Additional protocol to the Agreement between the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the RepuYüklə 1,05 Mb.
səhifə1/13
tarix22.11.2018
ölçüsü1,05 Mb.
#84731
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

{0>ADDITIONAL PROTOCOL to the Agreement between the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese Republic, the Kingdom of Spain, the Kingdom of Sweden, the European Atomic Energy Community and the International Atomic Energy Agency in implementation of Article III(1) and (4) of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear weapons (1*) (notified under document number COM(1998) 314) (1999/188/Euratom) <}0{>PROTOKOLL ADDIZZJONALI għal ftehim bejn ir-Repubblika ta’ l-Awstrija, ir-Renju tal-Belġju, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika Ellenika, l-Irlanda, ir-Repubblika Taljana, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Renju ta’ l-Olanda, ir-Repubblika Portugiża, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Renju ta’ l-Isvezja, il-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika u l-Aġenzija Internazzjonali ta’ l-Enerġija Atomika fl-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu III(1) u (4) tat-Trattat dwar il-prevenzjoni tat-tkattir ta’ l-armi Nukleari (1*) (notifikati taħt d-dokumenti numru KUMM(1998) 314) (1999/188/Euratom) <0}

{0>PREAMBLE <}0{>PREAMBOLU<0}

{0>Whereas the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese Republic, the Kingdom of Spain, the Kingdom of Sweden (hereinafter referred to as 'the States') and the European Atomic Energy Community (hereinafter referred to as 'the Community') are parties to an Agreement between the States, the Community and the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as the 'the Agency') in implementation of Article III(1) and (4) of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred to as the 'Safeguards Agreement'), which entered into force on 21 February 1997; <}0{>Billi r-Repubblika ta’ l-Awstrija, ir-Renju tal-Belġju, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, r-Repubblika Ellenika, l-Irlanda, ir-Repubblika Taljana, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Renju ta’ l-Olanda, ir-Repubblika Portugiża, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Renju ta’ l-Isvezja, (minn hawn ‘il quddiem imsejjħa ‘l-Istati’) il-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika (minn hawn ‘il quddiem imsejjħa ‘il-Komunità’) huma partijiet għal ftehim bejn l-Istati’ l-Komunità u l-Aġenzija Internazzjonali ta’ l-Enerġija Atomika (minn hawn ‘il quddiem imsejjħa ‘l-Aġenzija’) fl-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu III(1) u (4) tat-Trattat dwar il-prevenzjoni ta’ tkattir ta’ l-armi Nukleari (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ 'Il-Ftehim tas-Salvagwardja'), li daħlu fis-seħħ fil-21 ta’ Frar 1997; <0}

{0>Aware of the desire of the international community to further enhance nuclear non-proliferation by strengthening the effectiveness and improving the efficiency of the Agency's safeguards system; <}0{>Konxji tax-xewqa tal-Komunità internazzjonali li jenfasizza l-prevenzjoni tat-tkattir nukleari billi tissaħħaħ l-effettività u tmexxija ‘l quddiem ta’ l-effiċjenza tas-sistema tas-Salvagwardji ta’ l-Aġenzija; <0}

{0>Recalling that the Agency must take into account in the implementation of safeguards the need to avoid hampering the economic and technological development in the Community or international cooperation in the field of peaceful nuclear activities, to respect health, safety, physical protection and other security provisions in force and the rights of individuals, and to take every precaution to protect commercial, technological and industrial secrets as well as other confidential information coming to its knowledge; <}0{>Billi jerġa jingħad li l-Aġenzija għandha tagħti każ fl-implimentazzjoni tas-salvagwardji l-ħtieġa li jkunu tevita l-effetti fuq l-iżvilupp ekonomiku u teknoloġiku fil-Komunità jew fil-koperazzjoni internazzjonali fil-qasam ta’ l-attivitajiet nukleari bla periklu, biex ikunu rispettati s-saħħa, s-sigurtà, il-protezzjoni fiżika u disposizzjonijiet oħra tas-sigurtà fil-forza u d-drittijiet ta’ l-individwi, u biex tittieħed kull prekawzjoni biex ikunu protteti s-sigrieti kummerċjali, teknoloġiċi u industrijali kif ukoll l-informazzjoni kunfidenzali li hi ġejja mill-għarfien; <0}

{0>Whereas the frequency and intensity of activities described in this Protocol shall be kept to the minimum consistent with the objective of strengthening the effectiveness and improving the efficiency of Agency safeguards; <}0{>Billi l-frekwenza u l-intensità ta’ l-attivitajiet deskritti f’dan il-protokoll għandhom jinżammu fil-konsistenti minimu ma’ l-għanijiet ta’ tisħiħ ta’ l-effettività u tmexxija ‘l quddiem ta’ l-effiċjenza tas-salvagwardji ta’ l-Aġenzija; <0}

{0>Now therefore the Community, the States and the Agency have agreed as follows:<}0{>Issa għalhekk il-Komunità, l-Istati u l-Aġenzija ftiehmu kif ġej:<0}

{0>RELATIONSHIP BETWEEN THE THE PROTOCOL AND THE SAFEGUARDS AGREEMENT <}0{>IR-RELAZZJONI BEJN IL-PROTOKOLL U L-FTEHIM TAS-SAVAGWARDJI <0}

{0>Article 1 <}100{>Artikolu 1 <0}

{0>The provisions of the Safeguards Agreement shall apply to this Protocol to the extent that they are relevant to and compatible with the provisions of this Protocol.<}0{>Id-disposizzjonijiet tal-Ftehim tas-Salvagwardji għandhom jgħoddu għal dan il-Protokoll sakemm huma relevanti għal u kompatibbli mad-disposizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll.<0} {0>In case of conflict between the provisions of the Safeguards Agreement and those of this Protocol, the provisions of this Protocol shall apply.<}0{>Fil-każ ta’ konflitt bejn id-disposizzjonijiet tal-Ftehim tas-Salvagwardji u dawk ta’ dan il-Protokoll, id- disposizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll għandhom jgħoddu.<0}

{0>PROVISION OF INFORMATION <}0{>ID-DISPOSIZZJONIJET TA’ L-INFORMAZZJONI <0}

{0>Article 2 <}100{>Artikolu 2 <0}

{0>(a) Each State shall provide the Agency with a declaration containing the information identified in sub-paragraphs (i), (ii), (iv), (ix) and (x).<}0{>(a) Kull Stat għandu jiprovvdi lill-Aġenzija b’dikjarazzjoni li jkun fiha l-informazzjoni identifikata fis-subparagrafi(ii), (iv), (ix) u (x).<0} {0>The Community shall provide the Agency with a declaration containing the information identified in sub-paragraphs (v), (vi) and (vii).<}0{>Il-Komunità għandha tipprovdi lill-Aġenzija b’dikjarazzjoni li jkun fiha l-informazzjoni identifikata fis-subparagrafi (v), (vi) u (vii).<0} {0>Each State and the Community shall provide the Agency with a declaration containing the information identified in sub-paragraphs (iii) and (viii).<}77{>Kull Stat u l-Komunità għandhom jiprovvdu lill-Aġenzija b’dikjarazzjoni li jkun fiha l-informazzjoni identifikata fis-subparagrafi (iii) u (viii).<0}

{0>(i) A general description of and information specifying the location of nuclear fuel cycle-related research and development activities not involving nuclear material carried out anywhere that are funded, specifically authorised or controlled by, or carried out on behalf of, the State concerned.<}0{>(i) Deskrizzjoni ġenerali ta’ u l-informazzjoni li tispeċifika l-post tar-riċerka dwar iċ-ċikli tal-karburanti nukleari u l-attivitajiet ta’ l-iżvilupp li ma jinvolvux il-materjali nukleari magħmula f’kull post li huma mibnija, awtorizzati b’mod speċjali jew kontrollati minn, jew magħmula f’isem, l-Istat konċernat.<0}

{0>(ii) Information identified by the Agency on the basis of expected gains in effectiveness or efficiency, and agreed to by the State concerned, on operational activities of safeguards relevance at facilities and locations outside facilities where nuclear material is customarily used.<}0{>(ii) L-informazzjoni identifikata mill-Aġenzija fuq il-bażi li jippretendi l-qligħ fl-effettività jew l-effiċjenza, u miftiehem mill-Istati konċernati, dwar l-attivitajiet operattivi dwar is-salvagwardji fil-faċilitajiet u l-postijiet barra l-faċilitajiet fejn il-materjal nukleari huwa wżat bi drawwa.<0}

{0>(iii) A general description of each building on each site, including its use and, if not apparent from that description, its contents.<}0{>(iii) Id-deskrizzzjoni ġenerali ta’ kull bini fl-arja, inkluż l-użu tagħhom, jekk ma jidhrux minn dik id-deskrizzjoni, il-kontenuti tagħhom.<0} {0>The description shall include a map of the site.<}0{>Id-deskrizzjoni għandha tinkludi mappa ta’ l-arja.<0}

{0>(iv) A description of the scale of operations for each location engaged in the activities specified in Annex I to this Protocol.<}0{>(iv) Id-deskrizzjoni ta’ l-iskala ta’ l-operazzjoni għal kull post imqabbad biex jaħdem fl-attivitajiet speċifikati fl-Anness I għal dan il-Protokoll.<0}

{0>(v) Information specifying the location, operational status and the estimated annual production capacity of uranium mines and concentration plants and thorium concentration plants in each State, and the current annual production of such mines and concentration plants.<}0{>(v) L-informazzjoni li tispeċifika l-post, l-istatus operattivi u l-kapaċità tal-produzzjoni stmata għal kull sena tal-minjieri ta’ l-uranju l-impjanti ta’ konċentazzjoni u l-impjanti ta’ konċentrazzjoni ta’ torjum f’kull Stat, u l-produzzjoni kurrenti ta' kull sena ta’ minjieri simili u l-impjanti ta’ konċentrazzjoni.<0} {0>The Community shall provide, on request by the Agency, the current annual production of an individual mine or concentration plant.<}0{>Il-Komunità għandha tiprovvdi, fuq it-talba mill-Aġenzija, il-produzzjoni kurrenti ta’ kull sena ta’ minjiera individwali jew l-impjant ta’ konċentrazzjoni.<0} {0>The provision of this information does not require detailed nuclear material accountancy.<}0{>Id-disposizzjoni ta’ din l-informazzjoni ma għandhiex bżonn estimi dettaljati tal-materjali nukleari.<0}

{0>(vi) Information regarding source material which has not reached the composition and purity suitable for fuel fabrication or for being isotopically enriched, as follows:<}0{>(vi) L-informazzjoni dwar is-sorsi materjali li ma laħqux il-kompetizzjoni u l-purità t-tajba għal fabbrikazzjoni tal-karburanti jew biex ikunu msaħħa isotopikament, kif ġej:<0}

{0>(a) the quantities, the chemical composition, the use or intended use of such material, whether in nuclear or non-nuclear use, for each location in the States at which the material is present in quantities exceeding 10 tonnes of uranium and/or 20 tonnes of thorium, and for other locations with quantities of more than 1 tonne, the aggregate for the States as a whole if the aggregate exceeds 10 tonnes of uranium or 20 tonnes of thorium.<}0{>(a) il-kwantitajiet, il-komposizzjoni kimika, l-użu jew il-ħsieb ta’ l-użu tal-materjal simili, kemm jekk għal użu nukleari jew mhux nukleari, għal kull post fl-Istati li fih il-materjal huwa preżenti fi kwantitajiet li jaqbżu l-10 tunnellata ta’ l-uranju u /jew l-20 tunnellata ta’ torjum, u għal postijiet l-oħra bil-kwantitajiet ta’ aktar minn tunnellata, it-totalizzazzjoni għall-Istat bħala ħaġa waħda jekk it-total jaqbeż l-10 tunnellata ta’ l-uranju u l-20 tunnellata ta’ torjum.<0} {0>The provision of this information does not require detailed nuclear material accountancy; <}98{>Id-disposizzjoni ta’ din l-informazzjoni ma għandhiex bżonn estimi dettaljati tal-materjali nukleari;<0}

{0>(b) The quantities, the chemical composition and the destination of each export from the States to a State outside the Community, of such material for specifically non-nuclear purposes in quantities exceeding:<}0{>(b) Il-kwantitajiet, il-komposizzjoni kimika u d-destinazzjoni ta’ kull esportazzjoni mill-Istati għal Stat barra l-Komunità, ta’ materjal simili għall-għanijiet speċifiċi li m’humiex nukleari fi kwantitajiet li jaqbżu:<0}

{0>(1) 10 tonnes of uranium, or for successive exports of uranium to the same state, each of less than 10 tonnes, but exceeding a total of 10 tonnes for the year; <}0{>(1) l-10 tunnellata ta’ l-uranju, jew għall-esportazzjoni suċċessiva ta’ l-uranju għall-istess Stat, kull waħda inqas minn 10 tunnellata, imma taqbeż it-total ta’ 10 tunnellata fis-sena; <0}

{0>(2) 20 tonnes of thorium, or for successive exports of thorium to the same State, each of less than 20 tonnes, but exceeding a total 20 tonnes for the year; <}87{>(2) l-20 tunnellata ta’ torju, jew għall-esportazzjoni suċċessiva ta’ l-uranju għall-istess Stat, kull waħda inqas minn 20 tunnellata, imma taqbeż it-total ta’ 20 tunnellata fis-sena; <0}

{0>(c) the quantities, chemical composition, current location and use or intended use of each import into the Sates from outside the Community of such material for specifically non-nuclear purposes in quantities exceeding:<}0{>(c) il-kwantitajiet, il-komposizzjoni kimika, il-post kurrenti u l-użu jew l-użu maħsub ta’ kull importazzjoni għall-Istati barra mill-Komunità tal-materjali simili għal għanijiet speċifiċi li m’humiex nukleari fi kwantitajiet li jaqbżu:<0}

{0>(1) 10 tonnes of uranium, or for successive imports of uranium each of less than 10 tonnes, but exceeding a total of 10 tonnes for the year; <}84{>(1) l-10 tunnellati ta’ l-uranju, jew għall-importazzjoni suċċessiva ta’ l-uranju kull waħda inqas minn 10 tunnellati, imma taqbeż it-total ta’ 10 tunnellati fis-sena; <0}

{0>(2) 20 tonnes of thorium, or for successive imports of thorium each of less than 20 tonnes, but exceeding a total of 20 tonnes for the year; <}90{>(2) l-20 tunnellata ta’ torjum, jew għall-importazzjoni suċċessiva ta’ torjum kull waħda inqas minn 20 tunnellata, imma taqbeż it-total ta’ 20 tunnellata fis-sena; <0}

{0>it being understood that there is no requirement to provide information on such material intended for a non-nuclear use once it is in its non-nuclear end-use form.<}0{>qed ikun mifhum li m’hemmx ħtiġijiet biex jipprovdu l-informazzjoni għal materjal simili maħsub għall-użu nukleari la darba jkun fil-forma tat-tmiem ta’ l-użu li mhux nukleari.<0}

{0>(vii) (a) Information regarding the quantities, uses and locations of nuclear material exempted from safeguards pursuant to Article 37 of the Safeguards Agreement; <}0{>(vii) (a) L-informazzjoni dwar il-kwantitajiet l-użu u l-post tal-materjal nukleari eżenti mis-salvagwardji skond l-Artikolu 37 tal-ftehim tas-Salvagwardji; <0}

{0>(b) information regarding the quantities (which may be in the form of estimates) and uses at each location, of nuclear material exempted from safeguards pursuant to Article 36(b) of the Safeguards Agreement but not yet in a non-nuclear end-use form, in quantities exceeding those set out in Article 37 of the Safeguards Agreement.<}0{>(b) l-informazzjoni dwar il-kwantitajiet (li tista’ tkun fil-forma ta’ l-estimi) u l-użi f’kull post, tal-materjal nukleari eżenti mis-salvagwardji skond l-Artikolu 36(b) tal-ftehim tas-salvagwardji imma li għadhom m’humiex fil-forma tat-tmiem ta’ l-użu li mhux nukleari, fil-kwantitajiet li jaqbżu lil dawk preskritti fl-Artiklu 37 tal-ftehim tas-salvagwardji.<0} {0>The provision of this information does not require detailed nuclear material accountancy.<}100{>Id-disposizzjoni ta’ din l-informazzjoni m’għandhiex bżonn estimi dettaljati tal-materjali nukleari.<0}

{0>(viii) Information regarding the location or further processing of intermediate or high-level waste containing plutonium, high enriched uranium or uranium-233 on which safeguards have been terminated pursuant to Article 11 of the Safeguards Agreement.<}0{>(viii) L-informazzjoni dwar il-post jew aktar iproċessar tal-livell għoli jew intermedju ta’ l-iskart li jkollu fih il-plutonju, uranju jew uranju-233 msaħħaħ fuq is-salvagwardji, imtemma skond l-Artiklu 11 tal-ftehim tas-salvagwardji.<0} {0>For the purpose of this paragraph, 'further processing' does not include repackaging of the waste or its further conditioning not involving the separation of elements, for storage or disposal.<}0{>Għall-għan ta’ dan il-paragrafu, ‘aktar ipproċessar’ ma jinkludix l-ippakkjar mill-ġdid ta’ l-iskart jew il-kondizzjonar ulterjuri tiegħu li ma jinvolvix is-separazzjoni ta’ l-elementi, għal maggazzinar jew ir-rimi.<0}

{0>(ix) The following information regarding specified equipment and non-nuclear material listed in Annex II:<}0{>(ix) L-informazzjoni li ġejja dwar it-tagħmir speċifiku u l-materjali li m’humiex nukleari elenkati fl-Annes II:<0}

{0>(a) for each export out of the Community of such equipment and material:<}0{>(a) għal kull esportazzjoni barra mill-Komunità tat-tagħmir u l-materjal simili:<0} {0>the identity, quantity, location of intended use in the receiving State and date or, as appropriate, expected date, of export; <}0{>l-identità, il-kwantità, il-post li huwa maħsub għall-użu fl-Istat li ħa jirċievi u data jew, kif xieraq, id-data maħsuba, ta’ l-esportazzjoni; <0}

{0>(b) on specific request by the Agency, confirmation by the importing State of information provided to the Agency by a State outside of the Community concerning the export of such equipment and material to the importing State.<}0{>(b) fuq it-talba speċifika mill-Aġenzija, il-konferma mill-Istat li ħa jimporta provduta lill-Aġenzija mill-Istat barra l-Komunità li tikkonċerna l-esportazzjoni tat-tagħmir u l-materjal simili għall-Istat li ħa jimporta.<0}

{0>(x) General plans for the succeeding 10-year period relevant to the development of the nuclear fuel cycle (including planned nuclear fuel cycle-related research and development activities) when approved by the appropriate authorities in the State.<}0{>(x) l-impjant ġenerali għal perjodi suċċessivi ta’ 10 snin relevanti għall-iżvillupp ta’ ċ-ċiklu tal-karburanti nukleari (inkluż ir-riċerka pjanata dwar iċ-ċiklu tal-karburanti nukleari u l-attivitajiet ta’ l-iżvilupp) meta approvat mill-awtoritajiet xierqa fl-Istat.<0}

{0>(b) Each State shall make every reasonable effort to provide the Agency with the following information:<}0{>(b) Kull Stat għandu jagħmel kull sforz raġonevoli biex jipprovdi lill-Aġenzija l-informazzjoni li ġejja:<0}

{0>(i) a general description of and information specifying the location of nuclear fuel cycle-related research and development activities not involving nuclear material which are specifically related to enrichment, reprocessing of nuclear fuel or the processing of intermediate or high-level waste containing plutonium, high enriched uranium or uranium-233 that are carried out anywhere in the State concerned but which are not funded, specifically authorised or controlled by, or carried out on behalf of, that State.<}0{>(i) id-deskrizzjoni ġenerali ta’ u l-informazzjoni li tispeċifika il-post tar-riċerka dwar iċ-ċiklu tal-karburanti nukleari u l-attivitajiet ta’ l-iżvilupp li ma jinvolvux il-materjali nukleari li huma speċifikatament relatati mat-tisħiħ, l-ipproċessar mill-ġdid tal-karburanti nukleari jew il-proċess tal-livelll ta’ l-iskart intermedju jew għoli li jkun fih il-plutonju, uranju jew uranju-233 msaħħa ħafna li huma magħmula f’kull post fl-Istat ikkonċernat imma għad m’humiex stabbiliti, awtorizzati speċifikatament jew kontrollati minn, jew magħmula f’isem dak l-Istat.<0} {0>For the purpose of this paragraph 'processing' of intermediate or high-level waste does not include repackaging of the waste or its conditioning not involving the separation of elements, for storage or disposal.<}79{>Għall-għan ta’ dan il-paragrafu, ‘ipproċessar’ tal-livell ta’ l-iskart intermedju jew għoli ma jinkludix l-ippakkjar mill-ġdid ta’ l-iskart jew ta’ l-ikkondizzjonar tiegħu li ma jinvolvix is-separazzjoni ta’ l-elementi, għal maggazzinar jew ir-rimi.<0}

{0>(ii) A general description of activities and the identity of the person or entity carrying out such activities, at locations identified by the Agency outside a site which the Agency considers might be functionally related to the activities of that site.<}0{>(ii) Id-deskrizzjoni ġenerali ta’ l-attivitajiet u l-identifikazzjoni tal-persuni jew l-entità ta’ l-għamla ta’ l-attivitajiet simili, fil-postijiet identifikati mill-Aġenzija barra mill-arja li l-Aġenzija tqis li tista’ tkun relatat mal-funzjona ta’ l-attivitajiet ta’ dik l-arja.<0} {0>The provision of this information is subject to a specific request by the Agency.<}0{>Id-disposizzjoni ta’ din l-informazzjoni hija soġġetta għat-talba speċifika mill-Aġenzija.<0} {0>It shall be provided in consultation with the Agency and in a timely fashion.<}0{>Din se tkun provduta fil-konsultazzjoni ma’ l-Aġenzija u b’mod f’waqtu.<0}

{0>(c) On request by any or all of the Agency, a State or the Community, as appropriate, shall provide amplifications or clarifications of any information provided under this Article, in so far as relevant for the purpose of safeguards.<}0{>(c) Fuq talba minn xi jew mill-Aġenzija kollha, l-Istat jew il-Komunità, kif xieraq, għandu jipprovdi amplifikazzjoni jew kjarifika ta’ xi informazzjoni mogħtija taħt dan l-Artikolu, kif inhu relevanti għall-għan tas-salvagwardji.<0}

{0>Article 3 <}100{>Artikolu 3 <0}

{0>(a) Each State or the Community, or both, as appropriate, shall provide to the Agency the information identified in Article 2(a)(i), (iii), (iv), (v), (vi)(a), (vii), and (x) and Article 2(b)(i) within 180 days of the entry into force of this Protocol.<}0{>(a) Kull Stat jew il-Komunità, jew it-tnejn, kif xieraq, għandhom jipprovdu lill-Aġenzija l-informazzjoni identifikata fl-Artikolu 2(a)(i), (iii), (iv), (v), (vi)(a), (vii), u (x) u l-Artikolu 2(b)(i) fi żmien 180 ġurnata tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll.<0}

{0>(b) Each State or the Community, or both, as appropriate, shall provide to the Agency, by 15 May of each year, updates of the information referred to in paragraph (a) for the period covering the previous calendar year.<}0{>(b) Kull Stat jew il-Komunità, jew it-tnejn, kif xieraq, għandhom jipprovdu lill-Aġenzija, sal-15 ta’ Mejju ta’ kull sena, aġġornament ta’ l-informazzjoni msemmija f’paragrafu (a) tal-perjodu li jkopri s-sena ta’ qabel.<0} {0>If there has been no change to the information previously provided, each State or the Community, or both, as appropriate, shall so indicate.<}0{>Jekk ma kienx hemm skambju fl-informazzjoni provvduta qabel, kull Stat jew il-Komunità, jew it-tnejn, kif xieraq, għandhom jindikaw dan.<0}

Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə