Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayıYüklə 64,75 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü64,75 Kb.
#518
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Calculus II, MATH 102, 3 credits

Departament

Mathematics

Proqram (bakalavr, magistr)

Undergraduate

Tədris semestri

Spring,2015

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Vugar Aliyev

E-mail:

vugaralisoy77@mail.ru

Telefon:

(+994 55) 602 01 88

Mühazirə otağı/Cədvəl

V-ci gün, saat: 1030-1150, 1200-1320
Konsultasiya vaxtı
Prerekvizitlər

Calculus I, MATH 101

Tədris dili

Azeri

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Əsas dərsliklər:

1. Anton Howard “Calculus with Analytic Geometry”, 4th ed., 1992

2. R.H.Məmmədov “Ali riyaziyyat kursu”,2005

Əlavə ədəbiyyat:3. Harshbarger Ronald I. “Calculus with Applications”, 2th ed., 1993

4. Lial Marqaret L. “Calculus with Applications”, 5th ed., 1993Kursun vebsaytı

www.calculus.org, www.math.hmc.edu/calculus/tutorials


Tədris metodları

Mühazirə
Qrup müzakirəsi
Praktiki tapşırıqlar
Digər'>Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Praktiki məsələFəallıq
15

Tapşırıq və testlər
15

Kurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı
40

DigərYekun
100

Kursun təsviri

Qeyri müəyyən və müəyyən inteqral anlayışı verilir və xassələri öyrənilir. Rasional kəsrlərin inteqrallanmasına və, şəkilli inteqrallara baxılır. Müəyyən inteqralın bir sıra tətbiqləri göstərilir. Ədədi və funksional sıralar və sonsuz hasillər üçün yığılma əlamətləri öyrənilir. Birdəyişənli və çoxdəyişənli funksiyaların Teylor sırasına ayrılışına, Laqranjın vuruqlar üsulu ilə funksiyanın nisbi ekstremumunun tapılmasına baxılır.Çoxqat inteqralların bir sıra praktiki məsələlərin həllinə tətbiqi göstərilir.

Kursun məqsədləri


• Təhsil fakültəsinin tələblərinə tədris kursunun cavab verməsi.

• Tələbələri riyazi analizin əsas anlayış və metodları ilə tanış etmək və öyrətmək

• Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların öz potensialını realizə etmə imkanını daha da təkmilləşdirmək.

• Tələbələrin sonrakı inkişafında müəyyən bazanın yaradılması
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Bütün kurs boyu tələbələr inkişafda olmalı və aşağıdakı bacarıq və vərdişlərini qoruyub saxlamalıdırlar:

• Analitik düşünmə

• Praktikada rast gəlinən kifayət qədər ümumi olan funksiyaların inteqrallanmasını bacarmaq

• Müəyyən inteqral anlayışını sahələrin, həcimlərin, əyrinin uzunluğunun hesablanmasında, ağırlıq mərkəzinin tapılmasında tətbiq etmək

• Funksiyaları Teylor sırasına ayıra bilmək

• Sıralar və sonsuz hasillərin yığılan və ya dağılan olmasını araşdırmağı və qiymətini hesablamağı bacarmaq

• Çoxdəyişənli funksiyaların ekstremum qiymətlərinin tapa bilmək

Generic Objective of the Course:


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)Dərslərdə iştirak etmək:

Tələbələrdən bütün otaqlara öz təhsilinin bir hissəsi kimi diqqət göstərməsi və üzürlü səbəbdən dərsdə iştirak edə bilmədikdə (xəstəlik, ailə üzvlərindən birini itirdikdə) onlardan dekanlığı məlumatlandırmaq tələb olunur.

Ümumiyyətlə, tələbənin 20% dərsdə iştirak etməməsi onun imtahandan kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarır.

Gecikmə:

Əgər tələbə dərsə fənn müəllimindən sonra daxil olarsa, onda onun otağa daxil olması və tələbələri narahat etməsi qadağan olunur. Bununla belə həmin tələbə ikinci qoşa saatda iştirak edə bilər.Dərsə hazırlaşma

Kursun stukturu onu fərdi öyrənməyə imkan verir və sinifdən kənar dərsə hazırlıq üçün olduqca mühümdür. Mühazirə materialı mətndə müzakirə olunan əsas məsələlər üzərində qurulacaq. Dərsdən əvvəl seçilmiş fəsillərin oxunuşu və onlarla tanışlıq mühazirənin başa düşülməsində sizə böyük köməyi dəyəcəkdir. Mühazirədən sonra siz apardığınız qeydləri öyrənməli və hər fəsilin axırında verilən uyğun məsələlər və yoxlama sualları üzərində çalışmalısınız.

Semestr ərzində çoxlu sayda yoxlamalar olacaqdır. Bu yoxlamalar dərs periodu ərzində keçiriləcəkdir.

İmtahanda iştirak qaydası

Əgər siz yekun imtahanda üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməmisinizsə, onda siz imtahanı növbəti müddətdə verməlisiniz. Əgər imtahanda iştirak etməmək üçün əlinizdə tutarlı əsas olmasa, onda imtahanın nəticəsi sıfır kimi qiymətləndiriləcəkdir.İmtahan (keçmə / kəsilmə )

Tələbənin imtahanda uğur qazanması üçün onun göstəricisi ən aşağısı 60 % olmalıdır. Onun imtahanda müvəffəqiyyət qazanmadığı halda növbəti semestr və ya ildə onun kursu təkrar keçməsinə ehtiyac qalır.Aldadıcı / xoşagəlməz hərəkətlər

Yoxlama tapşırığı, Aralıq semestr imtahanı və Yekun imtahan ərzində aldadıcı və ya digər xoşagəlməz hərəkətlər tələbənin imtahandan kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Bu halda heç bir şeyə baxmayaraq avtomatik olaraq tələbə sıfır (0) alır.Professionalizmə doğru

Dərs saatı ərzində tələbə akademik yaradıcı və professional mühitə aparan yolla hərəkət etməlidir. Yolverilməz diskussiyalar və qeyri etik hərəkətlər birbaşa qadağan olunur.Kursun uğurlu alınması

Kursun uğurla başa çatmasından ötrü, tələbələr dərs saatı ərzində aktiv iştirak etməli və diskussiyalara cəlb olunmalıdır.Öyrənmə və Öyrətmə üsulları

Kursun aktiv öyrənilməsi prosesinə üstünlük verilir. Mühazirələr, diskussiyalar, çalışmalar, tipik nümunələr.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

ə
ə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzularıDərslik/Tapşırıqlar

1

30.01.2015

Qeyri müəyyən inteqral anlayışı və xassələri. Hissə-hissə inteqrallama.Dəyişəni əvəzetmə üsulu.


[1],səh.320-347

2

06.02.2015

Rasional kəsrlərin inteqrallanması.

[1],səh.550-598

3

13.02.2015

şəkilli inteqrallar. Eyler əvəzləmələri.

[1],səh.550-598

4

20.02.2015

şəkilli inteqrallar.

[1],səh.550-598

5

27.02.2015

Müyyən inteqral anlayışı və əsas xassələri. Orta haqda teorem. İbtidai funksiyanın varlığı. Qeyri-məxsusi inteqral anlayışı.İnteqral işarəsi altında dəyişənin əvəz olunması. Hissə-hissə inteqrallama.

[1],səh. 347-391


6

06.03.2015

Müyyən inteqralın tətbiqləri. Sahələrin hesablanması. Sektorun sahəsi. Əyri qövsünün uzunluğu. Fırlanma cisimlərinin həcmi. Fırlanma cisimlərinin səthinin sahəsi.

[1],səh.393-443

[1],səh.795-8367

13.03.2015

Sonsuz ədədi sıra anlayışı və əsas xassələri. Müsbət hədli ədədi sıra və yığılma əlamətləri. Koşi və Dalamber əlamətləri. Koşinin inteqral əlaməti. Leybnis sırası. Mütləq yığılan sıralar.

[1],səh.641-705

8

20.03.2015

Aralıq imtahan
9

27.03.2015

Mütləq yığılan ədədi sıraların xassələri. Mütləq yığılmayan ədədi sıralar haqqında Riman teoremi. Mütləq yığılan ədədi sıraların vurulması. Kummer və Qaus əlamətləri. İkiqat sıralar. Sonsuz hasil.

[1],səh.641-705

10

03.04.2015

Funksional sıralar. Müntəzəm yığılan sıralar və xassələri. Müntəzəm yığılma əlamətləri. Veyerştrass və Abel əlamətləri.

[1],səh.705-743

11

10.04.2015

Qüvvət sıraları. Yığılma radiusu. Abelin birinci və ikinci teoremləri. Qüvvət sıralarının differensiallanması və inteqrallanması.

[1],səh.743-753

12

17.04.2015

Teylor düsturu. Teylor düsturunun müxtəlif formaları. Teylor və Makloren sıraları. Bəzi funksiyaların Teylor sırasına ayrılışı.

[1],səh.723-743

13

24.04.2015

Çoxdəyişənli funksiyalar. Kəsilməz funksiyalar və xassələri. Çoxdəyişənli funksiyaların xüsusi törəmələri və diferensialı. Bircins funksiyalar üçün Eyler teoremi.

[1],səh.971-1052

14

01.05.2015

Teylor düsturu. Çoxdəyişənli funksiyaların mütləq maksimumu və minimumu. Nisbi maksimum və minimum. Laqranjın vuruqlar üsulu.

[1],səh.1052-1073

1508.05.2015

Çoxdəyişənlı funksiyaların çoxqat inteqralı anlayışı. Çoxqat inteqralın təkrar inteqrallara gətirilməsi. . Çoxqat inteqralların hesablanmasında dəyişənin əvəzedilməsi.


[1],səh.1075-1120Final imtahan
Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək.
Yüklə 64,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin