Prehľad o súčasnom stave sledovanej problematiky


Tabuľka 3. Kategorizácia agrárnej krajiny Slovenska podľa vhodnosti pestovania kapusty repkovej pravej v %Yüklə 0.6 Mb.
səhifə2/5
tarix06.11.2017
ölçüsü0.6 Mb.
1   2   3   4   5

Tabuľka 3. Kategorizácia agrárnej krajiny Slovenska podľa vhodnosti pestovania kapusty repkovej pravej v %.

Plodina

Oblasť

veľmi vhodná

vhodná

menej vhodná

nevhodná

Kapusta repková pravá

23,2

31,0

13,8

32,0

Obrázok 4. Vhodnosť pôdy na pestovanie kapusty repkovej pravej na Slovensku.

repka_map

1

veľmi vhodné pôdy

3

málo vhodné pôdy

2

vhodné pôdy

4

nevhodné pôdy6. Hospodárske využitie kapusty repkovej pravej.

Repka olejná sa pestuje predovšetkým ako olejnina pre svoje semená obsahujúce 44 – 47% oleje vysokej kalorickej hodnoty, ktorý sa z nich získava lisovaním. Olej sa používa k potravinárskym i technickým účelom. Ostatné výlisky sa využívajú ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Pre dobré výnosy repky olejnej je nutné zabezpečiť dostatočné opelenie pomocou včelstiev, ktorá včelári často prevážajú k repkovým poliam, pretože repka je taktiež veľmi významná medonosná rastlina. Repkový olej je polovysychavý a obsahuje predovšetkým glyceroly kyseliny erukovej, linolovej, linolenovej a menšie množstvo esterov kyseliny myristovej, palmitovej, steárovej, arachovej, behenovej a lignocerovej. Olej je jedlý, používa sa v potravinárstve, ale značné množstvo sa využíva technicky pre výrobu mydiel a v poslednej dobe sa spracováva dosť veľké množstvo na bionaftu. Rozvoj výroby repky olejnej ako suroviny pre získanie biologického paliva má nie len priamy vzťah k riešenie problémov energetiky a ochrany životného prostredia, ale hrá aktívnu rolu v zvýšení ekonomickej efektivity poľnohospodárstva a zvýšení výnosov roľníkov. Berúc do úvahy deficit energetických zdrojov a otázku budúcej energetickej bezpečnosti štátu, je potrebné rozvíjať výrobu repky olejnej, ktorú možno pomenovať „zelené ložisko ropy“. Vedci EÚ, ako aj iných štátov sa snažia vyvíjať odrody repky, obsahujúce čo najviac oleja (Čiastková štúdia organizácie pestovanie technických odrôd repky olejnej, 2007).biopaliva_8.gifraciol.jpgObrázok 5. Hospodárske využitie kapusty repkovej pravej.

7. Cieľ práce
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť stav minimalizačnej technológie pestovania kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podniku Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou.

Vyhodnotiť získané poznatky a ekonomiku pestovania kapusty repkovej pravej. Spôsoby prípravy pôdy, výber predplodiny, klimatické podmienky, sejbu, hnojenie, ochranu proti burinám, chorobám a škodcom, desikáciu a zber.8. Metodika práce
8.1 Charakteristika podniku ZAD Dvory nad Žitavou
Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou sa nachádza na juhozápadnom Slovensku v okrese Nové Zámky. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí 110 až 125 m n. m. Územie na ktorom sa hospodári patrí do teplej klimatickej oblasti s priemerným úhrnom zrážok 510 mm. História Združenia agropodnikateľov, družstvo v Dvoroch nad Žitavou začína v roku 1949, keď v rámci kolektivizácie vzniklo JRD prvého typu (v roku 1959 bola ukončená celoobecná kolektivizácia). V roku 1972 sa JRD Dvory nad Žitavou zlúčilo s JRD Branovo a hospodárilo do roku 1989 na výmere 5656 ha.

Združenie agropodnikateľov, družstvo hospodári na výmere 6 800 ha pôdy so zameraním na pestovanie obilnín, olejnín, strukovín a krmovín. Družstvo uplatňuje systém minimalizovaného spracovania pôdy. Odvetvia živočíšnej výroby sú zamerané na chov kráv s trhovou produkciou mlieka s ročnou úžitkovosťou na kravu vyše 8500 litrov. Chov ošípaných je zameraný na produkciu bravčového mäsa s uzavretým obratom stáda. Ročné nájomné za pôdu činí 100 eur za 1ha.

Družstvo ročne investuje do najmodernejšej techniky a technológií, vďaka čomu dosahuje nielen vysokú produktivitu práce, ale aj nadpriemerné produkčno-kvalitatívne parametre v odvetviach prvovýroby. Pri vysokej intenzite poľnohospodárskej výroby má svoje významné postavenie enviromentálna činnosť vo vzťahu k pôdnemu fondu a biotopom prostredia, výsadba stromov, zalesňovanie neproduktívnych plôch a rozvoj neprodukčných činností v rámci multifunkčnosti poľnohospodárskej výroby. Tieto činnosti sú reprezentované chovom autochtónneho plemena ošípaných - mangalica, maďarského stepného dobytka, oviec mliekového typu, kôz, pečeňových husí, nubijských somárov a frízskych koní. Tieto odvetvia majú význam z hľadiska histórie, atrakcií a obnovy chovu v tradičných podmienkach rodinných fariem.
Výrobná činnosť podniku:

Poľnohospodárska činnosť, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov:
Rastlinná výroba: pestovanie
    - obilnín: pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, kukurica, ovos
    - olejnín: repka olejná, slnečnica ročná, mak
    - strukovín: sója
    - objemových krmív: kukurica na siláž, lucerna

Živočíšna výroba:
     - chov ošípaných
     - chov hovädzieho dobytka - pre trhovú produkciu mlieka
Výroba a predaj kŕmnych zmesí
Služby pre rastlinnú výrobu a opravy poľnohospodárskych strojov
Porážka hovädzieho mäsa a ošípaných z vlastnej produkcie
Mimoprodukčné aktivity: Chov mangalíc, Maďarského stepného dobytka, oviec a koní.
Združenie agropodnikateľov, družstvo uplatňuje systém minimalizovaného spracovania pôdy. I napriek rokom s extrémne nízkym úhrnom zrážok (roky 2000 a 2003), podnik hospodári v celkovo priaznivých klimatických podmienkach. Vysoký stupeň intenzity výroby a dosahovaných úrod u hustosiatych obilovín v priemere 6 t/ha, kukurica na zrno 6,6 t/ha, strukovín 3,5 t/ha, olejnín 3,7 t/ha, jednoročných a viacročných krmovín je zúročením vynaložených biologických i technických vstupov a vysokej odbornosti riadiacich výkonných pracovníkov. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo, ktoré má päť členov a zasadá každý mesiac. Podnik ZAD Dvory nad Žitavou má v súčasnosti 81 členov.

Organizačná štruktúra podniku:

Chov hovädzieho dobytka má 13 členov

Chov ošípaných má 11 členov

Rastlinná výroba má 3 členov – agronómov

Stredisko mechanizácie a služieb má 43 členov

Vedenie a ekonomický úsek majú 9 členov

Bitúnok má 2 členov


8.2 Klimatické pomery
Poľnohospodársky podnik ZAD Dvory nad Žitavou sa nachádza v kukuričnej výrobnej oblasti s priemernou ročnou teplotou 10 °C.  Priemerný ročný úhrn zrážok je 510 mm aj napriek roku 2010, keď bol úhrn zrážok 946 mm. Dvadsaťročná suma maximálnych teplôt bola 3187 °C, suma minimálnych teplôt bola 1231 °C, priemer maximálnych teplôt bol 15,6 °C a priemer minimálnych teplôt bol 5,1 °C a celková priemerná teplota bola 10,3°C.

Úroda bola najviac ovplyvnená klimatickými podmienkami hlavne zrážkami v roku 2010 ( priemerná úroda bola 2,18 t.ha-1) a záplavami, ktoré spôsobili že sa nepozbierala úroda kapusty repkovej pravej z výmery 35 ha, ktorá bola pod vodou.Úhrn zrážok za vegetáciu bol v roku 2008 405 mm, v roku 2009 479,3 mm a v roku 2010 782,6 mm. V roku 2008 bol celkový úhrn zrážok 554,6 mm, v roku 2009 predstavoval tento úhrn zrážok 629,6 mm a v roku 2010 bol úhrn zrážok 946 mm. Tento najvyšší úhrn zrážok za rok bol zistený v sledovanom období 23 rokov. V porovnaní s rokom 2008 boli vyššie zrážky v roku 2010 o 70,6 % a v porovnaní s rokom 2009 boli zrážky vyššie v roku 2010 o 50,2 %.
Tabuľka 4. Úhrny zrážok za sledované obdobie 2008 -2010.


Rok

Jan.

Feb.

Mar.

Apríl

Máj

Jún

Júl

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

20 ročný priemer

30,4

29,9

31,8

34,6

55,6

59,3

52,4

53,8

42,9

35,9

42,2

38,7

2008

33,6

3,7

61

34,1

28,3

82

124,2

25,4

56

16

26

64,3

2009

55

60,4

51,6

16,5

28,4

51,1

50,1

100,2

28,5

54

55,3

78,5

2010

33

48,8

21,9

78,3

174,8

172,2

61,3

102,2

94,8

20

83

55,8

Legenda: Vlhkostná stupnica

24% a menej mimoriadne suchý mesiac

25% - 49% veľmi suchý

50% - 74% suchý

75% - 125% normálny

126% - 150% vlhký

151% - 200% veľmi vlhký

200% a viac mimoriadne vlhký
Tabuľka 5. Priemerné teploty za sledované obdobie 2008 – 2010 v ZAD Dvory nad Žitavou.


Mesiac

priemerná teplota

maximálna teplota

minimálna teplota

20 ročný priemer

január

-1,7

2

-3,3

-1,6

február

1,4

4,9

-2,7

1,2

marec

5,6

10,5

0,7

4,9

apríl

10,3

15,6

5

9,8

máj

16

22,6

9,4

15,9

jún

18,6

25,3

11,9

19.1

júl

20,8

27,9

13,7

21

august

20,8

28

13,6

20.8

september

15,9

22,2

9,7

15,4

október

10,5

15,9

5,1

9.9

november

4,2

7,6

0,8

3,9

december

-1,4

2,3

-2,8

-2,1

Priemerná maximálna teplota za sledované roky 2008 – 2010 bola 15,6 ºC , priemerná minimálna teplota za sledované roky 2008 – 2010 bola 5,1 ºC, celková priemerná teplota bola 10,3 ºC.
8.3 Charakteristika pestovaných odrôd

Na celom poľnohospodárskom podniku sa pracuje od roku 2004 len bezorebným systémom prípravy pôdy. Podnik hospodári od  hospodárskom roku 2007/2008 na celkovej výmere 6800 ha z čoho kapusta repková pravá predstavovala 1063 až 1299 ha čo je 15,6 – 19,1 %. Podmietka aj predsejbová príprava pôdy sa uskutočňuje podmietačmi Horsch Terrano FX so záberom 8 m. Na sejbu sa používajú sejačky Horsch s prihnojovaním so záberom 6 m a 9 m. Výsevky sa pohybovali v rozmedzí 4 až 5 kg. Použilo sa vlastné aj nakúpené osivo. Vlastné osivá sa pred sejbou namorili moridlom Cruiser OCR. Vysievali sa nasledovné odrody : Aviso, Ontario, Labrador, PR45W04, PR45D03, Goya, Baros, Adriana, Manitoba, Nk Nemax a Verona.Adriana je odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. Adriana je stredne skorá odroda. Rastliny sú stredne vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,8 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má veľké, HTS je 5,12 g. Obsah oleja v sušine semena 44,1 % a obsah glukozinolátov 10,4 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, kde dosahuje vysoké úrody, zvlášť vhodná do stredných polôh.

Udržiavateľ: Nickerson (UK) Ltd., Bury St. Edmunds, Veľká Británia

Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, Lučenec

Goya je odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov. Goya je stredne skorá odroda. Rastliny sú vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 105,7 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má stredne veľké, HTS je 4,59 g. Obsah oleja v sušine semena 42,0 % a obsah glukozinolátov 9,6 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, najvyššie úrody dosahuje v kukuričnej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: SW Seed Hadmersleben GmbH, Nemecko

Zástupca v SR: SAATBAU LINZ Slovensko, spol. s r.o., Trnava

Labrador je výnosná odroda, stredne skorá až neskorá so stabilnými úrodami. Je prispôsobivá pôdnym a klimatickým podmienkam, má veľmi dobrý počiatočný vývin na jeseň a netrpí na praskanie stonky z dôvodu namrznutia. Má dobrú odolnosť voči vyzimovaniu a veľmi dobrú odolnosť voči Scleritinia sclerotiorum a Phoma lingam hlavne v teplej oblasti.

Je priemerne odolný voči poliehaniu s veľmi nízkym obsahom glukosinilátov. Semeno má priemernú HTS 5,04 g a stredný až vyšší obsah oleja (Osivá 2006 repka olejka ozimná, 2006).Verona je stredne skorá odroda s neskorším začiatkom kvitnutia. Má stredne vysoký až vysoký vzrast ale napriek tomu je jej odolnosť voči poliehaniu veľmi dobrá. Odolnosť voči vyzimovaniu bola 100 % oproti kontrolným odrodám. Rýchlosť jarného vzrastu je stredná. Taktiež rovnomernosť dozrievania je stredná. Má veľmi dobrú odolnosť voči fómovej hnilobe a sclerotínii. Dosahuje vysoké výnosy a je vhodná do všetkých výrobných oblastí. Veľmi dobré úrody dosiahne pri vysokej intenzite pestovania, dobre využije vyššie dávky dusíka. Semeno má strednú HTS 4,51 g a obsah oleja je vysoký 45,5 % (Osivá 2008 jeseň, 2008).

Aviso patrí medzi skoršie odrody s dobrou odolnosťou proti vyzimovaniu. Je stredne vysokého vzrastu s veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Aj táto odroda je veľmi odolná voči fómovej hnilobe, sclerotínii a černi repkovej. Semeno má strednú HTS 4,42 g s obsahom oleja 45,3 %. Obsah kyseliny erukovej je < 0,1 % a obsah glukosinolátov 6,1 µmol (Osivá 2006 repka olejka ozimná, 2006). Po sejbe sa do troch dní vykonala herbicídna ochrana a na jeseň sa použil aj regulátor rastu kvôli zmenšeniu rizika vyzimovania kapusty repkovej pravej. Na jar sa začalo s prihnojovaním porastov a fungicídnym a insekticídnym ošetrovaním. Pred zberom sa porasty kapusty repkovej pravej zdesikovali a koncom júna začal zber a pozberová úprava semena.

PR45W04 Prednosťou PR45W04 je dobrá prispôsobivosť rozdielnym agroklimatickým podmienkam. Odroda je vhodná do všetkých výrobných oblastí. Aj do extenzívnych pestovateľských podmienok ZVO a RVO; vhodná do rôznych pôdnych typov aj ľahších pôd. Má dobrú odolnosť proti vyzimovaniu a dobrý zdravotný stav. Prednosťou je vysoká tolerancia k Phome lingam a nízky obsah glukosinolátov (11 – 13 μmól.g-1). Líniová odroda PR45W04 sa vyznačuje vyššiou úrodou oleja a olejnatosťou semien.

Veľmi rýchle vzchádzanie a počiatočný jesenný vývin rastlín ponúkajú možnosť reali-

zácie sejby v závere agrotechnického termínu pre danú výrobnú oblasť (zrážky až v priebehu septembra).

Baros je líniová skorá odroda, ktorá vytvára stredne vysoký až vysoký porast. Má rýchly jarný rast a preto je potrebné skoré jarné regeneračné prihnojenie N. Má vyrovnané úrody vo všetkých výrobných oblastiach a veľmi dobre sa osvedčila na pôdach so štrkovým podložím.

9. Výsledky práce
9.1 Predplodiny
Hlavnou predplodinou pri pestovaní kapusty repkovej pravej na poľnohospodárskom podniku ZAD Dvory nad Žitavou bola v sledovanom trojročnom období 2008 až 2010 pšenica letná forma ozimná na 92 % a jačmeň jarný na 8 %. Tieto predplodiny sa vybrali z dôvodu dostatočnej prípravy pôdy po ich zbere a preto, že sa strukoviny v sledovanom období nepestovali.

V roku 2008 sa kapusta repková pravá pestovala na výmere 1063 ha, kde bola predplodinou pšenica letná na výmere 978 ha a jačmeň jarný na výmere 85 ha.

V roku 2009 sa kapusta repková pravá pestovala na výmere 1266 ha, kde bola predplodinou pšenica letná na výmere 1173 ha a jačmeň jarný na výmere 89 ha.

V roku 2010 sa kapusta repková pravá pestovala na výmere 1299 ha, kde bola predplodinou pšenica letná na výmere 1190 ha a jačmeň jarný na výmere 109 ha.

Po týchto predplodinách sa všetka slama zlisovala lisom Krone 1290 a pozvážala z parciel dvomi Arcusinmi pre potreby živočíšnej výroby a nasledovala ihneď podmietka kypričmi Horsch Terrano FX s 37 cm širokými radličkami do hĺbky 8 cm pod 30 º uhlom na dráhu zberu kombajnom.
Tabuľka 6. Zastúpenie predplodín pod kapustu repkovú pravú v sledovaných rokoch 2008-2010.

Predplodina

Rok

2008

2009

2010
ha

%

ha

%

ha

%

Pšenica letná

978

92

1173

93

1190

91,6

Jačmeň jarný

85

8

89

7

109

8,4
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə