1, konsolide hesaplar ile ilgili Anlaşmanın Madde 54(3)(g) hükümlerine dayanan 83/349/eec sayılı ve 13 Haziran 1983 tarihli Yedinci Konsey Direktifi2Yüklə 174,36 Kb.
səhifə1/4
tarix25.01.2019
ölçüsü174,36 Kb.
#101771
  1   2   3   4

(1) Şu anda, belirli tip şirketlerin yıllık hesapları ile ilgili Anlaşmanın Madde 54(3)(g) hükümlerine dayanan 78/660/EEC sayılı ve 25 Temmuz 1978 tarihli Dördüncü Konsey Direktirif1, konsolide hesaplar ile ilgili Anlaşmanın Madde 54(3)(g) hükümlerine dayanan 83/349/EEC sayılı ve 13 Haziran 1983 tarihli Yedinci Konsey Direktifi2, bankaların ve diğer Finansal kuruluşların yıllık hesapları ve konsolide hesapları ile ilgili 86/635/EEC sayılı ve 8 Aralık 1986 tarihli Konsey Direktifi3 ve sigorta şirketlerinin yıllık hesapları ve konsolide hesapları ile ilgili 91/674/EEC sayılı ve 19 Aralık 1991 tarihli Konsey Direktifi4, yıllık hesapların veya konsolide hesapların bu denetimleri gerçekleştirmeye yetkili bir veya daha fazla denetçi tarafından denetlenmesini zorunlu kılmaktadır.

(2) Yasal denetimleri gerçekleştirmekle sorumlu kişilerin onaylanması ile ilgili koşullar, muhasebe dokümanlarının yasal denetimlerini gerçekleştirmekle sorumlu kişilerin onayı ile ilgili Anlaşmanın Madde 54(3)(g) hükümlerine dayanan 84/253/EEC sayılı ve 10 Nisan 1984 tarihli Sekizinci Konsey Direktifi’nde5 belirtilmiştir.

(3) Topluluk içerisinde yasal denetime yönelik uyumlu bir yaklaşımın olmayışından dolayı, Komisyon 1998 yılında sunmuş olduğu “Avrupa Birliği’nde Yasal Denetim” konulu bir bildiri yayınlamıştır. Böylelikle, muhasebe meslek çevreleri ile Üye Devletler arasında yakın bir işbirliği ile bir denetim Komitesi’nin oluşturulmasına yönelik ilk adım atılmıştır6.

(4) Bu Komitenin çalışmalarına dayalı olarak, Komisyon Kasım 2000’de “AB’de Yasal Denetçiler için Kalite Güvencesi”7 başlıklı bir Tavsiye ve Mayıs 2002’de de “AB’de Yasal Denetçilerin Bağımsızlığı”8 başlıklı bir Tavsiye yayınlamıştır […]

(4a) Bu Direktif, yasal denetim gereklilikleri için (tam kapsamlı olmasa da) üst düzey bir uyumu amaçlamaktadır. Yasal denetimi zorunlu kılan Üye Devlet isterse, Direktifte aksi belirtilmediği sürece daha sıkı koşullar uygulayabilir.

(5) Bu Direktife dayalı olarak yasal denetçilerin edindikleri denetim ile ilgili nitelikler eşdeğer olarak kabul edilir. Dolayısıyla, Üye Devletler artık bir denetim firmasında oy haklarının çoğunluğuna yerel olarak onaylanmış denetçilerin sahip olmasını veya bir denetim firmasının idare veya yönetim organının üyelerinin çoğunluğunun yerel olarak onaylanmış olmasını şart koşmaları mümkün olmayacaktır.

(6) Yasal denetim, şirketler hukuku, vergi9 hukuku ve sosyal hukuku gibi konularda yeterli bilgi sahibi olunmasını gerektirir. Bir başka Üye Devletten bir yasal denetçinin onaylanabilmesi için, bu bilgilerin test edilmesi gerekir.


  1. Üçüncü tarafların korunması açısından, onaylanan tüm denetçiler ve denetim firmaları kamuya açık olan ve yasal denetçi veya denetim firması hakkındaki temel bilgileri içeren bir sicile kaydedilmelidir.

(8) Yasal denetçiler en yüksek mesleki etik kurallarına bağlı olmalıdır. Dolayısıyla, mesleki etik kurallarına tabi olmalıdırlar. Bu bağlamda, en azından kamu çıkarı fonksiyonu, bütünlükleri ve nesnellikleri, mesleki yeterlilikleri ve gerekli özeni göstermeleri yer almaktadır. Yasal denetçilerin kamu çıkarı fonksiyonu bir yasal denetçinin çalışmalarının kalitesinin çok daha geniş bir insan ve kurum topluluğunu ilgilendirdiği anlamına gelir. Yüksek denetim kalitesi Finansal tabloların bütünlüğünü ve etkinliğini geliştirerek piyasaların düzgün bir şekilde işleyişine katkıda bulunur. Komisyon asgari, standart olarak, mesleki etik kuralları ile ilgili uygulama önlemleri belirleyebilir. Bu durumda, IFAC Etik Kurallarında yer alan esaslar dikkate alınabilir.

(9) Yasal denetçilerin ve denetim firmalarının müşterilerinin gizli bilgilerine saygı göstermesi önemlidir. Dolayısıyla, yasal denetçiler ve denetim firmaları gizlilik ve mesleki sır kurallarına çok sıkı bir şekilde bağlı olmalıdır; ancak bunu yaparken bu Direktif hükümlerinin düzgün bir şekilde uygulanmasını engellememelidirler.

(10) Yasal denetçiler ve denetim firmaları, yasal denetimlerini gerçekleştirirken bağımsız olmalıdır. Bağımsızlıklarına yönelik tehditlerin gerekli önlemler alındıktan sonra dahi çok ciddi olduğu bir durumda kendilerini bulmaları halinde, denetim görevinden istifa etmeli ve imtina etmelidirler. Denetçinin bağımsızlığını tehlikeye düşüren bir ilişkinin var olduğu sonucu, denetçi ile denetlenen kuruluş arasındaki ilişki ve ağ ile denetlenen kuruluş arasındaki ilişki bakımından farklı olabilir. Bir yasal denetçinin veya denetim firmasının bağımsızlığına yönelik tehditlere örnek olarak; denetlenen kuruluşta doğrudan veya dolaylı mali çıkarın var olması ve ilave olarak denetin dışı hizmetlerin sağlanması verilebilir. Ayrıca, denetlenen kuruluştan alınan ücret seviyesi ve/veya ücretlerin yapısı da yasal denetçinin veya denetim firmasının bağımsızlığını tehdit edebilecek etkenler arasındadır. Bu tehditlerin ortadan kaldırılmasına veya en aza indirgenmesine yönelik koruyucu önlemler arasında yasaklamalar, sınırlamalar, diğer politikalar, prosedürler ve bildirim yer almaktadır. Yasal denetçiler ve denetim firmaları, bağımsızlıklarını tehlikeye düşürecek herhangi bir ilave denetim dışı hizmeti sağlamayı reddetmelidir. Komisyon asgari standart olarak, bağımsızlık ile ilgili uygulama önlemleri kabul edebilir. Bunu yaparken, “AB’deki Yasal Denetçilerin Bağımsızlığı” başlıklı ve 16 Mayıs 2002 tarihli Komisyon Tavsiyesi’nde yer alan esasları dikkate alabilir. Denetçilerin bağımsızlığının tespit edilebilmesi için, denetçilerin içerisinde faaliyet gösterdiği “ağ” kavramının açık bir şekilde ortaya konmuş olması gerekir. Bu bağlamda, kar veya maliye paylaşımı amaçlı olduğundan dolayı bir yapının ağ olarak tanımlanabileceği durumlar gibi çeşitli koşullar dikkate alınmalıdır. Bu ayını zamanda yasal denetçiler ve/veya denetim firmaları ortak müşterilere sahip olduğunda da ortaya konulabilir.

(10a) Kendi kendini inceleme ve kendi çıkarının olduğu durumlarda, eğer yasal denetçinin veya denetim firmasının bağımsızlığını korumaya yönelik önlem almak gerekiyorsa, yasal denetçinin veya denetim firmasının müşterilerini denetleme görevinden istifa ve imtina edip etmeyeceği kararı yasal denetçiler veya denetim firması tarafından değil Üye Devlet tarafından verilmelidir. Ancak, bu hüküm Üye Devletlerin genel olarak yasal denetçilerin veya denetim firmalarının denetim müşterilerine denetim dışı hizmet vermesini önlediği bir suruma yol açmamalıdır. Bir yasal denetçinin veya denetim firmasının kendi çıkarları bulunması veya kendi kendini incelemesi durumlarında bağımsızlığının korunması açısından yasal demetimi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinin belirlenmesi için, denetlenen kamu menfaati olan kuruluşun, 2004/39/EC sayılı Direktifin 4(1) maddesi bağlamında düzenlenen bir piyasada işlem görmek üzere devredilebilir hisse senedi çıkarıp çıkarmadığı dikkate alınmalıdır.

(11) Topluluk kanunları tarafından zorunlu kılınan tüm yasal denetimlerde tutarlılığın ve yüksek kalitenin sağlanması oldukça önemlidir. Dolayısıyla, tüm yasal denetimler uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Denetim ile ilgili teknik bir komite veya grup, Komisyona uluslararası demetim standartlarının teknik açıdan sağlamlığının değerlendirilmesinde yardımcı olacak ve aynı zamanda Üye devletlerin kamu gözetim sistemlerini de bu sürece dahil edecektir. Mümkün olan en yüksek uyum derecesini elde etmek için, Üye Devletlerin ulusal ilave denetim prosedürlerini veya gerekliliklerini, sadece yıllık veya konsolide hesapların yasal denetiminin kapsamı ile ilgili belirli ulusal yasal gereklilikler ile ilgili olmaları durumunda zorunlu kılabilmelerine izin verilmelidir; yani bu ilave denetim prosedürleri veya gereklilikleri kabul edilmiş uluslararası denetim standartları arasında bulunmaması gerekir. Üye Devletler bu ilave denetim prosedürlerini, bunlar daha sonra kabul edilen uluslararası denetim standartları kapsamına girinceye kadar yürürlükte tutabilir. Kabul edilen uluslararası denetim standartlarının, uygulanması yasala denetimin kapsamı ile ilgili ulusal gerekliliklerden doğan ulusal bir kanunun ihlaline yol açacak denetim prosedürleri içermesi durumunda, Üye Devletler bu tutarsızlık devam ettiği sürece uluslararası denetim standartlarının uyuşmazlığa yol açan bölümünü kendi prosedürlerine uyarlayabilirler. Üye devletler tarafından bu şekilde yapılacak herhangi bir ilave veya uyarlama, şirketlerin yıllık hesaplarının üst düzeyde güvenilirliğine katkıda bulunmalıdır ve kamu yararına sonuçlar doğurmalıdır. Yani, örneğin Üye Devletler ulusal şirket yönetim kurallarına dayalı olarak denetim kuruluna ilave bir denetçi raporunun veya başka bir raporun sunulmasını zorunlu kılabilir.

(12) Komisyon’un Topluluk içerisinde uygulanacak uluslararası bir denetim standardını kabul edebilmesi için, bu standardın genel olarak ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş olması, açık ve şeffaf bir prosedür yoluyla bütün ilgili tarafların tam katılımı ile geliştirilmiş olması, yıllık hesapların ve konsolide hesapların güvenilirliğine ve kalitesine katkıda bulunacak olması ve Avrupa’nın kamu yararına olumlu sonuçlar doğuracak olması gerekir. Komisyon, kabul sürecinin başlangıcından önce bu koşulların yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için bir incelemenin yapılmasını sağlayacak ve incelemenin ardından sonuçlar hakkında Denetim Düzenleme Komitesinin üyelerine rapor verecektir.

(13) Konsolide hesaplar durumunda, grubun farklı bileşenlerini denetleyen yasal denetçilerin sorumluluklarının açık bir şekilde tanımlanması önemlidir. Bu amaçla, denetim raporu için grup denetçisinin tam sorumluluğu üstlenmesi gerekir.

(14) Aynı muhasebe standartlarını uygulayan şirketler arasındaki uyumun arttırılabilmesi ve denetim fonksiyonuna halkın güvenini arttırmak için, Komisyon, Topluluk düzeyinde uygun bir standart belirlenmediği sürece, onaylanan uluslararası muhasebe standartlarına dayalı olarak hazırlanan yıllık hesapların veya konsolide hesapların denetimi için ortak bir denetim raporu kabul edebilir10.

(15) Yasal denetimler için tutarlı bir yüksek kaliteyi elde edebilmek için, düzenli teftişler iyi bir araçtır. Dolayısıyla, yasal denetçiler ve denetim firmaları, gözden geçirilen yasal denetçilerden ve denetim firmalarından bağımsız olarak düzenlenen bir kalite güvencesi sistemine tabi olmalıdır. 29. Madde hükümlerinin kalite güvencesine uygulanabilmesi için, Üye Devletler eğer bireysel denetçilerin ortak bir kalite güvencesi politikası varsa sadece denetim firmalarının gerekliliklerinin dikkate alınmasını sağlayabilir. Üye Devletler, kalite güvencesi sistemini her bir bireysel denetçi her 6 yılda bir kalite güvencesi incelemesine tabi olacak şekilde düzenleyebilir. Bu bakımdan, kalite güvencesi sisteminin finansmanı gereksiz etkilerden arındırılmalıdır. Komisyon, halkın kalite güvencesi sistemine güveninin ciddi derecede tehlikeye düştüğü durumlarda, kalite güvencesi sisteminin düzenlenmesi ve finansmanı ile ilgili uygulama önlemlerini alma yetkisine sahip olmalıdır.


  1. Soruşturmalar ve uygun yaptırımlar, yetersiz yasal denetim uygulamalarının önlenmesine ve düzeltilmesine katkıda bulunur.

(17) Üye Devletler, ilgili ülke kontrolü bazında yasal denetçiler ve denetim firmaları için etkili bir kamu gözetim sistemi geliştirmelidir. Kamu gözetimine yönelik düzenleyici önlemler, Üye Devletlerin gözetim faaliyetleri arasında Topluluk düzeyinde etkin bir işbirliği sağlamalıdır. Kamu gözetim sistemi, yasal denetim ile ilgili alanlarda bilgi sahibi denetim mesleği dışından kişiler tarafından yönetilmelidir. Ancak Üye Devletler, azınlıkta olmaları kaydıyla denetim mesleği içerisinden kişilerin kamu gözetim sisteminin yönetiminde söz sahibi olmalarına izin verebilir. Bu denetim mesleği dışından olan kişiler, denetim mesleği ile daha önce hiçbir bağlantısı olmayan uzmanlar veya artık meslek faaliyetinde bulunmayan eski denetim mesleği mensupları olabilir. Üye Devletlerin yetkili mercileri, onayladıkları denetçileri veya denetim firmaları üzerindeki gözetim görevlerinin ifası için gerektiğinde işbirliği yapmalıdır. Böyle bir işbirliği, Topluluk bünyesinde yasal denetim için tutarlı bir yüksek kalitenin sağlanmasına ciddi katkılarda bulunabilir. Üye Devletlerin belirledikleri yetkili merciler arasında Avrupa düzeyinde etkili bir işbirliği ve eşgüdümü sağlamak gerekli olmakla birlikte, işbirliğini sağlamak üzere tek kuruluşun belirlenmesi her bir kuruluşun diğer Üye Devlet yetkili mercileri ile doğrudan işbirliği yapmasını engellememelidir.

(17a) Madde 31(3) “Kamu Gözetimi Esasları” ile uyumun sağlanması için, denetim mesleği dışından birinin, ya geçmiş mesleki becerileri ya da 8. Madde’de sıralanan konuların en azından birinde bilgi sahibi olması dolayısıyla yasal denetim ile ilgili alanlarda bilgi sahibi olduğu düşünülmektedir.

(18) Yasal denetçi veya denetim firması, denetlenen şirketin hissedarlarının veya üyelerinin genel kurulu tarafından atanmalıdır. Denetçinin bağımsızlığının korunması açısından, sadece yeterli gerekçelerin olması durumunda ve bu gerekçelerin kamu gözetiminden sorumlu mercie veya mercilere bildirilmesi koşuluyla denetçinin işine son verilebilmelidir.

(19) Kamu menfaati bulunan şirketler daha çok göz önündedir ve ekonomik olarak daha önemlidirler; dolayısıyla bu şirketler için yıllık veya konsolide hesapların yasal denetimi daha sıkı kurallara dayalı olarak gerçekleştirilmelidir.  1. Denetim komiteleri ve etkin iç kontrol sistemi Finansal, operasyonel ve uyum risklerinin en aza indirgenmesine katkıda bulunur ve Finansal raporlamanın kalitesini yükseltir. Üye Devletler, denetim komitelerinin nasıl kurulması ve işlemesi gerektiğini ortaya koyan, yürütme rolü olmayan veya denetleyici direktörlerin rolünün güçlendirilmesi konusundaki Komisyon Tavsiyesini dikkate alabilirler.

(20a) Madde 39’a göre denetim komitesinin görevleri ile ilgili olarak, yasal denetçi veya denetim şirketi hiçbir şekilde bu komiteye tabi değildir.

(20b) Üye Devletler aynı zamanda devredilebilir hisse senetleri düzenlemeye tabi bir piyasa işlem gören ve ortak yatırım girişimlerinde bulunan halka açık şirketleri denetim komitesine sahip olma zorunluluğundan muaf tutabilir. Bu seçenek, ortak yatırım girişiminin amacının varlıkların bir havuzda toplanması olduğu durumlarda bir denetim komitesini görevlendirmenin her zaman uygun olmayacağı dikkate alınarak belirlenmiştir. Bunların finansal raporları ve ilgili riskleri diğer halka açık şirketlerinkinden farklıdır. Ayrıca, UCIT’lar ve bunların yönetim şirketleri sıkı bir şekilde belirlenmiş düzenleyici bir ortamda faaliyet göstermektedir ve emanetçileri tarafından uygulanan kontroller gibi özel yönetişim mekanizmalarına tabidirler. 85/611/EEC sayılı Direktif tarafından uyumlaştırılmayan ancak bu son Direktifte öngörülen eşdeğer koruyucu hükümlere tabi olan bu toplu yatırım girişimleri ile ilgili olarak, Üye Devletlerin bu özel durumda AB tarafından uyumlaştırılmış toplu yatırım girişimleri ile aynı şekilde değerlendirilebilecekleri hükümleri uygulamaya koymalarına izin verilmelidir.

(21) Sermaye piyasaları arasındaki ilişkiler, üçüncü ülkelerden gelen denetçilerin Topluluk sermaye piyasası ile ilgili yaptıkları çalışmalarda yüksek kalitenin sağlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, kalite güvencesi gözden geçirmelerine ve inceleme ve yaptırım sistemlerine tabi olabilmeleri için ilgili denetçilerin tescil edilmeleri gerekir. Karşılıklılık esasına dayalı derogasyonlar, Komisyon’un Üye Devletler ile işbirliği halinde gerçekleştireceği eşdeğerlik testlerine tabi olarak mümkün olmalıdır. Her halükarda, 2004/39/EC sayılı Direktif’in Madde 4(1) hükümleri bağlamında düzenlemeye tabi bir piyasaya devredilebilir hisse senetlerini arz eden bir kuruluş, ya bir Üye Devlette kayıtlı bir denetçi tarafından ya da denetçinin geldiği üçüncü ülkenin yetkili merciinin gözetimine tabi bir denetçi tarafından mutlaka denetlenmelidir. Ancak ikinci durumda, söz konusu üçüncü ülkenin gözetimi, kalite güvencesi sistemleri, ve inceleme ve yaptırım sistemleri alanlarında AB koşulları ile eşdeğer koşulları karşıladığının Komisyon veya bir Üye Devlet tarafından teyit edilmesi ve bu düzenlemenin karşılıklı olması gerekir. Bir üçüncü ülkenin kalite güvencesi sisteminin bir Üye Devlet tarafından eşdeğer olarak değerlendirilmesi, diğer Üye Devletlerin bu ulusal eşdeğerlik değerlendirmesini kabul etmek zorunda olduğu anlamına gelmez ve Komisyonun kararına engel teşkil etmez.


  1. Uluslararası grup denetimlerinin karmaşıklığı, Üye Devletlerin yetkili mercileri ile üçüncü ülkelerin yetkili mercileri arasında iyi bir işbirliği yapılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, Üye Devletler ulusal yetkili merciler yoluyla üçüncü ülkelerin yetkili mercilerinin denetim ile ilgili çalıpşma belgelerine ve diğer belgelerine erişimi sağlamalıdır. İlgili tarafların haklarının korunması ve aynı zamanda bu belgelere erişlimi kolaylaştırmak için, Üye devletlerin, ulusal yetkili mercilerin onayına tabi olarak, üçüncü ülkelerin yetkili mercilerine doğrudan erişim imkanı tanımalıdır. Erişim imkanını verilmesi ile ilgili kriterlerden birisi, Komisyonun hakkında karar vereceği üçüncü ülke yetkili merciinin yeterliliğidir. Üye Devletler bu yeterliliği değerlendirebilir ancak bu değerlendirme Komisyonun kararını etkilemez.

(22a) Madde 34 kapsamında bilgilerin açıklanması, Avrupa Parlamentosu’nun 95/46/EC11 sayılı ve kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması hakkındaki Direktifinde ve Konseyin de 24 Ekim 1995 tarihli kişisel bilgilerin işlenmesi bakımından bireylerin korunması ve bu verilerin hareketi hakkındaki Direktifinde ortaya konulan kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

(23) Bu Direktifin uygulanması için alınması gereken önlemler, Komisyon’a verilen uygulama yetkilerinin kullanılmasına yönelik prosedürleri ortaya koyan 1999/468/EC sayılı ve 1999 tarihli Konsey Kararı’na uygun olarak ve Komisyon’un 5 Şubat 2002 tarihinde Avrupa Parlamentosunda yapmış olduğu finansal hizmetler mevzuatının uygulanması ile ilgili açıklama dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu amaçla, Komisyon’a yardım edecek bir komite oluşturulacaktır.

(24) Bu Direktifin uygulanması i.in alınması gereken önlemler 1999/468/EC sayılı Konsey Kararının Madde 2 hükümleri bağlamında genel kapsamlı önlemler olduğundan dolayı, söz konusu Konsey Kararının 5. Maddesinde belirtilen düzenleyici prosedürler uygulanarak belirlenmelidirler.

(25) Anlaşmanın 5. Maddesinde belirtilen yardımcı olma ve oransallık ilkelerine göre, bu Direktifte tek bir uluslararası denetim standartları kümesinin uygulanmasına, mesleki etik kurallarının tanımlanmasına, eğitim gerekliliklerinin güncellenmesine, Üye Devletlerin yetkili mercileri arasında ve bu yetkili merciler ile üçüncü ülkelerin yetkili mercileri arasında teknik işbirliğinin uygulanmasına yönelik belirtilen önlemler, Topluluk içerisinde yasal denetimin kalitesinin yükseltilmesi ve uyumlaştırılması ile Üye Devletler arasında ve üçüncü ülkeler ile yasal denetime olan güvenin arttırılması amacıyla işbirliğinin sağlanması amaçlarına hizmet etmelidir.

(26) Yasal denetçi veya denetim firması ile denetlenen firma arasındaki ilişkilerin daha fazla şeffaf olmasını sağlamak için, 78/660/EEC ve 83/349/EEC sayılı Direktifler, yıllık hesapların ve konsolide hesapların notlar kısmına denetim ücretinin ve denetim dışı hizmetler için ödenen ücretin yazılmasını zorunlu kılacak şekilde değiştirilmelidir.

(27) 84/253/EEC sayılı Konsey Direktifi değiştirilmelidir çünkü kamu gözetimi, disiplin sistemleri ve kalite güvencesi sistemleri gibi uygun denetim altyapısını sağlayan birçok unsuru içermemektedir ve Üye Devletler ile üçüncü ülkeler arasındaki düzenleyici işbirliği ile ilgili belirli kuralları sağlamamaktadır. Ancak, yasal açıdan belirliliğin sağlanması için, 84/253/EEC sayılı Direktif kapsamında onaylanan yasal denetçilerin ve denetim firmalarının bu Direktif kapsamında onaylanmış sayılacağının belirtilmesi gereklidir.

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK AŞAĞIDAKİ DİREKTİF KABUL EDİLMİŞTİR:


Bölüm I
Konusu ve Tanımlar

Madde 1
Konu

Bu Direktif, yıllık ve konsolide hesapların yasal denetimi ile ilgili kuralları belirler.

Madde 2
Tanımlar

Bu Direktif’in uygulanması bakımından, aşağıdaki terimler karşılarındaki anlama sahip olacaktır:

(1) "Yasal denetim": Topluluk kanunlarının gerektirdiği yıllık hesapların veya konsolide hesapların denetimi;

(2) "Yasal denetçi": Bu Direktif hükümleri uyarınca bir Üye Devlet yetkili mercii tarafından yasal denetimleri gerçekleştirmek için onaylanan bir gerçek kişi;

(3) "Denetim firması": Hukuki statüsü şekli ne olursa olsun bu Direktif hükümleri uyarınca bir Üye Devlet yetkili mercii tarafından yasal denetimleri gerçekleştirmek için onaylanan bir kuruluş;

(4) “Üçüncü ülke denetim kuruluşu”: Hukuki statüsü şekli ne olursa olsun, üçüncü bir ülkede kurulmuş bir şirketin yıllık veya konsolide hesaplarını denetleyen kuruluş;

(5) “Üçüncü ülke denetçisi”: Üçüncü bir ülkede kurulmuş bir şirketin yıllık veya konsolide hesaplarını denetleyen gerçek kişi.

(6) "Grup denetçisi": Konsolide hesapların yasal denetimini gerçekleştiren yasal denetçi(ler) veya denetim firması (firmaları);

(7) "Ağ": Bir yasal denetçinin veya denetim firmasının ait olduğu, kar veya maliyet paylaşımını amaçlayan veya ortak mülkiyet, kontrol ve yönetim, ortak kalite kontrol politikaları ve prosedürleri, ortak bir iş stratejisi, ortak bir marka veya mesleki kaynak kullanımını hedefleyen işbirliği amaçlı geniş yapı;

(8) “Denetim firmasının iştiraki ": Hukuki statüsü ne olursa olsun, ortak mülkiyeti kontrol veya yönetim yoluyla denetim firmasına bağlı olan girişim;

(9) “Denetim raporu": Yasal denetçi veya denetim firması tarafından hazırlanan, 78/660/EEC sayılı Direktifin 51a maddesinden ve 83/349/EEC sayılı Direktifin 37. maddesinde belirtilen rapor;

(10) “Yetkili merciler”: Kanunla belirlenen, yasal denetçilerin ve denetim firmalarının veya bunların belirli unsurlarının düzenlenmesinden ve/veya gözetiminden sorumlu olan yetkili merciler veya organlar; belirli bir maddede "yetkili mercilere" yapıla atıf, o maddede atıfta bulunulan fonksiyonlardan sorumlu yetkili mercie veya organ(lar)a yapılmış sayılır;

(11) "Uluslararası denetim standartları": yasal denetim ile Uluslararası Denetim Standartları (ISA) ve ilgili diğer Bildiriler ve Standartlar;

(12) "Uluslararası muhasebe standartları": Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve ilgili Yorumlar (SIC-IFRIC yorumları), bu standartlarda ve yorumlarda sonradan yapılan değişiklikler ile Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından gelecekte yayınlanacak veya kabul edilecek standartlar ve yorumlar;

(13) "Halka açık kuruluşlar": Bir Üye Devletin kanunlarına tabi olan, devredilebilir hisse senetleri 2004/39/EC12 sayılı Direktifin Madde 4(1) hükümleri bağlamında herhangi bir Üye Devletin düzenlemeye tabi piyasasında işlem gören kuruluşlar, 2000/12/EC13 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin Madde 1(1) hükümleri kapsamındaki kredi kuruluşları ve 1991/674/EEC14 sayılı Konsey Direktifinin 2. Maddesinde tanımlanan sigorta girişimleri. Üye Devletler başka kuruluşları da halka açık kuruluşlar olarak belirleyebilir. Örneğin faaliyetlerinin yapısı, büyüklükleri veya çalışanlarının sayısı bakımından kamu için özel önemli olan kuruluşlar bu kapsamda değerlendirilebilir;

(14) “Kooperatif”: 1435/2003/EC sayılı ve 22 Temmuz 200315 tarihli Konsey Yönetmeliği’nin 1.Maddesinde tanımlanan Avrupa Kooperatif Deneği veya 2000/12/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin Madde 1(1) hükümleri kapsamındaki kredi kuruluşları ve 1991/674/EEC sayılı Konsey Direktifinin 2. Maddesinde tanımlanan sigorta girişimleri gibi yasal denetimi gerektiren başka bir kooperatif;

(15) "Faaliyet göstermeyen denetim meslek mensubu": Kamu gözetim sisteminin yönetiminde rol almadan önceki en az üç yıllık sure boyunca yasal denetim yapmamış, bir denetim firmasında oy hakkına sahip olmamış, bir denetim firmasının yönetim veya denetim organının üyesi olmamış, ve bir denetim firmasında çalışmamış veya başka bir şekilde ilişkili olmamış gerçek kişi.

(16) “Temel denetim ortakları”:    1. Bir denetim firması tarafından belirli bir denetim görevi için denetim firması adına yasal denetimi gerçekleştirmek için atanmış yasal denetçi(ler); veya

    2. Grup denetimi durumunda, grup seviyesinde yasal denetimi gerçekleştirmek için denetim firması tarafından görevlendirilmiş yasal denetçi(ler) ve maddi bağlı kuruluşlar seviyesinde yasal denetimi gerçekleştirmek için görevlendirilmiş yasal denetçi(ler); veya

    3. Denetim raporunu imzalayan yasal denetçi(ler).


Yüklə 174,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə