Adi,soyadiYüklə 67,8 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü67,8 Kb.
#58734

SELENDİ İMAM HATİP ORTAOKULU SİYER YARIŞMA SORULARU
ADI,SOYADI: .............................................................
1- Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?

a- Divan     b- İnşa   c-Muallaka-i Seba     d- Beyit


2- İlk vahyin geldiği mübarek gece hangisidir?

a-İsra Gecesi  b- Mirac Gecesi 

c-Kadir Gecesi  d-Berat Gecesi
3- İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?

a-Daru’l-Erkam   b-  Daru’n-Nedve   

c- Kubbe    d- Suffe
4- Peygamberimizin Busra Şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir?

 a- Belam   b-Bahira   c-Varaka b. Nevfel 

d- Ümeyye b. Ebi Salt
5- Peygamberimizin doğum tarihi hangisidir?

a- 24 Haziran 568     b- 20 Haziran 571     

c- 20 Nisan 570    d-20 Nisan 571
6- Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin sütannesidir?

 a- Şifa Hatun       b- Fatıma Binti Esed       

c-Halime              d- Fatıma binti Abdullah
7- Efendimize nazil olan ilk ayetler hangileridir?

 a-  Müddessir Suresi 1-5        b-  Kalem Suresi 1-4 

  c-Alak Suresi 1-5          d- Fatiha Suresi   
8- Cahiliye devrinde zulmü engellemek amacıyla kurulan, Peygamberimizin de katıldığı cemiyetin adı nedir?

a-Hılfu’l-Fudul             b- Daru’l-Erkam      

c-   Mele   d- Daru’n-Nedve
9- Allah yolunda şehit edilen ilk hanım sahabi kimdir?

 a-   Nehdiyye  b- Sümeyye    c-Aişe d- Lübeyne


10- Hz Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği yıla ne denir?

a- Hicran yılı       b-Hüzün Yılı       

c-  Zorluk Yılı      d- Ayrılık Yılı
11 Hacıların su ihtiyacının karşılanması hizmetine ne ad verilir?

a- Sidane     b- Einne      c- Rifade     d-Sikaye


12 - Kureyşlilerin Peygamberimizi öldürme kararı aldıkları meclislerinin adı nedir?
a- Suffe  b-Daru’n-Nedve   

c-  Daru’s-Silah  d- Daru’l-Erkam


13  Peygamberimiz (sas) “Kabe hakemliği”  yaptığında hangi soruna çözüm bulmuştur?

a) Kabe’nin tamir edilmesi b) Hacılara su dağıtma işi c)Kabe’nin temizliği d) Hacerü’l-Esved’in yerine konması14 Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye devrinde Hicaz bölgesinde olan dinlerden değildir?

a-Yahudilik     b- Mecusilik     c-Hristiyanlık    d-Budizm


15  Kâbe’yi yıkmaya gelen fakat kuşların attığı taşlarla ordusu da kendisi de helak olan komutan kimdir ve bu olay hangi surede anlatılmaktadır?    

a) Ebabil-Ebrehe b)Ebrehe-Kureyş

c) Ebrehe- Fîl d)Ebabil- Fil
16- Böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim” dediği, gençlik döneminde haksızlığa uğrayanlara destek olmak için kurulan erdemliler birliğinin diğer adı hangisidir?

a) Hudeybiye b) Hılfu’lFudul c) Daru’lErkam’da yapılan Anlaşma d) Sosyal yardımlaşma


17) Hz. Hatice ile Ebu Talip’in peş peşe vefat ettikleri yıla ne ad verilmiştir?

A) Hüzün Yılı B) Yas Yılı

C) Ölüm Yılı D) Hicret Yılı
18) Aşağıdakilerden hangisi ilk müslüman olanlardan değildir?

A)Hz.Ömer (ra) B)Hz.Ali (ra)

C)Hz.Ebu Bekir(ra) D)Hz.Zeyd (ra)
19-İslam’ın ilk şehitleri kimlerdir?

A) Yasir (r.a) –Sümeyye(r.a)

B) Ammar(r.a)- Hz.Osman

C) Hz. Ömer- Hz. Hamza

D) Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer
20. Mekkelilerin Müslümanlara karşı yoğun baskı ve eziyetleri karşısında Hz. Muhammed’in tavsiyesi üzerine 615 yılında nereye hicret edildi?

A) Medine B) Habeşistan C) Mekke D) Yemen


21. I- Ebu Talip’in vefatı

II- Hz. Hamza’nın şehit edilmesi

III- Hz. Hatice’nin vefatı

IV- Mekkelilerin Hz. Muhammed ve Müslümanlara boykot uygulamaya başlamaları

Bunlardan hangileri hüzün yılında gerçekleşmiştir?

A) I – II – III B) I – III

C) I – II D) I – III – IV
22. Hangisi Hz. Peygamberin çağrısının ilk dönemlerinde Müslümanlara İslam’ı anlattığı yerdir?

A) Beytu’l-Mal B) Suffe

C) Daru’n-Nedve D) Daru’l-Erkam

23. Habeşistan’a hicret eden ikinci kafile yaklaşık kaç kişiden oluşuyordu?

A) 4 kadın 11 erkek B) 82 erkek 18 kadın

C) 27 erkek 13 kadın D) 40 erkek 40 kadın
24. İlk vahiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sevr mağarasında 610 yılı Ramazan ayında indirildi.

B) Pazartesi gecesi indirilmiştir.

C) “Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku” ile başlar.

D) Kadir gecesi indirildi.
25. Hz. Peygamber’e Risalet’inde zorluklar çıkarıp O’na eziyet eden, bu nedenle hakkında sure inen amcası kimdir?

A) Ebu Cehil B) Ebu Leheb

B) Utbe b. Rebia D) Ümeyye b. Halef
26- Peygamber Efendimizin katıldığı askeri harekatlara ne ad verilir?
   a- İsar      b-  Menasik         c-  Seriyye       d-Gazve
27- Peygamber Efendimizin savaşlarını anlatan eserlere ne ad verilir?
a-Meğazi  b- Kitabu’l-Cihad     c- Gazavat    d- Siyer
28- Yahudilerin önayak olduğu, Mekke müşrikleri ile pek çok Arap kabilesinin de İslama karşı birleştiği büyük savaşın adı nedir?
a-  Huneyn     b- Mute       c-Hendek       d- Tebük 
29-  Hendek savaşı öncesi Medineyi savunmak için Hendek kazılmasını tavsiye eden sahabi kimdir?
 a- Cafer b. Ebi Talib       b- Cuayl b. Suraka    

c-Selman-ı Farisi      d- Umeyr b. Ebi Vakkas 


30- Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir?
a-Beni Kureyza          b- Beni Nadir         

c-  Beni Bekir            d- Beni Muharib


31- Hendek savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?
a- İsra         b-Ahzab       c- Mücedele     d-Ankebut
32- Hz. Âişe validemize iftira atılması hadisesine ne ad verilir?

a- İfk    b- Garanik   c- Kırtas    d-Buhtan


33- Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir?

a-  Yemame     b-  Kadisiye      c- Mute      d- Yermük


34- Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede vefat etmiştir?

a-RebiülEvvel 632, Medine    

b-Muharrem 632 Medine     

c-Safer 632   Mekke     

d- Zilkade 632  Medine

35- Peygamber Efendimize nazil olan son ayet hangisidir?

a- Nisa Suresi 59. Ayet     b-Maide Suresi 3. Ayet    

 c- Nasr Suresi   21.ayet        d- İsra Suresi 81. Ayet
36- Veda hutbesi hangi tarihte irad edilmiştir?

a- Hicretin 5. Yılında b- Hicretin 8. Yılında

c- Hicretin 13. Yılında d- Hicretin 9. Yılında
37- veda hutbesi nerede irad edilmiştir?

a- Arafat'ta Mina'da ve tekrar Mina'da olmak üzere, arife günü, bayramın 1. ve 2. günü parçalar halinde irad edilmiştir.

b- Mina'da ve tekrar Mina'da olmak üzere, arife günü, bayramın 2. günü parçalar halinde irad edilmiştir.

c- Safa tepesinde tek şekilde irad edilmiştir.

d- Arafat'ta arife günü irad edilmiştir.
38) 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret edenlere Medine’de evlerini, yiyeceklerini, sevgisini ve muhabbetini hiç çekinmeden paylaşan Müslümanlara ne ad verilir?

a-Muhacir b-Ashab-ı Suffe c-Ensar d-Mü’mine


39) Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile Mekkeli Müslümanlar Medine’ye hicret ettiklerinde ibadetlerini ve sohbetlerini yapabileceği bir mescidin yapımını istemiştir. Bu istek sonucunda Müslümanlar hızlıca çalışarak kısa sürede bu mescidi inşaa etmiştir. Bu mescidin adı nedir?

a-Kuba Mescidi b-Kubbetu’s-Sahra

c-Mescid-i Aksa d-Mescid-i Nebevi
40) Medine’de Müslümanlar, Yahudiler ve Medineli müşrikler arasında barışın ve huzur sağlanması için Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.v) öncülüğünde imzalanan anlaşmanın adı nedir?

a-Hudeybiye Anlaşması b-Medine Sözleşmesi

c-Akabe Biatı d-Bedir Anlaşması
41) Medine’de Müslümanlara namaz vaktinin girdiğini haber vermek amacıyla yüksekçe bir yere çıkıp ezanı ilk kez okuyan sahabi kimdir?

a-Hz. Zeyd (r.a.) b-Hz. Abdullah b. Zeyd (r.a.)

c-Hz. Ömer (r.a.) d-Hz. Bilal-i Habeşi (r.a.)
42) Müslümanlar ibadetlerini yaparken Allah’ın (c.c.) emri ile hicretin ikinci senesinde ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’dan yönünü başka bir tarafa çevirmiştir. Müslümanların yeni kıblesi neresi olmuştur?

a-Mescid-i Nebi b-Mescid-i Haram

c-Mescid-i Kıbleteyn d-Mescid-i Şam

43) Asker sayısı ne olursa olsun, savaş için yahut başka bir maksatla Hz. Peygamber’in (s.a.v) bizzat katıldığı bütün askeri seferlere ne denilir?

a-Gazve b-Seriyye c-Muhasara d-Tatbikat44) “Hatırlayın ki siz Rabb’inizden yardım istiyordunuz. O da ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu. (Enfâl suresi, 9. ayet) ayetinde anlatılan Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasındaki ilk büyük savaş hangisidir?

a-Uhud Savaşı b-Hendek Savaşı

c-Bedir Savaşı d-Hayber Savaşı
45) Müslüman olduğunda İslam’a ve Müslümanlara güç katan, Müşriklerin korkulu rüyası, Hz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) amcası, Uhud savaşının kutlu şehidi kimdir?

a-Hz. Abbas (r.a.) b-Ebu Talib

c-Hz. Hamza (r.a.) d-Hz. Ömer (r.a.)
46) Uhud savaşında görevli olan okçuların bulunduğu konumu terketmesini fırsat bilip zekasıyla Müslümanları zor durumda bırakmıştır. Daha sonra Müslüman olup hayatı boyunca savaş kaybetmeyen Dünyadaki ender komutanlardan biri olan muzaffer sahabi kimdir?

a-Halid b. Velid b-Zeyd b. Harise

c-Usame b. Zeyd d-Musab b. Umeyr
47) Müslümanların ilk büyük zaferi olan Bedir savaşı hangi tarihte gerçekleşmiştir?

a) 621 b)622 c)623 d)624


48) Hendek savaşı ne zaman yapıldı?

a-hicretin 5. Yılı b-hicretin 4.yılı

c-hicretin 3.yılı d-hicretin 2.yılı
49) Hendek savaşında müşriklerin komutanı kimdi?

a-hz.ebu bekir b-hz. Ömer c-hz. ali d- ebu Süfyan


50) Hendek savaşında Peygamberimize gelerek Müslüman olmadığı halde Müslümanlara yardım edebileceğini söyleyen kimdi?

a-Nuaym Sekafi b-ebu seleme

c-Hişam b.amr d-hz hamza
51 Hendek savaşında hangi Yahudi kabilesi Müslümanları arkadan vurarak müşriklerle beraber oluşlardır?

a-nadir b-kaynuka c- kurayza d-münafık
52) Hendek savaşından sonra Hz peygamber, kurayza Yahudilerine Hz Ali komutasında bir ordu gönderdi. Kurayza Yahudileri 25 gün kalede kaldılar, sonunda teslim oldular. Hakem olarak kimi gösterdiler?

a-sa’d bin muaz b-ebu hureyre c- hz.hamza d-hz Ali


53) Sa’d Bin Muaz: “Kurayza Yahudilerinden harbe katılanların idam edilmesi, kadınların çocukların esir alınması, malların ganimet sayılması” hükmünü verdi.Bu hüküm hangi kutsal kitaba uygundu?

a-incil b-tevrat c-zebur d-tanah


54) Hangi savaştan sonra müşrikler İslam’ın nurunu söndüremeyeceklerini anladılar ve Müslümanlar üzerine bir daha saldırmadılar?

a-bedir b-uhud c- tebük d-hendek


55) Peygamberiizin Veda Haccı sırasında İslam’ın yüce ilkelerini ve temel insan haklarını beyan ettiği muhteşem hitabesine ne ad verilir?

a-  Huneyn Hutbesi     b- Safa Hutbesi

c- Veda Hutbesi       d- Tebük Hutbesi

56) Hicretin 10. Yılında Peygamberimizin yaptığı ilk ve son haccına ne ad verilir?

a-Haccı Kıran   b-Veda haccı   c-Son Hac  d-Büyük Hac     57) Peygamberimiz veda hutbesini okuduktan sonra hangi sure nazil oldu?

a-Enam b-Enfal c-Maide d-Araf


58)Peygamberimiz veda hutbesini nerde okumuştur?

a-Kabede b-Minada

c-Arafatta d-Sefa ve Merve Tepelerinde
59) -Veda Haccı ne zaman olmuştur?

a-Hicretin 9. Yılında b-Hicretin 10. Yılı

c- Hicretin 11.Yılı d-Hicretin 12 Yılı
60) Peygamberimiz veda hutbesinde ilk kimin faizini kaldırdığını söylemiştir?

a-Hz.Ali b-Hz.Ömer c- Hz.Abbas Hz. Ebu Bekir


61- Mekke hangi tarihte fethedilmiştir?

a-  Hicretin 7. yılı         b- Hicretin 4. yılı     c- Hicretin 10. yılı     d- Hicretin 8. Yılı


ADI,SOYADI:.....................................1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D

21

A

B

C

D

22

A

B

C

D

23

A

B

C

D

24

A

B

C

D

25

A

B

C

D

26

A

B

C

D

27

A

B

C

D

28

A

B

C

D

29

A

B

C

D

30

A

B

C

D

31

A

B

C

D

32

A

B

C

D

33

A

B

C

D

34

A

B

C

D

35

A

B

C

D

36

A

B

C

D

37

A

B

C

D

38

A

B

C

D

39

A

B

C

D

40

A

B

C

D

41

A

B

C

D

42

A

B

C

D

43

A

B

C

D

44

A

B

C

D

45

A

B

C

D

46

A

B

C

D

47

A

B

C

D

48

A

B

C

D

49

A

B

C

D

50

A

B

C

D

51

A

B

C

D

52

A

B

C

D

53

A

B

C

D

54

A

B

C

D

55

A

B

C

D

56

A

B

C

D

57

A

B

C

D

58

A

B

C

D

59

A

B

C

D

60

A

B

C

D

61

A

B

C

D

Yüklə 67,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə