8-sinf geografiyasi SanaYüklə 24,11 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü24,11 Kb.
#11235

8
Mazkur xujjatni to’liq holda olish uchun +998902295952 telefon raqamiga qo’ng’iroq qiling va arzon narx evaziga unga ega bo’ling!

Xujjatni e-mailingizga yoki telegram orqali olishingiz mumkin.

P.S. Sizning to’lovingiz

www.entt.uz loyihasi rivoji uchun sarflanadi.
Narxi: 10000 sum

-sinf geografiyasi Sana ____________


Mavzu: Kirish

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad: Darsda asosan O’zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasini bihishning amaliy hamda nazariy ahamiyati tushuntiriladi. O’quvchiharda o’z Vatanining iqtisodiy va ijtimoi y geograflyasini o’rganishga havas uyg’ otihadi.

Tarbiyaviy maqsad: O`quvchilarga iqtisodiy tarbiya berish, Vatanimizga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

Dars turi: Ta’lim beruvchi, interfaol.

Dars o`tish metodi: Aqliy hujum, aralash, interfaol.

Dars jihozi: Globus, dunyo siyosiy kartasi,O`zbekiston siyosiy kartasi, 8-sinf darsligi, atlasi, yozuvsiz xaritasi, jadvallar, tarqatma materiallar,

Texnik jixozlar:Kompyuter, multimedia, slaydlar.

I. Tashkiliy qism. 1.O`qituvchining kirish so`zi. Davomatni aniqlash. O`quvchilarni darsga hozirlash

II. O`tgan mavzuni so`rab baholash. 3.Biz bilgan bilimlar.

III. Yangi mavzu bayoni. O‘zbekiston iqtisodiy va ljtimoiy geograflyasi nimani o ‘rgatadi? Siz endi oLdingi sinflarda olgan bi1imLaringiz asosida mamlakatirniz, Yer yuzidagi istagan joyning tabiati, boylikiari va u yerdagi odamLarning yashash sharoitlari haqida boshqalarga ham ma’urnot hera olasiz. Biroq yana shunday bilimlar borki, uami egallamay turib nafaqat ertangi kunni, balki kundalik hayotni ham tushuna &lmaymiz. Bu bilimlar kishilar faoliyati, hayot tarzi va ishlab chiqarishning hududiy farqanishi kabi insoniyat, jamiyat hayoti bilan bevosita bog’liqdir. Ana shu bilimlarni o’rgatadigan fan iqtisodiy va jtinioiy geografiya deb yuritiladi. U aholi faoliyatining hududiy tashkil etilishi bi1ai bog’liq iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni muayyan mamlakat bo’yicha ham, butunjahon miqyosida ham o’rganadi va o’rgatadi. Bu o’quv yilidajonajon Vatanirniz — O’zbekistonfling iqtisodiy va Utiinoiy geograflyasini o’rganarniz. 9-sinfda esa >ni o ‘rganasiz.

Darhaqiqat, zavod, fabrika, firma, shifo maskani, ilmiy muassasa yoki maishiy xizmat korxonalari puxta o’ylanmasdan duch kelgan joyda barpo qilinsa, kishilarni sarsongarchilikka, mehnat va rnablag’ni behuda sarflashga majbur qiladi. Oxir-oqibatda bu ijtimoiy rnehnat unumdorligining o’sishiga salbiy ta’sir etadi.

Daflaringizga yozib oling.’

Ijtimoiy mehnat unumdorligi — moddiy ishlab chiqarishda band bo’lgan har bir ishlovchi hisobiga hosil qilingan milliy daromad miqdori.IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: 8. “Aplikatsiya” usuli. (7 daqiqa)

V. O`quvchilarni baholash va uyga vazifa.Mavzuni o`qish , xarita bilan ishlash

8-sinf geografiyasi Sana ____________

Mavzu: O`zbekistonning geografik o`rni

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad: O’zbekistonning iqtisodiy geograffik o’rni va ma’muriy tuzilishini o’rganishda O’zbekiston tarixidan o’rganilgan bilimlarga, xaritalar va atlas xaritalari bilan ishlash, xususan, tabiiy geografiya kursiaridan orttirilgan malakalarga tayaniladi va o`quvchilarga o`rgatiladi.

Tarbiyaviy maqsad: O`quvchilarga iqtisodiy tarbiya berish, Vatanimizga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

Dars turi: Ta’lim beruvchi, interfaol.

Dars o`tish metodi: Aqliy hujum, aralash, interfaol.

Dars jihozi: Globus, dunyo siyosiy kartasi,O`zbekiston siyosiy kartasi, 8-sinf darsligi, atlasi, yozuvsiz xaritasi, jadvallar, tarqatma materiallar,

Texnik jixozlar:Kompyuter, multimedia, slaydlar.

I. Tashkiliy qism. 1.O`qituvchining kirish so`zi. Davomatni aniqlash. O`quvchilarni darsga hozirlash

II. O`tgan mavzuni so`rab baholash. 3.Biz bilgan bilimlar.

III. Yangi mavzu bayoni :Geografik shahar, tuman, mahalla Va hatto hovlining o’ziga xosliklaridan bin ularning Yer yuzasidagi betakror o’midir. Uni fariimizda geografik o’rin deb atashadi.

Geografik o’rin mohiyatan tabiiy geografik o ‘nfl, iqtisodiygeografik o ‘nil, va siyosiy geografik o ‘nfl tarzida guruhianadi.

Daftaningizga yozib oling!

Tablly geografik o’rin, asosan, okean, tog’, cho’1 singari ulkan tabiiy obyektlarga nisbatan joylashgan o ‘miga ko ‘ra belgilansa, iqtisodiy geognafik o ‘nfl jahonning erkin iqtisodiy mintaqalani, jahon savdo yo’ han, yirik savdo-sanoat markaziari, tabiiy boylikiar kabi obyektlardan foydalanish imkoniyatlari bilan belgilanadi. Siyosiy geografik o ‘nil, esa muayyan davrda alohida daviatning boshqa daviatharga nisbatanjoylashuvi, harbiy mojarolar ro’y berayotgan yoki ro’y berishi mumkin bo’hgan hudud va daviatlarga nisbatan qanchalik aloqadorligiga ko’ra baholanadi.

Har qanday obyekt muayyan obyektlar bilan o’zaro bog’liq bo’ladi. Ana shu bog’liqlik ko’lamiga muvofiq geografik o’rin mikro, mezo, makro miqyosda namoyon bo’Ladi. Endi Vatanimiz O’zbekistonning geografik o’rnidagi o’ziga xos jihatlar, uni belgilovchi omillarni ko ‘rib chiqaylik. Tabiiygeograjik o ‘nfl. O’zbekistonda yihiing ko’proq qismida issiq va ochiq havoli iqlirn hukrnron ho ‘Ladi. E ‘tibor bergan ho ‘lsangiz, 0’ zbekiston Respublikasining Daviat madhiyasi ham deya boshlangan. Bulutsiz kunarning ko’pligi astronomik tadqiqotlarda ham qo’1 keladi. Darhaqiqat, Abu Rayhon Beruniy, Ahrnad al-Farg’oniy, Mirzo Ulug’bekdek koinot tadqiqotchllari bizning yurtdan chiqqani bejiz ernas. Yuqoridagidek xususiyatlar ziroatchil ikda, maishiy hayotda sarf-xaraj atlarni, mehnatni tejashga imkori beradi. Xullas, iqtisodiyot va kishilar turmush tarzining o’ziga xosligida tabiiy sharoit muhirn omildir

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: 8. “Aplikatsiya” usuli. (7 daqiqa)

V. O`quvchilarni baholash va uyga vazifa.Mavzuni o`qish , xarita bilan ishlash

8-sinf geografiyasi Sana ____________

Mavzu: O`zbekistonning tabiiy sharoiti va tabiiy resurslari

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad: O`quvchilarga O`zbekistonni tabiiy sharoiti va tabiiy boyliklarining farqini, tabiiy resurslarining turlari haqida ma`lumot berish

Tarbiyaviy maqsad: O`quvchilarga iqtisodiy geografik tarbiya berish, Vatanimizga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

Dars turi: Ta’lim beruvchi, interfaol.

Dars o`tish metodi: Aqliy hujum, aralash, interfaol.

Dars jihozi: Globus, dunyo siyosiy kartasi,O`zbekiston siyosiy kartasi, 8-sinf darsligi, atlasi, yozuvsiz xaritasi, jadvallar, tarqatma materiallar,

Texnik jixozlar:Kompyuter, multimedia, slaydlar.

I. Tashkiliy qism. 1.O`qituvchining kirish so`zi. Davomatni aniqlash. O`quvchilarni darsga hozirlash

II. O`tgan mavzuni so`rab baholash. 3.Biz bilgan bilimlar.

III. Yangi mavzu bayoni :

QuIlay tabiiy sharo it isifiab chiqarish samaradorligining muhim tabiiy omilidir. U, ayniqsa, qishloq xo’jaligi, foydali qazilmalar qazib chiqarish va transport harakatida yaqqol bilinadi. Tog’ relyefi, sho’rxoklar, cho’llar, taqirlar, jarlikiar hududni xo’jalik jihatdan o’zilashtirishni qiyinlashtiradi.

Qurg’oqchil yillarda daryo suviari kamayib, ekinlami suv bilan ta’minlash og’ir kechadi. Fan-texnika yuksala borgani sari ishlab chiqarishning tabiatga bog’liqligi kamayib, ayni vaqtda uning tabiatga ta’siri kuchayadi. Natijada tabiatni muhofaza qilish, uning boylikiaridan oqilona foydalanish va ulami tikiash muhim vazifaga aylandi.Tabiiy boylikiar tabiiy sharoitdan farq qilib, ishlab chiqarishga bevosita aloqador, ya’ni uning xomashyo hamda energetika bazasini tashki.l etadi.

Mineral boyliklardan og’ir sanoatda, suv boylikiaridan sanoat, qishloq xo’jaligi va maishiy ehtiyojlarda, yer (tuproq) unumdorligidan qishloq xo ‘j aligida foydalaniladi. Shuningdek, o ‘simlik va hayvonot dunyosi (baliq, yovvoyi hayvonlar) boylikiaridan ham foydalaniladi. Biz kattagina hududga va bitmas-tuganmas quyosh energiyasi boyliklariga egamiz. Tugamaydigan tabiat boylikiaridan foydalanish imkoniyatlari deyarli cheksizdir(2-rasm), Lekinbu imkoniyatlardantexnikaning hozirgi taraqqiyoti daraj asida juda oz foydalanilmoqda.

Ammo mamlakat iqtisodiyotining xornashyoga va yoqilg’ iga bo’lgan ehtiyoji to’xtovsiz oshib bormoqda. Ko’pgina korxonalar liar yili eng katta shaharlar aholisi iste’mol qiladigan suvdan ko ‘proq suvni <> qo ‘ ymoqda. Qishloq xo ‘j aligi ham ko’p suv talab. Ayrim sanoat rayonlari, Toshkent, Farg’ona, Navoiy kabi shaharlar hududida hosil bo’layotgan tabiiy kisLorod ular ehtiyoj mi qondira oLmayotir. Holbuki, kisLorod rnanbayi bo’lgan o’sirnliklar o’nLab yillarda tikianadi. Tuproq boylikiari esa undan ham sekin tikianadi. Insonning tabiatga ta’siri ortishi bilan ekologik muammolar yuzaga kelrnoqda.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: 8. “Aplikatsiya” usuli. (7 daqiqa)

V. O`quvchilarni baholash va uyga vazifa.Mavzuni o`qish , xarita bilan ishlash

8-sinf geografiyasi Sana ____________

Mavzu: Tabiiy sharoit, va tabiiy resurslarning milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad: O`quvchilarga O`zbekistonning yer va suv boyliklari, ularning xo`jalikni rivojlantirishdagi ahamiyati, yirik foydali qazilma konlari haqida tushuncha berish

Tarbiyaviy maqsad: O`quvchilarga iqtisodiy geografik tarbiya berish, Vatanimizga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

Dars turi: Ta’lim beruvchi, interfaol.

Dars o`tish metodi: Aqliy hujum, aralash, interfaol.

Dars jihozi: Globus, dunyo siyosiy kartasi,O`zbekiston siyosiy kartasi, 8-sinf darsligi, atlasi, yozuvsiz xaritasi, jadvallar, tarqatma materiallar,

Texnik jixozlar:Kompyuter, multimedia, slaydlar.

I. Tashkiliy qism. 1.O`qituvchining kirish so`zi. Davomatni aniqlash. O`quvchilarni darsga hozirlash

II. O`tgan mavzuni so`rab baholash. 3.Biz bilgan bilimlar.

III. Yangi mavzu bayoni : Mamakatimiz hududini tabiiy sharoiti va xo’jalikdagi ahamiyatiga ko’ra cho’1, adir, tog’, yay1ovarga bo’lish murnkin.

Dengiz sathidan 400 metr balandlikkacha ho’ lganj oylar cho’! inilitaqasi hisobLanadi. Bu yerlardan yaylov chorvachiligida foydalaniladi, ammo cho’lning ozuqa boyligi juda kam. Bitta qo’y uchun 2—3 gektar o’tloq talab etiladi. Shu hisobdan O’zbekiston cho’llarida 10 mm boshgacha qorako’1 qo’y boqsa bo’ladi. Cho’1 yaylovlarini yaxshilash va kengaytirish hisobiga qorako’1 qo ‘ylarining sonini 11—12 mm boshga yetkazish mumkin.

Cho`llarning samarasi har gektar hisobida obikor yerlardagidan 100 marta karn. Biroq cho’llarda neff, gaz, ozokerit, oltingugurt, oltin kabi ma’danlarning sanoatbop zaxiralari aniqiangan. Gaz zaxirasi 2 trillion kub rnetrdan oshadi. Zarafshon etagidagi Dengizko’lda kaiiy tuziarining yirik zaxiralari mavjud. Suiton Uvays tog’larida, Surxondaryo vohasida va Qiziiqurnda fosforit konlari bor. Oltingugurt, natriy va magniy tuz koniari kimyo sanoatining muhim xornashyosidir. Shag’ai, qurn singari binokorlik xornashyosi ham juda ko’p uchraydi.

Dengiz sathidan 400 1200 metrgacha baland bo’lgan qismi adir militaqasini tashkil etadi. Adir iqlimi cho’1 iqlimidan mo’tadilroq bo’ladi. O’sirnlik turi ko’p va zich. Tuprog’i chirindiga boy. Bu yerlardan, asosan, obikor, dengiz sathidan 1000 rnetrdan baland yerlarda, lalmikor dehqonchilik yuritiladi. Adirlar dehqonchilik uchun eng qulay joy bo’lganidan odamlar qadimdan shu yerlarda qishloq xo’jaligi bilan shug’ullanaverib uning yer yuzasini ham, o’simlik va hayvonot olamini ham o ‘ zgartirib yubordi.Tog’ inintaqasi adirdan baland joylarga to’g’ri keladi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: 8. “Aplikatsiya” usuli. (7 daqiqa)

V. O`quvchilarni baholash va uyga vazifa.Mavzuni o`qish , xarita bilan ishlash


Yüklə 24,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə