Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Öğretim) Sınıf YarıyılYüklə 0.69 Mb.
səhifə6/6
tarix01.12.2017
ölçüsü0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

SINIF 5. YARIYIL


KARAHANLI TÜRKÇESİ

Karahanlı Türkçesi’nin ses bilgisi, ek ve kelime kültürü. Kaşgarlı Mahmud’un ve eseri Divanu Lügati’t-Türk adlı eserinin Türk dili ve dilcilik  tarihi bakımından önemi. Türk ve dünya düşünce tarihi bakımından Yusuf Has Hacib’in ve eseri Kutadgu Bilig’in önemi. Kutadgu Bilig, DLT ve Atabetü’l- Hakayık adlı metinlerin tahliliKARAKHANID TURKISH

General information about Karakhanid period, the works written in Karakhanid Turkish and researches on those works, reading, transcription, translation, phonological and  morphological investigations on the original texts of Kutadgu Bilig and Atabetü'l-Hakayık, the major grammatical structures of Karakhanid Turkish.


ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ I

Azeri Türkçesinin Türk dilleri arasındaki yeri, konumu, yazılı ve sözlü dil ürünlerinden hareketle gösterilecektir. Ayrıca Güney-Batı Türk lehçe sınıflandırmaları ve bu sınıflandırmalarda kullanılan seslik, biçimlik ve sözvarlığı ölçütlü olarak incelenecektir. Tarihi süreçte Azeri Türklerinin kullandığı alfabeler tanıtılacak, bu alfabelerle yazılmış eserler üzerinde dil çalışmaları yapılacaktır.MODERN TURKISH DIALECTS I

Azerbaijan Turkish’s spot and position among Turkic languages will be shown with refference to written and oral linguistic materail. Categorizations of South-West Turkish dialects and phonology, morphology and vocabulary of this categorizations will be examined by parametricly. The alphabets used by Azerbaijan Turks in historical progress will be introduced , Language researches will be done on texts that written with this scripts.


ESKİ TÜRK EDEBIYATI III

XVI. yy.da Osmanlı Devletinin tarihî ve sosyal durumu, XVI. yy. Türk Edebiyatı, XVI. yy. Çağatay Sahası Türk Edebiyatı, XVI. Yy. Azeri Sahası Türk Edebiyatı, Fuzulî (Hayatı, Eserleri ve ETE içindeki yeri), Kasidenin tarihî gelişimi, Fuzulî’nin Su Kasidesinin (Osmanlıca) okunması ve açıklanması, Fuzulî’den Osmanlıca gazellerin okunup açıklanmasıOLD TURKISH LITERATURE III

Learning goals of this course include learning and understanding chronological, historical and literary progress, aesthetic structure and resources in Classical Turkish Literature; comprehending generals features of 16th century Anatolian and Ottoman Literature and analyzing primary Works and authorsYENİ TÜRK EDEBİYATI III

1908- 1922 arasında meydana gelen edebî gelişmeler (Milli Edebiyat dışında kalan) topluluk, toplaşma ve ferdî temayüllerin üzerinde durulması. Bu çerçevede: Nev-Yunanilik, Fecr-i Ati Topluluğu, Nayiler; Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Hüseyin Rahmi (Gürpınar) ve Mehmet Akif (Ersoy)'dan edebî eser incelemelerinin yapılması.NEW TURKISH LITEARTURE III

Literary and Cultural developments between Fecr-i Ati literary movement and national literature movements in Turkiye


TÜRK HALK EDEBİYATI III

Tasavvufun tanımı tarihi gelişimi. Dünya mistisizminin tasavvufla karşılaştırılması, Tekke tasavvuf edebiyatının tarihi gelişimi ve kaynakları, Tekke tasavvuf edebiyatının belli başlı mutasavvıfları, Hoca Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet, Tekke tasavvuf edebiyatında dil ve üslup, Tekke tasavvuf edebiyatında nazım türleri.TURKISH FOLK LITERATURE III

The historical development of the definition of Sufism. Comparison of the World mysticism, Sufism, the historical development ofliterature and sources of Sufi dervish, dervish Sufis in Sufi literaturemajor, Hodja Ahmet Yesevi and Divan-i Hikmet, dervish Sufiliterature, language and style, types of prose literature of the Sufidervish.


TÜRK DİLİ TARİHİ I

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Ural-Altay dil birliği içerisindeki konumu, yazılı metinlerinin bulunmadığı çağlardan kalan sözlü dil ürünleri, ilişki içinde olduğu milletlerin kaynaklarındaki durumu gösterilecektir. Ayrıca Türk lehçe sınıflandırmaları ve bu sınıflandırmalarda kullanılan seslik, biçimlik ve sözvarlığı ölçütleri incelenecektir. Türk Dilinin yazılı ürünlerinin bulunduğu Eski Türkçe dönemi, eserleri, dil alanları, konuşulduğu devlet yapılanmaları ele alınacaktır.HISTORY OF TURKISH LANGUAGE I

Place of Turkish Language among world languages, position in Ural Altaic, oral language products, source of nations which Turkish Language is in relation with them and Turkish dialect classification will be analyzed. Also Old Turkish period will be showed.


EDEBÎ AKIMLAR

Edebî akımlar, edebî akımların temeli felsefi düşünceler ve akımlara göre edebî eser incelemeLITERARY TRENDS

Literary trends, analyzing literary texts in the basis of literary trends and pholophical theories.
ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR I

13. yy.dan 20.yy. kadar Anadolu sahasındaki Türk nesrinin tarihi gelişimi, nesir türleri, nesrimizin imla hususiyetleri, seci bahisleri işlenip, sade ve süslü nesirden örnek metinlerin okutulması. Arap harfli nesir metinlerinin Latin harflerine transkripsiyonlu olarak aktarımı ve bugünkü Türkiye Türkçesindeki anlamı.PROSE IN OLD TURKISH LITERATURE I

Historical process of Turkish prose in Anatolia from 13th century to 20th century, genres of prose, dictation of Turkish prose, subjects of “seci” and reading selected texts of artless and artsy prose. Transcribing Arabic texts to Latin and their meaning in Turkey Turkish


HALK BİLİMİNDE YÖNTEMLER VE KURAMLAR

Halk bilimi alan araştırma yöntemleri, erken dönem halk bilimi kuramları, metin merkezli halk bilimi kuramları, bağlam merkezli halk bilimi kuramları.METHODS AND THEORIES IN FOLKLORE

People in science research methods, early folklore theories, text centered folkloretheories, context-based theories of folklore.


TÜRKÇE YAPI VE KÖKEN BİLGİSİ I

Türkiye Türkçesi'nin yapı bilgisi, yapı birimi, kök, ek ve ilişkileri, kelime yapımı, yapım ekleri ve çekim ekleri, kelime türleri ve özellikleri, Türk dilinin yapısındaki  kelime-ek, ek-ek ve kelime-kelime ilişkisiKNOWLEDGE OF MORPHOLOGY AND ETYMOLOGY OF TURKISH

Morphology of Turkish, morphem, root and suffix relations, word derivation, suffixes of derivation and inflection., word types and their properties, suffix-suffix, word-suffix, word-word relations in Turkish morphology


BATI EDEBİYATI I

Antik Yunan, Roma ve Ortaçağ, Rönesans dönemi Batı edebiyatına ait metinlerin dönem dönem incelenmesi, şekil ve tema özelliklerinin tespit edilmesi, şair ve yazarları hakkında bilgi verilmesi. Bu metinleri ortaya çıkaran sosyal ve kültürel şartların aydınlatılması.WESTERN LITERATURE I

To Analyz literature texts that belong to Ancient Greek, Rome and Medieval Age, Renaissance as periods, determining form and theme properties, giving information about authors and writers of periods.


EDEBİ MUHİPLER VE MEKTEPLER

Osmanlı Devleti’nde padişah, şehzade, devlet adamları veya usta şairlerin etrafında oluşan edebi mektep ve muhitler.LITERARY ENVIRONMENTS AND SCHOOLS

Literature schools and enviorments that is developed around master poets, padishahes, and princes
TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI

Tasavvuf kavramı, tasavvuf tarihi, tanımı ve kapsamı. Tasavvufun doğuşu ve gelişmesi. İslamî düşünceye göre tasavvuf, tasavvufî ıstılahlar, tasavvuf tarihinde yer almış önemli mutasavvıflar ve fikirleri.SUFISTIC FOLK LITERATURE

Sufism, history of Sufism, its defination and content. Origins and historical progress of Sufism, Sufism with reference to Islamic philosophy, Sufism reforms, important Sufis of history and their ideas

  1. SINIF 6. YARIYIL


HAREZM TÜRKÇESİ

Harezm Türkçesinin gelişimi ve Türk dilleri arasındaki yeri, dönemim yazarları ve eserleri, orijinal yazılı metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, manalandırma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları.KHWAREZM TURKISH

Formation and development of Khwarezm Turkish and its place among other historical Turkic dialects, literary men and their works belonging to the period, reading, transcription and translation studies and practises on original texts.


ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ II (TÜRKMEN TÜRKÇESİ)

Türkmen Türkçesinin Türk dilleri arasındaki yeri, konumu, yazılı ve sözlü dil ürünlerinden hareketle gösterilecektir. Ayrıca Güney-Batı Türk lehçe sınıflandırmaları ve bu sınıflandırmalarda kullanılan seslik, biçimlik ve sözvarlığı ölçütlü olarak incelenecektir. Tarihi süreçte Türkmen Türklerinin kullandığı alfabeler tanıtılacak, bu alfabelerle yazılmış eserler üzerinde dil çalışmaları yapılacaktırMODERN TURKISH DIALECTS II

(TURCOMAN TURKISH)

Place between the Turkish Turcoman in Turkish languages​​, position, motion products will be displayed in written and oral language. Classifications and the classifications are also used in South-Western Turkish dialects vowels, allomorphic criteria will be examined and vocabulary. Turcoman Turkish alphabet will be introduced during the historical period used in these languages ​​will be carried out on works written in alphabets


ESKI TÜRK EDEBİYATI IV

17. 18. yüzyıl Divan şiirinin özellikleri, Nefi, Nabi, Nedim, Şeyh Galip gibi sanatçıların eserleri üzerinde çalışmalarOLD TURKISH LITERATURE IV

Properties of Divan literature in 17.-18. Centuries. Studies on works of poets like Nef’i,Nabi, Nedim, Şeyh Galib.
YENI TÜRK EDEBIYATI IV

II. Meşrutiyet Devri Edebiyatı: Milli Edebiyat Hareketi.NEW TURKISH LITERATURE IV

After the II. Constitutional Monarchy, to analyse the establishment of National Literature movement, its basic pirinciples, the writers and the works of the period beside the new offers bringing to Turkish Litarature.


TÜRK HALK EDEBİYATI IV

Tekke tasavvuf edebiyatının yüzyıllara göre, belli başlı mutasavvıfları, Yunus Emre, Mevlana, Kaygusuz Abdal, Gülşehri, Aşık Paşa, Elvan Çelebi, Hacı Bayram Veli, Süleyman Çelebi, Pir Sultan Abdal, Nizyazi Mısri vs. Tekke tasavvuf edebiyatında nazım türleri. Tekke tasavvuf edebiyatının belli başlı kaynakları.TURKISH FOLK LITERATURE IV

Mystical literature regarding the centuries, certain Sufis, Yunus Emre, Mevlana, Kaygusuz Abdal, Gulsehri, Asik Pasha, ElvanÇelebi and Haci Bayram Veli, Suleyman Celebi, Pir Sultan Abdal, etc. Nizyazi Misri. Types of prose literature of the Sufi dervish. Mystical major sources of literature.


TÜRK DİLİ TARİHİ II

Bulgar, Uygur, Karahanlı, Kuzey-Doğu ve Batı Türkçesi, özellikleri ve eserleri.HISTORY OF TURKISH LANGUAGE II

Bulgarians, Uighur, Karakhanid, North-East and West Turkish, their characteristics and works.


MODERN TÜRK TİYATROSU

Tiyatronun tarihi gelişimi. Antik Yunan’da ve Avrupa’da tiyatro. Ülkemizde tiyatro türünün gelişimi. Milli edebiyat döneminde tiyatro. Cumhuriyet döneminde tiyatro. Faruk Nafiz Çamlıbel, Necati Cumalı, Necip Fazıl Kısakürek gibi şahsiyetlerin tiyatro eserlerinden örnekler.MODERN TURKISH DRAMA

Historical progress of drama. Drama in Ancient Grek and Europa. Progress of drama in our country. Drama in National Literature period. Drama in Republic period. Selected samples of plays from Faruk Nafiz Çamlıbel, Necati Cumalı, Necip Fazıl Kısakürek.


KLASİK TÜRK EDEBİYATINDAN SEÇME METİNLER

Eski Türk Edebiyatı alanında mensur ve manzum yazılmış matbu, rika, talik ve nesih yazıları öğrenme ve okumaCLASSICAL TURKISH LITERATURE TEXT SELECTION

Readind prosaically and poetry written texts (printed, rica, drills and naskhi) in Old Turkish Literature field.TÜRK HALK HİKAYELERİ

Halk hikâyeleri ve halk hikâyeciliği, halk hikâyeleri üzerinde yapılmış olan çalışmalar, halk hikâyelerinin motif leri, belli başlı halk hikayelerimizin incelenmesiTURKISH FOLK STORIES

Folktales and folktale telling, studies on folktale, motifs of folktale, analaysis of well-known folktales.


TÜRKÇE YAPI VE KÖKEN BİLGİSİ II

Köken bilgisinin diğer alanlara ve diğer dil alanlarına etkisi ve katkısı, köken bakımından Türkçenin diğer diller arasındaki yeri, köken bilgisi sözlükleri, Türkçe üzerinde köken bilgisi çalışmaları.KNOWLEDGE OF TURKISH STRUCTURE AND ETYMOLOGY II

Contrbution of etymology to other fields, position of Turkish among other languages in the basis of etymology, etymological dictionaries, etymological studies on Turkish


BATI EDEBİYATI II

Antik Yunan, Roma ve Ortaçağ, Rönesans dönemi Batı edebiyatına ait metinlerin dönem dönem incelenmesi, şekil ve tema özelliklerinin tespit edilmesi, şair ve yazarları hakkında bilgi verilmesi. Bu metinleri ortaya çıkaran sosyal ve kültürel şartların aydınlatılması.WESTERN LITEARTURE II

To Analyz literature texts that belong to Ancient Greek, Rome and Medieval Age, Renaissance as periods, determining form and theme properties, giving information about authors and writers of periods.


ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR II

Tezkirenin tanımı, tarihi seyri, Arap ve Fars Edebiyatlarında tezkire, Çağatay ve Anadolu sahasında tezkire bahisleri üzerinde durulup, Mecalisü'n-nefais’ten başlayarak günümüze kadar yazılmış tezkireler hakkında bilgi verilmesi ve örrnek metinler okutulup, bugünkü Türkçeye aktarılması.PROSE IN OLD TURKISH LITERATURE II

Definition of ‘tezkire’, histori of ‘tezkire’, ’tezkire’ in Arap and Fars Literature, ‘tezkire’ in Anadolu and Çağatay field and reading to ‘tezkire’ texts


TÜRK HALK ŞİİRİ

Halk şiirinde şekil ve türler, hece ölçüsüyle yazılanlar, aruz ölçüsüyle yazılanlar, nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, Anonim halk edebiyatı şiirleri, Aşık edebiyatı şiirleri, Tekke edebiyatı şiirleriTURKISH FOLK POETRY

Forms and sub-genres in folk poetry, poems wrtitten with syllbical meter, poems written with aruz prosody, verse units, verse forms, anonymous folk poems, ministrel folk poems, Sufi folk poems.
  1. SINIF 7. YARIYIL


TÜRK HALK EDEBİYATI V

Âşık Edebiyatının teşekkülü, Âşıklık geleneği, Âşık Edebiyatının diğer edebiyatlarla etkileşimi, Âşıklık geleneğinde âşıkların yetişmesi, Âşık Edebiyatının icra bağlamları, âşık Edebiyatında biçim ve tür, Âşıklık geleneğinin günümüzdeki işlevi ve durumu, Âşık Edebiyatının belli başlı temsilcileri. Âşık Edebiyatı çalışmaları.TURKISH FOLK LITERATURE V

Formation of folk literature, minstrel tradition, the other edebiyatlarla interaction of minstrel literature, minstrel tradition, upbringing, the minstrel literature,executive contexts, minstrel with the format and type of literature, the function andstatus of present-day minstrel tradition, the main representatives of folk literature.Minstrel Literature studies.


ÇAĞATAY TÜRKÇESİ

Çağatay Türkçesi’nin Türk dili tarihi ve Türk şiveleri içindeki yeri Bu Türk şivesiyle yazılmış eserler ve bunlar üzerinde yapılmış çalışmaların tanıtılması. Çağatay Türkçesi’nin özet gramerinin verilmesi. Başta Ali Şir Nevaî’nin eserleri olmak üzere dönem eserlerinden örnekler verilmesi. Çağatay Türkçesi metinlerinin çevriyazımı ve bugünkü Türkiye Türkçesi’ne aktarılması. Bunlardaki kelimelerin ses ve ekleşme bakımından incelenmesi. Varsa söz dizimi özelliklerinin belirtilmesi.CHAGATAI TURKISH I

Formation and development of Chagatai Turkish and its place among other historical Turkic dialects, literary men and their works belonging to the period., reading, transcription and translation studies and practises on original texts.


DİLBİLİM

Çok yönlü ve karmaşık olan dili tanımlamak ve çözümlemek . dili, dil bilim dalları açısından dili incelemek , dili dizgisel bir yapı ve kurallı bir biçim olarak kavramak .LINGUISTIC

To define and analyze the language that have a complex and sophisticated form. Analyzing the language according to linguistic branches. Understanding language as a syntagmatic and orderly formation.


ESKİ TÜRK EDEBIYATI V

XVII.yüzyılda Eski Türk Edebiyatı: XVII.yüzyıl Eski Türk Edebiyatında nazm: Nef’î ve eserlerinden örnekler, Nâ’ilî ve eserlerinden örnekler, Şeyhü’l-islam Yahyâ ve eserlerinden örnekler, Nâbî ve eserlerinden örnekler. XVII.yüzyıl Eski Türk Edebiyatında nesr: Evliya Çelebi ve Seyahat-nâme’sinden örnekler, Tezkirelerden örnekler.OLD TURKISH LITERATURE V

Old Turkish Literature in the 17th century and verse: Nef’i, Na’ili, Şeyhü’l-islam Yahya, Nabi and samples from their works.Prose in the 17th century:Evliya Çelebi, his Seyahat-name and samples from collection of biographies.CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I

Türk şiirini, şairlerini ve şiir kitaplarını tanımak, şiir incelemesini öğrenmekREPUBLICAN TURKISH LITERATURE I

Writers and works to provide information about the Republican Era, to analyze these Works


LİSANS TEZİ I

Araştırma konusunun belirlenmesi, araştırmanın amacının belirlenmesi, evren ve örneklem tespiti, literatür taraması, araştırmanın literatüre yapacağı katkının belirlenmesi, araştırma yönteminin belirlenmesi, anket formunun oluşturulması, formların deneklere uygulanması, elde edilen datanın analiz edilmesi, bulguların yorumlanması.UNDERGRADUATE PROJECT-I

Basic Concepts, theories, approaches, discussion within and inter-disciplines, disciplinary boundaries, relations between the discipline and social life, culture, politics and economy.


TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI

Türk Dilinin Tarihî ve Çağdaş lehçeleri üzerinde yapılan çalışmalar ve yayınlar.SOUERCES OF TURKISH LANGUAGE

Turkish language studies and publications on historical and contemporary dialects.


ŞİİR SANATI

Edebî sanat eserinin ontolojisi, ses ahengi, ritim ve vezin, üslup tanımı, üslup çeşitleri, İmaj, istiare, beşerileştirme ve benzetme gibi edebi sanat uygulamaları, manzum türler, Yahya Kemal’den bir şiirin analizi, Fuzuli’den bir şiirin analizi, N. Fazıl’ın bir şiirinin analizi, genel değerlendirme.POETRY

The ontology of literature,euphony, rythm and measure, definition of style, types of style, image, literary art practices such as metaphore and personification, poetic genres, analysis a poem from Yahya Kemal, Fuzuli and N. Fazıl, general evaluation.


METİN ŞERHİ I

Metin şerhi, metin tahlili, metin yorumlaması, derkenar, haşiye, vs kavramlar. Klâsik metin şerhi ve modern şerh yöntemlerini kullanarak metinleri analiz etme.TEXT ANALYSIS I

Text annotation, text analysis, text interpretation, derkenar, PostScript, etc. concepts. Text annotation using the methods of classical and modern commentary analyzing the texts.


AŞIK EDEBİYATI

Âşık, Ozan, Bahşi gibi terimler etrafında düşünceler, Âşık teriminin tanımı ve özellikleri, Aşıkların yetiştiği çevreler, Âşık fasıllarının yöresel karşılaştırılması, Âşık edebiyatının meseleleri, Âşık edebiyatının asırlar boyunca geçirdiği aşamalarMINSTREL LITERATURE

Ideas about terms like “Aşık”, “Ozan”, “Bahşı”, Defination and characteristics of Aşık’s, enviorments that Aşıks grow up,local comparing of Aşık confrontations, affairs of minstrle literature, historical progress of minstrel literature.


ANLAMBİLİM

Dizge olarak dil, dilde anlamlı birimler, kavramlaştırma, kavram alanı, anlam alanı, sözcük ve anlam, anlam belirleyici ve ayırıcılar, temel anlam ögesi ve göndergesel anlam, tasarımlar, imgeler, kelimelerin dildeki konumu, kelimelerin düşüncedeki konumuSEMANTICS

Language as a sequence, meaningful units in language, conceptualization, concept field, semantic field, word and meaning, meaning deteminers and dinstictives, basic meaning and referential meaning , designs, images, positions of words in language, positions of words in mind.


TÜRK DRAMA GELENEĞİ

Geleneksel Türk tiyatrosunun oluşumu ve gelişimi, Karagöz, Ortaoyunu, Meddah, köy seyirlik oyunları gibi geleneksel tiyatro türlerinin özellikleri, modern Türk tiyatrosunun örnekleri ve geleneksel Türk tiyatrosunun modern tiyatro üzerindeki etkisi.TURKISH DRAMA TRADATION

Giving information about Turkish drama in the historical progress. Giving information about properties and examples of tradational drama genres like Karagöz, Ortaoyunu, Meddah, köy seyirlik oyunları. Tracking the tradational Turkish drama on works of republic period and after, introducing vanguards and teaching the ability of analyzing them.


TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ I

Mesnevi türü tanımlanarak konularına göre tasnif yapıldıktan sonra çeşitli yüzyıllara ait simgeleşmiş mesnevi örnekleri okutularak tahliller yapılır.MESNEVI IN TURKISH LITERATURE I

Grouping to mesnevies with their subjects and examining this creations.


TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI

Türk dünyası topluluklarının edebi tarihleri, Azeri, Kazak,Kırgız, Türkmen ve Özbek Türklerinin edebiyatları, yer alan başlıca türler ve belli başlı temsilcileriLITERATURES OF TURKIC WORLD

Literature history of comunities of Turkish world, literatures of Azerbaijan, Khazak, Kırgız, Turcoman and Uzbek Turks, basic genres and vanguards.
4. SINIF 8. YARIYIL
TÜRK HALK EDEBİYATI VI

Halk anlatı geleneği, Halk anlatısının icracıları, anlatının icra ortamları, halk nesri inceleme yöntemleri, Türk Halk nesri; masal ve masal incelemesi, Türk Halk Hikâyeciliği ve halk hikâyeleri, halk hikâyelerinin incelenmesiTURKISH FOLK LITERATURE VI

Folk narrative tradition, Folk artists, review methods, the executive of the narrative media, Turkish folk prose; fairy tales and fairy tale review, Turkish folk and folk tales, folk stories of narration.


KIPÇAK TÜRKÇESİ

Kıpçak Türkçesinin gelişimi ve Türk dilleri arasındaki yeri, dönemim yazarları ve eserleri, orijinal yazılı metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, manalandırma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları.KIPCHAK TURKISH

Formation and development of Kipchak Turkish and its place among other historical Turkic dialects, literary men and their works belonging to the period, reading, transcription and translation studies and practises on original texts.


TÜRK DİLİNİN BUGÜNKÜ SORUNLARI

Dil ve dilde karşılaşılan sorunlar, Türkçede bulunan bazı kullanımlar ve ilim adamları arasındaki söyleyiş farklılıkları, Türkçeye Arapça, Farsçadan ve batı dillerinden geçen kelimeler ve bunlarla beraber yaygınlaşan yabancı kurallar, Basın ve yayın kuruluşlarındaki dil hataları ve bunların irdelenmesi, Türkçe ve İngilizce karışık dil kullanımı ve bununla ilgili yazıların değerlendirilmesiCURRENT PROBLEMS OF TURKISH

Language and language problems, the turkısh some utterance dıfferences between uses and scientists, turkısh words and not covered western languages arabic and persian also enclosed wıth press and publıcatıon facilities spread foreıgn language based errors and theır ınvestıgatıon, use of turkısh and englısh language and mıxed not on assessment of artıcles


ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI

Klasik Türk edebiyatında mensur eserler, klasik nesrin tarihi gelişim süreçleri,OLD TURKISH LITEARTURE VI

Proses in calssical Turkish Literature, historical devalopments of classical prose


CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II

Cumhuriyet Dönemi yazarları ve eserleri hakkında bilgi vermek, bu eserleri çözümlemekREPUBLICAN TURKISH LITERATURE II

Writers and works to provide information about the Republican Era, to analyze these worksLİSANS TEZİ II

Araştırma konusunun belirlenmesi, araştırmanın amacının belirlenmesi, evren ve örneklem tespiti, literatür taraması, araştırmanın literatüre yapacağı katkının belirlenmesi, araştırma yönteminin belirlenmesi, anket formunun oluşturulması, formların deneklere uygulanması, elde edilen datanın analiz edilmesi, bulguların yorumlanması.UNDERGRADUATE PROJECT II

Basic Concepts, theories, approaches, discussion within and inter-disciplines, disciplinary boundaries, relations between the discipline and social life, culture, politics and economy.


SÖZLÜK BİLİMİ

Sözlükbiliminin tanıtılması ve tarihçesi. Sözlük, lügat, kavramları, sözlük çeşitleri. Türkçe’nin ünlü sözlükleri. Türkçe sözlüğün incelenmesi. Sözlük ve dizin. Sözlük hazırlama tekniği. Sözlükte madde başı. Sözlükte anlamlandırma. Şair ve yazar sözlükleri hazırlama. Sözlükçülük. Sözlük kullanma çalışmaları. Sözlük çeşitleri. Etimolojik sözlükler, ansiklopedik sözlükler, derleme ve tarama sözlükleri, Osmanlıca-Türkçe sözlükler.LEXICOLOGY

Introducing lexicology and its historia. Term of dictionary and types of dictionaries. Famous dictionaries of Turkish. Analysis of The Turkish Dictionary. Dictionary and index. Method of dictionary writing. Concept of entry in dictionaries. Interpretion on dictionaries. Writing method of poems and writers dictionaries. Lexicography. Studies of dictionary using. Types of dictionaries. Etymological dictionaries, encylopedic dictionaries, compile and scanning dictionaries. Ottoman-Turkish dictionaries.


ŞİİR TAHLİLLERİ

Cumhuriyet döneminin farklı grup ve anlayışına sahip şairlerinin şiirlerinden örnek metinlerin tahlil edilmesi yoluyla çeşitli şiir anlayışlarının ortaya konulması.POEM ANALYSIS

Republican era, and has an understanding of different groups to analyze the sample texts poems by poets of various approaches to putting poetry.


TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ II

Bu dönemde özellikle Mevlananın mesnevi-i maneviyyesi tafsilatlı bir şekilde incelenerek farklı müelliflerin kaleme aldıkları şerhler mukayese edilir.MESNEVI IN TURKISH LITERATURE II

Grouping to mesnevies with their subjects and examining this creations.DESTAN İNCELEMELERİ

Mitolojinin kavranması, Türk ve dünya mitolojisi hakkında bilgi verilmesi, yaratılış destanları, İslamiyet öncesi ve sonrası destanların tanıtılması ve incelenmesiMYTH ANALYSIS

Understanding mythology, information about Turkish and world mythologies, genesis myths, ıntroduction and analysis of pre-islamic and post-islamic myths.


TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI

Türk dilinin tarihi ve güncel problemleri, Türk dili ağızları üzerinde çalışma yöntemleri ve ağız özelliklerini ölçünlü dil ile karşılaştırma, eski metinler üzerinde transkripsiyon ve gramer çalışmaları yapabilme, fonetik,morfoloji,sözdizimi, anlambilim üzerinde çalışma yöntemleri, dilbilimsel çalışma yöntemleri ve Türk şiveleri üzerinde araştırma metodları.RESEARCHES ON TURKISH

Historical and current problems of Turkish, methods of studies on Turkish variations and comparing properties of variations against standart language, transcription and grammar studies on old texts, methods of phonetics, morphology, syntax and semantics, methods of linguistics and Turkish dialectology


MODERN TÜRK EDEBİYATI

Modern edebiyatın özellikleri, Modern Türk edebiyatı içindeki yazarlar, eserler.MODERN TURKISH LITERATURE

Characteristics of modern literature, the authors of the modern Turkish literature, the works


METİN ŞERHİ II

Metin şerhi, metin tahlili, metin yorumlaması, derkenar, haşiye, vs kavramlar. Klâsik metin şerhi ve modern şerh yöntemlerini kullanarak metinleri analiz etme.TEXT ANALYSIS II

Text annotation, text analysis, text interpretation, derkenar, PostScript, etc. concepts. Text annotation using the methods of classical and modern commentary analyzing the texts.DÜNYA MİTOLOJİSİ

Dünya mitolojisi hakkında bilgi verilmesi, Yunan mitolojisi, Roma mitolojisi, Sümer mitolojisi, Hint mitolojisi ve Mısır mitolojisinin genel özellikleri, mitolojik kahramanları ve destanlarının tanıtılmasıWORLD MYTHOLOGY

Information about world mythology, characteristics of Greek mythology, Roman mythology, Sumerian mythology, Indian mythology, and Egyptian mythology, introduction of their protagonists and myths. 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə