2- tarafların Hak ve YükümlülükleriYüklə 59,62 Kb.
tarix09.01.2019
ölçüsü59,62 Kb.
#94520

İş bu reklam sözleşmesi (“Sözleşme”) ......../…....../........... tarihinde ve SAMSUN ’da, şirket merkezi Pazar Mah. Meydan Hamam Geçidi Cumhuriyet İş Merkezi No:27

Kat:3/11 SAMSUN adresinde bulunan MEDYAKENT HANE REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK TANITIM İNŞAAT MİMARLIK DEKORASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (MEDYAKENT) ile

..…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………adresinde faaliyet göstermekte olan

……………………………..………………………..………………………………………………………………………………………………… (“Bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır”) arasında 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshası KİRACI ’ya verilecektir.
1- Sözleşmenin Konusu :

KİRACI tarafından verilen reklam materyallerinin SAMSUN HAFIF RAYLI SISTEM guzergahı ve dahilindeki (Durak,Tren içi ve Dışı vb.) oluşturulan reklam alanlarının MEDYAKENT tarafından kiraya verilmesi iş bu

anlaşmanın konusunu oluşturmaktadır.

.

2- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri :

2.1. Reklam alanlarına asılacak reklam materyallerinin hazırlanması ve temin edilmesi KİRACI’ya aittir.

2.2. Her türlü Belediye rüsüm ve vergileri MEDYAKENT’e aittir.

2.3. Reklam alanlarına reklam materyallerinin takma,indirme,değiştirme vs. her türlü işlem ve

değişikler münhasıran aksi belirtilmedikçe MEDYAKENT’e tarafından yapılır. KİRACI reklam alanlarına hiçbir hal ve şekilde doğrudan fiili mudahalede bulunamaz.


2.4. KİRACI IAA (İnternational Advertising Association), Reklam Özdenetim Kurulu’nca uygulanan veya uygulanacak reklam ahlak ve ilkeleri ile Rekabet yasasına uygunluğu kapsamında kiralamayı kabul ve taahhüt ederler. Kiralayan ürünlerde yer alacak reklam materyal- lerinde yürürlükteki T.C Kanunları, Tüzükleri, Yönetmelikleri, Kanun Hükmünde Kararnameleri ile Belediyeler veya ilgili resmi kurum ve makamlarca belirlenen tüm kısıtlamalara ve yasaklara uymayı yine tüm bu mevzuata aykırı suç sayılan veya içinde suç unsuru bulunan veya genel ahlak ve adaba aykırı reklam vermemeyi bu tür reklam yapmaktan doğacak her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğu mahkemelerce hükmedilecek her türlü maddi ve manevi tazminatı ödemeyi ve ayrıca MEDYAKENT ’in bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
2.5. İşbu sözleşmenin tarafları,diğer tarafın yazılı izni olmaksızın hakkında bildiği yada çalışmaları sırasında öğrendiği diğer tarafın veya yan kuruluşların veya bunların sahip ve yöneticilerinin işleri, hesapları, mali durumları, mesleki sırları, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatine ilişkin herhangi bir bilgiyi üçüncü kişiye açıklamamayı ve açıklanmasına olanak tanımamayı, bunları bizzat dahi kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

2.6. Belediye,Samulaş,Karayolları veya diğer kamu kuruluşları ve üçünçü kişiler tarafından reklam asılacak ürünlerden bazılarının bulunduğu yerden kaldırılması,taşınması veya herhangi bir şekilde amacına uygun kullanılmayacak hale getirilmesi halinde KİRACI, aynı reklamın kalan müddeti kadar süre için MEDYAKENT tarafından benzer başka Ürünlere asılmasını kabul eder.


2.7. MEDYAKENT, gerektiğinde yayın bedel ve koşullarını değiştirebilir, fakat önceden sözleşme yapmış KİRACIlar bu değişikliklerden etkilenmez.
2.8. MEDYAKENT etik açıdan (yaş, ırk, cinsiyet, ulus, din ve fiziksel ya da zihinsel engellilik açısından Hiçbir yalan yanlış, aşağılayıcılık, küçük düşürücü ve yasa dışı tanım ya da yorum ) uygun görmediği reklam görsellerini yayınlamama hakkına sahiptir.
2.9. MEDYAKENT T.C yasalarına göre suç sayılan,haklarında dava açılan veya genel ahlak ve adaba aykırı reklam materyallerini, KİRACI ya haber vermek şartıyla kampanya müddetinin hitamını beklemeksizin ve hiçbir ücret iadesi ile tazminat ödemeksizin kaldırılabilir.
2.10. İşbu sözleşmenin düzenlenmesinden ve uygulanmasından ötürü yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri gereğince tahakkuk edebi- lecek her türlü vergi,harç,fon ve sair yasal mali yükümlül- ükler ve bunlara ilişkin zam,ceza ve ilaveler KİRACI’ya aittir.
3- Mali Yükümlülükler :

3.1. İşbu sözleşme gereği 15 gün öncesinden yazılı olarak bildirilmeyen iptallerde kampanya tutarının

%50si peşin olarak tahsil edilir.
3.2. KİRACI sözleşme süresi sona ermeden reklam yayınını durdurmak isterse, ek-1 sözleşmede yazan kalan bedeli MEDYAKENT’ e ödemekle yükümlüdür.
3.2. İşbu sözleşmede belirtilmiş ödeme takviminde yazılı taksitlerden biri vadesinde ödenmediği takdirde tüm bedel yasal faizleriyle tahsil edilir.

3.3. KİRACI ya ait reklam görsellerinin yayınlanacağı tarih aralıkları, yerleri,süresi, fiyatları ve ödeme şekli bu sözleşmenin ön kısmında bulunan Yayın Formunda belirtilmiştir.


3.4. Fatura; bu belgenin dışında olup, ödeme tarihinde ödenen meblağ tutarında düzenlenerek, KİRACI ya gönderilir.
3.5. MEDYAKENT, reklam yayınların kendi kusuru olacak biçimde gecikmesi halinde (bu kusurların 5 iş günü içerisinde düzeltilememesi durumunda), geciken süre için önceden tahsil edilmiş ücret varsa iade etmeyi taahhüt eder.

Ancak, Force Major (Zorunlu Haller); Halk ayaklanmaları, Doğal Afetler, Yıldırım düşmesi, Cihazın bağlı bulunduğu Şehir veya bölgede Elektrik ile ilgili aksaklıklar meydana getirebilecek olan kurumların (şebeke, yol, kaldırım, doğalgaz hattı, Telekom, su vb gibi kanal çalışması, vs.), Terör, Sıkıyönetim, Yerel ve Bölgesel yönetimlerin belir- leyici bir sebeple geçici olarak yayın durdurması vb. gibi durumlar bu maddeyi geçersiz kılar.


4- Sözleşme’nin Sona Ermesi:

4.1. MEDYAKENT, bu Sözleşme’nin çeşitli hükümlerinde belirtilen haller ile FİRMA ’nın mali yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmemesi hallerinde, Sözleşme’yi hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın her zaman tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu durumda FİRMA hiçbir hak ve tazminat talebinde bulu- namaz.

4.2. İşbu sözleşmede MEDYAKENT’ e tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olması bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanamaz.
5- Uyuşmazlıkların Çözümü:

5.1 Sözleşme’den kaynaklanan her türlü ihtilafta Samsun

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.2 İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda MEDYAKENT tarafından tutulan defter, kayıt ve belgelerin, bilgisayar kayıtları ile faks kâğıtlarının kesin ve HUMK.287.maddesi anlamında münhasır delil oluşturacağını, bu kayıtlara itiraz edilmeyeceğini taraflar kabul ve beyan ederler.


6- Tebligatlar:

Taraflar işbu sözleşme’de beyan ettikleri ikametgâhlarının tebligat adresi olduğunu, meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirmedikleri takdirde bu adreslere yapılacak olan her türlü yazışma ve tebligatın kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ederler ve usulüne uygun olarak yapılmış bir tebligatın yasal sonuçlarını doğuracaktır.


7- Devir Yasağı:

KİRACI, MEDYAKENT ’in önceden yazılı iznini almaksızın bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini gerçek veya tüzel üçüncü bir şâhısa devredemeyecek, bir başka gerçek ve tüzel üçüncü bir şâhısa herhangi bir sebeple bu sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına ortak edemeyecek ve MEDYAKENT’ deki hak ve alacaklarını başkasına devir ve temlik edemeyecek- tir.


8- Mücbir Sebep:

Tarafların her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durdura- cak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller işbu sözleşme konusu edim- lerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Taraflar için mücbir sebep sayılır.

Bu gibi durumlar karşısında Taraflar sorumlu olmayacaktır. Taraflar mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Bu halin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde sözleşme 3 aylık sürenin sonunda kendiliğinden sona erecektir.

İş bu sözleşme 9 Maddeden ibarettir.


Ekler:

Ek-1 Reklam Yayın Formu

Ek-2 Şirket İmza Sirküleri(Şirketler için) / İmza

Beyannamesi(Şahıslar için)

Ek-3 Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi

Hizmeti Alan;


Ad, Soyad :

Tarih :

Kaşe ve İmza :

Medyakent / Hizmet Yetkilisi;


Ad, Soyad :

Tarih :

Kaşe ve İmza :

Ordino

TARİH:……………………….…FORM No:MDK-55…………….…...

FİRMA/ KİŞİ ADI:………………………………………………………

ADRES:………………………………………………………………….

YETKİLİ KİŞİ ADI:…………………………………………………….E-Mail:…………

TELEFON:

Fax:


GSM:

VERGİ DAİRESİ:V.No:GÖRSEL/YAYIN TÜRÜ

ADET

HAFTA/AY

TOPLAM ADET

Birim Fiyatı

TUTAR

CLP (RAKET)
MAXİBOARD
MINIBOARD
INSERT
...
...TUTARI:
KDV:
G. TOPLAM:


Rezervasyon Tarihleri


TARİH

DURAK-TREN İSİMLERİ-ADET

TOPLAM
Ödeme Planı ve Şekli


TARİH

ÖDEMELER

NAKİT/ÇEK/BANKA HAVALESİ/KREDİ/KARTI

TOPLAM

Kataloq: upload -> files

Yüklə 59,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə