Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Öğretim) Sınıf YarıyılYüklə 0.69 Mb.
səhifə5/6
tarix01.12.2017
ölçüsü0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

BASIC COMPUTER SCIENCES

Preparing a presentation with a computer, data bases, computer networks, internet, HTML language and preparing a web page, data communication and use of information network.


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

Atatürk Dönemi Türk İnkılap(Devrim) Hareketleri, Siyasi, Hukuk, Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar(Devrimler), Düzenlemeler, Atatürk Dönemi Türk İnkılap(Devrim)Hareketleri, Gündelik Yaşa Dair Yapılan Düzenlemeler, Ekonomi ve Sağlık Alanında Yapılan Düzenlemeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası,(1923-1930 Yılları Arası),Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1930-1938 Yılları Arası), İkinci Dünya Savaşı’na Gidiş ve Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri, Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik-Halkçılık,Devletçilik-Laiklik-İnkılapçılık(Devrimcilik), Atatürk Sonrası Türkiye, İsmet İnönü Dönemi(1938-1950), Demokrat Parti İktidarı Dönemi(1950-1960), 27 Mayıs 1960’tan 12 Mart 1971’e Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler ,12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi ve Sonrasındaki Gelişmeler, Soğuk Savaş Döneminde Türkiye ve Türkiye’nin Dış Politikası(1945-1960), Türkiye’nin Dış Politikası(1960-1990), Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası, Türkiye-Yunanistan İlişkileri Kıbrıs Sorunu, Türkiye-Ortadoğu ve Balkan İlişkileri.ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

Turkish Revolution Movements in Atatürk Period, Political, Legal, Education Revolutions- Social- Economics and Health Regulations, Revolution Movements in Atatürk Period, Turkish Foreign Policy in Atatürk Period, (1923-1930 ),Turkish Foreign Policy in Atatürk Period (1930-1938) Turkish Foreign Policy before and after the Second World War,Principles of Ataturk, Republicanism -Nationalism-Populism ,Statism and Secularism-Revolutionism, Turkey after Ataturk Period , Ismet Inonu Period (1938-1950), The Democratic Party's Power Period (1950-1960), Between May 27, 1960- March 12, 1971 Turkey, Developments in Military Intervention and After (September 12, 1980),Turkey and Turkey's Foreign Policy in the Cold War Era (1945-1960),Turkey's Foreign Policy (1960-1990),Turkish Foreign Policy After the Cold War, Turkey-Greece Relations, The Cyprus Problem, Turkey and the Middle East and Balkan Relations.
  1. SINIF 3. YARIYIL


OSMANLI TÜRKÇESİ III

Türkçe içindeki Arapça, Farsça kelime ve tamlamaları tanıtmak, Osmanlı Türkçesiyle

yazılmış metinleri okumak, anlama yeteneği kazandırmak..

OTTOMAN TURKISH III

Introducing Arabic and Persian words and phrases in Turkish, Reading texts that is written with Ottoman Turkish and giving the ability of understanding these texts.


TÜRKİYE TÜRKÇESİ III

Kelime Bilgisi; Tanımı, Kapsamı, Çalışma Alanı, Diğer Bilimlerle İlişkisi, Türkçede Kelime Kategorileri, İsim Kategorisi ve İsimlerin Cümlede Kullanımı, İsim Kavramı ve İsim Çeşitleri, İsim Çekim Ekleri, Tarihsel Gelişimi ve Fonksiyonları, Zamir Kavramı ve Zamir Çeşitleri, Zamirlerin İsim Çekimine Girebilme Durumları, Zarf Kavramı ve Zarf Çeşitleri, Zarfların Fiillere Bağlanma Şartları ve Şekilleri, Edat Kavramı ve Edat Çeşitleri, Çekim Edatları, Bağlama Edatları ve Ünlem Edatları: Fiil Kategorisi, Fiil Kavramı ve Fiillerin Anlam Özelliklerine Göre Sınıflandırılması, Fiilde Kip ve Kişi Kavramı, Fiil Çekimleri ,Basit Çekimli ve Birleşik Çekimli Fiiller, Yardımcı Fiil Kategorisi ve Fiillerin Cümlede Kullanımı, Yardımcı Fiillerin İsimlerle ve Fiillerle Birleşme Şartları ve Şekilleri, Fiillerin Yapısal Özellikleri, Fiillerde Çatı, Fiillerin Çatı DeğiştirmeleriTURKEY TURKISH III

Word types,verbs and verbs types, names and names types,adjectives, adjectives and types,adverbs and adverbs types prepositions and prepositions types.


ESKI TÜRK EDEBIYATI I

XIII. yüzyıla kadar Türk Edebiyatı: XIII. yüzyılda Eski Türk Edebiyatı, XIII. yüzyıl Eski Türk Edebiyatından örnekler: Hoca Dehhani’den örnekler. Şeyyad Hamza’dan örnekler. XIV. yüzyılda Eski Türk Edebiyatı. XIV. yüzyılda Eski Türk Edebiyatından örnekler. Aşık Paşa’dan örnekler. Kadı Burhanettin’den örnekler. Seyyid Nesîmî’den örnekler. Ahmedî’den örnekler.OLD TURKISH LITERATURE I

Turkish Literature until the 13th century: Old Turkish Literature in the 13th century and sample works of this period: Works of Hoca Dehhani and Şeyyad Hamza. 14th century Old Turkish Literature and sample works: Works of Aşık Paşa, Kadı Burhanettin, Seyyid Nesimi and Ahmedi.


YENİ TÜRK EDEBİYATI I

Servet-i Fünun Edebiyatı, Servet-i Fünun Şiirinin özellikleri, seçilen metin örneklerinin ait oldukları tarzın özellikleri ile birlikte seçilen metinler üzerinde içerik, biçim ve üslûp açısından incelenmesiNEW TURKISH LITERATURE I

Servet-i Fünun literature, poetic properties of Servet-i Fünun, properties of style of selected texts and analysis on content, form and style of the selected texts.


TÜRK HALK EDEBİYATI I

Halkbilimin (Folklor) tanımı, maddi ve manevi kültürün özellikleri. Halkbilimde; sözlü, yazılı, görsel ve maddi kaynaklar ve bu kaynaklardan faydalanma yolları. Halkbilimin, dünyada ve Türkiye’de bir bilim dalı haline gelişini diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Türk Halkbiliminin gelişme devreleri.Türkiye’deki halkbilimi çalışmaları. Alan çalışması ve derleme terimleri. Alan çalışmasından önceki hazırlıklar. Alanda derleme; anket, gözlem, görüşme yöntemleri. Derlenmiş malzemenin kullanımı. Derlemede, türlere göre hazırlık. Halkbilimi, halk edebiyatı ilişkisi.TURKISH FOLK LITERATURE I

Place in the science of folk literature and folk myths. Mitte symbols, animals, numbers and colors. Myths and legends. Definition of the type and execution contexts, and the performer of the epic. Epicformation of the species, its distribution area. General features of the saga; motifs, narration, types, time, space, and themes. Turkishepics sources, classifications. Epics of pre-Islamic Turks, Alp Er Tunga, Su, Oguz Kagan, The Descent epics. Myth genre. The differences between the epic type with the story. Efsane types.


ESKİ TÜRKÇE I

Köktürk tarihi. Metinler üzerindeki ilk yayınlar. Köktürk alfabesi ve Köktürkçenin fonetik özellikleri. Köktürk metinlerinin okunması. Kül Tigin yazıtının okunması ve incelenmesi (fonetik, morfolojik, sentaktik, leksik) .Bilge Kağan yazıtının Kül Tigin yazıtından farklı olan taraflarının incelenmesi.Tonyukuk yazıtının incelenmesi (fonetik, morfolojik, sentaktik, leksik).OLD TURKISH I

Kok Turks, Orkhon İnscriptions, Grammar of Orkhon Turkish, Word analysis, historical development of suffixes, reading from original texts.


ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I

Eski Anadolu Türkçesi’ninİmlâ ve ses bilgisi, ek ve kelime bilgisi cümle yapısı, tıp ve tarih metinlerinden ve edebi metinlerden hareketle gösterilecek;dönemin bütün yönleriyle tanınması sağlanacaktır.OLD ANATOLIAN TURKISH I

Spelling and phonetic properties of old Anatolian Turkish, suffix and vocabulary information, syntax will be shown with reference to medical,historical and litearture texts. Period will be taught by all means


TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI I

Ağız tanımı ve özellikleri, ağız yazı dili münasebeti, ağız araştırmalarında yöntemler Anadolu ağızları üzerine yapılan çalışmalar, , ağız tasniflerinde Türk ve yabancı dilcilerin kullandıkları ölçütler ve bu ölçütlere bağlı olarak yapılan tasnif çalışmaları,TURKEY TURKISH DIALECTS I

Defination of dialect and its properties, relation between dialect and standart language, methods of dialect researches, studies on Anatolian dialects, criterias of dialect categorization that used by Turkish and foreigner researchers.EDEBİYAT FELSEFE VE PSİKANALİZ İLİŞKİLERİ

Edebi metni analiz etmek, felsefi söylem ve sistemleri tanımak, psikanaliz hakkında bilgi sahibi olmak, bir edebi eseri felsefi ve psikanaliz yönden analiz etmek.LITERATURE, PHILOSOPHY AND PSYCHOANALYSIS RELATIONS

Currents of literary, philosophical thoughts


ARAPÇA I

Arapça’nın temel dil bilgisi kurallarının yapıları, cümle içindeki fonksiyonları, bunların cümledeki kullanılış tarzları öğretilerek sözlük yardımı ile basit cümlelerin çevirilerinin yapılması hedeflenmektedir.ARABIC I

Arabic alplabet; basic concepts; word types; sentence structures; tenses…


DİVAN EDEBİYATININ KAYNAKLARI

Divan edebiyatı alanında yazılmış kitaplar, Divan edebiyatıyla ilgili sözlükler, Divan eebiyatıyla ilgili tarihi kitaplar, Ö. Faruk Akün, “Divan Edebiyatı”, İskender Pala, “Divan Edebiyatı”, A. Hamdi Tanpınar, “19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi: Giriş”, W.Andrews, Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı.SOURCES OF DIVAN LITERATURE

Book that is written on Divan literature, dictironaries tah is written on Divan literature, historical boks that is written on Divan literature, Ö. Faruk Akün, “Divan Edebiyatı”, İskender Pala, “Divan Edebiyatı”, A. Hamdi Tanpınar, “19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi: Giriş”, W.Andrews, Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı


HALK BİLİMİ

Halkbilimin (Folklor) tanımı, maddi ve manevi kültürün özellikleri. Halkbilimde; sözlü, yazılı, görsel ve maddi kaynaklar ve bu kaynaklardan faydalanma yolları. Halkbilimin, dünyada ve Türkiye’de bir bilim dalı haline gelişini diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Türk Halkbiliminin gelişme devreleri.Türkiye’deki halkbilimi çalışmaları. Alan çalışması ve derleme terimleri. Alan çalışmasından önceki hazırlıklar. Alanda derleme; anket, gözlem, görüşme yöntemleri. Derlenmiş malzemenin kullanımı. Derlemede, türlere göre hazırlık. Halkbilimi, halk edebiyatı ilişkisi.FOLKLORE

Folklore (Folklore) definition, characteristics of the material and spiritual culture. Folklore, verbal, written, visual and material resources, and ways to benefit from these sources. Folklore in the world and relationships with other disciplines coming into a branch of science in Turkey. Development stages of Turkish folklore. Folklore studies in Turkey. Terms of field work and compilation. Preparation prior to fieldwork. The assembly area; survey, observation, interview methods. The use of compiled material. Review, the preparation according to species. Folklore, folk literature, relationship.


HİKÂYE TAHLİLLERİ

Başlangıcından günümüze öykücülüğümüz ve Mauppasant etkisi, Çehov etkisi, Türk öykü geleneğinin ilk temsilcileri, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti dönemi öykücülüğümüz, Ömer Seyfettin ve öykü geleneğimiz, Sait Faik ve öykü geleneğimiz, Genel değerlendirme.STORY ANALYSIS

Turkish storytelling from past to present and Maupassant influence, Chekov influence, First representatives of Turkish story tradition, Storytelling in Servet-i Fünûn and Fecr-i Âti era, Ömer Seyfettin and his story tradition, Sait Faik and his story tradition, General Evaluation.


FARSÇA I

Arap alfabesinin öğretilmesi, harfler ve birleşmeleri, Türkçe vokallerin yazılması, rakamlar, Türkçe kelimeler, kelime başı içi ve sonunda vokal yazılışı, Kapalı e’lerin i ile yazılması, d’lerin tı ile yazılması sonda t, p, ç yazılışları, çevriyazı (transkripsiyon) alfabesi, Arapça, Farsça ve Türkçe’ye mahsus harfler, harekeler, vav-ı ma’dûle,  kaf-ı vavî, eklerin yazılışı, İsimlere getirilen yapım ekleri; isimden isim, isimden fiil, isimlere getirilen çekim ekleri; çokluk, iyelik ve hâl ekleri, fiillere getirilen yapım ekleri; fiilden isim ve fiilden fiil yapım ekleri, fiillere getirilen çekim ekleri; şekil zaman ve şahıs ekleri, bildirme ve soru eklerinin yazılışları, okuma çalışmaları, dönemlere ait metinlerin tanıtımı ve okunması.PERSIAN I

Teaching Arabian alphabet, combinig letters. Writing Turkish voices. Writing Turkish words, numbers. Writing voice on word, wiriting voice end of word. Reading and writing words belongs to Turkish, Persian and Arabic, vowel points, derivational affixes, inflections, personal endings, time suffixes, interrogative partides. Reading study. İntroducting and reading texts of era.


TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ I

Bu derste, modern Türk lehçelerinin ön biçimlerinin ve oluşum şartlarının görüldüğü Tarihsel Türk lehçeleri ses, biçim ve sözvarlığı bakımından etraflıca ele alınacak; Türk lehçelerinin yazı dili olmadan önceki geçirdikleri süreç gösterilecek, modern Türk lehçelerinin ayırıcı özelliklerine dikkat çekilecektir.HISTORICAL PROGRESS OF TURKIC DIALECTS I

Kok Turks, Orkhon İnscriptions, Grammar of Orkhon Turkish, Word analysis, historical development of suffixes, reading from original texts.


TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI I

Tasavvuf ile şiir arasındaki ilişkiler ve Ahmet Yesevi, Mevlana Celaledddin Rumi, Sultan Veled’in Türk tasavvuf edebiyatındaki yerine değinilecektir.SUFISTIC TURKISH LITERATURE I

Relationship between sufism and poetry. The places and importances of Ahmet Yasawi, Mevlana Celaleddin Rumi, Sultan Veled in Turkish Literature.HALK TİYATROSU

Köy seyirlik oyunları, tuluat tiyatrosu, seyirlik türler, kukla, karagöz, orta oyunu ve meddahlık terimleri ele alınır. Bu türlerin konuları, tarihçeleri, oynatma teknikleri ve gelenekleri hakkında bilgi verilirken bu türler arasında bir karşılaştırma yapılmış olunur.FOLK THEATERE

The village spectacle plays, tuluat theater, theatrical genres, the puppet, bream, middlegame and story teller terms are considered. This species issues, histories, traditions,giving information about playing techniques and shall be made ​​a comparison betweenthese species.UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK I

Giriş, Girişimcilik, Girişimcilik Kavramı, Önemi ve Sınıflandırılması, Girişimcilik Araştırmalarındaki Sorunlar, Girişimcilik Süreci Çevre ile Etkileşim, Birey Olarak Girişimci ve Özellikleri, İşletme Kurma Süreci, Yeni bir İşletme Kurma ve Bir İşletmeyi Satın Alma, Fırsatların Analizi ve Değerlendirilmesi.ENTREPRENEURSHIP I

Introduction, Entrepreneurship, the Concept of Entrepreneurship, its Prominence and Classification, Problems in Research Studies on Entrepreneurship, Interaction with the Environment in the Entrepreneurial Process, Entrepreneur as an Individual and his/her Characteristics, Business Set up Process, Building a New Business and Buying a Property, Opportunities Analysis and Evaluation.        

  1. SINIF 4. YARIYIL


OSMANLI TÜRKÇESİ IV

Osmanlıcadaki kullanılan Arapça kelimelerin çoğu vezinlerinin bilinmesiyle anlamları

kolayca tahmin edilebilir. Bu durum öğrencinin Osmanlıca metne, Osmanlıca içersindeki Arapça unsurlara kolayca nüfuz etmesini sağlar.

OTTOMAN TURKISH IV

Most of the Arabic words used in Ottoman Turkish vezinlerinin easily predictable meanings are known. This text, the student of Ottoman, Ottoman allows you to penetrate easily within the Arabic elements.


TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV

Çok yönlü ve karmaşık olan dili tanımlamak ve çözümlemek. dili, dil bilim dalları açısından dili incelemek , dili dizgisel bir yapı ve kurallı bir biçim olarak kavramakTURKEY TURKSH IV

To define and analyz the language that is sophisticated and complex, analyzing languages with reference to linguistic fields. To understand languages as a sequental stucture and a regular form.


ESKİ TÜRK EDEBİYATI II

15. yüzyıl Klasik Türk edebiyatının genel özellikleri ve Şeyhi, Ahmet Paşa, Necati Bey, Süleyman Çelebi, Ali Şir Nevai gibi şairlerin eserleri üzerinden dönemin dil ve sanat özelliklerinin incelenmesiOLD TURKISH LITERATURE –II

Classical Turkish Literature of 15 th century: Literary history, literary figures and the examples from their Works


YENİ TÜRK EDEBİYATI II

Servet-i Fünun şair ve yazarları, Servet-i Fünun edebiyatı.NEW TURKISH LITERATURE II

Poets and writers of the Servet-i Fünun, Literature of Servet-i Fünun
TÜRK HALK EDEBİYATI II

Türk dünyası destanları, Manas, Er Töştük, Altın Arıg vs. İslâmi dönem Türk destanları, Dede Korkut Kitabı’ndaki kahramanlık destanlarını inceleme. Destansı ürünler; Battalnâme, Danişmentnâme, Saltuknâme, Cenknâme, Gazavatnâme vs ürünlerin tanıtılması ve incelenmesi. Türk destanlarında ortak motiflerin tespiti. Türk destan araştırmaları.TURKISH FOLK LITERATURE II

Turkish world epic, Manas, sandwiches towards Er, Gold Arığ etc.Islamic period, the Turkish epics, heroic legend in the Book of Dede Korkut investigation. Epic products; Battalnâme,Danişmentnâme, Saltuknâme, Cenknâme, war memoirs, etc. Description and assessment of products. Detection of commonmotifs in the Turkish epics. Research in the Turkish epic.


ESKİ TÜRKÇE II

Uygur Türkçesinin Türk Dili tarihi içindeki yeri, Uygur Türklerinin kullandığı alfabeler,

eserler üzerinde yapılan çalışmalar

OLD TURKISH II

The place of Uighur Turkish in the history of Turkish languages, alphabets used by Uighur Turks, studies on such works.


ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II

Eski Anadolu Türkçesi’nin biçim bilgisi, çekim ekleri ve yapım ekleri, kelime çeşitleri ve özellikleri Eski Anadolu Türkçesi’nin cümle yapısı, tıp ve tarih metinlerinden ve edebi metinlerden hareketle gösterilecek; dönemin dil yönünden tanınması sağlanacaktır.OLD ANATOLIAN TURKISH II

Learning old Anatolian Turkish that has a importent position in historical progresses of Turkish language, text reading, teaching the ability of understanding and analyzing grammar forms.


TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI II

Ağız tasniflerinde Türk ve yabancı dilcilerin kullandıkları ölçütler ve bu ölçütlere bağlı olarak yapılan tasnif çalışmaları, Öbeklendirilmeleri bakımından Anadolu ve Rumeli Ağız Bölgesi ve bu bölgelere bağlı grup ağızlarıTURKEY TURKISH DIALECTS II

General information about Karakhanid period, the works written in Karakhanid Turkish and researches on those works, reading, transcription, translation, phonological and  morphological investigations on the original texts of Kutadgu Bilig and Atabetü'l-Hakayık, the major grammatical structures of Karakhanid Turkish.


EDEBİYAT KURAMLARI

Edebi metni analiz etmek, eleştiri kuramları, eleştiri kuramlarının edebi metne uygulanması,LITERARY THEORY

To analyze literary text, critical theories, theories of literary criticism of the implementation of the text


ARAPÇA II

Temel Arapça gramer kurallarıARABIC II

Basic Arabic grammar rules


ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER

Divan edebiyatında tevhid, na’t, mersiye, surname, şehrengiz, mevlid, kıyafetname, gibi türleri tanıma.SPECIES IN OLD TURKISH LITERATURE

The types of Divan literature.


TÜRK MİTOLOJİSİ

Mitin tanımı, mitlerde zaman, mekan, kahramanlar, mitoloji, mitoloji ve edebiyat ilişkisi, Türk mitolojisinde teogoni, kozmogoni, eskatoloji, antropogoni kavramları, Türk mitolojisinin kökenleri, Türk mitolojisinde gök, şimşek, dağ, ağaç, kültleri.TURKISH MYTHOLOGY

Definition of myth, myths, time, space, heroes, mythology, mythology and literature,relationship, teogoni Turkish mythology, cosmogony, eschatology, antropogoni concepts,mythology and the origins of the Turkish, Turkish mythology thunder, lightning, mountains,trees, cults.


FARSÇA II

Arap alfabesinin öğretilmesi, harfler ve birleşmeleri, Türkçe vokallerin yazılması, rakamlar, Türkçe kelimeler, kelime başı içi ve sonunda vokal yazılışı, Kapalı e’lerin i ile yazılması, d’lerin tı ile yazılması sonda t, p, ç yazılışları, çevriyazı (transkripsiyon) alfabesi, Arapça, Farsça ve Türkçe’ye mahsus harfler, harekeler, vav-ı ma’dûle,  kaf-ı vavî, eklerin yazılışı, İsimlere getirilen yapım ekleri; isimden isim, isimden fiil, isimlere getirilen çekim ekleri; çokluk, iyelik ve hâl ekleri, fiillere getirilen yapım ekleri; fiilden isim ve fiilden fiil yapım ekleri, fiillere getirilen çekim ekleri; şekil zaman ve şahıs ekleri, bildirme ve soru eklerinin yazılışları, okuma çalışmaları, dönemlere ait metinlerin tanıtımı ve okunması.PERSIAN II

Teaching Arabian alphabet, combinig letters. Writing Turkish voices. Writing Turkish words, numbers. Writing voice on word, wiriting voice end of word. Reading and writing words belongs to Turkish, Persian and Arabic, vowel points,derivational affixes, inflections, personal endings, time suffixes,interrogative partides. Reading study. İntroducting and reading texts of era.ROMAN TAHLİLLERİ

Tanzimat romanı ve tercüme roman geleneğimiz, İlk telif denemeleri, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Sergüzeşt, İntibah, Roman teorisi ve çözümleme yöntemleri, Servet-i Fünûn Romanı, Meşrutiyet’te tahkiyeli eserler, Toplumsal gerçekçilik ve tarihi roman çizgisi, Genel değerlendirme.FICTION ANALYSIS

Novels of Tanzimat era and our translated novel tradation, first copyright novel tries, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Sergüzeşt, İntibah, novel theory and analysis methods, novel in Servet-i Fünun, narrated works of Meşrutiyet era, socialist realism and historical line of novel, generel assessment


TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ II

Bu derste, modern Türk lehçelerinin ön biçimlerinin ve oluşum şartlarının görüldüğü Tarihsel Türk lehçeleri ses, biçim ve sözvarlığı bakımından etraflıca ele alınacak; Türk lehçelerinin yazı dili olmadan önceki geçirdikleri süreç gösterilecek, modern Türk lehçelerinin ayırıcı özelliklerine dikkat çekilecektir.HISTORICAL PROGRESS OF TURKISH DIALECTS II

Approaching historical Turkish dialects that have seen pre-forms and evolution conditions of modern Turkish dialects by phonetics, morphology and lexicon and to teach differantial properties of Turkish dialects.


TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI-II

Tasavvufi mecazların şiire yansımaları ve Yunus Emre, Hacı

Bektaş Veli ve Niyazi-i Mısri’nin Türk tasavvuf edebiyatındaki yerine değinilecektir.

SUFISTIC TURKISH LITERATURE-II

Reflactions of sufism’s methapors to poetry and positions of Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli and Niyazi-i Mısri in Turkish Sufism literature


HALK KÜLTÜRÜ

Türk, Kültür ve Türk Kültürü kavramları etrafında değerlendirme, Türk Kültürünün özellikleri, Türk kültürünün en eski dönemleri, Kültür tarihçilerinin değerlendirmeleri, Türk adı ve coğrafyası, Türk kültüründe tarım, giyim, süslenme, spor, demir, at, ağaç, bozkurt ve halk hekimliği gibi kavramlarla ilgili inanç ve uygulamalar.FOLK CULTURE

Turkey, Turkish Culture around the concepts of culture and assessment, characteristics of the Turkish culture, Turkish culture, the most ancient periods, Culture historiansevaluations, the Turkish name and geography, Turkish culture, agriculture, clothing,adornment, sports, iron, horse, tree, gray wolf, and as folk medicine beliefs and practicesrelated concepts.UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK II

İşletme Modelleri ve Ekonomik Faktörler, İşletme ve Pazarlama Planı, İşletmelerde Finansal Planlama, Girişimcilik ve Yatırım Modelleri, Pazarlama Sektörü ve Girişimcilik, Girişimcilikte Kaynakların Ekonomik Kullanımı, Girişimcilikte Yenilik ve Teknoloji, Kurumsal Girişimcilik, Örnek Olay İncelemeleri.ENTREPRENEURSHIP II

Business Models and Economic Factors, Business and Marketing Plan, Financial Planning in Businesses, Entrepreneurship and Investment Models, Marketing Sector and Entrepreneurship, Economic Use of Resources in Entrepreneurship, Innovation and Technology in Entrepreneurship, Corporate Entrepreneurship, Sample Case Studies.


  1. Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə