Acord-cadruYüklə 50,11 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü50,11 Kb.
#18580

COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” S. A.

Furnizare anvelope

CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE FURNIZARE

Încheiat în baza prevederilor art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:
 1. Părţile contractante:

COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, telefon:0372.137.300, 0372.137.406, fax;0372.137.205, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/9689/1999, cod înregistrare fiscală RO 12397185, capital social subscris şi vărsat 42.611.725 Lei, având contul IBAN RO55 CECE B504 01RO N071 4245; deschis la CEC Bank – Agenţia Lipscani, reprezentată prin Dl. Sebastian-Iacob Moga, în calitate de Director General, denumită în continuare ACHIZITOR, pe de o parte,
şi
S.C. ........................ S.R.L. cu sediul în ........................................., cod fiscal ....................., număr de ordine de la Registrul Comerţului ........................, cont bancar ................................., deschis la ........................, reprezentată de .........................., în calitate de ..........................., numită în continuare FURNIZOR, pe de alta parte.
2. Definiţii

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract si toate anexele sale, contract cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ;

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c)preţuri ale contractului – preţuri unitare/anvelopa definite la art. 4.2., conform ofertă şi plătibile furnizorului de către achizitor în baza contractului;

d)valoarea totală a contractului - preţul total maxim plătibil Furnizorului de către Achizitor, în baza preţurilor unitare, conform art. 4.3.;

e) forţă majoră – eveniment definit de prevederile art. 1351 alin (2) din Codul Civil republicat (Legea nr. 287/2009), respectiv acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.

f) caz fortuit - eveniment definit de prevederile art. 1351 alin (3) din Codul Civil republicat (Legea nr. 287/2009), respectiv acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să raspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Orice cauze exoneratoare de răspundere, aşa cum sunt prevăzute acestea în Codul Civil republicat (Legea nr. 287/2009) vor fi constatate şi avizate de o autoritate competentă, potrivit prevederilor legale. Nu sunt considerate situaţii de forţă majoră evenimente asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare

 1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că anumite elemente ale ofertei sunt inferioare sau nu corespund cerințelor tehnice din caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.


Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. Obiectul contractului îl constituie furnizarea de anvelope, în conformitate cu oferta furnizorului, a caietului de sarcini, în perioada convenită la cap. 5., din prezentul contract şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Preţurile unitare pentru îndeplinirea contractului, plătibile Furnizorului de către Achizitor, sunt ferme, nenegociabile şi neidexabile pe tot parcursul valabilităţii contractului, sunt cele prevăzute în oferta Furnizorului, în concordanţă cu produsele prevăzute la art. 4.1., după cum urmează:

4.2.1. Preţ unitar per anvelopa 255/55/R18 104H allseason, plătibil Furnizorului de către Achizitor în baza contractului, este de ....... lei (fără TVA);

4.2.2. Preţ unitar per anvelopa 195/65 R15 91H vara, plătibil Furnizorului de către Achizitor în baza contractului, este de ....... lei (fără TVA);

4.2.3. Preţ unitar per anvelopa 195/65 R15 91H iarna, plătibil Furnizorului de către Achizitor în baza contractului, este de ....... lei (fără TVA);

4.2.4. Preţ unitar per anvelopa 195/65 R15 91H allseason, plătibil Furnizorului de către Achizitor în baza contractului, este de ....... lei (fără TVA);

4.2.5. Preţ unitar per anvelopa 185/65 R14 86T vara, plătibil Furnizorului de către Achizitor în baza contractului, este de ....... lei (fără TVA);

4.2.6. Preţ unitar per anvelopa 185/65 R14 86T iarna, plătibil Furnizorului de către Achizitor în baza contractului, este de ....... lei (fără TVA);

4.2.7. Preţ unitar per anvelopa 185/65 R14 86T allseason, plătibil Furnizorului de către Achizitor în baza contractului, este de ....... lei (fără TVA);

4.2.8. Preţ unitar per anvelopa 205/65 R16C 107/105T vara, plătibil Furnizorului de către Achizitor în baza contractului, este de ....... lei (fără TVA);

4.2.9. Preţ unitar per anvelopa 205/65 R16C 107/105T iarna, plătibil Furnizorului de către Achizitor în baza contractului, este de ....... lei (fără TVA);

4.2.10. Preţ unitar per anvelopa 215/70 R15 109/107S 101TL vara, plătibil Furnizorului de către Achizitor în baza contractului, este de ....... lei (fără TVA);

4.2.11. Preţ unitar per anvelopa 215/70 R15 109/107S 101TL iarna, plătibil Furnizorului de către Achizitor în baza contractului, este de ....... lei (fără TVA);

4.2.12. Preţ unitar per anvelopa 175/65 R14 88T allseason, plătibil Furnizorului de către Achizitor în baza contractului, este de ....... lei (fără TVA);

4.3. Valoarea totală a contractului pentru produsele prevăzute la art. 4.1. este de .............. lei (fără TVA), conform ofertei Furnizorului.

4.4. Valoarea totală a contractului cuprinde toate si orice costuri implicate pentru furnizarea produselor, precum si orice alte conditii financiare si comerciale legate de aceasta.
5. Durata contractului:

5.1. Prezentul contract, semnat de ambele părţi este valabil 60 de zile si intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.

5.2. Încetarea contractului indiferent de cauze nu exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.
6. Documentele contractului

6.1.Conform art.147, alin.(1) din H.G.nr.395/2016 următoarele anexe devin parte integrantă din prezentul contract:

 1. oferta furnizorului;

 2. caietul de sarcini;

 3. procese verbale de receptie calitativa si cantitativa semnate fără obiecțiuni;

 4. certificate de calitate si conformitate ale produselor;

 5. acte adiţionale, dacă părţile vor semna astfel de documente;

 6. facturi;

g) alte documente.
7. Obligaţiile furnizorului:

7.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele prevazute la art.4.1. in termen de 7 (sapte) zile de la data primirii comenzii achizitorului;

7.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la depozitul Achizitorului, situat in str. Reinvierii nr. 2B, sector 2, Bucuresti;

7.3. Produsele livrate vor fi noi si vor purta eticheta cu indicatorii de performanta, conform reglementarilor UE. Anvelopele de iarna si cele allseason vor purta marcajul M + S;

7.4. Produsele vor respecta indicatorii de performanta (aderenta pe carosabil umed si eficienta consum combustibil) si DOT (data fabricatiei) precizate in caietul de sarcini, in conformitate cu oferta Furnizorului;

7.5. Furnizorul isi va desemna un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicarile ulterioare cu Achizitorul.


 1. Obligaţiile achizitorului:

8.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate;

8.2. Achizitorul se obligă să achite facturile emise de furnizor în condiţiile şi termenul prevăzut la art. 9.2. din prezentul contract;

8.4. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii, necesare pentru îndeplinirea contractului;

8.5. Achizitorul isi va desemna un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicarile ulterioare cu Furnizorul.


 1. Modalităţi de plată:

9.1. Achizitorul nu acordă avans.

9.2. Plata datorată de Achizitor pentru furnizarea produselor prevazute la art. 4.1. se va efectua dupa livrarea efectiva si receptionarea acestora de catre Achizitor. Plata se va efectua în lei, prin ordin de plată în contul Furnizorului, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la primirea facturilor si insotite obligatoriu de documentele de verificare a furnizarii, respectiv: procese verbale de receptie cantitativa si calitativa semnate fără obiecțiuni, a produselor prevazute la art. 4.1. si certificate de calitate si conformitate.


 1. Verificarea si receptia:

10.1. Verificare si receptia va fi efectuata de catre persoane din partea Furnizorului si persoane din partea Achizitorului. Partile se obliga sa efectueze impreuna verificarea/receptia produselor furnizate si sa finalizeze aceasta operatiune ori de cate ori se impune prin incheierea proceselor verbale;

10.2. În cazul în care, în urma verificărilor Achiztorului, se constată ca mai mult de 10% din produsele livrate prezinta neconformitati, atunci persoana(ele) din partea Achizitorului va/vor cere Furnizorului retragerea integrala a produselor comandate;

10.3. Pentru orice remedieri, persoana/persoanele din partea Achizitorului poate/pot acorda un termen de maxim 3 zile
Clauze specifice

 1. Perioada de garantie acordata produselor:

11.1. Furnizorul acorda o perioada de garantie de 24 de luni pentru produsele livrate prevazute la art. 4.1. din prezentul contract, perioada ce incepe de la data incheierii procesului verbal de receptie fara obiectiuni;

11.2. Furnizoul garanteaza Achizitorului buna calitate a produselor livrate;

11.3 Furnizorul raspunde, potrivit obligatiilor ce ii revin, pentru viciile ascunse ale produselor pe toata perioada de garantie a acestora.
12. Penalităţi şi daune interese:

12.1. În cazul în care Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligatiile asumate prin prezentul contract, in mod culpabil, acesta este obligat la plata penalitatilor in cuantum de 0,1% fara TVA pe zi de intarziere din valoarea totala a comenzii nelivrate sau livrate cu intarziere, incepand cu prima zi lucratoare dupa data scadentei, pana la data livrarii efective a produselor comandate, inclusiv;
12.2. În cazul în care Achizitorul nu plăteşte factura în termenul prevăzut la art. 9, acesta este obligat la plata dobânzii penalizatoare în cuantum de 0,04% pe zi de întârziere din suma datorată, începând cu prima zi lucrătoare după data termenului scadent, până la data efectuării plăţii, inclusiv.

12.3. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părţi, pe lângă penalităţi/dobanzi penalizatoare, şi sume de bani cu titlu de daune-interese prejudiciului cauzat celeilalte părţi.
13.Caracterul confidenţial al contractului:

13.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul său orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces, în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

13.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


14. Încetarea contractului

  1. La expirarea perioadei de valabilitate, în condiţiile îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale de către ambele părţi;

14.2. Prin acordul de voinţă al părţilor;

  1. Prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către cealaltă parte cu notificare prealabilă de 30 zile.

14.4. Prin denunţarea unilaterală făcută de Achizitor înainte de împlinirea termenului, cu un preaviz de 30 de zile;
15. Cesiunea:

15.1. Părţilor contractante le este permisă doar cesionarea creanţelor (drepturilor) născute din acest contract, cesiune care însă nu afectează obligaţiile născute din contractul respectiv şi care vor rămâne în sarcina părţilor, aşa cum au fost stipulate şi asumate iniţial. Cesionarea creanţelor (drepturilor) născute din acest contract se va face doar cu acordul Achizitorului.

15.2. Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.


 1. Forţa majoră:

16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

16.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

16.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare.

16.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără că vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune interese.

16.7. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele de mai sus prevăzute începerii şi încetării cazului de forţa majoră, precum şi la comunicarea actelor doveditoare, partea care invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi.


17. Soluţionarea litigiilor

17.1. În cazul unor eventuale litigii, părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere între părţi.

17.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de instanţa competentă, din punct de vedere material, de la sediul Achizitorului.
18. Comunicări

18.1.(1) Comunicările/colaborarea între părţile implicate în derularea prezentului contract se vor face în conformitate cu prevederile contractuale şi a tuturor uzanţelor în materie.

(2) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, prin poştă sau direct la sediul principal al Achizitorului, respectiv Furnizorului, ori la adresele indicate de aceştia.

(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

18.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

18.3. Orice schimbare de adresă şi/sau de date de contact va fi comunicată celeilalte părţi.

18.4. Atunci când unei părţi i se emite o autorizaţie/aprobare, un aviz, certificat, etc. aceasta va transmite o copie şi celeilalte părţi.

18.5. Orice modificare a prezentului contract ce nu contravine legislaţiei în materia achiziţiilor publice, se poate face numai în formă scrisă prin act adiţional semnat de ambele părţi.
19. Legea aplicabilă contractului

Prevederile contractului se supun legislaţiei şi reglementarilor în vigoare în România.Părţile au înţeles să încheie astăzi ______________ prezentul contract în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doua) exemplare pentru Achizitor şi 1 (un) exemplar pentru Furnizor.


ACHIZITOR,


FURNIZOR,Yüklə 50,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə