T. C. AİLe ve sosyal poliTİkalar bakanliği kadının Statüsü Genel MüdürlüğüYüklə 112,7 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü112,7 Kb.
#39209

T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü


2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA;

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN

YİRMİ BEŞİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN

FAALİYET RAPORLARININ ÖZETİ

(01.07.2012 – 30.09.2012)

Ekim, 2012


İÇİNDEKİLER
GENEL BAKIŞ
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında sorumlu kurum-kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğümüze iletilen üçer aylık faaliyet raporları incelendiğinde söz konusu Genelge’ye ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmekte olduğu gözlenmektedir:

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet, Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadının İnsan Hakları konularında halkın duyarlılığını ve farkındalığını artıracak toplantılar, paneller, konferanslar, eğitim seminerlerinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşta hizmet içi eğitimler düzenlenmekte, hazırlanan broşür ve afişlerin ülke genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya ilişkin olarak çekilen spot filmlerin ulusal ve yerel televizyonlarda gösterimleri sağlanmaktadır.

 • İçişleri Bakanlığı’nın 2007/6 sayılı Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim Taşra Teşkilatı bünyesinde oluşturulan Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Kurullar/Komiteler tarafından düzenli aralıklarla toplantılar düzenlenmekte, alınan kararlar çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir.

 • Aile içi şiddet mağdurları ile mağdur çocuklara sunulan hizmetlerde, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla, 22.10.2009 tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve (Mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü1 ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Aile İçi Şiddet Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Protokol kapsamında yerel düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.

 • İmamlar, vaizler ile Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlileri Töre ve Namus Cinayetleri, Kadının ve Çocuğun Cinsel İstismarı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Toplumsal Alanda ve Aile İçinde Şiddet vb. konularda yapılan sunumlarla bu kapsamda eğitilmektedir. 81 il bazında camilerde, kadın, aile, çocuk, şiddet, töre ve namus cinayetleri konulu vaazlar verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.

 • Başta 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve yasal haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları ve hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmektedir.

 • Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreş hizmeti sağlanması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

 • Kadınlara yönelik okuma-yazma ve bilgisayar kursları, kadınların aktif iş gücüne katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik meslek edindirme kursları düzenlenmekte, bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı eğitimler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

 • Şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevlerine yerleştirilmesi, yeni yaşamlarına uyum sağlamaları ve bir işe yerleştirilmeleri amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli belediyeler tarafından kadın konukevi açma çalışmaları sürdürülmektedir.

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yapılan Çalışmalar:

 • Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, taslak 3 Ağustos 2012 tarihinde Başbakanlığa iletilmiştir.

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup 13 Ağustos 2012 tarihinde ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda kurulması öngörülen Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine ilişkin Yönetmelik çalışmalarına devam edilmiştir.

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımları ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda güncellenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN'in 10/7/2012 tarihinde onaylamasının ardından yürürlüğe girmiştir.

 • Geleceğin medya profesyonelleri olan İletişim Fakültelerinde okuyan öğrencilere yönelik olarak Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile 02-06 Temmuz 2012 tarihlerinde 30 öğrencinin katılımıyla “Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi” gerçekleştirilmiştir. Atölye ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddet konularında farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır.

 • Yerel medya kuruluşlarının kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolleri ve sorumlulukları hakkında duyarlılıklarının geliştirilmesi amacıyla yerel medya çalışanlarına yönelik olarak 05 Temmuz 2012 tarihinde Eskişehir’de, 30 yerel medya çalışanın katılım sağladığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Medya Çalışanlarının Rolü ve Haber Yazma Atölye Çalışması” gerçekleştirilmiştir.

 • 05 Temmuz 2012 tarihinde 6284 Sayılı Kanun ile ilgili web tabanlı yazılım modülleri konusunda Türkiye’deki iller bazında hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

 • 05 Temmuz 2012 tarihinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin açılacağı pilot illerin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlerinin katılımıyla merkezlerin açılışı konusunda toplantı gerçekleştirilmiştir.

 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 27.09.2012 tarihinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Elektronik Destek Teknolojilerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama Protokolü”; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında 14.09.2012 tarihinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sosyal Sorumluluk Programı İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

 • Kadına yönelik şiddet veri tabanın/sisteminin uygulanması alanında başarılı uluslararası örneklerin incelenmesi amacıyla 19 Eylül 2012 tarihlerinde İspanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

 • Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’ne (CEDAW) 1986 yılından bu yana taraftır. Sözleşme’nin 18. maddesi uyarınca taraf devletler, her dört yılda bir dönemsel ülke raporlarını CEDAW Komitesine sunmaktadırlar. Bu çerçevede Komiteye sunulan Türkiye’nin 6. Ülke Raporu, 21 Temmuz 2010 tarihinde Komite önünde savunulmuş, bu savunmayı takiben CEDAW Komitesi’nin ülkemizdeki duruma ilişkin görüş ve önerilerinden oluşan “Nihai Yorumlar”ı açıklanmıştır. Nihai Yorumlara göre Türkiye’nin 2012 yılında iki konuda ara rapor hazırlaması ve yazılı olarak Komiteye sunması gerekmektedir. Bu çerçevede CEDAW Komitesi tarafından talep edilen kadına yönelik şiddet ve başörtüsü konularındaki ara dönem raporu hazırlanarak 2012 yılı Temmuz ayında Komite’ye sunulmuştur.

 • 10-14 Eylül 2012 tarihleri arasında “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Yönetmelik Taslağı” hakkında çalışma grubu toplantısı düzenlenmiştir.

 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinde, Konukevlerinde, Toplum Merkezlerinde ve Aile Danışma Merkezlerinde görev yapan Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog ve Çocuk Gelişimcilerine 25-27 Eylül 2012 tarihleri arasında Genel Müdürlük personelince Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri verilmiştir.

 • Haziran 2011’de Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programına, Ağustos 2012’de Gaziantep’te Bakanlığımız tarafından düzenlenen Alo 183 aday çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim programları kapsamında Genel Müdürlük personelince Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri verilmiştir.

Planlanan Çalışmalar:

 • Hazırlık çalışmaları tamamlanarak Başbakanlığa gönderilen “Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” nın yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda kurulması öngörülen Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine İlişkin Yönetmeliğin Aralık ayı içerisinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin Aralık ayı içerisinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

 • Kadının İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında ilgili tüm taraflarla işbirliği yapılacak, yurt içinde düzenlenecek faaliyet, proje, program ve toplantılara katılım sağlanacaktır.

 • Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt içinde düzenlenen toplantılara katkı verilecektir.

 • Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme sağlamak amacıyla basılı ve görsel yayın hazırlanacak ve yayınların dağıtımına devam edilecektir.

 • 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde yer alan “Ülke genelinde tüm kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.” tedbiri gereğince ve Genel Müdürlükçe hazırlanan Stratejik Plan (2008-2012)’da yer alan “toplumsal cinsiyet eşitliğinin kamu plan ve programlarına yansıtılabilmesi için, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında, karar vericiler, uzmanlar, politika yapıcılar ile sivil toplum kuruluşlarının bilinç düzeylerinin yükseltilmesi ile kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık ve duyarlılığın artırılması” hedefleri doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından ulusal bütçe kaynaklarıyla Mart 2009 yılından bu yana ülke genelinde taşra teşkilatında çalışan kamu kurum ve kuruluş yöneticilerine yönelik olarak “Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” düzenlenmektedir. Bu eğitimlere önümüzdeki dönem de devam ettirilmesi planlanmaktadır.

 • Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mevcut mevzuatın incelenmesi, eksiklik ve uygulama aksaklıklarının tespiti, yeni düzenlemelerin hazırlanması ve gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla mevzuat toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.

 • “Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Sığınmaevleri” Projesinde eş yararlanıcı Genel Müdürlüğümüz olup söz konusu Projeye 2012 yılı sonunda başlanması öngörülmektedir.

 • Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratma, tutum ve davranış değişikliğini sağlamanın yanı sıra 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun geniş kapsamlı tanıtım çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla “Medya Lansmanı Kampanyası Projesi” Bakanlık Makamı’na sunulmuştur. Yeni Kanunun, özellikle şiddet mağdurlarına, şiddet uygulayıcılarına ve çevrelerinde şiddete tanık olanlara, kanun uygulayıcılarına, genel olarak toplumun her kesimine, basılı, görsel, işitsel ve sosyal medyanın bütün imkanları kullanılarak kısa süre içerisinde etkili bir şekilde tanıtılmasının yanı sıra en önemli toplumsal sorunlardan biri olan kadına yönelik şiddettin önlenmesi ve konuya ilişkin farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Kampanyanın, idari prosedürlerin tamamlanmasının ardından 1 Ekim 2012–31 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

 • Geleceğin medya profesyonelleri olan İletişim Fakültelerinde okuyan öğrencilere yönelik olarak Kasım ayı içerisinde “Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi” gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 • 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalara başlanacaktır.

 • 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan tedbirler çerçevesinde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesinin altıncı toplantısının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. • Ekim ve Kasım ayı içerisinde Bakanlığımız taşra teşkilatına yönelik olarak Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri verilmesi planlanmıştır.

BAKANLIKLAR

ADALET BAKANLIĞI

Yapılan Çalışmalar:

 • Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından, 2014-2018 yıllarını kapsayacak Onuncu Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları kapsamında; 12-13 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel'de düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet” konulu, “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Alt Çalışma Grubu 1. Aşama Toplantısı”na, 1 tetkik hâkiminin katılımı sağlanmıştır.

 • Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağı görüşe sunulmuş olup, gelen görüşlerin değerlendirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde; 06 Temmuz 2012 tarihinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda yapılan "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Çalışma Grubu Toplantısı"na, Kanunlar Genel Müdürlüğü’nü temsilen 1 tetkik hâkiminin katılımı sağlanmış olup; aynı Çalışma Grubu'nun 17 Temmuz 2012 tarihinde, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantısına da 2 tetkik hâkiminin katılımı sağlanmıştır.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde; 10-13 Eylül 2012 tarihleri arasında, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde yapılan "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Yönetmelik Çalışma Grubu" toplantılarına, Genel Müdürlüğümüzü temsilen 1 tetkik hâkiminin katılımı sağlanmıştır.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde; 17 Temmuz 2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında yapılan "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Çalışma Grubu Toplantısı"na, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünü temsilen 1 tetkik hâkiminin katılımı sağlanmıştır.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde; 10-14 Eylül 2012 tarihleri arasında, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde yapılan "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Yönetmelik Çalışma Grubu" toplantılarına, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünü temsilen 1 tetkik hâkiminin katılımı sağlanmıştır.

 • Adalet Bakanlığı taşra teşkilâtında, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun kapsamında kurulan ve faaliyette bulunan aile mahkemelerinde, 18/09/2012 tarihi itibarıyla; 108 psikolog, 102 pedagog ve 101 sosyal çalışmacı görev yapmaktadır.

 • Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu’nda, mahkemelerce görüş istenen kadına yönelik şiddet mağdurlarına yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarda; şiddet mağdurlarının yaşadıkları travmayı atlatmalarında en önemli faktör olarak kendisine ve anlattıklarına değer veren duyarlı ve bilgili kişilerin varlığı olduğu gösterilmiştir. Bu bağlamda; 2. İhtisas Kurulu bünyesinde, akademik deneyimler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı uygulamalarından da yararlanılarak kadına yönelik şiddet kayıt/tarama formu geliştirilmiş; aile içi şiddete maruz kalan kadınların mahkeme ya da savcılıklarca istenen hususlarda tıbbi yönden fiziksel ve ruhsal değerlendirmelerin yanı sıra, sosyo-ekonomik ve kültürel alt yapı ile şiddete etken olan faktörlerin ortaya konması amacıyla, mağdur kadınlarla birebir görüşmeler yapılarak, bu bilgi formları aracılığıyla veri tabanı oluşturulmaya başlanmıştır. Böylelikle, aile içi şiddet iddiaları yönünden tıbbi bulgular değerlendirerek yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kapsamlı ve hızlı bir şekilde görüş bildirme hususunda çaba gösterilmekte; Ülkemizde azımsanmayacak ölçüde var olan ve dramatik sonuçları görülebilen kadına yönelik şiddetle mücadele, alınması gereken önlemler yönünden de veri tabanı elde edilmeye çalışılmaktadır.

 • 05-08 Temmuz 2012 tarihlerinde, Uluslararası Adli Tıp Akademisi’nin (The International Academy of Legal Medicine-IALM) 3 yılda bir yapılan ve bu yıl Adli Tıp Kurumu ile İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, 56 ülkeden 389’u yerli, 712’si yabancı olmak üzere; toplam 1101 adli bilimler uzmanının katıldığı, 22 nci IALM kapsamında “Kadına Yönelik Şiddet Olgusuna Hukuki ve Tıbbi Yaklaşım, Önleyici Tedbirler” konusu çerçevesinde, tarafların katılımıyla bilimsel oturum düzenlenmiştir.

 • Yine aynı dönem içerisinde; Adalet Akademisi'nin TAIEX Projeleri kapsamında gerçekleştirdiği "İnsan Hakları Standartlarının Etkin Uygulanması" bağlamında, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu sempozyuma, Kurum Başkanlığımız ilgili ihtisas kurullarının üye ve idarecileriyle destek vermiş ve katılım göstermiştir.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Planlanan Çalışmalar:

 • Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi gereği kadınlara Bakanlık faaliyet alanına ilişkin herhangi bir buluş, marka, isim hakkı ve endüstriyel tasarım gibi konularda fikri destek verilmesi planlanmaktadır.

Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Yapılan Çalışmalar:

 • Kadının işgücüne katılımlarının desteklenmesi için mesleki eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.

 • Toplum yararına çalışma programları kapsamında temizlik görevlisi olarak kadın istihdam edilmiştir.

 • İşgücü yetiştirme kursu kapsamında yürütülen hayvan yetiştirme, dikiş makinesi operatörlüğü, ayakkabı çanta imalatçılığı, büro yönetimi ve sekreterlik, satış elemanı ve kasiyerlik, muhasebe/bilgisayarlı muhasebe, çocuk-yaşlı bakıcılığı gibi kurslarına kadın kursiyerler katılım sağlamıştır.

 • Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile KOSGEB tarafından yürütülen ortak çalışmalar çerçevesinde kadınlara yönelik girişimcilik kursları düzenlenmiştir.

Planlanan Çalışmalar:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen işçi taleplerinde cinsiyet ayrımı yapılmaması için aksi yönde talep içeren taleplerin işleme konulmaması planlanmaktadır.

 • Özel işyerlerine yapılan ziyaretlerde cinsiyete dayanan ayrımcılık yapılamayacağı konusu işverenlerin dikkatine sunulacaktır.

 • Özel sektörden alınan taleplerin ilan panolarında ve kurum web sayfasındaki ilanında cinsiyet ayrımı belirtilmemesi planlanmaktadır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü


Yapılan Çalışmalar:

 • Şiddet mağdurlarının ilk müracaat yerleri olan emniyet birimlerinde çalışan personele yönelik “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi” düzenlenmiştir.

 • 07-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara’da uygulama birimlerinin katılımı ile “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Yeni Dönem Çalıştayı” düzenlenmiştir.

 • Kurulması planlanan ŞÖNİM’de 7/24 esasına göre Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli görevlendirilmiştir.

 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinesinde Kadına Yönelik Şiddet Veri Tabanı/Sistem Oluşturulmasına İlişkin Etüt Projesi Kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretlerine katılım sağlanmıştır.

 • Kadın Konukevleri ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yönetmelik Taslağına ilişkin Genel Müdürlüğün görüşleri Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

 • Emniyet birimleri tarafından online olarak doldurulan Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt formu 6284 sayılı Kanun doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.

Planlanan Çalışmalar:

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili hizmet içi eğitim çalışmalarına başlanacaktır.

 • 6268 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra uygulama genelgesi hazırlanarak taşra birimlerine gönderilecektir.

VALİLİKLER

Antalya Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • İl koordinasyon Komitesi, Vali Yardımcısı başkanlığında 26 Temmuz 2012 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda kadına yönelik artan şiddet göz önüne alınarak Kamu Kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile gerçekleştirilen eğitici ve bilinçlendirici çalışmalara devam edilmesine, toplantılara il müftülüğünün de katılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.

Planlanan Çalışmalar:

 • 6284 sayılı Kanun kapsamında açılacak olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin Kadınlara yönelik eğitim çalışmalarına devam edilecektir.

 • Akdeniz Üniversitesi tarafından kadınlarla ilgili yapılan ya da yapılacak olan çalışmalardan yararlanılması ve Üniversiteye gerekli desteğin verilmesi planlanmaktadır.

Bayburt Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarına evlenmek için kan vermeye gelen çiftlere yönelik gönüllülük esasına dayalı “Kadına ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet” konusuyla ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • Bayburt Müftülüğünde görevli vaizeler tarafından kadınlara yönelik “İslamda Evlilik” konusunda eğitimler verilmiştir.

 • Şiddet mağdurlarına yönelik mağdurların ailelerine danışmanlık hizmeti verilerek şiddet uygulamamaları konusunda bilgilendirilmişlerdir.

 • SODES Projesi kapsamında “Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi” uygulanmış, projeye katılan kadınlara sertifika verilmiştir.

Erzincan Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2006/26 sayılı Genelgesi gereğince Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde Şiddeti Önleme Ekibi kurulmuş ve çalışmaları devam etmektedir.

 • Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği protokolü gereği İl Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.

 • İl Jandarma Komutanlığınca görevli personele ikiz görev olarak Kadın ve Çocuk Suçları ile İlgili görevleri hakkında brifingler verilmiştir.

 • İnsan Hakları ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun gibi kadına ve çocuğa yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi konusuna ilişkin haklar ve yasalar konusunda öğrencilere bilgi verilmekte ve gelişmeler takip edilmektedir.

 • İl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan İli Şiddet Eylem Planı hazırlanmış ve program doğrultusunda okullarda çalışma ekibi oluşturulmuş; Öfke Kontrolü, Çatışma Çözümleri ve Stresle Başa Çıkma Yolları konularında etkinlikler düzenlenmiştir.

 • Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi kadın kuruluşları hakkında öğrencilere bilgi verilmekte ve süreli yayınları ve medyayı takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

 • Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde, okul rehberlik servisleri tarafından aile içi şiddet konusundaki çalışmalara başlanmıştır.

 • Mevzuat bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

 • İl Milli Eğitim, Sağlık ve Emniyet Müdürlükleri ile sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek grupları görevlilerine konuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmiştir.

 • Müftülük tarafından toplumu bilinçlendirmek için vaazlar verilmiştir.

 • Zorunlu eğitimin uygulanması için çalışmalar yapılmıştır.

 • Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kişilerin davranış şekillerini değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıştır.

 • Belediye panolarına afişler asılmış ve CD gösterimi yapılmıştır.

 • İl Müftülüğü bünyesinde Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu hizmete girmiştir. Bu çerçevede kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konularında çeşitli üniversitelerden gelen öğretim görevlilerince eğitim verilmiştir.

Planlanan Çalışmalar:

 • Kadına Yönelik Şiddet konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığındaki görevli personele kurs düzenlenmesi planlanmıştır.

 • Köylerde kadın hakları konusunda konferansların verilmesi, liselerde şiddet ve şiddetle başa çıkma ile eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesine yönelik eylem planının hazırlanması, ihtiyaç duyan öğrenci ve velilere müşavirlik yapılması planlanmıştır.

 • Ekonomik problemi olan, ailesinde engelli birey bulunan, eğitim seviyesi düşük ailelerin tespit edilerek, bu ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

 • İlde töre cinayetlerine ilişkin araştırma yapılması, törenin ağırlıkta olduğu bölgelerin tespit edilmesi planlanmıştır.

 • Türk kadınının tarihin her döneminde eşi, ailesi, ülkesi ve milleti için önemli bir değer ifade ettiği, erken ve çocuk yaşta evliliklerin olumsuzlukları konularında konferanslar verilmesi planlanmaktadır.

Gümüşhane Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarına evlenmek için kan vermeye gelen çiftlere yönelik gönüllülük esasına dayalı olarak kurumda görev yapan sosyal çalışmacı ve sosyolog tarafından “Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti” verilmekte olup; ilgili eğitimlerde “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” konusu da işlenmektedir.

 • 06.07.2012 tarihinde kadınlara yönelik “İslam’da Kadının Toplumdaki Yeri” konusunda ev sohbeti düzenlenmiştir.

 • 12.07.2012 tarihinde Gümüşhane ili merkez Fatih Kuran Kursunda kadınlara yönelik “Kadına Yönelik Şiddetin Nedeni ve Çözüm Önerileri” konulu sohbet gerçekleştirilmiştir.

 • 11.08.2012 tarihinde Gümüşhane ili merkez Kemaliye Camiinde cemaate yönelik olarak “Kuranda Kadının Yeri” konulu vaaz yapılmıştır.

 • 6284 sayılı Kanun çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanlarına eğitim verilmiş ve Müdürlük bünyesinde veri tabanı oluşturulmuştur.

 • Kadına yönelik işlenen 8 olayda 8 mağdurun müracaatı üzerine adli işlem yapılarak 8 failin yasal çerçevede yargılanması sağlanmıştır.

Karabük Valiliği

İl Emniyet Müdürlüğü

Yapılan Çalışmalar

 • Kadına yönelik şiddet vakalarında mağdurla ilk görüşmeyi kadın görevlinin yapması sağlanmaktadır.

Planlanan Çalışmalar:

 • Aile İçi Şiddet olaylarının analiz edilmesi, soruşturma tekniklerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

İl Jandarma Komutanlığı

Yapılan Çalışmalar

 • Erbaş ve erlere Yurt Sevgisi eğitimi kapsamında bilgilendirme yapılmaktadır.

 • TDGH faaliyetleri kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yapılan Çalışmalar:

 • Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslarda kursiyerlere “şiddet ve öfke yönetimi”, “anne ve baba eğitimi”, “aile içi iletişim”, “aile tutumları” konuları ile ilgili seminer verilmektedir.

 • Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde kadınların sosyo-ekonomik statülerinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla kadınlara yönelik meslek edindirme kursları verilmektedir. Ayrıca kadınlara bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı eğitimler, rehber öğretmenleri tarafından seminer, konferans ve panel şeklinde verilmeye devam etmektedir.

 • Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde kursiyerlere kadına yönelik şiddet konusunda şiddet mağdurlarının yasal hakları, şikayet mercileri hakkında bilgiler verilmeye devam edilmektedir.

Kayseri Valiliği Bünyan Kaymakamlığı

Yapılan Çalışmalar:

 • İlçede Temmuz, Ağustos, Eylül dönemleri boyunca 27 kadına yönelik şiddet vakası yaşanmıştır.

 • İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde askerlik görevini yapan er ve erbaşlara kadına yönelik şiddet konusunda erkeklere zihniyet dönüşümünü sağlayacak dersler verilmiştir.

 • İlçe müftülüğü hutbe ve vaazlarında kadına yönelik şiddet konusuna yer vermiştir.

 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda rehberlik derslerinde anne-çocuk sağlığı ve kadın hakları konusunda öğrencilere bilgi verilmektedir. Veliler de veli toplantılarında da bu konularda bilgilendirilmiştir.

 • Kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılması için okullarda çalışmalar yapılmıştır.

Kayseri ASP İl Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi:

 • Kuruluşa bireysel başvuru yapan ya da kolluk birimler tarafından yönlendirilen kadınlar ile görüşmeler yaparak, uygun sosyal hizmet modelleri belirlenmiş ve haklarında sosyal hizmet raporları düzenlenmiştir.

 • Değişik kanallarla gelen vatandaş başvurularına, yerinde inceleme ya da kuruluşa davet ederek görüşme ile yanıt verilmiş. Başvuru sahiplerine gerekli mesleki yönlendirmeler yapılmış, danışmanlık hizmeti verilmiştir. Yapılan bu çalışmalar raporlaştırılarak ilgili makamlara resmi yazı ile ulaştırılmıştır.

 • 6284 sayılı Kanun kapsamında alınan koruma kararları ve verilen tedbirler ile ilgili olarak il genelinde 1276 giriş yapılmış ve kayıt altına alınmıştır.

 • 3 aylık dönemde kadın konukevi hizmetinden yararlanmak üzere 104 kadın ve 46 çocuğun kuruluşa kabulü sağlanarak ihtiyaçları doğrultusunda barınma, harçlık, sağlık, giyim, eğitim, mesleki eğitim kursu ve iş imkanı sağlanmıştır.

Kayseri Valiliği Hacılar Kaymakamlığı

Yapılan Çalışmalar:

 • İlçede Temmuz, Ağustos, Eylül dönemleri boyunca 1 kez kadına yönelik şiddet vakası yaşanmıştır.

 • İlçe genelinde tüm vatandaşlara kadına yönelik şiddet hareketleri ile, töre ve namus cinayetlerinin konularında eğitimler verilmektedir.

Planlanan Çalışmalar:

 • İlçe genelinde tüm vatandaşlara kadına yönelik şiddet hareketleri ile, töre ve namus cinayetlerinin konularında eğitim, konferans, seminer vb. bilgilendirici toplantılar yapılmaya devam edilmesi planlanmaktadır.

Kayseri Valiliği Sarıoğlan Kaymakamlığı

Yapılan Çalışmalar:

 • İlçede Temmuz, Ağustos, Eylül dönemleri boyunca 1 kez kadına yönelik şiddet vakası yaşanmıştır.

Kayseri Valiliği Talas Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü

Yapılan Çalışmalar:

 • Personelle yapılan toplantılarda görevlilerden, kadına yönelik şiddet, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda cemaatin aydınlatılması ve vaaz ve hutbelerde bu hususta gerekli dini bilgilerin verilmesi istenmiştir.

Kayseri Valiliği Talas Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Planlanan Çalışmalar:

 • 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Aile İçi Şiddetle Mücadele” konusunda hazırlanan CD izlettirilerek konu ile ilgili hazırlanmış broşürlerin dağıtımı sağlanacaktır.

 • “Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet Hareketlerinin Önlenmesi” konusunda yasal mevzuatta yapılan değişikliklerin öğrencilere anlatılması planlanmaktadır.

Kayseri Valiliği Yahyalı Kaymakamlığı

Yapılan Çalışmalar:

 • Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi içerisinde ilçede 3 fiziksel şiddet, 1 duygusal şiddet vakası gerçekleşmiştir.

Kayseri Valiliği Yeşilhisar Kaymakamlığı

Yapılan Çalışmalar:

 • Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi içerisinde ilçede 3 fiziksel şiddet, 2 duygusal şiddet vakası gerçekleşmiştir.

 • İlçe Müftüsü 10 Ağustos 2012 tarihinde vaaz ve irşat programında “İslam’dan Önce Kadın ve Çocuk” konusunu işlemiştir.

 • İlçe Müftüsü 7 Eylül 2012 tarihinde vaaz ve irşat programında “Aile Hayatında Kadının Yeri” konusunu işlemiştir.

Kilis Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • İl Komitesi 13 Temmuz 2012 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda Yerel basın aracılığı ile 6284 sayılı Kanunun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelge’nin tanıtılması, halkın kadın ve çocuğa yönelik şiddet konusunda bilinçlendirilmesi, sosyal çalışmacı ve psikologlardan oluşan ekibin şiddet gören haneleri ziyaret ederek şiddetin nedenleri ve çözümü konularında aileleri bilgilendirilmesine yönelik kararlar alınmıştır.Planlanan Çalışmalar:

 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde kadın hakları konusunda broşür istenmesi planlanmaktadır.

 • Aile içi iletişim kursu açılması planlanmaktadır.

 • Yeni evlenecek çiftlere yönelik Evlilik Okulu kursunun açılması çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

 • Kadın Konukevi açılış çalışmalarına hız verilmesi planlanmaktadır.

Malatya Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve 2012/13 sayılı Genelge kapsamında müracaatçılar kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilmiş, danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmiştir.

Planlanan Çalışmalar:

 • Vatandaşların ve şiddet mağdurlarının haklarını öğrenebilmeleri için şiddet konusunda çıkarılan kanun ve genelgeler konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında planlanan proje ve programları desteklenmesi planlanmaktadır.

 • Mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve mülki amirlerle iletişime geçilerek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Aile Danışma Merkezi ve Kadın Konukevi Müdürlüğü ile ortak çalışma ve projeler yürütülmesi planlanmaktadır.

 • İl Müdürlüğü’ne bağlı Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde görev alan meslek elemanları tarafından hazırlanan aile içi şiddet yaşayan aile bireyleri ile bireysel görüşme yaparak boşanma aşamasında olan ailelerin tekrar bir araya gelmelerini sağlamayı amaçlayan “Hayata Şans Ver” projesine destek verilmesi düşünülmektedir.

Yozgat Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • İl koordinasyon Kurulu 31 Ağustos 2012 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. Aile içi şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi kapsamında kolluk kuvvetleri ile diğer birimlerin üzerine düşen hizmetleri yerine getirmesine titizlikle devam edilmesine,

 2. Kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu çalışmaların Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının ilk haftasında 3’er aylık dönemler halinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gönderilmesine, işbirliği içerisinde bulunan diğer kurumların ise önemli gördükleri hususları ve istatistik bilgilerini ASP İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmelerine devam etmesine,

 3. Sosyal hizmetler alanında görev yapan uzmanların 7 gün 24 saat esası üzerinden görevlendirilmelerine ve belirlenen kişilerin isimlerinin her ayın ilk günü Kolluk Kuvvetlerine bildirilmesine devam edilmesine ve Sosyal Çalışma görevlilerinin değişen ev ve cep telefonlarının güncel tutulmasına,

 4. Şiddete maruz kalan ve sosyo-ekonomik problemler yaşayan kadınlara Yozgat Barosu tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesine, boşanma sürecindeki harç ve masrafların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce karşılanmasına devam edilmesine,

 5. Kadına yönelik şiddet konusunda eğitim amaçlı panel, konferans, toplantı düzenlemek amacıyla Bozok Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü, Sivil Toplum Kuruluşları ve Belediyelerle işbirliği içerisinde olmalarına,

 6. İl Jandarma Komutanlığında er ve erbaşlara yönelik olarak aile içi şiddete son konulu sunumunun 3’er aylık dönemler halinde uygulanmaya devam edilmesine,

 7. Aile içi şiddet konulu broşürlerin gerek görüldüğü takdirde kuruluşlarca çoğaltılarak dağıtımının gerçekleştirilmesine,

 8. Kadın ve çocuklara yönelik olarak yapılan çalışmaların gizlilik içerisinde yürütülmesine devam edilmesine,

 9. Çocukların kaybolma ve kaçırılma olaylarına karşı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ailelerin ve öğretmenlerin bilgilendirilme çalışmalarına devam edilmesine ve bu konuda Emniyet ve Jandarma birimlerinin duyarlılığını sürdürmeye yönelik çalışmaların sürdürülmesine,

 10. Yozgat İli genelinde okullarda görev yapan Rehber Öğretmenlere Aile İçi Şiddet Konusunda bilgilendirme toplantısı yapmak üzere İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği içerisinde çalışmasına,

 11. Toplantıda alınan kararların İlçe Kaymakamlıklarına ve ilgili müdürlüklere titizlikle takip edilmek üzere gönderilmesine,

 12. İlçe Kaymakamlarının bu konudaki çalışmalarını Değerlendirme Raporları olarak İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine devam edilmesine,

 13. Koordinasyon ve işbirliğinin sağlanabilmesi için Kurul Başkanının uygun göreceği Aralık 2012 ayı içerisinde görevli personelin toplanmasına karar verilmiştir.YEREL YÖNETİMLER:

Denizli İli Gölcük Belediye Başkanlığı

Planlanan Çalışmalar:

 • En kısa zamanda mevzuat, planlama ve uygulama çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

 • Yeterli ödenek bulunması halinde kadın sığınmaevi ve çocuk yuvası açılması için gerekli çalışmalara başlanacaktır.

İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığı

Yapılan Çalışmalar:

 • Aile Danışma Merkezinde aile içi şiddete uğrayan kadınların ve çocukların hem hukuki hem de psikolojik sorunlarıyla ilgilenilmiştir.

 • Kadınların özgüven kazanmaları ve meslek edinmelerini amaçlayan kurslar açılmıştır.

 • Kadın ve Gençlik Merkezinde sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmektedir.

Planlanan Çalışmalar:

 • Her ay kadın eğitimi seminerleri düzenlenmesi planlanmıştır.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

 • Yapılan Çalışmalar:

 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Barosu, Türk Ceza Hukuku’nda kadın ve aileyi koruyan mevzuatın ortak etüdüne ilişkin çalışma gerçekleştirmiştir.

 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından;

  • Konukevlerinde kalan kadınların ekonomik olarak güçlendirilmeleri için üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir.

  • Aile Danışma Merkezi oluşturulmuştur.

  • Kadın ve Aileyi koruyan mevzuatı içeren broşürler hazırlanarak, mahalle merkezlerinde yapılan bilgilendirme çalışmalarında dağıtılmıştır.

  • Aile İçi Etkili İletişim ve Koruyucu Ruh Sağlığı konulu eğitim seminerleri başlatılmıştır.

  • Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazandırma Projesi yürütülmektedir.

 • İl Özel İdaresi tarafından;

  • Anayasada töre ve namus cinayetlerini önleyici mevzuatın tespiti ve topluma duyurulması çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

  • Töre ve namus cinayetlerinin önlemeye yönelik eylem planı hazırlanmış, bu yönde çalışan kurumlara destek verilmiştir.

  • Toplum Merkezi açılmıştır.

  • Yerel Eşitlik Planı Eylem hazırlanmıştır.

  • Mikro kredi uygulaması başlatılmıştır.

 • Erenler Belediyesi tarafından;

  • Gerekli broşürler hazırlanmış, anons çalışmaları başlatılmıştır.

  • Alo Şiddet Hattı kurulması için çalışmalara başlanmıştır.

  • Kadın Konukevi için diğer kuruluşlarla görüşmelere başlanmıştır.

 • İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye, İl Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir komite oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır.

 • Karasu İlçe Müftülüğü tarafından kadına yönelik şiddet ve töre ve namus cinayetleri konularında cami görevlilerine ve öğreticilere bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Ayrıca söz konusu hususlar din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve cami derslerinde işlenmiştir.

 • Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili kanun ve mevzuatlar incelenerek şiddete maruz kalan kadınların başvuracağı yollar, okullarda yapılan veli toplantıları vasıtasıyla velilere anlatılmıştır.

 • Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şiddet nedeniyle parçalanmış ailelerin durumlarıyla ilgili seminerler verilmiştir.

 • Söğütlü Belediyesi tarafından belediyeye ait hizmet binasının bir kısmının kadın konukevi olarak kullanılması ile 1 adet lojmanın hayata geçirilmesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Söğütlü Kaymakamlığıyla koordineli olarak tüm ilçede işbirliği yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 • Serdivan Belediyesi tarafından kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla becerilerini kazanca çevirmeleri için sergi, panayır, fuar düzenlenmiştir.

 • İl genelinde Kadına Ve Çocuğa Yönelik Şiddet, Töre Ve Namus Cinayetleri ile ilgili olarak broşür ve afişler hazırlanmış, ilan ve duyurular yapılarak, anons çalışmaları başlatılmış olup, bazı ilçelerde hazırlanan broşürler halka dağıtılmıştır.

 • Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet konusunda okullarda seminer verilerek, bilgilendirme yapılmıştır.

 • Karapürçek Belediyesi tarafından ilçede mevcut esnaflara ait dükkanların vitrinlerine yazılı duyuru ilanları ile birlikte iki adet sanal ışıklı yazılımla halkı bilinçlendirme suretiyle çalışma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 • Veli toplantılarında konuya ilişkin bilgilendirme yapılmaktadır.

 • Töre ve namus cinayetleri incelenerek cinayetlerin nedenleri ve tanımı yapılmakta, söz konusu sorunun önlenmesinin yolları araştırılmaktadır.

Planlanan Çalışmalar:

 • Sakarya Büyükşehir Belediyesince mevzuatla ilgili hak ve hukukun tanıtılması amacıyla görsel ve medya bilgilendirmesi çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

 • Kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda camilerde vaaz ve hutbe verilmeye devam edilecektir.

 • Serdivan ilçesinde evlenme başvurusunda bulunanlara şiddete karşı bilinçlendirici CD, kitap, kılavuz ve broşür dağıtılması planlanmaktadır.

 • Karasu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerine İlişkin Araştırma Çalışması yapılması planlanmaktadır.

 • Serdivan Belediyesi tarafından muhtarların bilinçlendirilmesi ve muhtarlıklardan okula gönderilmeyen kız çocuklarının tespitinin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

 • Taraklı İlçesine kadın konukevi yapılması planlanmaktadır.

 • Erenler Belediyesince geçici konut için sivil toplum örgütleri ile görüşmelerin başlatılması planlanmaktadır.

 • Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla becerilerini kazanca çevirmeleri için gerekli olanakların sağlanması planlanmaktadır.

 • Konukevlerinde kalan kadınlara yönelik rehabilitasyon ve topluma kazandırılma çalışmaları ile Danışma Merkezinde önleyici-koruyucu tedbirlerin alınması için çerçeve planlar yapılacaktır.

 • Çalışmaların daha da geliştirilerek kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale getirilmesi, eğitim düzeylerini geliştirmek için birimler oluşturulması ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması planlanmaktadır.

 • Serdivan ilçesinde şiddete uğrayan ve konukevlerinde ihtiyacı olan kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi; üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin verilerinin dikkate alınarak çözümler üretilmesi, bölgede şiddet görüp çaresiz kalan kadınlara ulaşılması planlanmaktadır.

 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şiddetin her türüne maruz kalan kadınların Aile Danışma Merkezinde temel ve mesleki eğitimleri ile özgüven kazandırılmasının sağlanması yönünde çalışmalara devam edilerek psikolog ve danışmanlar tarafından randevu sistemli çalışmalara başlanacaktır.

 • Mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma duyurulmasına yönelik broşür ve afiş çalışmalarına devam edilecektir.

 • İŞKUR ile protokol yapılıp kadınları meslek sahibi yapmaya yönelik çeşitli kurslar düzenlenip istihdam edilmesi planlanmaktadır.1 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuş olup, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü adı geçen Bakanlık altında yeniden yapılandırılmıştır.

 Yüklə 112,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin