## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Psixologiya tarixi ## Azərbaycan bölməsi


E.Tolmenin fikirləri hansılardır? Uyğun olanları seçinYüklə 0,7 Mb.
səhifə2/6
tarix13.12.2018
ölçüsü0,7 Mb.
#85889
1   2   3   4   5   6

49. E.Tolmenin fikirləri hansılardır? Uyğun olanları seçin:

1 - Davranışın tətqiqi yalnız obyektiv metodlarla aparılmalıdır və şüur bura daxil edilməməlidir.

2 - davranışın yalnız stimul - reaksiya formulu ilə öyrənilməsini yolverilməz

3 - davranış nəzəriyyəsinin fizika riyaziyyat metodu ilə bir çox anadangəlmə vərdişləri öyrənir.

4 - davranışın müəyyən məqsədə xidmət edir.

5 - mürəkkəb davranış aktları kompleks beyin rabitəsilə bağlıdır.

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E)1, 2, 4

50.Aşağıda adları çəkilənlərdən kim funksiolizm nəzəriyyəsinin banisi sayılır? Uyğun olanları seçin:

1 – Ceyms

2 – C.Lokk

3 – Brentano

4 – Qisseri

5 – Dyu

A) 2

B) 4


C) 3

D) 1


E) 5

51. Alimlərin yaradıcılıq illərini ardıcıllıqla düzün:

1 - Torndayk

2 - Bandura

3 - Vertqeymer

4 - Freyd

5 - Ollport

A) 5, 3, 2, 4, 1

B) 2, 5, 4, 1, 3

C) 1, 3, 2, 4, 5

D) 4, 1, 2, 3, 5

E) 4, 1, 3, 5, 2

52. K. Leşlinin əsas tətqiqatları hansılardır ? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1- Vərdişlə beynin müəyyən sahələri arasındakı asılılığı müəyyənləşdirməyə çalışmışdır.

2- Zahirən müşahidə olunan reaksiyaların və orqanizmin stimula doğru yönəldiyini öyrənmişdir.

3 - Bütün canlılar üçün ümumi davranış qanunlarının mövcudluğunu öyrənmişdir.

4 - Baş beyin qabığının müəyyən sahəsi zədələnib sıradan çıxdıqda digər sahələr

onun funksyasının yerinə yetirir.

A) 2, 3

B) 3, 4

C) 1, 4

D) 1, 2


E) 2, 4

53. Orta əsrlər ictimai elmlər sahəsində hansı alimlərin kəşfləri son dərəcədə əhəmiyyətlidir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – N.Kopernik

2 - Q.Qaliley

3 - E.Torndayk

4 – C. Bruno

5 - K.Rocers

6 - T.Mor

7 - Bandura

A) 1, 4, 5, 7

B) 3, 1, 5, 7

C) 2, 3, 6, 7

D) 1, 2, 4, 6

E) 4, 3, 6, 7

54.İnikas nəzəriyyəsində hansı anlayışların vəhdəti zəruridir?Ardıcıllığı müəyyən edin:

1- əks olunanlarla əvəz olunmayanların birliyindən

2- beyinlə hiss üzvlərinin vəhdətindən

3- hiss üzvləri ilə beynin vəhdətindən

4- cisimlərlə orqanizmin birliyindən

5- əks olunanlarla əks etdirənlərdən

А) 2

B) 1


C) 5

D) 4


Е) 3

55. Psixika haqqında elmi təsəvvürlərin formalaşmasında hansı elmin daha çox rolu olmuşdur? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1- ədəbiyyatşünaslığın

2- fəlsəfənin

3- fizikanın

4- təbiətşünaslığın

5- biologiyanın

6- fiziologiyanın

А) 2


B) 5

C) 3


D) 1

Е) 4


56. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Elmlərin təsnifatı haqqında əsərin müəllifi kimdir?

II -Ə.Fərabi hissi idraka hansı prosesləri aid edirdi?

1 - İbn-Rüşd

2 - Əl-Fərabi

3 - Rocer Bekon

4 - İbn-Sina

a) təfəkkür

b) qavrayış

c) nitq


ç) təxəyyül

A) I - 3; II -d, ç

B) I - 1; II -b, ç

C) I - 2; II -a, ç

D) I - 4; II -c, ç

E) I - 5; II -a, d57. Uyğunluğu tapın:

I - İbn Sina hansı nəzəriyyəni və hadisəni öyrənmişdir?

II -İbn Sina hansı metoddan istifadə etmişdir?

1 - iki həqiqət nəzəriyyəsini

2 - assosiativ eksperiment

3 - eksperimental nevroz hadisəsi

A) I - 1; II – 2,3

B) I - 2, 3; II - 1

C) I - 3; II - 2

D) I - 2; II – 3,1

E) I - 1, 3; II - 2

58. Uyğunluğu tapın:

I - "Tibb elminin qanunu" əsəri kimə məxsusdur?

II - "İki həqiqət nəzəriyyəsi" nəyi sübut edirdi?

1 - Əl-Fərabi

2 - İbn-Sina

3 - Rocer Bekon

4 - İbn-Rüşd

a - iki müstəqil, bir-birinə paralel olan inam və bilik həqiqətləri mövcuddur.

b - iki bir-birinə zidd olan inamsızlıqlar mövcuddur.

c - iki bir-birinə zidd olan həqiqətlər mövcuddur.

ç - iki müstəqil bilik həqiqətləri mövcud deyildir.

A) I - 3; II - b

B) I - 2; II - a

C) I - 1; II - c

D) I - 4; II - ç

E) I - 2; II - ç59. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - "Ruh və həyat haqqında" əsərinin müəllifi kimdir və bu əsərdə nəyin əsası

qoyulmuşdur?

II - "Elmdə qabilliiyin təsdiqi" əsərinin müəllifi kimdir və burada nə

öyrədilir?

1 - Xuan Luis Vive, induksiya

2 - Xuan Luis Vive, deduksiya

3 - Xuan Uarte, peşə seçimində fərdi psixoloji xüsusiyyətlərin öyrənilməsi

4 - Xuan Uarte, peşə qabiliyyətlərinin öyrənilməsi

A) I -4; II -3

B) I -2; II -3

C) I -3; II -4

D) I -1; II -3

E) I -2; II -460. Uyğunluğu tapın:

I - Xuan Uarte qabiliyyətlərin əsasının nədən asılı olduğunu göstərirdi?

II - Xuan Uarte insan üçün nəyi vacib sayırdı?

1 - təbii istedad

2 - təxəyyül

3 - hafizə

4 - əmək və tərbiyə

5 - intellekt

A) I -2, 4, 5; II -3, 4

B) I -3, 4, 5; II -2, 4

C) I -1, 3, 4; II -1, 3

D) I -2, 3, 5; II -1, 4

E) I -2, 3, 4; II -1, 2

##num=4/ level= 4// sumtest= 20 //name= Antik dövrün psixologiyası //

T1- 5; T2 - 4; T3 - 5; T4 - 6

61. Suyu ruhun maddi əsası kimi qəbul edən ilk alim kim olmuşdur?

A) Demokrit

B) Levkin

C) Anaksimen

D) Hippokrat

E) Fales62. Havanı ruhun maddi əsası qəbul edən alimin adını deyin:

A) Sokrat

B) Aristotel

C) Platon

D) Anaksimen

E) Demokrit63. "Özünü dərk et" nəzəriyyəsi kimə məxsusdur?

A) Nəsimi

B) Demokrit

C) Heraklit

D) Aristotel

E) Sokrat64. Humanistik psixologiya insanı necə dəyərləndirirdi?

A) istəklərlə yaşayan varlıq kimi

B) insani emosiyalarla yaşayan varlıq kimi

C) arzularla yaşayan varlıq kimi

D) insani hisslərlə yaşayan varlıq kimi

E) kəşflərə meylli varlıq kimi65. "Hərəkətdən fikrə" əsəri kimə məxsusdur, neçənci ildə və harada yazılıb?

A) K.D.Uşinksi, 1940-cı ildə Moskvada

B) Stenli Xoll, 1915-ci ildə Minskdə

C) E.Meyman, 1939-cu ildə Amerikada

D) Anri Vallon, 1942-ci ildə Parisdə

E) A.Bikkenin, 1936-cı ildə Kişinyovda

66.Hippokrat temperament tiplərini nəyə əsasən təsnif etmişdir? Uyğun olanını seçin:

1- sinir prosesinin xassələrinə

2- oyanma və ləngiməyə

3- qana


4- fəallığa

5- seliyə

6- ödə

7- davranış tərzinəА) 1, 3, 5

B) 3, 5, 6

C) 3, 2, 7

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 7

67. Vyursburq məktəbinin nümayəndələri kimlərdir? Uyğun olanını seçin:

1 – O.Kyuple

2 – E.Titçener

3 – N.Ax


4 – E.Qusserlı

5 – O.Zeltsem

6 – U.Ceyms

7 – K.Buyler8 – Z.Freyd

9 – C.Dyu

A) 2, 4, 5, 6

B) 4, 6, 7, 8

C) 1, 3, 6, 7

D) 7, 5, 3, 4

E) 6, 4, 2, 368. Psixoanaliz nəzəriyyəsi necənci ildə kim tərəfindən yaradılmışdır? Uyğun olanını seçin:

1 - 1900

2 - 1967

3 - 1906

4 - 1966

5- 1809


a - Freyd

b - Levin

c - Lunq

ç - Lazurski

d - Vunt

A) 4- ç


B) 2- c

C) 3- b

D) 1 - a

E) 5 - d


69. Dünyada psixologiya üzrə yaranmış ilk əsər necə adlanır və onun müəllifi kimdir? Uyğun olanını seçin:

1 - Aristotel

2 - Sokrat

3 - Demokrit

4 - Fales

5 - Platon

1 - Psixoloji biliklər

2 - Ruh və etika

3 - Ruhun qanunları

4 - Ruhi aləm haqqında

5 - Psixologiya və fəlsəfə

A) 1, 5

B) 2, 5

C) 3, 1


D) 4, 5

E) 1, 470. Dünyada psixologiya üzrə yaranmış ilk əsər necə adlanır və onun müəllifi kimdir? Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Aristotel

2 - Sokrat

3- Demokrit

4 - Fales

5 - Platon

a - Psixoloji biliklər

b - Ruh və etik

c - Ruhun qanunları,

ç - Ruhi aləm haqqında

d - Psixologiya və fəlsəfə

A) 4- b

B) 2- c

C) 3- a


D) 1 - ç

E) 5 -b71. Antik dövrdə psixoloji fikirlər söyləyən filosofların xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin:

1 – Protaqor (481-410)

2 – Qorqiy (483-379)

3 – Demokrit (470-370)

4 – Heraklit (VI-V əsr)

5 – Pifaqor (VI )

6 – Hippokrat (460-370)

7 – Sokrat (469-399)8 – Platon(428-347)

A) 7, 5, 3, 4, 2, 1, 6, 8

B) 4, 6, 7, 8, 5, 1, 3, 2

C) 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 1

D) 5, 4, 1, 2, 3, 6, 7, 8

E) 6, 4, 2, 3, 8, 1, 5, 772.Vyursburq məktəbinin nümayəndələri kimlərdir? Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – O.Kyuple

2 – E.Titçener

3 – N.Ax.

4 – E.Qusserlı

5 – O.Zeltsem

6 – U.Ceyms

7 – K.Buyler8 – Z.Freyd

9 – C.Dyu

A) 4, 6, 7, 8

B) 1, 3, 6, 7

C) 2, 4, 5, 6

D) 7, 5, 3, 4

E) 6, 4, 2, 373. Adları çəkilənlərdən kim humanist psixologiyanın məşhur nümayəndələ- rindən biri sayılır və neçənçi illərdə yaşamışdır?Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Kart Roçers

2 - Spenser

3 - Cems


4 - Blonski

5 - Qalperin

a - 1902-1987

b - 1906-1988

c - 1903-1985

ç - 1907-1935

d - 1910-1976

A) 3 - b


B) 2- c

C) 1 - a


D) 4 - ç

E) 5 - d


74. Antik dövrlərdə Avropada psixologiya sahəsində idrakla bağlı hansı istiqamətlər mövcud idi? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - ellinizm

2 - sensualizm

3 - panteizm

4 - rasionalizm

5 - dualizm

A) 4, 5

B) 1, 3


C) 2, 4

D) 3, 5


E) 1, 2

75. Müddəalara uyğun konsepsiyaları əlaqələndirin:

I – Kliniklər məktəbi:

II – Stroiklər məktəbi:

1 – insan daxilən müstəqildir.

2 – hər bir insanda mənəvi həyat üçün lazım olan hər bir şey var.

3 – hər kəs cəmiyyətin tələblərinə əməl etməli, cəmiyyətdə öz yerini, vəzifəsini,

rolunu, bilməlidir.

4 heç də hamı özündə olanlarla kifayətlənmək qabiliyyətinə malik deyil.

5 – ruhun səkkiz hissəsini qeyd etmişlər.

6 – insanlar cəmiyyəti, başqa adamların köməyinə, konforta vərdiş etmişlər.

A) I- 2, 6, II-1, 3, 5

B) I- 3, 4, II-1, 2, 8

C ) I- 2, 4; II-1, 3, 5

D) I- 1, 4, II-1,2, 5

E) I- 2, 3, II-1, 3, 5

76. Antik dövrün yunan filosofunun qapısı üzərində aşağıdakı fikirlərin hansı yazılmışdır? Uyğunluğu tapın:

I - Platon

II - Aristotel

III - Dekart

IV - Rene

V - Sokrat

1 - Psixologiyanı bilməyən bura daxil olmasın.

2 - Etikanı bilməyən bura daxil olmasın

3 - Fəlsəfəni bilməyən bura daxil olmasın..

4 - Coğrafiyanı bilməyən bura daxil olmasın.

5 - Ruhi aləmlə məşğul olmayan bura daxil olmasın..

A) IV -1


B) II - 5

C) III - 3

D ) I- 4

E) V-2


77. Dünyada psixologiya üzrə ilk əsərin müəllifi kimdir və həmin əsər necə adlanır? Uyğunluğu tapın:

I - Sokrat

II - Aristotel

III - Demokrit

IV - Fales

V - Platon

1 - Ruhun qanunları

2 - Psixologiya və fəlsəfə

3 - Ruh və etik

4 - Ruhi aləm haqqında

5 - Psixoloji biliklər

A) IV - 2, 5

B) I - 1, 3

C) III - 4, 5

D ) II - 2, 4

E) I - 3, 478. Verilmiş ideyaların müəllifləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:

I – “Loqos qanunu” mövcuddur və o, insan və təbiət qarşısında münasibəti müəyyənləşdirir.

II – “Ruh müəyyən məqsədə can atır bu ideyalar və ya ümumi anlayışlarla

eynidir. Psixikada baş verənlərin hamısı məqsəddən doğsa da bu ruhun

cəhdi nəticəsində deyil, kənar təsirlər nəticəsində baş verir.

III – Bütün psixi proseslərin mexanikanın qanunları əsasında şərh etmək mümkündür.

1 – Dekart

2 – Anaksakor

3 – Platon

4 – Hartli

5 – Aristotel

6 – Heraklit

7 - Demokrit

8 – Fexner

9 – Vıqotski

10 – Blonski

A) I- 3, 4; II-2,5; III-1,4

B) I- 5, 6; II-2,4; III-2,6

C) I- 7, 9; II-9,5; III-3,5

D) I- 8, 9; II-4,7; III-9,10

E) I- 2,4,7; II-3,5; III-1,479. Psixoloji anlayışlar sistemli şəkildə ilk dəfə kim tərəfindən, harada, neçənci əsrdə şərh olunmuşdur?Uyğunluğu tapın:

I – e.ə IV əsrdə

II – e.ə V əsrdə

III – XII əsrdə

IV – XIV əsrdə

V – XV əsrdə

1 – Platon

2 – G.Piaje

3 – Aristotel

4 – Hipokrat

5 – Sokrat

a – Almaniya

b – Rusiya

c – Azərbaycan

ç – Ukraynada

d – Yunanıstanda

A) III- 4- c

B) II- 4 - b

C ) I - 3 - d

D) IV- 1 - d

E) V - 2 - ç

80. Psixoloqları nəzəri məktəblərə görə uyğunlaşdırın:

I – Strukturalizm məktəbi

II – Vyursburq məktəbi

III – Funksionalizm məktəbi

1 – N.Ax

2 – E.Titçener

3 – O.Kyulpe

4 – F.Brentano

5 – E.Qusseri

6 – O.Zeltsem

7 – C.Dyu

8 – K.Buyler

9 – D.Endjel

10 – Q.Kerr

A) I-1; II-,2,3,4,6,9; III-5,7,8,10

B ) I-3; II-1,2,4,5,6; III-8,7,9,10

C) I-2; II-1,3,5,6,8; III-4,7,9,10

D) I-4; II-1,2,5,6,7; III-3,8,9,10

E) I-2; II-1,3,5,6,9; III-4,7,8,10##num=5/level=5//sumtest=20//name=Keçmiş SSRİ-də psixologiya məktəbləri/

T1- 5; T2 - 5; T3 - 5; T4 - 5

81. “Peterqburqdan Moskvaya səyahət“ əsəri kimə məxsusdur?

A) Lomonosov

B) N. Novikov

C) Y. Kozlovski

D) A. Radişşev

E) L.Zankov82. В.М.Bexterov rus psixoloqlarının psixi inkişafında hansı təcrübi xidmətləri olmuşdur ?

А) psixoloji elmlər sistemini təsnif etdi.

B) psixologiyanın nəzəri sistemini yaratdı.

C) psixologiyanın təcrübi əsaslarını yaratdı.

D) psixologiyanın dəqiq elmlərlə əlaqəsini yaratdı.

Е) ilk eksperimüntal laboratoriya yaratdı83. Temperamentin sinir sisteminin xassələri ilə əlaqəsini elm tarixində ilk dəfə kim kəşf etmişdir?

A) T.Y.İbrahimbəyov

B) S.L.Rubinşteyn

C) A.R.Luriya

D) M.İ.Jinkin

E ) İ.P.Pavlov84. 1971-ci ildə SSRİ EA sistemində hansı institut yaradılmışdır?

A) Sosial-humanitar institutu

B) sosial-psixologiya institutu

C) Psixofiziologiya institutu

D ) Psixologiya institutu

E) Pedaqoji-psixologiya institutu85.“Ən yaxşı,ağıllı niyyət fəaliyyətsiz ölüdür" kəlamı hansı alimə məxsusdur?

А) Makarenko

B) Lermontov

C) А.Р.Лурiyа

D) K.D.Uşinski

E)Lomonosov86. Adları çəkilən alimlərdən kimlər rus materialist filosofları sayılır?Uyğun olanını seçin:

1 – A.Blonski

2 – Gertsen

3 – Puskin

4 – Çernişevski

5 – Raskov

6 – Semaşko

7 – Radişev

8 – Tolstoy

9 – Seçenov

10 – Lermantov

11 – Belinski

12 – Uşinski

13 – Makarenko

14 – Dobrolyubov

A) 3, 5, 2, 4, 10, 12

B ) 1, 4, 7, 9, 11, 14

C) 4, 2, 1, 3, 9, 11

D) 2, 1, 3, 2, 7, 10

E) 12, 11, 10, 8, 6, 5

87. XVIII əsrin II yarsında psixoloji fikrin inkişafında əhəmiyyətli rolu olan hansı alimlərdir? Uyğun olanını seçin:

1- Kozlovski

2 - Makarenko

3 - Novikov

4 - Lermontov

5 - Lomonosov

А) 3, 4

B) 1, 4


C) 1, 3

D) 4, 5

E ) 1, 3

88. Avropada hansı alimlərin ideyaları rus alimlərinə təsir göstərirdi? Uyğun olanını seçin:

1- Lametri

2- Didro

3 - Elkonin

4 - Holbax

5 - Lomonosov

6 - Helvetsi

А) 4, 3, 5, 1

B) 1, 4, 3, 2

C) 3, 4, 2, 6

D ) 1, 2, 4, 6

E) 1, 4, 6, 589.“Öyrənməyə qabillik” anlayışın izah edən və onun haqqında fikir söyləyən alimləri tarixilik baxımından təsnif edin:

1- Ə.S.Bayramov

2- N.A.Mençınskaya

3 - D.B.Elkonin

4 - K.İ.Muraçovski

5 - P.Y.Qalperin

А) 3, 4, 2, 1

B) 1, 4, 3, 2

C ) 2, 4, 5, 3

D) 4, 3, 5, 1

E) 1, 4, 2, 5

90. A.N.Radişşev hansı Universitetin tələbəsi idi? Uyğun olanını seçin:

1- Tbilisi Universiteti

2- Leypsiq Universiteti

3 - Lomonosov Universiteti

4 - Sulikov Universiteti

5 - Berlin

А) 1

B) 3


C) 4

D ) 2


E) 5

91. Didaktika anlayışının tarixən izahının ardıcıllığını göstərin:

1 - K.D.Uşinski, P.F.Kapterev, O.Vilman, M.Demkov

2 – M.A.Danilov, U.K.Babanski, M.M.Mehdizadə

3 - V.Ratke, U.A.Kalinski

4 - A.Nimiyer, F.Sleymaxer, İ.Herbart

5 - M.Maxmutov, M.N.Skatkin, U.K.Babanski, M.Mehdizadə

А) 4, 3, 2, 5, 1

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 2, 4, 3, 1, 5

D) 5, 2, 3, 4, 1

Е) 3 , 4, 1, 2, 5

92. Birinci psixonevrologiya qurultayı neçənci ildə və harada keçirilmişdir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

I - Minsk

II - Kiyev

III- Moskva

IV- Azərbaycan

V - Tbilisi

1 - 1923

2 - 1926


3 - 1928

4 - 1924


5 - 1920

A) I- 4


B) II - 3

C) IV - 5

D) V - 2

E) III - 193.Keçmiş SSRİ psixoloqlarının VI qurultayı harada və neçənci ildə çağrılıb? Ardıcıllığı müəyyən edin:

I- Belarusiya

II- Kişinyov

III- Moskva

IV- Tbilisi

V - Kiyev

1 - 1983

2 - 1970


3 - 1980

4 - 1979


5 - 1969

A) II - 5

B) I - 2

C) IV - 5

D) V - 2

E) III - 194. Keçmiş SSRİ psixoloqlarının IV qurultayı harada və neçənci ildə çağırıl- mışdır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

I – Tbilisi

II – Azərbaycan

III – Moskva

IV – Minsk

V – Kişinyov

1 – 1970

2 – 1977


3 – 1976

4 – 1978


5 – 1979

A) II - 4

B) IV - 5

C) III - 2

D) V - 1

E) I - 395. Rusiyada ilk, dünyada isə üçüncü olan Psixologiya institutu harada yaradılmış və onun yaradıcısı kim olmuşdur? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Moskvada

2 - Minskdə

3 - Kiyevdə

a) L.M.Lopatin

b) G.İ.Çelpanov

c) E.İ.Tubetskoy

A) 1 - c


B) 2 - c

C) 3 - a


D)1- b

E) 2 - b


96. Uyğunluğu tapın:

I- Hansı rus psixoloqunun"Ümumi psixologiya" dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur?

II- "Ümumi psixologiya" dərsliyi hansı Azərbaycan psixoloqları tərəfindən tərcümə edilmişdir?

III- "Ümumi psixologiya" dərs vəsaiti neçənci ildə azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir?

1- 1986-cı ildə

2- A.V.Petrovski

3 - Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə

A) I - 1, II - 2, III -3

B) I - 3, II - 1, III - 2

C ) I - 2, II - 3, III - 197. Uyğunluğu tapın:

I- A. N. Radişşev hansı universitetin tələbəsi idi?

II- A. N. Radişşev hansı idraka üstünlük verirdi?

1 - Sulikov Universiteti

2 - Berlin Universiteti

3 - Leypsiq Universiteti

4 - Lomonosov Universiteti

5 - Tbilisi Universiteti

a - məntiqi idraka

b - hissi idraka

c - idrak fəaliyyətinə

d - duyğulara

e - əqli idraka

A) I - 4, II – d

B) I - 2, II - c

C) I - 1, II - a

D ) I - 3, II - b

E) I - 5, II - e98. Psixoloqları nəzəri məktəblərə görə uyğunlaşdırın:

I – Strukturalizm məktəbi

II – Vyursburq məktəbi

III – Funksionalizm məktəbi

1 – N.Ax

2 – E.Titçener

3 – O.Kyulpe

4 – F.Brentano

5 – E.Qusseri

6 – O.Zeltsem

7 – C.Dyu

8 – K.Buyler

9 – D.Endjel

10 – Q.Kerr

A) I-4; II-1,2,5,6,7; III-3,8,9,10

B) I-3; II-1,2,4,5,6; III-8,7,9,10

C) I-1; II-,2,3,4,6,9; III-5,7,8,10

D )I-2; II-1,3,5,6,8; III-4,7,9,10

E) I-2; II-1,3,5,6,9; III-4,7,8,1099. Uyğunluğu tapın. Nəzəri fikirlərin müəlliflərini dəqiqləşdirin:

I - İnsanı hərtərəfli tərbiyə etmək üçün onu hərtərəfli öyrənmək lazımdır.

II- Uşaqları tərbiyə edə-edə, öyrədə-öyrədə öyrənmək lazımdır ki, onları

öyrənə- öyrənə tərbiyə edək və öyrədək.

III- Tərbiyə işini düzgün təşkil etmək üçün inkişafın sosial şəraitinin nəzərə

alınması zəruridir.

1 - A.S.Makarenko

2 - S.Z.Rubinşteyn

3 - K.D.Uşinski

4 - U.A.Kamenski

5 - L.S.Vıqotski

А) I - 1, II - 1, III - 4

B) I - 2, II - 3, III - 1

C) I - 3, II - 2, III - 5

D) I - 4, II - 5, III - 2

E) I - 5, II - 4, III - 3100. Uyğunluğu tapın:

I- A. N. Radişşev hansı universitetin tələbəsi idi?

II- A. N. Radişşev hansı idraka üstünlük verirdi?

1 - Sulikov Universiteti

2 - Berlin Universiteti

3 - Leypsiq Universiteti

4 - Lomonosov Universiteti

5 - Tbilisi Universiteti

a - məntiqi idraka

b - hissi idraka

c - idrak fəaliyyətinə

d - duyğulara

e - əqli idraka

A) I - 2, II - c

B ) I - 3, II - b

C) I - 1, II - a

D) I - 4, II - d

E) I - 5, II - e##num=6/ level= 6// sumtest= 20 //name= XX-də əsas psixoloji cərəyanlar /

T1- 5; T2 - 5; T3 - 5; T4 - 5

101. Biheviorizm cərəyanının əsas müddəası nədən ibarətdir?

A) təsəvvür haqqında elmdir.

B) psixologiya duyğunu araşdırır.

C) psixologiya şüuru deyil, davranışı öyrənir.

D) psixologiya təfəkkürü tədqiq edir.

E) fərdi psixi xassələr psixologiyanın tədqiqat sahəsidir.102. A.Maslou hansı cərəyanın görkəmli nümayəndələrindən sayılır?

A) biheviorizm

B) freydizm

C) geştaltizm

D ) humanist psixologiya

E) diferensial psixologiya
Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə