Bilant 2015-JmYüklə 277,2 Kb.
səhifə1/4
tarix12.11.2017
ölçüsü277,2 Kb.
  1   2   3   4


JUDECĂTORIA MARGHITA

RAPORT


PRIVIND ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI MARGHITA

ANUL 2015

INTRODUCERE – SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015
Judecătoria Marghita este organizată şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 304/2004, republicată, privind organizarea judiciară şi ale Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Sediul instanţei se află în zona centrală a municipiului Marghita, pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2.

Judecătoria Marghita se află în circumscripţia Tribunalului Bihor, astfel că activitatea economică, financiară şi administrativă a acesteia este asigurată de departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul TribunaluluiBihor.

În structura instanţei sunt integrate şi funcţionează compartimente auxiliare: registratură, grefă, arhivă, biroul de informare şi relaţii publice, biroul executări civile, biroul executări penale, biroul persoane juridice, la fiecare dintre acestea fiind desemnaţi grefieri şi judecători coordonatori.

Construcţia a fost ridicată în anul 1928 şi a fost preluată în administrare de Ministerul Justiţiei de la Ministerul Sănătăţii, în anul 1993, când s-au efectuat lucrări de consolidare.

Conducerea Judecătoriei Marghita este constituită din preşedinte, colegiul de conducere şi adunarea generală a judecătorilor, fiecare cu atribuţiile specifice, exercitate în limita competenţelor legale.

În anul 2015, Judecătoria Marghita s-a implicat responsabil, cu eficienţă şi transparenţă, în îndeplinirea îndatoririlor sale legale şi regulamentare de exercitare a puterii judecătoreşti, având ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor în mod imparţial şi independent.
CAPITOLUL I – STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015

Secţiunea I.1 –ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015


  1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe complete specializate/materii

Evidenţierea unei imagini de ansamblu a volumului de activitate al instanţei poate fi realizată prin trecerea în revistă a datelor statistice legate de activitatea acestora în anul 2015.

Volumul de activitate arată, sintetic, dimensiunea activităţii de judecată care se desfăşoară într-o anumită perioadă în cadrul unei instanţe. Acest indicator însumează numărul de dosare rămase nesoluţionate din perioada anterioară (stocul) şi numărul dosarelor înregistrate în perioada de raportare, respectiv anul 2015.

Potrivit datelor extrase din programul Statis Ecris, instanţa şi-a început activitatea în anul 2015 cu un stoc de 2632 dosare, dintre care: • dosare civile - 1882;

 • litigii cu profesioniştii – 118;

 • minori si familie - 358;

 • dosare penale - 274.

În cursul anului 2015, la Judecătoria Marghita au fost înregistrate 2461 cauze, dintre care, pe materii:

 • dosare civile – 1837;

 • litigii cu profesioniştii – 1;

 • minori si familie - 368;

 • dosare penale - 255.

În anul 2015 au fost soluţionate 4125 dosare, dintre care: • dosare civile – 3076;

 • litigii cu profesioniştii – 115;

 • minori si familie - 546;

 • dosare penale - 386.

Potrivit datelor statistice comparative pentru anii 2014 şi 2015, culese din programul de statistică Statis Ecris, se poate observa o scădere a dosarelor nou înregistrate, cu 790 dosare mai puţin faţă de anul 2014, când au fost înregistrate un număr de 3251 dosare.

Stocul de dosare înregistrat la finalul anului 2015 a scăzut, comparativ cu anul 2014, ajungând la 970 dosare, respectiv:


 • dosare civile – 643;

 • litigii cu profesioniştii – 4;

 • minori si familie - 180;

 • dosare penale - 143.

Pe lângă toate acestea, se soluţionează un număr mare de cereri diverse care necesită un studiu atent, însă această activitate nu se reflectă în evidenţele statistice, şi anume: cereri ajutor public judiciar-17, cereri de îndreptare eroare materială, cereri pentru soluţionarea diverselor incompatibilităţi-36, reexaminare anulare cerere, reexaminare amendă judiciară, reexaminare ajutor public judiciar, reexaminare taxă timbru.

La sfârşitul anului 2015, conform programului informatic Statis Ecris, s-a înregistrat un număr de 80 cauze a căror judecată a fost suspendată. De asemenea, un număr de 5 dosare au o vechime cuprinsă între 5-10 ani.
1.2 Încărcătura pe judecător
Judecătoria Marghita a avut prevăzut, în anul 2015, în schema funcţională un număr de 6 judecători, iar pe tot parcursul anului, numărul posturilor ocupate efectiv a fost în medie de 4 judecători.

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul posturilor efectiv ocupate în anul 2015.

Încărcătura medie pe judecător / schemă a fost de 849, iar raportat la numărul de judecători, aceasta a fost de 1019 dosare.

În anul 2015, operativitatea faţă de dosarele intrate a fost de 168 %, iar faţă de total, fără suspendate, de 82,28%.

În anul 2014, operativitatea faţă de dosarele intrate a fost de 107,4%, iar faţă de total, fără suspendate, de 91,7%.

Cu privire la punerea în executare a hotărârilor penale, în cursul anului 2015 au fost înregistrate un număr de 302 poziţii, faţă de 373 poziţii înregistrate în anul 2014, fiind emise 35 mandate de executare a pedepsei închisorii, faţă de 29 mandate emise în cursul anului 2014. În cursul anului 2015 au fost executate 38 de mandate emise.

În cursul anului 2015 au fost emise 6 mandate europeane de arestare, din care au fost executate 5.

Judecătorii instanţei au soluţionat, potrivit planificărilor de permanenţă întocmit de preşedintele instanţei şi aprobate de Colegiul de conducere, un număr de 4 cauze având ca obiect măsuri preventive (dosare privind propuneri de arestare preventivă) şi un număr de 2 cereri de emitere a autorizaţiei de percheziţie.

De asemenea, în cursul anului 2015 au fost soluţionate 2 cauze având ca obiect cereri de emitere a mandatului de supraveghere tehnică, în conformitate cu dispoziţiile art. 138 şi următoarele Cod procedură penală.

După introducerea prin Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală a unor instituţii (cum ar fi procedura de cameră preliminară), numărul lucrărilor grefierilor de şedinţă a crescut în ceea ce priveşte cauzele penale (la Judecătoria Marghita fiind complete mixte), întrucât, după cum se poate observa, un dosar cu rechizitoriu este lucrat de două ori, o dată cu ocazia procedurii de cameră preliminară şi o dată cu ocazia soluţionării pe fond. Această împrejurare determină un volum de lucru mai mare, grefierii de şedinţă comunicând atât minutele, cât şi sentinţele, unui număr mai mare de participanţi în procesul penal, în aplicarea dispoziţiilor art. 407 din noul Cod de procedură penală privind comunicarea hotărârii.

Cu privire la activitatea desfăşurată de Biroul de executări penale referitor la evidenţa şi urmărirea punerii în executare a amenzilor penale, în cursul anului 2015 s-au înregistrat 10 poziţii, dintre acestea fiind închise toate cele 10 poziţii, prin achitarea amenzilor.

În ceea ce priveşte activitatea biroului de executare amenzi contravenţionale, în registrul de executări civile privind punerea în executare a hotărârilor civile prin care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, s-au deschis în anul 2015 în total 176 poziţii, s-a emis un număr de 125 titluri şi s-au închis 105 poziţii, prin confirmarea primirii titlurilor executorii de către autorităţile învestite cu punerea lor în executare.

Neînchiderea poziţiilor a fost determinată de lipsa dovezilor de confirmare a primirii debitelor de către Consiliile locale şi de înaintarea dosarelor în căile de atac, acolo unde a fost cazul.

În cursul anului 2015, în registrul privind punerea în executare a hotărârilor civile prin care s-a înlocuit sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii s-au înregistrat 138 poziţii, s-au emis 125 mandate, din care executate sunt 54, rămânând neînchise un număr de 71 poziţii..

În registrul privind amenzile judiciare au fost deschise 7 poziţii. Nu a fost închisă nicio poziţie deoarece nu s-a primit confirmarea de la Administraţia Financiară, deşi se revine cu adrese în acest sens din 3 în 3 luni.

A fost comunicat Biroului de carte funciară un număr de 20 hotărâri având ca obiect titlul de proprietate şi plângere împotriva încheierii de carte funciară.
1.3 Managementul resurselor umane

Activitatea de management la nivelul instanţei este realizată de preşedintele instanţei şi de grefierul şef. Această activitate s-a raportat la condiţiile şi mijloacele materiale de care a dispus instanţa anterior anului 2015 sau care au fost destinate instanţei în cursul anului 2015, prin ordonatorul de credite - Tribunalul Bihor.

În principal, managementul instanţei a fost orientat spre crearea unui climat organizaţional de natură a pune bazele creării şi consolidării unei culturi organizaţionale, extrem de necesară în sistemul judiciar. Totodată, a urmărit gestionarea corectă şi eficientă a resurselor umane şi materiale, repartizarea echitabilă a atribuţiilor de serviciu pentru fiecare angajat, îndrumarea şi controlul permanent în vederea prevenirii şi înlăturării eventualelor deficienţe.

Astfel, conducerea instanţei a urmărit în continuare respectarea principiului obiectivului general al instanţei, care a presupus conştientizarea persoanelor care ocupă funcţii în instanţă faţă de scopurile stabilite pe termene scurte şi medii, evident cu consecinţa concentrării activităţii în vederea atingerii acestor scopuri.

Conducerea instanţei a păstrat şi păstrează un dialog permanent cu angajaţii instanţei, fiind receptivă la orice problemă ridicată de personal, atât în privinţa atribuţiilor de serviciu, cât şi a eventualelor probleme personale ale acestuia. S-au instituit astfel reguli clare privind planificarea şedinţelor de judecată, a repartizării sarcinilor de serviciu pe fiecare angajat, a acordării de învoiri sau concedii de odihnă în afara perioadei vacanţei judecătoreşti, toate acestea fiind aplicate nedescriminatoriu.

Schema de personal a instanţei a fost incompletă în anul 2015. Astfel, din schema totală de 6 judecători, pe tot parcursul anului 2015 au activat, în medie, 4 judecători .

Din data de 15 iunie 2015, domnul judecător BURLE MIRCEA s-a transferat la Judecătoria Oradea. Din data de 15 iulie 2015, domnul judecător VLAD VALENTIN MARIAN a promovat efectiv într-o funcţie de execuţie la Tribunalul Bihor, iar începând cu data de 1 septembrie 2015, domnul judecător GAL IOAN - preşedintele judecătoriei Marghita, a fost detaşat la Tribunalul Bihor.

Din data de 15 iulie 2015, după promovarea domnului judecător MARIAN VLAD VALENTIN, domnul judecător GAL IOAN a exercitat funcţia de preşedinte, cu delegare, iar din data de 1 septembrie 2015, doamna judecător ONIŢA DELIA ANCA a exercitat funcţia de preşedinte, tot cu delegare.

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, schema prevede 9 posturi de grefieri, din care au fost ocupate, în medie, 7 posturi. Pe parcursul anului 2015, grefierii GIURGIUMAN ALEXANDRA şi PASAN CIPRIAN au fost detaşaţi la Tribunalul Bihor.

Sunt ocupate un post de grefier-arhivar, un post de grefier registrator, un agent procedural şi 2 aprozi. De asemenea, cele două posturi de muncitor prevăzute în schemă sunt ocupate.

Întrucât la stabilirea schemei de personal auxiliar trebuie avute în vedere cel puţin criterii precum volumul de activitate al instanţei, complexitatea cauzelor, factorul neprevăzut, precum şi activitatea de scanare a dosarelor, apreciem că la judecătorie este oportună suplimentarea posturilor de grefieri cu cel puţin două posturi.

O altă problemă cu care se confruntă instanţa, în ceea ce priveşte personalul, o reprezintă lipsa unui specialist informatician în cadrul judecătoriei, pentru remedierea promptă a neregulilor ce apar inerent în funcţionarea programului ECRIS. Apreciem, astfel, că se impune crearea unui post de informatician în cadrul instanţei, numărul de informaticieni din cadrul Tribunalului Bihor neputând asigura operativ consultanţa necesară personalului instanţei sau remedierea unor disfuncţionalităţi curente ale programelor informatice, ce reclamă deplasarea acestora pe o distanţă de 130 Km dus-întors, de la sediul tribunalului la sediul judecătoriei.

Colegiul de conducere al instanţei a fost constituit şi a funcţionat conform dispoziţiilor legale. În ceea ce priveşte activitatea acestuia, trebuie subliniat, că, în anul 2015, acesta s-a întrunit în 20 de şedinţe în cadrul cărora au fost dezbătute aspecte vizând stabilirea completelor de judecată şi a completelor specializate, precum şi analiza şi luarea unor măsuri pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii instanţei. Au fost discutate şi aspecte referitoare la repartizarea aleatorie, avizarea dispoziţiilor şi ordinelor preşedintelui, atunci când a fost necesar avizul. Dezbaterile din cadrul şedinţelor au fost consemnate în procese verbale, iar hotărârile au fost aduse la cunoştinţa personalului instanţei şi actualizate pe pagina de internet a instanţei din Portalul instanţelor de judecată, la secţiunea Informaţii de interes public – subsecţiunea Hotărâre de colegiu.

În anul 2015, adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Marghita a fost convocată de şase ori de preşedintele instanţei, pe ordinea de zi figurând învăţământul profesional al judecătorilor; problemele de practică neunitară identificate la nivelul Judecătoriei şi practica de casare la nivelul Judecătoriei Marghita.Pe parcursul anului 2015, preşedintele instanţei a emis decizii privind activitatea non – jurisdicţională, precum ordine de serviciu privind activitatea grefierilor şi a celuilalt personal auxiliar al instanţei, a aprobat fişele posturilor personalului auxiliar de specialitate şi a elaborat fişa de post a grefierului şef al instanţei.
1.4 Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă
Făcând o analiză a activităţii Judecătoriei Marghita pentru anul 2015, raportat la evidenţele informatice statisCentral, respectiv statisEficienta, la indicatorii Eficienta - analiza Judecătorie, instanţa are un grad de eficienţă „ SATISFĂCĂTOR ”, redat conform imaginilor preluate din programul informatic statisEficienta de mai jos:E06.Q03 Indicatori Eficienta, analiza Judecatorie

CRITERII DE CAUTARE

Perioada analizata: Inceput perioada{01.01.2015} - Sfarsit perioada{31.12.2015} Instanta: {Judecatoria MARGHITA} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator} 

 

GRAD GENERAL DE EFICIENTA

FOARTE EFICIENT

EFICIENT

SATISFACATOR

INEFICIENT

 

 

 

E01

E02

E03

E04

E05
 

Persoana conectata: instanta


 


LISTA REZULTATE


ORDINE

DENUMIRE JUDECATORIE

GRAD DE EFICIENTA

FOARTE EFICIENT

EFICIENT

SATISFACATOR

INEFICIENT

1

Judecatoria MARGHITA

 

 

 

E01

E02

E03

E04

E05


Dacă raportarea se face, însă, la perioada 01.02.2015 - 31.12.2015, gradul de eficienţă al Judecătoriei Marghita este „ EFICIENT”.


SITUATIE STATISTICA

E06.Q03 Indicatori Eficienta, analiza Judecatorie

CRITERII DE CAUTARE

Perioada analizata: Inceput perioada{01.02.2015} - Sfarsit perioada{31.12.2015} Instanta: {Judecatoria MARGHITA} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator} 

 

GRAD GENERAL DE EFICIENTA

FOARTE EFICIENT

EFICIENT

SATISFACATOR

INEFICIENT

 

 

E01

E02

E03

E04

E05
 

 

Persoana conectata: instanta


 


LISTA REZULTATE


ORDINE

DENUMIRE JUDECATORIE

GRAD DE EFICIENTA

FOARTE EFICIENT

EFICIENT

SATISFACATOR

INEFICIENT

1

Judecatoria MARGHITA

 

 

E01

E02

E03

E04

E05


Yüklə 277,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə