Acta de Pleno 25. 01. 17Yüklə 96,54 Kb.
tarix29.08.2018
ölçüsü96,54 Kb.
#76112
2017ko URTARRILAREN 25eko OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA DE 25 DE ENERO DE 2017

Irun hiriko udaletxeko Areto Nagusian, bi mila eta hamazazpiko urtarrilaren hogeita bosteko arratsaldeko zazpiak eta hogeita hamar minutu zirenean, Jose Antonio Santano Clavero Alkate jaunaren lehendakaritzapean, Udalbatzak ohiko bilkura egin zuen eta bertan izan ziren ondorengo alkateorde jaun/andre hauek: Miguel Angel Páez Escamendi jn., Xabier Iridoy Olaizola jn., Cristina Laborda Albolea and., Lourdes Larraza Quilez and., Juncal Eizaguirre Rosa and., Miren Josune Gómez Sarasola and., Sergio Corchón Arretxe jn. eta Pedro Alegre Arrizabalaga jn. Zinegotzi jaun/andre hauek ere bertan izan ziren: Mónica Martínez Notario and., Goizane Álvarez Irijoa and., Miguel Maestro Insausti jn., María Soledad Gómez Adrián and., David Soto Rodríguez jn., Carlos Javier Reglado Mateos jn., Francisco Javier Oyarbide Urizarna jn., María Paulina Lorenzo Larraz and., María Amaya Peña Rebolleda and., José Enrique Corchón Álvarez jn., Miren Ramonita Guezuraga Cantero and., Jokin Melida Beltrán de Heredia jn., Juana María de Bengoechea Estrade and. eta Muriel Larrea Laso and. Idazkari lanetan korporaziokoa aritu zen, alegia, Juana Mª Herrador Carriedo andrea eta bertan izan zen Juan Miguel Zubiri Mendinueta, fondoen kontu hartzaile jauna, ere.En la Sala Capitular de la Casa Consistorial de la Ciudad de Irun, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día veinticinco de enero de dos mil diecisiete, bajo la Presidencia del señor Alcalde don José Antonio Santano Clavero, se reunió en sesión ordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los y las Tenientes de Alcalde: don Miguel Ángel Páez Escamendi, don Xabier Iridoy Olaizola, doña Cristina Laborda Albolea, doña Lourdes Larraza Quilez, doña Juncal Eizaguirre Rosa, doña Miren Josune Gómez Sarasola, don Sergio Corchón Arretxe y don Pedro Alegre Arrizabalaga, y los y las Concejales doña Mónica Martínez Notario, doña Goizane Álvarez Irijoa, don Miguel Maestro Insausti, doña María Soledad Gómez Adrián, don David Soto Rodríguez, don Carlos Javier Reglado Mateos, don Francisco Javier Oyarbide Urizarna, doña María Paulina Lorenzo Larraz, doña María Amaya Peña Rebolleda, don José Enrique Corchón Álvarez, doña Miren Ramonita Guezuraga Cantero, don Jokin Melida Beltrán de Heredia, doña Juana María de Bengoechea Estrade y doña Muriel Larrea Laso. Actuando de Secretaria, la de la Corporación, doña Juana Mª Herrador Carriedo y con la asistencia del Interventor de Fondos don Juan Miguel Zubiri Mendinueta.


-1-
2016ko urriaren 26an eta 2017ko urtarrilaren 16an egindako bilkuren aktak onestea.

Bozketa eginda, aho batez onartu ziren.
-1-
Aprobación de las Actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 26 de octubre y 16 de enero de 2017.
Sometidas a votación fueron aprobadas por unanimidad.ALKATETZATIK


DE ALCALDÍA


-2-
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea

-2-
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local


Honako hau irakurri zen:


Se dio lectura a lo siguiente:


"Gaitzat harturik Alkate-jaunak eta alkatearen eskumenez ordezkariek emandako ebazpenak, eta Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiak.

Ikusirik azken Osoko Bilkura egin zenetik gaur arte hainbat Ebazpen eman dituztela alkate-jaunak eta ordezkariek, lehenak eskuordetutako eskumenak egikarituz, eta hainbat Erabaki hartu dituela Tokiko Gobernu Batzarrak.

Kontuan hartuz Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren Erregelamenduak, 2568/86 Errege Dekretuak, bere 42 artikuluan ezarritakoaren arabera, alkatearen betebeharra dela Ebazpenen eta Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakien berri ematea labur-labur.

Udalbatzari alkate-jaunak eta bere eskumenez ordezkariek emandako Ebazpenen berri ematen zaio, baita Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako Erabakien berri ere. Horiek guztiak dagokien Informazio Batzordeetara eramanak izan dira."
"En relación con resoluciones del señor Alcalde, Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Resultando que desde la celebración del último Pleno hasta el día de la fecha han sido dictadas Resoluciones por parte del señor Alcalde y de Delegados, en ejercicio de facultades delegadas por el primero, y adoptados acuerdos por la Junta de Gobierno Local.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artº 42 del Real Decreto 2568/86, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales es obligación del señor Alcalde dar cuenta sucinta de las Resoluciones dictadas y de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.

Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de las Resoluciones del señor Alcalde y de los Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. Todas ellas sometidas a su correspondiente Comisión Informativa."
Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.


La Corporación quedó enterada.


OGASUN, GIZA BALIABIDE, INFORMAZIORAKO GIZARTE, SUSTAPEN ETA AUZOETATIK

DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, FOMENTO Y BARRIOS


-3-
Hasiera batean onestea Lucas de Berroa kaleko 18 zenbakian kokatutako udal eraikineko 1. B etxebizitza irakaskuntzaren zerbitzu publikotik jaregitea.


-3-
Aprobación inicial de la desafectación del servicio público de la vivienda 1ºB del inmueble de propiedad municipal sito en la calle Lucas de Berroa nº 18


Honako hau irakurri zen:


Se dio lectura a lo siguiente:


"Gaitzat hartuta udalaren jabegokoa den Lucas de Berroa kaleko 18 zenbakiko 1. B- etxebizitzaren jaregitea, zeinak irakaskuntzaren zerbitzu publikoari baitagozkio.


"En relación con la desafectación del servicio público de la enseñanza de la vivienda 1º B, del inmueble de propiedad municipal sito en c/Lucas de Berroa nº 18.


Honako ekintza hauek ikusirik:

Resultando los siguientes hechos:


- Udal hau Lucas de Berroa kaleko 18. zkian kokatuta dagoen higiezinaren jabea da, zeina “maisu-maistren etxebizitzak” izenez ezaguna baita eta 50 zenbakiarekin identifikatua agertzen baita ondasun higiezinei buruzko Udalaren Ondasunen eta Eskubideen Inbentarioaren Lehen Epigrafean.


-Que este Ayuntamiento es propietario del inmueble sito en el nº 18 de la c/Lucas de Berroa, denominado “Viviendas de Maestros”, e identificado en el Epígrafe Primero del Inventario Municipal de Bienes y Derechos relativo a bienes inmuebles, con el número 50.


- Udalbatzak osoko bilkuran 1997ko otsailaren 26ko, 1999ko otsailaren 24ko eta 2009ko ekainaren 19ko saioetan hartutako erabakiaren ondorioz, irakaskuntzaren Zerbitzu Publikotik aipatutako higiezinaren ondoko etxebizitza hauek desafektatu ziren: 1. A-C-D, 2. A-B-C-D, 3. A-B-C-D-, 4. A-B-C-D, 5. A-B-C-D, eta 6.a.


-Que en virtud de acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesiones celebradas en fechas 26 de febrero de 1.997, 24 de febrero de 1.999 y 19 de junio de 2009, fueron desafectados del Servicio Público de la enseñanza las viviendas 1º A-C-D, 2º A-B-C-D, 3º A-B-C-D-, 4º A-B-C-D, 5º A-B-C-D, y 6º del citado inmueble.


-2016ko martxoaren 29ko Alkatetzaren 434. zenbakiko Ebazpenaren bidez erabaki zen hasiera ematea Lucas de Berroa kaleko 18. zenbakian kokatutako udal higiezinaren 1. B etxebizitza irakaskuntzaren zerbitzu publikotik jaregiteko espedienteari, eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari etxebizitza horiek irakaskuntzaren zerbitzu publikotik jaregiteko aurretiko baimena eskatzea.


-Que por Resolución de Alcaldía de nº 434 de fecha 29 de marzo de 2.016 se resolvió iniciar el expediente para la desafectación del servicio público de la enseñanza de la vivienda 1º B del inmueble de propiedad municipal sito en c/Lucas de Berroa nº 18, y, solicitar al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco autorización previa para la desafectación de las citadas viviendas del servicio público de la enseñanza.


Honako argudio hauek gogoan izanik:

Considerando los siguientes argumentos:


-2016ko azaroaren 23ko Aginduaren bidez Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburuak baimena eman zion Irungo Udalari Lucas de Berroa kaleko 18. zenbakian kokatutako eta irakasleen bizitoki gisa erabili den udal higiezineko 1.B etxebizitza beste zerbitzu edo eginkizun batzuetarako uztea.


- Que por Orden de 23 de noviembre de 2.016 de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura se autoriza al Ayuntamiento de Irun a destinar la vivienda de maestros y maestras sita en la calle Lucas de Berroa nº 18, 1º B a otros servicios o finalidades.

Ikusita 1372/1986 Errege Dekretuko 8. artikuluan ezartzen dena, zeinaren bitartez onartzen den Toki Erakundeetako Ondasunen Arautegia, apirilaren 2ko Tokiko Erregimenezko Oinarrien 7/1985 Legearen 22.2.l) artikuluan aipatzen dena eta tokiko erakundeen jabegokoak diren ikastetxe-eraikin publikoen erabilera arautzen duen Erregimen Juridikoari buruzko maiatzaren 6ko 77/2008 Dekretua.


Visto lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en el artículo 22.2.l) de la Ley 7/1985, de bases de Régimen Local, y en el Decreto 77/2008, de 6 de mayo, sobre el régimen jurídico para la utilización de los edificios escolares de propiedad de las entidades locales.


Ogasuna, Giza Baliabideak, Informazio Gizartea, Sustapena eta Auzoak Batzordeak irizpena egin ondoren, honako erabaki-proposamen hau aurkezten dio Udalbatzari:


Una vez dictaminada por la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos, Sociedad de la Información, Fomento y Barrios, se eleva al Pleno Ayuntamiento la siguiente propuesta de acuerdo:

1.-Hasiera batean onestea Lucas de Berroa kaleko 18. zenbakian kokatutako udal higiezineko 1. B etxebizitza irakaskuntzaren zerbitzu publikotik jaregitea.


1º.- Aprobar inicialmente la desafectación del servicio público de la enseñanza de la vivienda 1º B del inmueble de propiedad municipal sito en c/Lucas de Berroa nº 18.


2.- Espedientea jende aurrean ikusgai jartzea hilabeteko apean.

2º.- Someter el expediente a información pública durante un mes.


Erabaki honek amaiera emango dio administrazio-bideari behin informazio publikorako epea bukatzean, erabakiaren aurka alegaziorik aurkezten ez bada. Orduan, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baino lehen, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta, edo bestela, Administrazioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegian zuzenean inpugnatu, bi hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta, egoki irizten den beste edozein aurkeztetik at."


El presente acuerdo será definitivo en vía administrativa, una vez transcurrido el plazo de información pública previsto sin que se efectúen alegaciones contra el mismo. En tal caso podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno."


Hitz egiteko txandari hasiera eman dio Alkate jaunak eta de Bengoechea andreak hitza eskatu du, galdetzeko, zertarako bideratuko den etxebizitza hau.
Pentsatzen du Aurrekontuetan, bere taldeak proposatuta, onartu zen erabilera hartarako izango dela, behin berritzen denean alokairu sozialera bideratzeko.

Abierto el turno de intervenciones por el señor Alcalde, pide la palabra la señora de Bengoechea para preguntar cúal va a ser el destino de esta vivienda.
Imagina que será, él que se aprobó en los Presupuestos, a propuesta de su Grupo, para destinarlo al alquiler social una vez que haya sido reformado.

Paez jaunak erantzuten du ez daukala zertan horretarako izan. Lucas de Berroa kaleko eraikin honetan egiten ari diren jaregite prozesu hori Hezkuntza Sailarekin iritsitako akordioen bitartez araututa zeukaten berori da.

Oraingo maisu horiek erretiroa hartzen dutenean, Udalak jaregitea eskatuko du baina horrek ez du esan nahi kasu honetan derrigorrez okupatu gabe geratuko denik.

Aurrekontuen eztabaidan onartu zen zuzenketaren ondorioz orain dagoen akordioak zera esaten zuen, alegia, Gizarte Ongizate departamenduaren barnean adskribitutako etxebizitzen zerrendan dauden etxebizitza haiek, egoera txarrean daudenak eta funtzionamendurik gabe daudenak, berritu egingo zirela.


Baina etxebizitza honen kasu zehatzean, ez dago Gizarte Ongizateko departamenduari adskribitutako etxebizitzen zerrendan.

Responde el señor Páez, que no tiene que ser así necesariamente. Puesto que el proceso de desafección que se está produciendo en este edifico de la calle Lucas de Berroa, es el propio que se tenía regulado con los acuerdos de la Consejería de Educación.


En el momento, en que estos maestros pasan al retiro, el Ayuntamiento solicita la desafección, lo que no significa, en este caso necesariamente, que vaya a quedar desocupada.
El acuerdo que hay fruto, de la enmienda que se aprobó en el debate de Presupuestos, venía a decir, que aquellas viviendas que están dentro de la relación de viviendas, adscritas al Departamento de Bienestar Social, iban a ser reformadas, las que estuvieran en mal estado y que no estaban en funcionamiento.
Pero en concreto esta vivienda, no está afectada a la relación de viviendas, adscritas al Departamento de Bienestar Social.

De Bengoechea andreak ulertzen du Paez jaunaren azalpena eta adierazten du udalaren jabetzako bi etxebizitza badaude eta horietan inbertitzen bada ongi iruditzen zaiela, baina harritu egiten dela Udal Gobernuak ez edukitzea pentsatuta etxebizitza honek etorkizunean zein erabilera edukiko duen.


La señora de Bengoechea entiende la explicación del señor Paéz, y comenta que mientras haya dos viviendas de propiedad municipal en las cuales se invierta, les parece bien, pero le extraña que el Gobierno Municipal no tenga pensado el uso futuro de esta vivienda.


Paez jaunak adierazten du une honetan eraikin horretan erabilera desberdinak gauzatzen ari direla.


Etxebizitza honen kasuan zehazki egiten dena da titulartasun osoa berreskuratu, horren gaineko jabetza osoa, Eusko Jaurlaritzari uzteko bere garaian egon zen arrazoia behin desagertu denean.
Eraikinaren multzoan, kasu batzuetan ezagunak dira jada dauzkaten erabilerak bai Gizarte Ongizate departamenduan eta bai jada egin diren lagapen batzuengatik, adibidez, erromesen aterpetxe bezala erabiltzeko. Hainbat zerbitzu ematen jarraitzen da eraikinean baina berriz dio gaur gaurkoz ez dagoela ideia bat definituta Lucas de Berroa kaleko eraikin multzoak etorkizunean edukiko duen erabileraren inguruan.

El señor Páez señala que en estos momentos, en ese edificio se están produciendo diversos usos.


Con esta vivienda en concreto, lo que se hace es recuperar la titularidad plena, el dominio pleno, sobre ella, en tanto y cuanto, el uso para el que fué cedido al Gobierno Vasco, ha desaparecido.
El conjunto del edificio, en algunos casos ya son conocidos los usos que se tienen tanto en el Departamento de Bienestar Social, como algunas cesiones que ya se han producido, por ejemplo para el albergue de peregrinos. Se siguen prestando una serie de servicios, pero insiste en que de momento no hay definido una idea sobre el destino futuro del conjunto del inmueble de Lucas de Berroa.

Melida jaunak hartzen du hitza ,euskeraz, esateko alde bozkatuko duela, eta bakarrik gauza bat eskatu nahi du, edozen aktuazio planteatzen denean jakinaraztea.


Toma la palabra el señor Mélida en euskera, para anunciar que va a votar a favor, pero solo pide una cosa, y es que cuando tengan planteado llevar a cabo cualquier actuación lo comuniquen.


Proposamena bozketara eraman da eta aho batez onartu da.


Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad.


-4-
Ordenantza Fiskal batzuen eta/edo zerga batzuk arautzen dituzten Eranskinen aldaketa


-4-
Modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y/o de algunos Anexos reguladores de tributos

Honako hau irakurri zen:


Se dio lectura a lo siguiente:
"Gaitzat Harturik Ordenantza Fiskal batzuen eta zerga batzuk arautzen dituzten Eranskinen aldaketa.


"En relación con Modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y/o de algunos Anexos reguladores de tributos.

Honako ekintza hauek ikusirik:


Resultando los siguientes hechos:

Jaso ditugun Ordenantzen aldatzeko proposamenak aztertu ondoren, tokiko zerga-sistemaren esparruan proposamen hau prestatu da. Aldeko iritzia jaso ondoren, Udalbatzaren Osoko Bilkurari aurkezten zaio eta ondoko Ordenantza hauen eta beren Eranskinen aldaketa onartzea proposatzen zaio. 2017aren apirilaren 3tik aurrera hasiko dira indarrean aldaketa horiek.


Que una vez analizadas las diferentes propuestas de modificación de Ordenanzas remitidas, en el marco del sistema impositivo local, se ha elaborado la presente propuesta que, una vez informada favorablemente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno proponiendo la aprobación de la modificación de las Ordenanzas y sus Anexos siguientes, con efectos a partir del próximo 3 de abril de 2017.

Honako argudio hauek gogoan izanik:


Considerando los siguientes argumentos:

Proposamenak bete egiten du zergen zehaztapenari begira uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauean jasotzen diren eta indarrean dauden arau-aurreikuspenek zehaztutakoa.


Que la propuesta se adapta a lo establecido por las previsiones normativas vigentes, en relación con la determinación de tributos, contenidas en la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio.

Proposamenak Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak onartutako tarifak udal Ordenantza Fiskaletarako transposizioa suposatzen du, Tarifa Integrazio Protokoloan (2012ko urtarrilaren 25eko Udalbatzarrak onartua) eta tarifa integrazio-sistema ezartzeko lankidetza hitzarmenean (2013ko urtarrilaren 30ean Udalbatzarrak onartua) ezarritakoa betez.


Que la propuesta supone la trasposición a las Ordenanzas Fiscales municipales de las tarifas aprobadas en el seno de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, en cumplimiento de lo dispuesto en el Protocolo de Integración Tarifaria (aprobado por acuerdo de Pleno de 25 de enero 2012) y en el convenio de colaboración para la implantación del sistema de integración tarifaria (acuerdo de Pleno de 30 de enero de 2013).

Proposamen zehatzak honako eranskinean jasotzen dira:


Que las propuestas concretas se recogen en el adjunto anexo:

Ikusirik uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 15. Artikuluak eta kideko arauek xedaturikoa.


Visto lo dispuesto por el artículo 15 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, y demás normativa concordante.
Ogasun, Giza Baliabideak, Informazio Gizartea, Sustapena eta Auzoak Batzordea irizpena egin ondoren, honako erabaki-proposamen hau aurkezten dio Udalbatzari:


Una vez dictaminada por la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos, Sociedad de la Información, Fomento y Barrios, se eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Eranskineko proposamenak erabaki bihurtu eta beraz bere horretan onartzea.


1.- Elevar a acuerdo, y por tanto aprobar en los términos expuestos, las propuestas del Anexo.

2.- Aurreko atalean harturiko akordioak jendaurrera eramatea, 30 lan-eguneko epe batean, egin litezkeen erreklamazioak eta oharrak bideratu ahal izateko.2.- Someter a información pública por el plazo de 30 días hábiles los acuerdos a que se hace referencia en el extremo anterior a efectos de las reclamaciones u observaciones que pudieran deducirse.

3.- Hartutako erabakiak eta Ordenantzetan eta beroien Eranskinetan eginiko aldakuntzak behin-betiko izango dira, eta beraz ez dute erabaki berririk beharko, baldin eta jendaurreko informazio-epea amaitu ondoren ez hada erreklamaziorik edota oharpenik, jaso. Hala bada, lehen aipaturiko epe horretan erreklamazioak edota oharpenak aurkezten badira, Udalbatzak dagokion erabakia hartuko du haien inguruan. Betiko onartutzat joko dira inolako erreklamazio edo oharpenik jaso ez duten proposamenak.3.- Los acuerdos adoptados y las modificaciones de Ordenanzas y sus Anexos devendrán definitivos, sin necesidad de nuevo acuerdo, si transcurrido el plazo reglamentario de la información pública no se hubiera producido reclamación ni observación alguna. Así pues, en el caso de que, en el plazo anteriormente señalado, fueran presentadas reclamaciones u observaciones, el Ayuntamiento Pleno adoptará acuerdo pronunciándose sobre las mismas, quedando aprobadas definitivamente todas aquellas propuestas que no hayan sido objeto de reclamación u observación alguna.

4. Alkate-Lehendakariari ahala ematea Zergen Ordenantza arauemaileen Testuak eta Tokiko Prezio Publikoak bateratzeko, Udal honek onarturiko aldaketa guztiak kontutan hartu ondoren".4. Facultar al Alcalde-Presidente para refundir los Textos de los acuerdos y Ordenanzas reguladores de los Tributos y Precios Públicos Locales, incorporando todas las modificaciones que hayan sido aprobadas por este Ayuntamiento".


ERANSKINA/ ANEXO


Kuota berri bat gehitu da, "bus-txartel izengabea"ri dagokiona.
Horrenbestez, honela geldituko da hiriko garraio kolektiboko zerbitzu publikoa emateko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren 3. artikulua, kuotari buruzkoa:


Se incorpora la nueva cuota correspondiente al título de transporte "Txartelbus anónima".
En consecuencia, el "Art. 3. Cuota" de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la prestación del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano queda como sigue,

9. Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza fiskala


9. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas
XIV ERANSKINA. HIRI GARRAIO KOLEKTIBOAREN ZERBITZU PUBLIKOA EMATEAGATIK.


ANEXO XIV. POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO.


3. art. Kuota.


Art. 3.- Cuota.


Garraio-tituloa

Kuota

(BEZ gabe)Kuota

(BEZ barne, %10)

Título de transporte

Cuota

(sin IVA)Cuota

(IVA 10% incl.)

ARRUNTAGENERALNoizbehinkako billetea (*)

1,27 €

1,40 €

Billete ocasional (*)

1,27 €

1,40 €

Txartelbus izengabekoa, billete bakoitza

0,76€

0,95€

Txartelbus anónima, cada billete

0,76€

0,95€

Txartelbus, txartelak 1etik 20ra (*)

0,76€

0,77 €

Txartelbus, billetes 1 a 20 (*)

0,70 €

0,77€

Txartelbus, txartelak 21etik 50era (*)

0,56 €

0,62 €

Txartelbus, billetes 21 a 50 (*)

0, 56€

0,62 €

Txartelbus, txartelak 51 eta hurrengoak (*)

0,13 €

0,14 €

Txartelbus, billetes 51 y siguientes (*)

0,13 €

0,14 €

Gau txori (gau-zerbitzua) (*)

1,36 €

1,50 €

Gau txori (servicio nocturno) (*)

1,36 €

1,50 €

(*) 2016rako onartutako prezioa mantentzen da.

(*) Se mantiene el precio aprobado para el 2016.


Azken xedapena.

Ordenantza hau, behin Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, 2017ko apirilaren 3an jarriko da indarrean, eta indarrean egongo da, indargabetzea edo aldatzea erabakitzen ez den bitartean.
Disposición final.


La presente Ordenanza, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, entrará en vigor a partir del 3 de abril de 2017 y se mantendrá en vigor mientras no se acuerde su derogación o modificación.

Proposamena bozketara eraman da eta gehiengoaren botoez onartuta geratu da, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Alkatea, Laborda, Paez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro eta Gómez Adrian Irungo Sozialistak udal taldetik; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; eta de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik; eta ondorengo jaun-andreen abstentzioarekin: Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik; eta Melida Euskal Herria Bildu udal taldetik.


Se somete la propuesta a votación quedando aprobada por mayoría, con los votos a favor de los señores y las señoras: Alcalde, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV y de las señoras de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular y las abstenciones de los señores Soto, Reglado, Oyarbide, las señoras Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun y del señor Melida del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu.-5-
Eskaerak eta galderak


-5-
Ruegos y preguntas

Ez zen izan.

No hubo.
Eta beste aztergairik ez zegoenez, adierazitako eguneko zazpiak eta hogeita hemezortzi minutu zirenean, Alkate jaunak amaitutzat eman zuen batzarraldia. Bilkuraren agiri hau egin, eta idazkaria naizen aldetik, ZIURTATU EGIN DUT.


Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas y treinta y ocho minutos del día indicado el Señor Alcalde levantó la Sesión, de la que se formula la presente Acta, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO

Pág.


Yüklə 96,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə