Universitatea de stat din moldova aprob

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.45 Mb.
səhifə1/21
tarix06.03.2018
ölçüsü1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


APROB

Rectorul USM,

doctor habilitat,

profesor universitar

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________ Gheorghe Ciocanu

____ _____________ 2011

RAPORT DE AUTOEVALUARE 2006-2010

Aprobat la şedinţa Senatului USM din 01.03.2011 (proces verbal nr.6)

şi şedinţa Consiliului de Administraţie al USM din 22.03.2011(proces verbal nr.6)

CHIŞINĂU 2011

CUPRINS


1. Date generale 3

2. Capacitatea instituţională şi resursele 6

2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare 6

2.2. Personalul uman 23

2.3. Mijloacele financiare disponibile 24

2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare 33

3. Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul 36

4. Antrenare în activităţi conexe cercetării 54

4.1. Antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare 54

4.2. Activităţi întreprinse în scopul diseminării rezultatelor cercetării, precum şi promovării imaginii ştiinţei 61

5. Cooperări naţionale şi internaţionale 72

5.1. Cooperare în cadrul naţional 72

5.2. Cooperare internaţională 75

6. Fişa statistică 81

Anexe 881. DATE GENERALE
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a fost fondată în anul 1946 cu denumirea Universitatea de Stat din Chişinău şi redenumită în continuare Universitatea de Stat din Moldova la 19 ianuarie 1990.

Universitatea de Stat din Moldova este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de


29 decembrie 2006, sub numărul de identificare de stat-cod fiscal 1006600064263 – Certificat de înregistrare seria MD 0062624 (Anexa 1).

Universitatea de Stat din Moldova este Instituţie publică, cu termen de activitate nelimitat, după genul de activitate Învăţământ superior universitar – subordonată Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova (Anexa 2) şi după genul de activitate Ştiinţă şi inovare, fiind Membru de profil al Academiei de Ştiinţe a Moldovei – Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Anexa 3).

Obiectivele şi misiunea USM, inclusiv în activitatea de cercetare ştiinţifică, studii de doctorat, dreptul de funcţionare a Consiliilor ştiinţifice specializate sunt reflectate în statutul USM aprobat de Senatul USM şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova (2006).

Pe parcursul anilor, USM a devenit nu numai una din cele mai vechi şi prestigioase instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova, dar a reuşit să se afirme ca un important centru educaţional, ştiinţific şi cultural şi peste hotarele ţării.

USM a fost acreditată în premieră în 2001 – Certificatul de acreditare nr.001 din 22 februarie 2001 şi reacreditată ca instituţie de învăţământ superior de Stat în septembrie 2006, certificat de reacreditare Seria AUC, nr.000003 din 28 septembrie 2006 (Anexa 4).

Activitatea de cercetare ştiinţifică la USM se desfăşoară în 6 centre şi 20 de laboratoare de cercetări ştiinţifice în care sunt angajaţi – cadre didactico-ştiinţifice şi ştiinţifice, inclusiv cca 90 titulari ai laboratoarelor de cercetări ştiinţifice, din care – 4 doctori habilitaţi şi 48 doctori în ştiinţe.

Activitatea de cercetare se desfăşoară în conformitate cu profilurile de cercetare acreditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare prin Hotărârea nr.2/AC din 22 decembrie 2005 – Certificat de Acreditare a Organizaţiei din Sfera Ştiinţei şi Inovării Seria P, nr.002 din 22 decembrie 2005 (Anexa 5).

Astăzi la USM îşi fac studiile circa 14,5 mii de studenţi, circa 2,5 mii masteranzi si 319 doctoranzi la peste una suta de specialităţi şi specializări. Dispune de 13 facultăţi, 59 de catedre unde activează 1134 cadre ştiinţifico-didactice, inclusiv 9 academicieni şi membri corespondenţi, 90 profesori universitari/doctori habilitaţi, 364 conferenţiari/doctori în ştiinţe.

USM este fondator al revistelor ştiinţifice editate pe parcursul mai multor ani şi acreditate în anul 2009:


 • Studia Universitatis Seria „Ştiinţe ale Naturii”, ISSN 1857-1735;

 • Studia Universitatis Seria „Ştiinţe Exacte şi Economice”, ISSN 1857-2073;

 • Studia Universitatis Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, ISSN 1857-2103;

 • Studia Universitatis Seria „Ştiinţe Umanistice”, ISSN 1857-209X;

 • Studia Universitatis Seria „Ştiinţe Sociale”, ISSN 1857-2081;

 • Moldoscopie, ISSN 1812-2566;

 • Revista Naţională de Drept, ISSN 1811-0770;

 • Moldavian Journal of the Physical Sciences, ISSN 1810-648X;

 • Chemistry Journal of Moldova, ISSN 1857-1727.

În prezent sistemul educaţional şi de cercetare la USM urmează în mod dinamic tradiţiile pregnante ale învăţământului şi ştiinţei moderne, restructurându-se şi aliniindu-se la standardele internaţionale. În acest context, elementele-cheie ale Programului managerial expus la concursul de suplinire a funcţiei de Rector al USM (şedinţa Senatului USM din 25 decembrie 2008) al domnului Gheorghe Ciocanu, dr. hab., prof. univ. la Compartimentul „Cercetare şi Inovare” include: • Abordarea europeană a educaţiei şi cercetării ştiinţifice, modalităţile prin care o universitate participă la o viaţă academică internaţională, la cooperarea în proiecte şi programe de educaţie şi cercetare, la manifestări ştiinţifice, la programele de mobilitate a studenţilor şi cadrelor didactice sunt criterii importante de apreciere a calităţii unei instituţii de învăţământ superior.

 • Internaţionalizarea şi dimensiunea externă urmează să devină componente esenţiale a întregului proces didactic şi de cercetare ştiinţifică şi criteriu important în evaluarea organismelor şi funcţiilor de conducere, a activităţii personalului didactic şi promovarea acestuia în ierarhia academică.

Realizarea acestor obiective presupune acţiuni concrete:

 1. Instituirea unui fond pentru manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv manifestări ştiinţifice studenţeşti.

 2. Elaborarea unui nou concept al revistei ştiinţifice „Studia Universitatis” şi introducerea referinţelor de prestigiu.

 3. Redefinirea normei didactice şi salarizarea diferenţială în funcţie de performanţele ştiinţifice.

 4. Organizarea la fiecare Facultate a unui centru sau laborator de cercetare ştiinţifică în scopul stimulării şi promovării cercetărilor performante cu publicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în revistele de prestigiu internaţional (cotate ISI).

 5. Antrenarea tinerilor în realizări de granturi, în participări la competiţii internaţionale de obţinere a burselor (posdoctorale, Fulbright, Humboldt, DAAD etc.)

 6. Revitalizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi stimularea cadrelor ştiinţifice experimentate care realizează antrenarea tineretului studios în cercetare.

 7. Realizarea de parteneriate publice-private cu agenţii economici şi instituţii ale administraţiei publice locale în scopul creării unor centre de transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor aplicative.

 8. Instituirea semestrului sabatic (pentru fiecare an academic, în baza unei decizii argumentate, se va selecta un cadru didactic de la fiecare Facultate pentru stagiere în centre universitare performante).

 9. Modernizarea şi perfecţionarea managementului cercetării.

Raportul privind realizarea proiectului managerial a rectorului USM Gheorghe Ciocanu, profesor universitar a fost discutat la Şedinţa Senatului USM din 28 ianuarie 2011 şi dat publicităţii în Ziarul „Universitatea”, nr.7 (118) din 24 februarie 2011 (pag.1-5). Raportul include compar­timentul referitor la programul de consolidare a componentei de cercetare în care se remarcă:

 • extinderea cercetărilor în conformitate cu proiectele câştigate pe bază de concurs;

 • cofinanţarea de către USM (cont special) a procurării de utilaj şi echipament pentru cercetare;

 • instituirea fondului pentru cercetări în cadrul facultăţilor din bugetul USM;

 • susţinerea financiară a editării monografiilor, manualelor şi suporturilor de curs, a materialelor metodice pentru seminare şi lucrări de laborator;

 • extinderea termenului de păstrare integrală a salariului titularilor USM de la 10 la 30 de zile pentru perioada delegaţiilor ştiinţifice;

 • stimularea financiară a conducătorilor ştiinţifici şi docto­ranzilor în cazul susţinerii în termen a tezelor de doctor;

 • suportarea totală sau parţială a cheltuielilor pentru serviciile comunale necesare desfăşurării cercetărilor ştiinţifice de către cercetătorii şi doctoranzii USM etc.;

 • modernizarea şi asigurarea calităţii învăţământului universitar;

 • consolidarea excelenţei naţionale şi formarea celei internaţionale în cercetare şi inovare;

 • motivarea salariaţilor prin modernizarea managementului resurselor umane şi financiare;

 • motivarea studenţilor şi promovarea aspiraţiei acestora;

 • promovarea unui management modern, participativ şi de performanţă;

 • modernizarea bazei materiale pentru desfăşurarea activităţilor tuturor membrilor comunităţii universitare.2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE
2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare Organigramă

Direcţiile ştiinţifice conform cărora se desfăşoară activitatea de cercetare şi inovare la USM corespund direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010 aprobate prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.160-XVI din 21 iulie 2005, care presupun următoarele domenii:  • Matematică teoretică şi aplicată;

  • Probleme actuale ale informaticii şi ale economiei;

  • Fizica şi tehnologia materialelor, nanostructurilor şi a dispozi­tivelor optoelectronice cu semiconductoare;

  • Biodiversitatea, securitatea biologică şi utilizarea raţională a resurselor naturale;

  • Tehnologii chimice nonpoluante şi materiale noi cu proprietăţi utile pentru economia naţională;

  • Aspecte sociale, politice şi demografice ale dezvoltării socie­tăţii în contextul integrării europene;

  • Geneza evoluţiei dreptului naţional racordat la standardele inter­naţionale şi europene;

  • Psihologia şi ştiinţele educaţiei în contextul formării profesionale iniţiale şi continue;

  • Procese civilizatorii: unitate şi diversitate istorico-culturală;

  • Lingvistica teoretică şi aplicativă; istoria şi teoria literaturii.


2.1.1. Proiectele instituţionale de cercetare:
Cercetări ştiinţifice fundamentale
Direcţia strategică 01. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului

cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene


Codul (cifrul)

proiectului

Denumirea proiectului


Conducătorul proiectului, gradul ştiinţific

Termenul executării

Plan executat

(mii lei)

06.410.025F

Cercetări privind funcţionarea limbii române pe teritoriul Republicii Mol­do­va


membru-cor.,

Anatol Ciobanu2006-2010

241,5

06.410.026F

Migraţia persoanelor cu studii superi­oa­re din Republica Moldova: impactul social-economic şi politic


dr.hab.

Valeriu Moşneaga2006-2010

779,2

06.410.027F

Traco-geţii de la est de Carpaţi în mi­le­­niul I a. Chr.


dr. hab. Ion Niculiţă

2006-2010

711,1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə