Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Öğretim) Sınıf YarıyılYüklə 0.69 Mb.
səhifə4/6
tarix01.12.2017
ölçüsü0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

4.Sınıf 7.Yarıyıl


Kod

Ders Adı

Z/S

T

U

Top

AKTS

0908004012012

Türk Halk Edebiyatı V

Z

2

0

2

4

0908004032012

Çağatay Türkçesi

Z

2

0

2

4

0908004052012

Dilbilim

Z

2

0

2

3

0908004072012

Eski Türk Edebiyatı V

Z

3

0

3

3

0908004092012

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyati I

Z

3

0

3

3

0908004112012

Lisans Tezi I

Z

0

2

2

3
SEÇMELİ 5

(En az 2 Ders Seçilecek)
0908004132012

Türk Dilinin Kaynakları

S

2

0

2

5

0908004152012

Şiir Sanatı

S

2

0

2

5

0908004172012

Metin Şerhi I

S

2

0

2

5

0908004192012

Aşık Edebiyatı

S

2

0

2

5

0908004212012

Anlambilim

S

2

0

2

5

0908004232012

Türk Drama Geleneği

S

2

0

2

5

0908004252012

Türk Edebiyatında Mesnevi I

S

2

0

2

5

0908004272012

Türk Dünyası Edebiyatları

S

2

0

2

5

0908004292012

Edebi Muhitler ve Mektepler

S

2

0

2

5
TOPLAM
16

2

18

30

4.Sınıf 8.Yarıyıl
Kod

Ders Adı

Z/S

T

U

Top

AKTS

0908004022012

Türk Halk Edebiyatı VI

Z

2

0

2

4

0908004042012

Kıpçak Türkçesi

Z

2

0

2

4

0908004062012

Türk Dilinin Bugünkü Sorunları

Z

2

0

2

3

0908004082012

Eski Türk Edebiyatı VI

Z

3

0

3

3

0908004102012

Cumhuriyet Dönemi Türk Edb. II

Z

3

0

3

3

0908004122012

Lisans Tezi II

Z

0

2

2

3
SEÇMELİ 6

(En az 2 Ders Seçilecek)
0908004142012

Sözlükbilim

S

2

0

2

5

0908004162012

Şiir Tahlilleri

S

2

0

2

5

0908004182012

Türk Edebiyatında Mesnevi II

S

2

0

2

5

0908004202012

Destan İncelemeleri

S

2

0

2

5

0908004222012

Türk Dili Araştırmaları

S

2

0

2

5

0908004242012

Modern Türk Edebiyatı

S

2

0

2

5

0908004262012

Metin Şerhi II

S

2

0

2

5

0908004282012

Dünya Mitolojisi

S

2

0

2

5
TOPLAM
16

2

18

30


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (N.Ö.-İ.Ö.)


  1. SINIF 1. DÖNEM


OSMANLI TÜRKÇESİ I

Osmanlıca teriminin geniş manada anlamı, Osmanlıca grameri, bu grameri oluşturan Türkçe-Arapça-Farsça unsurları tanıma ve bu alfabe ile okuma yazma becerisi kazandırma.OTTOMAN TURKISH I

Broad sense, the meaning of the term of Ottoman, Ottoman grammar, recognating Turkish-Arabic-Persian unit in this gramamr, to gain the ability of reading texts in this alphabet


TÜRKIYE TÜRKÇESİ I

Türkiye Türkçesi temel kurallar hakkında bilgi vermek, ses ve anlam değişmelerinin sebeplerini izah etmek ve değişmeler sonucunda ortaya çıkan durumların kavranmasını sağlamak, Türkiye Türkçesinin yapı ve işleyiş özelliklerini tanıtmak, bu işleyiş sisteminin temellerine inmek, dilin kullanımındaki hataları göstermek ve bunlardan kurtulmanın yollarını göstermekle ilgilidirTURKEY TURKISH I

Giving basic information about rules of Turkey Turkish, explaining the reasons of phonetic and semantic changes, and make student understands the results of these changes, introducing properties of structure and functions of Turkey Turkish, analyzing basics of this functional system, showing the mistakes of language usage, and to search the ways of solution to these mistakes .


ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I

Eski Türk Edebiyatının ortaya çıkışı, etkilendiği dil ve edebiyatlar, Eski Türk Edebiyatına verilen adların izahı, Eski Türk Edebiyatının tenkit edilen yönleri ve sebepleri, Eski Türk Edebiyatının vezin, şekil ve tür açısından genel bir değerlendirmesi, Eski Türk Edebiyatında işlenilen konular, Eski Türk Edebiyatında yerli ve yabancı unsurlar, örnek metin çalışmaları.INTRODUCTION TO OLD TURKISH LITERATURE I

Birth of Old Turkish Literature, language and literatures by which it was influenced, explanation of names given to this Literature and its features criticized with reasons, a general review of this Literature in terms of rhythm, form and genre, its themes, domestic and external elements, sample text studies.YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I

XIX. Asırda Siyasî, Sosyal ve Kültürel Durum; XIX. Asırda Edebî Arayış ve Yenileşme Çabaları; Gazete ve Dergicilik Faaliyetleri; Islahat ve Tanzimât Fermanları; İbrahim Şinasi'nin Şiir ve Nesirleri-Gazeteciliği; Münacat ve Reşid Paşa için yazılan Kasideler; Şair Evlenmesi'nin İncelenmesi; Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa Makalesi; Ziya Paşa'nın Şiir Anlayışı; Nâmık Kemal'in Şiir Anlayışı; Hürriyet Kasidesi'nin İncelenmesi; İntibah Romanı ile İlgili Düşünceler; Nâmık Kemâl'in Tenkitçiliği.INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE I

Political, Social, Cultural state in 19th Century; Literal Pursuit and İnnovation efforts, Activities in Printing Magazine and Journalism; Islahat and Tanzimat Rescripts; İbrahim Sinasi’s Poems and Prose- Journalism; Münacat and Odes written to Reşid Paşa; Analysis of Şair Evlenmesi; Ziya Paşa’s Şiir ve İnşa Article; Poetic Style of Ziya Paşa; Poetic Style of Namık Kemal; Analysis of Hürriyet Kasidesi; Conceptions about İntibah novel; Criticism of Namık Kemal.


TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I

Halkbilimin (Folklor) tanımı, maddi ve manevi kültürün özellikleri. Halkbilimde; sözlü, yazılı, görsel ve maddi kaynaklar ve bu kaynaklardan faydalanma yolları. Halkbilimin, dünyada ve Türkiye’de bir bilim dalı haline gelişini diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Türk Halkbiliminin gelişme devreleri.Türkiye’deki halkbilimi çalışmaları. Alan çalışması ve derleme terimleri. Alan çalışmasından önceki hazırlıklar. Alanda derleme; anket, gözlem, görüşme yöntemleri. Derlenmiş malzemenin kullanımı. Derlemede, türlere göre hazırlık. Halkbilimi, halk edebiyatı ilişkisi.INTRODUCTION TO TURKISH FOLK LITERATURE I

Folklore (Folklore) definition, characteristics of the material and spiritual culture. Folklore’s verbal, written, visual and material resources, and ways to benefit from these sources. Folklore in the world and relationships with other disciplines coming into a branch of science in Turkey.The development of Turkish folklore in folklore studies. Terms of field work and compilation.Preparation prior to fieldwork. The assembly area; survey,observation, interview methods. The use of compiled material.Review, the preparation according to species. Folklore, folk literature, relationship.


KOMPOZİSYON I

Edebî metin yazma yeteneğinde dilin kullanımı, yazı ve imla kuralları, yazmadan önce yapılacak hazırlıklar.COMPOSITION I

Usage of language in writing literary texts, dictation and spelling ruels, preparations of writing.


EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ I

Edebî söylem, edebî söylemde dilin kullanılışı, edebî söylemle oluşturulan metinlerLITERARY THEORIES

Literary discourse, usage of language in literary discourse, literary texts created by rhetoricATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX. yüzyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun'a Çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

Historical concepts, descriptions, descriptions of resources and methods, French Revolution and Industrial Revolution, Collapse of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Firman (order) , I. and II. Constitutional Monarchy, Tripoli and Balkan Wars, I. World War, Mondros Truce, Wilson Principles, Paris Conference, Atatürk, Samsun and Anatolia, Amasya Notice, National Congress, Opening the Mebusan Assembly, Foundation of Turkish National Assembly (TBMM) , Internal rebellions, 1921 Organic Law, Foundation of the Army, I. Inönü, Sakarya, Kütahya, Eskişehir Wars and the Last Attack, Pacts during the Turkish War of Independence, Lozan Conference, Abrogate of Saltanate


YABANCI DİL I

Türkiye Türkçesinde kelime türlerinin morfolojik özellikleri, isim (isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem) ve fiil başlıkları altında ele alınıp incelenmektedir. Türkçede kelimelerin morfolojik olarak oluşumunu sağlayan türetme eklerinin ekleniş biçimleri ve kuralları ayrıntılı olarak işlenirFOREIGN LANGUAGE I

Basic sentence structure, nouns, adjectives, adverbs, modals, basic tenses, writing and talking about daily issues,


TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Bilgisayarı tanıtma, bilgisayar sayı ve kod sistemi, donanım, yazılım, işletim sistemleri, Linux, Windowsişletim sistemi, MS Word, MS Excel.BASICS OF INFORMATION TECHNOLOGY USAGE

Introduction to computers, computer numbers and coding system, hardware, software, operating systems, Linux, Windows operating system, MS Word, MS Excel.


BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk eğitim ve spor kurumlarındaki yeri ve işlevi.PHYSICAL EDUCATION

Basic terms of physical education and sports sciences, the position, function, goals and philosophy of physical education and sports on education, its relation to other scientific fields, the future of job facilities of physical education and sports, its position in Turkish education and sports corporations.


GÜZEL SANATLAR

Sanatın ve estetiğin niteliği konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve estetik üzerine felsefi metinlere yakınlaştırmak. Sanat ve sanat tarihi ile ilgili temel kavramları, ülkemizde ve Dünya’da sanatın tarihi gelişimi hakkında öğrencileri bilgilendirmek, batı kaynaklı sanat akımlarının temel özelliklerini öğretmek.FINE ARTS

Basic terms of arts and aesthetics, art history and its process, aesthetics, features of aesthetics, opinions of philosophers about aesthetics, general properties of western art trends.
  1. SINIF 2. DÖNEM


OSMANLI TÜRKÇESİ II

Osmanlı Türkçesini anlamak ve öğrenmek için Arapça ekler, edatlar, Arapçada müenneslik ve müzekkerlik, Arapça ünlü ve ünsüzlerin özellikleri, şemsi ve kameri harfler, Arapça tamlamalar ve özellikleri; Farsça edatlar, ön ekler-son ekler; Farsça tamlamalar ve özellikleri.OTTOMAN TURKİSH II

Learn to understand and adds to the Ottoman Arabic, prepositions, and müzekkerlik müenneslik Arabic, Arabic vowels and consonants properties, and the lunar Şemsi letters, Arabic and properties of compounds; Persian prepositions, prefixes-suffixes; Persian compounds .


TÜRKİYE TÜRKÇESİ II

Türkiye Türkçesinde kelime türlerinin morfolojik özellikleri, isim (isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem) ve fiil başlıkları altında ele alınıp incelenecektir. Türkçede kelimelerin morfolojik olarak oluşumunu sağlayan türetme eklerinin ekleniş biçimleri ve kuralları ayrıntılı olarak işlenir.TURKEYTURKISH II

Morphological characteristics of words in Turkey Turkish will be analyzed under topics of nouns (noun, adjective, pronoun, adverb, postposition, conjuction, interjection) and verbs, connecting rules and forms of suffixes that is used to create new words will be analyzed with details.ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ- II

15. yüzyıl Klasik Türk edebiyatının genel özellikleri ve Şeyhi, Ahmet Paşa, Necati Bey, Süleyman Çelebi, Ali Şir Nevai gibi şairlerin eserleri üzerinden dönemin dil ve sanat özelliklerinin incelenmesi.INTRODUCTİON TO OLD TURKISH LITERATURE II

Classical Turkish Literature of 15 th century: Literary history, literary figures and the examples from their Works


YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II

Tanzimat Döneminde verilen mensur eserler, R.Mahmut Ekrem’in edebiyat ve şiir anlayışı; Recaizade ve Muallim Naci arasında tartışmalar; Abdulhak Hamid Tarhan’ın şiir ve tiyatroya dair görüşleri; Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt; Nabizade Nazım, Karabibik ve Zehra romanlarının incelenmesi.INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE II

Prose in Tanzimat era; R.Mahmut Ekrem’s perception of literature and poetry; Argument between Recaizade and Muallim Naci; Life of Abdulhak Hamid Tarhan and his conception of poetry and drama; Reviewing Sergüzeşt by Samipaşazade Sezai, and Karabibik and Zehra by Nabizade Nazım


TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II

Türk Halk Edebiyatının tanımı ve kaynakları. İslâmiyet öncesi Türk Edebiyatı: Sözlü edebiyat; destan, koşuk, sagu, sav. Yazılı edebiyat; Yenisey, Orhun Yazıtları, Türk Halk Edebiyatının şubeleri: Anonim Türk Halk Edebiyatı, Tekke-Tasavvuf Edebiyatı, Âşık Edebiyatı. Türk Halk Şiirinde biçim ve tür. Türk Halk Şiirinde, kafiye ve kafiye çeşitleri, hece ölçüsü, durak, redif. Türk Halk nesrinin tanıtılması; masal, Halk hikayesi vb. halk anlatıları.INTRODUCTİON TO TURKISH FOLK LITERATURE II

Definition and sources of Turkish Folk Literature. Turks before Islam Literature: Oral literature, epic, ballad, sago, peace be upon

him. Written literature, Yenisey, Orkhon Inscriptions, branches of Turkish Folk Literature: Anonymous Turkish Folk Literature, Tekke-SufiLiterature, Literature Minstrel. Turkish Folk Poetry and the type offormat. Turkish Folk Poetry, rhyme and rhymes, syllabic, bus stops, redif. Introduction to Turkish Folk prose, fable, story, etc. People.folk narratives
KOMPOZİSYON II

Öyküleyici yazılar, düşünce yazıları, heyecana ve coşkuya bağlı metinleri yazma.COMPOSITION II

Narrative articles, thought writings, writin texts that is based on excitement and enthusiasm.


EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ II

Yazınsal Eleştiri, edebi metni eleştiri kuramlarına göre inceleme, edebi metni inceleme.LITERARY THEORIES II

Literary criticism, text analysis according to theories of litearture critisism,analysis of literary texts.YABANCI DİL II

Temel zamanlar, artikeller, sıfatlar, Şart cümleleri, basit, birleşik ve bağlı cümle yapıları bu dersin genel içeriğidir.FOREIGN LANGUAGE II

Basic tenses, articles, adjectives, conditional sentences, simple, compound and complex sentences


TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Bilgisayarı tanıtma, bilgisayar sayı ve kod sistemi, donanım, yazılım, işletim sistemleri, Linux, Windowsişletim sistemi, MS Word, MS Excel.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə