1.Üçfazalı sistemlər haqqında ümumi məlumatYüklə 1,76 Mb.
səhifə1/30
tarix01.01.2022
ölçüsü1,76 Mb.
#104170
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

1.Üçfazalı sistemlər haqqında ümumi məlumat Дяйишян ъяряйанын цчфазалы системи 1891-ъи илдя рус мц­щян­­ди­си М.О.Доливо-Доброволски тяряфиндян ихтира едилмишдир. О вахт­дан електрик енержисинин верилмяси вя пайланмасы бцтцн дцнйада тят­биг олунур. Бу системин ясас цстцнлцкляри ашаьы­да­кы­лардыр: 1) Üçfazalı generatorun və ya transformatorun faza dolaqları ulduz birləşərsə və neytral xətt mövcud olarsa belə sistemdə iki gərginlik (faza gərginliyi-Uf=220V və xətt gərginliyi-Ux=380V) yaranır. Faza gərginliyindən əsasən işıqlandırmada, xətt gərginliyindən isə güc sistemlərində (elektrik mühərriklərində) istifadə edilir.

2. Üçfazalı cərəyanın enerjisini uzaq məsafəyə ötürdükdə ulduz birləşmiş sistemdən (4 xəttdən) istifadə olunur. Bu halda xətlərin sayı 2 dəfə, onlara sərf olunmuş mis və alüminium naqillərin çəkisi, xətlərdə yaranan gərginlik və güc itkiləri azalır və f.i.ə-lı artır.

3. Eйни цмуми эцъля ишля­йян цч ядяд бирфазалы эе­нераторла мцгайисядя цчфазалы эене­ра­тор daha садя, уъуз вя гяна­ят­ли­дир;

4. Üчфазалы ъяряйанлар системи цч щярякятсиз сарьаъын кю­мя­йи иля фырланан магнит сащяси алмаьа имкан верир ки, бу да цчфазалы мцщяррикин истещсалыны вя ис­тис­ма­рыны асанлашдырыр;

5. Bярабяр йцк­лян­мядя бирфазалы эенератор­дан фяргли олараг, цчфазалы эенератор ин­тигал мцщяррикинин валы цзя­риндя сабит момент йарадыр.

Ейнитезликли, ейни е.щ.г-ли, мцхтялиф башланьыъ фазалы цч дяйи­шян е.щ.г-си системиня цчфазалы систем дейилир.Цчфазалы системин айры-айры дювряляри гысаъа олараг фазалар адланыр.

Цчфазалы електрик дювряси енержи мянбяйиндян (цчфазалы эе­не­ра­тор вя йа трансформатор), бир вя йа цчфазалы ишлядиъидян иба­рят олур. Електрик стансийаларында цчфазалы е.щ.г-си синхрон эене­ра­тор­лардан алыныр.
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2020
2020 -> Kiçik summativ qiymətləndirmə №-1
2020 -> Mövzu müasir təlim formaları,iş üsulları və texnikaları plan: 1
2020 -> Pedaqogikanın ümumi əsasları Plan
2020 -> Dəmiryol nəqliyyatında daşımaların təşkilinin əsasları
2020 -> Uşaq psixologiyası imtahan sualları Uşaq psixologiyası psixologiyanın sahəsi kimi
2020 -> Mühazirələr DƏDƏ qorqud" eposu azərbaycan türklərinin ulu babası oğuz türklərinin yaratdığı "
2020 -> Informatika fənninin predmeti. Informasiya nəzəriyyəsi və informasiya texnologiyaları. Informasiya ölçü vahidləri
2020 -> Kompüter avadanlıqlarının profilaktikası və texniki təmiri
2020 -> Grammar: Write about: “The Reciprocal Pronouns and their teaching methods” – “Qarşılıq əvəzliyi və onun tədrisi metodikası” haqqında yaz
2020 -> Azərbaycan Tarixi XIX xxi əsrin əvvəli

Yüklə 1,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə