## Qrup: İ-401-403 ##Fənnin adı: İnformatikanın tədrisi metodikası ##Müəllim


##num=5// level= 1// sumtest= 35/ name=Məktəbdə informatika fənninin təliminin təşkili//Yüklə 0,67 Mb.
səhifə5/9
tarix09.02.2020
ölçüsü0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

##num=5// level= 1// sumtest= 35/ name=Məktəbdə informatika fənninin təliminin təşkili//


1. Proqram təminatına aid olan hissələri seçin:

1 - proqram təminatı sistemi

2 - baza informasiya texnologiyasının baza proqram təminatı

3 - alətlər proqram təminatı

4 - tədris nümayiş avadanlıqları

5 - telekommunikasiya vasitələri

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 5
2. Uşaqların yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onların informatika kobinetində kompüterdən istifadə etməsi normalarının uyğunluğunu müəyyən edin:

1 - II-V sinif şagirdləri

2 - VI-VII sinif şagirdləri

3 - 6 yaşlı sinif şagirdləri

a - 20 dəq

b - 15 dəq

c - 10 dəq

A) 1- a; 2- b; 3 - c;

B) 1- b; 2- a; 3 - c;

C) 1- a; 2- c; 3 - b;

D) 1- c; 2- a; 3 - b;

E) 1- c; 2- b; 3 - a;


3. Məktəbdə dərs sisteminin əlamətlərini seçin:

1 – tədris nümayiş avadanlıqları

2 – dəyişməz tərkibli şagird tədris qrupunun olması

3 – hər bir sinifdə təlimin məzmununun ciddi müəyyən olunması

4 – obyekt – yönümlü proqram sistemləri

5 – şagirdlərin biliklərinin sistematik yoxlanılması və qiymətləndirilməsi

A) 1, 2, 3

B) 3, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 5

4. Tədris prosesinin sinif-dərs sistemi üzrə təşkili kim tərəfindən təklif olunmuşdur?

A) A.P.Yerşov

B) Y.A. Komenski

C) O.Kont

D) Con fon Neyman

E) Corc Bul


5. Uşaqların yaş süsusiyyətlərindən asılı olaraq onların informatika

kabinetində kompüterdən istifadə etməsinin normalarını seçin:

1 – 6 yaşlı sinif şagirdləri - 10 dəq

2 – VI - VII sinif şagirdləri - 20 dəq

3 – X – XI sinif şagirdləri 1-ci dərsdə -30 dəq

2 -ci dərsdə-20 dəq

4 – 6 yaşlı sinif şagirdləri - 30 dəq

5 – VIII - IX sinif şagirdləri - 50 dəq

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 4, 5


6. Məktəbdə dərs sisteminin əlamətinə daxildir?

A) telekommunikasiya vasitələri

B) tədris məşğələlərinin dəqiq təyin olunmuş cədvəlinin olması

C) tədris nümayiş avadanlıqları

D) qlobal şəbəkənin olması

E) ilkin yardım üçün əczaçı çantası


7. Aşağıdakılardan hansı proqram təminatının hissəsidir:

A) müəllimin aparıcı rolu

B) ilkin yardım üçün əczaçı çantası

C) yanğından mühafizə vasitələri

D) tədris müəssisəsinin nəşriyyat fəaliyyəti üçün lazım olan proqram təminatı

E) informatika fənninin və digər fənlərin müəyyən bölmələrini öyrənmək üçün

tədris proqramları
8. Hesablama texnikası (kompüter) kabinetinin tərtibində istifadə olunan

aşağıdakılardan hansıdır?

A) şagirdlərin müntəzəm olaraq texniki təhlükəsizlik qaydaları ilə

təlimatlandırılmasına dair jurnal, yanğından mühafizə vasitələri

B) yeni informasiya verən dərslər, yanğından mühafizə vasitələri

C) alətlər proqram təminatı, coğrafiya dərslikləri

D) ilkin yardım üçün əczaçı çantası, elektron lampalar ilə işləyən EHM-lər

E) yanğından mühafizə vasitələri, riyaziyyat dərslikləri
9. Şagirdlər kompyuter şəbəkələrində işlədiyi zaman onlarda nə inkişaf edir?

A) bacarıq, nitq

B) idrak fəallığı, təfəkkürün inkişafı

C) nitq, təfəkkür

D) praktik biliklər, təşkilatçılıq bacarığı

E) müasirlik, görmə qablyyəti


10. Müəllim qarşıya qoyduğu təlim məqsədlərinə çatmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə edir?

A) nümayiş avadanlıqlarından, EHM-lar

B) dərsliklərdən, informasiyalardan

C) alqoritmlərdən, proqramlardan

D) təlim vasitələrindən, dərsliklərdən, metodiki vasitələrdən, kompüterlərdən,

proqram təminatından

E) proqram sistemlərindən, informatika fənnindən
11. Məktəbdə dərs sisteminin əlamətlərini seçin:

1– dəyişməz tərkibli şagird tədris qrupunun olması

2 – ilkin yardım üçün əczaçı çantası

3 – alətlər proqram təminatı

4 – müəllimin aparıcı rolu

5 – şagirdlərlə işləməyin fərdi və kollektiv formaları

A) 1, 2, 4

B) 3, 4, 5

C) 1, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 3, 5
12. Kabinet müdirinə kim köməklik edir?

A) həkim


B) şagird

C) müəllim

D) direktor

E) laborant


13. Təlim – tərbiyə işinin təşkilinin əsas forması hansıdır?

A) təlim


B) dərs

C) tədris

D) praktika

E) nümayiş


14. Dərsin əsas əlaməti nədir?

A) kurikulum, davamiyyət

B) dərsin tipi, kitablar

C) dərsin növü, yoxlama yazı işləri

D) müəllimin əldə etdiyi didaktik məqsədlər

E) fəal təlim, ekskursiya


15. Frontal laboratoriya işləri zamanı müəllimin əsas rolu nədir?

A) Şagirdlərin işinə nəzarət etmək, onlara lazımi köməklikləri etmək

B) Dərsi keçmək, davamiyyəti yoxlamaq

C) Davamiyyəti yoxlamaq, təhlükəsizliyə diqqət yetirmək

D) Riyazi bilikləri yoxlamaq, bilikləri qiymətləndirmək

E) Bilikləri qiymətləndirmək, davamiyyəti yoxlamaq


16. Şagirdlərin biliklərinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsinin növləri

hansılardır?

A) Zaçot, test, şifahi

B) Cari, şifahi, yazılı

C) Cari, tematik, yekun

D) Tematik, rüblük, həftəlik

E) Həftəlik, yekun, test


17. Uşaqların yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onların informatika kabinetində kompüterdən istifadə etməsi normalarının uyğunluğunu müəyyən edin:

1 - 6 yaşlı şagirdlər

2 - VI-VII sinif şagirdlər

3 - X-XI sinif şagirdləri

a - 20 dəq

b - 10 dəq

c - 1-ci dərsdə 30 dəq, 2-ci dərsdə 20 dəq

A) 1- a; 2- c; 3- b

B) 1- a; 2- b; 3- c

C) 1- c; 2- a; 3- b

D) 1- b; 2- c; 3- a

E) 1- b; 2- a; 3- c


18. Dərsin hansı tipləri var?

A) Yeni bilik verən dərs, çalışma dərsi, möhkəmləndirmə dərsi, yoxlama dərsi

B) Yeni bilik verən dərs, qarışıq dərs, mühazirə, nümayiş

C) Seminar, təkrar dərs, laborator məşğələlər, mühazirə

D) Möhkəmləndirmə dərsi, laborator məşğələlər, mühazirə

E) Seminar, yoxlama dərsi, laborator məşğələlər, nümayiş


19. Şagirdlərin informatikadan biliklərinin yoxlanılması və

qiymətləndirilməsinin meyarları hansılardır?

A) Səliqəlilik, əməksevərlik, öyrədici, iradəlilik

B) Öyrədici, nəzarətedici, diqqətçilik, kollektivçilik

C) Nəzarətedici, səfərbəredici, diqqətçilik, tərbiyəedici

D) İradəlilik, əməksevərlik, öyrədici, səfərbəredici

E) Öyrədici, nəzarətedici, inkişafetdirici, tərbiyəedici


20. İnformatika təlimində hansı forma və üsullardan istifadə olunması

məqsədəuyğundur?

A) Debat dərslər, beyin həmləsi, modelləşdirmə, layihələrin hazırlanması

B) Debat dərslər, kurikulum, informasiya prosesləri, formallaşdırma

C) Dərs-diskussiya, informasiya prosesləri, müzakirə dərslər, kurikulum, rollu oyun

D) Müzakirə dərslər, kurikulum, informasiya prosesləri, beyin həmləsi

E) Beyin həmləsi, modelləşdirmə, proqramlaşdırma, formallaşdırma


21. İnformatika təlimində hansı forma və üsullardan istifadə olunması

məqsədəuyğundur?

A) Debat dərslər, kurikulum, informasiya prosesləri, formallaşdırma

B) Dərs-diskussiya, müzakirə dərslər, beyin həmləsi, rollu oyun

C) Dərs-diskussiya, informasiya prosesləri, müzakirə dərslər, kurikulum

D) Müzakirə dərslər, kurikulum, informasiya prosesləri, formallaşdırma

E) Beyin həmləsi, rollu oyun, proqramlaşdırma, formallaşdırma


22. Məktəbdə dərs sisteminin əlamətlərini seçin:

1– hər bir sinifdə təlimin məzmununun ciddi müəyyən olunması

2 – dəyişməz tərkibli şagird tədris qrupunun olmasi

3 – müəllimin aparıcı rolu

4 – alətlər proqram təminatı

5 – ilkin yardım üçün əczaçı çantası

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 3, 5
23. İnformatika kursunun maşın variantı ilə tədrisi zamanı hansılardan

istifadə olunur?

1 - nümayiş

2 - frontal laboratoriya

3 - praktikum

4 - bilik

5 - bacarıq

6 - vərdiş

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 6

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 3


24. Proqram təminatına aid olan hissələri seçin:

1 - proqram təminatı sistemi

2 - ilkin yardım üçün əczaçı çantası

3 - alətlər proqram təminatı

4 - tədris təyinatlı proqram təminatı

5 - yanğından mühafizə vasitələri

A) 1, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 4
25. Dərsin məqsədlərindən asılı olaraq şagirdlərin fəaliyyətini necə təşkil etmək olar?

1- fərdi


2 - praktik

3 - kollektiv

4 - sistemli

5 - qrup


A) 1, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 4
26. Proqram təminatına aid olan hissələri seçin:

1 - baza informasiya texnologiyasının baza proqram təminatı

2 - ilkin yardım üçün əczaçı çantası

3 - yanğından mühafizə vasitələri

4 - alətlər proqram təminatı

5 - tədris təyinatlı proqram təminatı

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5
27. Hesablama texnikası (kompyuter) kabinetinin tərtibində vacib hissələri

seçin:

1- informatika fənninin və digər fənlərin müəyyən bölmələrini öyrənmək üçün

tədris proqramları

2 - fərdi komputerlərdə müstəqil işlərin təşkili və tapşırıqların yerinə

yetirilməsində fərdi yanaşma tapşırıqları

3 - tədris-metodiki, elmi-populyar və məlumat kitabları komplekti

4 - alətlər proqram təminatı

5 - müəllimin aparıcı rolu

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 4
28. Hesablama texnikası (kompüter) kabinetinin tərtibində hansıları nəzərə

almaq lazımdır?

1 - şagirdlərin işlərindən və nümayiş cədvəllərindən ibarət stendlər

2 - ilkin yardım üçün əczaçı çantası

3 - yanğından mühafizə vasitələri

4 - yeni informasiyalar verən dərslər

5 - bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması dərslər yeni informasiyalar verən dərslər

A) 2, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3
29. Hesablama texnikası (kompyuter) kabinetinin tərtibində hansılar nəzərə

alınmalıdır?

1 - elektron lampalar ilə işləyən EHM-lər

2 - “ES- 1010” elektron hesablama maşını

3 - fərdi komputerlərdə müstəqil işlərin təşkili və tapşırıqların yerinə

yetirilməsində fərdi yanaşma tapşırıqları

4 - hər bir iş yerində kompyuterdə işləyən üçün istifadə jurnal

5 - şagirdlərin işlərindən və nümayiş cədvəllərindən ibarət stendlər

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 5

D) 2, 3, 5

E) 3, 4, 5


30. Proqram təminatına hansılar daxildir?

1- əməliyyat sistemi

2- cədvəllər

3 - alətlər

4 - antivirus vasitələri

5 - modem

6 - proyektor

A) 2, 4, 5

B) 2, 3

C) 1, 4


D) 2, 3, 6

E) 1, 3, 5


31. Hesablama texnikası kabinetinin laborantı verilənlərdən hansılara malik

olmalıdır?

1- hesablama texnikasında işləmək bacarmalıdır

2- avadanlıqları dərsin keçirilməsi üçün tələb olunan vəziyyətə gətirməlidir

3 - dərs keçməlidir

4 - təhlükəsizliyə diqqət yetirməlidir

5- müəllimin proqramına əsasən işləməlidir

6 - şagirdlərə yeni informasiyalar verməlidir

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 2, 3, 6

E) 1, 2, 5


32. Şagirdlər kompüter şəbəkələrində işlədiyi zaman inkişaf edir:

1 - İdrak fəallığı

2 - Nitq və bacarıq

3 - Təfəkkürün inkişafı

4 - Müasirlik və görmə qabiliyyəti

5 - Praktik biliklər və təşkilatçılıq qabiliyyəti

A) 5

B) 1, 2


C) 2, 3

D) 1, 3


E) 4, 5

33. Uşaqların yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onların informatika

kabinetində kompüterdən istifadə etməsinin normalarını seçin:

1 – II - V sinif şagirdləri - 15 dəq

2 – III- IV sinif şagirdləri - 25 dəq

3 – VI - VII sinif şagirdləri - 20 dəq

4 – X- XI sinif şagirdləri 1-ci dərsdə -30 dəq

2-ci dərsdə-20 dəq

5 – I sinif şagirdləri - 25 dəq

6 – IV-V sinif şagirdləri - 30 dəq

A) 1, 2, 6

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 6

D) 1, 3, 4

E) 2, 4, 5
34. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - nümayiş

II - laboratoriya işi

III - praktikum

1 - kursun məzmununa daxil olan elementləri göstərə bilər

2 - şagirdlər eyni vaxtda öz iş yerlərində müəllimin ötürdüyü informasiyalar əsasında proqram vasitələri ilə işləyir

3 - şagirdlər müəllim tərəfindən yerinə yetirilmək üçün fərdi tapşırıqlar alırlar

A) I-2 , II-3 , III-1

B) I-1 , II-2 , III-3

C) I-1 , II-3 , III-2

D) I-3 , II-2 , III-1

E) I-2 , II-1, III-3


35. Uyğunluğu müəyyən edin:

I-Kursun məzmununa daxil olan elementləri göstərə bilər;

II-Şagirdlər eyni vaxtda öz iş yerlərində müəllimin ötürdüyü informasiyalar əsasında proqram vasitələri ilə işləyir;

III-Şagirdlər müəllim tərəfindən yerinə yetirilməsi üçün fərdi tapşırıqlar alırlar;

1- Nümayiş

2- Laboratoriya işi

3- Praktikum

A) I- 3 ; II- 1 ; III- 2

B) I- 2 ; II- 1 ; III- 3

C) I- 3 ; II- 2 ; III- 1

D) I- 1 ; II- 2 ; III- 3

E) I- 1 ; II- 3 ; III- 2

Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə