Acta 06/12 esborrany de l’acta de ple de la sessió extraordinària de data 31 D’agost de 2012Yüklə 56,58 Kb.
tarix03.08.2018
ölçüsü56,58 Kb.
#66988AJUNTAMENT D'ESPOLLA

ACTA 06/12
ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 31 D’AGOST DE 2012
A Espolla, essent les tretze hores i trenta-cinc minuts del dia trenta-u d’agost de dos mil dotze, es reuneixen a la Casa Consistorial per a celebrar sessió extraordinària de Ple en primera convocatòria, els Regidors de la Corporació:
Assistents:
Lluís Insa Guirado

Anna Ros Vilanova

Joan Vergés Pineda

Rafel Garcia Sánchez

Josep Maria Casellas Fabra

Roser Camps Carreras


Presidits pel senyor Alcalde President de l’Ajuntament, senyor Carles Lagresa Felip, i amb l’assistència de la Secretària-interventora de la Corporació, senyora Anna Ortega Ferrer.
Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’Alcalde President declara oberta la sessió.
Ordre del dia del Ple extraordinari de la Corporació de 31 d’agost de 2012.

Primer.- Proposta d’Alcaldia per a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament d’Espolla corresponent a l’exercici 2011.
Segon.- Ratificar les al·legacions presentades al Pla de determinació de les Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya.
Tercer.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a no prorrogar expressament el contracte de la gestió de la piscina municipal i del seu bar annex durant les temporades d’estiu 2013 i 2014.

PRIMER.- PROPOSTA D’ALCALDIA PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’ESPOLLA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011.
“Atès que per a l’aprovació dels comptes municipals corresponents a l’exercici 2011 s’ha seguit el procediment establert a l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 4 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLHL):


  1. S’han posat a disposició dels Regidors de l a Corporació a efectes d’examen i consulta durant quinze dies hàbils, des del dia 26 de juny fins al 12 de juliol de 2012 (ambdòs inclosos) per tal de donar compliment al que determina l’article 101.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  2. Reunió de la Comissió Especial de Comptes de data 17 de juliol de 2012 en la qual s’emet informe favorable en relació al Compte General de l’any 2011.

  3. Exposició pública oberta mitjançant edicte publicat al BOP de Girona número 145 data 27 de juliol de 2012. El Compte General queda exposat al públic amb el justificant i l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes durant un termini de quinze dies hàbils i vuit dies més.

  4. Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.

  5. Procedeix la seva aprovació al Ple de la Corporació.

És per tot això que aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:


Primer.- Aprovar el Compte General d’aquesta entitat local corresponent a l’exercici 2011, de conformitat amb el que estableix l’article 212.4 del TRLHL.
Segona.- Rendir l’esmentat compte degudament aprovat per Ple de la Corporació a la Sindicatura de Comptes a través de la plataforma eacat.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President per què realitzi tants actes i gestions com calguin per a l’execució del present acord.”
Sense que es produeixin intervencions es passa a la seva votació, quedant aprovada la proposta per unanimitat de tots els membres legals de la Corporació.

SEGON.- RATIFICAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PLA DE DETERMINACIÓ DE LES ZONES DE DESENVOLUPAMENT PRIORITARI (ZDP) PER A LA IMPLANTACIÓ DE PARCS EÒLICS A CATALUNYA.
Informe d’Al·legacions:
Ref. Al·legacions al tràmit de consulta sobre la versió preliminar i l’informe de sostenibilitat ambiental del Pla de Determinació de Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya.
A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL.
Carles Lagresa i Felip, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Espolla, comarca de l’Alt Empordà, actuant en nom i representació d’aquesta entitat local,
Rebut en l’ajuntament d’Espolla, l’escrit de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, pel qua es notifica l’obertura del tràmit de consultes i d’informació pública de la versió preliminar del Pla de determinació de les Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP-!) per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya i del seu informe de sostenibilitat ambiental durant un termini de 45 dies hàbils, EXPOSA:.
Al·legacions que es presenta al projecte de parcs eòlics, concretament al desenvolupament de la ZDP-1, que fa referència a la zona de l’Alt Empordà, amb l’objectiu d’aconseguir 180MW, que es on es troba emplaçat el nucli d’Espolla, segons es descriu en la documentació aportada.
El terme municipal d’Espolla, de 43’54km2, està situat al bell mig de la serra de l’Albera, per tant dins un territori muntanyós, amb pics superiors a 1000m en la vessant nord i terres aspres cap al sud, ocupades per usos agrícoles.
La població es concentra principalment en dos nuclis, el poble d’Espolla, i el veïnat dels Vilars, a dos quilòmetres del nucli urbà.
Concretament aquest nucli dels vilars, es tracta d’un sòl urbà consolidat dins el terme municipal d’Espolla, fet de gran importància i que cal deixar constància.
Es passa a concretar diferents punts amb els quals no es considera apropiat el presentat Pla de Determinació de Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya:
1.- Primerament, deixar constància que l’informe i al·legacions les presenta l’actual equip de govern, el qual ha sortit elegit en les darreres eleccions municipals, i amb uns nous criteris i punts de vista diferents a l’anterior govern municipal, i per tant cal tenir en compte la postura vigent.
2.- Cal tenir en compte, els darrers aconteixements ocorreguts en la comarca, l’incendi forestal que va cremar durant els dies 22 i 27 de juliol, afectant gran part del territori proposat d’implantació de la ZDP-1, fet que a partir de les exposicions emeses per la comunitat científica per la necessitat de reforestació de les zones afectades, i concretament en base a l’article 50, capítol IIII de la Llei 43/2003 de 21 de noviembre de “Montes”, la qual s’adjunta: deixa clar la necessitat de regeneració de la coberta vegetal durant uns 30 anys i la prohibició de l’ús forestal:

Artículo 50. Mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados.

1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido:

  1. El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.

  2. Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica.

Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:

  1. Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.

  2. Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.

  3. Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas incultos o en estado de abandono.

2. El órgano competente de la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios que, en todo caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración y, en particular, el pastoreo, por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho órgano.

3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en el capítulo II del título XVII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, mediante la que se aprueba el Código Penal.
3.- S’ha creat el consorci de conservació del paisatge, impulsat pels treballs de l’Agenda XXI, entre les municipis de l’Albera, del qual Espolla en forma part, que entre els principis acordats per la preservació del Paisatge i conservació de monuments megalítics, aquesta implantació d’energia eòlica, entenem que entra clarament en contradicció amb la conservació del paisatge que es pretén portar a terme.
4.- El municipi d’Espolla, ha aprovat recentment una “Ordenança municipal reguladora de les condicions d’integració paisatgística en el sòl no urbanitzable en el terme municipal d’Espolla”, per a la regularització del usos i condicions d’inserció en el sòl no urbanitzable, i aquests tipus d’usos que es proposen, aerogeneradors, no es troben contemplats en la ordenança, així com la tipologia d’Aerogeneradors, materials, impacte, situació en el territori, en cap cas s’ajustaria a la normativa vigent recentment aprovada.

Pel que respecte a la compatibilitat d’aquest ús que es preveu en el planejament vigent, cal fer constar, que l’ús industrial no es troba dins els usos permesos en el sòl no urbanitzable, motiu pel qual no es considera compatible.


5.- El catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, que inclou la pràctica totalitat de la ZDP-I, proposada dins la Unitat de Paisatge 3 anomenada “Els Aspres”, aposta entre els seus criteris i accions d’ordenació per la localització de molins en el corredor viari ja existent, en el qual actualment s’està executant la Línia de molt alta tensió.
Criteri 3.25: Pel que fa a la implantació de petites instal·lacions eòliques (parcs eòlics inferiors a cinc molins i de menys de 10MW) i en previsió de possibles futures implantacions de parcs eòlics amb posterioritat a l’execució dels parcs previstos a les ZDP (ordre ECF/329/2010 de 9 de juny), es prioritzarà la localització dels molins en el corredor definit entre l’autopista AP-7, la N-II i el TAV, en el tram comprès entre Figueres i la Jonquera amb la finalitat de reduir la incidència paisatgística, dels aerogeneradors en el paisatge dels Aspres.

6.- D’entre els documents aportats sobre la versió preliminar i l’informe de sostenibilitat ambiental del Pla de Determinació de Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya, que es troben a exposició pública, cal destacar:


.- L’estudi d’impacte ambiental, i concretament en el punt 9, d’avaluació dels efectes ambientals significatius, alhora d’implementar les infraestructures eòliques, pel qual:
En les taules d’impactes aportades en la documentació, i pel que respecte a la ZDP I: Alt Empordà, queda molt més que clar l’afecció negativa en tots els aspectes tant pel que respecte al Medi Físic, Biòtic i Humà, d’aquesta implantació dins el territori.
Únicament la reducció de les emissions GEH i la ocupació i aportacions econòmiques, fet que cal posar en dubte, en cas de llarg termini, més considerant la principal ocupació actual dels terrenys de conreu en la zona, i que a part de productivitat mereixen la consideració de jardineria intrínseca del territori de l’Alt Empordà, i evidentment el millor tallafoc i més efectiu, tal com ha quedat demostrat recentment.
La resta d’aspectes, tal com queda reflectit en la memòria d’impacte ambiental, són negatius cap al territori, des de l’impacte visual, molèsties, ocupació d’espai naturals, afectacions a fauna, degradació d’espais vitals, afectació a d’elements del patrimoni cultural i geològic, ...
.- El mapa de vents aportat, que fa referència a la productivitat, on s’aprecia que la zona afectada no es tracta de vents constants, i sovint es supera la velocitat de 90Km/h, la qual és la idònia pel correcte funcionament, fet que evidentment reduirà la productivitat.
7.- Altre aspecte a tenir en compte, són les línies d’evacuació, i camins d’accés, els quals han de transcorre pel territori i transportar les conseqüents línies elèctriques a punts de transformació. Concretament el municipi d’Espolla, forma part de la conca del riu Orlina, d’on rep els afluents més cabalosos, amb multitud de rierols i recs.
Evidentment, les infrastructures necessàries tant pel transport d’energia com d’accés al parc, transformaran el paisatge i com a conseqüència camins i curses d’aigua. Aquest fet, a més de modificar l’orografia, les corrents subterrànies poden afectar amb certa importància la conducció de les aigües provinents de punts més alts modificant els cursos d’aigua natural i provocant noves afectacions, com evidentment afectant la riquesa agrícola de l’entorn.
8.- En el document bàsic, i concretament l’apartat 2.2, Metodologia, exposa que el Pla s’ha elaborat aplicant criteris, requisits i restriccions per a delimitar els perímetres de les ZDP.
D’entre aquests criteris i restriccions, a efectes paisatgístics, s’exposa que la distància del perímetre de 900m respecte de nuclis urbans.
Queda clar, tal com es mostra en la documentació gràfica insertada a continuació, que aquesta distància no s’acompleix en el terme d’Espolla, tal com es pot apreciar, l’afectació en l’espai entre els nuclis d’Espolla i el nucli dels Vilars, on la distància entre ells és de 2000k, i apareix una franja dela ZDP I, la qual no respecte la distància de 900m amb el nucli dels Vilars.
En aquest sentit, queden afectats, dins la zona delimitada, masies catalogades i monuments megalítics els quals s’hauria de considerar.

9- Finalment, en la ZDP1 proposada s'obvien les causes per les quals La Ponència Ambiental de Parcs Eòlics de Catalunya va declarar NO IDONI el parc eòlic d'Espolla projectat per l'empresa EISSL, el 22 de juny i el 30 d'octubre de 2006. Exp 20060017. 
Sol·licito:
Es tingui per presentat i admès aquest escrit, i es tinguin per formulades, en temps i forma, les al·legacions a la versió preliminar del Pla de determinació de les ZDP, per la implantació de parcs eòlics a Catalunya, i en conseqüència a l’exposat, acordi retirar l’afectació de la ZDP-I de l’Alt Empordà, pel fet que l’afectació de la ZDP I en el territori és innegable, a partir del propi document redactat d’avaluació ambiental, com pel fet que la pròpia implantació del parcs eòlica, tant pel que respecte a la explotació com la seva construcció afectaran un territori molt sensible, on el paisatge forma part dels principals actius, pel recent incendi que ha afectat notablement la comarca.
A efectes econòmics, evidentment canviarà les prioritats de l’entorn, actualment terrenys conreats per vinya i olivera, interposant una nova activitat, la qual no requereix d’un treball actiu, el qual modificarà la tipologia preferentment agrícola de l’espai on ens trobem i creant friccions econòmiques pel tipus d’afectacions i a propietats amb possibles interessos diferenciats.
A nivell concret d’Espolla, cal fer referència que aquest Pla, no respecte els criteris i restriccions paisatgístics indicats, referent a la distància del perímetre de la ZDP a nuclis urbans, com és el cas de la manca de distància de 900m, respecte al nucli consolidat dels Vilars. Entenem que aquest fet, es greu, i que cal reconsiderar.
També entenem els reptes energètics de Catalunya, i els objectius estratègics marcats pel Pla d’Energia català, però sempre dins els criteris tècnicament admissibles exposats en les al·legacions i dins les recomanacions d’altres organismes implicats.”
Pren la paraula el senyor Josep Maria Casellas per exposar que en aquestes al·legacions és dóna molta importància per protegir “Els Vilars”, i vol saber en què es basa l’Equip de Govern per valorar aquesta protecció.
L’Alcalde-President li respon que es tracta d’un nucli urbà consolidat.
Els senyor Joan Vergés li respon que no seria coherent haver destinat tants diners en portar els serveis a “Els Vilars” per després no protegir aquest nucli de població. Afegeix que una minoria mereix el mateix respecte que una majoria.
El senyor Josep Maria Casellas opina que del contingut de les al·legacions sembla que l’Ajuntament d’Espolla no vulgui sentir de molins, com si ho haguessin de destrossar tot.
L’Alcalde-President li respon que sí que afectarà la seva col·locació i que destruiran un mica el paisatge. Així mateix diu que l’Ajuntament de La Jonquera també ha presentat al·legacions perquè no vol la ubicació allà on l’han previst, i que en un Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal de l’Alt Empordà han tornat a presentar al·legacions.
El senyor Joan Vergés manifesta que amb aquestes al·legacions el que volem és posar de manifest el que pensem, i que se’ns respecti un mínim l’opinió dels ajuntaments afectats.
L’Alcalde-President informa que l’únic que ha afegit la Generalitat és l’informe d’impacte ambiental que faltava i que per això estaven en el contenciós, però que gairebé la resta és el mateix.
Els senyors Josep Maria Casellas i Roser Camps fan constar que allà on diu 2.000 km, hauria de dir 2.000 metres.
L’Alcalde-President els hi respon que tenen raó i que ho tindran en compte.
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la seva votació, quedant aprovada la proposta per majoria absoluta dels membres legals de la Corporació:
Sr. Carles Lagresa Felip: a favor.

Sr. Lluís Insa Guirado: a favor.

Sra. Anna Ros Vilanova: a favor.

Sr. Joan Vergés Pineda: a favor.

Sr. Rafel Garcia Sánchez: en contra.

Sr. Josep Maria Casellas Fabra: en contra.Sra. Roser Camps Carreras: en contra.


TERCER.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A NO PRORROGAR EXPRESSAMENT EL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL I DEL SEU BAR ANNEX DURANT LES TEMPORADES D’ESTIU 2013 I 2014.
Antecedents de fet:
Vist que el Ple de la Corporació en la seva sessió extraordinària de data 21 de juny de 2011 va adjudicar a la senyora Maria Dolores López Banderas el contracte administratiu de gestió del servei públic, mitjançant concessió del servei municipal de la piscina i del seu bar annex.
Vist que en data 21 de juny de 2011 es va subscriure entre l’Ajuntament d’Espolla i la senyora Maria Dolores López Bandera l’esmentat contracte administratiu de gestió de la piscina i del seu bar annex.
Atès que la durada de l’esmentat contracte era d’un any (temporada d’estiu del 2011), si bé es permet la seva pròrroga expressa per períodes d’un any, fins al màxim de quatre temporades en total (és a dir, fins la temporada d’estiu 2014, inclosa), si cap de les dues parts no manifesta la seva voluntat de rescindir la concessió abans de la data de finalització del mateix.
Atès que ni l’Ajuntament ni la concessionària abans del dia 11 de setembre de 2011, data de finalització de la temporada 2011, va manifestar la seva voluntat de rescindir el contracte per la temporada d’estiu 2012, és per la qual cosa, que es va poder procedir a la pròrroga expressa de l’esmentat contracte per a la temporada d’estiu 2012 mitjançant acord de Ple adoptat en la seva sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2012.
Atès que en la mateixa sessió plenària es va acordar determinar el calendari d’obertura de les instal·lacions per a la temporada d’estiu 2012: data d’inici 23 de juny, data de finalització 11 de setembre. (ambdós dates incloses). En conseqüència la pròrroga de l’esmentat contracte finalitza el dia 11 de setembre de 2012.
És per la qual cosa, que abans de la finalització, l’Ajuntament manifesta la seva voluntat de no prorrogar el contracte formalitzat el dia 21 de juny de 2011, per les temporades d’estiu 2013 i 2014.
Tot això de conformitat amb el que estableix la clàusula 7a del Plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i d’explotació que regeixen aquest contracte. Manifestant que aquesta Corporació no adoptarà l’acord de pròrroga expressa per les temporades d’estiu 2013 i 2014.
S’ha arribat aquesta decisió, havent constatat que no s’han assolit les expectatives d’ingressos que s’havien previst alhora de confeccionar el Pressupost de la Corporació, tot i haver incrementat la quota dels abonaments dels socis protectors i numeraris i haver gaudit d’unes condicions meteorològiques immillorables durant tota la temporada d’obertura d’aquest any.
És per la qual cosa, que fa necessari i prudent un temps de reflexió i d’estudi per tal de valorar quina ha de ser la manera de gestionar la piscina per les temporades d’estiu futures per tal d’obtenir una major rendibilitat i que el servei sigui més eficaç i eficient.
Atès que el Govern de l’Estat espanyol ha redactat un avantprojecte de Llei per la racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que es preveu que sigui aprovada en els propers mesos, que imposa l’obligació a l’Ajuntament d’analitzar els estàndards de qualitat dels seus serveis mínims obligatoris i si no els compleixen, en els municipis de població inferior a 20.000 habitants, les Diputació provincial, assumirà la titularitat de les competències per la prestació d’aquests serveis quan per raó de la naturalesa del servei, població o sostenibilitat financera no compleixi amb els estàndards de qualitat referits anteriorment.
I tal i com diu en l’Exposició de Motius d’aquest avantprojecte d’aquesta llei, només quan estiguin financerament garantitzats els serveis obligatoris que ha de prestar l’administració local, podrà llavors prestar serveis facultatius, com és el cas de la piscina pública municipal que no és un servei mínim i obligatori.
En conseqüència, i vist que per part de la Intervenció municipal s’haurà d’analitzar tots els serveis mínims obligatoris d’aquesta Corporació i si aquests no són eficients, llavors aquesta Corporació no podrà prestar serveis facultatius com la piscina municipal,
És per la qual cosa, que resulta més prudent no prorrogar aquesta concessió, per si finalment l’Ajuntament no pot continuar prestant aquest servei per a la temporada 2013, un cop s’aprovi aquesta norma legal i entri en vigor (es preveu que entri en vigor a l’any 2012).
Si finalment reunim els requisits legals per poder continuar prestant aquest servei per la temporada 2013, i un cop aquest Consistori hagi decidit quina és la millor manera de gestionar-lo, es procedirà a fer els tràmits administratius oportuns per a iniciar l’expedient de la nova contractació que legalment sigui procedent..
Fonaments de dret:
L’article 23.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix que el contracte pot preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves característiques es mantinguin inalterables durant el període de durada d’aquelles i que la concurrència per a l’adjudicació s’hagi realitzat tenint en compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, tret que el contracte prevegi expressament el contrari, i no es pot produir pel consentiment tàcit de les parts. Per tant les pròrrogues han de ser expresses adoptades per l’òrgan de contractació.
Per tot això, que l'Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar no prorrogar expressament el contracte per a la temporada d’estiu 2013, i en conseqüència tampoc per la temporada d’estiu 2014, el contracte administratiu de gestió del servei públic, mitjançant concessió del servei municipal de la piscina i del seu bar annex subscrit entre l’Ajuntament d’Espolla i la senyora Maria Dolores López Bandera el dia 21 de juny de 2011. Tot això de conformitat amb la clàusula 7a. del Plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i d’explotació que regeixen aquest contracte, i els motius anteriorment exposats.
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President per tal de què pugui fer totes les gestions, tràmits i adopti els acords que siguin oportuns per procedir, si s’escau, al retorn a la senyora Maria Dolores López Bandera de la garantia definitiva constituïda en metàl·lic per import de 500 euros, un cop hagi finalitzat la temporada d’estiu 2012, és a dir, a partir del dia 12 de setembre de 2012, s’hagi complert satisfactòriament el contracte fins al dia 11 de setembre de 2012 inclòs i s’hagi supervisat prèviament pel personal de l’Ajuntament que les instal·lacions, el mobiliari i parament es troben en perfectes condicions.
Tercer.- Notificar aquests acords a la senyora Maria Dolores López Bandera.”
L’Alcalde-President explica la proposta i els motius de la mateixa.
El senyor Rafel Garcia pregunta si aquesta decisió és perquè no s’han assolit els ingressos previstos?
L’Alcalde-President li respon que en part sí que un dels motius d’aquesta decisió ha estat la no recaptació dels ingressos previstos. I que l’equip de govern considera necessari i prudent, prendre un temps de reflexió, i analitzar els motius d’aquesta davallada d’ingressos i quina pot ser la manera que sigui més viable per gestionar aquest servei, i convida a tots els regidors a fer propostes per estudiar.
El senyor Rafel Garcia li pregunta a què creu què és deguda aquesta davallada d’ingressos? I si no es troba molt dràstica aquesta decisió.
L’Alcalde-President li respon que possiblement per la crisis econòmica que estem patint. I respecte a si és dràstica la decisió, li respon que l’acord l’havíem de prendre abans de l’últim dia de la temporada d’estiu, tal i com estableixen els plecs de clàusules del contracte.
El senyor Josep Maria Casellas pregunta si està assabentada la concessionària del servei de la piscina d’aquest decisió.
L’Alcalde-President li respon que no, que se li notificarà a partir del dia d’avui tal i com consta en la proposta.
El senyor Rafel Garcia manifesta que troba aquesta decisió precipitada.
El senyor Josep Maria Casellas opina que sembla que no es prorroga la concessió per la persona que porta la concessió.
L’Alcalde-President li respon que no és per la persona, sinó pels motius que consten detallats a la proposta.
El senyor Joan Vergés exposa que els motius que al·leguem per aquesta decisió són estrictament de la gestió no per motius personals. I encara que vulguin veure motius personals l’equip de govern només ha reflectit criteris objectius.
El senyor Josep Maria Casellas opina que sembla que no s’hagi tingut diàleg amb la concessionària per tal de millorar el resultat.
L’Alcalde-President li respon que sí que hi ha hagut diàleg i que se li ha anat requerint perquè fes els ingressos setmanalment tal i com estableixen els plecs, però el primer ingrés el va fer fa 15 dies i, és quan hem vist que els ingressos recaptats no eren els previstos. I que s’ha parlat amb ella però la seva resposta ha estat que si no tenim confiança amb ella que posem algú per vendre les entrades. I l’Alcalde vol deixar clar que aquesta decisió no ha estat per un tema personal.
En Josep Maria Casellas manifesta que veu que llavors sí que hi ha hagut diàleg, encara que ells no ho haguessin fet d’aquesta manera.
La senyora Anna Ros li diu que ja veu que sí que hi ha hagut contacte amb la concessionària.
El senyor Josep Maria Casellas manifesta que espera que la pròxima gestió sigui millor que aquesta.
L’Alcalde-President conclou que si s’equivoquen ja ho reconeixeran.

Sense que es produeixin més intervencions es passa a la seva votació, quedant aprovada la proposta per majoria absoluta dels membres legals de la Corporació:


Sr. Carles Lagresa Felip: a favor.

Sr. Lluís Insa Guirado: a favor.

Sra. Anna Ros Vilanova: a favor.

Sr. Joan Vergés Pineda: a favor.

Sr. Rafel Garcia Sánchez: en contra.

Sr. Josep Maria Casellas Fabra: en contra.

Sra. Roser Camps Carreras: en contra.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes a tractar, essent les catorze hores i vint minuts la Presidència aixeca la sessió.


President, Secretària-interventora,

Carles Lagresa Felip Anna Ortega Ferrer

C/ Amadeu Sudrià, 3 - Tel. 972 56 31 79 - Fax 972 54 50 84 - E-mail: ajuntament@espolla.cat - 17753 ESPOLLA (Alt Empordà)
Yüklə 56,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə