## Qrup: İ-401-403 ##Fənnin adı: İnformatikanın tədrisi metodikası ##Müəllim


##num=4// level= 1// sumtest = 28// name=Məktəb informatika təhsil sahəsinin məzmunu//Yüklə 0,67 Mb.
səhifə4/9
tarix09.02.2020
ölçüsü0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

##num=4// level= 1// sumtest = 28// name=Məktəb informatika təhsil sahəsinin məzmunu//


1. Təhsilin komponentləri hansılardır?

A) inkişaf, təlim, problem

B) tərbiyə, tədris, təlim

C) təlim, tədris, inkişaf

D) tərbiyə, təlim, inkişaf

E) tədris, tərbiyə, dərs


2. Məktəb informatika kursunun maşınla tədrisi proqramı mövzularına aiddir:

1- EHM-lə ilkin tanışlıq

2- proqramlaşdırmanın əsasları

3 - alqoritmləşdirmənin əsasları

4- hesablama mərkəzinə ekskursiyalar

5- məsələnin EHM-da həlli

6- hesablama texnikasının əsasları

7- EHM cəmiyyətdə


A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

B) 1, 3, 4, 5, 6, 7,

C) 1, 2, 3, 5, 6, 7

D) 2, 4, 5, 6, 7,

E) 3, 5, 6, 4, 7,
3. Aşağıdakılardan hansı “İnformatika və HTƏ” fənni üzrə X sinifdə öyrənilmirdi?

1- proqramlaşdırma ilə tanışlıq

2- alqoritm, alqoritmik dil

3- hesablama mərkəzinə ekskursiyalar

4- kəmiyyətlərlə iş alqoritmi

A) 1, 2


B) 3, 4

C) 1, 3


D) 2, 4

E) 2, 3
4. “İnformatika və HTƏ” fənni XX əsrin sonlarında orta ümumtəhsilməktəblərinin hansı siniflərində tədris olunurdu?

A) 6, 7


B) 8, 9

C) 9, 10

D) 5, 9

E) 7, 10
5. Aşağıdakılardan hansı tədris alqoritmik dildə öz əksini tapır?1- milli leksika

2- strukturluq

3- inkişafetdiricilik

4- tətbiqilik

5- EHM-dan asılı olmama

A) 2, 3, 4

B) 3, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 1, 2, 5


6. İnformatika kursunun məzmunu aşağıdakı modullar üzrə öyrənilir:

1 - obyektin statik mənzərəsi

2 - obyektin özünü aparma mənzərəsi

3 - dil modelləşdirmə obyekti kimi

4 - obyektin informasiya modeli

5 - obyektin keyfiyyət modeli

6 - proqramların qurulması

A) 1, 2, 5, 6

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 2, 4, 5

D) 1, 2, 3, 4

E) 2, 3, 4, 5


7. V.S.Lednevə görə “təhsilin məzmunu 3 müxtəlif məzmunlu məqsədlərin məcmusudur”. Bunlar:

1 - məzmunun humanizmi və şəxsiyyətə yönəlməsi

2 - nəsillərin keçilmiş təcrübələrinin mənimsənilməsi

3 - şəxsiyyətin tipoloji keyfiyyətlərinin tərbiyəsi

4 - insanın əqli və fiziki inkişafı ilə xarakterizəsi

5 - təhsilin məzmununun humanitar-etik istiqaməti

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 4
8. Aşağıdakılardan hansılarını Lixoçovun ümummetodoloji prinsiplərinə aid deyil?

1- öyrənilən kursların inteqrativliyi

2 - tədris fənlərinin qarşılıqlı əlaqəsi

3 - nəsillərin keçilmiş təcrübələrinin mənimsənilməsi

4 - məzmunun humanizmi və şəxsiyyətə yönəlməsi

5 - şəxsiyyətin tipoloji keyfiyyətlərinin tərbiyəsi

A) 2, 3

B) 1, 2


C) 3, 5

D) 4, 5


E) 2, 4
9. Aşağıdakılardan hansı Lixoçovun ümummetodoloji prinsiplərinə aiddir?

1- tədris materialının inkişafetdirici xarakteri

2- öyrənilən kursların inteqrativliyi

3- insanın əqli və fiziki inkişafı

4- təhsilin məzmunun estetik aspektləri

5- nəsillərin keçilmiş təcrübələrinin mənimsənilməsi

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 3
10. Aşağıdakılardan hansı təhsilin komponentləridir?

1- dərs


2- təlim

3- proqram

4- tərbiyə

5- inkişaf

A) 1, 3, 5

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 4
11. Aşağıdakılardan hansı 1985-ci ildə “İnformatika və HTƏ” fənnindən tədris olunan ilk proqramın hazırlanmasında istifadə olunur?

1 - informasiya

2 - alqoritm

3 - EHM


4 - say sistemi

5 - kompüter

A) 2, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 4
12. Bunlardan hansı 1985-ci ildə “İnformatika və HTƏ” fənnindən tədris

olunan ilk proqramın hazırlanmasında istifadə olunmayıb?

1- kompüter

2 - informasiya

3 - alqoritm

4 - EHM

5 - say sistemiA) 3, 5

B) 2, 3


C) 1, 5

D) 2, 4


E) 1, 4
13. Aşağıdakılardan hansı təhsilin komponentlerinə aiddir?

A) kurikulum, tərbiyə, dərs

B) tərbiyə, tədris, kurikulum

C) təlim, problem, inkişaf

D) inkişaf, təlim, təhsil

E) tərbiyə, təlim, inkişaf


14. İlk dəfə tədris olunan “İnformatika və HTƏ” fənni IX sinifdə hansı mövzular üzrə öyrənilirdi?

1 - giriş

2 - alqoritmlər, alqoritmik dil

3 - kəmiyyətlərlə iş alqoritmi

4 - məslələrin həlli üçün alqoritmlərin qurulması

5 - say sistemləri

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 4, 5

C) 1, 2, 3, 4

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 2, 3, 5
15. Aşağıdakılardan hansı “İnformatika və HTƏ” fənni üzrə IX sinifdə öyrənilmirdi?

1- proqramlaşdırma ilə tanışlıq

2- alqoritmlər, alqoritmik dil

3- hesablama mərkəzinə ekskursiyalar

4- kəmiyyətlərlə iş alqoritmləri

A) 1, 2


B) 3, 4

C) 2, 3


D) 1, 3

E) 1, 4
16. “İnformatika və HTƏ” fənni kursunun birinci hissəsinin sonunda şagirdlər hansı biliklərə malik olurlar?

1- informatika

2- kompüter

3- məsələnin EHM-da həllinin metod və vasitələri

4- informatika ilə hesablama texnikasının qarşılıqlı əlaqəsi

5- informasiya

A) 1, 2, 4

B) 3, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 5


17. Aşağıdakılardan hansı tədris alqoritmik dildə öz əksini tapır?

1- milli leksika

2- strukturluq

3- inkişafetdiricilik

4- tətbiqilik

5- EHM-dan asılı olmama

A) 1, 3, 4

B) 3, 4, 5

C) 1, 2, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 4
18. Aşağıdakı meyarlardan hansı tədris alqoritmik dildə öz əksini tapmır?

1- milli leksika

2 - tətbiqilik

3 - strukturluq

4 - EHM-dan asılı olmama

5 - inkişafetdiricilik

A) 1, 3

B) 2, 5


C) 3, 4

D) 2, 3


E) 3, 5
19. “İnformatika və HTƏ” kursunun məktəbdə təlimi zamanı aşağıdakılardan hansının proqram təminatında olması vacib idi?

1- məktəb EHM-larının baza proqramı təminatı

2- tədris alqoritmik dilinin interpretatoru

3- köməkçi alqoritmlər kitabxanası

4- say sistemləri

5- maşınlarda proqramların yığılması

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 4

E) 1, 4, 5
20. Aşağıdakılardan hansıların “İnformatika və HTƏ” kursunun məktəbdə

təlimi zamanı proqram təminatında olması vacibdir?

1 - say sistemləri

2 - məktəb riyaziyyat və fizika kursunu mövzular üzrə modelləşdirən proqramlar

təminatı


3 - müəyyən vəziyyətdə verilmiş əmrlər sisteminin istifadəçilər ailəsi

4 - maşınlarla proqramların yığılması

5 - EHM-in və onun qurğularının işini modelləşdirən proqramlar təminatı

A) 2, 3, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 5


21. “İnformatika və HTƏ” kursunun məktəbdə təlimi zamanı hansıların proqram təminatında olması yalnışdır?

1 - say sistemləri

2 - məktəb riyaziyyat və fizika kursunu mövzular üzrə modelləşdirən proqramlar təminatı

3 - müəyyən vəziyyətdə verilmiş əmrlər sisteminin istifadəçilər ailəsi

4 - maşınlarla proqramların yığılması

5 - EHM-in və onun qurğularının işini modelləşdirən proqramlar təminatı

A) 2, 3

B) 2, 3, 4C) 1, 2

D) 1, 4


E) 3, 5
22. İnformatika kursunun əsas məzmunu hansılardır?

1 - informasiya əsasında dünyagörüşün formalaşdırılması

2 - məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi

3 - alqoritmik istiqamətin formalaşdırılması

4 - praktik fəaliyyətin formalaşdırılması

5 - tədqiqatçılıq istiqaməti

6 - nəticəvilik əldə edilməsi

A) 2, 4, 5, 6

B) 2, 3, 4, 6

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 6

E) 1, 4, 5, 6


23. İnformatika kursunun ibtidai siniflərdə tədris olunmasının əsas məqsədləri şagirdlərdə nəyi inkişaf etdirir?

1 - məsələ həllinə alqoritmik yanaşma bacarığını

2 - mürəkkəb obyekt və hadisələrə daha sadə obyektlərin toplusu kimi baxmaq-sistemli yanaşma bacarığını

3 - əşyaları müəyyən əlamətlərə görə qruplaşdırmaq və fərqləndirmək qabiliyyətini obyektə istiqamətlənmiş yanaşma bacarığını

4 - informatika kursu ilə bağlı olan bilik sahələri üzrə dünyagörüşün genişləndirilməsi: qraflar, uduş strategiyalı məntiqi oyunlar və s.

5 - məntiqi məsələlərin həlli üçün bacarıqların formalaşdırılmasını

6 - maşın dillərində proqramların qurulması

A) 2, 3, 4, 5, 6

B) 1, 3, 4, 5, 6

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 3, 4, 6

E) 1, 2, 4, 5, 6


24. Aşağıdakılardan hansılar informatika kursunun ibtidai siniflərdə tədris olunmasının əsas məqsədlərinə aid deyil?

1 - subyektiv yanaşma bacarığı

2 - məsələ həllinə alqoritmik yanaşma bacarığını

3 - əşyaları müəyyən əlamətlərə görə qruplaşdırmaq və fərqləndirmək qabiliyyətini obyektə istiqamətlənmiş yanaşma bacarığını

4 - maşın dillərində proqramların qurulması

5 - informatika kursu ilə bağlı olan bilik sahələri üzrə dünyagörüşün genişləndirilməsi: qraflar, uduş strategiyalı məntiqi oyunlar və s.

6 - mürəkkəb obyekt və hadisələrə daha sadə obyektlərin toplusu kimi baxmaq-sistemli yanaşma bacarığını

A) 1, 2


B) 4, 6

C) 2, 4


D) 1, 4

E) 4, 5
25. Qeyd olunanlardan hansı informatika kursunun məzmuna aid deyil?

1 - obyektin keyfiyyət modeli

2 - dil modelləşdirmə obyekti kimi

3 - obyektin statik mənzərəsini açmaq

4 - proqramların qurulması

5 - obyektin informasiya modeli

6 - obyektin özünü aparma mənzərəsi

A) 1, 3

B) 1, 4


C) 2, 4

D) 2, 5


E) 2, 3
26. Verilənlərdən hansı yanlışdır?

1 - obyektin statik mənzərəsini açmaq-struktur və tip

2 - obyektin özünü aparma mənzərəsi-informasiya və proqramlaşdırma

3 - dil modelləşdirmə obyekti kimi-məntiqi təfəkkür

4 - obyektin informasiya modeli-məsələ həlli və modelləşdirmə üsulu

A) 1, 2


B) 1, 3

C) 2, 4


D) 2, 5

E) 2, 3
27. “İnformatika və HTƏ ” fənni XX əsrin sonlarında orta ümumtəhsilməktəblərinin hansı siniflərində tədris olunurdu?

1 - V


2 - VI

3 - VII


4 - IX

5 - X


A) 1, 3

B) 1, 2


C) 2, 3

D) 4, 5


E) 1, 5
28. Baza kursunun əsas məqsədlərinə aiddir:

1 - şagirdlərdə alqoritmik təfəkkürü inkişaf etdirmək

2 - şagirdlərə informatika ilə bağlı fundamental, ictimai həyatda istifadə ediləcək

tətbiqi biliklər vermək

3 - şagirdlərə informasiyanın alınması, çevrilməsi, saxlanılması, ötürülməsi və

istifadəsi prosesi haqqında əsaslı və yaradıcı biliklər vermək

4 - informatikanı praktiki cəhətdən mükəmməl öyrənmək

5 - tətbiqi proqramlarda işləməyi bacarmaq

A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 5Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə