejat, trebuie să se ţină seamă de următoarele:

 1. sistemul trebuie să asigure o pre-alarmă cu un timp de întârziere a descărcării substanţei de stingere, care să permită evacuarea persoanelor din spaţiul protejat;

 2. comutatoarele automat / manual ale instalaţiei de stingere trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare;

 3. căile de evacuare trebuie să fie menţinute libere permanent şi semnalizate cu ajutorul indicatoarelor direcţionale adecvate şi a iluminatului de avarie;

 4. uşile de evacuare trebuie să fie deschise spre exterior, prevăzute cu sisteme de închidere automată şi cu dispozitive de deschidere anti - panică funcţionând din interior, chiar atunci când uşile sunt încuiate din exterior;

 5. în interiorul spaţiului protejat trebuie să fie prevăzute dispozitive de alarmă optică şi acustică având funcţionare continuă, la toate intrările şi la ieşirile de evacuare. Dispozitive similare trebuie să fie prevăzute la aceleaşi intrări şi ieşiri şi în exteriorul spaţiului protejat;

 6. trebuie să fie prevăzute sisteme de ventilare naturală sau mecanică pentru evacuarea substanţei de stingere din spaţiul protejat, după stingerea incendiului. trebuie s fie preferată, în general, ventilaţia mecanică;

 7. trebuie să se efectueze o instruire corespunzătoare a personalului din (sau de lângă) zonele protejate, pentru a asigura reacţia corectă atunci când sistemul funcţionează. La instruire trebuie să participe şi persoanele de exploatare şi de întreţinere.


29.102. Cu ocazia reviziei tehnice, sunt controlate şi verificate toate elementele componente ale instalaţiei de stingere a incendiilor cu substanţe tip HCF-125 iar eventualele defecţiuni constatate şi soluţiile tehnice de remediere imediată a lor, trebuie să fie consemnate în registrul de evidenţă al instalaţiei.
Exploatarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12
29.103. Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12 se efectuează numai de către personal autorizat conform legii.
29.104. La exploatarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12 se au în vedere :

 1. schemele şi instrucţiunile de funcţionare ale instalaţiilor de stingere a incendiului ;

 2. sistemele de acţionare ale instalaţiei (automat, normal manuală, manuală în caz de urgenţă) ;

 3. regulile de exploatare şi întreţinere a agregatelor, echipamentelor şi aparatelor care intră în componenţa instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12 ;

 4. modul de evacuare a oamenilor din incintele inundate cu substanţa FK-5-1-12 şi sarcinile personalului de exploatare în caz de incendiu ;

 5. măsuri specifice de tehnica securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru prevenirea accidentelor umane în timpul şi după inundarea cu substanţă de stingere.


29.105. Personalul de exploatare trebuie să cunoască :

 1. modul de funcţionare a instalaţiei şi felul cum se ia hotărârea privind declanşarea stingerii incendiului ;

 2. condiţiile iniţiale obligatorii în care trebuie să se găsească întotdeauna instalaţia de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12 ;

 3. operaţiile obligatorii înaintea declanşării funcţionării instalaţiei de stingere şi manevrele operaţiei de declanşare pentru inundarea incintei protejate cu substanţa FK-5-1-12 ;

 4. operaţiile specifice tehnico-administrative de restabilire a stării normale de funcţionare ;

 5. modul de înlocuire a recipienţilor (buteliilor) şi de transport pentru reîncărcarea lor.


29.106. Controlul, verificarea şi întreţinerea instalaţiei fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12 se efectuează periodic (după caz, zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual) şi are drept scop depistarea defecţiunilor elementelor componente ale instalaţiilor în vederea remedierii lor imediate, şi anume la :

 1. buteliile cu substanţa de stingere a incendiului FK-5-1-12 ;

 2. colectorul de substanţă de stingere ;

 3. dispozitivele şi echipamentele instalaţiei de semnalizare şi comandă ;

 4. dispozitivele de acţionare automată şi/sau manuală a instalaţiei de stingere ;

 5. aparatura de siguranţă şi control ;

 6. duze pentru refularea substanţei de stingere în incinta protejată.

29.107. Controlul buteliilor în care este stocată sub presiune substanţa de stingere FK-5-1-12 constă în verificarea stării de integritate a acestora, (să nu prezinte deformări, urme de loviri etc.), a protecţiei anticorosive şi a etanşeităţii racordurilor. Buteliile trebuie să fie certificate conform legii

Se respectă instrucţiunile tehnice furnizorului de butelii cu substanţa de stingere a incendiilor FK-5-1-12.


29.108. Se verifică colectoarele bateriilor de butelii cu FK-5-1-12, care trebuie să fie etanşe, să nu prezinte coroziuni locale şi să aibă montate toate armăturile anexe.
29.109. Se verifică centrala de semnalizare a incendiului, care este o centrală autonomă, controlată de un microprocesor şi care trebuie să îndeplinească funcţiunile de semnalizare, alarmare şi comandă a punerii în funcţiune a bateriei cu butelii cu substanţa de stingere FK-5-1-12.
29.110. Se verifică dispozitivele de acţionare automată şi/sau manuală ale instalaţiei de stingere precum şi aparatura de măsurare, siguranţă şi control. Aparatele de măsurare a parametrilor substanţei de stingere se verifică metrologic în unităţi specializate şi automatizate.
29.111. La instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu, se verifică :

 1. fiecare detector de fum conform instrucţiunilor producătorului (partea electrică)

 2. traseele de cabluri şi circuite electrice, precum şi integritatea şi starea funcţionării fiecărui circuit ;

 3. întrerupătoarele şi siguranţele fuzibile ;

 4. capacitatea acumulatorilor.


29.112. La conductele reţelei de transport şi distribuţie a substanţei de stingere a incendiului FK-5-1-12 se urmăreşte ca ţevile să nu prezinte turtiri sau alte urme de lovire care au modificat forma sau secţiunea acestora, să nu fie corodate sau înfundate cu diverse impurităţi. Se verifică instalaţia de protecţie contra descărcărilor electrice accidentale (instalaţia de împământare) a reţelei de conducte de transport şi distribuţie a substanţei de stingere FK-5-1-12.
29.113. Se verifică etanşeitatea şi manevrabilitatea armăturilor de închidere şi control, nefiind admise robinete cu grad avansat de uzură sau cu garnituri defecte.
29.114. Se controlează duzele de refulare montate pe conductele din spaţiul protejat, care trebuie să aibă orificiile libere de impurităţi, să nu fie corodate şi să aibă marcate de producător caracteristicile tehnice principale (tipul duzei, diametrul etc.).
29.115. Revizia tehnică a instalaţiei de exhaustare din spaţiul protejat a produselor rezultate în urma incendiului ca şi a instalaţiei de exhaustare a eventualelor scăpări de gaze din staţia de butelii cuprinde verificarea ventilatoarelor, a motoarelor electrice de acţionare a acestora şi a reţelelor de canale de evacuare. Evacuarea produselor rezultate în urma incendiului şi respectiv a scăpărilor de gaze din staţiile de butelii, se face numai în exteriorul clădirii, în zone lipsite de risc pentru oameni şi/sau pentru mediul înconjurător.
29.116. Revizia tehnică anuală a instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12 se efectuează în scopul stabilirii măsurilor tehnice necesare asigurării funcţionării instalaţiilor în deplină siguranţă, la parametrii proiectaţi, în caz de incendiu.
29.117. Rezultatele controlului şi verificării instalaţiei de stingere a incendiului cu substanţa FK-5-1-12 precum şi propunerile de soluţii tehnice pentru remedierea imediată a defecţiunilor constatate, se trec într-un proces – verbal (registru de evidenţă).


Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   43
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə