Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.77 Mb.
səhifə8/9
tarix25.01.2019
ölçüsü0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Memur

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Görev Tanımı

: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak Fakültede gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla büro işlerini yapar.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Görev ve Sorumlulukları

 • İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

 • Şubeye gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek,

 • Şubeden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak,

 • Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak,

 • Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

Teknisyen

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Görev Tanımı

: Bulunmuş olduğu birimde teknik işleri ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Görev ve Sorumlulukları

 • Laboratuvarı ve açık alan çalışmalarını öğretim elemanının isteği doğrultusunda hazır etmek,

 • Öğrencilere teknik konularda yardım etmek,

 • Yanlış kullanımlara karşı koruma sağlamak,

 • Arızaların giderilmesi; arıza giderilemiyorsa raporlayıp bildirme ve ilgili daire başkanlığından yardım talep etmek,

 • Çalışma ortamına giren tüm müşterilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar

 • Hizmet ve görev bakımından ilgili birim amirlerine ve Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

Tekniker

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Görev Tanımı

: Bulunmuş olduğu birimde teknik işleri ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Görev ve Sorumlulukları

 • Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yardımcı olmak.

 • Fakülte/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

 • Sorumlusu olduğu laboratuvarlar için laboratuvardan sorumlu öğretim elemanının talep ettiği bilgileri vermek.

 • Sorumlusu olduğu ekipmanların demirbaş, kalibrasyon, bakım-onarım ve yapılan değişikliklere ait kayıtlarını tutmak.

 • Yüksekokul Müdürlüğü’ne laboratuvar ve ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve eksiklikleri yazılı olarak bildirmek.

 • Ekipmanların özellikleri ve kullanım yerlerinde yapılacak değişiklikler için onay alarak bunları yapmak veya yaptırmak.

 • Laboratuvar ekipmanlarının kullanıma hazırlanmasında laboratuvardan sorumlu öğretim elemanına yardımcı olmak.

 • Sorumlusu olduğu laboratuvarların altyapı bakım ve temizliğini periyodik olarak yaptırmak.
Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

Hizmetli

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Görev Tanımı

: Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Görev ve Sorumlulukları

 • Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlanması,

 • Sınıf, laboratuar, koridor gibi alanların havalandırılması,

 • Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak, evrak dağıtımını gerçekleştirmek,

 • Elektrik, su, cam,çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları yüksekokul sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek.

 • Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar.
Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

Bölüm - 6

Ortak Görevler

DEKANLIK ÖZEL KALEM

Bağlı Olunan Üst Birim

: DEKAN

Görev ve Sorumluluklar

Ana Görevleri bağlı alt görevleri
 • Dekan ile tüm resmi kurumlar ve birimler arasında iletişim sağlamak.

 • Dekan yazışmalarını yapmak.

 • Fakülte Kurulu,Yönetim Kurulu ve Akademik Kurulu ile ilgili işlemleri yapmak.

 • Stratejik Plan Hazırlama

 • Fakülte İç Güvence Beyanı (Birim faaliyet raporu) hazırlamak

 • Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin nöbet listelerinin hazırlanması

 • Telefon görüşmelerinin sağlanması.

 • Bağlı olduğu üst yöneticinin yönlendirdiği kurum içi ve kurum dışı yazıları hazırlamak ve takip etmek.

 • Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak
Bu Göreve Seçileceklerde Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • ……………………………MUHASEBE YETKİLİSİ

Görev ve Sorumluluklar

 • Muhasebe yetkilisi, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür.

 • Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler.

 • Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

 • a) Yetkililerin imzasını,

 • b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

 • c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

 • d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri Kontrol etmekle yükümlüdür.

 • Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

 • Muhasebe yetkililerinin yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

 • Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.

 • Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar.

 • Muhasebe yetkililerinin, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Kendine bağlı elemanlarına eğitim desteği sağlamak,

 • Görevle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak,

 • Görevle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek,

Bu Göreve Seçileceklerde Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • ………………………….


DEKANLIK TAŞINIR MAL KONTROL

Bağlı Olunan Üst Birim

: DEKAN

Görev ve Sorumluluklar

Ana Görevleri bağlı alt görevleri

 • Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkilisi olarak taşınır Mal Yönetmeliğine uygun işlemleri yürütmek.

 • Satın alma girişlerinin yapılması.Mal ve hizmet alımları işlemleri.

 • Alımı yapılan sarf ve demirbaş malzemelerin giriş kayıtlarını yapmak.

 • Ambarda bulunan sarf ve demirbaş malzemelerin kurum içi, büro ve kişilere verilmesinde Taşınır İstek Belgesi ve çıkış Taşınırı İşlem Fişi vb.belgeleri düzenlemek.

 • Demirbaştan düşülen malzemeleri gerekli tutanak, komisyon kararlarıyla imha etmek veya gerekli bölümlere yedek parça olarak dağıtılmasını sağlamak

 • Kurum içi gerekli veya ambarda bitmekte olan bitmiş sarf ve demirbaş malzemelerin listesini hazırlayıp üst birimlere sunmak

 • Kurum içinde bulunan demirbaş malzemeleri kişilere zimmet fişi ile zimmetlemek ve kayıtlarını tutmak, eksiklik hallerinde gerekli işlemleri yapmak, yapılmasına yardımcı olmak

 • 3’er aylık mal ve malzeme çıkışları işlemlerinin yapılması

 • TÜBİTAK, BAP DPT proje Devir işlemlerinin yapılması

 • AB proje (satın alma Griişi-Tüketim çıkışı ) işlemlerinin yapılması

 • Tüketim Çıkış işlemleri, malzeme dağıtım işlemleri, mal ve malzeme sayım işlemlerinin yapılması

 • Değer tespit komisyonu tutanaklarının hazırlanması.

 • Taşınır sayım ve döküm cetveli harcama birimi yönetim hesabı cetvelinin hazırlanması

 • Devir giriş-çıkış işlemlerinin (üniversitelerarası) yapılması.

 • Yıl sonu devir işlemlerinin yapılması.

 • Staj Yapan Öğrenci SGK İşlemine Esas olmak Üzere giriş –çıkış işlemlerini yapmak ay bazında bordları hazırlamak ve ödeme evraklarını hazırlamak

 • Bağlı olduğu üst yöneticinin yönlendirdiği kurum içi ve kurum dışı yazıları hazırlamak ve takip etmek.

 • Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.


Bu Göreve Seçileceklerde Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • ……………………………


DEKANLIKYAZI İŞLERİ

Bağlı Olunan Üst Birim

: DEKAN

Görev ve Sorumluluklar

Ana Görevleri bağlı alt görevleri
 • Yazı İşleri Bürosu Sorumluluğu.

 • Gelen-Giden evrak kayıtlarının yapılarak Fakülte Sekreterine ve sonra ilgili birimlere sevk edilmek üzere Dekana sunulması

 • Evrakların Dağıtımının ve gönderilmesinin sağlanması (bürolara, birimlere ve diğer kurumlara)

 • Fakülteye gelen duyuru evraklarının onayından sonra panolara ilan edilmesini sağlamak

 • Posta işlemlerinin yapılması.

 • Bağlı olduğu üst yöneticinin yönlendirdiği kurum içi ve kurum dışı yazıları hazırlamak ve takip etmek.

 • Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak

Bu Göreve Seçileceklerde Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • ……………………………


DEKANLIK PERSONEL İŞLERİ

Bağlı Olunan Üst Birim

: DEKAN

Görev ve Sorumluluklar

Ana Görevleri bağlı alt görevleri

 • Tüm Akademik ve İdari personel işlemlerinin yapılması (yıllık mazeret ve hastalık izinler, dilekçeler,kimlik talepleri vb.)

 • Atanan akademik ve idari personelin işlemlerinin yapılması.

 • Naklen ayrılan akademik ve idari personelin işlemlerinin yapılamsı.(nakil bildirimi ve ilişik kesme belgelerinin düzenlenmesi vs.)

 • Süreli olarak atanan öğretim elemanlarının (Doçent,YardımcıDoçent,ÖğretimGörevlisi,AraştırmaGörevlisi,Okutman ve Uzman) görev süreleri ile ilgili işlemlerinin yapılması.

 • Üniversitemiz birimleri ile diğer Üniversiteler arasındaki ders görevlendirme işlemlerinin yapılması.

 • 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Lisansüstü eğitimini diğer üniversitelerde yapan Araştırma Görevlilerinin İşlemleri.

 • 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Fakültemiz elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme işlemlerinin yapılması.

 • Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) Programı kapsamında öğretim elemanlarının işlemlerinin yapılması.

 • Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projesi Yönergesi uyarınca ilgili işlemlerin yapılması.

 • Sivil Savunma İşlemlerinin yapılması(24 saat çalışma planının hazırlanması vb.)

 • Temizlik İşçileri ile ilgili işlemlerin yapılması (Hizmet Kabul Tutanağı hazırlanması ve Aylık Rapor hazırlanması)

 • Özel Güvenlik Hizmetine ait işlemlerin yapılması ((Hizmet Kabul Tutanağı hazırlanması ve Aylık Rapor hazırlanması)

 • Akademik ve İdari Personel Disiplin işlemlerinin yapılması.

 • Akademik ve İdari personelin emeklilik ile ilgili işlemlerinin yapılması.

 • Akademik ve İdari personelin Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemlerinin yapılamsı (Göreve başlama durumunda Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi düzenlenmesi ve işten ayrılam durumunda sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi)

 • Geçici personel (4/c) ile ilgili tüm işlemlerin yapılması.

 • Sürekli (kadrolu) işçiler ile ilgili tüm işlemlerin yapılması.

 • Bağlı olduğu üst yöneticinin yönlendirdiği kurum içi ve kurum dışı yazıları hazırlamak ve takip etmek.

 • Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.Bu Göreve Seçileceklerde Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • ……………………………


DEKANLIK ÖĞRENCİ İŞLERİ

Bağlı Olunan Üst Birim

: DEKAN

Görev ve Sorumluluklar

Ana Görevleri bağlı alt görevleri

 • Öğrenci kayıt işlemlerinin yapılması (öğrencilerin bilgilerini içeren evrakların hazırlanarak otomasyon kayıtlarının yapılması)

 • Öğrencilerin sınavları ile ilgili tüm işlemlerin yapılması.

 • Öğrencilerin her türlü burs işlemlerinin yapılması.

 • Öğrencilerin askerlik işlemlerinin yapılması.

 • YÖK’ten gelen istatistikleri hazırlamak.(yeni kayıt,DGS ile ilk gelenler,yatay geçişle gelen ve giden öğrenciler,mezunlar ve yaşları)

 • DGS ile alınacak öğrenci kontenjanları ve bahar dönemi için alınacak öğrenci kontenjanları işlemleri.

 • Öğrencilerin kimlik işlemlerinin yapılması.

 • Mezuniyet ve Diploma İşlemleri

 • Eylem Planının hazırlanması.

 • Yaz Okulu ile ilgili işlemlerin yapılması.

 • Öğrenci disiplin işlemlerinin yapılması.

 • Bağlı olduğu üst yöneticinin yönlendirdiği kurum içi ve kurum dışı yazıları hazırlamak ve takip etmek.

 • Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
Bu Göreve Seçileceklerde Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,DEKANLIK TAHAKKUK

Bağlı Olunan Üst Birim

: DEKAN

Görev ve Sorumluluklar

Ana Görevleri bağlı alt görevleri

 • Personel maaşları ve ek çalışma karşılıkları ödeme işlemlerinin yapılması.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu beyannamelerinin gönderilme işlemleri.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu kesenek gönderilme işlemlerinin yapılması.

 • Yurtiçi geçici görevlendirme ve personel yolluklarının ödeme işlemlerinin yapılması.

 • Sürekli görev yolluğu ödemeleri işlemlerinin yapılması.

 • 2547 sayılı kanunun 39.madde kapsamında burslu görevlendirme ödeme işlemlerinin yapılması.

 • Bütçe hazırlık çalışmalarının yapılması.

 • Yıl sonu devir (tenkis belgeleri) işlemlerinin yapılması.

 • Doğum,ölüm yardımı işlemlerinin yapılması.

 • Döner sermaye işlemlerinin yapılması.

 • Tahakkuk ile ilgili resmi yazışmaların yapılması.

 • Bağlı olduğu üst yöneticinin yönlendirdiği kurum içi ve kurum dışı yazıları hazırlamak ve takip etmek

 • Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

Bu Göreve Seçileceklerde Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

DEKANLIK SATINALMA

Bağlı Olunan Üst Birim

: DEKAN

Görev ve Sorumluluklar

Ana Görevleri bağlı alt görevleri

 • Mal ve hizmet alımları işlemleri.

 • Malzeme temin işlemleri.

 • Muayene ve kabul komisyonu tutanaklarının hazırlanması.

 • Satın alma, ihale bakım onarım ile ilgili evrakların düzenlenmesi.

 • Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı tüm sınavlarla ilgili işlemleri yürütmek.

 • Bağlı olduğu üst yöneticinin yönlendirdiği kurum içi ve kurum dışı yazıları hazırlamak ve takip etmek.

 • Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
Bu Göreve Seçileceklerde Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK

DEKANLIK TEKNİK HİZMETLER

Bağlı Olunan Üst Birim

: DEKAN


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə