Ümumi məlumat

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 65.2 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü65.2 Kb.

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Sph 202: Nitq mədəniyyətinin Əsasları

(Bases of Speech Culture); Kredit: 3Departament

Humanitar və Sosial elmlər

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2013

Fənni tədris edən müəllim(lər)

Asmar Yusifzade

E-mail:
Telefon:

050 589-04-84

Mühazirə otağı/Cədvəl

İİİ; saat 1030 ; 1200

Məsləhət saatları
Prerekvizitlər

-
Tədris dili

Azərbaycan
Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi
Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

1) «Azərbayjan dili» (nitq mədəniyyəti). Mədəd Çobanov. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı - 2006

2) «Curnalistin nitq mədəniyyəti». Nəsir Əhmədli. Bakı - 2005

3) «Televiziya nitqi və ədəbi tələffüz». Qulu Məhərrəmli. Bakı - 1999

4) «Orfoqrafiya-orfoepiya lüğəti». Əziz Əfənzadə. Bakı-1989

5) «Natiqlik sənətinin əsasları». Məmmədəli Əsgərov. Maarif nəşriyyatı. Bakı-1975

6) «Kütləvi kommunikasiya və dil». Qulu Məhərrəmli. Çaşaoğlu-2004

7) «Ədəbi dilimiz haqqında». Ə.bəy Haqverdiyev. Seçilmiş əsərləri. Bakı-2005

8) «Televiziya dili». Qulu Məhərrəmli. Bakı-2002

9) «Diküiə i orfoepiə». E.İ.Leonardi. Moskva 1987.

10) «Radio,Televiziya və ədəbi dil». Nizami Xudiyev. Bakı - 2001

11) «Nitq mədəniyyətinin əsasları». Nadir Abdullayev, Zabit Məmmədov. Bakı- 2010

12) « Səhnə danışığı». Əzizağa Quliyev. Bakı-2011Kursun vebsaytı


Tədris metodları

Mühazirə

+
Qrup müzakirəsi

+
Praktiki tapşırıqlar

+
Praktiki məsələnin təhlili

+
Digər

+
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı

6 noyabr

20

Praktiki məsələFəallıq
20

Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirə

+

15

Qiymətləndirmə

Final imtahanı35

Digər – davamiyyət
10

Yekun100

Kursun təsviri

Qeyd olunduğu kimi, dərslərin həftədə iki dəfə keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Mövzuların ardıjıllığı aşağıdakı kimidir:

İlk dörd dərs həftəsi sözlərin düzgün tələffüz olunmasına və heja vurğusunun təyininə həsr olunajaq.

İkinji ay, yəni növbəti dörd həftənin dərsləri mətnlərin düzgün oxunması məşğələləridir. İkinji ayın sonunda aralıq imtahanı veriləjək. Aralıq imtahanı orfoqrafiya və orfoepiyaya aid olajaq.

Sonrakı dörd həftə ərzində analitik, informasiya, publisistik mətnlər oxunajaq, yazılaraq birlikdə müzakirə olunajaq.

Kursun son üç həftəsi şifahi ədəbi dilin dialekt və şivələrdən fərqinə həsr olunajaq.

Kursun axırında müəyyən olunmuş mövzu ətrafında tələbə araşdırması müzakirə ediləjək.

Sonda yuxarıda göstərilmiş tələblər əsasında qiymətləndirmə - imtahan keçiriləjək.Kursun məqsədləri

«Nitq mədəniyyətinin əsasları» fənninin bütün humanitar fakultələrə, xüsusən sənəti sözlə, danışıqla bağlı olan palitoloqlara tədrisi vajibdir.

Kursun məqsədi - natiqlik məharəti, bunun üçün lazım olan keyfiyyətləri aşılamaqla yanaşı, tələbələrdə öz fikirlərini düzgün, aydın, məntiqli, yığjam şəkildə ifadə edə bilmək vərdişi yaratmaqdır.

Bu kurs nəzəri biliklə yanaşı praktiki məşğələlərdən ibarətdir. Danışıq texnikası, orfoepiya, intonasiya, mimika və cest, analitik verilişlərdə oxu tərzi kimi anlayışları ayrı-ayrılıqda öyrətmək, nitq mədəniyyətinin praktik jəhətdən mənimsənilməsini və fakultənin proqram tələblərini təmin etmək məşğələlərin əsas məqsədidir.

Tədris prosesində nitq mədəniyyətinə yiyələnməyin daha səmərəli üsulları şərh olunajaq.


Qeyd:

«Nitq mədəniyətinin əsasları» fənni ali məktəblərin bir çoxunda tədris olunur. Lakin həmin fənnin müasir tələblərə javab verən dərsliyi yoxdur. Mövjud vəsaitlərdə natiqlik sənətinin, mədəni nitqin ümumi məsələlərindən bəhs olunur. Digər tərəfdən həmin vəsaitlər birbaşa və ya dolayı yolla tərjümə məhsulu olduğundan, oradakı şərhlər, mülahizələr dilimizin təbiəti ilə istənilən dərəjədə uzlaşa bilməz.


KURSUN XÜSUSİ MƏQSƏDLƏRİ

*Azərbayjan ədəbi dilinin zəngin və gözəl olduğunu tələbələrə izah etmək;

*Təkjə təhsil sahəsinin mütəxəssisləri üçün deyil, digər peşə sahiblərinin və ümumiyyətlə, hər bir azərbayjanlının öz dilində səlist danışığının onun bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında əhəmiyyətini aşılamaq;

*Əjnəbi dillərdə təhsil alan tələbələrə öz doğma dilimizi mükəmməl bilmələrini tövsiyə etmək.
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

· Xəbər, publisistik, analitik mətnləri düzgün qiraət etməli;

· Bu və ya digər sözün, ifadənin düzgün deyiliş qaydasını izah etməli.

· Dili qüsurlu tələbələrlə xüsusi artikulyasiya məşğələləri.


Qaydalar (Tədris siyasəti və davraniş)

DAVAMİYYƏT

Tələbələrin dərsləri buraxması nətijə baxımından arzulanan deyil. Çünki məşğələlər praktik xarakter daşıyır və mövzular bir-birilə bağlıdır.
GECİKMƏ

Tələbə gejiksə həmin gün məşğələyə buraxılmayajaq.
DƏRSƏ HAZIRLIQ

Kursun mahiyyəti individual və sinifdənkənar hazırlıq tələb edir. Əlavə ədəbiyyatdan istifadə yalnız informatik xarakter daşıyajaq, praktik məşğələlərə, mətnlərin düzgün qiraət olunmasına kömək etmək üçündür.

Məşğələlər əsasən dialoqlar üzərində qurulur.
İMTAHAN

Bildiyiniz kimi, təkrar imtahana ijazə verilmir. Əgər siz üzürlü səbəblərdən imtahana buraxılmamısınızsa, onu növbəti semestrdə verməlisiniz. Əgər imtahan üzürsüz səbəbdən buraxılıbsa, onda qiymətiniz sıfıra bərabər olajaq. İmtahan vaxtının dəyişməsi barədə müəllimə imtahandan əvvəl mürajiət etməlisiniz. İjtimai tədbirlərlə əlaqədar dərsburaxmalar üzürlü sayılmayajaq.


*Kurs universitetin bal sisteminə uyğundur, yəni tələbə ən azı 60%-lik həddi keçməlidir.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)


Həftə

Tarix (planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1.

18/İX - 2013


 • Nitq mədəniyyətinin məntiqi əsasları

 • Jurnalistin nitqinə qoyulan tələblər və buna nail olmağın yolları

Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı-2010.

2.25/İX - 2013 • Nitq mədəniyyətinin inkişafında radio və TV-nin rolu

 • Ədəbi dil nədir? Ona nail olmağın yolları

“Jurnalistin nitq

mədəniyyəti”.

Bakı – 2005.

“Radio, Televiziya və Ədəbi dil”.

Bakı-2001


3.

2/X- 2013


 • Diksiya qüsurları və onun aradan qaldırılması yolları

 • Danışıq texnikası. Ona nail olmağın yolları

“Səhnə danışığı”.

Bakı – 2011.4.

9/X- 2013

BAYRAM (sərbəst hazırlaşma)

 • Orfoqrafiya və orfoepiya haqqında ümumi məlumat

 • Alınma sözlərin deyiliş və yazılış qaydası

“Televiziya nitqi və ədəbi tələffüz”. Bakı- 2009

5.

16/X- 2013BAYRAM (sərbəst hazırlaşma)

 • Yer və şəxs adlarının tələffüzü

 • Artıq şəkilçilər

“Jurnalistin nitq

mədəniyyəti”.

Bakı – 2005.


6.

23/X- 2013


“Azərbayjan dili” (nitq mədəniyyəti).

Bakı – 2006.7.

30/X- 2013


 • Nitq mədəniyyəti və söz yaradıcılığı

 • Praktiki tapşırıqlar

“Kütləvi kommunikasiya və dil”. Bakı – 2004.

8.

6 noyabr - 2013

Aralıq imtahan
9.

13/Xİ - 2013


 • Praktiki tapşırıqlar

 • Şifahi ədəbi dilin dialektlərdən fərqi

 • Dialekt və şivələrdən sözalma

“Televiziya dili”. Bakı – 2002.

10.

20/Xİ - 2013


«Natiqlik sənətinin əsasları».

Bakı -1975.

“Ədəbi dilimiz haqqında”. Ə.bəy Haqverdiyev. Seçilmiş əsərləri. Bakı-2005.

“Kütləvi kommunikasiya və dil”. Bakı – 2004.
11.

27/Xİ - 2013

“Kütləvi kommunikasiya və dil”. Bakı – 2004.

“Ədəbi dilimiz haqqında”. Ə.bəy Haqverdiyev. Seçilmiş əsərləri. Bakı-2005.

“Kütləvi kommunikasiya və dil”. Bakı - 2004

“Azərbayjan dili” (nitq mədəniyyəti).

Bakı – 2006.


12.

4/Xİİ - 2013 • Eyni mənalı sözlərin fikirdən, hadisədən asılılığı

 • Nəfəsalma ilə səs arasında qarşılıqlı əlaqə

“Azərbayjan dili” (nitq mədəniyyəti).

Bakı - 2006

“Səhnə danışığı”.

Bakı – 2011.13.

11/Xİİ - 2013


“Səhnə danışığı”.

Bakı – 2011.

“Radio, Televiziya və Ədəbi dil”.

Bakı-2001.14.

18/Xİİ - 2013


 • Müstəqillik dövründə Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafı

 • Heca vurğusunun yeri

“Radio, Televiziya və Ədəbi dil”.

Bakı-2001.

“Jurnalistin nitq

mədəniyyəti”.

Bakı – 2005.


15.

25/Xİİ - 2013


 • Məntiqi vurğu

 • Bədii mətnlərin oxunuşu

“Jurnalistin nitq

mədəniyyəti”.

Bakı – 2005.

“Radio, Televiziya və Ədəbi dil”.Bakı-2001.
Yanvar 2014

Final imtahan

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə