1. İkili yazılış üsulu hansı məqsədlər üçün ifadə edilir?


-hansı banklarda hesabının və digər hesabların açılmasıYüklə 0,79 Mb.
səhifə5/6
tarix18.06.2018
ölçüsü0,79 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6

2-hansı banklarda hesabının və digər hesabların açılması

3-müəssisənin təsisçiləri və nizamnamə kapitalında onların qoyduqları əmlakın həcmi

4- müəssisənin rəqiblərinin iqtisadi göstəriciləri

5- hər bir təsisçinin nizamnamə kapitalındakı iştirakının həqiqi göstəricilərə uyğunluğu

A) 1, 2, 3, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 4, 5314. Təsisçilərin nizamnamə kapitalına qoyulan vəsait hansı mənbədən olmalıdır?

A) şəxsi özünəməxsus əmlakı

B) büdcə vəsaiti

C) kredit

D) müxtəlif siyasi təşkilatların vəsaiti

E) ictimai təşkilatların vəsaiti315. Nizamnamə kapitalının formalaşması təsisçilərin qoyduqları hansı vəsaitlər əsasında yaradılır?

1- veksellər

2- pul vəsaiti

3- qiymətli daşlar

4- əsas vəsaitlər

5- qeyri-maddi aktivlər

6- avadanlıqlar və digər əmtəə - material dəyərləri

A) 2, 4, 5, 6

B) 1, 2, 4, 5

C) 1, 3, 4, 6

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4316. Qanunvericiliyə görə təsisçilər ödəcəyəkləri vəsaiti nə zaman ödəməlidirlər?

A) 50 %-ni iqtisadi subyektin qeydiyyatdan keçməsinə qədər, 50 %-ni bir il müddətinə

B) 60 %-ni iqtisadi subyektin qeydiyyatdan keçməsinə qədər, 40 %-ni bir il müddətinə

C) bir il müddətinə

D) 40 %-ni iqtisadi subyektin qeydiyyatdan keçməsinə qədər, 60 %-ni bir il müddətinə

E) iqtisadi subyektin qeydiyyatdan keçməsinə qədər317. Təsisçilərdən daxil olan vəsaitlərə nəzarət etmək üçün hansı hesabdan istifadə olunur?

A) 75


B) 73

C) 23


D) 55

E) 70


318. Hansı hesabda əks olunmuş qalıq (saldo) müəssisənin təsis sənədlərində əks olunmuş göstəricilərə bərabər olmalıdır?

A) 85


B) 73

C) 83


D) 75

E) 71


319. Əsas vəsaitlərin auditində hansı mühüm vəzifələr vardır?

1- əsas vəsaitlərin hərəkətinin tam müəyyən etmək

2- əsas vəsaitlərin həqiqi vəziyyətinin müəyyən etmək

3- əsas vəsaitlərin dəyərinə köhnəlmə (amartizasiya) hesablanmasını əsaslı müəyyən etmək

4- əsas vəsaitin quruluşunu müəyyən etmək

5- əsas vəsaitin tərkibinin düzgün formalaşmasını müəyyən etmək

A) 1, 2, 3, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5320. Hazır məhsulların mühasibat uçotunun auditi zamanı nə vacibdir?

A) istehsal olunmuş məhsulların müəssisə ambarına mədaxil olunması və satışının düzgün sənədləşdirilməsi

B) istehsal olunmuş məhsulların müəssisə ambarına mədaxil olunması

C) satışının düzgün sənədləşdirilməsi

D) məhsulların istehsalı zamanı istifadə olunmuş materiallar

E) istehsal olunmuş məhsulların müəssisə ambarına mədaxil olunması, məhsulların istehsalı zamanı istifadə olunmuş materiallar321. Hazır məhsulların uçotunun auditinin aparılması üçün əsas informasiya mənbəyi hansılardır?

1- əsas vəsaitlərin hərəkətinin tam müəyyən edən sənədlər

2- hazır məhsulun ambar uçotu kartı, preyskurantlar, məhsul satışı üzrə bağlanmış müqavilələr

3- əsas vəsaitin tərkibinin düzgün formalaşmasını müəyyən edən sənədlər

4- məhsul buraxılışına dair hesab-qaimələr, satış uçotu jurnalı, alıcıların məhsul almalarına aid olan vəkalətnamələr

5- satışdan pul vəsaitinin daxil olmasına dair ilkin bank və kassa mədaxil sənədləri (ödəmə tap­şırığı, ödəmə tələbnaməsi, kassa mədaxil orderi və s.)

6- mühasibat uçotunun 20, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 50, 51, 80 və s. hesabları üzrə aparılan yazılışlar

A) 2, 4, 5, 6

B) 2, 3, 4, 5

C) 2, 3, 4, 6

D) 1, 2, 3, 4

E) 1, 3, 4, 5322. Məhsul satışı ilə əlaqədar olaraq auditor hansı hesablarda əks olunmuş mühasibat uçotu əməliyyatları yazılışlarını ətraflı yoxlamalıdır?

A) 46, 40, 50, 51, 62, 64

B) 01, 10, 46, 40, 50

C) 50, 51, 62, 64

D) 10, 20, 50, 51, 62, 64

E) 10, 20, 46, 40, 80323. Kassanın və kassa əməliyyatlarının auditi zamanı ilk növbədə hansı addım atılır?

A) müəssisənin baş mühasibi və kassirin iştirakı ilə kassada nağd pul qalığının inventarlaşması aparılır

B) müəssisənin baş mühasibinin iştirakı ilə kassada nağd pul qalığının inventarlaşması aparılır

C) müəssisənin hesablaşma hesabındakı pul vəsaiti yoxlanılır

D) müəssisənin baş mühasibi və kassirin iştirakı ilə kassada nağd pul qalığının inventarlaşması aparılır

E) müəssisənin baş mühasibi və kassirin iştirakı ilə kassada nağd pul qalığının inventarlaşması aparılır, müəssisənin hesablaşma hesabındakı pul vəsaiti yoxlanılır324. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbay­can Respublikasının Qanunu hansı tarixdə qəbul olunmuşdur?

A) 24 mart 1995-ci il

B) 25 mart 1995-ci il

C) 24 sentyabr 1997-ci il

D) 4 mart 1995-ci il

E) 24 may 1996-cı il325. Müəssisənin baş mühasibinin təyin olunması və azad olunması kim tərəfindən həyata keçirilir?

A) müəssisə rəhbəri

B) müəssisə rəhbəri və kadrlar şöbəsi

C) kadrlar şöbəsi

D) kollektiv

E) müəssisə rəhbəri və kollektiv326. Auditor yoxlama dövründə ilk olaraq nəyi müəyyənləşdirir?

A) müəssisədə istifadə olunan mühasibat uço­tu­nun formasını

B) müəssisədə istifadə olunan materialları

C) müəssisənin müştərilərinin siyahısını

D) müəssisədə işləyənlərin siyahısını

E) müəssisədə əmək haqqı məbləğini327. Hesabatlar yoxlanarkən auditor hansı informasiya mənbələrindən istifadə edə bilər?

1- müəssisə təsərrüfat maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar olan hesabat formaları

2- işçilərin siyahısı və əmək müqavilələri

3- illik hesabatın tərtib olunması ilə əlaqədar olan inventarlaşdırma məlumatları

4- valyuta məzənnəsi

5- sintetik və analitik hesablarda əks olunmuş mühasibat uçotu yazılışları

A) 1, 3, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 4

E) 2, 4, 5328. Audit aparılarkən hansı dövr üçün müəssisə balansının bütün maddələri, əvvəldəki keçirilən inventarlaşma nəticələri əsasında əsaslı şəkildə yoxlanmalıdır?

A) hesabat ilinin sonuna

B) aylıq

C) rüblük

D) yarımillik

E) 9 aylıq329. Müəssisənin son maliyyə nəticələri daxil olan pul vəsaiti məbləğindən hansı ayırmalar çıxılması nəticəsində müəyyənləşdirilir?

1- əlavə dəyər vergisi və digər müəyyən olunmuş vergilər

2- amortizasiya xərcləri

3- aksizlər

4- məhsul istehsalına sərf olunmuş məsrəflər

5- satışa sərf olunmuş məsrəflər

6- ezamiyyət xərcləri

A) 1, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 5, 6

D) 2, 3, 4, 5

E) 2, 4, 5, 6330. Mənfəətin auditi zamanı hansı hesablarda analitik və sintetik hesablarda əməliyyatların düzgün əks olunması vacibdir?

A) 80, 81, 82, 88

B) 46, 47, 70, 71

C) 81, 88, 70, 71

D) 88, 46, 47, 70

E) 80, 81, 50, 51331. Auditor yoxlama apardığı dövürdə maliyyə nəticələri ilə əlaqədar olan hansı əsas göstərici və mənbələri yoxlamalıdır?

1- məhsul (iş xidmət) satışı əməliyyatları

2- işçilərin əmək haqqıları

3- vergilərin ödənilməsi

4- əsas vəsaitlərin və digər əmlakın satışı əməliyyatları

5- qeyri satış əməliyyatları

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 2, 5

E) 1, 3, 4332. Məhsul (iş xidməti) satışı üzrə hesablaşma sənədləri ödənilməsi üçün alıcıya təqdim olunduqca, orada əks olunmuş məbləğlər hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

A) DT-62 KT-46

B) DT-60 KT-46

C) DT-46 KT-62

D) DT-66 KT-46

E) DT-62 KT-47333. Məhsul satışından əldə edilən nəticələr hər ay silinərkən hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

A) 46№-li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabından 80№-li «Mənfəət və zərər» hesabına

B) 47№-li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmalar» hesabından 80№-li «Mənfəət və zərər» hesabına

C) 10№-li «Materiallar» hesabından 46№-li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabına

D) 46№-li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabından 10№-li «Materiallar» hesabına

E) 47№-li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmalar» hesabından 88№-li «Bö­lüş­dürülməmiş mənfəət» (ödənilməmiş zərər)hesabına334. Qeyri-satış əməliyyatlarından daxil olan vəsaitlərin mühasibat uçotunda düzgün əks olunmasını müəyyən etmək üçün hansı hesab yoxlanılmalıdır?

A) 80№-li «Mənfəət və zərər» hesabının dövriyyə məbləğləri

B) 80№-li «Mənfəət və zərər» hesabının debeti

C) 80№-li «Mənfəət və zərər» hesabının krediti

D) 88№-li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabının debeti

E) 88№-li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabının krediti335. Hesabat ilinin mənfəətinın həmin il ərzində istifadə olunması haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün mühasibat uçotu hesablar planında hansı hesab nəzərdə tutulmuşdur?

A) 81


B) 80

C) 88


D) 84

E) 87


336. Auditor mənfəətin təyinatı üzrə istifadə olunmasını yoxlayarkən nələrə diqqət yetirməlidir?

1- müəssisə­nin mənfəətinin istifadə olunmasına

2- mənfəətin əldə edilməsində mülkiyyət sahiblərinin qərarlarının olmasına

3- mənfəətin istifadəsində mülkiyyət sahiblərinin qərarlarının olmasına

4- müəssisənin zərərlərinin bərpa olunması mənbələrinə

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 2, 3

E) 1, 2337. Valyuta hesabının açıl­ması və onda əməliyyatların aparılması qaydaları hansı təşkilat tərəfindən müəyyən olunmuş prinsiplər üzrə icra olunur?

A) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı

B) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

C) Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası

D) Azərbaycan Respublikası Banklar Assosiasiyası

E) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi338. Valyuta hesablarında olan xarici valyuta ilə pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün hansı hesab müəyyən olunmuşdur?

A) 52


B) 51

C) 50


D) 55

E) 56


339. Müəssisənin bütün növ xarici valyuta vəsaitləri əsasən hansı məqsədlər üzrə fəaliyyət göstərir?

1- müəssisənin sərəncamında qalan dövriyyə vəsaiti kimi fəaliyyət göstərən xarici valyuta vəsaitləri

2- təsisedici sənədlərə uyğun olaraq müəssisədə nizamnamə kapitalı kimi fəaliyyət göstərən xarici valyuta vəsaitləri

3- müəssisədə uzunmüddətli və qısamüddətli borclar kimi fəaliyyət göstərən xarici valyuta vəsaitləri

4- kassada olan pul vəsaitləri

5- müəssisədə uzun və qısamüddətli kredit (ssuda) kimi fəaliyyət göstərən xarici valyuta vəsaitləri

6- hesablaşma hesabında olan pul vəsaitləri

A) 1, 2, 3, 5

B) 1, 2, 3, 6

C) 1, 2, 4, 5

D) 2, 3, 4, 5

E) 2, 3, 5, 6340. Uzunmüddətli və qısamüddətli kredit kimi fəaliyyət göstərən xarici valyuta vəsaitləri üzrə məzənnə fərqi həmin kreditlər (ssudalar) qaytarılanadək hansı hesabların müvafiq subhesablarında uçota alınır?

A) 52, 90, 92

B) 52, 80, 92

C) 52, 88, 80

D) 80, 88, 92

E) 88, 90, 92341. Azərbaycan Respublikasında mövcud olan qanunvericiliyə əsasən xarici iqtisadi əlaqələrin hansı formaları müəyyən olunmuşdur?

1- hesab-qaimə forması

2- qabaqçadan ödəmə

3- inkasso forması

4- hesab-faktura forması

5- akkredetiv hesablaşma forması

6- mal mübadiləsi və ya barter əməliyyatları forması

A) 2, 3, 5, 6

B) 1, 2, 3, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 3, 5, 6342. Mal mübadiləsi və ya barter əməliyyatları dəyəri ödənilmədən satışa yola sa­lınmış məhsullara (mallara), yaxud təhvil verilmiş iş və xidmətlərə görə hə­yata keçirildikdə hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

A) DT-52, 90, 92 KT-62, 76

B) DT-52, 80, 92 KT-65, 76

C) DT-52, 90, 88 KT-62, 70

D) DT-80, 90, 92 KT-71, 76

E) DT-80, 90, 92 KT-70, 76343. Auditor malsatan və podratçılarla, alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmaların auditi zamanı hansı əməliyyatlar yoxlanılmalıdır?

1- icra olunmuş satış və alış əməliyyatları üzrə bağlanmış müqavilələri

2- icra olunmuş satış və alış əməliyyatlarının düzgün rəsmiyyətə salınmasını

3- işçilərlə bağlanmış əmək müqavilələrinin şərtlərini

4- icra olunmuş satış və alış əməliyyatları başlanma tarixini

5- vax­tı keçmiş borcların səbəblərini

A) 1, 2, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 3344. Malsatan və podratçılarla hesablaşmaların auditor yoxlamasında hansı əsas sənəd hesab olunur?

A) alıcı ilə satıcı müəssisələr arasında hüquqi münasibətləri tənzımləyən bağlanmış müqavilələr

B) mühasibat uçotu ilkin sənədləri

C) banklara verilən ödəmə tapşırıqları

D) işçilərlə müəssisə arasında bağlanmış hüquqi münasibətləri tənzımləyən əmək müqavilələri

E) mühasibat uçotu ilkin sənədləri və hesab-qaimələr345. Müəssisənin avans şəklində əvvəlcə ödənmə və avans alınan pul vəsaitinin sənədləşdirilməsi hansı hesabda əks etdirilməlidir?

A) 61, 64

B) 60, 64

C) 62, 65

D) 61, 62

E) 64, 67346. Müəssisələrdə nağd pul vəsaitinin qəbulu, saxlanması və buraxılması Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının «Xalq təsərrüfatında kassa əməliyyatlarının aparılması qaydasının təsdiq olunması barədə» qərarı nə zaman qəbul olunmuşdur?

A) 06 aprel 1993-cü il

B) 10 aprel 1993-cü il

C) 06 may 1995-ci il

D) 22 sentyabr 1996-cı il

E) 06 aprel 1998-ci il347. Kassanın və kassa əməliyyatlarının auditi zamanı ilk növbədə hansı əməliyyat həyata keirilir?

A) kassada nağd pul qalığının inven­tar­laş­ma­sı aparılır

B) kassa əməliyyatları yoxlanılır

C) kassa və hesablaşma hesabındakı pul vəsaitləri müəyyənləşdirilir

D) hesablaşma hesabındakı pul vəsaitləri müəyyənləşdirilir

E) müəssisənin əmlakı ilə bağlı sənədlər yoxlanılır348. Auditor kassanı yoxlayarkən hansı sənədi əsas götürməlidir?

A) kassa məxaric orderini

B) qəbzləri

C) öhdəçilik sənədlərini

D) bank çeklərini

E) hesab-qaimələri349. Müəssisə kassasında aparılan inventarlaşma nəticəsi kimlərin imzası ilə aktla rəsmiyyətə salınır?

1- auditor

2- baş mühasib

3- sex rəisi

4- kassir

5- müəssisə rəhbəri

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 5350. Kassada aparılan inventarlaşma nəticəsində pul vəsaitinin artıqlığı, əksik olması müəy­yən olunduqda kimdən yazılı izahat alınmalıdır?

A) kassirdən

B) müəssisə rəhbərindən

C) mühasibdən

D) kassirdən və mühasibdən

E) müəssisə rəhbərindən və mühasibdən351. Kassaya nağd pul vəsaitinin daxil olması ilə əlaqədar olaraq nələr qar­şı­lıqlı yoxlanılmalıdır?

1- hesablaşma hesabı

2- kassa kitabı

3- kassa mədaxil orderləri

4- bank çıxarışları

5- sa­tıl­mış məhsulların (işiərin, xidmətlərin) qaimələri

6- hesab-fakturalar

A) 2, 3, 4, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 1, 3, 4, 5

D) 2, 3, 4, 6

E) 1, 3, 4, 5, 6352. Müəssisə kassasından nağd pul vəsaitin məxaric olunmasını yoxlayarkən auditor əsas hansı sənədləri əsas götürməlidir?

A) kassa məxaric orderi, ödəniş cədvəli, ərizə

B) bank çıxarışları, kassa məxaric orderi

C) kassa məxaric orderi, hesab-fakturalar

D) hesab-fakturalar

E) ödəniş cədvəli, ərizə, bank çıxarışları353. Pul vəsaitinin buraxılmasına aid olan sənədlər kimlər tərəfindən imzalanmalıdır?

A) müəssisə rəhbəri, baş mühasib və digər onları əvəz etmək hüququ olan vəzifəli şəxslər

B) müəssisə rəhbəri, baş mühasib

C) müəssisə rəhbəri, kassir və digər onları əvəz etmək hüququ olan vəzifəli şəxslər

D) müəssisə rəhbəri, baş mühasib və kassir

E) baş mühasib, kassir və digər onları əvəz etmək hüququ olan vəzifəli şəxslər354. Kassa əməliyyatlarının yoxlanılması apararkən tərtib edilən auditor proqramında hansı əməliyyatlar mütləq qaydada nəzərdə tutulmalıdır?

1- kassada pul vəsaiti və digər qalıqların inventarlaşması, onların sax­lan­ma­sı vəziyyətinin yoxlaması

2- kassaya daxil olan pul vəsaitinin vaxtında və tam mədaxil olunması

3- əmək haqqı ilə bağlı bütün sənədlərin yoxlanılması

4- məxaricə silinən pul məbləğinin düzgün silinməsinin öyrənilməsi və təhlili

5- kassa və maliyyə intizamına əməl olunması vəziyyətinin yoxlaması

6- mühasibat uçotu hesablarında kassa əməliyyatlarının düzgün əks olun­ma­sının yoxlaması

7- aparılan audit nəticəsi ilə əlaqədar olaraq təkliflər və nəticələrinin müəyyən olunması

A) 1, 2, 4, 5, 6, 7

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 1, 3, 5, 6, 7

D) 2, 3, 4, 5, 6, 7

E) 2, 3, 5, 6355. Müəssisəyə bank hesabının açılması və əməliyyatların icrası qaydaları kim tərəfindən müəyyən olunmuşdur?

A) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı

B) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

C) Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar Nazirliyi

D) Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası

E) Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi356. Bank əməliyyatları yoxlanarkən ilk növbədə hansı əməliyyat həyata keçirilir?

A) bank çıxarışları əsasında uçot yazılışları müqayisə olunur

B) bank çıxarışları əsasında hesab-qaimələr müqayisə olunur

C) kassa məxaric orderləri yoxlanılır

D) bank çıxarışları və kassa məxaric orderi müqatisə edilir

E) hesab-fakturalar əsasında uçot yazılışları müqayisə olunur357. Hazır məhsulların mühasibat uçotunun auditi zamanı hansı əməliyyat vacibdir?

A) istehsal olunmuş məhsulların müəssisə ambarına mədaxil olunması və satışının düzgün sənəd­ləş­dirilməsi

B) istehsal olunmuş məhsul və satışının düzgün sənəd­ləş­dirilməsi

C) istehsal olunmuş məhsulların müəssisə ambarına mədaxil olunması

D) məhsulun satışından əldə olunmuş mənfəət

E) məhsulların istehsalına sərf olunmuş materiallar358. Hazır məhsulların mühasibat uçotunun auditi zamanı auditor hansı məsələləri həll etməlidir?

1- Hazır məhsulların qiymətləndirilməsi prinsipinin seçilməsinin əsaslaş­dı­rilması

2- İstehsal olunmuş məhsulların tam mədaxil olunmasının müəyyənləşdi­ril­məsi

3-Alıcıya yüklənmiş və satılmış məhsulların həcminin təsdiq olunması

4-Yüklənmiş və satılmış məhsulların maya dəyərinin müəyyənləş­di­ril­məsi

5- İstehsal olunmuş məhsulların istehsal müddəti

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 2, 3, 4, 5

E) 2, 4, 5359. Hazır məhsulların uçotunun auditinin aparılması üçün nələr əsas informasiya mənbəyi hesab olunmur?

1- hazır məhsulun ambar uçotu kartı, preyskurantlar

2- əmək haqqı cədvəli

3- məhsul satışı üzrə bağlanmış müqavilələr

4- məhsul buraxılışına dair hesab-qaimələr

5- satış uçotu jurnalı

6- istehsal olunmuş məhsulların siyahısı

7- alıcıların məhsul almalarına aid olan vəkalətnamələr

8- mühasibat uçotunun 20, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 50, 51, 80 və s. hesabları üzrə aparılan yazılışlar

A) 2, 6

B) 1, 7

C) 1, 5

D) 2, 3

E) 4, 8360. Məhsul satışı ilə əlaqədar olaraq auditor hansı hesablarda əks olunmuş mühasibat uçotu əməliyyatları yazılışlarını ətraflı yoxlamalıdır?

A) 46, 40, 50, 51, 62, 64

B) 20, 51, 70, 71, 80, 88

C) 23, 29, 53, 55, 90, 97

D) 23, 24, 25, 44, 50, 51

E) 10, 20, 23, 31, 50, 70361. Kommersiya xərcləri mühasibat uçotu hesablar planda hansı hesabda əks etdirilir?

A) 43


B) 23

C) 25


D) 44

E) 47


362. Auditor məhsul satışı ilə əlaqədar hansı vergi növünün hesablanmasını yoxlamalıdır?

A) əlavə dəyər vergisini (ƏDV)

B) fiziki şəxlərdən gəlir vergisi

C) hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisi

D) torpaq vergisi

E) aksiz vergisi363. Əsas vəsaitlər üzrə audit aparılmasında əsas informasiya mənbələri hansılardır?

1- əsas vəsaitlərin sənədlər üzrə daxil olması, çıxması, müəssiədaxili hərəkəti

2- işçilərin ixtisas səviyyəsi

3- əsas vəsaitlərin təmiri və amar­tizasiya hesablanması

4- münasibat uçotu göstəriciləri üzrə sintetik və analitik uçot məlumatları

5- əsas vəsaitlərin əmələgəlmə mənbələri

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 2, 3, 5364. Müəssisəyə daxil olan təzə əsas vəsaitlər mühasibat sənədlərində hansı dəyəri ilə əks olunur?

A) daşınma, qurulma xərcləri daxil olmaqla ilkin dəyəri ilə

B) daşınma, qurulma xərcləri daxil olmaqla bərpa dəyəri ilə

C) daşınma, qurulma xərcləri daxil olmaqla qalıq dəyəri ilə

D) qurulma xərcləri daxil olmaqla ilkin dəyəri ilə

E) daşınma xərcləri daxil olmaqla ilkin dəyəri ilə365. İşlənmiş əsas vəsaitlər alınarkən hansı dəyəri ilə əks olunur?

A) daşınma və quraşdırma xərcləri daxil olmaqla alış dəyəri ilə, yəni alış sənədində əks olunmuş qiymətlə

B) quraşdırma xərcləri daxil olmaqla alış dəyəri ilə, yəni alış sənədində əks olunmuş qiymətlə

C) daşınma xərcləri daxil olmaqla alış dəyəri ilə, yəni alış sənədində əks olunmuş qiymətlə

D) daşınma və quraşdırma xərcləri daxil olmaqla bərpa dəyəri ilə

E) daşınma və quraşdırma xərcləri daxil olmaqla qalıq dəyəri ilə
Yüklə 0,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə