Reklam fəaliyyətiYüklə 1,08 Mb.
tarix07.01.2022
ölçüsü1,08 Mb.
#83174


“Reklam fəaliyyəti” fənnindən test tapşırıqları

Müəllim: Qarayeva Şəhla N.

Qr. 3315a1, a2

Düzgün cavablar “A” variantındadır.


1. Reklam hansı mənşəli sözdür?

A) latın


B) fransız

C) italyan

D) ərəb

E) yunan
2. Reklamın yaranmasının əsas səbəbi nədir?

A) ictimai əmək bölgüsü və onun ixtisaslaşması

B) əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı

C) əmtəə istehsalının genişləndirilməsi

D) əmtəə satışının genişləndirilməsi

E) kommersiya səylərinin artırılması
3. Bu ifadələrdən hansı reklama aid deyildir?

A) şəffaflıq

B) qışqırmaq

C) cəlbedicilik

D) dəqiqlik

E) vicdanlı


4. Reklam təsirinin predmeti (obyekti) nədir?

A) məqsədli auditoriya

B) istehlakçılar

C) reklam yayanlar

D) reklam verənlər

E) düzgün cavab yoxdur


5. Öz mahiyyəti etibarilə reklam nədir?

A) əmtəələrin istehlak xassələri və müxtəlif xidmət növləri haqqında məlumat verməklə onların satışını təşkil etmək və onlara alıcılıq qabiliyyəti yaratmaqdır

B) istehlak malları və xidmət haqqında informasiya olub alıcıları məhsulu almağa məcbur edir

C) istənilən qeyri-şəxsi təqdimatın ödənişsiz forması olub məlumatların insanlara çatdırılmasıdır

D) xüsusi insanları məhsul almaqdan çəkindirir

E) müxtəlif sosial qrupları məhsul barədə fikirləşməkdən yayındırır


6. Bunlardan biri reklamın əlamətlərinə aid deyildir?

A) iri şriftlərlə yazılması

B) ödənişli olması

C) fərdiləşməməsi

D) alıcılıq qabiliyyəti yaratması

E) diqqəti cəlb etməsi


7. Bunlardan biri reklamın obyektidir?

A) əmtəə və xidmətlər

B) əmtəə və davranış

C) pul və xidmətlər

D) qiymətli kağızlar

E) düzgün cavab yoxdur


8. Reklamın məzmununa hansı yanaşmalar mövcuddur?

A) dar və geniş mənada yanaşma

B) sistemli və kompleks yanaşma

C) fərdi və qrup yanaşma

D) kollektiv yanaşma

E) düzgün cavab yoxdur


9. Aşağıdakılardan biri reklamın məzmununa geniş mənada yanaşma deməkdir?

A) istehsalçıların (satıcıların) potensial istehlakçıya istənilən müraciəti

B) istehsalçıların reklam agentliklərinə istənilən müraciəti

C) istehsalçıların ticarət vasitəçilərinə istənilən müraciəti

D) marketinq və internet vasitəsilə istehsalçılara pullu, biristiqamətli istənilən müraciəti

E) marketinq və internet vasitəsilə istehsalçılara qeyri-şəxsi və dolayı müraciəti


10. Reklamı xarakterizə edən xüsusiyyətlərə daxil deyildir?

A) ödənişsiz olması

B) nəsihətvericilik qabiliyyəti

C) ifadə qüvvəsi

D) şəxsiyyətin göstərilməməsi

E) düzgün cavab yoxdur


11. Aşağıdakılardan hansı reklamı xarakterizə edən xüsusiyyətlərdən biridir?

A) şəxsiyyətin göstərilməməsi

B) vəsaitə qənaət etmək

C) davranışı öyrətmək

D) məhsul seçmək

E) istehsal etmək


12. Aşağıdakılardan biri reklam fəaliyyəti qarşısında qoyulan məqsəd deyildir?

A) əmtəə və xidmətləri istehsal etmək

B) müəssisə və onun məhsulu haqqında məqsədli auditoriyaya məlumat vermək və bunun sayəsində həmin məhsula tələbat yaratmaq

C) müəssisənin məhsuluna üstünlük verilməsi və onun alınmasına istehlakçını inandırmaq

D) müəssisənin markasına üstünlük verilməsi və onun alınmasına istehlakçını inandırmaq

E) müəssisənin markasına bağlılıq yaratmaq və bununla da satışın həcminin artırılmasına nail olmaq


13. Aşağıdakılardan biri reklamın vəzifəsidir?

A) istehsal edilmiş məhsulların fasiləsiz satışının təmin etmək

B) istehlakçılarda məhsula tələbat yaratmaq

C) məhsul haqqında istehlakçılarda müəyyən səviyyədə bilik formalaşdırmaq

D) istehlakçını müəssisənin konkret məhsulunu almağa inandırmaq

E) məhsulun satışını stimullaşdırmaq


14. Reklamda məqsədlərin məzmunu reklamın nəyini müəyyən edir?

A) reklamın vəzifəsini

B) reklamın səviyyəsini

C) reklam mətnlərinin formasını

D) reklamın estetik göstəricilərini

E) reklamın vasitəli xarakterini


15. Aşağıdakılardan biri reklamın funksiyasıdır?

A) əmtəə və xidmətləri satmaq

B) istehlakçılarda məhsula tələbat yaratmaq

C) məhsul haqqında istehlakçılarda müəyyən səviyyədə bilik formalaşdırmaq

D) istehlakçını müəssisənin konkret məhsulunu almağa inandırmaq

E) məhsulun satışını stimullaşdırmaq


16. Reklamın əsas vəzifəsi nədir?

A) alıcını məhsul haqqında məlumatlandırmaq, inandırmaq və xatırlatmaq

B) məhsulların satışını sürətləndirmək

C) məqsədli auditoriyanın müəyyən edilməsi və təhlili

D) istehlakçıların davranışını müəyyən etmək

E) istehlakçılarda məhsula tələbat yaratmaq


17. Aşağıdakılardan hansı reklam növü deyildir?

A) inzibati reklam

B) mətbuat reklamı

C) audivizual reklam

D) sərgi-vitrin reklamı

E) xarici reklam


18. Reklam kompaniyasının məqsədi nədir?

A) məhsul satışının həcminin artırılmasıdır

B) məhsul istehsalının həcminin artırılmasıdır

C) məhsulun birbaşa satışının həyata keçirilməsidir

D) məhsulun mövqeyinin müəyyənləşdirilməsidir

E) məhsulun istehlakçılara çatdıırılmasının tezləşdirilməsidir


19. Reklamın qeyri-şəxsi (ünvansız) olması:

A) bir təkliflə geniş istehlakçı auditoriyasına müraciət edilməsini göstərir

B) onu həyata keçirən müəssisənin adının məlum olmamasını göstərir

C) onu həyata keçirən müəssisənin imicinin yüksək olmamasını göstərir

D) onu həyata keçirən müəssisənin poçt ünvanının məlum olmadığını göstərir

E) reklam müraciətini hazırlayanın anonimliyini göstərir


20. Reklamın alı məqsədi nədir?

A) alqı zamanı istehlakçının məhz reklam olunan məhsulu seçməsindən ötrü ona təsir etmək

B) yüksək səviyyədə reklam mətnləri hazırlamaq

C) reklamın strategiyasına təsir etmək

D) məhsul istehsalı strategiyasına təsir etmək

E) istehsal strategiyasını hazırlamaq


21. Reklam fəaliyyəti bir fənn kimi hansı fənnlə daha sıx əlaqədardır?

A) marketinq

B) sənaye iqtisadiyyatı

C) qiymətin əmələ gəlməsi

D) tikintinin iqtisadiyyatı

E) maliyyə


22. Kütləvi reklamın tarixi ilkin forması hansıdır?

A) çap reklamı

B) qəzet reklamı

C) reklam suvenirləri

D) xarici reklam

E) jurnal reklamı


23. Şifahı reklam harada geniş yayılmışdır?

A) əmtəə və xidmətlərin daimi təklif yerlərində

B) əmtəə və xidmətlərin istehsal yerlərində

C) əmtəə və xidmətlərin istehlak yerlərində

D) əmtəə və xidmətlərin nəqliyyata yüklənməsi yerlərində

E) düzgün cavab yoxdur


24. Qutenburq tərəfindən ilk çap dəzgahı nə vaxt kəşf edilmişdir?

A) 1450-ci ildə

B) 1445-ci ildə

C) 1455-ci ildə

D) 1460-ci ildə

E) 1470-cı ildə


25. Çap maşınının kəşf edilməsi nəyin inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsi olmuşdur?

A) reklamın

B) istehsalın

C) satışın

D) mübadilənin

E) istehlakın


26. İlk çap olunmuş reklam elanı neçənci ildə və harada qeydə alınmışdır?

A) 1472-ci il, Londonda

B) 1475-ci ildə, Fransada

C) 1478-ci ildə, ABŞ-da

D) 1481-ci ildə İtaliyada

E) 1485-ci ildə Polşada


27. “Fransız” qazetində çap edilən ilk reklam elanı nəyin haqqında verilmişdir?

A) 12 oğurlanmış atın yerini göstərənə mükafat verilməsi

B) 12 oğurlanmış inəyin yerini göstərənə mükafat verilməsi

C) 12 oğurlanmış qoyunun yerini göstərənə mükafat verilməsi

D) 12 oğurlanmış dəvənin yerini göstərənə mükafat verilməsi

E) 12 oğurlanmış keçinin yerini göstərənə mükafat verilməsi


28. Çoxlu sayda reklam çap edən qazetin əsası V.Franklin tərəfindən neçənci ildə qoyulmuşdur?

A) 1729-cu ildə

B) 1731-ci ildə

C) 1725-ci ildə

D) 1735-ci ildə

E) 1737-ci ildə


29. Qədim dövrlərdə reklam işini həyata keçirənlərdən biridir?

A) carçılar

B) sənətkarlar

C) yazıçılar

D) kilsə xadimləri

E) məzhəkəçilər


30. Dünyada ən iri reklam agentliyi haradadır?

A) Yaponiyada

B) ABŞ-da

C) Fransada

D) İngiltərədə

E) Almaniyada


31. Daha aktiv istifadə olunan reklam vasitəsi hansıdır?

A) qəzet

B) televiziya

C) radio


D) jurnal

E) poçt
32. Reklam Azərbaycanda nə vaxt formalaşmağa və inkişaf etməyə başlamışdır?

A) 90-cı illərin əvvəlləri

B) 80-ci illərin əvvəlləri

C) 70-ci illərin sonları

D) 90-cı illərin ortaları

E) 2000-ci illərin əvvəlləri
33. Reklam mühitində insanın davranış prosesinə hansı amillər təsir edir?

A) daxili və xarici amillər

B) iqtisadi və sosial amillər

C) demoqrafik amillər

D) psixoqrafik amillər

E) düzgün cavab yoxdur


34. İstehlakçının davranışına müəyyən təsir göstərməkdən ötrü. hər şeydən əvvəl nə etmək lazımdır?

A) diqqətin cəlb edilməsi

B) marağın gözlənilməsi

C) emosiyanın yaranması

D) inandırma

E) qərarın qəbul edilməsi


35. Ən diqqətli reklam nə ilə diqqəti cəlb edir?

A) özünün qeyri-adiliyi, unikallığı, yeniliyi ilə

B) özünün məqsəd və vəzifələri ilə

C) özünün xarici gorünüşü və mətnləri ilə

D) özünün funksiyaları və obyektləri ilə

E) bütün cavablar düzdür


36. Qeyri-iradi diqqətin iradi diqqətə keçirilməsi üçün istifadə edilən reklam üsullarına aid deyildir?

A) mətnin inandırıcı olmaması

B) reklam edilən əmtəələrlə əlaqədar faktların cəlb edilməsi

C) əmtəənin məziyyətlərinə, onun məşhurluğuna, markasına diqqətin cəlb edilməsi

D) mətni axıra qədər oxumağa məcbur edən “intriqalı” başlıqların tətbiq edilməsi

E) rəng və şriftin köməyi ilə mətnin müəyyən abzaslarının ayrılması


37. Motiv nədir?

A) insanları müəyyən formada davranmağa sövq edən daxili qüvvədir

B) insanları müəyyən vəziyyətdə davranmağa məcbur edən xarici qüvvədir

C) insanları reklam mətnini oxumağa cövq edən xarici qüvvədir

D) insanları düşünmək və qavramaq üçün fikir yaradan kənar təsirdir

E) düzgün cavab yoxdur


38. Öz məzmumuna görə istehlak motivləri hansı tələbatlara əsaslanır?

A) qidalanma, istirahət, mənəvi zənginləşmə, əmək, məişət şəraiti və s.

B) qidalanma və istirahət

C) mənəvi zənginləşmə

D) əmək və məişət şəraiti

E) düzgün cavab yoxdur


39. İnsana xas olan motivlər hansı motivlərə ayrılır?

A) ilkin və təkrar

B) güclü və zəif

C) daimi və müvəqqəti

D) pozitiv və neqativ

E) səmərəli və emosional


40. Əmtəə alqısına hansı amillərin müəyyən kompleksi təsir edir?

A) iqtisadi, sosial, psixoloji və coğrafi

B) iqtisadi və sosial

C) psixoloji və coğrafi

D) iqtisadi və coğrafi

E) bütün cavablar düzdür


41. Aşağıdakılardan hansı motivləşdirmə prosesində mühüm rol oynamır?

A) öyüd-nəsihət

B) adətlər,

C) vərdişlər

D) təsəvvürlər

E) istehlakçıların zövqləri


42. Marketinq kommunikasiyasının əsas vasitələrinə aid deyildir?

A) istehlakçının dəlilləri

B) reklam

C) kommersiya təbliğatı

D) satışın stimullaşdırılması

E) şəxsi satış


43. Marketinq kommunikasiyası kompleksinin tərkibi hansılardır?

A) reklam, satışın stimullaşdırılması, ictimaiyyətlə əlaqə, şəxsi əlaqə

B) reklam, sərgi və yarmarka

C) reklam, satış, məhsul yeridilişi

D) müxtəlif əlaqə auditoriyası, satışın stimullaşdırılması

E) internet, təşviqat vasitələri, ictimaiyyətlə əlaqə


44. Marketinq kommunikasiya sistemində reklamın əsas məqsədi nədir?

A) tələbin formalaşması və satışın həvəsləndirilməsi

B) istehlakçılara məhsulun kəmiyyət və keyfiyyəti haqqında məlumat verilməsi

C) minimum məsrəflərlə maksimum nəticəyə nail olunması

D) ictimaiyyətlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə nail olunması

E) satışın həvəsləndirilməsi sisteminin təşkil olunması


45. Reklam:

A) qeyri-şəxsi və haqqı ödənilən kommunikasiyadır

B) inteqrasiya olunmuş kommunikasiyadır

C) iki tərəfli kommunikasiyadır

D) məhsulun mövqeləşdirilməsidir

E) ictimaiyyətlə əlaqədir


46. Reklamın təsir qüvvəsi nəyin təkrar edilməsindən də asılıdır?

A) informasiya amilinin təkrar edilməsindən

B) əmtəə alqısının təkrar edilməsindən

C) əmtəə satışının təkrar edilməsindən

D) informasiya mənbələrinin seçilməsindən

E) təkrar informasiyadan istifadə edilməsindən


47. Amerika psixoloqu Ç.N.Allen aşağıdakılardan hansını ilkin motivlər sırasına aid etmişdir?

A) əlverişli mühit

B) düzgünlük

C) qənaətcillik və fayda

D) dəqiqlik

E) sağlamlıq


48. İstehlak motivlərinin öyrənilməsi nəyin işlənib hazırlanmasının əsasını təşkil edir?

A) reklam proqramının

B) satış proqramının

C) istehsal proqramının

D) alqı proqramının

E) əmək proqramının


49. Reklam vasitəsilə hansı məlumatların istehlakçıya verilməsi yolverilməzdir?

A) qeyri-obyektiv məlumatlar

B) əmtəə və xidmətlərin çeşidliyini əks etdirən məlumatlar

C) əmtəənin keyfiyyətinin əks etdirən məlumatlar

D) müəssisə, məhsul haqqında, onun tətbiq sahələri haqqında məlumatlar

E) məhsul haqqında istehlakçılarda müəyyən fikirlər formalaşdıran məlumatlar


50. Aşağıdakılardan hansını reklam vasitəsilə həyata keçirmək qanunvericiliyə ziddir?

A) ictimaiyyət qarşısında rəqibləri nüfuzdan salmaq

B) satışın həcmini artırmaq

C) tələbatı formalaşdırmaq

D) göstərilən xidmətlər haqqında informasiya vermək

E) məhsulların istehlak xassələri haqqında informasiya vermək


51. Əmtəənin həyat dövrünün bazara çıxarılma mərhələsində hansı reklamdan istifadə olunmalıdır?

A) məlumatlandırıcı reklam

B) prestij reklamı

C) xatırladıcı reklam

D) stimullaşdırıcı reklam

E) vadaredici reklam


52. Aşağıda sadalanlardan hansılar geniş auditoriya əhatəsinə görə reklamlara aiddirlər?

A) lokal, reqional,ümummilli

B) əmtəə, prestij, reklam ideyası şəxsiyyət, ərazi

C) məlumatlandırıcı, nəsihətverici, xatırladıcı; beynəlxalq, qlobal

D) kommersiya, sosial, siyasi

E) sosial, qeyri-kommersiaya, kommersiya


53. Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar reklamın sifarişçiləri qismində çıxış edirlər?

A) reklamverici

B) reklam agentliyi

C) mediabayer

D) kopirayter

E) hamısı


54. Aşağıda sadalananlardan hansılar nəsihətverici reklamın əsas məsələsinə aiddirlər?

A) reklam olunan əmtəənin əldə olunmasına alıcını inandırmaq

B) yeni əmtəə barədə biliklərin və məlumatların formalaşdırılması

C) əmtəə barədə informasiyanın istehlakçıların hafizəsində qorunub saxlanılması

D) istehlakçını dərhal hərəkət etməsinə təhrik etmək

E) hamısı


55. Aşağıda sadalanan reklamlardan hansı dövlət və ictimai maraqları təmsil edir və xeyriyyəçilik məqsədlərinə çatmağa yönəldilib?

A) sosial reklam

B) biznes-reklam

C) imic reklamı

D) siyasi reklam

E) qeyri-etik reklam


56. Aşağıda sadalanan təriflərdən hansı səhvdir?

A) reklam – istehlakçıların davranışları manipulyasiyası üsuludır

B) reklam – marketinq kommunikasiya sisteminin hissəsidir

C) reklam – sosial kommunikasiya növüdür

D) hamısı

E) heç biri


57. Aşağıda sadalanan sosial reklamıntəriflərindən hansılar düzgündür?

A) sosial reklam – keçirilən tədbirlərin, islahatların həyata keçirilməsi və i.a. açıqlanması və geniş xalq kütlələrinə çatdırılması məqsədilə istənilən reklam daşıyıcısı vasitəsi ilə yayılan və dövlət orqanları və ictimai institutlar tərəfindən sifariş edilən, qeyri-kommersiya xarakteri daşıyan informasiyadır

B) sosial reklam – müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri ilə xeyriyyəçilik və digər ictimai-faydalı məqsədlərə nail olunması istiqamətində yayılan informasiyadır

C) sosial reklam – təşkilatın məqsədə nail olması zəminində hədəf bazarlarının tələb və ehtiyaclarının müəyyən edilməsindən ibarət olmasını və rəqibə nisbətən qaneediciliyinin daha məhsuldar və effektiv vasitələrlə istehlakçının və bütövlükdə cəmiyyətin firavanlığının mühafizəsini və möhkəmləndirilməsini təmin edən informasiyadır

D) sosial reklam – müxtəlif üsullarla, müxtəlif formada və müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə xeyriyyəçilik və digər ictimai-faydalı məqsədlərə nail olunması istiqamətində yayılan informasiyadır

E) heç biri


58. Aşağıda sadalanan təriflərdən hansı səhvdir?

A) reklam rəqabətin kəskinliyini azaldır

B) reklam təklif olunan əmtəəyə olan tələbi stimullaşdırır

C) reklam vəsait dövriyyəsini tezləşdirir

D) reklam sosial ziddiyyətləri istehsal sferasından istehlak sferasına keçirir

E) reklam potensial istehlakçılarda əmtəəyə olan tələbi yaradır


59. Aşağıda sadalanan məqsədlərdən hansı reklamın iqtisadi məqsədlərinə aiddir?

A) konkret əmtəəyə olan tələbin stimulaşdırılması və satışın stimullaşdırılması

B) müəyyən istiqamətdə imicin dəyişilməsi;

C) müəssisə və onun məhsulu barədə fikirlərin yaxşılaşdırılması

D) məhsula olan sadiqliyin saxlanılması

E) rəqabət aparan əmtəələr arasında şəxsi əmtəələrin seçilməsi


60. Aşağıda sadalanan məqsədlərdən hansı reklamın iqtisadi məqsədlərinə aid deyildir?

A) məhsula olan sadiqliyin saxlanılması

B) konkret əmtəəyə olan tələbin stimulaşdırılması və satışın stimullaşdırılması

C) əmtəənin satışının dəstəklənməsi

D) əmtəəyə və ya xidmətə olunan təlabatın formalaşdırılması

E) reklam olunan əmtəənin əldə olunmasına alıcını inandırmaq


61. Aşağıda sadalanan məqsədlərdən hansı reklamın kommunikativ məqsədlərinə aid deyildir?

A) reklam olunan əmtəənin əldə olunmasına alıcını inandırmaq

B) məhsulun səviyyəsinin tanıdılmasının artırılması

C) istehlakçıları məlumatlandırmaq

D) məhsulun istehlakı zanamı vərdişlərə olunan təsir

E) istehlakçının yeni məhsul, yeni marka və ya yeni müəsisə ilə tanış edilməsi


62. Aşağıda sadalanan məqsədlərdən hansı reklamın kommunikativ məqsədlərinə aiddir?

A) reklam olunan əmtəənin əldə olunmasına alıcını inandırmaq

B) istehlakçının yeni məhsul, yeni marka və ya yeni müəsisə ilə tanış edilməsi

C) məhsulun səviyyəsinin tanıdılmasının artırılması

D) istehlakçıları məlumatlandırmaq

E) məhsulun istehlakı zanamı vərdişlərə olunan təsir


63 Reklam onun təşəbbüskarının tipinə görə necə seçilir:

A) istehsalçılar adından, hökumət adından, fərdi şəxslər adından, sosial və siyasi reklam

B) istehsalçılar adından, hökumət adından, sahibkarlar adından, qlobal reklam

C) istehsalçılar adından, hökumət adından, sosial reklam

D) sosial reklam, siyasi reklam, qlobal reklam, imic reklamı

E) heç biri


64. Auditoriyaya yönləndirilməsindən asılı olaraq hansı reklamı qeyd edirlər?

A) biznes-reklam, istehlak mallarının reklamı

B) lokal, qlobal, ümummilli, kütləvi

C) biznes-reklam, istehlak mallarının reklamı, sosial reklam

D) hamısı

E) heç biri


65. Hansı reklam məqsəd və vəzifələrdən asılı olaraq qeyd olunur?

A) informativ, nəsihətverici, xatırladıcı

B) stimullaşdırıcı, informativ, xatırladıcı

C) prestij, informativ, nəsihətverici

D) informativ, xatırladıcı, kütləvi

E) heç biri


66. Hansı reklam onun təsiretmə üsuluna görə seçilir?

A) görmə, eşitmə, görmə-iybilmə, görmə-eşitmə

B) lokal, reqional, ümummilli, beynəlxalq, qlobal

C) əmtəə reklamı, prestij reklamı, reklam ideyası, şəxsiyyət reklamı, ərazi reklamı

D) informativ, nəsihətverici, xatırladıcı

E) biznes-reklam, istehlak malları reklamı


67. Hansı reklam onun təsiretmə xarakterinə görə seçilir?

A) sərt və yumşaq

B) sərt və hamar

C) yumşaq və parlaq

D) yumşaq və bərk

E) heç biri


68. İctimaiyyətin həyatında reklam hansı rolu oynayır?

A) iqtisadi, sosial, maarifləndirici, psixoloji, estetik, siyasi

B) iqtisadi, sosial, maarifləndirici, psixoloji, fiziki

C) iqtisadi, sosial, maarifləndirici, estetik, siyasi

D) iqtisadi, sosial, maarifləndirici, mənəvi, psixoloji, estetik

E) iqtisadi, sosial, maarifləndirici, etik, mənəvi


69. Reklamın əsas əlamətlərini göstərin:

A) pullu, təkyönəldilmə, qeyri-şəxsi müraciət

B) pullu, bir sıra obyektlərə yönəlmə, müraciətin şəxsi xasiyyəti

C) pulu, qeyri-şəxsi müraciət, kütləvi informasiya vasitələri ilə kontakt

D) təkyönəldilmə, şəxsi müraciət, pullu

E) qeyri-şəxsi müraciət, şəxsi müraciət, pullu


70. Fərdi şəxslər tərəfindən istifadə olunan ən geniş yayılmış reklamlar hansılardır?

A) sətri və ya rubrikalı

B) banerlər

C) prizmavijn

D) transparantlar

E) panno
71. Aşağıda qeyd olunan reklamın iqtisadi məqsədlərindən hansı düzgündür?

A) yeni məhsul və ya xidmətin bazaar çıxarılma vaxtının azadılması

B) istehlakçıların yeni məhsul, yeni marka və ya yeni müəssisə ilə tanışlığı

C) məhsulun populyarlıq səviyyəsinin artırılması

D) istehlakçıların məlumatlandırılması

E) məhsula sadiqliyin qorunub saxlanılması
72. Aşağıda qeyd olunan reklamın kommunikativ məqsədlərindən hansı düzgündür?

A) müəyyən istiqamətdə imicin dəyişdirilməsi

B) yeni məhsul və ya xidmətin bazaar çıxarılma vaxtının azadılması

C) əmtəənin satışının dəstəklənməsi

D) konkret məhsula tələbin stimullaşdırılması

E) potensial alıcıları mağazaya, ticarət mərkəzlərinə və sərgilərə getməsinə vadar etmək


73. Reklam edilən obyektin xarakterinə görə reklamlar hansılardır?

A) məhsul və institutsional

B) ümummilli və beynəlxalq

C) xarici və yerli

D) qlobal və lokal

E) ticarət və kommersiya


74. İnstitutsional reklamların məqsədi nədən ibarətdir?

A) bütünlükdə konkret bir müəssisəyə, təşkilata xeyirxah münasibətin yaradılmasını təmin etmək, müəssisənin müsbət obrazını yaratmaq

B) istehlakçıların məlumatlandırılması, onların məhsulun istehlak xüsusiyyətləri, onlardan istifadə qaydaları, haradan əldə edilməsi haqqında informasiya vermək

C) konkret məhsula təlabat yaratmaq, onun satışını stimullaşdırmaq və satışın həcminin artırmaq

D) məhsulun keyfiyyəti, istifadə xüsusiyyətləri, texniki-istismar parametrlərini izah etmək

E) məhsulun populyarlıq səviyyəsinin artırırmaq


75 Aşağıda qeyd olunan funksiyalardan hansılar reklamın əsas funksiyalarına ailldir?

A) informativ, psixoloji, stimullaşdırıcı, seçmə

B) informativ, seçmə, kommersiya və qeyri-kommersiya

C) seçmə, stimullaşdırıcı, prestijli və kommersiya

D) informativ, prestijli, psixoloji və qeyri-kommersiya

E) informativ, psixoloji, kommersiya və qeyri-kommersiya


76. Reklamın stimullaşdırıcı funksiyası ibarətdir:

A) ehtiyacların inkişafına, hislərə, özünü qiymətləndirməyə və istehlakçıların yönəldilmələrinə təsir vasitəsilə hər hansı hərəkətlərə vadar etmək

B) əhəmiyyətli dərəcədə qiymətlərin düşməsi əsasında satışların stimullaşdırılması

C) istehlakçının təxirə salmadan əmtəəni almağa inandırılmasından)

D) xatırlatma, istehlakçını hərəkətə, almağa vadar etmək, əlaqənin qurulmasına və s.

E) bütün variantlar doğrudur


77. Aşağıdakılardan hansı məhsul reklamlarına aiddir?

A) İstehsal-texniki təyinatlı məhsulların reklamları

B) institusional

C) korporativ

D) strateji

E) hamısı


78. Aşağıdakılardan hansı institusional reklamına aiddir:

A) müdafiə reklamları

B) istehsal-texniki təyinatlı məhsulların reklamları

C) korporativ

D) strateji

E) hamısı


79. Məhsul reklamının hansı növləri mövcuddur?

A) məlumatverici, nəsihətverici və xatırladıcı

B) birbaşa, dolayı və yeni

C) müasir, birbaşa və intensiv

D) məlumatverici, müxtəlif və qarişıq

E) zəruri, intensiv və deduktiv


80. Reklamın seçmə funksiyası ibarətdir:

A) istehlakçının əmtəə və xidmətlərin azad seçimi və seçmə qabiliyyətinin təminatından

B) “ələk vasitəsilə” hüquqi və etik tənzimlənmədən keçmiş məlumatların istehlakçılara verilməsindən

C) reklamverən tərəfindən yalnız o malların seçilməsi, hansıların ki, reklama ehtiyacı var

D) reklam vasitələrinin ən effektiv formalarını reklamverən tərəfindən seçilməsi

E) bütün variantlar doğrudur


81. Hansı dövrdən etibarən reklamda qraffiti janrı yaranmışdır?

A) antik dövrdən

B) orta əsrlərin gec dövründən etibarən

C) orta əsrlərin inkişafı dövründən etibarən

D) orta əsrlərin erkən dövründən etibarən

E) heç biri


82. Çap dəzgahı kim tərəfindən ixtira olunmuşdur?

A) İ.Quttenberq

B) B.Batdold

C) B.Franklin

D) D.Oqilvi

E) F.Kotler


83. İlk çap elanı harada yaranmışdır?

A) İngiltərədə

B) ABŞ-da

C) Rusiyada

D) Almaniyada

E) İtaliyada


84. Rus yarmarkalarında çarçı funksiyalarını kimlər həyata keçirirdilər?

A) satıcı-xırdavatçılar

B) alıcılar

C) liliputlar

D) hamısı

E) heç biri


85. İlk reklam mətnləri harada yaranmışdır?

A) Qədim Misir və Qədim Yunanıstanda

B) Qədim Roma və Qədim Yunanıstanda

C) Qədim Misir və Qədim Roma

D) Qədim Rus və Qədim Yunanıstanda

E) heç biri


86. İlk məlumat bürosu harada və nə vaxt yaranmışdır?

A) 1530-cu ildə Venesiyada

B) 1535-ci ildə Londonda

C) 1540-cı ildə Madriddə

D) 1560-cı ildə Parisdə

E) 1550-ci ildə Berlində


87. “Gazett” adı ilə ilk qəzet harada və nə vaxt yaranmışdır?

A) 1630-cu ildə Fransada

B) 1640-cı ildə Almaniyada

C) 1580-ci ildə Yunanıstanda

D) 1560-cı ildə İspaniyada

E) 1570-ci ildə İtaliyada


88. İlk Rusiya çap reklamı nə vaxt yaranmışdır?

A) XVIII əsrdə

B) XVII əsrdə

C) XVI əsrdə

D) IX əsrdə

E) XX əsrdə


89. Azərbaycan Reklamçılar İttifaqı neçənci ildə təsis edilmişdir?

A) 25 noyabr 1995-ci il

B) 18 noyabr 1999-cu il

C) 28 aprel 1992-ci il

D) 20 oktyabr 2006-cı il

E) 03 oktyabr 1997-ci il


90. Reklam prosesi nədir?

A) reklam informasiyasının hərəkətinin reklamvericidən istehlakçıya olan dövrlər məcmusu

B) bazarın hər hansı bir seqmentinə yönəldilmiş reklam tədbirlər kompleksi

C) reklam məhsulunun yaranma posesi

D) reklama ehtiyacı olan əmtəə və xidmətlər kontinqentinin müəyyənləşdirilməsi

E) istehlakçıya yönəldilən stimullaşdırıcı tədbirlər kompleksi


91. Satışın stimullaşdırılması nədir?

A) marketinq kompleksinin tərkib hissəsi

B) reklamın tərkib hissəsi

C) irəlilədilmə kompleksinin tərkib hissəsi

D) bölüşdürülmə sisteminin tərkib hissəsi

E) bazarın tərkib hissəsi.


92. Kommunikasiya nə deməkdir?

A) bu onun sahibindən son istehlakçıya informasiyanın ötürülməsi prosesidir

B) bu istehlakçılardan təchizatçılara informasiyanın ötürülməsi prosesidir

C) bu alqı-satqı haqqında danışıqlar prosesidir

D) bu koordinatorla kommunikatorun danışıqları prosesidir

E) bu koordinatordan kommunikanta informasiyanın ötürülməsi prosesidir


93. Marketinq kommunikasiyaları nədir?

A) bu cəmiyyətin ümumi sorğularının təmin olunması və nəzərdə tutulmuş gəlirin alınması üçün istehsalçıdan istehlakçıya müraciətin ötürülməsi üzrə xarici və daxili kommunikasiyaların kompleks sistemidir

B) müştərilərin təmin olunmamış tələbatının təyini nəticəsində poçt rabitəsinin istifadəsiylə satışların stimullaşdırılmasının kommunikasiyaları, xidmət sahəsinin genişlənilməsi, icranın keyfiyyətin artırılması

C) bazar payının saxlanması, korporativ təsir, yeniliyin populyarlaşması üçün ticarət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətin xüsusi növü

D) qeyri-şəxsi təqdim etmənin və ideyaların irəliləyişinin istənilən pullu forması, mallar, konkret sifarişçinin xidmətləri, yəni hədəflə malların irəliləyişinə malik olan informasiyanın yayılması üzrə ən effektiv rabitə elementi xidmətlər, ideyalar

E) satış həcminin artımı, ictimai rəyin formalaşması və telefon bağlantısının istifadəsiylə şirkətin məşhurluğu üzrə korporativ səylərin sistemi


94. Seylz promouşn nə deməkdir?

A) bazar payının saxlanması, korporativ təsir, yeniliyin populyarlaşması üçün ticarət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətin xüsusi növü

B) bu cəmiyyətin ümumi sorğularının təmin olunması və nəzərdə tutulmuş gəlirin alınması üçün istehsalçıdan istehlakçıya müraciətin ötürülməsi üzrə xarici və daxili kommunikasiyaların kompleks sistemidir

C) qeyri-şəxsi təqdim etmənin və ideyaların irəliləyişinin istənilən pullu forması, mallar, konkret sifarişçinin xidmətləri, yəni hədəflə malların irəliləyişinə malik olan informasiyanın yayılması üzrə ən effektiv rabitə elementi xidmətlər, ideyalar

D) müştərilərin təmin olunmamış tələbatının təyini nəticəsində poçt rabitəsinin istifadəsiylə satışların stimullaşdırılmasının kommunikasiyaları, xidmət sahəsini genişlənilməsi, icranın keyfiyyətin artırılması

E) satış həcminin artımı, ictimai rəyin formalaşması və telefon bağlantısının istifadəsiylə şirkətin məşhurluğu üzrə korporativ səylərin sistemi


95. Direkt-meyl nədir?

A) müştərilərin təmin olunmamış tələbatının təyini nəticəsində poçt rabitəsinin istifadəsiylə satışların stimullaşdırılmasının kommunikasiyaları, xidmət sahəsinin genişlənilməsi, icranın keyfiyyətin artırılması

B) bazar payının saxlanması, korporativ təsir, yeniliyin populyarlaşması üçün ticarət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətin xüsusi növü

C) qeyri-şəxsi təqdim etmənin və ideyaların irəliləyişinin istənilən pullu forması, mallar, konkret sifarişçinin xidmətləri, yəni hədəflə malların irəliləyişinə malik olan informasiyanın yayılması üzrə ən effektiv rabitə elementi xidmətlər, ideyalar

D) bu cəmiyyətin ümumi sorğularının təmin olunması və nəzərdə tutulmuş gəlirin alınması üçün istehsalçıdan istehlakçıya müraciətin ötürülməsi üzrə xarici və daxili kommunikasiyaların kompleks sistemidir

E) satış həcminin artımı, ictimai rəyin formalaşması və telefon bağlantısının istifadəsiylə şirkətin məşhurluğu üzrə korporativ səylərin sistemi


96.Telemarketinq nə deməkdir?

A) satış həcminin artımı, ictimai rəyin formalaşması və telefon bağlantısının istifadəsiylə şirkətin məşhurluğu üzrə korporativ səylərin sistemi;

B) bazar payının saxlanması, korporativ təsir, yeniliyin populyarlaşması üçün ticarət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətin xüsusi növü

C) qeyri-şəxsi təqdim etmənin və ideyaların irəliləyişinin istənilən pullu forması, mallar, konkret sifarişçinin xidmətləri, yəni hədəflə malların irəliləyişinə malik olan informasiyanın yayılması üzrə ən effektiv rabitə elementi xidmətlər, ideyalar

D) müştərilərin təmin olunmamış tələbatının təyini nəticəsində poçt rabitəsinin istifadəsiylə satışların stimullaşdırılmasının kommunikasiyaları, xidmət sahəsinin genişlənilməsi, icranın keyfiyyətin artırılması

E) bu cəmiyyətin ümumi sorğularının təmin olunması və nəzərdə tutulmuş gəlirin alınması üçün istehsalçıdan istehlakçıya müraciətin ötürülməsi üzrə xarici və daxili kommunikasiyaların kompleks sistemidir


97. “Publik Relations” nə deməkdir?

A) məhsul istehsalçısı ilə istehlakçı arasında qarşılıqlı anlaşmanın təmin olunmasına yönəldilmiş tədbirlər kompleksi, məşhur mal və xidmət, onun istehsalçısı və satışı haqqında yüksək rəy yaradılması

B) bu cəmiyyətin ümumi sorğularının təmin olunması və nəzərdə tutulmuş gəlirin alınması üçün istehsalçıdan istehlakçıya müraciətin ötürülməsi üzrə xarici və daxili kommunikasiyaların kompleks sistemidir

C) satış həcminin artımı, ictimai rəyin formalaşması və telefon bağlantısının istifadəsiylə şirkətin məşhurluğu üzrə korporativ səylərin sistemi

D) müştərilərin təmin olunmamış tələbatının təyini nəticəsində poçt rabitəsinin istifadəsiylə satışların stimullaşdırılmasının kommunikasiyaları, xidmət sahəsinin genişlənilməsi, icranın keyfiyyətin artırılması

E) bazar payının saxlanması, korporativ təsir, yeniliyin populyarlaşması üçün ticarət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətin xüsusi növü


98. Öncə kommunikativ faza nə deməkdir?

A) qəbuledici (adresat) tərəfindən maksimal dərəcədə onun maraqlarına cavab verən məlumatı seçmək

B) xatırlama, anlama və yadda saxlama və s. kimi keçmiş təcrübədən asılı olan psixi proses

C) təsirin nəticəsi, reklamın və ya onun haqqında şəxsi təsəvvürlərin təkrar qiymətləndirilməsinin predmeti haqqında müəyyən fikirin formalaşması

D) kommunikasiya forması, hansında ki, dəyişiklik və ya üstün tutmaların sabitləşməsi olur

E) kommunikasiya forması, hansında ki, reklamın konsepsiyasının hazırlanması baş verir


99. Kommunikativ faza nə deməkdir?

A) xatırlama, anlama və yadda saxlama və s. kimi keçmiş təcrübədən asılı olan psixi proses;

B) kommunikasiya forması, hansında ki, dəyişiklik və ya üstün tutmaların sabitləşməsi olur

C) kommunikasiya forması, hansında ki, reklamın konsepsiyasının hazırlanması baş verir

D) təsirin nəticəsi, reklamın və ya onun haqqında şəxsi təsəvvürlərin təkrar qiymətləndirilməsinin predmeti haqqında müəyyən fikirin formalaşması

E) qəbuledici (adresat) tərəfindən maksimal dərəcədə onun maraqlarına cavab verən məlumatı seçmək

100. Lasuell modeli neçə elementi özünə daxil edir?

A) 5


B) 6

C) 7


D) 4

E) 2
101. Reklamın iqtisadi rolu nədən ibarətdir?

A) kapital qoyuluşunun həcminin və iş yerlərinin sayının artımına şərait yaradır, rəqabətə kömək edir,satış bazarını genişləndirir

B) insanların iqtisadi biliklərini artırır, rəqabətə kömək edir

C) insanların alıcılıq qabiliyyətini artırır, satış bazarını genişləndirir

D) insanların gözəllik hissinin formalaşmasına kömək edir, onda yaxşı zövq tərbiyə edir

E) iqtisadiyyatı öyrənməyə və gəlir əldə etməyə sövq edir
102. Reklamın istimai rolu nədən ibarətdir?

A) əhalinin davranışına və müəyyən düşünmə standartlarının formalaşmasına kömək edir

B) iş yerlərinin sayının artımına şərait yaradır, rəqabətə kömək edir, satış bazarını genişləndirir

C) insanların alıcılıq qabiliyyətini artırır, satış bazarını genişləndirir

D) biliklərin yayılmasına kömək edir, istehlakçılara müəyyən praktiki vərdişlər aşılayır

E) insanların gözəllik hissinin formalaşmasına kömək edir, onda yaxşı zövq tərbiyə edir


103. Reklamın maarifləndirici rolu nədən ibarətdir?

A) biliklərin yayılmasına kömək edir, istehlakçılara müəyyən praktiki vərdişlər aşılayır

B) əhalinin davranışına və müəyyən düşünmə standartlarının formalaşmasına kömək edir

C) iş yerlərinin sayının artımına şərait yaradır, rəqabətə kömək edir, satış bazarını genişləndirir

D) insanların alıcılıq qabiliyyətini artırır, satış bazarını genişləndirir

E) insanların gözəllik hissinin formalaşmasına kömək edir, onda yaxşı zövq tərbiyə edir


104. Reklamın estetik rolu nədən ibarətdir?

A) insanların gözəllik hissinin formalaşmasına kömək edir, onda yaxşı zövq tərbiyə edir

B) biliklərin yayılmasına kömək edir, istehlakçılara müəyyən praktiki vərdişlər aşılayır

C) əhalinin davranışına və müəyyən düşünmə standartlarının formalaşmasına kömək edir

D) iş yerlərinin sayının artımına şərait yaradır, rəqabətə kömək edir, satış bazarını genişləndirir

E) insanların alıcılıq qabiliyyətini artırır, satış bazarını genişləndirir


105. Marketinq kommunikasiyasının növü kimi kommersiya təbliğatının əsas cəhətlərinə aid deyildir?

A) firma tərəfindən hadisə xarakterli tədbirlərin təşkili

B) istehlak auditoriyasının geniş əhatə olunması

C) etibarlılıq, tətbiq edilən formaların müxtəlifliyi

D) firma və ya əmtəənin səmərəli təqdim olunması imkanı

E) uzaq perspektiv üçün geniş miqyaslı vəzifənin həllinə yönəldilmə


106. Marketinq kommunikasiya növü kimi kommersiya təbliğatının əsas cəhətlərindən biridir?

A) istehlak auditoriyasının geniş əhatə olunması

B) firmanın iştirakı ilə kino və telefilmlərin istehsalı

C) firmanın fəaliyyəti haqqında illik rəsmi sənədlərin çap edilməsi

D) firma təbliğat prospektinin nəşr edilməsi

E) firma tərəfindən hadisə xarakterli tədbirlərin təşkili


107. Marketinq kommunikasiya sistemi son nəticədə nəyə kömək edir?

A) firmanın ümumi marketinq tədbirlərinə nail olunması

B) firmanın ümumi marketinq vəzifələrinin həyata keçirilməsinə

C) firmanın marketinq prinsiplərinə əməl olunmasına

D) firmanın marketinq strategiyasının hazırlanmasına

E) istehlakçıların alıcılıq qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə


108. Çap məhsulları vasitəsilə təbliğatın formalarından biridir?

A) firmanın təbliğat xarakterli prospektlərinin nəşr edilməsi

B) müxtəlif televiziya, radio vasitəsilə şirkətlərlə əlaqələrin qurulması, reklamların edilməsi

C) müxtəlif ölçüdə və dizayndə plakatların hazırlanması

D) elektron tabloların hazırlanması, elektron avadanlıqlardan istifadə edilməsi

E) firmanın işçiləri ilə tanışlıq, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi və onların ekranlaşdırılması


109. İstehlakçıya yönəldilmiş satışın stimullaşdırılması tədbirləri ilk növbədə aşağıdakı məqsədlərdən birini güdmür?

A) mövsümü satış güzəştləri tətbiq etmək

B) istehlakçını yeniliklə tanış etmək, onu alqıya “sövq etmək”

C) alıcı tərəfindən alınan əmtəə vahidlərinin sayını artırmaq

D) konkret ticarət markası tərəfdarlarını və daimi alıcıları həvəsləndirmək

E) satışın mövsümü tərəddüdlərini azaltmaq


110. İstehlakçıya yönəldilmiş stimullaşdırmanın qiymətdə güzəştlər formasına aid deyildir?

A) kuponların paylanması

B) qabaqcadan danışılan miqdarda əmtəə alınması şərtilə verilən güzəştlər

C) müəyyən kateqoriya istehlakçılara güzəştlər

D) mövsümü satış güzəştləri

E) əmtəənin nağd pula satılmasında güzəştlər


111. Vasitəçilərin stimullaşdırılmasının daha yayılmış üsullarından biridir?

A) dilerlərin müsabiqəsinin təşkili

B) mövsümü satış güzəştləri

C) əmtəənin nağd pula satılmasında güzəştlər

D) müəyyən kateqoriya istehlakçılara güzəştlər

E) “ani satış”da güzəştlər


112. Aşağıdakılardan hansı şəxsi satışın kommunikasiya xüsusiyyətlərindən biridir?

A) ”satıcı-alıcı” münasibətlərinin özünəməxsus, birbaşa xarakteri

B) cəlbedicilik

C) məlumatlılıq

D) satışın artmasında alınan effektin qısamüddətli xarakter daşıması

E) satışın stimullaşdırılmasının vasitə və üsullarının müxtəlifliyi


113. Təşkilati cəhətdən fərdi satış formalarından biri ola bilər?

A) ticarət agentinin bir alıcı ilə əlaqə saxlaması

B) “satıcı-alıcı” münasibətlərinin özünəməxsus, birbaşa xarakteri

C) ikitərəfli əlaqələrin mövcudluğu

D) alıcı tərəfindən müəyyən reaksiyanın mövcudluğu

E) bilavasitə əmtəə alqısı ilə başa çatan kommunikasiyanın yeganə növü olması


114. İnsanın hiss (duyğu) orqanlarına təsir üsuluna görə reklam vasitələrinə ayrılır?

A) görmə, eşitmə, görmə-eşitmə, görmə-toxunma və s.

B) istehsalçıların, ticarət vasitəçilərinin, xüsusi şəxslərin və s.

C) çap, radioreklam, kino, video və telereklam

D) fərdi və kütləvi reklam vasitələri

E) likal, regional və beynəlxalq


115. Aşağıdakılardan hansı eşitmə qabiliyyətinə təsir edən reklam vasitələrinə aiddir?

A) radio reklam

B) çap reklam vasitələri

C) sərgilər

D) vitrinlər

E) işıq reklam vasitələri


116. Reklamın predmetindən asılı olaraq reklamlar hansı qrupa bölünür?

A) yerli, regional və xarici reklam

B) kommersiya və qeyri-kommersiya reklamı

C) təsiredici və həvəsləndirici reklam

D) əmtəə və müəssisə reklamı

E) bütün cavablar düzdür


117. Texniki əlamət üzrə ayrılan reklam vasitələrinə aiddir?

A) radio, kino, video, televiziya və s.

B) istehsalçıların, ticarət vasitəçilərinin, xüsusi şəxslərin və s. reklamı

C) görmə, eşitmə, görmə-eşitmə və s.

D) əmtəə və müəssisə

E) fərdi və kütləvi


118. Tətbiq edilmə yerinə görə ayrılan reklam vasitələrinə aiddir?

A) mağazadaxili və xarici

B) radio, kino, video, televiziya və s.

C) istehsalçıların, ticarət vasitəçilərinin, xüsusi şəxslərin və s. reklamı

D) görmə, eşitmə, görmə-eşitmə və s.

E) əmtəə və müəssisə


119. Reklam fəaliyyətinin ərazi əhatəsindən asılı olaraq ayrılan reklam vasitələrinə aiddir?

A) lokal, regional, ümummilli və beynəlxalq

B) mağazadaxili və xarici reklam

C) radio, kino, video, televiziya və s. reklamı

D) istehsalçıların, ticarət vasitəçilərinin, xüsusi şəxslərin və s. reklamı

E) fərdi və kütləvi reklam


120. Ünvan sahiblərinə təsiri xarakterinə görə ayrılan reklam vasitələrinə aiddir?

A) fərdi və kütləvi

B) mağazadaxili və xarici

C) radio, kino, video, televiziya və s. reklam

D) yerli, regional və beynəlxalq

E) əmtəə və müəssisə


121. Bütün reklam vasitələrini neçə qrupa ayırmaq olar?

A) 3


B) 2

C) 5


D) 4

E) 6
122. Reklam xəbərlərini müəyyən edən əsas elementlər hansıdır?

A) mətn və təsvir

B) işıq və rəng

C) şəkil və səs

D) hərf və qrafik

E) düzgün cavab yoxdur
123. Reklam xəbərlərinin əsas məzmununu açan başlıca element nədir?

A) mətn


B) şəkil

C) hərf və qrafik

D) səs

E) düzgün cavab yoxdur


124. Reklam mətni necə olmalıdır?

A) bütün cavablar düzdür

B) konkret və məqsədəuyğun olmalıdır

C) sübutedici, məntiqi cəhətdən qurulmalı və gəlirli olmalıdır

D) qısa və lakonik olmalıdır

E) orijinal, təkrar olunmayan, maraqlı olamalıdır


125. Bu və ya digər reklam növünün seçilməsindən qabaq nə etmək lazımdır?

A) reklam tədbirinin məqsədini müəyyən etmək

B) reklam tədbirinin səmərəliliyini müəyyən etmək

C) reklam tədbirinə çəkilən xərcləri müəyyən etmək

D) reklam tədbirinin necə həyata keçiriləcəyini müəyyən etmək

E) reklam tədbirinin necə istifadə olunacağını müəyyən etmək


126. Reklamın bütün məqsədlərini neçə qrupda birləşdirmək olar?

A) 3


B) 5

C) 2


D) 6

E) 4
127. Aşağıdakılardan hansı firmanın imicini formalaşdıran məqsədlərdən biridir?

A) firmanın müvafiq obrazının yaradılması

B) konkret əmtəə və ya xidmət haqqında istehlakçıda müəyyən bilik səviyyəsinin formalaşdırılması

C) konkret firmadan məhz həmin əmtəənin alınmasına sövq edilməsi

D) istehlakçının məhz ona müraciət etməsi məqsədilə həmin firmanın müsbət təcrübə və ənənəsinin təbliğatı

E) əmtəə dövriyyəsi həcminin artırılması və əmtəənin dövriyyəsinin sürətləndirilməsi
128. Aşağıdakılardan hansı reklamın stimullaşdırılmasına aid olan məqsədlərdən biridir?

A) konkret firmadan məhz həmin əmtəənin alınmasına sövq edilməsi

B) firmanın müvafiq obrazının yaradılması

C) əmtəə və ya xidmətin alınması zəruriliyinə inamın formalaşması

D) digər firmalarda etibarlı partnyor obrazının formalaşması

E) arzu edilən səviyyədə firmanın adının saxlanılması


129. İctimai-siyasi nəşrlərdə üstün olaraq hansı reklam elanları nəşr edilir?

A) əhalinin geniş təbəqəsi üçün nəzərdə tutulan əmtəə və xidmətlər haqqında

B) istehsala göndərilmək üçün nəzərdə tutulan əmək predmetləri haqqında

C) istehsal üçün nəzərdə tutulan əmək vasitələri haqqında

D) icarəyə verilmək üçün nəzərdə tutulan əmlak haqqında

E) işə düzəlmək üçün nəzərdə tutulan əmək bazarları haqqında


130. Reklam elanı nədir?

A) dövrü mətbuatda yerləşdirilmiş pullu reklam xəbəridir

B) dövrü mətbuatda yerləşdirilmiş pulsuz reklam xəbəridir

C) intervü formasında yazılmış redaksiya materialıdır

D) diktor tərəfindən oxunan reklam informasiyasıdır

E) düzgün cavab yoxdur


131. Böyük tirajla buraxılan az formatlı qatlanmayan və ya bir dəfə qatlanan nəşr hansıdır?

A) vərəqə

B) kataloq

C) prospekt

D) buklet

E) plakat


132. Hansı növ nəşrlər reklam-kataloq nəşrinə aiddir?

A) prospektlər, kataloqlar, vərəqələr

B) firma təqvimləri, vərəqələr

C) təbrik kartoçkaları, prospektlər

D) reklam suvenirləri, içgüzar gündəliklər

E) düzgün cavab yoxdur


133. Konkret hər hansı əmtəə və ya əmtəə qrupu haqqında məlumat verən çap nəşridir?

A) prospekt

B) kataloq

C) buklet

D) plakat

E) vərəqə


134. Buklet hansı reklam növünə aiddir?

A) reklam-kataloq nəşrinə

B) reklam elanlarına

C) yeni il reklam-hədiyyə nəşrlərinə

D) icmal-reklam xarakterli məqalə və reklam elanları nəşrinə

E) düzgün cavab yoxdur


135. Fotoqrafiya və ya şəkilin köməyi ilə əmtəənin göstərilməsi məqsədilə dəfələrlə qatlanan nəşrdir?

A) buklet

B) kataloq

C) prospekt

D) plakat

E) vərəqə


136. Çox sayda əmtəələrin sistemləşdirilmiş siyahısı olan tikilmiş və ya cildlənmiş çap nəşridir?

A) kataloq

B) prospekt

C) buklet

D) plakat

E) vərəqə


137. Birtərəfli çap olmaqla iriformatlı qatlanmayan nəşrdir?

A) plakat

B) kataloq

C) prospekt

D) buklet

E) vərəqə


138. Videoekspress informasiya reklamın hansı növünə aiddir?

A) videofilmlərə

B) radioreklama

C) telereklama

D) kinofilmlərə

E) düzgün cavab yoxdur


139. Reklam texniki və reklam nüfuz filmləri harada nümayiş üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) hamısı

B) yarmarka və sərgilərdə

C) təqdim etmələrdə, işgüzar görüşlərdə

D) mətbuat konfranslarda

E) simpoziumlarda


140. Ekranlar xarici reklamın hansı növünə aiddir?

A) işıq lövhəsi

B) firma lövhəsi

C) vitrinlər

D) reklam lövhəsi

E) düzgün cavab yoxdur


141. Hansı reklam vasitəsində alıcı ilə satıcının şəxsi kontaktı təmin edilir?

A) satış yerində reklam

B) dövrü mətbuatda reklam

C) çap reklamı

D) nəqliyyatda reklam

E) radioda reklam


142. Firma qablaşdırma materialı hansı reklam növünə aiddir?

A) reklam suvenirləri

B) çap reklamı

C) dövrü mətbuat reklamı

D) birbaşa poçt reklamı

E) nəqliyyatda reklamı


143. Çıxma tezliyinə görə qəzetlərin hansı növləri vardır?

A) gündəlik, axşam və həftəlik

B) gündəlik, həftəlik və aylıq

C) həftəlik, gündüz və axşam

D) gündəlik, gündüz və aylıq

E) axşam, həftəlik və aylıq


144. Aşağıdakılardan hansı televiziyanın tipinə aid deyildir?

A) dövlət televiziyası

B) naqilli televiziya

C) naqilsiz televiziya

D) pullu televiziya

E) kabel televiziyası


145. Aşağıdakılardan hansı radio üzrə ən yayılmış növlərə aiddir?

A) hamısı

B) radioelan

C) radiorolik

D) radiojurnal

E) radioreportaj


146. Reklam müraciətinin işlənib hazırlanması mərhələsində hansı məlumatları nəzərə almaq lazımdır?

A) reklamın genişliyi, tezliyi və təsir gücü haqqında

B) reklama sərf edilən xərclərin artıb-azalması haqqında

C) hər bir reklam vasitəsinin xarakteristikası haqqında

D) hər bir reklam vasitəsinin çatışmamazlıqları haqqında

E) düzgün cavab yoxdur


147. Televiziya reklamının ən yayılmış növləri içərisində hansıları ayırmaq olar?

A) hamısını

B) televiziya reklam roliklərini

C) televiziya reklam elanlarını

D) reklam telereportajları

E) reklam televerilişləri


148. Şəkil vermə bir qayda olaraq, nə üçün tətbiq edilir?

A) mətnə daha dramatik və sövqedici güc verilməsi üçün

B) mətnin aldadıcı təsir bağışlanması üçün

C) mətnin səmimi təsir bağışlanması üçün

D) mətnin dəyərinin artırılması üçün

E) mətnin asan oxunması üçün


149. AİDA modeli nə deməkdir?

A) attention, interest, desire, action

B) accept, interest, definition, action

C) access, interest, deseive, action

D) activity, interest, deside, action

E) accost, interest, definition, action


150. Sosial-etik marketiq konsepsiyasında hansı əlavə element iştirak edir?

A) cəmiyyət

B) satıcı

C) alıcı


D) istehlakçı

E) istehsalçı


151. Aşağıda sadalanan variantlardan hansında biznes məqsədi sistemi düzgün təqdim edilir?

A) əsas firma məqsədləri – marketinq məqsədləri – marketinq kommunikasiyası məqsədləri

B) əsas firma məqsədləri – marketinq kommunikasiyası məqsədləri – marketinq məqsədləri

C) marketinq məqsədləri – marketinq kommunikasiyası məqsədləri – əsas firma məqsədləri

D) marketinq məqsədləri– marketinq kommunikasiyası məqsədləri – əsas firma məqsədləri

E) heç biri


152. Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın köməyi ilə həll edilməyən biznesin tipik məsələlərinə aid deyil?

A) firma və onun məhsulları haqqında informasiyanın yayılmaması

B) düzgün olmayan əmtəə siyasəti və assortimentin formalaşması

C) firmada əmək haqqının işlənilməmiş sistemi

D) hamısı

E) heç biri


153. Aşağıda sadalananlardan hansı reklam təsiri modelinə “diqqət, maraq-arzu-hərəkət” aiddir?

A) AIDA


B) DAGMAR

C) SWOT


D) GRP

E) PEST
154. Poçtla göndərilmələr, telefonla marketinq və müəssinin satış xidməti əməkdaşları tərəfindən istehlakçılara birbaşa məlumat verməsi nəyi təmin edir?

A) dolayı reklamı

B) tədqiqat işləri

C) araşdırmaları

D) birbaşa reklamı

E) mürəkkəb reklamı
155. Məhsulun (xidmətin) alınmasının və ya satılmasının mükafatlandırılması üzrə qısamüddətli çəlbədici tədbirlər sistemi necə adlanır?

A) satışın optimallaşması

B) satışın həvəsləndirilməsi

C) satışın kütləviliyi

D) rentabellik əmsalı

E) yenilik əmsalı


156. Təlqin nə deməkdir?

A) məlumatın qeyri-tənqidi mənimsənilməsini nəzərdə tutan təsir üsulu hansında ki, nəsə iddia edilir və ya sübutsuz inkar edilir

B) bu və ya digər onun baxışlarını dəyişdirmək məqsədi ilə insanın düşüncəsində rasional anlara apellyasiya, münasibətlər və ya yenilikləri formalaşdırmaq

C) şəxsiyyətə təsir göstərən və ya onda meydana çıxan iradədən və müəyyən vəziyyətin şüurundan başqa, hislər, münasibətlər, və yaxud insan tərəfindən hərəkət edilməsinə, bilavasitə onlar tərəfdən qəbul edilməyən norma və fəaliyyət prinsipləridir

D) yüksək nüfuzlu mənbələrdən alınmışinformasiyaların təsiri altında fikirkləri dəyişdirən təsir üsulu

E) onun əhəmiyyətli əlaqələrində və münasibətlərində əhatə edən dünyanın ən ümumiləşdirilmiş və vasitəçilik edilmiş əksetmə prosesi


157. İnandırma nə deməkdir?

A) bu və ya digər onun baxışlarını dəyişdirmək məqsədi ilə insanın düşüncəsində rasional anlara apellyasiya, münasibətlər və ya yenilikləri formalaşdırmaq

B) məlumatın qeyri-tənqidi mənimsənilməsini nəzərdə tutan təsir üsulu hansında ki, nəsə iddia edilir və ya sübutsuz inkar edilir

C) şəxsiyyətə təsir göstərən və ya onda meydana çıxan iradədən və müəyyən vəziyyətin şüurundan başqa, hislər, münasibətlər, və yaxud insan tərəfindən hərəkət edilməsinə, bilavasitə onlar tərəfdən qəbul edilməyən norma və fəaliyyət prinsipləridir

D) yüksək nüfuzlu mənbələrdən alınmış informasiyaların təsiri altında fikirkləri dəyişdirən təsir üsulu

E) onun əhəmiyyətli əlaqələrində və münasibətlərində əhatə edən dünyanın ən ümumiləşdirilmiş və vasitəçilik edilmiş əksetmə prosesi


158. Reklamın onun istehlakçısına psixoloji təsiri mexanizmini hansı ardıcıllıqda təqdim etmək lazımdır?

A) diqqətin cəlb edilməsi, marağın saxlanılması, emosiyaların təzahürü, inandırma, qərarın qəbul olunması, satınalma (hərəkət);

B) maraqlandırma, qavrama, təsir, satınalma

C) marağın təzahürü, inandırma, qavrama, hərəkət

D) informasiyanın vasitələrinin seçimi, reklamın hədəflərinin təyini, yadda saxlama, hərəkət (təsir)

E) bütün variantlar doğru deyil


159. Motiv nədir?

A) o ki, insanı fəaliyyətə vadar edir

B) o ki, insanı hərəkət etməyə məcbur edir

C) o ki, malı əldə etmək arzusunu formalaşdırır

D) o ki, məhsula maraq yaradır

E) heç biri


160. Aşağıda sadalanan düstürlardan hansı, arzu olunan nəticəyə gətirib çıxaran psixoloji təsirin ardıcıllığının təyini üçün tətbiq edilir?

A) AIDA


B) RACE

C) DAGMAR

D) ACE

E) PPPP
161. Suqqestiya nədir?A) şəxsiyyətə təsir göstərən və ya onda meydana çıxan iradədən və müəyyən vəziyyətin şüurundan başqa, hislər, münasibətlər, və yaxud insan tərəfindən hərəkət edilməsinə, bilavasitə onlar tərəfdən qəbul edilməyən norma və fəaliyyət prinsipləridir

B) onun əhəmiyyətli əlaqələrində və münasibətlərində əhatə edən dünyanın ən ümumiləşdirilmiş və vasitəçilik edilmiş əksetmə prosesi

C) bu hər hansı predmetə və ya hadisəyə insanın psixoloji fəaliyyətinin istiqaməti və konsentrasiyasıdır

D) mühitin hansısa bir qıcıqlandırıcısına bizim orqanizmimizin refleksi

E) heç biri
162. Heterosuqqestiya nədir?

A) kənardan təlqin etmə

B) özünü inandırma

C) kənardan cəlb etmə

D) hansısa bir qıcıqlanmaya refleks

E) heç biri


163. Autosuqqestiya nədir?

A) özünü inandırma

B) kənardan cəlb etmə

C) kənardan təlqin etmə

D) hansısa bir qıcıqlanmaya refleks

E) heç biri


164. Qeyri-sərbəst diqqət nədir?

A) mühitin hansısa bir qıcıqlandırıcısına bizim orqanizmimizin refleksi

B) özünü inandırma

C) kənardan təlqin etmə

D) kənardan cəlb etmə

E) bütün variantlar doğru deyil


165. Diqqət nə deməkdir?

A) bu hər hansı predmetə və ya hadisəyə insanın psixoloji fəaliyyətinin istiqaməti və konsentrasiyasıdır

B) onun əhəmiyyətli əlaqələrdə və münasibətlərdə əhatə edən dünyanın ən ümumiləşdirilmiş və vasitə edilmiş əks etmə prosesi

C) şəxsiyyətə təsir göstərən və ya onda meydana çıxan iradədən və müəyyən vəziyyətin şüurundan başqa, hislər, münasibətlər, və yaxud insan tərəfindən hərəkət edilməsinə, bilavasitə onlar tərəfdən qəbul edilməyən norma və fəaliyyət prinsipləridir

D) insanın prisoxoloji fəaliyyətinin hər hansı bir predmet və ya həqiqət hadisəsinə istiqamətlənmə və cəmlənməsidir

E) yüksək nüfuzlu mənbədən alınmış informasiyanın təsiri altında fikirləri dəyişdirir


166. Sərbəst diqqət nədir?

A) şüurlu olaraq yerinə yetirilən fəaliyyətin məsələsiylə təyin edilir

B) kənardan cəlb etmə

C) özünü inandırma

D) kənardan təlqin etmə

E) heç biri


167. İstehlakçıya reklam təsiri vaxtı olan informasiyanın emalı aşağıda göstərilən psixi proseslərdən hansıları daxil edir?

A) hislər, qavrama, diqqət, düşüncə, yaddaş

B) hislər, qavrama, yaddaş, toxunma hissi, hərəkət

C) diqqət, qavrama, yaddaş, motivasiya, stimullaşdırma

D) motivasiya, toxunma hissi, düşüncə, stimullaşdırma

E) heç biri


168.Hiss nəyi bildirir?

A) insanın hissiyat orqanlarına bilavasitə təsir edən ayrı-ayrı cismlərin, obyektlərin və dünyanı əhatə edən hadisələrin insan beynində əks edilməsi;

B) insanın prisoxoloji fəaliyyətinin hər hansı bir predmet və ya həqiqət hadisəsinə istiqamətlənmə və cəmlənməsidir

C) mühitin hansısa bir qıcıqlandırıcısına bizim orqanizmimizin refleksi

D) bu və ya digər onun baxışlarını dəyişdirmək məqsədi ilə insanın düşüncəsində rasional anlara apellyasiya, münasibətlər və ya yenilikləri formalaşdırmaq

E)yüksək nüfuzlu mənbələrdən alınmış informasiyaların təsiri altında fikirkləri dəyişdirən təsir üsulu


169. Psixoloqların araşdırmalarına görə, məlumatın təsiretmə gücünün neçə faizi onun mənasından asılıdır?

A) 20 %


B) 30 %

C) 10 %


D) 40 %

E) 50 %
170. Psixoloqların araşdırmalarına görə, məlumatın təsiretmə gücünün neçə faizi onun səs, vizual görünüşdən və digər xarakteristikalardan asılıdır?

A) 80 %

B) 50 %


C) 60 %

D) 70 %


E) 40 %
171. ABŞ-da necənci ildə rəng assosiasiya yaradılmışdır?

A) 1915 ildə

B) 1910 ildə

C) 1900 ildə

D) 1920 ildə

E) 1930 ildə

172. Rəng testi kim tərəfdən yaradılmışdı?

A) M.Lyuşer

B) Veber Ernst Henrix

C) Z. Freyd

D) A.Maslou

E) V.Robert


173. Estetik motivlər nədir?

A) məmulatın zahiri görünüşünə, formanın cazibədarlığına, rəng qərarlarının orijinallığına və s. xüsusi diqqəti ayıran güclü və uzunmüddətli motivlərdən biridir

B) insanın hissiyat orqanlarına bilavasitə təsir edən ayrı-ayrı cismlərin, obyektlərin və dünyanı əhatə edən hadisələrin insan beynində əks edilməsi

C) mühitin hansısa bir qıcıqlandırıcısına bizim orqanizmimizin refleksi

D) bu və ya digər onun baxışlarını dəyişdirmək məqsədi ilə insanın düşüncəsində rasional anlara apellyasiya, münasibətlər və ya yenilikləri formalaşdırmaq

E) yüksək nüfuzlu mənbələrdən alınmış informasiyaların təsiri altında fikirkləri dəyişdirən təsir üsulu


174. Reklamın insanlara təsirinin güclü nəzəriyyəsinə aiddir:

A) hamısı

B) maraq yaratmaq

C) istək yaratmaq

D) hərəkət

E) xəbərdar olmaq


175. Reklamın insanlara təsirinin güclü nəzəriyyəsinə aid deyil:

A) hamısı

B) maraq yaratmaq

C) möhkəmləndirmək

D) həvəsləndirmək

E) sınaqdan keçirmək


176. Reklamın insanlara təsirinin zəif nəzəriyyəsinə aiddir:

A) sınaqdan keçirmək

B) maraq yaratmaq

C) istək yaratmaq

D) hərəkət

E) xəbərdar olmaq


177. Reklamın insanlara təsirinin zəif nəzəriyyəsinə aid deyil:

A) hamısı

B) arzulamaq

C) hərəkət

D) xəbərdar olmaq

E) maraq yaratmaq


178. Reklam nədir?

A) mənəvi təsiretmənin bir formasıdır

B) yazılı ifadədir

C) araşdırmadır

D) icmaldır

E) yazıdır


179. Aşağı sadalanan anlayışlardan hansı artıqdır?

A) Flaer

B) Plakat

C) Poster

D) Elan

E) Panno
180. Sənaye məhsulunun reklamı üçün aşağıda qeyd olunmuş reklam vasitələrindən hansını istifadə etmək daha məqsədəuyğundur:

A) sərgilər

B) televiziya reklamı

C) küçə reklamı

D) radio reklam

E) çap reklam
181. Səhv cavabı göstərin. Qəzetlərdə olan reklamın əsas çatışmazlığı nədən ibarətdir?

A) “ikinci oxucuların” çoxluğu

B) mövcudluğun qısa müddətliliyi

C) təkrar istehsalın aşağı keyfiyyəti

D) “ilkin oxucuların” çoxluğu

E) reklam elanının dərc edilməsinin qısa müddətliliyi


182. Reklamın yayılmasının hansı vasitəsi mütləq məxfiliyə qədər şəxsi xarakterə malikdir?

A) birbaşa poçt reklamı

B) mətbuatda reklam

C) radioda reklam

D) televiziyada reklam

E) küçə reklamı


183. Səhv cavabı göstərin. Radio reklam aşağıda sadalananlardan hansılar üçün daha yararlıdır?

A) sənaye məhsulu və texnologiyalar

B) istehlak malları

C) mallar və kütləvi tələbat xidmətləri

D) bütün cavablar düzdür

E) cavabların hamısı səhvdir


184. Reklamın vasitələrinin hansında satıcı ilə alıcının şəxsi əlaqəsi təmin olunur?

A) satışın yerində reklam

B) mətbuatda reklam

C) çap reklam

D) TV reklam

E) küçə reklamı


185. Blits-çarxların translyasiyasının müddəti nə qədər təşkil edir?

A) 5-10 s.

B) 5-20 s..

C) 5-30 s..

D) 5-40 s.

E) 1 dəqiqə


186. Açılmış çarxların translyasiyasının müddəti nə qədər təşkil edir?

A) 30-60 s.

B) 40-40 s..

C) 30-50 s..

D) 30 s.

E) 1 dəqiqə


187. Reklam-informasiya çarxlarının translyasiyasının müddəti nə qədər təşkil edir:

A) bir neçə dəqiqə

B) 40 s.

C) 60 s.


D) 1 dəqiqə

E) 30 s.
188. Aşağıda sadalananlardan hansı televiziya reklamının üstünlüyünə aiddir?

A) ekranda baş verənlərə teletamaşaçıların cəlb olunmasının yüksək dərəcədə təminatı və eyni zamanda vizual və səsli təsiretmə

B) tamaşaçının yalnız bir kanalda reklama baxmaq imkanı

C) televiziya reklam çarxının istehsalının yüksək qiyməti

D) reklam pauzalarına proqramların dayandırılmasına tamaşaçılar tərəfindən neqativ münasibət möhkəmləndirilməsi

E) reklamın yerləşdirilməsinin dəyərinə görə televiziya reklam ən bahalı yayılma kanallarına aiddir
189. Aşağıda sadalanlardan hansı televiziya reklamının çatışmamazlığına aiddir?

A) reklamın yerləşdirilməsinin dəyərinə görə televiziya reklamı ən bahalı yayılma kanallarına aiddir

B) reklam müraciətiylə istehlakçının ünsiyyəti vaxtına nəzarət

C) məqsədli auditoriyanın seçimini mümkün edən müxtəlif tematik proqramlar

D) reklam müraciətini effektivlik baxımından şəxsi satışa yaxın edən güclü psixoloji təsir

E) eyni zamanda olan vizual və səsli təsir


190. Alimlərin tədqiqatları görə, radioreklamda musiqi və telereklamın mətni səslənəndə, radio dinləyicilərin neçə faizi dərhal reklam videoçarxının süjetini quraşdırırlar?

A) 75%


B) 55%

C) 65%


D) 45%

E) 85%
191. Aşağıda sadalananlardan hansı radioreklamın üstünlüklərinə aiddir?

A) yerli reklamverənlərin cəlb edilməsi, efirə çıxışın operativliy

B) vizuallığın olmaması

C) televiziya məlumatlarında olduğu kimi radio elanının ömrünün uzunluğu

D) dinləyicilərin diqqətinin konsentrasiyasının göstəriciləri kifayət qədər aşağıdır, ona görə ki, insanlar radioya qulaq asan zaman, başqa işlərlədə məşğul olurlar

E) reklam kampaniyasının effektivliyi analizə çətin təslim olur
192. Aşağıda sadalananlardan hansı radioreklamın çatışmamazlığınam aiddir?

A) radio elanının ömrünün uzunluğu, televiziya məlumatlarında olduğu kimi, onun verilişlərinin uzunluğunu aşmır

B) efirə çıxışın operativliyi

C) tariflər nisbətən azdır, bu da kiçik firmalar üçün cəlbedicidir

D) yerli reklamverənlərin cəlb edilməsi, efirə çıxışın operativliyi

E) gün ərzində reklamın bir neçə dəfə təkrarlanması üçün imkan və konkret ticarət nöqtələrində malın əldə edilməsinə istehlakçının motivasiyası


193. İşıqlandırılan, şüşəli reklam planşetindən ibarət olan, qələbəlik olan küçə səkilərində və şəhər nəqliyyatı dayanacaqlarında quraşdırılan küçə reklamı vasitəsi necə adlanır?

A) laytboks

B) bilbord

C) basorama

D) biqbord

E) troll
194. Aşağıda sadalananlardan hansı radioreklam növlərinə aiddir?

A) maqazindaxili və maqazindən kənar

B) firmadaxili və firmadan kənar

C) təşkilat daxili və təşkilatdan kənar

D) şəbəkədaxili və şəbəkədən kənar

E) bütün variantlar doğrudur
195. Aşağıda sadalananlardan hansı qəzetlərdə olan reklamın üstünlüyünə aiddir?

A) məqsədli qrupların seçmə qabiliyyətinin yüksək səviyyəsi, nəşrin prestijliyi amili, malların nümunələrinin nümayişi imkanı

B) maketin dəyişikliyində aşağı operativlik

C) hazırlığa yüksək xərclər

D) kiçik tirajlar

E) yerləşdirmənin yüksək qiyməti


196. Aşağıda sadalananlardan hansı qəzetlərdə olan reklamın çatışmazlığıdır aiddir?

A) yayılmanın ərazisinin daha kiçik coğrafi əhatəsi

B) məqsədli qrupların seçmə qabiliyyətinin yüksək səviyyəsi

C) nəşrin prestijliyi amili

D) malların nümunələrinin nümayişinə imkan

E) reklamın həyatının uzunömürlülüyü


197. Aşağıda sadalananlardan hansı jurnallarda olan reklamın üstünlüyünə aiddir?

A) məqsədli qrupların seçmə qabiliyyətinin yüksək səviyyəsi

B) hazırlığa yüksək xərclər

C) maketin dəyişikliyində aşağı operativlik

D) kiçik tirajlar

E) yayılmanın ərazisinin daha kiçik coğrafi əhatəsi


198. Aşağıda sadalananlardan hansı jurnallarda olan reklamın çatışmamazlığına aiddir?

A) yayılmanın ərazisinin daha kiçik coğrafi əhatəsi

B) qəzet reklamıyla müqayisədə reklamın həyatının uzunömürlülüyü

C) yüksək poliqrafiya keyfiyyəti

D) nəşrin prestijliyi amili

E) malların nümunələrinin nümayişinə imkan


199. Aşağıdakılardan hansı yaxşı reklam yaratmağa kömək edən qaydalardan birinin formalaşdırmağa imkan verir?

A) mövqeyin müəyyən edilməsi

B) adın müəyyən edilməsi

C) qiymətin müəyyən edilməsi

D) keyfiyyətin müəyyən edilməsi

E) düzgün cavab yoxdur


200. Reklam edilən əmtəə və xidmətlərə olan mühüm tələblər hansıdır?

A) hamısı

B) reklam düzgün və konkret olmalı, reklam edilən obyektlər haqqında zəruri məlumatlar olmalıdır

C) reklam mətnləri və ya təsvirləri cəmiyyətin mənəvi normalarına zidd olmamalıdır

D) reklam istehlakçının məlumatsızlığı və ya səriştəsizliyi üzündən düşünülməmiş hərəkətlərə gətirib çıxaran metodlardan istifadə etməməlidir

E) reklam bir predmetin digərinin zərərinə olaraq üstünlüyünü qeyd edən oxşar təyinatlı predmetlərin müqayisəsinə yol verməməlidir


201. Reklam elanlarının bədii rəsmiləşdirilməsi diqqəti cəlb etmənin əsas komponenti kimi nədən istifadə etməyi nəzərdə tutur?

A) şəkildən

B) bukletdən

C) kataloqdan

D) prospektdən

E) vərəqədən


202. Qəzetlərin üstünlükləri hansılardır?

A) əhatəliliyi, yüksək etibarlılığı, geniş tanınması və qəbulu, çevikliyi

B) əhatəliliyi, qısamüddətli mövcud olması, yayımın çətinliyi

C) əhəmiyyətliliyi,təkrar istehsalının aşağı keyfiyyəti, çevikliyi

D) çevikliyi, “təkrar” oxucuların mühüm olmayan auditoriyası

E) yüksək etibarlılıq, qısamüddətli mövcud olması,alışın zəifliyi


203. Qazetin çatışmamazlıqlarından biridir?

A) mövcudluğunun qısa olması

B) əhatəliliyi

C) yüksək etibarlığı

D) geniş tanınması və qəbulu

E) çevikliyi


204. Televiziya reklamının üstünlükləri hansılardır?

A) Təsvir, səs və hərəkətin uyğunluğu, hiss edilən təsir, diqqəti cəlb etmənin yüksək dərəcəsi, əhatənin genişliyi

B) yüksək mütləq dəyəri, təsvir, səs və hərəkətin uyğunluğu

C) hiss edilən təsir, reklam kontaktının çox tez ötüb keçməsi, reklam vaxtının azlığı

D) diqqəti cəlb etmənın yüksək dərəcəsi, auditoriyanı az seçmə qabiliyyəti

E) auditoriyanın məhdudluğu, əhatənin genişliyi, hiss edilən təsir


205. Televiziya reklamının üstünlüklərindən biridir?

A) təsvir, cəc və hərəkətin uyğunluğu

B) yüksək mütləq dəyəri

C) auditoriyanı az seçmə qabiliyyəti

D) reklam kontaktının çox tez ötüb keçməsi

E) reklamla artıq yüklənməsi


206. Televiziya reklamının çatışmamazlıqlarından biridir?

A) reklam kontaktının çox tez ötüb keçməsi

B) təsvir, səs və hərəkətin uyğunluğu

C) diqqəti cəlb etmənin yüksək dərəcəsi

D) əhatənin genişliyi

E) hiss edilən təsir


207. Jurnalın üstünlükləri hansıdır?

A) yüksək coğrafi və demoqrafik seçim qabiliyyəti, etibarlılıq, təkrar istehsalının yüksək keyfiyyəti,uzun müddət mövcudluğu

B) yüksək coğrafi və demoqrafik seçim qabiliyyəti, faydasız tirajın mövcudluğu

C) etibarlılıq, prestij, alış yeri və reklamın çıxması arasında uzun vaxt

D) təkrar istehsalının yüksək keyfiyyəti, faydasız tirajın mövcudluğu

E) düzgün cavab yoxdur


208. Xarici reklamın üstünlükləri hansıdır?

A) çeviklik, təkrar kontaktların yüksək tezliyi, yüksək olmayan dəyər, zəif rəqabət

B) çeviklik, auditoriyanın seçmə qabiliyyətinin yoxluğu

C) təkrar kontaktların yüksək tezliyi

D) yüksək olmayan dəyər, yaradıcı xarakterin məhdudluğu

E) zəif rəqabət


209. Reklamın hansı yayım vasitəsində kadr arxası kommertariya tətbiq edilir?

A) kompüter şəbəkəsi, kino, televiziya

B) telefon

C) radio


D) teleqraf

E) düzgün cavab yoxdur


210. Reklam yayım vasitələri seçilərkən firma onlar haqqında hansı məlumatlara malik olmalıdır?

A) əhatə dairəsi, tezliyi,məqsədli auditoriyaya təsir gücü, üstünlükləri və çatışmamazlıqları

B) əhatə dairəsi və tezliyi

C) məqsədli auditoriyaya təsir gücü

D) üstünlükləri və çatışmamazlıqları

E) düzgün cavab yoxdur


2 11. Topdan alıcıların əmtəələrlə tanış edilməsi üçün hansı reklam vasitələrindən istifadə edilir?

A) nümayiş reklam vasitələri

B) təsvir-şifahı reklam vasitələri

C) nümayiş-təsvir reklam vasitələri

D) çap reklam vasitələri

E) düzgün cavab yoxdur


212. Əhalinin tələbinə bilavasitə təsir məqsədilə topdan ticarət müəssisələri hansı reklam vasitələrindən istifadə edə bilərlər?

A) kino və video filmlərdən, radio və televiziya verilişlərindən, dövrü nəşrlərdəki məqalə və informasiyadan

B) kino və video filmlərdən

C) dövrü nəşrlərdəki məqalə və informasiyadan

D) radio və televiziya verilişlərindən

E) düzgün cavab yoxdur


213. Sənaye müəssisələri və təşkilatları tərəfindən yeni əmtəələrin reallaşdırılması hansı məqsədlə həyata keçirilir?

A) onların bazara daxil olmasını sürətləndirmək məqsədilə

B) onların layihələndirilməsi məqsədilə

C) onların istehsalının artırılması məqsədi ilə

D) onların satışının genişləndirilməsi məqsədilə

E) onların maya dəyərinin aşağı salınması məqsədilə


214. Əmtəənin bazara daxil olması dövründə onun reklamlaşdırılması ilə hər şeydən əvvəl kimlər məşğul olmalıdır?

A) sənaye müəssisələri

B) topdan ticarət müəssisələri

C) pərakəndə ticarət müəssisləri

D) ticarət vasitəçiləri

E) makler və dilerlər


215.Sənaye müəssisələri tərəfindən ticarətə ünvanlanmış reklam vasitəsilə yeni əmtəələr haqqında hansı məlumatlar olmalıdır?

A) hamısı

B) yeni əmtəələrin konstruktiv və istismar keyfiyyətləri haqqında

C) yeni əmtəələrin texniki xüsusiyyətləri haqqında

D) məmulatın istismar üsulları haqqında

E) məmulata qulluq qaydaları haqqında


216. Sənaye müəssisələri topdanalıcılara öz məhsulunun reklamı üçün çap reklamının hansı növlərindən istifadə edirlər?

A) böyük tirajla nəşr edilən albom, kataloq, plakat, prospekt

B) qazet və jurnal

C) radio və televiziya

D) reklam elanları

E) xarici reklam


217. Reklamın təşkilində sənaye və ticarət müəssisələrinin səylərinin birləşdirilməsinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) hamısı

B) reklam tədbirlərinin səmərəliliyini artırmağa imkan verir

C) əmək, maddi və pul vəsaitlərinə xeyli qənaət etmək üçün şərait yaradır

D) reklamlaşdırılan obyektə diqqəti cəmləşdirməyə, reklam fəaliyyətində təkrarçılığı ləğv etməyə imkan verir

E) reklam vasitələrinin keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verir


218. Aşağıdakılardan hansı reklam agentliklərinin əsas funksiyalarından biridir?

A) reklam verənlərlə və kütləvi informasiya vasitələri ilə hesablaşma aparılması

B) reklam obyektinin müəyyən edilməsi

C) məqsədli istehlakçı qruplarını nəzərə almaqla reklamın məqsəd və vəzifələrinin formalaşması

D) reklam materiallarının yaradılması gedişində reklam icrasına kömək

E) yerinə yetirilmiş işlərin dəyərinin ödənilməsi


219. Reklam prosesinin realizasiyasında kimlər iştirak edir?

A) reklamverən, reklam istehsal edən və reklam yayan

B) reklam verən və topdansatış təşkilatı

C) reklam istehsal edən və pərakəndə ticarət müəssisəsi

D) reklam yayan və sənaye istehsal müəssisəsi

E) düzgün cavab yoxdur


220. Aşağıdakılardan hansı hüquqi və fiziki şəxs olan reklam verəndir?

A) reklamın istehsalı, yerləşdirilməısi, sonradan yayılması üçün reklam informasiya mənbəyi olan hüquqi və ya fiziki şəxsdir

B) reklam istehsal edən tərəfi maliyyələşdirən hüquqi və ya fiziki şəxsdir

C) reklamın istehsalı və yerləşdirilməsi üçün reklam informasiya mənbəyi olan hüquqi və ya fiziki şəxsdir

D)reklamın istehsalı və yayılması üçün maliyyələşdirən mənbə və reklam informasiya mənbəyi olan hüquqi və ya fiziki şəxsdir

E) düzgün cavab yoxdur


221. Aşağıdakılardan hansı hüquqi və ya fiziki şəxs olan reklam istehsal edəndir?

A) yayılma üçün reklam informasiyasını hazır formaya tam və ya qismən gətirən hüquqi və ya fiziki şəxsdir

B) reklam verənin sifarişi üzrə reklam məhsulu istehsal edən hüquqi və ya fiziki şəxsdir

C) reklam yayım vasitələrində reklam məhsulunu tamamilə istifadəyə verən hüquqi və ya fiziki şəxsdir

D) reklam informasiyasını maliyyələşdirən, istehsal və yerləşdirən hüquqi və ya fiziki şəxsdir

E) düzgün cavab yoxdur


222.Reklam yayan – bu, nə ilə reklam informasiyasının yerləşdirilməsini və (və yA) yayılmasını həyata keçirən şəxsdir?

A) əmlakın təqdim edilməsi və (və yA) istifadəsi yolu ilə (radio, televiziya verilişlərinin texniki vasitələri, rabitə kanalları, efir vaxtı və s.)

B) reklam informasiyasının yayılması vasitələrinə müvafiq olan xidmətlərin ödənilməsi (maliyyələşdirilməsi) yolu ilə

C) reklamverənin müəyyən etdiyi reklam yayım vasitələri və üsulları ilə

D) müvəqqəti istifadədə olan əmlakın (radio, televiziya verilişlərinin texniki vasitələri, rabitə kanalları, efir vaxtı və s.) satılması və (və yA) təhvil verilməsi yolu ilə

E) düzgün cavab yoxdur


223. Reklam prosesi nədir?

A) reklam informasiyasının reklamverəndən reklam alana hərəkət fazalarının məcmusudur

B) reklam prosesinin yaradılması prosesidir

C) hər hansı bazar seqmentinə yönəldilən reklam tədbirləri kompleksidir

D) reklama ehtiyacı olan əmtəə və xidmətlər kontingentinin müəyyən edilməsidir

E) düzgün cavab yoxdur


224. Rəssamlar, redaktorlar, tekstoviklər aşağıdakı şöbələrdən hansının tərkibinə daxil edilir?

A) yaradıcı şöbənin

B) reklam tədqiqatları şöbəsinin

C) kütləvi informasiya vasitələri

D) reklamın yerləşdirilməsi şöbəsinin

E) düzgün cavab yoxdur


225. Reklam xidmətinin istehsal bölməsi aşağıdakılardan hansına məsuliyyət daşıyır?

A) reklam mətnlərinin nəşrinə

B) reklamın planlaşdırılmasına

C) reklam mətnlərinin hazırlanmasına

D) reklam mətnlərinin yayılmasına

E) düzgün cavab yoxdur


226. Firmanın reklam xidmətinin təşkilatı strukturu nədən asılıdır?

A) firmanın böyüklüyündən və resursların mövcudluğundan, məqsədli bazarın spesifik xüsusiyyətlərindən

B) firmada diplomlu mütəxəssislərin mövcudluğundan

C) firmanın satış şöbəsinin böyüklüyündən

D) firmanın maddi-texniki təminat şöbəsinin böyüklüyündən

E) düzgün cavab yoxdur


227. Firmanın reklam xidmətinin təşkilat strukturu nədən asılı deyildir?

A) satış kanallarının seçilməsindən

B) firmanın böyüklüyündən, resursların mövcudluğundan

C) fəaliyyət sferasından, məqsədli bazarın spesifik xüsusiyyətlərindən

D) istehsal edilən məhsulun çeşidinin genişliyindən

E) müəssisənin marketinq strategiyasından


228.Reklam prosesinin təşkilində kimlər başlıca rol oynayır?

A) reklam verənlər, reklam agentlikləri

B) reklam verənlər, topdansatış təşkilatları

C) kütləvi informasiya vasitələri, köməkçi vasitəçilər

D) reklam agentlikləri, pərakəndə ticarət təşkilatları

E) reklam materiallarının hazırlanmasında reklam verənlərə kömək edən köməkçi vasitəçilər


229.Reklam agentliyinin seçilməsində xüsusi diqqət yetirilməsi zəruri olan məsələlərə aid deyildir?

A) reklam agentliyinə partyor kimi yanaşılması

B) agentliyin yaradılması vaxtı

C) mütəxəssislərin mövcudluğu

D) ixtisaslaşma səviyyəsi

E) xidmətlərə görə faiz dərəcələri


230. Müqavilə şərtlərinin icra edilməsi zamanı hər bir reklam verənin əməl etməli olduğu qaydalar hansıdır?

A) işdə reklam agentliyinə partnyor kimi yanaşmalı, öz öhdəliklərini dəqiq və vaxtında yerinə yetirməli, öz qərarını qəfildən dəyişdirməməlidir

B) ümumi qərara gəlməklə birgə iş aparmalıdır

C) agentliyin yaradılması vaxtını öyrənməlidir

D) mütəxəssislərin mövcudluğuna fikir verməlidir

E) agentliyin məhsul nümunələri ilə tanış olmasının mümkünlüyünü aydınlaşdırmalıdır


231. Müəssisədə reklamın planlaşdırılmasının necə mərhələdə həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur?

A) 4


B) 3

C) 7


D) 5

E) 6
232. Reklam kampaniyasının keçirilməsi məqsədlərindən biri deyildir?

A) istehsal xərclərinin aşağı salınması

B) yeni əmtəələrin və xidmətlərin bazara tətbiq edilməsi

C) əmtəə çeşidinin stimullaşdırılması

D) müəssisənin və əmtəənin müsbət obrazının yaradılması

E) istehlakçılarda əmtəə və ya müəssisə haqqında təsəvvürlərin sabitliyinin təmin edilməsi
233. Reklam kampaniyasının müddəti nədən asılıdır?

A) qarşıya qoyulan məqsəddən, reklam edilən obyektin xüsusiyyətlərindən, kampaniyanın miqyasından

B) qarşıya qoyulan məqsəddən, bazar payının artırılmasından

C) kampaniyanın miqyasından, xərclərin aşağı salınmasından

D) istehlakçıya yönümlüyündən, reklamlaşdırılan obyektin xüsusiyyətlərindən

E) düzgün cavab yoxdur


234. Reklamlaşdırılan əsas obyekt üzrə reklam kampaniyaları bölünür?

A) əmtəə və xidmətlər, müəssisə və firmalar

B) daxiledici,təsdiqedici və xatırlayıcı

C) lokal, regional, milli və beynəlxalq

D) rəvan(müntəzəm), artan və azalan

E) düzgün cavab yoxdur


235. Ərazini əhatə etməsinə görə reklam kampaniyaları bölünür?

A) lokal, regional, milli və beynəlxalq

B) əmtəə və xidmətlər, müəssisə və firmalar

C) daxiledici,təsdiqedici və xatırlayıcı

D) rəvan(müntəzəm), artan və azalan

E) düzgün cavab yoxdur


236. Təsirin intensivliyinə görə reklam kampaniyaları bölünür?

A) rəvan(müntəzəm), artan və azalan

B) əmtəə və xidmətlər, müəssisə və firmalar

C) daxiledici, təsdiqedici və xatırlayıcı

D) lokal, regional, milli və beynəlxalq

E) düzgün cavab yoxdur


237. Reklam kampaniyalarının planlaşdırılması elementlərindən biri nədir?

A) reklam təsirinin məqsədli auditoriyasının müəyyən edilməsi və öyrənilməsi

B) reklam mətnlərinin düzgün tərtib edilməsi

C) müəssisənin və əmtəənin müsbət obrazının yaradılması

D) istehlakçıların məhsula olan tələbatının öyrənilməsi

E) sərfəli tərəfdaşların seçilməsi


238. Pablik rileyşnzin vəzifəsi nədir?

A) cəmiyyətdə müəssisənin imicinin yüksəldilməsi

B) əmtəənin təcili satışı

C) bazarda əmtəənin irəlilədilməsi

D) məhsul çeşidinin seçilməsi

E) əmtəə satışının artırılması


239. Pablik rileyşnz çərçivəsində dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları ilə əlaqələrin təşkili özünə daxil edir?

A) lobbiləşmə, məsləhətləşmə

B) mətbuat üçün xəbərlər

C) intervyu, məsləhətləşmə

D) iştirakçılar içərisində informasiyanın yayılması

E) düzgün cavab yoxdur


240. İlk iri pablik rileyşnz bürosu neçənci ildə və harada yaradılmışdır?

A) 1912-cı ildə, Amerikada

B) 1918-ci ildə , Böyük Britaniyada

C) 1922-ci ioldə, İtaliyada

D) 1925-ci ildə, Fransada

E) 1926-cı ildə, Yaponiyada


241. Amerikada pablik rileyşnz cəmiyyəti neçənci ildə yaranmışdır?

A) 1948-ci ildə

B) 1951-ci ildə

C) 1954-cü ildə

D) 1955-ci ildə

E) 1958-ci ildə


242. Firma və ya onun məhsulu haqqında ictimai rəyin formalaşması prosesində ən başlıca merhələ hansıdır?

A) hazırlıq mərhələsi

B) ekspress təhlilin hesablama mərhələsi

C) yekun-analitik mərhələ

D) informasiya toplanması mərhələsi

E) düzgün cavab yoxdur


243.Firma üslubunun üstünlükləri hansıdır?

A) hamısı

B) firmaya ən az məsrəflərlə öz yeni məhsullarını bazara çıxarmağa imkan verir

C) reklamın səmərəliliyini yüksəldir

D) reklamın səmərəliliyinin yüksəldilməsi hesabına kommunikasiyanın formalaşmasına çəkilən xərcləri azaldır

E) firmanın estetik səviyyəsinə və vizual mühitinə müsbət təsir göstərir


244.Əmtəə nişanı neçə əsas tipə bölünür?

A) 5


B) 3

C) 7


D) 4

E) 6
245. Əmtəə nişanı nədir?

A) bir sahibkarın əmtəəsini digər sahibkarın əmtəəsindən fərqləndirən və qrafik təsvir edilən nişan və ya nişanların hər hansı bir uzlaşmasıdır

B) istehsalın dövlət qeydiyyatı qaydası əsasında həyata keçirilməsidir

C) bir fiziki şəxsin əmtəəsinin anbarda saxlanılmasıdır

D) onun sahibinin icazəsi əsasında əmtəənin satışa təklif edilməsidir

E) bir hüquqi şəxsin əmtəəsinin dövriyyəyə buraxılmasıdır
246. “Əmtəə nişanı” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

A) 12 iyun 1998-ci ildə

B) 21 oktyabr 1998-ci ildə

C) 10 avqust 1997-ci ildə

D) 25 aprel 1999-ci ildə

E) 24 iyul 1999-cu ildə


247. Reklamın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodları hansılardır?

A) hamısı

B) yalnız birbaşa qiymətləndirmə metodu

C) yalnız dolayı qiymətləndirmə metodu

D) yalnız xarici amillərdəki dəyişikliyi nəzərə almayan analitik metodlar

E) yalnız xarici amillərdəki dəyişikliyi nəzərə alan analitik metodlar


248. Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın əsas yayılma kanallarına aiddir?

A) internet-reklam

B) sərgilər

C yarmarkalar

D) poçt reklamı

E) suvenir reklamı


249. Kommersiya təbliğatı dedikdə nə başa düşülür?

A) əmtəə və xidmətlərə tələbin qeyri-şəxsi stimullaşdırılması

B) keyfiyyətli məhsul istehsalı

C) məhsul istehsalının keyfiyyətinin yüksəldilməsinin təbliği

D) tələb və təklif prosesinin stimullaşdırılması

E) ərzaq məhsullarına tələbin müəyyən edilməsi


250. Reklamın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin əsas tərkib hissələri hansıdır?

A) imic, istehlakçı davranışı, informasiya obyekti

B) istehlakçıların davranışı

C) informasiya obyekti və xərclər

D) düzgün cavab yoxdur

E) bütün cavablar düzdür


251. Aşağıda sadalananlardan hansı jurnallarda olan reklamın çatışmamazlığına aiddir?

A) yayılmanın ərazisinin daha kiçik coğrafi əhatəsi

B) qəzet reklamıyla müqayisədə reklamın həyatının uzunömürlülüyü

C) yüksək poliqrafiya keyfiyyəti

D) nəşrin prestijliyi amili

E) malların nümunələrinin nümayişinə imkan


252. Avtomobil nəqliyyatının və Reklamın yayılmas kanalı kimi küçə reklamının əsas üstünlüyü nədən ibarətdir?

A) auditoriyanın geniş əhatəsi, küçə reklamının baxımlılığı

B) reklamla istehlakçı əlaqəsində qısa vaxt ərzində yalnız informasiyanın kiçik həcminin ötürülmə imkanı

C) reklam konstruksiyaları vəziyyətinin daimi nəzarətə ehtiyacı

D) istehsalın və icarənin nisbətən yüksək qiyməti

E) atmosfera hadisələrinin təsiri altında təsvirin keyfiyyətinin azalması


253. Reklamın yayılma kanalı kimi küçə reklamının əsas çatışmamazlığı nədən ibarətdir?

A) reklamla istehlakçı əlaqəsində qısa vaxt ərzində yalnız informasiyanın kiçik həcminin ötürülmə imkanı

B) auditoriyanın geniş əhatəsi, küçə reklamının baxımlılığı

C) plakatların yerləşdirilməsində tezlik və çeviklik

D) bir kontaktın nisbətən qısa dəyəri

E) böyük miqdarda reklam kontaktı və küçə reklamının baxımlılığı


254. Üzərində 2-dən 8-ə qədər reklam təsviri olan və bir neçə dəqiqə ərzində avtomatik rejimdə bir-birini əvəz edən, daxili işıqlandırması olan reklam lövhəsi necə adlanır?

A) skroller

B) panno

C) prizma

D) planşet

E) bilbord


255. Aşağıda sadalanmış küçə reklamı vasitələrindən hansında, həmin lövhənin sahibi hər reklam təsvirinin təsbiti vaxtını qurur?

A) skroller

B) prizma

C) panno


D) bilbord

E) planşet


256. Adətən prizmaların reklam səthləri hansı ölçüdə olur?

A) 3x6 m


B) 3x4 m

C) 3x8 m


D) 3x10 m

E) 3x15 m


257. Nə vaxt ki, və harada birinci bilbordlar yaradılıb?

A) 100 il əvvəl Amerikada

B) 100 il əvvəl İtaliyada

C) 100 il əvvəl İspaniyada

D) 100 il əvvəl Fransada

E) 100 il əvvəl Böyük Britaniyada


258. Aşağıda sadalanlardan hansı internet-reklamın əsas üstünlüyünə aiddir?

A) interaktiv əlaqə imkanı və əlaqənin nisbətən aşağı dəyəri

B) bannerin spesifikasına görə ölçü üzrə reklam müraciətinin məhdudiyyətləri

C) reklam kampaniyalarının aşağı effektivliyi

D) yalnız internetin istifadəçiləri tərəfindən auditoriyanın məhdudluğu

E) bütün variantlar doğrudur


259. İnternet-reklamın əsas çatışmamazlığına aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) bannerin spesifikasına görə ölçü üzrə reklam müraciətinin məhdudiyyətləri

B) məqsədli auditoriyanın yüksək dərəcədə müəyyənləşdirilməsi

C) təsirin müxtəlif vasitələrindən istifadə

D) istənilən vaxtda kampaniyanı korrektə etmək

E) interaktiv əlaqənin imkanı


260. Aşağıda sadalanan reklam vasitələrindən hansı nəqliyyat vasitələrinin bortlarına aiddir:

A) nəqliyyatda reklam

B) çap reklamı

C) interaktiv reklam

D) küçə reklamı

E) audiovizual reklam


261. Televiziya, radio, qəzetlər, jurnallar, birbaşa poçt göndərişləri, reklam lövhələri, tranzit reklam vasitələri, telefon və internet şəbəkəsi nəyi təşkil edirlər:

A) reklam yayım vasitələrini

B) reklam kommunikasiyasını

C) marketinq kommunikasiyasını

D) marketinq araşdırmalarını

E) iqtisadi təhlil


262. Aşağıda sadalanlardan hansılar reklamın effektivliyii əsas əlamətlərini təşkil edir?

A) iqtisadi və kommunikativ

B) iqtisadi və ictimai

C) ilkin və son

D) sosial və sahibkarlıq

E) üst və alt


263. Aşağıda sadalanan reklamın iqtisadi effektivliyinin təriflərindən hansı doğrudur?

A) bu reklam vasitəsinin tətbiqindən və ya reklam kampaniyasının təşkilindən alınmış iqtisadi nəticədir

B) bu iqtisadi nəticədir, hansı ki, reklam agentliklərində reklamı yaradanlar, mediaplanlaşdırma və reklamın istehsalıyla məşğul olanl peşəkar və yaradıcılıq potensialları ilə müəyyən olunurlar

C) bu, reklamın istehlakçılarla onun münasibətlərində reklam kampaniyasının qiymətləndirilməsini təşkil edən iqtisadi nəticədir

D) bütün variantlar doğrudur

E) heçbiri


264. Qiymətləndirmənin neçə metodu var?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


265. Aşağıda sadalananlardan hansı qimətləndirmə metodlarıdır?

A) birbaşa və dolayı

B) birinci və ikinci

C) açıq və qapalı

D) birinci və sonuncu

E) düzgün cavab yoxdur


266. Səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi neçə tərkib hissəyə bölünür?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


267. Reklamın səmərəlilik konsepsiyasının neçə əsas elementi var?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


268. Reklamın səmərəliliyini qiymətləndirməyin neçə əsas meyarından istifadə edilir?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


269. Reklamın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin tərkib hissələrinə aiddir:

A) istehlakçıların davranışı, informasiya obyekti, imic

B) istehlakçıların davranışı, informasiya obyekti

C) istehlakçıların davranışı, imic

D) informasiya obyekti, imic

E) düzgün cavab yoxdur


270. Reklamın səmərəliliyini qiymətləndirməyin hansı meyarından istifadə edilir?

A) tanımaq

B) reklamın diqqət çəkmə səviyyəsi

C) satıcıların davranışına təsir

D) reklamın sosial qiymətləndirilməsi

E) düzgün cavab yoxdur


271. Reklamın səmərəliliyini qiymətləndirməyin hansı meyarından istifadə edilir?

A) reklamın yada salmaq qabiliyyəti

B) reklamın diqqət çəkmə səviyyəsi

C) satıcıların davranışına təsir

D) reklamın sosial qiymətləndirilməsi

E) düzgün cavab yoxdur


272. Reklamın səmərəliliyini qiymətləndirməyin hansı meyarından istifadə edilir?

A) həyəcanlandırıcılıq səviyyəsi

B) reklamın diqqət çəkmə səviyyəsi

C) satıcıların davranışına təsir

D) reklamın sosial qiymətləndirilməsi

E) düzgün cavab yoxdur


273. Reklamın səmərəliliyini qiymətləndirməyin hansı meyarından istifadə edilir?

A) alıcılıq davranışına təsir

B) reklamın diqqət çəkmə səviyyəsi

C) satıcıların davranışına təsir

D) reklamın sosial qiymətləndirilməsi

E) düzgün cavab yoxdur


274. Reklamın iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üçün hansı metodlardan istifadə olunur?

A) reklamadək və ondan sonrakı dövrdə təsərrüfat fəaliyyəti göstəricilərinin müqayisə olunması

B) eyni məqsədli auditoriya üçün ayrı– ayrı reklam vasitələrinin səmərəliliyinin tədqiqi

C) bir neçə KİV-in reklam məqsədilə birgə istifadəsindən əldə edilən səmərənin öyrənilməsi

D) bütövlükdə firmanın reklam siyasətinin səmərəliliyinin öyrədilməsi

E) düzgün cavab yoxdur


275. Reklamın iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üçün hansı metodlardan istifadə olunur?

A) bir malın eyni vaxtda reklam tətbiq edilən və tətbiq edilməyən rayonda satışı məlumatlarının müqayisə edilməsi

B) eyni məqsədli auditoriya üçün ayrı– ayrı reklam vasitələrinin səmərəliliyinin tədqiqi

C) bir neçə KİV-in reklam məqsədilə birgə istifadəsindən əldə edilən səmərənin öyrənilməsi

D) bütövlükdə firmanın reklam siyasətinin səmərəliliyinin öyrədilməsi

E) düzgün cavab yoxdur


276. Reklam-dizayn işinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) hər hansı bir məhsulun reklamının daha yaxşı hazırlanması və onun satışının artmasından ibarətdir

B) reklamının onun satışının artırılmasından ibarətdir

C) hər hansı bir məhsulun reklamının daha yaxşı hazırlanması

D) hər hansı bir məhsulun reklamının daha yaxşı planlaşdırılması və onun hazırlanmasından ibarətdir

E) düzgün cavab yoxdur


277. Ən çox pul xərclənən reklam növü hansıdır?

A) televizya

B) radio

C) küçə


D) mətbuat

E) düzgün cavab yoxdur


278. Reklam-dizayn işinin tam formalaşması nə vaxt baş verdi?

A) XIX əsrin ikinci yarısı

B) düzgün cavab yoxdur

C) XX əsr

D) XX əsrin ikinci yarısı

E ) XIX əsr


279. Avropada reklamdan gəlir əldə edən ilk qəzet hansı olmuşdur?

A) Daily Mail

B) Sundey news

C) Sun


D) Əkinçi

E) düzgün cavab yoxdur


280. Sərgi nümayişi üzrə dizayner nə işlə məşğul olur?

A) məhsulların nümayişi üçün dizaynlar hazırlayır

B) biznes üçün ümumi marketinq işlərinə nəzarət edir

C) mağazanın qarşısındakı pəncərədə dayanır və gözəl görünür

D) yazılı reklam üçün məzmun hazırlayır

E) heçbiri


281. Dizaynerlərin reklamda işi nədən ibarətdir?

A) onlar reklam elanlarına xüsusi gözəllik verən qrafiklərdən, fotolardan, rəsmlərdən və s. istifadə edirlər və reklama xüsusi gözəllik gətirirlər

B) onlar reklama xüsusi effektlər veribç satışın artırılmasına kömək edirlər

C) onlar mağazalarda məhsulların yerləşdirilməsi işinə nəzarət edirlər

D) satışın artırılması üçün reklam agentliklərinə təkliflər hazırlayırlar

E) düzgün cavab yoxdur


282. Reklamda ümumi görünüş nədir?

A) hamısı

B) reklam verən reklamın necə olması barədə öz fikrini söyləyir

C) reklamda istifadə olunan mətnin şriftləri seçilir, onlar öz yerinə yapıştırılır

D) reklam elanının göstərilməsi

E) düzgün cavab yoxdur


283. Reklamda vizual imkanlardan istifadə olunursa, onda bu proses neçə mərhələdə aparılır?

A) 8


B) 5

C) 7


D) düzgün cavab yoxdur

E) 4
284. Reklam dizayn işinin təşkilində neçə tip var?

A) 2

B) 3


C) 4

D) 5


E) düzgün cavab yoxdur
285. Reklam dizayn işinin təşkili tipləri hansılardır?

A) hamısı

B) şəkil çəkmək

C) boyalarla illustrativ yazılar yazmaq

D) foto çəkmək

E) düzgün cavab yoxdur

286. Şriftlər neçə sinfə bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


287. Ayrılmış şriftlər hansı şriftlərdir?

A) bu növ şriftlər iri həcmli olurlar və adətən mətn başlığının tərtibatı istifadə olunur

B) bu şriftlərdən adətən mətn başlığının tərtibatı istifadə olunur

C) bu növ şriftlər nisbətən kiçik olurlar, mətn hissədə istifadə olunurlar

D) böyük həcmli olurlar

E) düzgün cavab yoxdur


288. Mətn şriftləri hansı şriftlərdir?

A) bu növ şriftlər nisbətən kiçik olurlar, mətn hissədə istifadə olunurlar

B) bu şriftlərdən adətən mətn başlığının tərtibatı istifadə olunur

C) böyük həcmli olurlar

D) bu növ şriftlər iri həcmli olurlar və adətən mətn başlığının tərtibatı istifadə olunur

E) düzgün cavab yoxdur


289. Dizayn nədir?

A) yaradıcı bir fəaliyyətdir və məqsədi sənaye məhsullarının keyfiyyətin müəyyən etməkdir

B) yaradıcı bir fəaliyyətdir

C) yaradıcı bir fəaliyyətdir və məqsədi sənaye məhsullarının kəmiyyətini müəyyən etməkdir

D) hamısı

E) düzgün cavab yoxdur


290. Sistemli dizayn nəyə deyilir?

A) yaradıcılıq fəaliyyətinin xüsusi növüdür ki, burada hər hansı model yaradılarkən bütün faktorlar nəzərə alınır

B) planlaşdırılıb, təhlil edilmiş dizayndır

C) dizayn işinin xüsusi növüdür

D) bütün dizayn fəaliyyətlərinin məcmusudur

E) düzgün cavab yoxdur


291. Reklam haqqında fikirlərdən hansı doğrudur?

A) reklam insanların həyatını zənginləşdirir, onların təcrübəsini artırır

B) reklamın köməkliyi ilə müxtəlif tələb, pul vəsaitinə, alıcılıq qabiliyyətinə və ənənələrə məxsus olan alıcılar üçün bazar daha ciddi və məsuliyyətli olur

C) reklam fəaliyyəti bazara əmtəə və xidmətin təqdim olunması səviyyəsi, mal istehsalının keçmiş inkişafı ilə sıx əlaqə saxlamalıdır

D) reklam xidmət etdiyi müəssisənin dəyərlərini əks etdirməlidir

E) düzgün cavab yoxdur


292. Reklam haqqında fikirlərdən hansı doğrudur?

A) reklam hansı firmada tətbiq edilməsindən asılı olmayaraq xidmət etdiyi müəssisəyə mənfəət gətirməlidir

B) reklamın köməkliyi ilə müxtəlif tələb, pul vəsaitinə, alıcılıq qabiliyyətinə və ənənələrə məxsus olan alıcılar üçün bazar daha ciddi və məsuliyyətli olur

C) reklam fəaliyyəti bazara əmtəə və xidmətin təqdim olunması səviyyəsi, mal istehsalının keçmiş inkişafı ilə sıx əlaqə saxlamalıdır

D) reklam xidmət etdiyi müəssisənin dəyərlərini əks etdirməlidir

E) düzgün cavab yoxdur


293. Reklam haqqında fikirlərdən hansı doğrudur?

A) Reklam fəaliyyəti bazara əmtəə və xidmətin təqdim olunması səviyyəsi, mal istehsalının gələcək inkişafı ilə sıx əlaqə saxlamalıdır

B) reklamın köməkliyi ilə müxtəlif tələb, pul vəsaitinə, alıcılıq qabiliyyətinə və ənənələrə məxsus olan alıcılar üçün bazar daha ciddi və məsuliyyətli olur

C) Reklam fəaliyyəti bazara əmtəə və xidmətin təqdim olunması səviyyəsi, mal istehsalının keçmiş inkişafı ilə sıx əlaqə saxlamalıdır

D) düzgün cavab yoxdur

E) reklam xidmət etdiyi müəssisənin dəyərlərini əks etdirməlidir


294. Reklam haqqında fikirlərdən hansı doğrudur?

A) Reklamın köməkliyi ilə müxtəlif tələb, pul vəsaitinə, alıcılıq qabiliyyətinə və ənənələrə məxsus olan alıcılar üçün bazar daha rahat və anlaşıqlı olur

B) reklamın köməkliyi ilə müxtəlif tələb, pul vəsaitinə, alıcılıq qabiliyyətinə və ənənələrə məxsus olan alıcılar üçün bazar daha ciddi və məsuliyyətli olur

C) reklam fəaliyyəti bazara əmtəə və xidmətin təqdim olunması səviyyəsi, mal istehsalının keçmiş inkişafı ilə sıx əlaqə saxlamalıdır

D) reklam xidmət etdiyi müəssisənin dəyərlərini əks etdirməlidir

E) düzgün cavab yoxdur


295.Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi proqramı nə vaxtdan həyata keçirilir?

A) 1995-ci ildən

B) 1994-cü ildən

C) 1996-cı ildən

D) 1997-ci ildən

E) 1998-ci ildən


296.Hazırda neçə reklam şirkəti fəaliyyət göstərir?

A) 400-ə yaxın

B) 200-ə yaxın

C) 300-ə yaxın

D) 100-ə yaxın

E) düzgün cavab yoxdur


297. Reklamın planlaşdırılması mərhələlərinə aiddir:

A) hamısı

B) reklamların verilməsi və yayımı vaxtının seçilməsi

C) müştərək fəaliyyətin təşkili

D) reklam fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

E) icraçıların və onların məsuliyyətinin müəyyənləşdirilməsi


298. Reklamın planlaşdırılması mərhələlərinə aid deyil:

A) Reklamın kodlaşdırılması

B) reklamların verilməsi və yayımı vaxtının seçilməsi

C) müştərək fəaliyyətin təşkili

D) reklam fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

E) icraçıların və onların məsuliyyətinin müəyyənləşdirilməsi


299.Reklam büdcəsinin işlənib hazırlanmasında əsasən neçə metoddan istifadə edilir:

A) dörd


B) üç

C) iki


D) bir

E) altı
300. Bu irəliləmənin əsas növləri

A) Reklam, pablik rileyşina, satışın stimillaşdırılması, birbaşa marketinq

B) Reklam, satışın stimullaçşdırılması, sponsorluq, brend

C) Bütün kanallar məhsulların istehlakçılara çatdırılması kanalları

D) Şəkillər, satış yerində marketinq kommunikasiyası, sponsorluq, brənd

E) Bütün cavablar düzgündür
301. Bu loqotipdir

A) reklam verənin ,reklam orjinal verilməsi

B) cap edilən söz

C) nüsxə,

D) afişa

E) bütün sadalananlar düzdür


302. İnkişaf etmiş ölkələrdə əməyin ödənilməsinin variantları

A) əmək haqqı + kommision

B) yalnız əmək haqqı

C) ancaq komision

D) əmək haqqı+mükafat

E) yalnız mükafat


303. Bu sloqandır

A) qısaldılmış şüar və ya lozinq

B) ataba zözü

C) lozinq

D) illustriasiyalara imza

E) nüsxə
304. Sloqan ola bilər

A) bütün göstərilən hallarda

B) halnız formada

C) halnız reklamanın kompaniyası

D) halnız ayrı-ayrı əmanətin markası

E) düzgün cavab yoxdur
305. Sənaye təyinatlı olan məhsulların yeridilməsində ən səmərəli kommunukasiyanın növü

A) şəxsi satış

B) reklama

C) satışın stimullaşdırılması

D) marketinq

E) pablik


306. Reklam haqqında qanunun təsirinə aid deyil

A) siyasətə

B) sosial-tərbiyəyə

C) dövlətə

D) xarici hüquqi şəxslər

E) bütün cavablar düzgündür


307. Mercendayzinqə aiddir

A) ticarət zalında marketinq

B) əmtəə ehtiyatlarının idarə edilməsi

C) istehsalçılar və istehlakçılarla fəaliyyət

D) satış sayəsində istehsalçıların siyasəti

E) düzgün cavab yoxdur


308. Reklamda planlaşdırılması başlayır

A) situasiyanın tətili

B) problemlərin müəyyən edilməsi

C) məqsədin qoyulması

D) məsələnin qoyulması

E) istehlakçıların seçimi


309. Reklamın əsas kommunikasiya məqsədi

A) məlumat vermə, xatırlama, bağlama

B) motivləşmə, hərəkətə gətirmə

C) məlumat vermə, müqayisə etmə, alış

D) məlimat vermə, motivləşmə, hərəkət

E) bütün cavablar düzdür


310. Mahiyyətindən asılı olaraq reklam təsnifləşdirilir

A) istehlak, sosial tərbiyəvi, dövlətə, siyasətə görə

B) kommersiya, tərbiyəvi, ictimai

C) məlumat, xatırlama

D) firmanın reklamı, məhsul, marka

E) uşaq gənc


311. Məqsədli auditoriyanın nümayəndələri ilə ilk telefon söhbətinin məqsədi

A) qarşılıqlı fəaliyyət haqqında razılaşmanın əldə edilməsi

B) reklam olunan əmtəənin satışı

C) özü və kompaniyası haqqında xoş təsərrüfat yaradılması

D) istehlakçılarla tanışlıq

E) vergi orqanı


312. Reklamın mümkün məqsədləri

A) məlumatlandırma

B) inandırma

C) xatırlama

D) xəbərdar etmə

E) bütün cavablar düzdür


313. Reklamla dayandırmaq olmaz

A) 15 dəqiqə az bir müddəti oldüqda

B) efir müddəti 60dəqiqə çox olduqda

C) musiqi təyinatlı veriliş olduqda

D) uşaq verilişləri

E) tibbi yardım haqqında veriliş olduqda


314. İnformasiya vərəqəsində göstərilmir

A) ünvan sahiblərinin ünvanları

B) firma nişanı

C) loqotin

D) firma simbollarınınb atributları

E) bütün cavablar düzdür


315. Həkimin resepti ilə göstərilən dərmanların reklamı

A) “Farmasiya” jurnalında

B) radio və televizorda

C) ticarət zalında

D) reklam lövhələrində

E) istənilən halda


316. Reklam fəaliyyətinin iqtisadi əsasları

A) istehsalın iqtisadi səviyyəsi

B) məhsulun realizasiyası reklamvericilər tələbatı

C) əmtəə bazarı

D) bank işinin inkişafı

E) bütün cavablar düzdür


317. Reklam üzrə fəaliyyət sferasında menecerin əsas vəzifəsi

A) reklam

B) analitiq

C) yaradıcılıq

D) xarici görünüş

E) potensial


318. Birbaşa reklamda aşağıdakı formalardan istifadə olunur

1. məktub, açıqca

2. katoloq, prospekt

3. reklam, televiziya rolikləri

4. təqvimlər

A) 1,2,4


B) 1,2,3

C) 1,3


D) 1,4

E) 1,2,3,4


319. Reklam siyasəti dedikdə- bu əsas

A) reklam sferasında firmanın strateji məqsədlərinin toplusu

B) məqsədli auditoriya təsir göstərən əsas mənası

C) xidmət xidmətləri istehlakçılarının məcmusu

D) hədəf auditoriyasına təsir göstərmək qabiliyyəti

E) bir işdən digərinə surətli keçid


320. Reklamın öyrənilmə vəzifələri hansıdır

A) reklam kompaniyalarının planlaşdırılması və təşkili

B) Məhsulun əmtəənin tanınmasına təsiri və ona olan inamın möhkəmləndirilməsi

C) müasir bazar şəraitində reklam fəaliyyətinin öyrənilməsi

D) konkretəmtəələrin satışın stimullaşdırılması

E) əmtələrin işlənib hazırlanması


321. Reklam fəaliyyətinin iştirakçılarından reklam prosesini kim idarə edir

A) reklamverən

B) istehlakçı

C) reklamın yayılma vasitələri

D) reklam agentliyi

E) rəqib
322. İnsanın tələbatı intensiv olduqda, bu tələbatın ödənilməsi yollarını və üsullarını tam axtarmağa məcbur edir

A) motiv

B) arzu


C) sövdələşmə

D) səy göstərmə

E) tələb
323. Mənəvi yaxınlığa ehtiyac təsir və bağlılıq aşağıdakılardan biridir

A) sosial

B) ictimai

C) mənəvi

D) əxlaqi

E) siyasi


324. Bütün mümkün variantların özünə daxil edən anketdə əks etdirən məsələ hansıdır?

A) bağlı

B) kəmiyyət

C) standart

D) törəmə

E) arıq
325. Əmtəə xətti qısa adlanır, əgər müəssisə:

A) əmtəə xəttinə daxil olan məhsul çeşidinin genişləndirilməsi hesabına, öz mənfəətini artıra bilər

B) yeni resursların istehsala cəlb edilməsi yolu ilə mənfəət artımını saxlaya bilər

C) marketinq tədbirləri hesabına mənfəəti stabilləşdirə bilər

D) mənfəəti artırmaqla və əmtəə qrupuna daxil olan məhsul çeşidinin ixtisar etmək olar

E) düzgün cavab yoxdur
326. İstehlakçılar yenilik haqqında informasiya stimullaşdırır

A) maraq

B) mənimsəmə

C) münasibət

D) reaksiya

E) bütün cavablar düzdür


327. Alıcılar tərəfindən ona məlum əmtəələri böyük miqdarda alınması zamanı ona edilən güzəşt adlanır

A) diller güzəşti

B) bonus güzəşti

C) güzəşti

D) xüsusi güzəşti

E) mövsümi güzəşti


328. Müntəzəm tipli distribyuterlər həyata keçirir

A) kommersiya və istehsal dairəsinin geniş dairəsi

B) reklam fəaliyyəti və əmtəələrin saxlanması

C) məsləhət informasiya fəaliyyəti və istehlakçıların kreditləşməsinin həyata keçirilməsi

D) əmtəələrin nəql edilməsi, saxlanması və kreditləşməsinin həyata keçirilməsi

E) və heçnə həyata keçirilmir


329. Məlumat və statistika ədəbiyyatının öyrənilməsi bazarın müxtəlif növ kompleks tədqiqinin hansı metoduna aiddir

A) kabinet tədqiqatı

B) kabinetdən kənar tədqiqat

C) sahə tədqiqatları

D) birbaşa tədqiqat

E) dolayı tədqiqat


330. Reklam yaradılmasının xarici təcrübəsi yaxşı reklam yaratmağa kömək edən bəzi qaydaları formalaşmağa imkan verir.

A) Mövqeyin müəyyən edilməsi,yaxşl reklam aydın sürətdə reklam məlumatların nə olduğunu və necə istifadə olunduğunu göstərirş

B) Əmtəənin mövqeyinin müəyyən edilməsi

C) Əgər mətn uğurludursa, o insanı fəaliyyətə sövq edir.

D) Yaxşı reklam orjinal,tərzdə və aydın ifadə esilmiş ideyaya əsaslanır.

E) Yüksək keyfiyyətini əks etdirən reklama layiqdir.


331. Reklam məlumatları adi informasiya məlumatlarından fərqlənir ki

A) Onlar bu və ya digər əmtəələrin alınmasına adamlarda maraq yaratması məqsədilə onlara nəsiətverici təsir funksiyasını yerinə yetirirlər

B) Reklam bazar marketinqinin tərkib hissəsi olub vəzifəsi istehsal edilmiş məhsulun fasiləsiz satışının təmin edilməsindən ibarətdir

C) Əmtəənin daha səmərəli istehsalı və əhalinin tələbatının daha yaxşı ödənilməsi üçün ilkin şərait yaradır

D) “Reklamın fuksiyası satmaqdır,ideyaları satmaq, həyat tərzini satmaqdır, əmtəələri satmaq”

E) Düzgün cavab yoxdur


332. Beynəlxalq reklamın yaranması səbəbləri

A) Xarici iqtisadi sferada peşəkar reklam kompaniyaların hazırlanması

B) iqtisadi və reklam xarakterinə malikdir.

C) Əmtəə və xidmətlər haqqında kütləvi məlumatların təqdim olunması

D) istehlakçıların şüurunda reklamlaşdırılan əmtəə və onun istehlakçısı barədə müsbət surət formalaşdırmaq.

E) Yeni maddi-texniki əsaslarla istehsalın inkişafı


333. Reklam kompaniyasının iqtisadiu effektliliyini müəyyənləşdirın hansı metoddan istifadə edilir.

A) Aparılan eksperimentin nəticələrinin təhlilinə əsaslanan və qalıq məbləğlər metodu

B) reklam olunan məhsulun qiymətinin proqnozlaşdırılan artım metodu

C)əvvəlki reklam kompaniyalarının təsiri metodu

D) istehlakçıların bəzi həyati tələbatlarının dəyişilməsi

E)düzgün cavab yoxdur.


334. Marketinq komplieksi qəbul edilmiş qərarların aşağıdakı elementləri ilə əlaqədardır:

A) cavabların hamısı düzgündür

B) qiymət haqqında qərar

C) bölgü kanalları haqqında qərar

D) əmtəələrin irəilədilməsi ilə bağlı qərar

E) məhsul haqqında qərar


335. Reklamın əsas xarakteristikasına aiddir:

A) bütün cavablar düzgündür

B) birtərəfli istiqamət

C) ictimai xarakter

D) xəbərdaredici xaraktere

E) qeyri-şəxsi xarakter


336. Reklamın funksiyalarına uyğun olaraq onun strategiyaları həyata keçirilir:

a ) bütün cavablar düzgündür

B) əmtəənin xüsusiyyətləri ilə tanışlıqdan sonra istehlakçıya onun vacibliyini müəyyən edilməsi

C) istehlakçı tələbatını formalaşdırmaqla əmtəənin mövqeləşdirilməsi

D)əmtəənin alınması haqqında qərarını formalaşdırmaq

E) məlumatlandırmaqla təklif olunan əmtəə haqqında bilik vermək


337. Reklam fəaliyyətinin planlaşdırılması yaxından əlaqədardır:

A) bütün cavablar düzgündür

B) reklam fəaliyyətinin ayrıca növlərinin proqnozlaşdırılması və modelləşdirilməsinin həyata keçirilməsi ilə

C) şirkətin marketinq xidmətinin və ya reklam xidmətinin gücü vasitəsilə həyata keçirilməsi ilə

D) konkret nəzarət göstəriciləri və ya standartların müəyyən edilməsinin həyata keçirilməsi ilə

E). planlaşdırılan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün nəzarət funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə


338. Reklam fəaliyyətində nəzarətin spesifin məqsədləri:

A) bütün cavablar düzgündür

B) firmanın kommunikasiya siyasəti və marketinq strategiyaları ilə reklam fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinin əlaqələndirilməsi

C) hazırlıq və yerinə yetirilməsi mərhələsində onun müxtəlif növlərinin effektivliyinin təmin edilməsi

D) əldə edilmiş nəticələrin qiymətləndirilməsində kəmiyyət göstəriciləri üzrə effektivliyinin hesablanması

E) firmanın reklam fəaliyyətinin reklam praktikası üzrə beynəlxalq nodensə və milli hüquq lələblərinə uyğunluğunun təhlili


339. Reklam effektivliyinin parametrlərinə aiddir:

A) bütün cavablar doğrudur

B) alıcıların ümumi sayı

C) ümumi satış və alış

D) müraciət edənlərin sayı

E) yeni alıcıların sayı


340. Reklamın iqtisadi nəticələri necə müəyyən olunur:

A) bütün cavablar döğrudur

B) reklam kompaniyası əsasında

C) reklam praktikası üzrə beynəlxalq kodensə əsasən

D) reklamın emosional təsir səviyyəsinin dəyişməsinə əsasən

E) bazar reklamının modelləşdirilməsinin əsaında


341. Reklamın yayılmış fofmalarına aiddir:

A) bütün cavablar düzgündür

B) kompüterləşdirilmiş

C) suvenirlərin,nəqliyyatın üzərində

D) nümayiş olunan

E) audio-vizual, çap


342. Reklamın strategiyası onun funksiyaları vasitəsi ilə yerinə yetirilir:

A) bütün cavablar düzgündür təklif olunması haqqında informasiyaların catdırılması

B) istehlakçı tələbatının formalaşdırılması üçün əmtəənin mövqeləşdirilməsi

C) əmtəənin alınmasının zəruriliyinin formalaşdırılması

D) birinci alış prosesinin asanlaşdırılması

E) istehlakçıya əmtəəni onun xüsusiyyətləri ilə tanış olduqdan sonra əldə etməsini


343. Trendin mahiyyətini izah edən variantı seçin:

A) bütün cavablar düzgündür

B) reklamın hüquqi aspektlərinin öyrənilməsi

C) potensial reklamvericilərinin öyrənilməsi

D) bazarların öyrənilməsi

E) rəqiblərin öyrənilməsi


344. Müşahidənin üstün cəhətləri

A) obyektiv xarakter (xüsusiyyəti)

B) marketinq hərəkətlərinin içərisində dahada yaxşı variantln seçilməsi

C) məhdudiyyətsiz istifadə sahələri

D) onun sadəliyi

E) onun nisbi ucuzluğu


345. Reklam kommersiyaları prosesinin formalaşdırılmasının məqsədi:

A) reklam məlumatlarına istehlakçıların cavab reaksiyasının öyrənilməsi

B) eklam kompaniyasında məqsədli auditoriyanın mentaliteti vacib rolunun nəzərə alınması

C) reklam müraciətinin effektivlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

D) reklamın təsir gücünün yüksək effektivliyinin təmin olunması

E) cavablarIn heç biri doğru deyil


346. Kommersiya reklamının əsas növlərinin siyahısına əlavə olunmalıdır:

A) sosial reklam

B) siyasi reklam

C) dövlət reklamı

D) ərazi və şəxsiyyət reklamı

E) bütün cavablar düzgündür


347. Marketinq kommunikasiyasının əsas vasitələrinə aid oluna bilər:

A) reklam

B) birbaşa marketinq

C) ictimaiyyətlə əlaqə

D) satışın stimullaşdırılması

E) bütün cavablar düzgündür


348. Praktikada reklam fəaliyyətinin effektivliyini qiymətləndirərkən hansı göstəricidən istifadə edilir?

A) reklamın kommunikasiya effektliyi, iqtisadi effektliyi

B) əmtəənin reklamlaşdırılması üsulları

C) istehlakçıların şüurunda reklamlaşdırılan əmtəə və onun istehsalçısı

D) reklam prosesində iştirak edən subyektlər

E) reklam agentliklərinin effektliliyi


349. Beynəlxalq reklamın yaranması səbəbləri:

A) iqtisadi və reklam xarakterinə malikdir

B) əmtəənin daxili bazarda reklamlaşdırılması xarakterinə malikdir

C) iqtisadi ilkin qloballaşdırma konsepsiyası xarakterinə malikdir

D) yeni maddi-texniki əsaslarla istehsalın inkişafı xarakterinə malikdir

E) bütün cavablar düzgün deyil


350. Planlaşdırma neçə hissədən ibarətdir?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


351.Planlaşdırma hansı hissələrdən ibarətdir?

A) strateji, marketinq

B) oprativ, marketinq

C) strateji, operativ

D) hamısı

E) düzgün cavab yoxdur


352. Planlaşdırmanın neçə metodu var?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


353. Planlaşdırma hansı proseslərdən ibarətdir?

1) tədqiqat

2) qiymətləndirmə

3) yoxlama

4) qərarların qəbulu

5) Işlərin icrası və yerinə yetirilməsi

A) 1,2,4,5

B) 1,2,4


C) 1,2,3

D) 2,3,4,5

E) Düzgün cavab yoxdur
354. Planlaşdırma zamanı diqqət yetirilməli olan amillərə aiddir:

A) demoqrafik amillər

B) fiziki amillər

C) siyasi amillər

D) psixoloji amillər

E) düzgün cavab yoxdur


355. Planlaşdırma zamanı diqqət yetirilməli olan amillərə aiddir:

A) iqtisadi amillər

B) fiziki amillər

C) siyasi amillər

D) psixoloji amillər

E) butun cavablar dogrudur


356.Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın planlaşdırmasının əsas üstün cəhətlərinə aiddir?

A) kompleksli şəkildə sistemin analizi, firmanın bütün işləri və həmçinin reklam fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və nəzarəti

B) reklam resursları reklamın lazımi istiqamətlərdə istifadə olunmasına cəmləşdirilir

C) firmanın bütün işləri və həmçinin reklam fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

D) reklam fəaliyyətinin daha dəqiq və çoxşaxəli inkişafına və reklam büdcəsinin yaradılmasına imkanlar yaradır

E) düzgün cavab yoxdur


357. Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın planlaşdırmasının əsas üstün cəhətlərinə aiddir?

A) marketinq araşdırmaları vasitəsilə reklamın yerinin dəqiq təyin edilməsi

B) reklam fəaliyyətinin daha dəqiq və çoxşaxəli inkişafına və reklam büdcəsinin yaradılmasına imkanlar yaradır

C) firmanın bütün işləri və həmçinin reklam fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

D) reklam resursları reklamın lazımi istiqamətlərdə istifadə olunmasına cəmləşdirilir

E) düzgün cavab yoxdur


358. Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın planlaşdırmasının əsas üstün cəhətlərinə aiddir?

A) reklam resursları onların lazımi istiqamətlərdə istifadə olunmasına cəmləşdirilir

B) reklam resursları reklamın lazımi istiqamətlərdə istifadə olunmasına cəmləşdirilir

C) firmanın bütün işləri və həmçinin reklam fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

D) reklam fəaliyyətinin daha dəqiq və çoxşaxəli inkişafına və reklam büdcəsinin yaradılmasına imkanlar yaradır

E) düzgün cavab yoxdur


359. Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın planlaşdırmasının əsas üstün cəhətlərinə aiddir?

A) reklam fəaliyyətinin daha dəqiq və çoxşaxəli inkişafına və reklam büdcəsinin daha effektiv xərclənməsinə imkanlar yaradır

B) reklam resursları reklamın lazımi istiqamətlərdə istifadə olunmasına cəmləşdirilir

C) firmanın bütün işləri və həmçinin reklam fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

D) düzgün cavab yoxdur

E) reklam fəaliyyətinin daha dəqiq və çoxşaxəli inkişafına və reklam büdcəsinin yaradılmasına imkanlar yaradır


360. Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın planlaşdırmasının əsas üstün cəhətlərinə aiddir?

A) düzgün cavab yoxdur

B) reklam resursları reklamın lazımi istiqamətlərdə istifadə olunmasına cəmləşdirilir

C) firmanın bütün işləri və həmçinin reklam fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

D) marketinq araşdırmaları vasitəsilə reklamın yerinin dəyişdirilməsi

E) reklam fəaliyyətinin daha dəqiq və çoxşaxəli inkişafına və reklam büdcəsinin yaradılmasına imkanlar yaradır


361. Reklam tədbirlərinin planlaşdırılması neçə istiqamətdə keçirilir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


362. Aşağıdakılardan hansı reklam tədbirlərinin planlaşdırılması istiqamətlərindən biridir?

A) hamısı

B) müraciətlərin strategiyası və taktikasının hazırlanması

C) reklam vasitələrinin seçilməsi strategiyası və taktikasının seçilməsi istiqamətlərində həyata keçirilir

D) reklamın məqsədinin müəyyənləşdirilməsi və məqsəd bazarının identifikasiyası

E) düzgün cavab yoxdur


363. Situasiyalı təhlil analizi neçə istiqamətdə aparılır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


364. Situasiyalı təhlil analizinin aparılma qaydalarına aiddir:

A) xarici mühit analizi

B) itkisizlik nöqtəsində kəmiyyətsizlik təhlili

C) ABC analizi

D) funksiyanal dəyər təhlili

E) düzgün cavab yoxdur


365. Situasiyalı təhlil analizinin aparılma qaydalarına aiddir:

A) daxili mühit analizi

B) itkisizlik nöqtəsində kəmiyyətsizlik təhlili

C) ABC analizi

D) funksiyanal dəyər təhlili

E) düzgün cavab yoxdur


366. Situasiyalı təhlil analizinin aparılma qaydalarına aiddir:

A) Firmanın gələcək fəaliyyətinin strategiya variantlarının analizi;

B) itkisizlik nöqtəsində kəmiyyətsizlik təhlili;

C) ABC analizi;

D) Funksiyanal dəyər təhlili;

E) Düzgün cavab yoxdur.


367. Reklam büdcəsinin işlənib hazırlanmasında neçə metotdan istifadə edilir?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 5;

E) düzgün cavab yoxdur


368. Aşaığdakılardan hansı reklam büdcəsinin işlənib hazırlanmasında istifadə edilən metodlardandır?

A) “mövcud vəsaitlərə görə” hesablama metodundan

B) müəssisənin istehsal həcminə görə hesablama metodundan

C) rəqiblərin qiymətləndirilməsi metodundan

D) hamısı

E) düzgün cavab yoxdur


369. Aşaığdakılardan hansı reklam büdcəsinin işlənib hazırlanmasındaistifadə edilən metodlardandır?

A) satışın həcminə nisbətən hesablama metodundan

B) düzgün cavab yoxdur

C) rəqiblərin qiymətləndirilməsi metodundan

D) hamısı

E) müəssisənin istehsal həcminə görə hesablama metodundan


370. Aşağıdakılardan hansı reklam büdcəsinin işlənib hazırlanmasında istifadə edilən metodlardandır?

A) rəqabət bərabərliyi metodundan

B) rəqiblərin qiymətləndirilməsi metodundan

C) müəssisənin istehsal həcminə görə hesablama metodundan

D) hamısı

E) düzgün cavab yoxdur


371. Aşağıdakılardan hansı reklam büdcəsinin işlənib hazırlanmasında istifadə edilən metodlardandır?

A) məqsəd və vəzifələrə əsaslanan metoddan

B) müəssisənin istehsal həcminə görə hesablama metodundan

C) rəqiblərin qiymətləndirilməsi metodundan

D) hamısı

E) düzgün cavab yoxdur


372. Reklam büdcəsini işləyib hazırlayarkən hansı amilləri mütləq nəzərə almaq lazımdır?

A) reklamlaşdırılacaq məhsulun həyat dövrünün hansı mərhələsində olması

B) firmanin yerləşmə zonası

C) beynəlxalq bazarların təhlili

D) reklamlaşdırılacaq məhsulun tarixi kökləri

E) düzgün cavab yoxdur


373. Reklam büdcəsini işləyib hazırlayarkən hansı amilləri mütləq nəzərə almaq lazımdır?

A) bazar payı

B) firmanin yerləşmə zonası

C) beynəlxalq bazarların təhlili

D) reklamlaşdırılacaq məhsulun tarixi kökləri

E) düzgün cavab yoxdur


374. Reklam büdcəsini işləyib bhazırlayarkən hansı amilləri mütləq nəzərə almaq lazımdır?

A) Reklam tezliyi

B) firmanin yerləşmə zonası

C) beynəlxalq bazarların təhlili

D) reklamlaşdırılacaq məhsulun tarixi kökləri

E) düzgün cavab yoxdur


375. Reklam büdcəsini işləyib hazırlayarkən hansı amilləri mütləq nəzərə almaq lazımdır?

A) məhsulun differensiasiyası

B) firmanin yerləşmə zonası

C) beynəlxalq bazarların təhlili

D) reklamlaşdırılacaq məhsulun tarixi kökləri

E) düzgün cavab yoxdur


376. Reklam büdcəsini işləyib hazırlayarkən hansı amilləri mütləq nəzərə almaq lazımdır?

A) düzgün cavab yoxdur

B) firmanin yerləşmə zonası

C) məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi

D) reklamlaşdırılacaq məhsulun tarixi kökləri;

E) beynəlxalq bazarların təhlili


377. Reklam büdcəsini işləyib hazırlayarkən neçə amili mütləq nəzərə almaq lazımdır?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


378. Reklam büdcəsinin müəyyən edilməsində neçə prinsipial yanaşma metodu qeyd edilir?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


379. Reklam mətnlərinin hazırlanmasına dair qərarların qəbul edilməsi neçə mərhələdən keçir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


380. Elan hazırlanarkən əsasən görülməli işlərə aiddir:

A) müraciətin mətni hazırlanmalı

B) elanın hazırlanma müddəti dəqiqləşdirilməli

C) elanın daha geniş auditoriyanı əhatə etdirməyə cəhd

D) hamısı

E) düzgün cavab yoxdur


381. Elan hazırlanarkən əsasən görülməli işlərə aiddir:

A) iş qrafiki tərtib edilməlidir

B) elanın hazırlanma müddəti dəqiqləşdirilməli

C) elanın daha geniş auditoriyanı əhatə etdirməyə cəhd

D) hamısı

E) düzgün cavab yoxdur


382. Elan hazırlanarkən əsasən görülməli işlərə aiddir:

A) KİV-də elanların verilmə yeri müəyyən edilməlidir

B) elanın daha geniş auditoriyanı əhatə etdirməyə cəhd

C) elanın hazırlanma müddəti dəqiqləşdirilməli

D) hamısı

E) düzgün cavab yoxdur


383. Reklam fəaliyyətinin effektliliyi neçə göstəricinin köməyilə qiymətləndirilir?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


384. Reklam fəaliyyətinin effektliliyi hansı göstəricilərin köməyilə qiymətləndirilir?

A) əlaqə effektliliyi, ticarət effektliliyi

B) ticarət effektivliyi, komunikasiya effektivliyi

C) əlaqə efektivliyi, bazar effektivliyi

D) komunikasiya effektivliyi, bazaar effektivliyi

E) düzgün cavab yoxdur


385. Reklam tədbirlərinin məqsədi müddətinə görə neçə yerə ayrılır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


386. Reklam kampaniyaları təqib etdikləri məqsədlərə görə neçə növə bölünürlər?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) düzgün cavan yoxdur


387. Reklam kampaniyaları təqib etdikləri məqsədlərə görə hansı növə bölünürlər?

A) daxiledici, təsdiqləyici və xatırladıcı

B) daxiledici və xatırladıcı

C) daxiledici və xaricedici

D) daxiledici, xaricedici və təsdiqləyici

E) düzgün cavab yoxdur


388. Ərazi əhatəsinə görə reklam kampaniyaları neçə yerə bölünürlər?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


389. Ərazi əhatəsinə görə reklam kampaniyaları necə qiymətləndirilirlər?

A) hamısı

B) yerli və regional

C) yerli və beynəlxalq

D) milli və beynəlxalq

E) düzgün cavab yoxdur


390. İntensivlik təsirinə görə reklam kampaniyaları neçə qrupa ayrılır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) düzgün cavab yoxdur


391. İntensivlik təsirinə görə reklam kampaniyaları hansı qruplara ayrılır?

A) düz, artan, azalan

B) düz, əyri, qarışıq

C) düz, yavaşlayan, dayanan

D) hamısı

E) düzgün cavab yoxdur


392. Reklam prosesində hansı subyektlər iştirak edirlər?

A) hamısı

B) reklam agentlikləri

C) reklam itehsalçıları

D) reklam yayanlar

E) reklamverenlər


393. Reklamverən kimdir?

A) reklamın istehsalında, yerləşdirilməsində və sonrakı yayılmasında informasiya mənbəyi olan hüquqi və fiziki şəxsdir

B) reklamın istehsalında və yerləşdirilməsində informasiya mənbəyi olan fiziki şəxsdir

C) reklamın istehsalında, yerləşdirilməsində və sonrakı yayılmasında informasiya mənbəyi olan hüquqi şəxsdir

D) reklamın istehsalında, yerləşdirilməsində və sonrakı yayılmasında informasiya mənbəyi olan fiziki şəxsdir

E) düzgün cavab yoxdur


394. Reklam istehsalçısı kimdir?

A) yayılmağa hazır formada olan reklam informasiyasını bütöv və ya hissə-hissə gətirilməsini həyata keçirən fiziki və ya hüquqi şəxs

B) yayılmağa hazır formada olan reklam informasiyasını bütöv və ya hissə-hissə gətirilməsini həyata keçirən hüquqi şəxs

C) yayılmağa hazır formada olan reklam informasiyasını hissə-hissə gətirilməsini həyata keçirən fiziki və ya hüquqi şəxs

D) yayılmaqda olan reklam informasiyasını bütöv və ya hissə-hissə gətirilməsini həyata keçirən hüquqi şəxs

E) düzgün cavab yoxdur


395. Reklam yayıcısı kimdir?

A) əmlakın, o cümlədən radio və televiziya yayımının texniki vasitələri, eləcədə əlaqə kanallarının, efir vaxtının və digər üsullar ilə təqdim olunması və istifadəsi yolu ilə reklam informasiyasının yerləşdirilməsi və yayılmasını həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxs

informasiyasının yerləşdirilməsini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxs;

B) yayılmağa hazır formada olan reklam informasiyasını bütöv və ya hissə-hissə gətirilməsini həyata keçirən fiziki və ya hüquqi şəxs

C) reklamın istehsalında, yerləşdirilməsində və sonrakı yayılmasında informasiya mənbəyi olan hüquqi və fiziki şəxsdir

D) əmlakın, o cümlədən radio və televiziya yayımının texniki vasitələri, eləcədə əlaqə kanallarının, efir vaxtının və digər üsullar ilə təqdim olunması və istifadəsi yolu ilə reklam

E) düzgün cavab yoxdur
396. Kreativ reklam agentlikləri hansılardır?

A) TV, mətbuat, internet və s.-də reklamların hazırlanması, reklam ideyaların tərtibi, kopiraytinq xidmətləri göstərən agentliklərdir

B) onlar əsasən reklamın mediada yerləşdirilməsi ilə məşğul olurlar

C) yalnız bir növ işlə məşğul olurlar

D) hamısı

E) düzgün cavab yoxdur


397. Media-buying firmaları hansılardır?

A) onlar əsasən reklamın mediada yerləşdirilməsi ilə məşğul olurlar

B) TV, mətbuat, internet və s.-də reklamların hazırlanması, reklam ideyaların tərtibi, kopiraytinq xidmətləri göstərən agentliklərdir

C) yalnız bir növ işlə məşğul olurlar

D) hamısı

E) düzgün cavab yoxdur


398. Kommunikasiya nədir?

A) 2 və daha çox subyekt arasında informasiya mubadiləsi prosesi

B) informasiya prosesi

C) informasiya ötürücüsü

D) subyektin informasiya mubadiləsi

E) istehlakci kateqoriyası


399. Marketinqin kommunikasiya sistemi istehlakcilara təsir vasitəsi kimi hansı elementleri ve hansı istiqamətdə stimullasdırma tədbirləri kompleksini özündə birləşdirir?

A) 4 element 4istiqamətdə-reklam, satısın stimullasdırılması, şəxsi satis,ictimaiyyələ əlaqə

B) 2 element 2 istiqamətdə-reklam, şəxsi satis

C) 2 və daha cox element-reklam, firmadaxili sistem,ictimaiyyətlə əlaqə

D) 2 element 2 istiqamətdə-satışın marketinq kompleksi

E) 4 element 4 istiqamətdə reklam, satışın stimullasdırılması, ictimaiyyətlə əlaqə, firmadaxili sistem


400. Şıfraçma ndir?

A) gondəricinin oturduğu məlumatları qəbul edən tərəfin manevr prosesidir

B) muraciəti yaradan və gondərən tərəfdir

C) əlaqə prosesində ətraf muhit amillərinin planlaşdırılmamıs mudaxiləsinin mənfi təsiridir

D) informasiya yayim vasitəsidir

E) fikrin, ideyanin rəmzi səkildə ifade olunmasi prosesidir


401. Asagidakilar aiddir: məlumatlılıq, biliklilik, rəğbət bəsləmə, üstünlük vermə, inanma, bazarlıq

A) məqsədli auditoriyanın muəyyənləşdirilməsi

B) informasiya yayım vasitəçilərinin seçilməsi

C) arzu olunan cavab reaksiyasının muəyyənləşdirilməsi

D) muraciətin secilməsi

E) muraciət mənbəyini səciyyələndirən əlamətlərin seçilməsi


402. Məlumatlılıq, biliklilik, rəqabət besleme, üstünlükvermə, inanma, bazarliq kimi vəziyyətlər hansı mərhələlərdə birləşdirilir?

A) dərketmə, rəftarın biruzə verilməsi, emosiyalar

B) qavrama, dərketmə

C) rəftarın biruzə verilməsi, qavrama, dərketmə

D) hissetmə, emosiyalar, rəftarın biruzə verilməsi

E) anlama, dərketmə


403.Onlara kutləvi və secmə təsir vasitələri, özünəxas muhit, hadisə xarakterli tədbirlər aid edilir:

A) qeyri şəxsi rabitə kanalları

B) muraciət formasi

C) şəxsi rabitə kanalları

D) bərabərhüquqlu rabitə

E) əks rabitə kanalları


404. Reklam nədir?

A) ümumi kommunikasiya sistemidir

B) marketinqin daxili əlaqələndirilməsidir

C) yalniz 1 fəaliyyət növü ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata kecirilən marketinq sistemidir

D) marketinqin xarici əlaqələndirilməsidir

E) marketinqin əsas məqsədinə nail olmağa mane yaradan kommunikasiya sistemidir


405. Reklam fəaliyyətinin qarşisinda duran məqsədlər? dolğun cavabi tapin:

A) firma,firmanin məhsul və markasına üstünlük verilməsi, məhsulun bu və ya digər parametrlerini, onun tətbiq sahələrini və s.istehlakçıların yadına salmaq və bununla da satışın həcminin stabilləşdirilməsinə nail olmaq

B) məhsulun bu və ya digər parametrlərini onun tətbiq sahələrini və s. istehlakciların yadına salmaq

C) məhsul satışını bərabərləşdirmək

D) konkret məhsula təlabatı azaltmaq

E) istehlakçını cəlbetmə


406. Reklamın marketinq təsnifatı nəyi özündə birləşdirir?

A) reklamın kimin adından verilməsi uzrə novlərə ayrılmasını, bu zaman hər 1 reklam növünün əhatə etdiyi auditoriyaya görə hansı reklam vasitəsilə yayılmasına görə hansı əsas və məqsəd üçün verilməsinə görə daha xırda xüsusi növlərə ayrılmasını

B) reklamın budcəsini muəyyənləşdirməyi

C) istehlakçıları cəlbetməyi

D) firmadaxili munasibətler

E) satışın həcminin


407. Reklam növünün yayım formalarına aid deyil:

A) muxtəlif kanallar adından verilən reklam

B) istehsalçıların adından reklam

C) fərdi şəxslər adından reklam

D) topdan ve pərakəndə ticarətçilər tərəfindən verilən reklam

E) hökumət, ictimai təşkilatlar və qruplar adından verilən reklam


408. Asagidakılar aiddir

1) fərdi istehlakçıya gorə

2) topdan ve pərakəndə ticarətçiyə

3) hokumətə,ictimai təşkilat və qruplara, firmanın oz işçilərinə və qulluqçularına yonəldilir

A) istehsalçıların adından verilən reklam

B) topdan və pərakəndə ticarətçilər tərəfindən verilən reklam

C) fərdi şəxslər adından verilən reklam

D) ictimai təşkilatlar adından verilən reklam

E) hökumət və qruplar adından verilən reklam
409. Hökumət, ictimai təşkilatlar və qruplar adından verilən reklama aid deyil:

A) yayılma vasitəsinə görə yerli qəzetlər, plakatlar həmçinin kabel televiziyası vasitəsilə yayılan reklama ayrılır

B) dövlət təşkilatlarına, cəmiyyətlərə və assosiasiyalara yönəldilən reklam

C) dövlət təşkilatlarına və genis istehlakçı kütləsinə yönəldilən reklam

D) reklam zamanı əsas məqsəd siyasi və kommersiya sahəsində nailiyyətlər əldə etmek məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini yüksəltməkdən ibarətdir

E) əhatə dairəsinə görə fərdi istehlakçıların qruplara yonəldilən reklam


410. Ticarət sahəsinə yönəldilən reklamın əsas məqsədi nədir?

A) ticarət sahəsinə yönəldilən reklam ticarətçilərinin reklam olunan məhsulun ehtiyatını yaratmaq, onların satışını həyata keçirməkdə maraqlarını artırmaq

B) reklam lövhələri, poçt vasitələri, kataloqlar, kuponlarla yayılan reklamlar vasitəsilə istehlakcını celb etmek

C) konkret məhsulun alınmasının həvəsləndirilməsi

D) siyasi və kommersya sahəsində nailiyyətlər əldə etmek məqsədilə həyata kecirilən tədbirlərin səmərəliliyini yüksəltməkdən ibarətdir

E) reklam olunan məhsulun şəxsi istifadə üçün alınmasını həvəsləndirmək


411. Bu reklamin həyata keçirilməsində əsas məqsəd geniş əhali kütləsində firmanın və onun məhsulunun müsbət obrazını yaratmaqdır:

A) imic reklamı

B) sabitlik reklamı

C) həvəsləndirici reklam

D) mutəxəssislərə yoneldilen reklam

E) ticarət sahəsine yönəldilən reklam


412. İmic reklamı üçün ən səmərəli yayim vasitəsinə aid deyil:

A) əhali arasında açıq reklam

B) televiziyada reklam rolikləri

C) reklam lövhələri

D) nəqliyyat vasitələrində reklam

E) qəzet və jurnallarda reklam


413. Aşağıdakılar aiddirlər: Alıcıların tələbatlarının artırılmasına, mal alışının stimullasdırılmasına yönəldilir.

A) stimullaşdirici reklam

B) imic reklamı

C) mutəxəssislərə yönələn reklam

D) həvəsləndirici reklam

E) sabitlik reklamı


414. Stimullasdirici reklamin esas vezifesine aiddir?

A) firmanın məhsuluna olan tələbatın stimullaşdırılmasını həyata keçirmək, alıcıları mal alışına həvəsləndirməkdən ibarətdir

B) genis əhali kütləsində firmanın və onun məhsulunun müsbət obrazını yaratmaq

C) texniki xarakter daşımaq

D) reklam olunan məhsulun şəxsi istifadə ücün alınmasını həvəsləndirmək

E) səmərəli yayım vasitəsi


415. Stimullaşdırıcı reklama aid deyil:

A) bu reklam üçün əsas səmərəli yayım vasitəsi firmanın fəaliyyeti, sərgilərdə iştirak etmək və s.aiddir

B) alıcıların tələbatının artırılmasına yönəldilir

C) imic reklamın tərkib hissəsi hesab olunur

D) reklamın əsas vəzifəsi alıcıları mal alışına həvəsləndirməkdən ibarətdir

E) bu reklam zamanı reklam elanlarını verərkən imic reklamının elementləri də göstərilir


416. Sabitlik reklamı üçün ən səmərəli yayim vasitəsinə aid edilir?

A) televiziyada reklam rolikləri

B) firmanın məhsulu haqqında gizli reklamın verilməsi

C) sərgilərdə iştitak etmək

D) firmanın fəaliyyəti haqqında məqalə şəklində gizli reklamın verilməsi

E) daimi tərəf müqabillərə firmanın illik fəaliyyəti barədə hesabatın göndərilməsi


417. Qəzet və jurnallarda yayilan reklamlar, yayılma yeri və ərazi dairəsinə gorə hansı mətbuata bolünür?

A) yerli və mərkəzi

B) beynəlxalq

C) muasir

D) daxili və xarici

E) yerli və xarici


418. Kommersiya qəzetlərinə aid deyil:

A) siyasi xəbərlər

B) biznes problemləri

C) valyuta mərkəzləri

D) birja məlumatları

E) məhsul və qiymətlər haqqında məlumatlar


419. Aşağıdakılar aiddir:

1) bu qəzetlər daha kütləvi hesab olunur

2) onlarin oxucuları arasında biznesmenlerin, iş adamlarının xüsusi cəkisi nisbətən az olur

A) məlumatlar qəzeti

B) kommersiya qəzeti

C) reklam kommersiya qəzeti

D) umumi qəzetlər

E) xüsusi qəzetlər


420. Reklamın bu növü ən bahalı və yüksək səmərə verən kütləvi reklam növü hesab olunur.

A) televiziyada reklam

B) qəzet və jurnallarda yayılan reklam

C) sabitlik reklamı

D) stimullasdırıcı reklam

E) imic reklamı


421. Bu reklam növü onların yanından piyada və nəqliyyat vasitələrində kecib gedən insanlara ünvanlanir:

A) reklam şitləri

C) metroda reklam

B) televiziyada reklam

D) radioda reklam

E) sabitlik reklamı


422. Reklamın bu forması vətəndaşların ixtisasları, maraqları və digər xüsusiyyətləri üzrə məlumatları olmadığı hallarda kütləvi tələbat mallarının reklamını həyata keçirmək məqsədi daşıyır:

A) birbaşa poçt reklamı

B) istehlak malları üzərində reklam

C) televiziyada reklam

D) imic reklamı

E) informasiya xarakterli reklam


423. İnandırıcı və tövsiyə xarakterli reklama aid deyil

A) məhsul haqqında, onun tətbiqi sahələri və s.haqqında məlumat vermək

B) əsas məqsədi firmanın məhsuluna və markasına üstünlük verilməsi

C) həmin məhsulun alınmasına istehlakçını inandırmaq

D) satışın həcminin artması mərhələsində tetbiq edilir

E) firmanın markasına bağlılıq yaratmaq


424. Strategiyasinin muəyyənləşdirilməsi hansı elementlərin seşilməsi əsasında formalaşır?

A) reklam muraciətlərinin yaradılması və reklamın yayım vasitələri

B) reklam muraciətinin hazırlanması və reklam fəaliyyəti

C) reklam fəaliyyəti və reklam budcəsinin hazırlanması

D) reklam budcəsinin hazırlanması və reklam muraciətlərinin yaradılması

E) reklam göndəricisi və reklam fəaliyyəti


425. Reklamın strategiyasının hazırlanması prosesində asağıdakı məsələlərdən hansının həll edilməsi lazim gəlmir?

A) reklam budcəsinin yoxlanılması

B) məqsədli auditoriyanın muəyyənləşdirilməsi

C) reklam kompaniyasının əsas ideyasının və məqsədlərin muəyyən edilməsi

D) reklamın yerləşdirilməsi formasının seçilməsi

E) reklam tədbirlərinin ardıcıllıqla həyata keçirilməsinin ən optimal vaxtlarının muəyyənləşdirilməsi


426. Reklam kompaniyasinin ilk mərhləsi nədən ibarətdir?

A) məhsulun xarakteri uzrə informasiya toplamaqdan

B) bu zaman reklamın budcəsi muəyyən edilir

C) məhsul satışı bazarını genişləndirmək

D) reklam fəaliyyətini genisləndirmək

E) reklamın yayım vasitələrini muəyyən etmək


427. Reklam tədbirlərinin hazırlanması zamanı ən vacib məsələlərdən biridir:

A) məhsulun istehlakcı auditoriyasi və bazar uyğunlasdırılmasının arasdırılması

B) müəyyən qanunlar qəbul etmək

C) reklam strategiyasını müəyyənləsdirmək

D) məhsul satışı bazarını genişləndirmək

E) reklam büdcəsini müəyyən etmək

428. Reklam tədbiri yazılı şəkildə tərtib edilir və reklam planında xüsusi yer tutur. Məhz bunun nəticəsində təklif olunan məsələlər sırasına daxil deyil:

A) reklam budcəsini muəyyən etmək

B) reklam qrafikinin uyğunluğunu muəyyənləşdirmək

C) reklam qrafikinin ardıcıllığını müəyyənləşdirmək

D) reklam vasitələrinin növünü, onlardan necə istifadə olunmasını əsaslandırmaq

E) reklam vasitələrinin secilməsini əsaslandırmaq


429. Reklam kompaniyasının tərtib olunan planının sonunda əsasən nələri göstərmək olar?

A) reklam elanlarının davam etmə muddətini, texniki imkanları, budcə məhdudiyyətlerini

B) budcə mehdudiyyətlerini, texniki imkanları, reklam şitlərinin sayını muəyyənləşdirməyi

C) texniki imkanları, reklam yayım vasitələri

D) reklam kompaniyasının esas ideyasını ve reklam elanlarının davametmə muddətini

E) budcə məhdudiyyətini, reklam elanlarının davametmə muddətini


430. Vəzifələrə aid deyil:

A) firmanın bazar payının artırılması

B) emosional mətnə malik reklam verilərkən fasiləsizlik ön plana çəkilməlidir.

C) izahedici mətnə malik olan reklam verilərkən əvvəlcə tezliyə, sonra isə impulsivə yayıma diqqət yetirməlidir

D) murəkkeb xarakterə malik reklam verilərkən əsas diqqət tezliyə yönəldilməlidir

E) firmanın məhsuluna alıcıların diqqətini cəlb etmek


431. Marketinqin tətbiqi ilə baglı məsələlərə aid deyil.

A) emosional mətnə malik reklam verilərkən fasiləsizlik ön plana cəkilməlidir

B) kutləvi informasiya vasitelerinin seçilməsindən sonra nə qədər çap səhifəsi və yaxud efir vaxtı əldə etmək lazım olduğunu muəyyənləşdirmek

C) firma bazara yeni məhsul çıxararkən reklamın əhatə dairəsinin genişliyinə və fasiləsizliyinə diqqət yetirmelidir

D) firmanın bazar payının artırılması məsələsi qarsıya qoyulduqda, reklamın tezliyinə, onun impulsiv qaydada verilməsinə diqqət yetirmək lazımdır.

E) KİV-in seçilməsi zamanı bir sira marketinq amilleəi nəzərə alınmalıdır


432. KİV-in secilməsi zamanı nəzərə alınan marketinq amillərinə aid deyil:

A) reklam fəaliyyətinin guüləndirilməsi

B) kompaniyanın ümumi məqsədləri və strategiyası

C) cografi əhatə dairəsi

D) her bir reklam vasitəsinin auditoriyasının xarakteri və ölçüsü

E) reklam vasitəsinin motivlilik əhəmiyyəti, gəlirlilik dərəcəsi, rentabellik səviyyəsi


433. Reklamin idare edilmesi neleri ozunde birlesdirir?

A) reklamin yayim vasitelerinin mueyyen edilmesini

B) meqsedlere uygun olaraq muvafiq tedbirlerin hazirlanmasi ve planlasdirilmasini

C) planlarin yerine yetirilmesini

D) planlar uzerinde nezaretin heyata kecirilmesini

E) meqsedlerin mueyyen edilmesini


434. Reklam budcəsinin hesablanmasında hansı üsullardan istifadə edilməsini muəyyənləşdirməzdən əvvəl budcənin formalaşmasına təsir göstərən bir neçə amillər nəzərə alınmalıdır. Həmin amillər sırasına daxil deyil:

A) reklam istehlakçılarının sayı

B) reklamın marketinq kompleksində rolu

C) məhsulların diferensiallaşdırılması

D) bazarın həcmi və ölçüsü

E) maliyyə resursları


435. Reklam budcəsinin həcmi əsasən nədən asılıdır?

A) məqsədli auditoriyanin həcmindən, əhatə dairəsindən,bazarın həcmindən və ölçüsündən

B) reklam istehlakçılarının sayından, məhsulun həyat dövranının mərhələlərindən

C) maliyyə resurslarından, məhsulun həyat dövranının mərhələlərindən

D) budcənin formalaşmasından

E) reklam budcəsinin hesablanmasından


436. Sənaye məhsulları, xüsusən də istehsal vasitələri bazarında geniş reklam vermək səmərəli hesab olunmur. Bunun səbəbi nədir?

A) istehlakçıların sayı məhdud olduğundan

B) reklamın həcmi və ölçüsündən

C) reklam budcəsinin geniş olduğundan

D) reklamın marketinq kompleksində rolundan

E) maliyyə resusrslarından


437. Maliyye resurslarina aid deyil:

A) müəssisə sadə reklam verməklə kifayətlənir və reklamın tez-tez təkrar olunmasına ehtiyac hiss etmir

B) umummilli bazara məhsul cıxarılmasi üzrə reklam xərcləri çox yüksək olur

C) reklam xərclərini yalniz genis maliyyə imkanlarına malik olan iri müəssisələr özlərinə rəva bilirlər

D) firmaların reklam büdcəsinin həcmi onların maliə imkanlarından cox asılıdır

E) genis maliyyə imkanlarına malik olmayan firmalar ve bazara məhsul çıxararkən genis reklam kompaniyası keçirmək böyuk məbləğdə reklam xərclərinə yol vermek imkanlarına malik olmurlar


438. Reklam budcəsinin hesablanmasi üsullarından biri səhvdir:

A) reklam istehsalçılarının sayının hesablanması

B) satışın məbləğinə nisbətən faizlə hesablama metodu

C) mövcud vəsaitlərin hesablama metodu

D) rəqiblərə əsaslanan hesablama metodu

E) xərclərin planlaşdırılması əsasında hesablama


439. İki və daha çox subyekt arasında informasiya prosesi nədir?

A) kommunikasiya

B) reklam

C) şifraçma

D) stimullaşdırıcı reklam

E) sabitlik reklamı


440. Marketinqin kommunikasiya sisteminin yaradilmasını və həyata keçirilməsini zəruri edir?

A) istehsal edilən məhsula tələbat yaratmağı, məhsul satışını həvəsləndirməyi, bu məqsədlə öz istehlakçılarına zəruri informasiya ötürməyi və s. tələb edir və bu kimi tələblərin həyata kecirilməsi, onlardan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi

B) marketinqin daxili əlaqələndirilməsi

C) marketinqin xarici əlaqələndirilməsi

D) informasiya yayim vasitəsi

E) subyektin informasiya mubadiləsi


441. Firmalar oz vasitəcilərinə nələri oyrədirlər?

A) ticarət heyətinə istehlakçılarla ünsiyyətdə olmagi, məlumat yaymağı və onlardan zəruri məlumat əldə etməyi

B) müracət etməyi

C) məhsul satışını bərabərləşdirməyi

D) reklamın büdcəsini müəyyənləşdirməyi

E) konkret məhsula tələbatı azaltmaq


442. Asağıdakı alimlərdən hansı marketinq kommunikasiya sistemini sxem şəklində gostərmisdir?

A ) F.Kotler

B) P.Releyşnz

C) A.Vaslou

D) Q.Armstonq

E) Ş.Fure


443. Marketinqin kommunikasiya sistemi nəyi nəzərdə tutur?

A) firma ilə vasitəcilər, istehlakçılar və digər auditoriyalar arasında əks əlaqə yaradılmasını

B) məqsədli auditoriyanın muəyyənləsdirilməsini

C) informasiya yayim vasitəçilərinin secilməsini

D) muraciətin seçilməsini

E) muraciət mənbəyini səciyyələndirən əlamətlərin seçilməsini


444. Ümumi kommunikasiya sistemidir?

A) reklam

B) şifraçma

C) maliyyə resursları

D) hazırlıq mərhələsi

E) regional sorgu


445. Satıcilarla alıcılar arasında birbaşa münasibətlərin yaradılması bu məqsədlə kommunikasiyanın muxtəlif vasitələrindən istifadə etməklə məhsul satışının həyata kecirilməsidir?

A ) birbaşa marketinq

B) şəxsi satiş

C) satışın stimullasdırılması

D) ictimaiyyətlə əlaqə

E) istehlakçı kateqoriyası


446. Marketinqin kommunikasiya sistemində 2əsas məsələnin ətraflı araşdırılması olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlar hansılardır?

A) 1) səmərəli əlaqələrin islənib hazırlanması prosesi və onun əsas mərhələləri, 2) stimullaşdırma kompleksinin yaradılması

B) 1) anlama, 2) dərketmə

C) 1) rəftarın büruzə verilməsi, 2) arzu olunan cavab reaksiyasının muəyyənləşdirilməsi

D) 1) fikrin, ideyanın rəmzi şəkildə ifadə olunması prosesi, 2) muraciətin seçilməsi

E) 1) şəxsi rabitə kanalları, 2) marketinqin daxili əlaqələndirilməsi


447. Marketinq kommunikasiya sistemi özündə neçə tərkib elementi birləşdirir?

A) 9


B) 7

C) 8


D) 4

E) 2
448. Marketinqin kommunikasiya sisteminin özündə birləsdirdiyi 9 tərkib elementdən 2-si əlaqənin əsas iştirakçılarıdır. Onlar hansılardır?

A ) gondərici və qəbuledən

B) kanallar və kodlaşdırma

C) muraciət və şifraçma

D) gondərici və muraciət

E) nəticə və şifraçma
449. Aşagidaki fikir marketinq və kommunikasiya prosesinin hansi növünə aiddir? -fikrin, ideyanın rəmzi şəkildə ifadə olunması

A ) kodlasdırma

B) muraciət

C) kanal


D) qəbuledən

E) nəticə


450. Aşağıdakı fikirlərdən hansı marketinq kommunikasiya prosesinin muraciət formasına aiddir?

A ) gondəricinin ötürdüyü məlumat dəstidir

B) fikrin, ideyanin rəmzi şəkildə ifadə olunmasıdır

C) gondərici tərəfin gondərdiyi muraciət olan şəxsdir

D) muraciətlə qəbuledən tərəfdə təmas nəticəsində yaranan rəy, fikir formalaşmasıdır

E) gondəricini qəbuledən tərəfdən əldə etdiyi məlumatlar toplusudur


451. Marketinq sahəsinin əlaqələndiricisinin həyata keçirməli olduğu işlər sırasına daxil deyil:

A) rəftarın büruzə verilməsi

B) məqsədli auditoriyanın müəyyənləşdirilməsi

C) müraciətin seçilməsi

D) informasiya yayım vasitəçilərinin seçilməsi

E) muraciət mənbəyini səciyyələndirən əlamətlərin seçilməsi


452. Aşagıdakı fikir aiddir: Məqsədli auditoriya konkret əmtəəyə üstünlük verib, lakin onun alınması barədə qərar qəbul etməyə bilər. Bu halda əlaqələndirici reklam və satışın həvəsləndirilməsi tədbirlərindən istifadə etməklə məqsədli auditoriyanı firmanın məhsulunu almaga inandırmalıdır:

A) inanma

B) rəğbət bəsləmə

C) üstünlük vermə

D) biliklilik

E) bazarlıq etmə


453. Əlaqələndirici, arzuolunan cavab reaksiyasi formalasdıran cazibədar dəlil və ya movzu fikirləşib tapmalıdır. Dəlillərin 3 tipini fərqləndirirlər, onlar hansılardır?

A ) 1) məqsədəuyğun dəlillər, 2) emosional dəlillər, 3) əxlaqi dəlillər

B) 1) emosinal dəlillər, 2) əxlaqi dəlillər, 3) xususi dəlillər

C) 1) umumi dəlillər, 2) məqsəduyğun dəlillər, 3) əxlaqi dəlillər

D) 1) əxlaqi dəlillər, 2) şərti dəlillər, 3) emosional dəlillər

E) 1) məqsədəuyğun dəlillər,2) əxlaqi dəlillər,3) umumi dəlillər


454. Adətən rabitə kanallarının 2 növünü fərqləndirirlər. Onlar hansılardır?

A ) sadə və ümumi

B) ümumi və xüsusi

C) sadə və mürəkkəb

D) adi və qeyri adi

E) şəxsi və qeyri şəxsi


455. Müraciətn məqsədli auditoriyaya təsiri nədən asılıdır?

A) müraciətin quruluşundan

B) müraciət formasından

C) informasiya yayım vasitələrinin seçilməsindən

D) müraciətin seçilməsindəın

E) müraciətin məzmunundan


456. Kütləvi və seçmə təsir vasitələrinin ozundə birləşdirdiyi reklam vasitələri sırasına aid deyil:

A) internetlə əlaqə

B) jurnallarla reklam göndərilməsi

C) qəzetlərlə reklam göndərilməsi

D) poçtla birbasa reklam göndərilməsi

E) lövhələr və plakatlar


457. Reklam strategiyasının möəyyənləşdirilməsi əsasən nəyin əsasında formalaşır?

A ) reklam müraciətlərinin yaradılması

B) informasiya yayım vasitəsinin

C) marketinqin xarici əlaqələndirilməsinin

D) marketinqin daxili əlaqələndirilməsinin

E) qeyri şəxsi rabitə kanallarının


458. Reklam büdcəsinin böyük həcmdə olmasına baxmayaraq reklam fəaliyyəti nə vaxt effektli hesab edilir?

A ) məqsədli auditoriyaya uüvanlanan reklam müraciəti daha çox diqqət cəlb edəndə və başa düşülən olanda

B) konkret məhsula tələbat az olanda

C) məhsul satışını bərabərləşdirəndə

D) reklam dövlət təşkilatlarına, cəmiyyətlərə və assosiasiyalara yönəldiləndə

E) konkret məhsulun alınması həvəsləndiriləndə


459. Aşağıdakılardan hansı firmaların reklamla baglı fəaliyyətində problemlər yaratmağa başlamışdır?

A) reklamların dəyərinin getdikcə yüksəlməsi

B) istehsal satışını bərabərsizləsdirmək

C) fərdi istehsalçını uzaqlasdırmaq

D) ictimai təşkilatlarla əlaqəni yox etmək

E) yayım vaxtlarını azaltmaq


460. Məqsədli auditoriyanın diqqətini reklama cəlb etmək üçün görülməli olan işlər sırasına daxil deyil:

A) məqsədli auditoriyani müəyyənləşdirmək

B) bugünkü reklam müraciətləri daha yaxşı hazırlanmalı

C) bədii nöqteyi nəzərdən reklam daha maraqlı olmalı

D) istehlakcilari cəlb etməyi

E) istehlakçıları bezdirməməli


461. Aşağıdakılar aiddir:

1. məqsədli auditoriyanin müəyyənləşdirilməsi

2. reklam kompaniyasının əsas ideyasının və məqsədlərinin müəyyən edilməsi

3. reklamın yerləşdirilməsi formasının seçilməsi

A) reklam strategiyasının hazırlanması prosesinə

B) reklam tədbirlərinin həyata keçirilməsi prosesinə

C) məhsul bazarının genişləndirmə prosesinə

D) reklam yayım vasitələrinin müəyyən edilməsi prosesinə

E) muraciət formasının yaranması prosesinə
462. Reklam vasitələrinin o cumlədən KİV-in seçilməsində nələri də nəzərə almaq olar?

A ) məhsulun qiyməti və müəssisənin qiymət tədbirləri

B) reklam strategiyasının müəyyənləşdirilməsi

C) müəyyən qanunların qəbul edilməsi

D) reklamın yerləşdirilməsi formasının seçilməsi

E) məhsul satışı bazarının genişləndirilməsi


463. Aşağıdakılardan hansı bazarda məhsulun movqeyinin müəyyənləşdirilməsində mühüm rol oynayır?

A) qiymətin ölçüsü

B) imic reklamı

C) reklam fəaliyyətini genişləndirmək

D) reklam fəaliyyəti

E) müəyyən qanunlar qəbul etmək


464. Yüksək qiymət, müəyyən olunmuş məhsul bazarda öz nüfuzunu qoruyub saxlamaq ücün əsasən nəyi tələb edir?

A) prestij reklam vasitəsinin seçilməsini

B) reklam budcəsinin yoxlanılmasını

C) reklamın yerləşdirilməsi formasının seçilməsini

D) reklam büdcəsinin müəyyən edilməsini

E) firmanın markasına bağlılıq yaratmağı


465. Reklam tədbiri necə tərtib edilir?

A) yazılı şəkildə

B) şifahi şəkildə

C) televiziya vasitəsilə

D) plakatlar vasitəsilə

E) radio vasitəsilə


466. Reklam tədbirlərinin yazılması nədən baslayır?

A ) reklam kompaniyasının ünvanlandığı auditoriyanın onunla aparılan işin lazımi istiqamətlərinin müəyyən edilməsindən, auditoriyanın əhatə dairəsinin göstərilməsindən

B) reklam göstəricisindən

C) reklam fəaliyyətini genişləndirməkdən

D) firmanın markasına bağlılıq yaratmaqdan

E) reklam büdcəsinin yoxlanılmasından


467. Reklam kompaniyası dövründə istifadə olunması planlaşdırılan reklam vasitələri nəyə görə təsnifləşdirilməlidir?

A) öz müxtəlifliklərinə görə

B) reklam büdcəsinə görə

C) reklam fəaliyyətinə görə

D) məhsul satışına görə

E) satışın həcminin artmasına görə


468. Reklam strategiyası işlənib hazırlandıqdan sonra hansı işlər görülür?

A) kütləvi informasiya vasitələri və onlarda tətbiq olunacaq konkret reklam üsulları seçilir, onlardan istifadə qrafikləri tərtib olunur

B) firmanın bazar payı artırılır

C) planlar yerinə yetirilir

D) reklam fəaliyyəti gücləndirilir

E) kompaniyanın ümumi məqsədləri müəyyənləşdirilir


469. Aşağıdakılardan hansı ümumi reklam kompaniyasının tərkibi olmaqla, onun səmərəli şəkildə həyata keçməsində olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir?

A) KİV-də reklam məqsədləri və tədbirlərinin işlənib hazırlanması

B) planlar üzrə nəzarətin həyata kecirilməsi

C) planlarin yerinə yetirilməsi

D) reklam yayım vasitələrinin müəyyən edilməsi

E) firmanın bazar payının artırılması


470. Ardıcılliğı tamamlayın: vəzifələr, cəkilən xərclərin özünü doğrultması, büdcə, rəqabət və.

A) marketinq

B) reklam

C) firmadaxili reklam

E) maliyyə resursları

D) müəyyən planlar


471. Mürəkkəb xarakterə malik reklam verilərkən əsas diqqət nəyə yönəldilməlidir? A ) tezliyə

B) büdcəyə

C) maliyyə resurslarına

D) bazarın həcminə

E) bazarın ölçüsünə
472. Aşağıdakı aiddir:

Bu reklam növü yayılarkən əvvəlcə canlı elan verilməli, sonra isə reklamın əhatə dairəsinə diqqət yetirilməlidir

A ) təsdiqedici xarakterə malik olan reklam

B) mürəkkəb xarakterə malik reklam

C) izahedici mətnə malik reklam

D) emosional mətnə malik reklam

E) xüsusi reklam
473. Əgər məhsul daimi gəlir vermirsə hansı tədbir yerinə yetirilməlidir?

A) reklamın tezliyinə, xüsusən də onun fasiləsizliyinə diqqət yetirməklə yanaşı alıcıları impulsiv reklam vasitəsilə mal alışını həvəsləndirməli

B) reklam fəaliyyətini gücləndirməli

C) planlar üzərində nəzarət həyata keçirilməli

D) reklam büdcəsi yoxlanılmalı

E) reklamın yayım vasitələri müəyyən edilməli


474. Məqsəd bazarında rəqiblərin aktiv reklam kompaniyasının həyata kecirildiyi şəraitdə firma əsas diqqəti nəyə yönəltməlidir?

A) reklamın impulsiv qaydada verilməsinə və tezliyinə

B) istehlak malları üzərində reklama

C) stimullasdırıcı reklama

D) reklamın yerləşdirilməsinə

E) reklam büdcəsinin hazırlanmasına


475. Rəqiblərin reklama kifayət qədər pul vəsaiti xərclədiyi şəraitdə əsasən nəyə diqqət yetirilməlidir?

A) reklamın əhatə dairəsinə və fasiləsizliyinə

B) birbaşa poçt reklamına

C) reklam büdcəsinin hazırlanmasına

D) reklamın yerləşdirilmə formasına

E) reklamın fəaliyyətinə


476. Firmanin bazar payının artırılması məsələsi qarsıya qoyulduqda əsasən nəyə diqqət yetirmək lazımdır?

A) reklamın tezliyinə, onun impulsiv qaydada verilməsinə

B) reklamın fəaliyyətinə

C) reklamın əhatə dairəsinə

D) reklamın fasiləsizliyinə

E) birbaşa poct reklamına


477. Aşağıdakı amillər aiddir:

1. Kompaniyanın ümumi məqsədləri və strategiyası

2. hər bir reklam vasitəsinin auditoriyasının xarakteri və ölcüsü

3. cografi əhatə dairəsi

4. reklam vasitəsinin motivlilik əhəmiyyəti, gəlirlilik dərəcəsi, rentabellik səviyyəsi

A ) KİV-nin seçilməsi zamanı nəzərə alınan marketinq amillərinə

B) informasiya xarakterli reklama

C) məhsul satışı bazarına

D) reklam büdcəsinə

E) firmanın markasına


478. Reklam fəaliyyətini həyata kecirən firmaların qarşısında duran ən mürəkkəb məsələlərdən biri hansıdır?

A) reklama nə qədər vəsait ayrılmasını müəyyənləşdirmək

B) reklamı yerləşdirmək

C) məhsul satışı bazarını genişləndirmək

D) məhsulun alınmasına istehlakçını inandırmaq

E) reklam yayım vasitələrini muəyyən etmək


479. Reklam büdcəsinin işlənib hazırlanması 2 istiqamətdə qərar qəbul edilməsini nəzərdə tutur. Onlar hansılardır?

A ) reklama ayrılan ümumi vəsaitin məbləğinin təsdiq edilməsi, həmin vəsaitin istifadə qaydalarının müəyyən edilməsi

B) birbaşa poçt reklamının yerinə yetirilməsi və reklam büdcəsinin yoxlanılmasiı

C) reklam büdcəsinin yoxlanılması və reklama ayrılan ümumi vəsaitin məbləğinin təsdiq edilməsi

D) firmanın markasına baglılığı yaratmaq və birbasa poçt reklamının yerinə yetirilməsi

E) satışın həcminin artmasının müəyyən edilməsi və reklam müraciətlərinin yaradılması


480. Əsasən nə vaxt reklamın rolu yüksəldikcə reklam büdcəsinin həcmi də artır?

A) tələbin formalasmasında və satışın həcminin artırılmasında

B) reklam gondəricisi müəyyən ediləndə

C) məhsul satışı bazarı genişləndikdə

D) məhsulun xarakteri üzrə informasiya toplandıqda

E) məhsulun alınmasına istehlakçı inandırıldıqda


481. Məhsulun həyat dovranının bir sira mərhələlərində firma qarşıya qoyduğu məqsədlərdən asılı olaraq nələri tətbiq edir?

A ) reklam taktikası və strategiyasını

B) informasiya xarakterli reklamı

C) reklam göndəricisini

D) reklam fəaliyyətini

E) reklamın yayım vasitələrini


482. Satışın həcmi ilə mənfəətin məbləği arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılıq mövcud olduqda müəssisə nə edir?

A) məhsul satışının həcmini artırmağa calışır

B) məhsulun alınmasına istehlakçını inandırır

C) reklam büdcəsini hazirlayir

D) məhsulun xarakteri üzrə informasiya toplayır

E) reklamın yayım vasitələri müəyyən edilir


483. Müəssisənin məhsulu öz keyfiyyətinə görə rəqiblərin oxşar məhsullarından ciddi surətdə geri qalırsa, bu halda muəssisə nə edir?

A) həmin məhsulun reklamına böyuk vəsait xərcləməyə məcbur olur, nəticədə reklam xərclərinin səviyyəsi yuksək olur, budcə artırılır

B) yenidən məqəsədli auditoriya müəyyənləşdirilir

C) reklam büdcəsi yenidən müəyyənləşdirilir

D) məhsul satışı bazarı genişləndirilir

E) məhsulun xarakteri uzrə informasiya toplanılır


484. Aşağıdakılar aiddir:

1. mövcud vasitələrdən hesablama metodu

2. satışın məbləğinə nisbətən faizlə hesablama metodu

3. qarşıya qoyulan məqsədlərdən və vəzifələrdən asılı olaraq hesablama metodu 4. rəqiblərə əsaslanan hesablama metodu

5. xərclərin planlaşdırılması əsasında hesablama

A) reklam büdcəsinin həcminin hesablanması metodları

B) maliyyə resursları

C) rəqiblərin reklam xərcləri

D) məhsulun differensiallaşdırılması

E) reklam yayım vasitələrinin müəyyən edilməsi


485. Məhsul çeşidi genis olduqda və reklam bir məhsul üzrə həyata kecirildikdə əsasən nə həyata keçirilir?

A ) nisbət göstəricisində dəqiqləşdirmə

B) bazarın həcm və olcusu müəyyən edilir

C) reklam fəaliyyəti gücləndirilir

D) reklam istehlakçılarının sayi azalır

E) firmanın bazar payı aşağı düşür


486. Reklam xərclərinin satışa nisbəti göstəricisi təsdiq edildikdən sonra ən vacib məsələ nədir?

A) qarşıdan gələn ilə satışın həcmini proqnozlaşdırmaq

B) məhsulların differensiallaşdırılması

C) bazarin həcm və ölçüsünün müəyyən edilməsi

D) firmanın bazar payının artırılması

E) reklam qrafikinin ardıcıllığıni müəyyənləşdirmək


487. Reklam büdcəsi işlənib hazırlandıqdan sonra hansi işlər həyata kecirilir?

A ) müxtəlif yayim vasitələri və reklam tədbirləri üzrə bölüşdürülməsi

B) firmanın bazar payının artırılması

C) reklam fəaliyyətini gücləndirmək

D) məhsulların differensiallaşdırılması

E) reklam vasitələrinin secilməsi


488. Aşağidakılar aiddirlər: A) yerli istehsalçilardan malların əldə edilməsi mümkün olmadığı halda xaricdən mal almaq və ya xidmət göstərmək zəruriliyi olduğu zaman B) xaricdə oz əmtəələrini sataraq və ya xarici bazarlarda xidmət göstərərək mənfəət əldə etmək arzusu olan zaman C) müxtəlif olkələrdə alıcılar və satıcılar arasında vasitəçi olarkən və s.

A) ticarətdə bazar subyektlərinin müxtəlif səbəblərə görə iştirak edə bildikləri ayrı-ayrı saziş növlərinə

B) reklam tezliyinə

C) reklam qrafikinə

D) firmanın bazar payının artırılmasına

E) reklam fəaliyyətinin gücləndirilməsi


489. Kommersiyada həyata kecirilən sazişləri müxtəlif əlamətlərə görə bir necə növə bölmək olar. Onlar hansılardır?

A ) 1) alqı-satqı sazişləri 2) əmtəə mübadiləsi sazişləri 3) Barter sazişləri

B) reklam büdcəsini müəyyən edən sazişlər

C) məhsulların differensiallaşdırılması sazişləri

D) məqsədlərin muəyyən edilməsi sazisləri

E) maliyyə resursları sazişləri


490. Aşağıdaki fikir aiddir: Xarici partiyalarla kommersiya xarakterli kontraktların yerinə yetirilməsi

A) alqı-satqı sazişləri

B) əmtəə mubadiləsi sazişləri

C) barter sazişləri

D) maliyyə resursları sazişləri

E) reklam budcəsini müəyyən edən amillər


491. Xarici saziş nədir?

A ) satıcı ölkənin sərhədindən xarici alıcıya satılmaq üçün çıxarılan əmtəələrin satışıdır

B) daxili bazarda satılması nəzərdə tutulan xarici malların ölkəyə gətirilməsi

C) məqsədlərə uyğun olaraq muvafiq tədbirlərin hazırlanması və planlaşdırılması

D) reklam muddətinin davametmə muddəti

E) reklam kompaniyasının əsas ideyası


492. Kommersiyada əmtəə mubadiləsi əməliyyatlarının formaları sırasına daxil deyil;

A) maliyyə resursları

B) barter sazişləri

C) kompensasiya razılaşmaları

D) klirlent sazişləri

E) qarşılıqlı tədaruk


493. Kompensasiya sazişi nədir?

A ) eyni dəyərlə əmtəələrin qarşılıqlı göndərişlərini nəzərdə tutan alqı-satqı mübadiləsidir

B) reklam fəaliyyətinin gücləndirilməsidir

C) reklamın marketinq kompleksində roludur

D) reklam istehlakçılarının sayıdır

E) maliyyə resuruslarıdır


494. Müəssisənin istehsal satış problemlərinin həll edilməsində daha çox nə əhəmiyyət kəsb edir?

A) ictimaiyyətlə işguzar əlaqənin yaradılması

B) təbliğat müraciətlərinin hazırlanması

C) müxtəlif xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi

D) gənclərin firmalarda işlə təmin olunması

E) firmanın xarici ölkələrdə tanınması


495. Əmtəənin həyat dövrünün bazara çıxarılma mərhələsində hansı reklamdan istifadə olunmalıdır?

A) məlumatlandırıcı reklam

B) prestij reklamı

C) xatırladıcı reklam

D) stimullaşdırıcı reklam

E) vadaredici reklam


496. Aşağıda sadalananlardan hansılar geniş auditoriya əhatəsinə görə reklamlara aiddirlər?

A) lokal, regional, ümummilli, beynəlxalq, qlobal

B) əmtəə, prestij, reklam ideyası şəxsiyyət, ərazi

C) məlumatlandırıcı, nəsihətverici, xatırladıcı

D) kommersiya, sosial, siyasi

E) sosial, qeyri-kommersiaya, kommersiya


497. Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar reklamın sifarişçiləri qismində çıxış edirlər?

A) reklamverici

B) reklam agentliyi

C) mediabayer

D) kopirayter

E) hamısı


498. Aşağıda sadalananlardan hansılar nəsihətverici reklamın əsas məsələsinə aiddirlər?

A) reklam olunan əmtəənin əldə olunmasına alıcını inandırmaq

B) yeni əmtəə barədə biliklərin və məlumatların formalaşdırılması

C) əmtəə barədə informasiyanın istehlakçıların hafizəsində qorunub saxlanılması

D) istehlakçını dərhal hərəkət etməsinə təhrik etmək

E) hamısı


499. Aşağıda sadalanan reklamlardan hansı dövlət və ictimai maraqları təmsil edir və xeyriyyəçilik məqsədlərinə çatmağa yönəldilib?

A) sosial reklam

B) biznes-reklam

C) imic reklamı

D) siyasi reklam

E) qeyri-etik reklam


500. Aşağıda sadalanan təriflərdən hansı səhvdir?

A) reklam – istehlakçıların davranışları manipulyasiyası üsuludır

B) reklam – marketinq kommunikasiya sisteminin hissəsidir

C) reklam – sosial kommunikasiya növüdür

D) hamısı

E) heç biri


501. Kommunikasiya nədir

A) 2 və daha çox subyekt arasında informasiya mübadiləsi prosesi

B) informasiya prosesi

C) informasiya ötürücüsü

D) subyektin informasiya mübadiləsi

E) istehlakçı kateqoriyası


502. Marketinqin kommunikasiya sistemi istehlakçılara təsir vasitəsi kimi hansı elementləri və hansı istiqamətdə stimullaşdırma tədbirləri kompleksini özündə birləşdirir?

A) 4 element 4 istiqamətdə-reklam, satışın stimullaşdırılması, şəxsi satış, ictimaiyyətlə əlaqə

B) 2 element 2 istiqamətdə-reklam, şəxsi satış

C) 2 və daha çox element-reklam, firmadaxili sistem, ictimaiyyətlə əlaqə

D) 2 element 2 istiqamətdə-satışın stimullaşdırılması, marketinq kompleksi

E) 4 element 4 istiqamətdə-reklam satışın stimullaşdırılması, ictimaiyyətlə əlaqə, firmadaxili system


503. Şifraçma nədir

A) göndəricinin ötürdüyü məlumatları qəbul edən tərəfin manevrə prosesidir

B) müraciəti yaradan və göndərən tərəfdir

C) əlaqə prosesində ətraf mühit amillərinin planlaşdırılmamış müdaxiləsinin mənfi təsiridir

D) informasiya yayım vasitəsidir

E) fikrin, ideyanın rəmzi şəkildə ifadə olunması prosesidir


504. Aşağıdakılar aiddir: məlumatlılıq, biliklilik, rəğbət bəsləmə, üstünlük vermə, inanma, bazarlıq

A) məqsədli auditoriyanın müəyyənləşdirilməsi

B) informasiya yayım vasitəçilərinin seçilməsi

C) arzu olunan cavab reaksiyasının müəyyənləşdirilməsi

D) müraciətin seçilməsi

E) müraciət mənbəyini səciyyələndirən əlamətlərin seçilməsi


505. Məlumatlılıq, biliklilik, rəğbət bəsləmə, üstünlük vermə, inanma, bazarlıq kimi vəziyyətlər hansı mərhələlərdə birləşdirilir?

A) dərketmə, rəftarın biruzə verilməsi, emosiyalar

B) qavrama, dərketmə

C) rəftarın biruzə verilməsi, qavrama, dərketmə

D) hissetmə, emosiyalar, rəftarın biruzə verilməsi

E) anlama, dərketmə


506. Onlara kütləvi və seçmə təsir vasitələri, özünə xas mühit, hadisə xarakterli tədbirlər aid edilir:

A) qeyri şəxsi rabitə kanalları

B) müraciət forması

C) şəxsi rabitə

D) bərabərhuquqlu rabitə

E) əks rabitə kanalları


507. Reklam nədir?

A) ümumi kommunikasiya sistemidir

B) marketinqin daxili əlaqələndirilməsidir

C) yalnız 1 fəaliyyət növü ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirilən marketinq sistemidir

D) marketinqin xarici əlaqələndirilməsidir

E) marketinqin əsas məqsədinə nail olmağa maneə yaradan kommunikasiya sistemidir


508. Reklam fəaliyyətinin qarşısında duran məqsədlər? Dolğun cavabı tapın:

A) firma, firmanın məhsul və markasına üstünlük verilməsi, məhsulun bu və ya digər parametrlerini, onun tədbiq sahələrini və s. istehlakçıların yadına salmaq, və bununla da satışın həcminin stabilləşdirilməsinə nail olmaq

B) məhsulun bu və ya digər parametrlərini onun tədbiq sahələrini və s. İstehlakçıların yadına salmaq

C) məhsul satışını bərabərləşdirmək

D) konkret məhsula tələbatı azaltmaq

E) istehlakçını cəlbetmə


509. Reklamın marketinq təsnifatı nəyi özündə birləşdirir?

A) reklamın kimin adından verilməsi üzrə növlərə ayrılmasını, bu zaman hər 1 reklam növünün əhatə etdiyi auditoriyaya görə hansı reklam vasitəsilə yayılmasına görə hansı əsas və məqsəd üçün verilməsinə görə daha xırda xüsusi növlərə

B) reklamın büdcəsini müəyyənləşdirməyi

C) istehlakçıları cəlbetməyi

D) ayrılmasınıfirmadaxili münasibətlər

E) satışın həcminin


510. Reklam növünün yayım formalarına aid deyil:

A) müxtəlif kanallar adından verilən reklam

B) istehsalçıların adından reklam

C) fərdi şəxslər adından reklam

D) topdan və pərakəndə ticarətçilər tərəfindən verilən reklam

E) hökumət, ictimai təşkilatlar və qruplar adından verilən reklam


511. Aşağıdakılar aiddir: Əhatə etdiyi auditoriyaya görə:

1) fərdi istehlakçıya görə

2) topdan və pərakəndə ticarətçiyə

3) hökumətə, ictimai təşkilat və qruplara, firmanın öz işçilərinə və qulluqçularına yönəldilir

A) istehsalçıların adından verilən reklama

B) topdan və pərakəndə ticarətçilər tərəfindən verilən reklama

C) fərdi şəxslər adından verilən reklama

D) ictimai təşkilatlar adından verilən reklama

E) hökumət və qruplar adından verilən reklama
512. Hökumət, ictimai təşkilatlar və qruplar adından verilən reklama aid deyil:

A) yayılma vasitəsinə görə yerli qəzetlər, plakatlar həmçinin kabel televiziyası vasitəsilə yayılan reklama ayrılır

B) dövlət təşkilatlarına, çəmiyyətlərə və assosasiyalara yönəldilən reklam

C) dövlət təşkilatlarına və geniş istehlakçı kütləsinə yönəldilən reklam

D) reklam zamanı əsas məqsəd siyasi və kommersiya sahəsində nailiyyətlər əldə etmək məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini yüksəltməkdən ibarətdir

E) əhatə dairəsinə görə fərdi istehlakçıların qruplara yönəldilən reklam


513. Ticarət sahəsinə yönəldilən reklamın əsas məqsədi nədir?

A) ticarət sahəsinə yönəldilən reklam ticarətçilərinin reklam olunan məhsulun ehtiyatını yaratmaq, onların satışını həyata keçirməkdə maraqlarını artırmaq

B) reklam lövhələri, poçt vasitələri, kataloqlar, kuponlarla yayılan reklamlar vasitəsilə istehlakçıyı cəlb etmək

C) konkret məhsulun alınmasının həvəsləndirilməsi

D) siyasi və kommersya sahəsində nailiyyətlər əldə etmək məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini yüksəltməkdən ibarətdir

E) reklam olunan məhsulun şəxsi istifadə üçün alınmasını həvəsləndirmək


514. Bu reklamın həyata keçirilməsində əsas məqsəd geniş əhali kütləsində firmanın və onun məhsulunun müsbət obrazını yaratmaqdır:

A) imic reklamı

B) sabitlik reklamı

C) həvəsləndirici reklam

D) mütəxəssislərə yönəldilən reklam

E) ticarət sahəsinə yönəldilən reklam


515. İmic reklamı üçün ən səmərəli yayım vasitəsinə aid deyil:

A) əhali arasında açıq reklam

B) televiziyada reklam rolikləri

C) reklam lövhələri

D) nəqliyyat vasitələrində reklam

E) qəzet və jurnallarda reklam


516. Aşağıdakılar aiddirlər: Alıcıların tələbatlarının artırılmasına, mal alışının stimullaşdırılmasına yönəldilir.

A) stimullaşdırıcı reklam

B) imic reklamı

C) mütəxəssislərə yönələn reklam

D) həvəsləndirici reklam

E) sabitlik reklamı


517. Stimullaşdırıcı reklamın əsas vəzifəsinə aiddir?

A) firmanın məhsuluna olan tələbatın stimullaşdırılmasını həyata keçirmək, alıcıları mal alışına həvəsləndirməkdən ibarətdir

B) geniş əhali kütləsində firmanın və onun məhsulunun müsbət obrazını yaratmaq

C) texniki xarakter daşımaq

D) reklam olunan məhsulun şəxsi istifadə ücün alınmasını həvəsləndirmək

E) səmərəli yayım vasitəsi


518. Stimullaşdırıcı reklama aid deyil:

A) bu reklam üçün əsas səmərəli yayım vasitəsi firmanın fəaliyyəti, sərgilərdə istirak etmək və s. aiddir

B) alıcıların tələbatının artırılmasına yönəldilir

C) imic reklamın tərkib hissəsi hesab olunur

D) reklamın əsas vəzifəsi alıcıları mal alışına həvəsləndirməkdən ibarətdir

E) bu reklam zamanı reklam elanlarını verərkən imic reklamının elementləri də göstərilir


519.Sabitlik reklamı üçün ən səmərəli yayım vasitəsinə aid edilir?

A) televiziyada reklam rolikləri

B) firmanın məhsulu haqqında gizli reklamın verilməsi

C) sərgiərdə iştitak etmək

D) firmanın fəaliyyəti haqqında məqalə şəklində gizli reklamın verilməsi

E) daimi tərəf müqabillərə firmanın illik fəaliyyəti barədə hesabatın göndərilməsi


520. Qəzet və jurnallarda yayılan reklamlar, yayılma yeri və ərazi dairəsinə görə hansı mətbuata bölünür?

A) yerli və mərkəzi

B) beynəlxalq

C) müassir

D) daxili və xarici

E) yerli və xarici


521. Kommersiya qəzetlərinə aid deyil:

A) siyasi xəbərlər

B) biznes problemləri

C) valyuta mərkəzləri

D) birja məlumatları

E) məhsul və qiymətlər haqqında məlumatlar


522. Aşağıdakılar aiddir:

1) bu qəzetlər daha kütləvi hesab olunur

2) onların oxucuları arasında biznesmenlərin, iş adamlarının xüsusi çəkisi nisbətən az olur.

A) məlumatlar qəzeti

B) kommersiya qəzeti

C) reklam kommersiya qəzeti

D) ümumi qəzetlər

E) xüsusi qəzetlər


523. Reklamın bu növü ən bahalı və yüksək səmərə verən kütləvi reklam növü hesab olunur.

A) televiziyada reklam

B) qəzet və jurnallarda yayılan reklam

C) sabitlik reklamı

D) stimullaşdırıcı reklam

E) imic reklamı

524. Bu reklam növü onların yanından piyada və nəqliyyat vasitələrində keçib gedən insanlara ünvanlanır:

A) reklam şitləri

C) metroda reklam

B) televiziyada reklam

D) radioda reklam

E) sabitlik reklamı


525. Reklamın bu forması vətəndaşların ixtisasları, maraqları və digər xüsusiyyətləri üzrə məlumatları olmadığı hallarda kütləvi tələbat mallarının reklamını həyata keçirmək məqsədi daşıyır:

A) birbaşa poçt reklamı

B) istehlak malları üzərində reklam

C) televiziyada reklam

D) imic reklamı

E) informasiya xarakterli reklam


526. İnandırıcı və tövsiyə xarakterli reklama aid deyil

A) məhsul haqqında, onun tədbiqi sahələri və s. haqqında məlumat vermək

B) əsas məqsədi firmanın məhsuluna və markasına üstünlük verilməsi

C) həmin məhsulun alınmasına istehlakçını inandirmaq

D) satışın həcminin artması mərhələsində tədbiq edilir

E) firmanın markasına bağlılıq yaratmaq


527. Reklam strategiyasının müəyyənləşdirilməsi hansı elementlərin seçilməsi əsasında formalaşır?

A) reklam müraciətlərinin yaradılması və reklamın yayım vasitələri

B) reklam müraciətinin hazırlanması və reklam fəaliyyəti

C) reklam fəaliyyəti və reklam büdcəsinin hazırlanması

D) reklam büdcəsinin hazırlanması və reklam müraciətlərinin yaradılması

E) reklam göndəricisi və reklam fəaliyyəti


528. Reklamın strategiyasının hazırlanması prosesində aşağıdakı məsələlərdən hansının həll edilməsi lazım gəlmir?

A) reklam büdcəsinin yoxlanılması

B) məqsədli auditoriyanın müəyyənləşdirilməsi

C) reklam kompaniyasının əsas ideyasının və məqsədlərin müəyyən edilməsi

D) reklamın yerləşdirilməsi formasının seçilməsi

E) reklam tədbirlərinin ardıcıllıqla həyata keçirilməsinin ən optimal vaxtlarının müəyyənləşdirilməsi


529. Aşağıdakılardan hansı institusional reklamına aiddir:

A) müdafiə reklamları

B) istehsal-texniki təyinatlı məhsulların reklamları

C) korporativ

D) strateji

E) hamısı


530. Reklam tədbirlərinin hazırlanması zamanı ən vacib məsələlərdən biridir:

A) məhsulun istehlakçı auditoriyası və bazar uyğunlaşdırılmasının araşdırılması

B) müəyyən qanunlar qəbul etmək

C) reklam strategiyasını müəyyənləşdirmək

D) məhsul satışı bazarını genişləndirmək

E) reklam büdcəsini müəyyən etmək


531. Reklam tədbiri yazılı şəkildə tərtib edilir və reklam planında xüsusi yer tutur. Məhz bunun nəticəsində təklif olunan məsələlər sırasına daxil deyil:

A) reklam büdcəsini müəyyən etmək

B) reklam qrafikinin uyğunluğunu müəyyənləşdirmək

C) reklam qrafikinin ardıcıllığını müəyyənləşdirmək

D) reklam vasitələrinin növünü, onlardan necə istifadə olunmasını əsaslandırmaq

E) reklam vasitələrinin seçilməsini əsaslandırmaq


532. Reklam kompaniyasının tərtib olunan planının sonunda əsasən nələri göstərmək olar?

A) reklam elanlarının davam etmə müddətini, texniki imkanları, büdcə məhdudiyyətlərini

B) büdcə məhdudiyyətlərini, texniki imkanları, reklam şitlerinin sayını müəyyənləşdirməyi

C) texniki imkanları, reklam yayım vasitələri

D) reklam kompaniyasının əsas ideyasını və reklam elanlarının davam etmə müddətini

E) büdcə məhdudiyyətini, reklam elanlarının davam etmə müddətini


533. Vəzifələrə aid deyil:

A) firmanın bazar payının artırılması

B) emosional mətnə malik reklam verilərkən fasiləsizlik ön plana çəkilməlidir

C) izahedici mətnə malik olan reklam verilərkən əvvəlcə tezliyə, sonra isə impulsivə yayıma diqqət yetirməlidir

D) mürəkkəb xarakterə malik reklam verilərkən əsas diqqət tezliyə yönəldilməlidir

E) firmanın məhsuluna alıcıların diqqətini cəlb etmək


534. Marketinqin tədbiqi ilə bağlı məsələlərə aid deyil

A) emosional mətnə malik reklam verilərkən fasiləsizlik ön plana çəkilməlidir

B) kutləvi informasiya vasitələrinin seçilməsindən sonra nə qədər çap səhifəsi və yaxud efir vaxtı əldə etmək lazım olduğunu müəyyənləşdirmək

C) firma bazara yeni məhsul çıxararkən reklamın əhatə dairəsinin genişliyinə və fasiləsizliyinə diqqət yetirməlidir

D) firmanın bazar payının artırılması məsələsi qarşıya qoyulduqda, reklamın tezliyinə, onun impulsiv qaydada verilməsinə diqqət yetirmək lazımdır

E) KIV-in seçilməsi zamanı bir sıra marketinq amilləri nəzərə alınmalıdır


535. KIV-in seçilməsi zamanı nəzərə alınan marketinq amillərinə aid deyil

A) reklam fəaliyyətinin gücləndirilməsi

B) kompaniyanın ümumi məqsədləri və strategiyası

C) coğrafi əhatə dairəsi

D) hər bir reklam vasitəsinin auditoriyasının xarakteri və ölçüsü

E) reklam vasitəsinin motivlilik əhəmiyyəti, gəlirlilik dərəcəsi, rentabellik səviyyəsi


536. Reklamın idarə edilməsi nələri özündə birləşdirir?

A) reklamın yayım vasitələrinin müəyyən edilməsini

B) məqsədlərə uyğun olaraq müvafiq tədbirlərin hazırlanması və planlaşdırılmasını

C) planların yerinə yetirilməsini

D) planlar üzərində nəzarətin həyata keçirilməsini

E) məqsədlərin müəyyən edilməsini


537. Reklam büdcəsinin hesablanmasında hansı üsullardan istifadə edilməsini müəyyənləşdirməzdən əvvəl büdcənin formalaşmasına təsir göstərən bir neçə amillər nəzərə alınmalıdır. Həmin amillər sırasına daxil deyil:

A) reklam istehlakçılarının sayı

B) reklamın marketinq kompleksində rolu

C) məhsulların diferensiallaşdırılması

D) bazarın həcmi və ölçüsü

E) maliyyə resursları

538. Reklam büdcəsinin həcmi əsasən nədən asılıdır?

A) məqsədli auditoriyanın həcmindən, əhatə dairəsindən, bazarın həcmindən və ölçüsündən

B) reklam istehlakçılarının sayından, məhsulun həyat dövranının mərhələlərindən

C) maliyyə resurslarından, məhsulun həyat dövranının mərhələlərindən

D) büdcənin formalaşmasından

E) reklam büdcəsinin hesablanmasından


539. Firmalar adətən ilk mərhələdə məhsullarını xırda bazarlara çıxardırlar. Bunun səbəbi nədir?

A) xırda bazarlarda reklama kifayət qədər vəsait xərcləmək daha səmərəli hesab olunur

B) alıcı qüvvəsi güclü olur

C) xırda bazarlarda məhsullara tələbat güclüdür

D) xırda bazarlarda köhnə məhsullar demək olar ki, yox səviyyəsindədir

E) iri bazarlara nisbətən xırda bazarlarda məhsullar həcmcə çox satılır


540. Senaye məhsulları, xüsusən də istehsal vasitələri bazarında geniş reklam vermək səmərəli hesab olunmur. Bunun səbəbi nədir?

A) istehlakçıların sayı məhdud olduğundan

B) reklamın həcmi və ölçüsündən

C) reklam büdcəsinin geniş olduğundan

D) reklamın marketinq kompleksində rolundan

E) maliyyə resusrslarından


541. Maliyyə resurslarına aid deyil:

A) müəssisə sadə reklam verməklə kifayətlənir və reklamın tez-tez tekrar olunmasına ehtiyac hiss etmir

B) ümummilli bazara məhsul çıxarılması üzrə reklam xərcləri çox yüksək olur

C) reklam xərclərini yalniz geniş maliyyə imkanlarına malik olan iri müəssisələr özlərinə rəva bilirlər

D) firmaların reklam büdcəsinin həcmi onların maliyyə imkanlarından çox asılıdır

E) geniş maliyyə imkanlarına malik olmayan firmalar və bazara məhsul çıxararkən geniş reklam kompaniyası keçirmək böyük məbləğdə reklam xərclərinə yol vermək imkanlarına malik olmurlar


542. Reklam büdcəsinin hesablanması üsullarından biri səhvdir:

A) reklam istehsalçılarının sayının hesablanması

B) satışın məbləğinə nisbətən faizlə hesablama metodu

C) mövcud vəsaitlərin hesablama metodu

D) rəqiblərə əsaslanan hesablama metodu

E) xərclərin planlaşdırılması əsasında hesablama


543.İki və daha çox subyekt arasında informasiya prosesi nədir?

A) Kommunikasiya

B) reklam

C) şifraçma

D) stimullaşdırıcı reklam

E) sabitlik reklamı


544. Marketinqin kommunikasiya sisteminin yaradılmasını və həyata keçirilməsini zəruri edir?

A) istehsal edilən məhsula tələbat yaratmağı, məhsul satışını həvəsləndirməyi, bu məqsədlə öz istehlakçılarına zəruri informasiya ötürməyi və s. tələb edir və bu kimi tələblərin həyata keçirilməsi, onlardan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi

B) marketinqin daxili əlaqələndirilməsi

C) marketinqin xarici əlaqələndirilməsi

D) informasiya yayım vasitəsi

E) subyektin informasiya mübadiləsi


545. Firmalar öz vasitəçilərinə nələri öyrədirlər?

A) ticarət heyətinə istehlakçılarla ünsiyyətdə olmağı, məlumat yaymağı və onlardan zəruri məlumat əldə etməyi

B) müraciət etməyi

C) məhsul satışını bərabərləşdirməyi

D) reklamın büdcəsini müəyyənləşdirməyi

E) konkret məhsula tələbatı azaltmaq


546. Aşağıdakı alimlərdən hansı marketinq kommunikasiya sistemini sxem şəklində göstərmişdir?

A) F.Kotler

B) P.Releyşnz

C) A.Vaslou

D) Q.Armstonq

E) Ş.Fure

547. Marketinqin kommunikasiya sistemi nəyi nəzərdə tutur?

A) firma ilə vasitəçilər, istehlakçılar və digər auditoriyaları arasında əks əlaqə yaradılmasını

B) məqsədli auditoriyanın müəyyənləşdirilməsini

C) informasiya yayım vasitəçilərinin seçilməsini

D) müraciətin seçilməsini

E) müraciət mənbəyini səciyyələndirən əlamətlərin seçilməsini


548.Ümumi kommunikasiya sistemidir?

A) reklam

B) şifracma

C) maliyyə resursları

D) hazırlıq mərhələsi

E) regional sorğu


549. Satıcılarla alıcılar arasında birbaşa münasibətlərin yaradılması bu məqsədlə kommunikasiyanın müxtəlif vasitələrindən istifadə etməklə məhsul satışınının həyata keçirilməsidir?

A) birbaşa marketinq

B) şəxsi satış

C) ictimaiyyətlə əlaqə

E) istehlakçı kateqoriyası

D) satışın stimullaşdırılması


550.İstehlakçı kateqoriyası nələri tələb edir?

A) özünə məxsus əlaqə üsullarının tədbiq edilməsini, müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini

B) fərdi sexlər adından verilən reklamı

C) ictimai təşkilatları adından verilən reklamı

D) hökumət və qruplar adından verilən reklamı

E) topdan və pərakəndə ticarətçilər tərəfindən verilən reklamı


551. Marketinqin kommunikasiya sistemində 2 əsas məsələnin ətraflı araşdırılması olduqca mühim əhəmiyyət kəsb edir. Onlar hansılardır?

A) 1) səmərəli əlaqələrin islənib hazırlanması prosesi və onun əsas mərhələləri, 2) stimullaşdırma kompleksinin yaradılması

B) 1) anlama, 2) dərketmə

C) 1) rəftarın biruzə verilməsi, 2) arzu olunan cavab reaksiyasının müəyyənləşdirilməsi

D) 1) fikrin, ideyanin rəmzi şəkildə ifadə olunması prosesi, 2) müraciətin seçilməsi

E) 1) şəxsi rabitə kanalları, 2) marketinqin daxili əlaqələndirilməsi


552. Marketinq kommunikasiya sistemi özündə neçə tərkib elementi birləşdirir?

A) 9


B) 7

C) 8


D) 4

E) 2
553. Marketinqin kommunikası sisteminin özundə birləşdirdiyi 9 tərkib elementdən 2-si əlaqənin əsas iştirakçılarıdır. Onlar hansılardır?

A) göndərici və qəbuledən

B) kanallar və kodlaşdırma

C) müraciət və şifraçma

D) göndərici və müraciət

E) nəticə və şifraçma
554. Aşağıdakı fikir marketinq və kommunikasiya prosesinin hansı növünə aiddir? fikrin, ideyanın rəmzi şəkildə ifadə olunması

A) kodlaşdırma

B) müraciət

C) kanal


D) qəbuledən

E) nəticə


555. Aşağıdakı fikirlərdən hansı marketinq kommunikasiya prosesinin müraciət formasına aiddir?

A) göndəricinin ötürdüyü məlumat dəstidir

B) fikrin, ideyanın rəmzi şəkildə ifadə olunmasıdır

C) göndərici tərəfin göndərdiyi müraciət olan şəxsdir

D) müraciətlə qəbuledən tərəfdə təmas nəticəsində yaranan rəy, fikir formalaşmasıdır

E) göndərici qəbuledən tərəfdə əldə etdiyi məlumatlar toplusudur


556. Marketinq sahəsinin əlaqələndiricisinin həyata keçirməli olduğu islər sırasına daxil deyil:

A) rəftarın biruzə verilməsi

B) məqsədli auditoriyanın müəyyənləşdirilməsi

C) müraciətin seçilməsi

D) informasiya yayım vasitəçilərinin seçilməsi

E) müraciət mənbəyini səciyyələndirən əlamətlərin seçilməsi


557. Aşağıdakı fikir aiddir: Məqsədli auditoriya konkret əmtəəyə üstünlük verib lakin onun alınması barədə qərar qəbul etməyə bilər. Bu halda əlaqələndirici reklam və satışın həvəsləndirilməsi tədbirlərindən istifadə etməklə məqsədli auditoriyanı firmanın məhsulunu almağa inandırmalıdır:

A) inanma

B) rəğbət bəsləmə

C) üstünlük vermə

D) biliklilik

E) bazarlıq etmə


558. Əlaqələndirici, arzuolunan cavab reaksiyası formalaşdıran cazibədar dəlil və ya mövzu fikirləşib tapmalıdır. Dəlillərin 3 tipini fərqləndirirlər, onlar hansılardır?

A) 1) məqsədəuyğun dəlillər, 2) emosional dəlillər, 3) əxlaqi dəlillər

B) 1) emosinal dəlillər, 2) əxlaqi dəlillər, 3) xüsusi dəlillər

C) 1) ümumi dəlillər, 2) məqsəduyğun dəlillər, 3) əxlaqi dəlillər

D) 1) əxlaqi dəlillər, 2) şərti dəlillər,3) emosional dəlillər

E) 1) məqsədəuyğun dəlillər, 2) əxlaqi dəlillər, 3) ümumi dəlillər


559. Adətən rabitə kanallarının 2 növünü fərqləndirirlər. Onlar hansılardır?

A) şəxsi və qeyri şəxsi

B) ümumi və xüsusi

C) sadə və mürəkkəb

D) adi və qeyri adi

E) sadə və ümumi


560. Müraciətin məqsədli auditoriyaya təsiri nədən asılıdır?

A) müraciətin quruluşundan

B) müraciət formasından

C) informasiya yayım vasitələrinin seçilməsindən

D) müraciətin seçilməsindən

E) müraciətin məzmunundan

561. Kütləvi və seçmə təsir vasitələrinin özündə birləşdirdiyi reklam vasitələri sırasına aid deyil:

A) internetlə əlaqə

B) jurnallarla reklam göndərilməsi

C) qəzetlərlə reklam göndərilməsi

D) poçtla birbaşa reklam göndərilməsi

E) lövhələr və plakatlar


562. Reklam strategiyasının müəyyənləşdirilməsi əsasən nəyin əsasında formalaşır?

A) reklam müraciətlərinin yaradılması

B) informasiya yayım vasitəsinin

C) marketinqin xarici əlaqələndirilməsinin

D) marketinqin daxili əlaqələndirilməsinin

E) qeyri şəxsi rabitə kanallarının


563. Reklam büdcəsinin böyük həcmdə olmasına baxmayaraq reklam fəaliyyəti nə vaxt effektli hesab edilir?

A) məqsədli auditoriyaya ünvanlanan reklam müraciəti daha çox diqqət cəlb edəndə və başa düsülən olanda

B) konkret məhsula tələbat az olanda

C) məhsul satışını bərabərləşdirəndə

D) reklam dövlət təşkilatlarına, cəmiyyətlərə və assosiyalara yönəldiləndə

E) konkret məhsulun alınması həvəsləndiriləndə


564. Aşağıdakılardan hansı firmaların reklamla bağlı fəaliyyətində problemlər yaratmağa başlamışdır?

A) reklamların dəyərinin getdikcə yüksəlməsi

B) istehsal satışını bərabərsizləşdirmək

C) fərdi istehsalçını uzaqlaşdırmaq

D) ictimai təşkilatlarla əlaqəni yox etmək

E) yayım vaxtlarını azaltmaq


565. Məqsədli auditoriyanın diqqətini reklama cəlb etmək üçün görülməli olan işlər sırasına daxil deyil:

A) məqsədli auditoriyanı müəyyənləşdirmək

B) bugünki reklam müraciətləri daha yaxşı hazırlanmalı

C) bədii nöqteyi nəzərdən reklam daha maraqlı olmalı

D) istehlakçıları cəlb etməyi

E) istehlakçıları bezdirməməli


566. Aşağıdakılar aiddir:

1. məqsədli auditoriyanın müəyyənləşdirilməsi

2. reklam kompaniyasının əsas ideyasının və məqsədlərinin müəyyən edilməsi

3. reklamın yerləşdirilməsi formasının seçilməsi

A) Reklam strategiyasının hazırlanması prosesinə

B) reklam tədbirlərinin həyata keçirilməsi prosesinə

C) məhsul bazarının genişləndirmə prosesinə

D) reklam yayım vasitələrinin müəyyən edilməsi prosesinə

E) müraciət formasının yaranması prosesinə
567. Reklam vasitələrinin o cümlədən KİV-in seçilməsində nələri də nəzərə almaq olar?

A) məhsulun qiyməti və müəssisənin qiymət tədbirləri

B) reklam strategiyasının müəyyənləşdirilməsi

C) müəyyən qanunların qəbul edilməsi

D) reklamın yerləşdirilməsi formasının seçilməsi

E) məhsul satışı bazarının genişləndirilməsi


568. Aşağıdakılardan hansı bazarda məhsulun mövqeyinin müəyyənləşdirilməsində mühim rol oynayır?

A) qiymətin öçüsü

B) imic reklamı

C) reklam fəaliyyətini genişləndirmək

D) reklam fəaliyyəti

E) müəyyən qanunlar qəbul etmək


569.Yüksək qiymət, müəyyən olunmuş məhsul bazarda öz nüfuzunu qoruyub saxlamaq ücün əsasən nəyi tələb edir?

A) prestij reklam vasitəsinin seçilməsini

B) reklam büdcəsinin yoxlanılmasını

C) reklamın yerləşdirilməsi formasının seçilməsini

D) reklam büdcəsinin müəyyən edilməsini

E) firmanın markasına bağlılığı yaratmağı


570. Reklam tədbiri necə tərtib edilir?

A) yazılı şəkildə

B) şifahi şəkildə

C) televiziya vasitəsilə

D) plakatlar vasitəsilə

E) radio vasitəsilə


571. Reklam tədbirlərinin yazılması nədən başlayır?

A) reklam kompaniyasının ünvanlandığı auditoriyanın onunla aparılan işin lazımi istiqamətlərinin müəyyən edilməsindən, auditoriyanın əhatə dairəsinin göstərilməsindən

B) reklam göstəricisindən

C) reklam fəaliyyətini genişləndirməkdən

D) firmanın markasına bağlılıq yaratmaqdan

E) reklam büdcəsinin yoxlanılmasından


572. Reklam kompaniyası dövründə istifadə olunması planlaşdırılan reklam vasitələri nəyə görə təsnifləşdirilmədir?

A) öz müxtəlifliklərinə görə

B) reklam büdcəsinə görə

C) reklam fəaliyyətinə görə

D) məhsul satışına görə

E) satışın həcminin artmasına görə


573. Reklam strategiyası işlənib hazırlandıqdan sonra hansı işlər görülür?

A) kütləvi informasiya vasitələri və onlarda tədbiq olunacaq konkret reklam üsulları seçilir, onlardan istifadə qrafikləri tərtib olunur

B) firmanın bazar payı artırılır

C) planlar yerinə yetirilir

D) reklam fəaliyyəti gücləndirilir

E) kompaniyanın ümumi məqsədləri müəyyənləşdirilir


574. Aşağıdakılardan hansı ümumi reklam kompaniyasının tərkib olmaqla, onun səmərəli şəkildə həyata keçməsində olduqca mühim əhəmiyyət kəsb edir?

A) KİV-də reklam məqsədləri və tədbirlərinin işlənib hazırlanması

B) planlar üzrə nəzarətin həyata keçirilməsi

C) planların yerinə yetirilməsi

D) reklam yayım vasitələrinin müəyyən edilməsi

E) firmanın bazar payının artırılması

575. Ardıcıllığı tamamlayın: vəzifələr, çəkilən xərclərin özünü doğrultması, büdcə, rəqabət və

A) marketinq

B) reklam

C) firmadaxili reklam

E) maliyyə resursları

D) müəyyən planlar


576. Mürəkkəb xarakterə malik reklam verilərkən əsas diqqət nəyə yönəldilməlidir?

A) tezliyə

B) büdcəyə

C) maliyyə resurslarına

D) bazarın həcminə

E) bazarın ölcüsünə


577. Aşağıdakı aiddir: Bu reklam növü yayılarkən əvvəlcə canlı elan verilməli, sonra isə reklamın əhatə dairəsinə diqqət yetirilməlidir.

A) təsdiqedici xarakterə malik olan reklam

B) mürəkkəb xarakterə malik reklam

C) izahedici mətnə malik reklam

D) emosional mətnə malik reklam

E) xüsusi reklam


578. Əgər məhsul daimi gəlir vermirsə hansı tədbir yerinə yetirilməlidir?

A) reklamın tezliyinə, xüsusən də onun fasiləsizliyinə diqqət yetirməklə yanaşı alıcıları impulsiv reklam vasitəsilə mal alışını həvəsləndirməli

B) reklam fəaliyyətini gücləndirməli

C) planlar üzərində nəzarət həyata keçirilməli

D) reklam büdcəsi yoxlanılmalı

E) reklamın yayım vasitələri müəyyən edilməli


579. Məqsəd bazarında rəqiblərin aktiv reklam kompaniyasının həyata keçirildiyi şəraitdə firma əsas diqqəti nəyə yönəltməlidir?

A) reklamın impulsiv qaydada verilməsinə və tezliyinə

B) istehlak malları üzərində reklama

C) stimullaşdırıcı reklama

D) reklamın yerləşdirilməsinə

E) reklam büdcəsinin hazırlanmasına


580. Rəqiblərin reklama kifayət qədər pul vəsaiti xərclədiyi şəraitdə əsasən nəyə diqqət yetirilməlidir?

A) reklamın əhatə dairəsinə və fasiləsizliyinə

B) birbaşa poçt reklamına

C) reklam büdcəsinin hazırlanmasına

D) reklamın yerləşdirilmə formasına

E) reklamın fəaliyyətinə


581. Firmanın bazar payının artırılması məsələsi qarşıya qoyulduqda əsasən nəyə diqqət yetirmək lazımdır?

A) reklamın tezliyinə, onun impulsiv qaydada verilməsinə

B) reklamın fəaliyyətinə

C) reklamın əhatə dairəsinə

D) reklamın fasiləsizliyinə

E) birbaşa poçt reklamına


582. Aşağıdakı amillər aiddir:

1. Kompaniyanın ümumi məqsədləri və strategiyası

2. hər bir reklam vasitəsinin auditoriyasının xarakteri və ölçüsü

3. coğrafi əhatə dairəsi

4. reklam vasitəsinin motivlilik əhəmiyyəti, gəlirlilik dərəcəsi, rentabellik səviyyəsi

A) KİV-nin seçilməsi zamanı nəzərə alınan marketinq amillərinə

B) informasiya xarakterli reklama

C) məhsul satışı bazarına

D) reklam büdcəsinə

E) firmanın markasına


583. Reklam fəaliyyətini həyata keçirən firmaların qarşısında duran ən mürəkkəb məsələlərdən biri hansıdır?

A) reklama nə qədər vəsait ayrılmasını müəyyənləşdirmək

B) reklamı yerləşdirmək

C) məhsul satışı bazarını genişləndirmək

D) məhsulun alınmasına istehlakçını inandırmaq

E) reklam yayım vasitələrini müəyyən etmək

584. Reklam büdcəsinin islənib hazırlanması 2 istiqamətdə qərar qəbul edilməsini nəzərdə tutur. Onlar hansılardır?

A) reklama ayrılan ümumi vəsaitin məbləğinin təsdiq edilməsi, həmin vəsaitin istifadə qaydalarının müəyyən edilməsi

B) birbaşa poçt reklamının yerinə yetirilməsi və reklam büdcəsinin yoxlanılması

C) reklam büdcəsinin yoxlanılması və reklama ayrılan ümumi vəsaitin məbləğinin təsdiq edilməsi

D) firmanın markasına bağlılığı yaratmaq və birbaşa poçt reklamının yerinə yetirilməsi

E) satışın həcminin artmasının müəyyən edilməsi və reklam müraciətlərinin yaradılması


585. Əsasən nə vaxt reklamın rolu yüksəldikcə reklam büdcəsinin həcmi də artır?

A) tələbin formalasmasında və satışın həcminin artırılmasında

B) reklam göndəricisi müəyyən ediləndə

C) məhsul satışı bazarı genişləndikdə

D) məhsulun xarakteri üzrə informasiya toplandıqda

E) məhsulun alınmasına istehlakçı inandırıldıqda


586. Məhsulun həyat dövranının bir sıra mərhələlərində firma qarşıya qoyduğu məqsədlərdən asılı olaraq nələri tədbiq edir?

A) reklam taktikası və strategiyasını

B) informasiya xarakterli reklamı

C) reklam göndəricisini

D) reklam fəaliyyətini

E) reklamın yayım vasitələrini


587. Satışın həcmi ilə mənfəətin məbləği arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılıq mövcud olduqda müəssisə nə edir?

A) məhsul satışının həcmini artırmağa çalışır

B) məhsulun alınmasına istehlakçını inandırır

C) reklam büdcəsini hazırlayır

D) məhsulun xarakteri üzrə informasiya toplayır

E) reklamın yayım vasitələri müəyyən edilir


588. Müəssisənin məhsulu öz keyfiyyətinə görə rəqiblərin oxsar məhsullarından ciddi sürətdə geri qalırsa, bu halda muəssisə nə edir?

A) həmin məhsulun reklamına böyük vəsait xərcləməyə məcbur olur, nəticədə reklam xərclərinin səviyyəsi yüksək olur, büdcə artırılır

B) yenidən məqəsədli auditoriya müəyyənləşdirilir

C) reklam büdcəsi yenidən müəyyənləşdirilir

D) məhsul satışı bazarı genişləndirilir

E) məhsulun xarakteri üzrə informasiya toplanılır


589. Aşağıdakılar aiddir:

1. mövcud vasitələrdən hesablama metodu

2. satışın məbləğinə nisbətən faizlə hesablama metodu

3. qarşıa qoyulan məqsədlərdən və vəzifələrdən asılı olaraq hesablama metodu

4. rəqiblərə əsaslanan hesablama metodu

5. xərclərin planlaşdırılması əsasında hesablama

A) reklam büdcəsinin həcminin hesablanması metodları

B) maliyyə resursları

C) rəqiblərin reklam xərcləri

D) məhsulun differensiallaşdırılması

E) reklam yayım vasitələrinin müəyyən edilməsi
590. Məhsul çeşidi geniş olduqda və reklam bir məhsul üzrə həyata keçirildikdə əsasən nə həyata keçirilir?

A) nisbət göstəricisində dəqiqləşdirmə

B) bazarın həcm və ölçüsü müəyyən edilir

C) reklam fəaliyyəti gücləndirilir

D) reklam istehlakçılarının sayı azalır

E) firmanın bazar payı aşağı düsür


591. Reklam xərclərinin satışa nisbəti göstəricisi təsdiq edildikdən sonra ən vacib məsələ nədir?

A) qarşıdan gələn ilə satışın həcmini proqnozlaşdırmaq

B) məhsulların differensiallaşdırılması

C) bazarın həcm və ölçüsünün müəyyən edilməsi

D) firmanın bazar payının artırılması

E) reklam qrafikinin ardıcıllığını müəyyənləşdirmək


592. Reklam büdcəsi işlənib hazırlandıqdan sonra hansı işlər həyata keçirilir?

A) müxtəlif yayım vasitələri və reklam tədbirləri üzrə bölüşdürülməsi

B) firmanın bazar payının artırılması

C) reklam fəaliyyətini gücləndirmək

D) məhsulların differensiallaşdırılması

E) reklam vasitələrinin seçilməsi


593. Aşağıdakılar aiddirlər:

a) yerli istehsalçılardan malların əldə edilməsi mümkün olmadığı halda xaricdən mal almaq və ya xidmət göstərmək zəruriliyi olduğu zaman

b) xaricdə öz əmtəələrini sataraq və ya xarici bazarlarda xidmət göstərərək mənfəət əldə etmək arzusu olan zaman

C) müxtəlif ölkələrdə alıcılar və satıcılar arasında vasitəçi olarkən və s.

A) ticarətdə bazar subyektlərinin müxtəlif səbəblərə görə iştirak edə bildikləri ayrı-ayrı saziş növlərinə

B) reklam tezliyinə

C) reklam qrafikinə

D) firmanın bazar payının artırılmasına

E) reklam fəaliyyətinin gücləndirilməsi
594. Kommersiyada həyata keçirilən sazişləri müxtəlif əlamətlərə görə bir neçə növə bölmək olar. Onlar hansılardır?

A) 1) alqı-satqı sazişləri 2) əmtəə mübadiləsi sazişləri 3) Barter sazişləri

B) reklam büdcəsini müəyyən edən sazişlər

C) məhsulların differensiallaşdırılması sazişləri

D) məqsədlərin müəyyən edilməsi sazişləri

E) maliyyə resursları sazişləri


595. Aşağıdakı fikir aiddir: Xarici partiyalarla kommersiya xarakterli kontraktların yerinə yetirilməsi

A) alqı-satqı sazişləri

B) əmtəə mübadiləsi sazişləri

C) Barter sazişləri

D) maliyyə resursları sazişləri

E) reklam büdcəsini müəyyən edən amillər


596. Xarici saziş nədir?

A) satıcı ölkənin sərhəddindən xarici alıcıya satılmaq üçün çıxarılan əmtəələrin satışıdır

B) daxili bazarda satılması nəzərdə tutulan xarici malların ölkəyə gətirilməsi

C) məqsədlərə uyğun olaraq müvafiq tədbirlərin hazırlanması və planlaşdırılması

D) reklam müddətinin davam etmə müddəti

E) reklam kompaniyasının əsas ideyası


597. Kommersiyada əmtəə mübadiləsi əməliyyatlarının formaları sırasına daxil deyil

A) maliyyə resursları

B) barter sazisləri

C) kompensasiya razılaşmaları

D) klirlent sazişləri

E) qarşılıqlı tədarük


598. Kompensasiya sazişi nədir?

A) eyni dəyərlə əmtəələrin qarşılıqlı göndərişlərini nəzərdə tutan alqı-satqı mübadiləsidir

B) reklam fəaliyyətinin gücləndirilməsidir

C) reklamın marketinq kompleksində roludur

D) reklam istehlakçılarının sayıdır

E) maliyyə resuruslarıdır


599. Müəssisənin istehsal satış problemlərinin həll edilməsində daha çox nə əhəmiyyət kəsb edir?

A) ictimaiyyətlə işgüzar əlaqənin yaradılması

B) təbliğat müraciətlərinin hazırlanması

C) müxtəlif xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi

D) gənclərin firmalarda işlə təmin olunması

E) firmanın xarici ölkələrdə tanınması


600. Müəssisələr nə məqsədilə təbliğata müraciət edirlər?

A) özlərinə, yaxud məhsullarına diqqəti cəlb etmək və yaxınları haqqında formalaşmış xoşagəlməz təəssuratları aradan qaldırmaq üçün

B) təbliğat üzrə fəaliyyət planını hazırlamaq üçün

C) biznesi inkişaf etdirmək üçün

D) təbliğat müraciətlərinin hazırlanması üçün

E) eyni adlı firmaların müxtəlif ölkələrdə açılması üçün


601. Müasir dövrdə təbliğat nəyə çevrilmişdir?

A) Pablik Releyşenze çevrilmişdir

B) firmalara çevrilmişdir

C) alqı-satqı sazişlərinə

D) müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsinə

E) eyniadlı firmaların müxtəlif ölkələrdə açılmasına


602. Təbliğatı həyata keçirən mütəxəssislər harada işləyirlər?

A) firmanın qərargahında yerləşən ictimai rəyin təşkili şöbəsində

B) firmalarda

C) özəl şirkətlərdə

D) xarici təşkilatlarda

E) güclü mütəxəssislərin yanında


603. Firmada təbliğat üzrə informasiya yayımı nə üçün ucuz başa gəlir?

A) informasiya yayımı pulsuz həyata keçirildiyinə görə

B) pulsuz konsertlər verildiyinə görə

C) eyniadlı firmalar müxtəlif ölkələrdə açıldığına görə

D) güclü mütəxəssislər olduğuna görə

E) az məvacib xərcləndiyinə görə


604. Təbliğat tədbirlərinin həyata keçirilməsi bir sıra vəzifələrin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. Həmin vəzifələr sırasına daxil deyildir

A) əhalinin maariflənməsi

B) məhsul haqqında məqalələr hazırlanması

C) məhsulun xassələri haqqında məlumatlar hazırlayıb, onları mütəxəssislərin müzakirəsinə çıxarmaq

D) istehlakçılar qrupu, dövlət idarələri və müxtəlif etnik icmalar ücün xüsusi təbliğat kompaniyasını həyata keçirmək

E) əldə olunmuş nəticələri sonradan qiymətləndirmək üçün vəzifələrə uyğun olaraq konkret məqsədlər müəyyənləşdirmək


605. Təbliğat üzrə mütəxəssislər ilk növbədə nəyi hazırlamalıdırlar?

A) əmtəə haqqında materialları

C) təbliğat müraciətlərini

B) reklam büdcəsinin miqdarını

D) turizm fəaliyyətinin gedişatını

E) reklamın xüsusi kanallarda yayılması sənədlərini


606. İctimaiyyətlə əlaqənin yaradılması üzrə həyata keçirilən təbliğat tədbirləri nəyi tələb edir?

A) onlara diqqətlə yanaşmağı

B) əhalinin reklama olan marağının artmasını

C) əhali artımını çoxaltmağı

D) konsertlərin verilməsini

E) firmanın yaradılmasını


607. Təbliğat mütəxəssislərinin vəzifələri nədir?

A) redaktorlara necə material lazım olduğunu başa düşməli və bu materialların onlar tərəfindən istifadə edilməsi

B) firmaları açdırmaq

C) gəncləri firmalarda işlə təmin etmək

D) güclu yeni mütəxəssislər

E) əhalinin reklama olan marağını artırmaq


608. İctimaiyyətlə əlaqənin geniş yayılmış üsullarından biri hansıdir?

A) müxtəlif xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi

B) əhalinin artımını coxaltmaq

C) təbliğat üzrə fəaliyyət planını hazırlamaq

D) ölkəni dünyaya tanıtmaq

E) reklamı xüsusi kanallarda yaymaq


609. Bütün təbliğat tədbirlərinin həyata keçirilməsinin son məqsədi nədir?

A) məhsul satışının, mənfəətin məbləğinin artırılmasıdır

B) firmaların açılması

C) güclü mütəxəssislərin olması

D) əmək haqlarının yüksək olması

E) gənclərin firmalarda işlə təmin olması


610. P.Releyşnz konsepsiyasi nəyə xidmət edir?

A) firma ilə ictimaiyyət arasında xoş münasibətlərin yaradılmasını, qarşılıqlı əlaqənin yaxşılaşdırılmasını, firma haqqında müsbət rəyin formalaşmasını təmin edir

B) işçilərin siyahısını hazırlayır

C) idarəetmə funksiyasını yerinə yetirir

D) xərclərin həcmini müəyyənləşdirmək

E) əmək haqlarını müəyyənləşdirmək


611. Aşağıdakılar aiddirlər: Firma ilə istehlakçılar arasında əlaqə yaradan bir bənd kimi çıxış edir, eyni zamanda bir-biri ilə vəhdət təşkil edən 2 əsas vəzifənin yerinə yetirilməsinin –istehsalçıların məhsullarının satışını və istehlakçıların tələbatının ödənilməsini təmin edir

A) satış xidmətinə

C) satış qrupuna

E) ümumi satışa

B) şəxsi satışa

D) ticarət agentliyinə


612. Satışın idarə edilməsinə aid deyil

A) firma və məhsul haqqında geniş informasiya çatdırır

B) satış fəaliyyətinin təhlilini özündə birləşdirir

C) satış fəaliyyətinin planlaşdırlmasını özündə birləşdirir

D) nəzarətin həyata keçirilməsini özündə birləşdirir

E) fəaliyyət strategiyasının hazırlanmasını özündə birləşdirir


613. Fırmalar satışın idarə edilməsinin təşkili üzrə bir sıra qərarlar qəbul edirlər. Həmin qərarlar sırasına daxil deyil

A) məhsulların qiyməti üzrə danışıqlar aparmaq

B) ticarət heyətinin vəzifələrinin müəyyən edilməsi

C) heyətin seçilməsi və işə cəlb edilməsi

D) ticarət agentlərinin öyrədilməsi

E) satıcıların iş üzərində nəzarətinin həyata keçirilməsi


614. Aşağıdakılar aiddirlər

1. firmanın məhsulları haqqında informasiya yayımını həyata keçirmək,

2. potensial alıcıları aşkar etmək və onları satışa cəlb etmək,

3 əmtəələrin satışını həyata keçirmək, xidmətləri təşkil etmək və s.

A) firmaların ticarət heyətinin yerinə yetirdiyi vəzifələrə

B) satışın idarəedilməsinə

C) satış xidmətinə

D) satış qrupuna

E) alıcılar qrupuna
615. Firmalar satış strategiyasını işləyib hazırlayarkən nəyi nəzərə almağa calışırlar?

A) satış prosesinin xüsusiyyətlərini

C) alıcı qrupunu

B) satış xidmətlərini

D) satıcı qrupunu

E) ticarət agentliyini


616. Bu yanaşma formalarından hansı hər bir real və ya potensial alıcı ilə telefonla əlaqə saxlayır, yaxud şəxsən görüşür?

A) ticarət agenti-alıcı

B) satış qrupu-alıcılar qrupu

C) ticarət agenti-alıcılar qrupu

D) ticarət agenti, satış qrupu

E) alıcı-alıcılar qrupu


617. Firmalar hansı şəraitdə fəaliyyət göstərirlər?

A) rəqabət

B) ünsiyyət

C) bərabərlik

E) kommersiya fəaliyyəti

D) qeyri bərabər


618. Satış xidmətinin strtegiyası hansı işləri yerinə yetirir?

A) ticarət heyətinin strukturuna təsir göstərir, satışın idarə edilməsinin hansı üsullarından istifadə edilməsini göstərir

B) məhsulların qiyməti üzrə danışıqlar aparır

C) firmanın adından çıxış edir

D) satışı qiymətləndirir

E) firma və məhsul haqqında geniş informasiya çatdırır


619. Aşağıdakı fikir aiddir: Bu zaman satış xidmətinin ticarət agentləri konkret ərazilərə təhkim olunurlar və həmin ərazidə firmanın məhsullarının satışını həyata keçirirlər

A) satış xidmətinin ərazi prinsipi üzrə yaradilması fikrinə

B) satış xidmətinə

C) kommersiya fəaliyyətinə

D) satışın idarəedilməsinə

E) səxsi saytışa


620. Satış xidmətinin məhsul prinsipi nədir?

A) bu halda satış xidmətinin ticarət agentləri ayrı-ayrı məhsulların fərdi satışını həyata keçirir

B) bu zaman satış xidmətinin ticarət agentləri konkret ərazilərə təhkim olunurlar

C) satışın idarəedilməsidir

D) satışın qiymətləndirilməsidir

E) kommersiya fəaliyyətidir


621. Aşağıdakılardan hansı kommunikasiya sisteminin əsas elementlərindən biridir?

A) şəxsi satış

C) beynəlxalq satış

E) alıcılar qrupu

B) ümumi satış

D) satış qrupu


622. Güclü rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərən firmalar nəyə çalışırlar?

A) müştərilərə istiqamətlənən satış konsepsiyasından, o cumlədən şəxsi satış metodlarından istifadə etməyə

B) satışın idarəedilməsinə

C) kommersiya fəaliyyətinin güclənməsinə

D) satış xidmətini sürətləndirməyə

E) ümumi satısı sürətləndirməyə


623. Aşağıdakılardan hansı ticarət agentlərinin gördüyü işlər sırasına daxildir

A) ayrı-ayrı müştərilərlə əlaqə yaradırlar

B) əhalinin marağını artırırlar

C) iqtisadi böhranı aradan qaldırırlar

D) dünya bazar sistemində dəyişikliklər aparırlar

E) firma və məhsul haqqında geniş informasiya çatdırırlar


624.Şəxsi satışı həyata keçirən ticarət agentləri fəaliyyətlərinin 1-ci mərhələsində nə ilə məşğul olurlar?

A) potensial alıcıların aşkar edilməsilə

B) kommersiya fəaliyyətilə

C) satışın idarəedilməsilə

D) ümumi satışla

E) satış xidmətilə


625. Aşagıdakılar aiddirlər:Əmtəə haqqinda müştəriyə kifayət qədər geniş məlumat verir, diqqəti əmtəənin verə biləcəyi faydalara yönəldir, istehlak xüsusiyyətləri barədə danışır, diqqəti cəlb edir, maraq doğurur, bütün bunların köməyi ilə müştərini mal almağa sövq etməyə çalışır

A) ticarət agenti

B) satışın idarəedilməsilə məşğul olan şəxs

C) şəxsi satışla məşğul olan şəxs

D) ümumi satışla məşğul olan şəxs

E) kommersiya fəaliyyətilə məşğul olan şəxs


626. Satışın həcminin artırılması və yeni istehlakçıların tapılması ilə məşğul olan mütəxəssislərin gördüyü işlər hansılardır?

A) potensial istehlakçıların tələbatlarını öyrənirlər və sonradan onlara müəssisənin məhsulu haqqında informasiya çatdırırlar

B) onlar üçün ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, bilsinlər hansı müştəriyə müraciət edirlər, müəssisənin məhsulundan hansı həcmdə və nə vaxt lazım olduğunu öyrənirlər

C) satışın xidmətilə məşğul olmaq

D) kommersiya fəaliyyətilə məşğul olmaq

E) satışın idarəedilməsilə məşğul olmaq


627. Birbaşa marketinqin tədbiqinin ilk mərhələsində yaranmış olan imkanlar sırasına daxil deyildir

A) firmanın adından çıxış edirlər

B) firmalar potensial alıcıların siyahısını müəyyənləşdirirlər

C) alıcılara poçt xidmətindən istifadə etmək imkanı verirlər

D) komputerlərin son nailiyyətlərindən, faksdan istifadə etmək imkanı verirlər

E) məhsul satışını çox səmərəli şəkildə həyata keçirmək imkanı


628. Birbaşa marketinqin müvəfəqiyyətlə tədbiq edilməsi ücün əsas vacib olan nədir?

A) potensial alıcılar barədə ətraflı, dolğun informasiya bazasının yaradılması

B) satış xidmətinin sürətləndirilməsi

C) kommersiya fəaliyyətinin güclü olması

D) dünya bazar sistemində dəyişikliklər olması

E) satışın idarəedilməsi


629. Birbaşa poçt göndərişləri nəyi nəzərdə tutur?

A) məktubların, reklam materiallarının əmtəə nümunələrinin və digər bu kimi materialların siyahı üzrə potensial alıcılara poçtla göndərilməsini

B) satışın idarə edilməsini

C) ümumi satışı

D) məhsulların qiyməti üzrə danışıqların aparılmasını

E) kommersiya fəaliyyətini


630. Kommersiya sisteminin tədbiqi nə ilə tamamlanır?

A) mal alışı prosesilə

B) mal satısı prosesilə

C) məqsədli auditoriyanın müəyyənləşdirilməsilə

D) müraciətin seçilməsilə

E) arzuolunan cavab reaksiyasının müəyyənləşdirilməsi


631. Reklam kompaniyasının planı sırasına daxil deyildir

A) reklam icraçılarının əmək haqlarının müəyyən edilməsi

B) icraçıların seçilməsi və onların məsuliyyətinin müəyyən edilməsi

C) reklam kompaniyasının məqsədinin müəyyən edilməsi və məsələnin qoyuluşu

D) reklam büdcəsinin tərtib edilməsi

E) reklamın yayım vasitələrinin seçilməsi


632. Reklam yayım vasitələri sırasına daxil deyildir

A) özəl şirkətlər, özəl kanallar

C) bülletenlər, yerüstü reklam şitleri

B) qəzet, jurnal

D) radio, televiziya

E) mallar üzərində reklam, nəqliyyat vasitələri üzərində reklam


633. Reklamın yayım vasitələri seçilərkən nəzərə alınan amillər sırasına daxil deyildir

A) reklamı hazırlayan reklamçıların əmək haqqlarının müəyyən edilməsi

B) reklamın dəyəri, məqsədə aid olmayan auditoriyanın mövcudluğu

C) istehlakçı auditoriyasının əhatə olunma səviyyəsi

D) reklamların verilmə tezliyi, dayanaqlığı

E) reklamın təsiretmə səviyyəsi, verilmə sıxlığı və vaxtı


634. Reklam dəyərinin qiymətləndirilməsində hansı göstəricilərdən istifadə olunur?

A) reklam kompaniyasına ayrılan xərclərin ümumi məbləği və bir istehlakçıya, bir tamaşaçıya və ya oxucuya düşən reklam xərclərinin məbləği

B) reklam vaxtının az və ya çox olmasından

C) reklam üzərində çalışan reklamçıların sayından

D) reklamın özəl və yaxud dövlət kanalında yayımlanmasından

E) reklamçıların əmək haqqlarından


635. Reklamın verilmə tezliyi əsasən nəyi göstərir?

A) müəyyən vaxt ərzində bu və ya digər reklam vasitəsindən neçə dəfə istifadə olunmasını

B) reklam üzərində çalışanların sayını

C) reklamın nə vaxt yayımlanmasını

D) reklamçıların əmək haqqları haqqında məlumatların verilməsini

E) məqsəd bazarına aid olmayan auditoriyanın həcmını


636. Reklam mətnlərinin hazırlanması hansı mərhələlərdə həyata keçirilir?

A) müraciət ideyasının formalaşması, müraciət variantlarının seçilməsi və qiymətləndirilməsi, müraciətin yerinə yetirilməsi

B) müraciət formasının yaranması və inkisafı

C) müraciətin əhali arasında yayılması və yerinə yetirilməsi

D) müraciət formasının yaranması, müraciət ideyasının formalasması

E) müraciət variantlarının qiymətləndirilməsi, müraciətin müxtəlif formalarda edilməsi


637. Reklam elanları hazırlanarkən görülən islər sırasına daxil deyildir

A) reklam şitlərinin sayının müəyyən edilməsi

B) müraciətin mətni hazırlanmalı

C) iş qrafiki tərtib edilməli

D) kütləvi informasiya vasitələrində elanların verilmə yeri müəyyən edilməlidir

E) reklam elanlarının keyfiyyətindən asılı olaraq “Bazis” (əsas) müraciət variantının sayı müəyyən edilməlidir


638. Reklamın effektliyi əsasən nədən asılıdır?

A) reklamın verilmə tarixindən

B) reklam şitlərinin sayından

C) reklamçıların sayından

D) reklamın hazırlanmasında müraciətin yerinə yetirilməsindən

E) reklamın verilmə sıxlığından


639. Birgə (müştərək) əməkdaşlıq zamanı müəyyənləşdirilən şərtlər sırasına daxil deyildir

A) bu əməkdaşlığın konkret müddəti

B) hər bir tərəfin vəzifəsi və məsuliyyəti

C) bu əməkdaşlığın hansı reklamlara aid olduğu

D) bu əməkdaşlığın dayandırılması

E) hər bir tərəfin ümumi xərclərdə payı


640. Asağıdakılardan hansı ən çox istifadə edilən reklam qrafiklərinə aiddir?

A) ardıcıl, mövsümi ötürmə, istiqmətlənmiş impulsiv yayım, qeyri bərabər impulsiv, sıçrayış

B) ardıcıl, mövsümi, impulsiv ötürmə, mexaniki

C) impulsiv ötürmə, sıçrayış qrafiki, bərabər impulsiv, qeyri stabil

D) ardıcıl, mövsümi, qeyri stabil

E) kommunikativ, ardıcıl, qeyri sabit


641. Aşağıdakı fikir aiddir: Konkret reklam elanları əsasında məqsədli auditoriyaya lazımı məlumatlarının ötürülməsinin, reklam verən üçün arzu olunan fikrin, yüksək münasibətin formalaşmasının nə qədər səmərəli olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verir

A) kommunikasiya effektliyi

B) istiqamətlənmiş impulsiv yayım qrafiki

C) ardıcıl qrafik

D) reklam fəaliyyətinin effektliyi

E) sıçrayış qrafiki


642. Kommunikasiya effektliyi hansı formalarda həyata keçirilir?

A) birbaşa qiymətləndirmə, portfel yoxlaması, laboratoriya yoxlamaları

B) portfel yoxlaması, dərkedilmə

C) portfel yoxlaması, yadda qalmağa görə qiymətləndirmə

D) birbaşa qiymətləndirmə, dərkedilmə

E) birbaşa qiymətləndirmə, laboratoriya yoxlamaları, dərkedilmə


643. Reklamın iqtisadi effektliyinə aiddir:

A) reklamdan əldə edilən nəticənin reklama çəkilən xərclərlə müqayisəsi əsasında müəyyənləşdirilir

B) istehlakçıların fizioloji reaksiyasını öyrənmək üçün avadanlıqdan istifadə olunur

C) istehlakçılar reklam məlumatlarına istədikləri qədər baxırlar və ya qulaq asırlar

D) laboratoriya yoxlamaları reklamın təsirini, cəlbetmə gücünü artırır

E) reklamın istehlakçılara faktiki təsiri ölçülə bilməsə də onlardan reytinqi yüksək olanı daha effektli reklam hesab olunur


644. Azərbaycanda reklam fəaliyyəti xüsusilə hansı şəhərdə həyata keçirilir?

A) Bakı


B) Gəncə

C) Sumqayıt

D) Naxçıvan

E) Əlibayramlı


645. Yaxın gələcəkdə hansı amillər Azərbaycanda reklam bazarının inkişafina təkan verə bilər?

A) ipək yolunun bərpası və “Şm-Cn” xəttinin isə düşməsi, Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının güclənməsi

B) reklamın xüsusi kanallarda yayımlanması

C) reklam istehlakçılarının əmək haqqlarının yüksək olması

D) əhalinin reklama olan marağının artması

E) respublikamızda vebir sıra xarici ölkələrdə yayımlanan reklamların verilməsi


646. Ayrı-ayrı ölkələrin təbliğatdan istifadə etmələrində əsas məqsəd nədir?

A) turizm fəaliyyətini inkisaf etdirmək, xarici sənayeni ölkəyə cəlb etdirmək

B) əhali artımını çoxaltmaq

C) reklamı daha da inkişaf etdirmək

D) biznesi inkişaf etdirmə

E) ölkələrini dünyaya tanıtmaq


647. Firmanın rəhbərliyi əmtəə təbliğatından nə vaxt və necə istifadə edilməsi məsələsini həll edərkən yerinə yetirməli olduğu işlər sırasına daxil deyil:

A) vəzifələri icra edən insanların müəyyən edilməsi

B) onun vəzifələrini müəyyən etməli

C) təbliğat müraciətlərinin hazırlanması

D) təbliğat üzrə fəaliyyət planını hazırlamalı

E) təbliğat üzrə fəaliyyət planının həyata keçirilməsini təmin etməli


648. Aşağıdakılar aiddir: Bucür tədbirlərə press konfranslarının keçirilməsini, sərgi və yarmarkaların təşkilini, firmalar tərəfindən təşkil olunan Estrada ulduzlarının konsertlərini və s. aid etmək olur.

A) müxtəlif xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsinə

B) konsertlərin verilməsinə

C) firmaların açılmasına

D) əhalinin maariflənməsinə

E) əmək haqqlarının artırılmasının nəticəsinə


649.Aşağıdakılardan hansı PR konsepsiyasının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir?

A) firma haqqında formalaşan mənfi fikirlərin, sayələrin aradan qaldırılmasına yönəldilən tədbirlərin həyata keçirilməsi

B) firma haqqında müsbət fikirlərin ətrafa yayılması

C) gənclərin firmalarda işlə təmin olması

D) firmanın yaradılması

E) eyniadlı firmaların müxtəlif ölkələrdə açılması


650. Müasir dövrdə firmanın kommersiya fəaliyyətinin müvəffəqiyyəti nədən asılıdır?

A) imicindən, firma haqqında formalaşan ictimai rəydən, firmanın rəhbərləri və aparıcı mütəxəssisləri haqqında cəmiyyətdə formalaşan rəydən

B) güclü mütəxəssislərin olmasından

C) firmanın xarici ölkələrdə tanınmasından

D) diqqətin daha güclü olmasından

E) əmək haqlarının yüksək olmasından


651. Hazırlıq mərhələsi nədir?

A) firma və ya onun məhsulu haqqında ictimai rəyin formalaşması və ictimaiyyətlə əlaqənin qurulması prosesində ən başlıca mərhələdir

B) nəyəsə tədbir görmək

C) hansısa bir işə nail olmaq üçün hər hansı bir işin əvvəlcədən planlaşdırılması

D) gələcəkdə baş verə biləcəklərə qarşı özünü sığortalamaq

E) ən əsas mərhələdir


652. Hazırlıq mərhələsində muüəyyənləşdirilən vəzifələr sırasına daxil deyil

A) işçilərin siyahısını hazırlamaq

B) PR-in həyata keçirilməsininin məqsədi, metodları, ilkin informasiya bazası

C) ictimai rəyin formalaşdırılması üzrə həyata keçiriləcək tədbirlər sistemi

D) mümkün olan kommunikasiya kanallarının müəyyənləşdirilməsi

E) firmanın nəzərdə tutulan imicinin yaradılması metodları və formaları


653. PR kompaniyasının 2-ci mərhələsinə aid deyil:

A) bazarda firmanın vəziyyətinin sabit olması

B) satışın həcminin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir

C) xərclərin həcmi müəyyənləşdirilir

D) xərclərin ümumi büdcədə xüsusi çəkisi müəyyənləşdirilir

E) PR müraciət kompleksi tərtib edilir


654. PR kompaniyasının yekun analitik mərhələsində əsasən nə həyata keçirilir?

A) əldə edilən nəticələrin kompleks qiymətləndirilməsi

B) əmək haqqlarının müəyyənləşdirilməsi

C) hazırlıq mərhələsi

D) istirakçıların qiymətləndirilməsi

E) satışın həcmi müəyyənləşdirilir


655. PR-in yerinə yetirdiyi funksiyalar sırasına daxil deyil:

A) informasiyasız kommunikasiya funksiyası

B) analitik proqnozlaşdırma funksiyası

C) idarətmə funksiyası

D) təşkilati texnoloji funksiya

E) informasiyalı kommunikasiya funksiyası


656. Asağıdakılar aiddir: İctimayyətlə münasibətlərin qorunması və təşkili üzrə məsləhətlər verilməsini, PR kompaniyasının sosial tərəf müqabillik və əməkdaşlıq proqramlarının konseptual modellerinin işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur

A) metodoloji məsləhət verici funksiya

B) təşkilati-texnoloji funksiya

C) informasiyalı kommunikasiya funksiyası

D) idaretmə funksiyası

E) analitik proqnozlaşdırma funksiyası


657. Aşağıdakılardan hansı yarmarka və sərgilərin təşkilinin xidmət etdiyi vəzifələr sırasına daxil deyil:

A) gənclərin işlə təmin olunmasına

B) istehlakçıların tələbatının öyrənilməsinə

C) malların seçilməsinə

D) bazarın tələbatının öyrənilməsinə

E) optimal qiymətlərin müəyyən edilməsinə


658. Asağıdakılardan hansı yarmarkaların təşkilinin qarşısında qoyduğu məqsədlərə daxil deyildir?

A) hər kəsi islə təmin etmək

B) konkret məhsula bazaın real tələbinin aşkar edilməsi

C) bazarda məhsulun çatışmazlığının aradan qaldırılması

D) regionlararası mal mübadiləsi əməliyyatlarının genişlənməsi

E) tərəflər arasında isgüzar və səmərəli təsərrufat əlaqələrinin yaradılması


659. Yarmarkalar əsasən hansı formalarda təşkil olunurlar?

A) daimi və vaxtaşırı

B) müəyyən və q/müəyyən

C) sadə və mürəkkəb

D) qısamüddətli və uzunmüddətli

E) ümumi və xüsusi


660. Yarmarkaların əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

A) satışda malların mövcud olmamasından

B) tərəflər arasında əlaqələr yaradılmasından

C) hər kəsin islə təmin olmasından

D) malların seçilməsindən

E) bazarın tələbatının öyrənilməsindən


661.Yarmarkalar əsasən harada təşkil olunurlar?

A) xüsusi, daimi mövcud olan yerlərdə və yaxud da icarəyə götürülmüş sahələrdə təşkil olunurlar

B) məktəb binalarında

C) meydanda

D) əhalinin dincələ biləcəyi hər yerdə

E) universitetlerin heyətində


662. Aşağıdakılardan hansı müasir dövrdə yarmarkaların inkisafına mane olan amillərdən biridir:

A) əmtəə bazarında inhisarlaşma

B) reklamların çox olması

C) əhalinin internetə qoşulması

D) TV kanallarında elanların verilməsi

E) yarmarkaların az keçirilməsi


663. Yarmarkaların təşkilində ticarət əməliyyatlarının xarakterindən asılı olaraq 2 istiqaməti fərqləndirirlər. Onlar hansılardır?

A) yeni məhsulların satışı uzrə yarmarkalar və bazarda artıq müvcud olan malların satışı üzrə yarmarkalar

B) bazarda öz dəyərini itirmiş malların satışı üzrə yarmarkalar və yeni məhsulların satışı üzrə yarmarkalar

C) köhnə məhsulların satışı üzrə yarmarka və bazarda öz dəyərini itirmiş malların satışı üzrə yarmarkalar

D) bazarda öz dəyərini itirmiş malların satışı üzrə mövcud olan yarmarkalar və bazarda artıq mövcud olan malların satışı üzrə yarmarkalar

E) beynəlxalq dərəcəli yarmarkalar və yeni məhsulların satışı üzrə yarmarkalar


664. Marketinq mütəxəssislərinin əsas vəzifələri sırasına daxil deyildir?

A) reklamın ictimai yerlərdə yayımlanmasına nəzarət

B) bazarın təhlili

C) əmtəənin öyrənilməsi

D) potensial alıcıların öyrənilməsi

E) reklamdan istifadə edilməsi


665. Sərgilər təşkil olunma dövrlüyünə görə 2 qrupa bölünürlər.Onlar hansılardır?

A) daimi və vaxtaşırı

B) müəyyən və q/müəyyən

C) sadə və mürəkkəb

D) daimi və vaxtsız

E) adi və q/adi


666. Bu sərgilər xüsusi məqsədlər üçün konkret məhsullar üzrə təşkil olunurlar. Onların təşkil olunmasında əsas məqsəd sərgisi təşkil olunan məhsullara tələbat formalaşdırmaq, alıcılara məhsul haqqında zəruri informasiya ötürmək həmin malların reklamını həyata keçirməkdən ibarətdir: Bu sərgi növu hansıdır:

A) vaxtaşırı

C) daimi

B ) sadə


D) q/adi

E) q/müəyyən


667. Daimi fəaliyyət göstərən sərgilərin təşkil olunmasında güdülən məqsədlər sırasına daxil deyildir:

A) əhalinin marağının artırılması

B) reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

C) istehsalçı müəssisə-təşkilatlara, fərdi sahibkarlara informasiya təminatı üzrə göstərilməsi, onların məhsullarının nümayiş etdirilməsi

D) müqavilə əsasında yeni məhsulların, elmi-texniki nailiyyətlərin müxtəlif iş və xidmətlər üzrə yeni texnologiyaların və s. reklamlarının həyata keçirilməsi

E) potensial alıcıların yeni məhsul haqqında onun tətbiqi sahələri, satış imkanları barədə məlumatlandırılması


668. Regional sorğu – nədir?

A) məlumat sistemi

B) informasiya mənbəyi

C) regionlar arası sorğu

D) informasiyanın yayılması

E) məlumatlar toplusu


669. Satışın həvəsləndirilməsi nəyi nəzərdə tutur?

A) bu və ya digər məhsulun alınmasının stimullaşdırılmasını

B) satışın stimullaşdırılmasının qarşısının alınmasını

C) satışın ümumi büdcəsini

D) satışın miqdarını

E) əmtəənin irəlilədilməsinin ümumi büdcəsinin işlənib hazırlanmasını


670. Aşağıdakılardan hansı marketinq fəaliyyətinin ən mühim vəzifələrindən və funksiyalarından biridir?

A) satışın həvəsləndirilməsi

B) satışın stimullaşdırılması

C) satışın ümumi büdcəsi

D) satışın miqdarının öyrənilməsini

E) satışın xüsusiyyəti


671. Aşağıdakılar aiddir: Onları təmin edən tədbirlər nəzər-diqqəti cəlb etməyə və istehlakçıları emtəyə yaxınlaşdırmağa xidmət edir?

A) cazibədarlıq məlumatlılıq

B) satışın stimullaşdırılması

C) bazarlığa sövqetmə

D) bazarlıq etməyə dəvət

E) satışın miqdarını


672. Əmtəənin irəlilədilməsi strategiyasi əsasən nəyi nəzərdə tutur?

A) malların satış kanalları vasitəsilə irəlilədilməsi üçün ticarət heyətindən istifadə olunmasını və satış sahəsinin stimullaşdırılmasını

B) satışın miqdarını

C) satışın həvəsləndirilməsini

D) satışın stimullaşdırılmasını

E) satışın strategiyasını


673. Aşağıdakılardan hansı yetkinlik mərhələsinə aiddir?

A) reklamla müqayisədə satışın həvəsləndirilməsinin əhəmiyyəti nisbətən artir

B) reklam və təbligat öz əhəmiyyətini saxlayır

C) daha az sövqetmə tələb olunduğu üçün satışın həvəsləndirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini azaltmaq mümkün

D) reklamdan istifadə xeyli azalır

E) reklamdan yalnız xatırlamaq mənasında istifadə olunur


674. Aşağıdakılardan hansı marketinq konsepsiyasının 4 əsas funksiyasından biri deyil?

A) satışın miqdarı

B) reklam

C) satışın həvəsləndirilməsi

D) şəxsi satış

E) təbliğat


675.Aşağıdakı hallardan hansında satışın fərdi həvəsləndirmə formasından istifadəni səmərəli və məqsədə uyğun hesab etmək olmaz?

A) məhsul vahidinin qiyməti aşağı olduqda

B) məhsulu istismar şəraitində nümayiş etdirmək zəruri olduqda

C) məhsul vahidinin qiyməti yüksək olduqda

D) məhsul hərdən – bir satıldıqda

E) məhsulu istehlakçının fərdi tələblərinə uyğunlaşdılrmaq lazım gəldikdə


676. Satışın həvəsləndirilməsi prosesinin özündə birləşdirdiyi vəzifələr sırasına daxil deyildir

A) satışın ümumi büdcəsinin müəyyənləşməsi

B) satışın həvəsləndirilməsi vasitələrinin seçilməsi

C) nəticənin qiymətləndirilməsi

D) satışın stimullaşdırılması proqramının həyata keçirilməsi

E) satışın həvəsləndirilməsinin məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi


677. Satışın həvəsləndirilməsində müxtəlif məqsədlər güdülür. Onları adətən 3 kateqoriyaya bölürlər: Onlar hansılardır?

A) strateji, fərdi, xüsusi

B) strateji, xüsusi, ümumi

C) xüsusi, q/adi, fərdi

D) ümumi, sadə, mürəkkəb

E) sadə, adi, ümumi


678. Aşağıdakılar aiddir: İstehlakçıların sayının artırılması; məhsul satışının həcminin artırılması; marketinq planında nəzərdə tutulmuş dövriyyə göstəricilərinə nail olunma səviyyəsinin yüksəldilməsi. Satış üzrə plan göstəricilərinin yərinə yetirilməsi

A) strateji məqsədlər

B) fərdi məqsədlər

C) xüsusi məqsədlər

D) ümumi məqsədlər

E) q/adi məqsədlər


679. Ticarət vasitəçilərinin həvəsləndirilməsi üsullarını 2 qrupa bölmək olar. Onlar hansılardır?

A) maliyyə güzəştləri, natural formada güzəştlər

B) əmtəə güzəştləri, satışın stimullaşdırılmasına dair güzəştlər

C) maliyyə güzəştləri, satışın stimullaşdırılmasına dair güzəştlər

D) maliyyə güzəştləri, əmtəə güzəştləri

E) natural formada güzəştlər, əmtəə güzəştləri


680. Stimullaşdırma əsasən kim tərəfindən həyata keçirilir?

A) istehsalçı və ya satıcı tərəfindən

B) reklamçı tərəfindən

C) istehlakçı və reklamçı tərəfindən

D) işgüzar işçilər tərəfindən

E) əhali tərəfindən


681. Bu metod adətən yüksək qiymətli texnika və avadanlıqların satışı zamanı tədbiq edilir və geri olunan mal təkrar satılmaq üçün deyil xammal kimi istifadə olunmaq məqsədilə əldə edilir:

A) məhsulun qiymət fərqi ödənilməklə istifadə edilmiş köhnə məhsullara dəyişdirilməklə satışı metodu

B) müəyyən miqdar mal alışı zamanı pulsuz əlavə mal verilməsi metodu

C) qarışıq malların satışı metodu

D) qiymət güzəştlərilə məhsul

E) natura şəklində həvəsləndirmə metodu


682. Natural şəkildə mükafatların bölündüyü növlər sırasına daxil deyildir.

A) xüsusi və fərdi mükafatlar

B) ticarət müəssisəsini cəlb etməklə birbaşa mükafatlar

C) sonradan ödənilən mükafatlar

D) öz-özünə ödənilən mükafatlar

E) istehlakçıya mal alışı zamanı təqdim olunan mükafatlar


683. Bütün firmalar tərəfindən marketinqin kommunikasiya sisteminin ənənəvi metodlarının tədbiq edilməsi olduqca baha başa gəlir, və lazımı səmərə vermir. Bunun isə bir çox səbəbləri var Həmin səbəblər sırasına daxil deyildir:

A) istehlakçıların sayının olduqca az olması

B) istehlakcı psixologiyasının dəyişməsi

C) ənənəvi kommunikasiya metodları istehlakın baş verən fərdiləşməsinə uyğun gəlmir

D) televiziya reklamının baha olması və effektliyinin azalmağa doğru meyl etməsi

E) ənənəvi kommunikasiya metodları yeni informasiya kanalları nəzərə almır


684. IOMK (İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyası) nədir?

A) köhnə problemlərə yeni baxiş, yeni yanaşma konsepsiyasıdır

B) ənənəvi kommunikasiya metodudur

C) fərdi kommunikasiya sistemidir

D) ənənəvi kommunikasiya sistemidir

E) ümumi kommunikasiya sistemidir


685. Marketinqin kommunikası sisteminin özundə birləşdirdiyi 9 tərkib elementdən 2-si əlaqənin əsas iştirakçılarıdır. Onlar hansılardır?

A) göndərici və qəbuledən

B) kanallar və kodlaşdırma

C) müraciət və şifraçma

D) göndərici və müraciət

E) nəticə və şifraçma


686. İnternet-biznes marketinqinin əsas xüsusiyyəti nədir?

A) istehlakçılara istiqamətlənən strategiyanın tədbiq olunmasıdır

B) iqtisadiyyatı gücləndirən ritmin artırılması

C) əhalini müasirləşdirmək

D) xüsusi proqramlar yaratmaq

E) istehsalçıların əmək haqlarının artırılması


687. Biznes fəaliyyətinin formalaşması və inkişafı baxımından internet layihələri bütün növlərini şərti olaraq neçə qrupa bölmək olar?

A) 2


B) 3

C) 6


D) 4

E) 5
688. Bu istiqamət kommunikasiya sistemində çox maraqlı, yeni bir istiqamətdir, və satıcılar ondan istifadə etməklə öz məhsullarını satmağa, real alıcı kütləsini çoxaltmağa çalışırlar.

A) internet

B) elan


C) TVkanalları

D) xarici ədəbiyyatlar

E) reklam
689. BTL (Below Theline Technology) nədir?

A) məqsədli auditoriyaya təsiretmənin yeni texnologiyasıdır

B) reklam bürosudur

C) ənənəvi kommunikasiya metodudur

D) köhnə problemlərə yeni baxış konsepsiyasıdır

E) fərdi kommunikasiya prosesidir

690. BTL texnologiya sisteminə daxil olan metodlara marağın yüksəlməsi necə izah olunur?

A) artıq istehlakçılar əmtəənin irəlilədilməsinin ənənəvi metodlarına getdikcə daha az inanırlar

B) burada biznesin daha sürətlə inkisaf etməsilə

C) burada əməyə daha çox qiymət verilməsi

D) reklama daha çox yol verilməsi

E) internetdən daha çox istifadə olunması


691. İnformasiya axımının güclənməsi, yeni informasiya yayımı formalarının meydana gəlməsi, internetin kommunikasiya sisteminə daxil olması - bütün bunlar əsasən nəyə təkan verir?

A) kommunikasiya sisteminin dəyişməsi meyllərini gücləndirmiş, yeni işgüzar kommunikasiyanın müasir sisteminin yaranmasına və tədbiq edilməsinə ciddi təkan vermişdir

B) əhalinin marağının artmasına

C) iqtisadi böhranın aradan qalxmasına

D) dünya bazar sistemində dəyişiklərin olmasına

E) reklamın artmasına


692. Əmtəənin irəlilədilməsinin əsas elementlərindən biridir:

A) satışın idarəedilməsi

B) gəlirin çox olması, əmək haqqlarının çox olması

C) kommersiya fəaliyyətinin güclü olması

D) satış xidməti və satışın idarəsi

E) şəxsi və ümumi satış


693. Satış xidmətinin həyata keçirdiyi işlər sırasına daxil deyildir:

A) satışı qiymətləndirir

B) müəssisənin məhsullarını alıcılara təqdim edir

C) firma və məhsul haqqında geniş informasiya çatdırır

D) məhsulların qiyməti üzrə danışıqlar aparır

E) firmanın adından çıxış edir


694. Aşağıdakılar aiddir: Satış fəaliyyəinin təhlilini, planlaşdırılmasını, nəzarətin həyata keçirilməsini, həmçinin satış xidmətinin strukturunun müəyyən edilməsini, fəaliyyət strategiyasının hazırlanmasını, ticarət agentlərinin seçilməsini, hazırlaşdırılmasını, onların fəaliyyətinə rəhbərlik edilməsini özündə birləşdirir.

A) satışın idarə edilməsi

B) kommersiya fəaliyyəti

C) satış xidməti

D) şəxsi satış

E) umumi satış


695. Firmaların istifadə etdiyi yanaşma formaları hansılardır?

A) ticarət agentliyi, ticarət agenti - alıcılar qrupu, satış qrupu - alıcılar qrupu

B) ticaret agentliyi, şəxsi satış

C) satış xidməti, satış qrupu-alıcılar qrupu

D) ticarət agentliyi, satış xidməti

E) ticarət agentliyi, umumi satış


696. Bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxsləri müxtəlif cur adlandırırlar-ticarət agentləri, əlaqələndiricilər, ticarət məsləhətçiləri, satış üzrə mütəxəssislər və s. adlandırırlar.

A) şəxsi satış

B) satış xidməti

C) firmalar

D) ümumi satış

E) satışın idarə edilməsi


697. Birbaşa marketinq nədir?

A) Kommunikasiyanın müxtəlif vasitələrindən istifadə etməklə alıcılarla birbaşa əlaqə yaradılmasını, onlardan əks reaksiya əldə edilməsini, onlara məhsul satışını təmin etməyə yönəldilmiş marketiq fəaliyyətidir

B) mağazanın əməkdaşlarına satış zalında malları daha səmərəli yerləşdirməyə kömək edirlər

C) malların nümayiş etdirilməsini təşkil edirlər

D) istehlakçılara texniki xidmət göstərirlər

E) satılan malların qurulması və işə salınmasında istehlakçılara texniki yardım göstərir


698. Birbaşa marketinqin həyata keçirilməsinin müxtəlif üsulları mövcuddur. Bu üsullar sırasına daxil deyil:

A) xidmət

B) birbaşa poçt göndərişləri

C) kataloq üzrə satış

D) satış

E) telefon marketinqi


699. Bu üsulun tədbiqi zamanı satılan məhsulların kataloqu tutulur. Həmin kataloq və ya poçt vasitəsilə yaxud da mağazada işləyən satıcıların istirakı ilə alıcılara çatdırırlar.

A) kataloq üzrə satış

B) satış

C) birbaşa poçt göndərisləri

D) telefon marketinqi

E) telemarketinq


700. Birbaşa marketinqin bu forması satıcı ilə alıcı arasında 2 tərəfli qarşılıqlı əlaqəni təmin edir. Bu əlaqə olduqca sürətlə baş verir və 2 istiqamətdə həyata keçirilir: operativ kommersiya xidməti və internet

A) interaktiv marketinq

B) telemarketinq

C) dərhal reaksiya yaradan tv marketinqi

D) birbaşa poçt göndərişləri

E) kataloq üzrə satış
Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin