Şüa diaqnostikasının ümumi sualları 1 Rentgenoqramanın heometrik qeyri-dəqiqliyi aşağıdakılardan hansından asılı deyil?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.95 Mb.
səhifə15/18
tarix30.06.2018
ölçüsü1.95 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

774) Süd vəzilərinin mammoqrafik müayinəsini aparmaq menstrual siklin hansı günlərində daha əlverişlidir?

A) Aybaşı siklinin günlərində fərq yoxdur

B) Aybaşı siklinin 6-12-ci günlərində

C) Aybaşı siklinin ikinci yarısında

D) Aybaşı siklinin 1-5-ci günlərində

E) Aybaşı siklinin axrınci günƏdəbiyyat: Под ред. Г.Е.Труфанова «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез». СПб. 2006. 231 с.
775) Süd vəzisinin aksilyar çıxıntısını və retromammar sahəsini qiymətləndirmək üçün mammoqrafiya zamanı ən optimal proyeksiya hansıdır?

A) Düz


B) Düz və yan

C) Yan


D) Çəp

E) Düz və çəpƏdəbiyyat: Под ред. проф. Г.Е.Труфанова «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез». СПб. 2006. 231 с.
776) Mastopatiyanın düyünlü forması ilə süd vəzilərinin bədxassəli yeni törəmələri arasında daha çox differensial diaqnostik əlamət hansıdır?

A) Törəmə ətrafında işıqlı zolağın izlənilməsi

B) Kalsinatların mövcudluğu

C) Konturların qeyri-dəqiqliyi

D) Aybaşı siklinin fazasının dəyişməsi ilə törəmənin ölçülərinin dəyişməsi

E) Hipervaskulyarizasiya simptomuƏdəbiyyat: Под ред. проф. Г.Е.Труфанова «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез». СПб. 2006. 231 с.
777) Pnevmosistoqrafiyadan keçirildikdən sonra nə zaman cərrahi müdaxilə aparılması əks göstərişdir?

A) Divaryanı əlavələrin olması və tərkibində hemorragik möhtəviyyat olarsa

B) Sistanın daxili divarları hamardır və tərkibində seroz möhtəviyyat olarsa

C) Divaryanı əlavələrin olması və tərkibində seroz möhtəviyyat olarsa

D) Sistanın daxili divarları hamardır və tərkibində hemorragik möhtəviyyat olarsa

E) Sistanın tam boşalması, punktatda poliferasiyaya uğramış hüceyrələrin tapılmasıƏdəbiyyat: Под ред. проф. Г.Е.Труфанова «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез». СПб. 2006. 231 с.
778) Vəzin toxuması fonunda süd vəzisinin lipomasının mammaqrafik görüntüsü necədir?

A) Qeyri-dəqiq, qeyri-düzgün konturlu işıqlı sahə

B) Dəqiq və düzgün konturlu kölgələnmə sahəsi

C) Ətrafda işıqlı zolaq izlənilən dəqiq və düzgün konturlu kölgələnmə sahəsi

D) Vəz toxuması fonunda lipoma görsənmir

E) Dəqiq və düzgün konturlu işıqlı sahəƏdəbiyyat: Под ред. проф. Г.Е.Труфанова «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез». СПб. 2006. 231 с.
779) Xərçəngin infiltrativ formasının proqressiv inkişafı zamanı süd vəzlərinin ölçüləri necə dəyişir?

A) Dəyişilmir

B) Kiçilir

C) Böyüyür

D) Bütün cavablar düzgündür

E) Böyüyüb-kiçilə bilərƏdəbiyyat: Под ред. проф. Г.Е.Труфанова «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез». СПб. 2006. 231 с.
780) Süd vəzi axarının xırda divaryanı törəməsinin aşkar etmək üçün hansı metodu istifadə etmək lazımdır?

A) Axarların ikili kontrastlaşması

B) Süd vəzilərin böyüdülmüş mammoqramması

C) Pnevmomammoqrafiya

D) Duktoqrafiya

E) Sonrakı rentgenoqrammalarla süd vəzilərin icmal rentgenoqrafiyasıƏdəbiyyat: Под ред. проф. Г.Е.Труфанова «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез». СПб. 2006. 231 с.
781) Süd vəzlərinin xoşxassəli törəmələri üçün hansı konturlar xarakterikdir?

A) Əhəmiyyət təşkil etmir

B) Qeyri-aydın nahamar

C) Qeyri-aydın hamar

D) Aydın nahamar

E) Aydın hamarƏdəbiyyat: «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез» под ред.Г.Е.Труфанова. СПб. 2006. 231 с.
782) Sist ilə süd vəzi fibroadenomasının arasında differensial diaqnostikanın aparılmasına hansı rentgenoloji əlamət imkan verir?

A) Kapsulanın mövcudluğu

B) İriölçülü kirəc əlavələrinin olması

C) Bütün cavablar düzgündür

D) Konturların polisikliyi

E) Törəmənin kənarında nazik işıqlı həlqənin olmasıƏdəbiyyat: «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез» под ред.Г.Е.Труфанова. СПб. 2006. 231 с.
783) Həqiqi ginekomastiya üçün nə xarakterikdir?

A) Mammoqrammada vəzi-birləşdirici toxuma kompleksinin olması

B) Süd vəsi giləsindən ifrazatın gəlməsi

C) Döş qəfəsinin ölçülərinin böyüməsi

D) Döş qəfəsin hipervaskulyarizasiyası əlamətlərinin olması

E) Döş qəfəsin limfa düyünlərin böyüməsi


Ədəbiyyat: «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез» под ред.Г.Е.Труфанова. СПб. 2006. 231 с.

784) Süd vəzi xərçənginin hipervaskulyarizasiyası necə aşkar olunur?

A) Sadalananların heç biri

B) Damarların ölçüsünün artması

C) Damar şaxələrin sayının artması

D) Damarların şaxələrinin miqdarının və ölçüsünün artması, onların qıvrılması

E) Damarların qıvrılmasıƏdəbiyyat: «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез» под ред.Г.Е.Труфанова. СПб. 2006. 231 с.
785) Ürəyin ilkin rentgenoloji müayinəsi hansıdır?

A) Qida borusunun kontrastlaşamsı ilə döş qəfəsin düz və sol yan proyeksiyalarında rentgenoqrafiya

B) Döş qəfəsin polipozision rentgenoskopiyası

C) Qida borusunun kontrastlaşması ilə döş qəfəsin üç standart proyeksiyada rentgenoqrafiya

D) Yan proyeksiyada rentgenoqrafiya

E) Düz proyeksiyada rentgenoqrafiyaƏdəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
786) Düz proyeksiyada ürəyin eninə ölçüsü necə müəyyənləşır?

A) Sağ kardio-diafraqmal bucaqdan ürəyin zirvəsinə qədər olan məsafə

B) Çıxıntı nöqtələrindən kənarda əmələ gələn sağ qulaqcıq qövsünün və sol mədəciyin orta xəttə perpendikulyarların cəmi

C) Ürəyin zirvəsindən sağ ürək-damar bucağına qədər olan məsafə

D) Sağ və sol kardio-diafraqmal bucaqların arasında olan məsafə

E) Sağ qulaqcıq-damar bucağın və sağ ürək-diafraqma bucağının birləşdirici xəttƏdəbiyyat: Линденбратен Л.Д, Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. М. 1993. 556 c.
787) Düz proyeksiyada sağ ağciyər arteriya kökünün 15 mm-lik ölçüsü nəyə münasibdir?

A) Ağciyərdə venoz durğunluğuna

B) Normaya

C) Kökün deformasiyasına

D) Kökün fibroz dəyişikliklərinə

E) Arterial ağciyər hipertenziyasınaƏdəbiyyat: «Секреты рентгенологии». Под ред. Дуглас С.Кац и др.. М.2003. 704 с.
788) Ürək qapaqların vəziyyəti haqqında optimal məlumatı nə ilə almaq olar?

A) Radionuklid miokardın sintiqrafiyası

B) Dopleroqrafiya

C) KT


D) Rentgenoskopiya

E) RentgenoqrafiyaƏdəbiyyat: «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред. Митькова. M. Видар-М. 2003. 698 с.
789) Sol mədəciyin atma fraksiyasını nə ilə müəyyən etmək olar?

A) Elektrokardioqrafiya

B) KT

C) RentgenoskopiyaD) Rentgenokardiometriya

E) USM


Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
790) Aortanın diametrinin kiçilməsi nə zaman müşahidə olunur?

A) Fallo tetradasında

B) Mədəciklərarası çəpərin deffektində

C) Mitral dəliyin daralmasında

D) Aortanın koarktasiyasında

E) Aorta qapaqların çatışmazlığındaƏdəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
791) Düz proyeksiyada sol qulaqcığın dəqiq konturları nə zaman müşahidə olunur?

A) Mədəciklərarası çəpərin deffektində

B) Mitral qapaqların çatışmazlığında

C) Fallo tetradasında

D) Hipertonik xəstəliklərdə

E) Aorta qapaqların çatışmazlığındaƏdəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
792) Düz proyeksiyada sol qulaqcığın dəqiq konturları nə zaman müşahidə olunur?

A) Mədəciklərarası çəpərin deffektində

B) Mitral qapaqların çatışmazlığında

C) Fallo tetradasında

D) Hipertonik xəstəliklərdə

E) Aorta qapaqların çatışmazlığındaƏdəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
793) Sol qulaqcığın atriomeqaliyası nə vaxt müşahidə olunur?

A) Mitral qapaqların çatışmazlığında

B) Fallo tetradasında

C) Qulaqcıqlararası arakəsmə deffektində

D) Miokartda

E) “Zireh ürəy”indəƏdəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
794) Ağciyər kökünün “amputasiya” simptomu nə vaxt müşahidə olunur?

A) Aortanın deliyin stenozunda

B) Yüksək ağciyər hipertenziyası ilə mitral dəliyin stenozda

C) Hipertonik xəstəliyində

D) Aorta qapaqlarının çatışmazlığında

E) Aortanın kaorktasiyasındaƏdəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
795) Miokardın funksional vəziyyətinin kəmiyyət göstəricisi hansıdır?

A) Ürək-ağciyər koeffisenti

B) Ürək və damar dəstəsin hündürlüyün nisbətinin koeffisenti

C) Sol mədəciyin son diastolik həcmi

D) Ürəyin həcmi

E) Mur koeffisentiƏdəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
796) Miokardın funksional vəziyyətinin kəmiyyət göstəricisi hansıdır?

A) Ürək-ağciyər koeffisenti

B) Ürək və damar dəstəsin hündürlüyün nisbətinin koeffisenti

C) Sol mədəciyin son diastolik həcmi

D) Ürəyin həcmi

E) Mur koeffisentiƏdəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
797) Miokardın hansı vəziyyətində ürəyin ölçüləri norma daxilində qalır?

A) Heç bir cavab düzgün deyil

B) İzotonik hiperfunksiyada

C) Sağ mədəcik çatışmazlığında

D) İzometrik hiperfunksiyada

E) Miogen dilatasiyasındaƏdəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
798) Ağciyərin qan dövriyəsinin “birinci sədd”i hansı səviyyədədir?

A) Aortal qapaqcıq

B) Ağciyər venalarının qapaqcığı

C) Mitral qapaqcıq

D) Ağciyər arteriyasının qapaqcığı

E) Heç biri düzgün deyilƏdəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
799) Ağciyərin qan dövriyəsinin “ikinci sədd”i hansı səviyyədədir?

A) Arteriollar

B) Seqmentar arteriyalar

C) Bronxial arteriyalar

D) Bronxial venalar

E) Seqmentar venalarƏdəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
800) Kiçik qan dövranının arterial hipertenziyasının ikincili əlaməti hansıdır?

A) Paycıqarası ödemi

B) Sağ qulaqcığın hipertrofiyası

C) Sol mədəciyin hipertrofiyası

D) Sağ mədəciyin hipertrofiyası

E) HemosiderozƏdəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
801) Subplevral mayenin əmələ gəlməsi nəyə xarakterikdir?

A) Venoz durğunluğu

B) Hipervolemiya

C) Hipovolemiya

D) Arterial hipertenziya

E) Bronxial arteriyaların spazmıƏdəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
802) Kitayev refleksinin əsasında nə durur?

A) Seqmentar arteriyaların spazmı

B) Bronxial arteriyaların spazmı

C) Subseqmentar arteriyaların spazmı

D) Pay venaların spazmı

E) Arteriolların spazmıƏdəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
803) Nəyin hemodinamik artıq yüklənməsi “kəskin ağciyər ürəyi”-nə səbəb olur?

A) Sağ qulaqcıq

B) Sağ mədəcik

C) Sol qulaqcıq

D) Sol mədəcik

E) Aorta


Ədəbiyyat: Г.А.Зедгенидзе «Клиническая Рентгенорадиология». Москва. 1995. 364 с.
804) Ağciyərin alveolyar durğunluğu nə zaman ağciyər qan dövriyəsinin dəyişiklikləri olmadan inkişaf edə bilər?

A) Dilyatasion kardiomiopatiyası

B) Ürək qüsurların dekompensasiyası

C) Kəskin miokard infarktı

D) Bütün cavablar düzgündür

E) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyasıƏdəbiyyat: Линденбратен Л.Д, Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. М., 1993. 556 c.
805) Kəskin “ağciyər ürəyində” ağciyər kökləri nəyin hesabına böyüyür?

A) Venaların genişlənməsi

B) Limfatik damarların genişlənməsi

C) Damar genişlənməsi yoxdur

D) Venaların və ağciyər arteriyaların genişlənməsi

E) Ağciyər arteriyaların genişlənməsiƏdəbiyyat: Линденбратен Л.Д, Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. М., 1993. 556 c.
806) Ağciyər köklərinin pulsasiyası nə zaman baş verir?

A) Qulaqcıqlararası arakəsmə deffekti

B) Mədəciklərarası çəpərin deffekti

C) Fallo tetradası

D) Ağciyər arteriyasının daralması

E) Aorta qapaqlarının çatışmazlığıƏdəbiyyat: Nəsirova F.C. Cərrahi müdaxilə tələb olunan ürək xəstəliklərinin rentgen diaqnostikası. Bakı. 2009. 22 s.
807) Sol ön çəp proyeksiyada retrokardial sahəsinin azalması nəyin böyüməsinin göstəricisidir?

A) Sağ mədəciyin

B) Aortanın qalxan hissəsinin

C) Sağ qulaqcığın

D) Sol qulaqcığın

E) Aorta qövsününƏdəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
808) Sağ ön çəp proyeksiyada diafraqma üstü retrokardial sahəsinin azalması nəyin böyüməsinin göstəricisidir?

A) Sol qulaqcığın

B) Sağ mədəciyin

C) Sol mədəciyin

D) Sağ qulaqcığın

E) Aortanın qalxan hissəsininƏdəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия. Под ред. В.И.Бураковского, Л.А.Бокерия. М.Медицина. 1989. 752 с.
809) Perikard sistanın xarakterik lokalizasiyası hansıdır?

A) Ürəyin ön konturu

B) Tipik lokalizasiyası yoxdur

C) Ürəyin beli nahiyəsi

D) Kardiodiafraqmal bucaqlar

E) Ürəyin arxa konturuƏdəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия. Под ред. В.И.Бураковского, Л.А.Бокерия. М.Медицина. 1989. 752 с.
810) Döş qəfəsi orqanlarının şüa terapiyasından sonra hansı fəsad yaranır?

A) Radiasiyalı miokardit

B) “Ağciyər” ürəyi

C) Mayeli perikardit

D) Perikard sist

E) Plevranın inkrustasiyasıƏdəbiyyat: Линденбратен Л.Д, Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. М., 1993. 556 c.
811) Tokayasu xəstəliyi nəyi zədələyir?

A) Aortanın terminal şöbəsini

B) Braxio-sefal arteriyaları

C) Mərkəzi venaları

D) Aortanın qövsünü

E) Qalça arteriyalarıƏdəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия. Под ред. В.И.Бураковского, Л.А.Бокерия. М.Медицина. 1989. 752 с.
812) Kitayev refleksi hansı halda baş verə bilər?

A) Fallo tetradası zamanı

B) Hipertonik xəsətliyin 1-ci mərhələsində

C) Ağciyər arteriyasının izolyasiya olunmuş daralmasında

D) Mədəciklərarası çəpərin deffektində

E) Mitral dəliyin daralmasındaƏdəbiyyat: Линденбратен Л.Д, Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. М., 1993. 556 c.
813) İntramural miokard infarktı üçün xarakterik lokal yığılma pozulması hansıdır?

A) Hiperkineziya

B) Hipokineziya

C) Akineziya

D) Diskeneziya

E) Paradoksal yığılmalarƏdəbiyyat: Г.А.Зедгенидзе «Клиническая Рентгенорадиология». Москва. 1995. 364 с.
814) Hansı damarlar həcmli sayılır?

A) Venalar

B) Arteriyalar

C) Magistral arteriyalar

D) Limfotik axacaq

E) Damarların əks təsiriƏdəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
815) Qan dövriyəsinin həcmli sürəti nə deməkdir?

A) Konkret nöqtədə qramla qanın kütləsi

B) Qanın konkret hissəciklərinin hərəkətinin sürəti və onun apardığı maddələr

C) Damarın köndələn kəsiyindən müəyyən vaxt vahidi ərzində litr/dəqiqə və ya ml/saniyədə axan qan miqdarı

D) 1 dəqiqə ərzində 1 sm-lik damarda axan qan kütləsi

E) Qanın apardığı maddələrin hərəkətinin sürətiƏdəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия. Под ред. В.И.Бураковского, Л.А.Бокерия. М.Медицина. 1989. 752 с.
816) Qan dövriyəsinin xətvari sürəti nədir?

A) Kq/dəqiqədə qanın kütləsi

B) Konkret nöqtədə ölçülmüş, zaman vahidi ərzində metr/saniyədə cərəyan edən maddələrinin yerdəyişməsi

C) Qram/dəqiqədə qanın kütləsi

D) Konkret nöqtədə qramla qanın kütləsi

E) 1 dəqiqə ərzində 1 sm-lik damarda axan qan kütləsiƏdəbiyyat: Г.А.Зедгенидзе «Клиническая Рентгенорадиология». Москва. 1995. 364 с.
817) Perfuzlu miokardın sintiqrafiyası üçün hansı radiofarmpreparatlarından istifadə olunur?

A) Tc99m-pertexnetat

B) I123

C) I131


D) Tl201, Tc-99m-sestamibi, Tc-99m-teboroxim, Tc-99m-tetrofosmin

E) Tc99m -pirofosfat (pirfotex)Ədəbiyyat: Лопаткин Р.А, Глейзер Ю.Я, МазоЕ.Б. «Радиоизотопная диагностика». Москва. 1995. 315 c.
818) Ürəyin zirvəsində çırpan I-ci ton, ağciyər arteriyası üzərində II-ci ton aksenti və diastolik küyün auskultativ eşidilməsi nə zaman müşahidə olunur?

A) Aorta dəliyin stenozu

B) Ağciyər arteriyasının daralması

C) Fallo tetradası

D) Mitral dəliyin daralması

E) Mitral qapaqların çatışmazlığıƏdəbiyyat: Nəsirova F.C. Cərrahi müdaxilə tələb olunan ürək xəstəliklərinin rentgen diaqnostikası. Bakı. 2009. 22 s.
819)Ürəkdaxili hemodinamikanın parametrlərinin analizi zamanı sol mədəciyin fraksiyasının atma göstəricisi normada necədir?

A) Təxminən 40 %

B) 40-dən 50 %-dək

C) 50-55 %- qədər

D) 55 %-dən çox

E) 30 %-dən 40 %-dəkƏdəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
820) Ürəyin xəstəliyi zamanı MRT-müayinəsi nə vaxt əks göstərişdir?

A) Aortanın protezi

B) Döşdə tikiş skrepkaları

C) Ürək qapağın protezi

D) Koronar damarların stentləri

E) Ritmin süni sürücüsüƏdəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
821) MRT-nin hansı proqramı qan dövriyəsinin sürətinin müayinəsi üçün məqsədə uyğundur?

A) Spektroskopiya

B) Faza-kodlaşdırıcı

C) Kino-MRT

D) Hamısı

E) Spin-exoƏdəbiyyat: “MRI in practice”- Catherine Westbrook, Carolyn Kaut, UK. 1998. 305 p.
822) MRT-nin hansı proqrammı ürəyin anatomiyasının müayinəsi üçün məqsədə uyğundur?

A) Faza-kodlaşdırıcı

B) Spektroskopiya

C) Kino-MRT

D) Spin-exo

E) HamısıƏdəbiyyat: “MRI in practice”- Catherine Westbrook, Carolyn Kaut, UK. 1998. 305 p.
823) MRT-nin hansı proqrammı ürəyin funksiyalarının müayinəsi üçün məqsədə uyğundur?

A) Kino-MRT

B) Spektroskopiya

C) Hamısı

D) Faza-kodlaşdırıcı

E) Spin-exoƏdəbiyyat: “MRI in practice”- Catherine Westbrook, Carolyn Kaut, UK. 1998. 305 p.
824) Sümüyün sıxlığı rentgenoqrammada nə ilə müəyyən olunur?

A) Sümük toxumasının maddələri

B) Sümük mineralı

C) Su


D) Sümük toxumasının orqanik maddələri

E) Sümük iliyiƏdəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку. 2001. 522 c.
825) Bazu oynağın hansı proyeksiyası standart sayılır?

A) Xarici rotasiyası ilə çiyinin ön-arxa və aksilar proyeksiyaları

B) Adduksiya ilə ön-arxa proyeksiyası

C) İçəri rotasiyası ilə çiyinin ön-arxa proyeksiyası

D) Xarici rotasiyası ilə çiyinin ön-arxa proyeksiyası

E) Abduksiya ilə ön-arxa proyeksiyasıƏdəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.
826) Bazu sümüyünün hansı proyeksiyası standart sayılır?

A) İçəri rotasiyası ilə bazu sümüyün ön-arxa proyeksiyası

B) Abduksiya ilə ön-arxa proyeksiyası

C) Aksilyar proyeksiya

D) Xarici və içəri rotasiyası ilə bazu sümüyün ön-arxa proyeksiyaları

E) Xarici rotasiyası ilə bazu sümüyün ön-arxa proyeksiyasıƏdəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə