Strengthening Civil Society Monitoring Capacity in Moldova Raport de Activitate trimestrială a beneficiarilor de granturi aed partea 1Yüklə 179.12 Kb.
səhifə1/3
tarix17.01.2019
ölçüsü179.12 Kb.
  1   2   3
Strengthening Civil Society Monitoring Capacity in MoldovaRaport de Activitate trimestrială

a beneficiarilor de granturi AED

Partea 1


Organizaţia

Transparency International – Moldova

Titlul Proiectului

Monitorizarea implementării PPŢ în sistemul fiscal

Perioada proiectului

1 ianuarie, 2008

28 februarie, 2009

Trimestru de raportare

De la 1 aprilie, 2008

Pînă la 30 iunie, 2008

Raport elaborat de

Efim Obreja, jurist Transparency International - Moldova

Informaţii de contact

Tel. (373-22) 20-34-85, office@transparency.md

 
Monitorizarea domeniului PPŢ în conformitate cu PPŢ şi Hotărârea Guvernului Nr.32


§ 1.1.
Tabel 1. Starea curentă a acţiunilor din cadrul PPŢObiectivul TCP corelativ cu masura/ile din HG 32
(monitorizarea obiectivelor PPŢ prin intermediul activităţilor stipulate in HG 32)Termen de
implementare


(pentru activităţile stipulate in HG 32)


Statutul curent al activităţilor şi descriere scurtă


Crearea unei subdiviziuni interioare de prevenire a fraudelor fiscale şi de stabilire a relaţiilor cu organele de drept anticorupţie.

01.01.2007

Situaţia: implementată.

Descrierea:

Normele etice in sistemul fiscal: IFPS a aprobat prin Ordinul său nr.01 din 04.01.2005 Codul etic al funcţionarului fiscal (vezi anexa nr.4).

Codul etic este plasat pe pagina electronică a IFPS (www.fisc.md).

În rezultatul examinării acestuia a fost relevat: Codul etic stipulează principiile şi normele fundamentale de conduită, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile funcţionarului fiscal, restricţiile şi exigenţele speciale faţă de funcţionarul fiscal, normele de conduită profesională, norme ce ţin de relaţiile de serviciu cu alţi funcţionari şi cu contribuabilii, reclamaţiile, hărţuirea şi alte norme care au o deosebită importanţă la determinarea eticii funcţionarului fiscal. Este de menţionat că normele din Codul etic se bazează sau fac legătură cu stipulaţiile respective din Codul fiscal (art.134, 136), Legea serviciului public (art.10, 11), Regulamentul cu privire la modul de funcţionare a organelor Serviciului Fiscal de Stat şi Regulamentele interne ale organelor fiscale.

Codul etic şi actele normative menţionate prevăd doar unele norme ce ţin de conflictul de interese.

Conform informaţiei IFPS privind implementarea Codului de etică, normelor privind conflictul de interese şi declararea patrimoniului, precum şi documentelor Direcţiei Personal şi Instruire:

- etica funcţionarului fiscal este promovată prin studierea Codului etic al funcţionarului fiscal, precum şi Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25 din 22.02.2008, care sunt aduse la cunoştinţă sub semnătură atît angajaţilor IFPS, cît şi IFS teritoriale cu prezentarea listelor semnăturilor angajaţilor în DPI;

- supravegherea implementării şi respectării Codului de conduită şi normelor privind conflictul de interese este efectuată de către conducerea subdiviziunilor sistemului fiscal, Direcţia Personal şi Instruire; depistarea cazurilor de nerespectare a Codului de conduită ţin de competenţa Direcţiei securitate şi audit intern;

- în sistemul fiscal este implementat sistemul de declarare a veniturilor şi proprietăţii. În anul 2007 la Comisia departamentală de control a declaraţiilor a IFPS şi IFS teritoriale au depus declaraţii 1999 colaboratori şi la Comisia departamentală de control a declaraţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor – 295 de conducători ai Serviciului Fiscal. Conform informaţiei cazuri de necorespundere a patrimoniului pentru a fi transmise la CCCEC nu au fost depistate.Politica tratarii conflictului de interese: O lege specială privind conflictul de interese este adoptată de către Parlament la 15.02.2008 şi publicată la 30.05.2008. Urmează ca această lege să fie examinată de către funcţionarii fiscali şi întreprinse măsurile pentru implementarea cerinţelor acesteia în cadrul SFS.

Colaborarea IFPS cu organele de drept:TI-Moldova a obtinut de la DAFFC IFPS, PG, CCCEC şi MAI informaţii privind numărul de fraude fiscale înregistrate de către DAFFC pentru perioada de 5 luni 2008, colaborarea cu organele de drept şi rezultatele obţinute pe marginea cauzelor înregistrate/transmise după competenţă.

În conformitate cu informaţia DAFFC pe parcursul anului 2007 SAFF a înregistrat şi a transmis Procuraturii Generale 10 cauze de fraudă fiscală, iar pe parcursul a 5 luni 2008 DAFFC a înregistrat şi a transmis către Procuratura Generală materialele în privinţa a 38 de cazuri de evaziune fiscală. Sumele TVA diminuate de către agenţii economici stabilite în rezultatul controalelor estimative pe aceste cazuri constituie, respectiv, 84,1 şi 616,3 milioane lei, iar în total – 700,4 milioane lei. În privinţa celor 10 materiale din a.2007 a fost pornită urmărirea penală în baza art.244 CP RM şi se află în procedură de urmărire penală. În privinţa a 10 materiale din cele 38 înregistrate în 5 luni 2008 a fost pornită urmărirea penală, iar restul materialelor se află în examinare.

Pe parcursul a 5 luni 2008 în adresa PG au parvenit 18 materiale privind încălcările fiscale de către agenţii economici, suma impozitelor neachitate constituind circa 154,8 milioane lei. În rezultatul investigaţiilor în 8 cauze a fost începută urmărirea penală în baza art.244 Cp. Suma totală a impozitelor diminuate în cauzele cercetate penal constituie circa 103,1 milioane lei. Controlul pe celelalte materiale privind evaziunea fiscală în mărime de circa 51,7 milioane lei la moment nu este finalizată.

La compararea datelor DAFFC şi PG se relevă o diferenţă dintre informaţiile acestora care urmează a fi clarificată la etapele ulterioare de monitorizare.

PG mai relevă că în scopul sporirii eficacităţii colaborării între Procuratură şi IFPS s-a elaborat proiectul Instrucţiunii privind modalitatea transmiterii materialelor controalelor şi reviziilor financiar-economice către organele de urmărire penală, care actualmente se află în stadie finală de perfectare reieşind din propunerile Curţii de Conturi, CCCEC, MF, MAI şi urmează a fi aprobat de către conducerea instituţiilor indicate.

Conform datelor CCCEC, în baza materialelor parvenite de la IFPS pe parcursul anului 2007 de către Centru au fost pornite 2 cauze penale privind însuşirea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea bunurilor gajate, sechestrate sau confiscate cu prejudiciul cauzat de circa 474,1 mii lei şi 2 cauze penale privind evaziunea fiscală cu prejudiul cauzat statului în sumă de circa 2,4 milioane lei.

În conformitate cu informaţia primită de la CCCEC, pe parcursul a 5 luni 2008 în adresa Centrului au parvenit 31 de adresări de la IFPS, obiectul cărora implică diverse aspecte, inclusiv interpelări, materiale de control, 22 adresări cu caracter informativ. În rezultatul examinării acestora de către Centru a fost pornită o cauză penală în baza art.244 Cod penal (evaziune fiscală), suma totală a impozitelor diminuate constituind 114,6 mii lei. Pentru comiterea infracţiunilor de corupţie au fost pornite 2 cauze penale în privinţa colaboratorilor fiscali, care în prezent se află în procedură. În baza materialelor parvenite au fost emise 4 propuneri de neîncepere a urmăririi penale, 2 materiale se examinează în baza Codului de procedură penală.

Pe parcursul a 5 luni 2008, Centrul a continuat colaborarea cu IFPS în scopul prevenirii şi combaterii corupţiei în rîndurile angajaţilor serviciul fiscal, inclusiv prin instruirea anticorupţie a 240 de angajaţi în cadrul Centrului de perfecţionare a cadrelor din domeniul financiar-fiscal.

Conform informaţiei Direcţiei Investigare a Fraudelor MAI în 2007 în adresa Direcţiei au parvenit pentru examinare materialele doar pe 1 caz ce ţine de comercializarea producţiei alcoolice în lipsa marcării cu timbre de acciz. În baza acestiua a fost pornită o cauză administrativă conform art.152/10 CCA şi în privinţa persoanei responsabile a fost aplicată amenda administrativă.

DIF MAI informează, de asemenea, că în anul 2007 a relevat şi a documentat 2 cazuri de corupţie printre funcţionarii fiscali, iar în 2 luni 2008 – 1 caz.

Pe parcursul a 5 luni 2008 între DIF MAI şi DAFFC IFPS nu au fost înregistrate cazuri de colaborare în direcţia prevenirii cazurilor de fraudă fiscală. În această perioadă au fost examinate 183 materiale administrative parvenite de la organele fiscale şi primite decizii cu privire la contravenţii administrative conform competenţei. În rezultatul examinării au fost aplicate amenzi administrative în sumă de 41,1 mii lei şi confiscate bunuri materiale în valoare de 46,2 mii lei.


Consolidarea capacităţilor SFS prin dotarea cu echipament computaţional şi administrativ, şi sisteme de securitate.

01.07.2007

Situaţia: implementată.

Descrierea:

În scopul continuării monitorizării realizării măsurii de consolidare a capacităţilor SFS cu echipament computaţional şi sisteme de securitate aleator a fost verificată prezenţa compiuterelor şi printerelor în birourile Oficiilor Fiscale Buiucani, Centru şi Rîşcani mun.Chişinău, care au fost distribuite acestora din numărul celor achiziţionate în anul 2007 în cadrul PPŢ. A fost stabilită prezenţa şi instalarea la locurile de muncă a tuturor computerelor (55 buc în s.Buiucani, 62 în s.Centru şi 65 în s.Rîşcani), printerelor laser (7 în s.Buiucani, 7 în s.Centru şi 8 în s.Râşcani) şi printerelor matriciale (10 în s.Buiucani, 11 în s.Centru şi 13 în s.Râşcani).

La acelaşi compartiment este necesar de menţionat că la această etapă de monitorizare partenerul de implementare a Planului Preliminar de Ţară, Millenium – IP3 Partners, LLC, desfăşoară activitatea de procurare a unui set de 400 de compiutere, inclusiv a unui compiuter/server de performanţă, destinate Serviciului Fiscal de Stat, care au menirea de a consolida baza tehnică inclusiv a subdiviziunilor de control fiscal.

În prezent, Millenium – IP3, de asemenea, este preocupat de elaborarea a 3 sisteme de management informaţional: 1) sistemul de evidenţă a controalelor fiscale; 2) instrumentul de analiză financiară ce ţine de contribuabilii care urmează a fi supuşi controlului fiscal; 3) sistemul de urmărire silită a contribuabililor cu restanţe.Crearea şi implementarea Sistemului informaţional integrat şi a mecanismului de prezentare, în mod electronic, a dărilor de seamă SFS.

01.01.2008

Situaţia: în curs de realizare, întîrziere de jumatate de an.

Descrierea:

Crearea sistemului: Conform datelor reprezentantului PNUD sistemul SIA e-declaraţii este elaborat. Pe parcursul trimestrului II sistemul informaţional a fost testat în continuare pentru excluderea unor imperfecţiuni sau probleme apărute, inclusiv ce ţin de compatibilitatea cu Sistemul informaţional fiscal. S-au realizat componentele sistemului care transferă informaţiile din dările de seamă fiscale electronice în Sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat. S-a realizat interacţiunea cu Centrul de Telecomunicaţii Speciale în ceea ce priveşte aplicarea pe fiecare dare de seamă fiscală electronică a mărcii temporale (time-stamp) şi verificarea autenticităţii semnăturii digitale. Practic toate funcţionalităţile au fost elaborate şi majoritatea din acestea au trecut testarea de calificare. La etapa actuală se finalizează procedura de înregistrare a utilizatorilor SIA e-declaraţii.

Reprezentantul IFPS a prezentat monitorului versiunea elaborată, dar încă neimplementată a SIA e-declaraţii.

PNUD şi IFPS informează suplimentar că realizarea măsurii de elaborare a SIA e-declaraţii este la etapa finală. În prezent este verificată funcţionalitatea sistemului, ca rezultat au mai fost relevate şi corectate unele momente, care au necesitat o implicare adăugătoare de perfecţionare, au fost completate suplimentar declaraţii “pe viu” cu utilizarea semnăturii digitale. La finele lunii iunie se aşteaptă semnarea actului de transmitere a SIA e-declaraţii de la PNUD la IFPS în scopul punerii în expluatare a sistemului informaţional.

IFPS mai informează că au fost elaborate “Recomandările metodice de utilizare a SIA e-declaraţii”, care va fi utilizat atît de funcţionarii fiscali, cît şi de contribuabili.

SIA e-declaraţii ca sistem informaţional este destinat colectării, păstrării şi procesării datelor dărilor de seamă fiscale ale persoanelor fizice şi juridice, cît şi prezentării de informaţii în adresa contribuabililor privind starea dărilor de seamă depuse.

Asigurarea securitatii informatiei: Monitorul a fost informat că SIA e-declaraţii este protejat prin sistemul său de securitate ce nu permite pătrunderea neautorizată din exterior a persoanelor şi modificarea datelor. Procesul de asigurare a securităţii reprezintă o combinare de funcţii oferite de Sistem. Sistemul asigură managementul controlului accesului, a regulilor de identificare şi autentificare a tuturor subiectelor de acces, a succesiunii de autentificare, a divizării funcţiilor utilizatorului şi administratorului. Pentru fiecare grup de utilizatori sînt create date de intrare pentru autentificare în Sistem şi se defineşte volumul de informaţie şi funcţiile disponibile acestuia. Sistemul asigură verificarea automată a drepturilor utilizatorului la momentul intrării sale în Sistem şi la apelurile ulterioare la resursele informaţionale ale Sistemului.

În contextul problemei asigurării securităţii informaţionale este de menţionat, de asemenea, că Codul fiscal şi Regulamentele interne reglementează protecţia sistemului informaţional din interior: interzicerea accesului la sistem oricăror funcţionari cu excepţia personalului ce deserveşte sistemul (administratorului), intrarea în sistem a persoanelor autorizate prin sistemul respectiv de autorizare, întocmirea documentelor şi autorizarea de către persoanele responsabile a modificărilor şi completărilor în sistemul informaţional, obligaţia de a nu divulga informaţia confidenţială sau secretul fiscal, răspunderea disciplinară şi materială pe care o poartă funcţionarii.

La examinarea Codului penal în vigoare se relevă că la compartimentul ce ţine de asigurarea securităţii informaţiei este prevăzută respunderea penală pentru accesul ilegal la informaţia compiuterizată (art.259 Cp), precum şi pentru încălcarea regulilor de securitate a sistemului informatic (art.261 Cp).


Realizarea şi implementarea mecanismului de autodeservire a contribuabililor la distanţă prin intermediul reţelelor globale Internet (www.fisc.md).

01.09.2008

Situaţia: în curs de realizare.

Descrierea:

IFPS a informat că în cadrul SIA e-declaraţii este elaborat portalul www.fisc.md şi odată cu punerea în expluatare a SIA e-declaraţii va fi pusă în expluatare o nouă pagină electronică a IFPS (www.fisc.md), care va înlocui pagina oficială existentă a site-ului SFS.

Conform datelor IFPS, SIA e-declaraţii va avea capacitatea de a asigura autodeservirea contribuabililor la distanţă prin intermediul Internet accesînd pagina web a IFPS (www.fisc.md), adică mecanismul de autodeservire a contribuabililor la distanţă prin Internet este parte componentă a SIA e-declaraţii şi va fi pus în expluatare odată cu implementarea sistemului SIA e-declaraţii (preconizată pînă la finele lunii iunie 2008).

De asemenea, în cadrul SIA e-declaraţii a fost elaborat şi sit-ul intern al SFS, www.corporate.fisc.md, care va permite publicarea documentelor interne şi va permite inspectorilor fiscali în timp real să facă cunoştinţă cu scrisorile explicative, instrucţiunile şi indicaţiile IFPS.Crearea şi implementarea sistemului informaţional „BARCOD”.

30.11.2008

Situaţia: în curs de realizare.

Descrierea:

Conform datelor IFPS şi PNUD pînă în prezent au fost elaborate “Concepţia Sistemului Informaţional Automatizat “Crearea şi prelucrarea declaraţiilor fiscale cu barcod” şi Caietul de sarcini pentru elaborarea SIA “Barcod”. Concepţia SIA “Barcod” a fost elaborată de către IFPS împreună cu PNUD, iar caietul de sarcini – de către IFPS, PNUD şi Proiectul USAID “BIZTAR”. Caietul de sarcini ar putea fi pus la dispoziţie monitorului doar după anunţarea concursului de selectare a companiei care va elabora SIA “Bar-code”.

În prezent se întocmesc documentele de transmitere a Concepţiei şi caietului de sarcini Proiectului “BIZTAR” din cadrul USAID care urmează să realizeze măsura de creare a SIA “Bar-code”.


Elaborarea şi adoptarea Legii privind medierea fiscală şi crearea Institutului Medierii Fiscale şi dotarea lui cu echipament administrativ şi tehnică computaţională.


31.12.2008

Situaţia: în curs de realizare.

Descrierea:

IFPS a elaborat un proiect de lege privind modificarea şi completarea Codului Fiscal cu un compartiment ce ţine de medierea fiscală, luîndu-se, totodată, în consideraţie normele din Legea cu privire la mediere. La finele lunii iunie 2008 proiectul de Lege a fost transmis la Ministerul Finanţelor pentru prezentarea ulterioară a acestuia la Guvern.

Este de menţionat că atît pe pagina electronică a IFPS (www.fisc.md), cît şi a Ministerului Finanţelor nu a fost plasat proiectul elaborat de lege şi comentariile (avizele) la acest proiect de lege.

TI-Moldova a solicitat şi a primit de la IFPS proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea Codului Fiscal (ce ţine de medierea fiscală), Nota informativă la proiectul de lege şi Nota informativă (avizul) Agenţiei pentru Dezvoltare Regională “Habitat” şi Biroului individual de avocaţi “Alexandru Postica” la proiectul elaborat de lege. Însă s-a refuzat prezentarea altor avize pe marginea acestui proiect de lege.

În rezultatul analizei efectuate se relevă că în Nota informativă a Agenţiei “Habitat” se conţin mai multe obiecţii şi propuneri, dar acestea nu au fost luate în consideraţie în proiectul elaborat de lege transmis Ministerului Finanţelor.

IFPS informează că crearea Institutului Medierii Fiscale va urma după adoptarea Legii cu privire la modificarea şi completarea Codului Fiscal.Crearea în cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a Centrului Informaţional Unic de asistenţă pentru contribuabili.

31.12.2008

Situaţia: în curs de realizare.

Descrierea:

Conform datelor IFPS Centrul Informaţional Unic (sau Centrul de Apel) a fost creat în cadrul IFPS în iulie 2007 prin Ordinul Ministerului Finanţelor ca unitate structurală de asistenţă pentru contribuabili.

Este elaborat Planul de lucru pentru Centrul de Apel, a fost numit în funcţie şeful Centrului de Apel şi o parte din personal. Pentru amplasarea Centrului de Apel s-a acordat spaţiu, s-a efectuat reparaţie în birouri şi s-a achiziţionat mobilier şi tehnică. Au fost elaborate fişele de post şi proiectul Regulamentului de funcţionare a Centrului de Apel, Obligaţiunile funcţionale ale angajaţilor Centrului de Apel, Regulamentul intern de activitate a Centrului de Apel, care urmează să fie aprobate de către IFPS. Datele privind spaţiul şi mijloacele alocate pentru reparaţie şi înzestrare tehnico-materială, numirea personalului, documentele de activitate şi alte momente organizatorice la moment se verifică.

Conform datelor IFPS şi Millennium-IP3 Partners din cadrul Programului MGTCP, în scopul organizării activităţii Centrului de Apel în prezent se elaborează baza informaţională de date a Centrului prin relevarea, sistematizarea şi stocarea întrebărilor şi răspunsurilor ce ţin de legislaţia fiscală, este vorba de circa 4500 de întrebări şi răspunsuri. În acest scop prin ordinul IFPS nr.672 din 12.12.2007 au fost create şi activează 4 grupuri de lucru pentru crearea bazei de date informaţionale a Centrului. La efectuarea activităţii grupurilor de lucru a fost acordată asistenţă de către experţii Programului pentru Buna Guvernare MGTCP. În prezent întrebările şi răspunsurile sunt elaborate şi sistematizate, urmează ca aceste întrebări să fie stocate într-un sistem informaţional.

Cu suportul partenerului Millenium – IP3 în luna februarie 2008 colaboratorii IFPS au efectuat o vizită de studiu la Centrul de Apel din cadrul IFS al Lituaniei pentru a prelua experienţa Lituaniei, unde cu susţinerea UE în cadrul programului PHARE a fost înfiinţat un asemenea Centru, iar în luna mai 2008 o delegaţie din Lituania a vizitat IFPS din Republica Moldova în scopul schimbului de experienţă ce ţin de: instituirea Centrului de Apel pentru contribuabili; crearea, testarea şi implementarea bazei de date pentru asistarea angajaţilor în procesul de consultare; sistemul de colectare, stocare şi management a datelor statistice, care este utilizat la evaluarea performanţei şi monitorizarea calităţii consultaţiilor oferite beneficiarilor; echipamentul de telecomunicaţii şi eforturile de comunicare ce vor fi aplicate la informarea şi educarea contribuabililor privind serviciile Centrului.

Partenerul de implementare a PPŢ, Millenium – IP3, a elaborat conceptul sistemului informaţional, l-a prezentat şi discutat cu membrii grupurilor de lucru şi a anunţat un tender pentru desemnarea companiei ce va elabora soft-ul Centrului de Apel. De asemenea, au fost iniţiate negocieri cu Întreprinderea de Stat “Centrul de telecomunicaţii speciale” în vederea elaborării şi implementării componentelor tehnice, informaţionale şi telefonice necesare pentru funcţionarea Centrului de Apel.

În prezent Centrul de Apel lucrează asupra structurii “Manualului de proceduri” şi asupra programului de instruire pentru angajaţii Centrului de Apel cu suportul experţilor MGTCP.

Măsura privind crearea Centrului de Apel nu este definitivată şi monitorizarea realizării măsurii date continuă.Activitati generale de prevenire a coruptiei in sistemul fiscal
Accesul la informatie: A fost solicitată de la IFPS informaţia şi datele oficiale privind asigurarea accesului la informaţie în activitatea SFS.

Conform IFPS, în scopul implementării Legii cu privire la accesul la informaţie în anul 2002 IFPS a adoptat ”Indicaţii metodice privind activitatea ce ţine de relaţiile cu publicul, desfăşurată în cadrul inspectoratelor fiscale de stat teritoriale”, prin care au fost stabilite formele şi metodele de lucru cu publicul pentru persoanele în sarcina cărora este pusă furnizarea de informaţii oficiale solicitanţilor.

De asemenea, pe lîngă birourile de consultaţie, instituite în anul 2003, în inspectoratele fiscale teritoriale în scopul oferirii solicitanţilor informaţii ce ţin de domeniul fiscal, IFPS practică diverse întîlniri cu presa, emisiuni în direct, „linii fierbinţi”, interviuri etc.

În acest context la IFPS funcţionează Direcţia relaţii externe şi publice, care furnizează informaţii despre activitatea IFPS.

Conform informaţiei prezentate pentru aducerea la cunoştinţă a deciziilor IFPS sunt utilizate: publicarea deciziilor în Monitorul Oficial; organizarea seminarelor cu diferite categorii de contribuabili; desfăşurarea conferinţelor de presă; publicarea documentelor, informaţiilor pe pagina web a IFPS; participarea la emisiunile radio şi TV etc.

IFPS consideră că cel mai eficient mijloc de informare a publicului larg şi de popularizare a legislaţiei fiscale, la moment, este pagina web a SFS (www.fisc.md) disponibilă pentru orice utilizator.Analiza paginii web IFPS şi corespunderea acesteia cerinţelor HG nr.668 din 19.06.2006 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet a fost efectuată anterior şi rezultatele prezentate în Raportul TI-Moldova privind monitorizarea implementării PPŢ în I trimestru 2008, în care s-a arătat la necorespunderea parţială a paginii cerinţelor din Hotărîrea Guvernului legată de lipsa a mai multor informaţii de interes public.

Este de menţionat faptul că a fost suplimentar examinată pagina web a IFPS. În legătură cu aceasta a fost relevat că IFPS a elaborat şi a aprobat un Plan de realizare a recomandărilor cu privire la monitorizarea implementării PPŢ în sistemul fiscal (vezi anexa nr.5) în baza cărui a întreprins măsuri pentru excluderea golurilor sau neajunsurilor relevate în cadrul monitorizării I trimestru 2008, inclusiv pentru optimizarea paginii în vederea completării, diversificării şi ridicării calităţii acesteia. Astfel, au fost plasate pe pagina electronică a IFPS: datele privind numerele telefoanelor de încredere şi orele de lucru; îndemnul de a comunica date privind comiterea fraudelor fiscale; datele despre conducătorii IFPS; organigrama/structura organizatorică a IFPS; informaţia privind procedura de depunere a petiţiilor; numerele telefoanelor de contact a subdiviziunilor IFPS, precum şi telefoanele şi adresele electronice de contact a IFS teritoriale; regulamentele de funcţionare a direcţiilor din cadrul IFPS (cu excepţia unor subdiviziuni); Raportul privind implementarea Planului Preliminar de Ţară în cadrul Programului SUA „Provocările Mileniului”; proiectul Conceptului SFS privind educarea şi informarea contribuabililor; 2 anunţuri suplimentare de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice în cadrul IFPS referitor la 6 funcţii vacante cu descrierea funcţiilor publice vacante, atribuţiilor de bază, condiţiilor de participare la concurs, documentelor ce urmează a fi prezentate pentru concurs, termenului limită şi locului depunerii documentelor, datelor de contact şi prezentarea formularului de participare; informaţia privind repartizarea banilor publici care cad sub incidenţa Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (care cuprinde informaţia referitor la achiziţiile efectuate în 2008 sau care sunt în curs de desfăşurare); informaţia cu privire la birourile de consultaţii amplasate in cadrul inspectoratelor fiscale teritoriale, ce exercită funcţii ce ţin de popularizarea legislaţiei fiscale agenţilor economici şi persoanelor fizice (cetăţeni).

În prezent IFPS pregăteşte o nouă pagină web, lansarea căreia este preconizată pentru 1 iulie 2008 odată cu lansarea SIA e-declaraţii.

În cadrul monitorizării a fost relevat că la compartimentul asigurării accesului la informaţie IFPS are restanţe şi nu a îndeplinit toate cerinţele prevăzute de Legea cu privire la accesul la informaţie, de exemplu, cele prevăzute de art.11 alin.2. Astfel, la momentul monitorizării s-a relevat că IFPS nu a asigurat solicitanţilor un spaţiu amenajat pentru documentare; nu a numit şi nu a instruit funcţionari responsabili pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informaţiilor oficiale; nu a elaborat regulamentul cu privire la drepturile şi obligaţiile funcţionarilor în procesul de furnizare a documentelor, informaţiilor oficiale etc.

În acest context IFPS nu dispune de date statistice privind numărul persoanelor care au solicitat informaţii de interes public şi cu caracter personal, cîtor persoane le-au fost furnizate informaţii, la cîte persoane li s-a refuzat în oferirea informaţiilor şi motivul refuzului.

Este şi mai grav că în unele cazuri se relevă că la IFPS slab se cunosc cerinţele privind accesul la informaţie, în special informaţiilor de interes public cu caracter nelimitat. De exemplu, monitorului i-a fost refuzată prezentarea unor avize la Proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea Codului fiscal (cu norme privind medierea fiscală) atît la solicitarea orală, cît şi scrisă (vezi anexa nr.6), motivînd că această informaţie reprezintă secret fiscal şi făcînd trimitere la noţiunea de secret fiscal stipulată de art.129 p.19 şi cerinţele art.131 alin.5 din Codul Fiscal, ceea ce este în contradicţie cu cerinţele Legii privind accesul la informaţie, în special a art.7 prin care se stipulează informaţiile oficiale cu accesibilitate limitată, şi prin ce considerăm că IFPS a încălcat cerinţele legislaţiei privind accesul la informaţie şi a limitat neîntemeiat TI-Moldova în obţinerea informaţiei oficiale de interes public cu caracter nelimitat.

Colaborarea cu monitorul: Pe parcursul monitorizării în trimestrul II 2008 IFPS a informat că în scopul excluderii acestor neajunsuri efectuează următoarele acţiuni:

- se întreprind măsuri pentru angajarea unei persoane responsabile de asigurarea accesului la informaţie şi relaţii cu publicul;

- au fost delimitate funcţiile şi întocmită fişa de post pentru această funcţie;

- a fost pregătit anunţul privind condiţiile concursului pentru ocuparea funcţiei respective şi prezentat Direcţiei Personal şi Instruire, care urmează să fie plasat pe Web site-ul SFS, urmînd ca după selectare să fie emis Ordinul de angajare a persoanei responsabile de acest domeniu şi apoi plasate datele şi telefonul de contact;

- a fost întocmit proiectul ordinului cu privire la abilitarea cu funcţie de furnizori de informaţie în subdiviziunile teritoriale, care după semnare urmează a fi transmis la toate inspectoratele fiscale teritoriale;

- a fost pusă în sarcina Secţiei Secretariat organizarea circulaţiei documentelor, conform Instrucţiunii cu privire la organizarea lucrului în aparatul IFPS, şi ţinerea într-un registru a evidenţei cetăţenilor primiţi în audienţă de către şeful şi şefii adjuncţi ai IFPS.Controlul intern: În cadrul SFS este implementat controlul intern. În acest scop în cadrul IFPS este creată Direcţia securitate şi audit intern (succesoare a Direcţiei securitate internă), care are funcţiile „de combatere şi profilaxie a încălcărilor legislaţiei şi infracţiunilor în sistemul fiscal, efectuarea obiectivă a anchetei de serviciu, inspectarea activităţii subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal (audit intern), apărarea intereselor de serviciu, asigurarea securităţii personale şi demnităţii angajaţilor SFS în cadrul exercitării funcţiilor de serviciu” şi care funcţionează în baza Regulamentului său adoptat de către IFPS la 03.03.2008. DSAI cu un efectiv din 9 persoane constă din Secţia audit intern (5 persoane) şi Secţia securitate (3 persoane). Controlului intern este supusă toată activitatea SFS.

Conform informaţiei DSI în anul 2007 au fost examinate 82 informaţii parvenite la telefonul de încredere. La verificarea adresărilor contribuabililor a fost stabilit că s-au adeverit circa 30% de cazuri (de toate tipurile de încălcări). Pe parcursul anului DSI a examinat 369 materiale, inclusiv 19 petiţii. În adresa organelor de drept (CCCEC, poliţie, procuratură, SIS, judecătorie) a expediat materialele în privinţa a 34 cazuri.

Conform datelor DSAI, în anul 2007 au fost efectuate 8 inspectări ale activităţii IFS teritoriale, iar în I trimestru 2008 – 2 inspectări. Majoritatea încălcărilor stabilite ţin de: nerespectarea Codului Fiscal; neaplicarea prevederilor Codului cu privire la contravenţiile administrative; admiterea creşterii restanţelor; neaplicarea pe deplin a acţiunilor de urmărire silită; neutilizarea pe deplin a produselor informaţionale accesibile în sistemul informaţional al SFS. În anul 2007 au fost aplicate: avertisment în 2 cazuri; mustare într-un caz; mustrare aspră în 3 cazuri; o persoană a fost destituită din funcţie; sancţiuni financiare în privinţa a 23 colaboratori.

Instruirea profesionala: În cadrul IFPS este implementat sistemul de pregătire profesională. Formarea profesională este organizată prin analiza şi identificarea necesităţilor de instruire, planificarea succesiunii instruirii şi determinarea categoriilor de audienţi care urmează a fi instruiţi.

Cu activitatea de organizare a formării profesionale se ocupă Direcţia Personal şi Instruire în colaborare cu subdiviziunile IFPS şi IFS teritoriale. Activitatea de organizare a instruirii se efectuează în baza HG nr.724 din 13.06.2003, Regulamentului de activitate a DPI, conform obiectivelor SFS şi Planului de pregătire profesională.

Pentru I semestru 2008 au fost planificate 12 perfecţionări a diferitor categorii de funcţionari fiscali din care în 4 luni au fost realizate 6 perfecţionări, la care au asistat 231 funcţionari. Printre temele de pregătire profesională în cadrul pregătirilor de către CCCEC este prezentată tema „Rolul instituţiei publice în realizarea strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei. Combaterea corupţiei şi analiza juridico-penală a faptelor de corupţie.”.

În scopul susţinerii măsurilor IFPS de perfecţionare a funcţionarilor fiscali în cadrul perfecţionărilor ulterioare la Centrul de perfecţionare a cadrelor din domeniul financiar-fiscal în luna iunie TI-Moldova a prezentat pentru 3 grupuri de funcţionari fiscali temele privind codul de conduită şi conflictul de interese.

În scopul evaluarii nivelului de servicii prestate de colaboratorii fiscului, TI-Moldova a condus un sondaj la ieşirea din oficiile fiscale (mini exit-poll) a celor 5 sectoare din mun.Chişinău. A fost elaborat şi utilizat un chestionar unic pentru persoanele fizice şi juridice în limba română şi rusă. Chestionarea şi prelucrarea datelor chestionării a fost efectuată de CBS-AXA. Chestionării au fost supuse în total 120 de persoane fizice şi reprezentanţi ai persoanelor juridice (cîte 24 persoane la ieşirea din fiecare oficiu fiscal).

Rezultatele acestui studiu denotă despre următoarele:

- 75,8% din respondenţii, care au apelat la serviciile Oficiului Fiscal, au comunicat că şi-au rezolvat problema, 15% au rezolvat-o problema parţial, iar 9,2% din respondenţi au comunicat că nu au rezolvat (sau nu au putut rezolva) problema;

- 75,8% din respondenţii au arătat că la oferirea serviciilor atitudinea faţă de ei din partea colaboratorilor Oficiului Fiscal a fost respectuoasă, 17,5% din respondenţi au afirmat că au fost trataţi cu indiferenţă, iar 6,7% - că faţă de ei a fost manifestată o atitudine nepoliticoasă din partea colaboratorilor fiscali;

- 43,7% din respondenţi consideră că nivelul de profesionalism este înalt, 45,4% - mediu, iar 9,2% - jos;

- 30,8% din respondenţi evaluează calitatea serviciilor prestate ca înalt, 58,3% - mediu, iar 10% - joasă;- 67,5% din respondenţi au comunicat că Oficiul Fiscal i-a informat suficient privind datele sau documentele pe care trebuie să le prezinte pentru a li se oferi serviciile solicitate; ceilalţi 32,5% nu au fost suficient informaţi;

Obiecţiile înaintate de respondent ţin de: serviciile necalitative acordate de funcţionarii fiscali; conduita sau comportamentul nesatisfăcător faţă de contribuabili; condiţiile nesatisfăcătoare oferite la primirea persoanelor; nepunerea la dispoziţia contribuabililor a mijloacelor tehnice; rînduri mari; nefuncţionarea telefonului de informaţii; trimiterea persoanelor dintr-un birou în alt birou sau dintr-un Oficiul Fiscal în altul; birocraţie; încălcarea drepturilor contribuabililor; corupţie; informaţie insuficientă, neinformarea contribuabililor pe diverse probleme; nerespectarea şi neeconomisirea timpului contribuabililor; neactualizarea bazelor de date; proceduri complicate şi număr exagerat de rapoarte; legislaţia imperfectă, contradicţii, modificări şi anulări frecvente; restituirea greoae a TVA; proceduri imperfecte de eliberare a certificatelor; aplicarea de sancţiuni fără prevenirea contribuabililor; interpretarea diferită a legislaţiei; nerespectarea legislaţiei; modificarea frecventă a dărilor de seamă; cerinţe neclare din partea oficiilor fiscale; nivelul nesatisfăcător al cunoştinţelor funcţionarilor fiscali; neînţelegerea de către funcţionarii fiscali că acordă servicii contribuabililor;

Propunerile respondentilor de ameloirare a activităţii sistemului fiscal ţin de: reducerea statelor; achitarea unui impozit unic din rulaj; implementarea unui sistem electronic de prezentare a dărilor de seamă; informarea oficială a contribuabilului despre suma care urmează a fi achitată ca rezultat al prezentării declaraţiei de venit; oferirea mai multor informaţii; îmbunătăţirea comportamentului faţă de vizitatori, contribuabili; informarea şi rezolvarea neclarităţilor înainte de blocarea conturilor; sporirea calităţii serviciilor acordate; accesibilitatea telefoanelor pentru informaţii; oferirea tehnicii speciale vizitatorilor; actualizarea bazelor de date; aducerea în ordine a actelor, documentelor; sporirea nivelului de profesionalism şi conduitei funcţionarilor fiscali; respectarea şi economisirea timpului contribuabililor; crearea condiţiilor decente de primire în Oficiul Fiscal; implementarea unei programe noi de evidenţă fiscală şi audit; reducerea frecvenţei prezentării dărilor de seamă; implementarea sistemului European de control, evidenţă contabilă simplificată şi prezentare a dărilor de seamă; diminuarea birocraţiei; corelarea instrucţiunilor şi regulamentelor cu Codul fiscal; asigurarea transparenţei; simplificarea metodei facturilor; exercitarea obligaţiunilor în mod cinstit şi onest; perfecţionarea legislaţiei şi asigurarea stabilităţii acesteia; simplificarea procedurii de restituire a TVA; aducerea la cunoştinţă a legislaţiei şi modificărilor; schimbarea atitudinii faţă de certificatele privind lipsa de datorii prin asigurarea accesului unor instituţii publice la bazele de date şi/sau eliberarea certificatelor prin Internet; publicarea îndrumarelor; acordarea salariilor decente funcţionarilor fiscali.

Unele din obiecţiile înaintate confirmă, de fapt, neajunsurile relevate, de exemplu, legate de neimplementarea deplină a cerinţelor prind asigurarea accesului la informaţie.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə