Adpu, Böyük akt zalı, 19 oktyabr 2013, saat 1000Yüklə 75,11 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü75,11 Kb.
#377

ADPU, Böyük akt zalı, 19 oktyabr 2013, saat 1000

Təqdimat:
2013/2014 tədris ilində hazırlanacaq test tipləri haqqında
Təqdim etdi: Etibar Axundov , VTS-TEST sisteminin müəllifi

VTS-TEST-də istifadə olunan testlər haqqında


 1. Texniki fənnlərin əksəriyyəti yalnız trivial testlərdən istifadə edirlər. (1, 2)

 2. Humanitar fənnlər üzrə 4 tip üzrə testdən istifadə olunur:

  1. T1 – trivial (7, 19, 20)

  2. T2 – çoxseçimli (3, 4, 8, 10, 11....)

  3. T3 – ardıcıl (5, 18, 21...)

  4. T4 – uyğunluq (6, 22...)

 3. Testlərin cavabları bir çox hallarda problemlidir. (11, 13, 14,)

 4. Lazımı diqqət ayrılmayıb (2, 13, 14, 18)

 5. Mövzular müəyyən olunmayıb (ingilis dili), ya tam müəyyən olunmayıb

 6. Testlər mövzular üzrə bərabər paylanmayıb (nümunəvi testlər)

 7. Nümunəvi testlər (qənaətbəxş testlər)

 8. Suallar dəqiq tərtib olunmayıb

 9. Eyni test dəfələrlə test bankına daxil edilib

ADPU 2012/2013 tədris ili, dövlət imtahanı

1) T1 - Trivial - 101_04_125_Cəbr


1. C - kompleks ədədlər çoxluğu olduqda, çoxluqlarının kəsişməsində ən çoxu neçə sıfırdan fərqli tam əmsallı kompleks ədəd iştirak edir?

A) 12

B) 4

C) 5

D) 10

E) 2

2) T1 - Trivial - Fənn: Həndəsə, dos. A. İ. Şahbazov - 101_04_161_0
(yalnız trivial testlər)


27. Skalyar hasil vasitəsilə iki vektor arasındakı bucaq hansı düsturla hesablanır?

A) cosφ =

B) = sinφ

C) = sinφ

D) tgφ =

E) sinφ =

A) cosφ =


cosφ =

cosφ =cosφ =


3) T2 - Çoxseçimli – 101_04_125_Cəbr
(qeyri-trivial testlər azdır)


2. çoxluqlarının dekart hasilindən düzəldilmiş binar münasibətlər aşağıdakılardan hansıdır?

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 5

4) T2 - Çoxseçimli – 101_04_197_Pedaqogika


3. Pedaqogika elminin qarşısında duran vəzifələr

1 - Şəxsiyyətin hərtərəfli, ahəngdar inkişafını təmin etmək, 2 - Ağıllı , işgüzar insan yetişdirmək, 3 - Şəxsiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarını müəyyən etmək, 4 - Əməksevər insan yetişdirmək, 5 - Qabaqcıl təcrübəni toplayıb tətbiq etmək, 6 - Sağlam mütəxəssislər yetişdirmək, 7 - Müəllimləri pedaqoji nəzəriyyələrlə, tərbiyə və təlim metodları ilə təmin etmək, 8 - Məktəbdə tədris prosesini canlandırmaq.

A) 1, 3, 5, 7

B) 1, 2, 4, 6

C) 2, 4, 6, 8

D) 3, 5, 7, 8

E) 1, 2. 4, 7

5) T3 - Ardıcıllıq – 101_04_197_Pedaqogika


43. Proqram mənbələrinə daxil olanların məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - Təhsil Qanunu; 2 - Qanuna müvafiq verilmiş təhsil qanunvericilik aktları;

3 - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası; 4 - Təhsil müəssisələrinin Nizamnamələri

A) 3, 1, 2. 4;

B) 1, 2, 3, 4;

C) 2, 3, 4, 1

D) 3, 4, 2, 1;

E) 4, 1, 2, 3.

6) T4 -Uyğunluq – 101_04_197_Pedaqogika


65. Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - Yeni təlim materialının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar

2 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşmasına xidmət edən metodlar

3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar

a - idrakı oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər

b - praktik işlər, müstəqil işlər

c - müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş

d - problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar

e - illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri

A) 1–c; 2–d; 3–b

B) 1–d; 2–b; 3–a

C) 1–b; 2–c; 3–a

D) 1–a; 2–c; 3–d

E) 1–b; 2–e; 3–c

7) T1a - Trivial - 101_04_197_Pedaqogika


6. Məzmununa görə fərqlənən uşaq birlikləri hansılardır?

A) Əmək, asudə vaxt, ictimai - siyasi, vətənpərvərlik

B) İqtisadi, dini, mənəvi, müvəqqəti

C) Toplanış, ictimai, düşərgə, istirahət mərkəzi

D) İdman məktəbləri, uşaq kitabxanası, dərnəklər

E) Əmək, idrak, şahmat məktəbi, idman bölmələri.

1-Əmək,

2- düşərgə,

3- İqtisadi,

4- İdman məktəbləri,

5- ictimai - siyasi,

6-dini,

7-mənəvi,

8-müvəqqəti

9-Toplanış,

11- asudə vaxt,

12-istirahət mərkəzi

13- vətənpərvərlik

14-uşaq kitabxanası,

15- dərnəklər16-idrak,

A) 1; 5; 11;13

B) 8; 10; 12; 14

C) 3; 4; 6; 14

D) 4; 7; 9; 13

E) 7; 11; 13; 16

8) T2 - Çoxseçimli – 102_04_152_FİZİKANIN TƏDRİSİ METODİKASI
(qənətbəxş hesab oluna bilər)


1. Mexanikanın əsas məsələsi hansı qanun əsasında həll edilir?

1 - Nyütonun birinci qanunu

2 - Nyütonun ikinci qanunu

3 - Paskal qanunu

4 - Nyütonun üçüncü qanunu

5 - Eynşteynin kütlə ilə enerji arsındakı əlaqə qanunu

6 - Nyütonun ümumdünya cazibə qanunu

A) 1, 2, 4 və 6

B) 1, 2, 3, 4, 5 və 6

C) 3 və 5

D) Yalnız 2

E) Yalnız 6

9) T1a – Trivial- 104_04_664_İnsan və heyvan fiziologiyası +


7. Qranulosit (I) Və aqranulositlərin (II) təsnifatı.

A) I - neytrofil, eozinofil, bazofillər, II - monosit, limfosit

B) I - monosit, eozinofil, bazofillər, II - monosit, limfosit

C) I - neytrofil, limfosit, bazofillər, II - monosit, limfosit

D) I - neytrofil, eozinofil, bazofillər, II - eozinofil, limfosit

E) I - neytrofil, eozinofil, bazofillər, II - eozinofil, bazofil.

10) T2 - Çoxseçimli – 104_04_664_İnsan və heyvan fiziologiyası - b. e. n. , dos. Ağayeva L. Ü. +


9. Damar – trombosit hemostazı hansı mərhələlərdən ibarətdir?

1 - Damarların ilkin spazmı

2 - Trombosit tıxacın əmələ gəlməsi

3 - Trombositlərin aqreqasiyası

4 - Retraksiya

5 - Protrombinazanın əmələ gəlməsi

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 5

C) 4, 1, 5

D) 1, 3, 5

E) 5, 1, 4

11) T2 - Çoxseçimli – 104_04_664_İnsan və heyvan fiziologiyası


18. Ca2 + ionlarının qanın laxtalanmasındakı rolu hansı variantda düzgün ifadə olunmuşdur?

1 - protrombinazanın tərkibinə daxildir

2 - trombositlərin aqreqasiyasında iştirak edir

3 - heparini bağlayır

4 - retraksiyada iştirak edir

5 - toxumaların reparasiyasında iştirak edir

6 - fibrinolizi tormozlayır

7 - fibrinolizi stimullaşdırır

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 T2-də hissələrin nisbəti 3:2 –dən yuxarı olmamalıdır

B) 1, 3, 4, 5, 6, 7

C) 1, 2, 4, 5, 6, 7

D) 1, 2, 3, 5, 6, 7

E) 2, 3, 4, 5, 6, 7

12) T1a – Trivial- 104_04_664_İnsan və heyvan fiziologiyası +


25. Mədəciklərin gərilmə dövrü neçə san. davam edir və hansı fazalardan ibarətdir?

A) 0, 08 san. davam edir və iki fazadan: asinxron (0, 05san. ) və izometrik(0, 03 san. ) yığılma fazalarından ibarətdir

B) 0, 03 san. davam edir və iki fazadan : asinxron (0, 01san. ) və izometrik yığılma (0, 02san. ) fazalarından ibarətdir

C) 0, 08 san. davam edir və iki fazadan: protodiastolik (0, 05san. ) və presistolik(0, 03 san. ) yığılma fazalarından ibarətdir

D) 0, 03 san. davam edir və iki fazadan : protodiostoik (0, 01san. ) və presistolik yığılma (0, 02san. ) fazalarından ibarətdir

E) 0, 05 san. davam edir və iki fazadan: asinxron (0, 03san. ) və izometrik(0, 02 san. ) yığılma fazalarından ibarətdir.

13) T1a – Trivial- 104_04_664_İnsan və heyvan fiziologiyası


2. Ağciyərlərdən xaric edilən havanın tərkibinin neçə faizi oksigenin və karbon qazının payına düşür:

A) 16, 3%, - oksigen , 4% - karbon qazı cavabı müəyyən etmək olar

B) 18, 3%, 17, 5

C) 22%, 21%

D) 15% 20%

E) 17, 5% 6%

14) T1a / T2– Trivial- Çoxseçimli - 104_04_679_Biologiyanın tədrisi metodikası


4. Azərbaycanda ilk dəfə ana dilində təbiyyat fənlərini tədris edən

kimlər idi? Izafi – tip qarışığı

1 - M. Maqomayev

2 - Ə. Salahov

3 - C. Cəbrayılbəyli

4 - F. Əliyev

5 - A. Terequlov

6 - C. İbrahimov

7 - M. F. Axundov

8 - M. İsmayılov

A) M. Maqomayev, C. Cəbrayılbəyli, A. Terequlov, C. İbrahimov, M. İsmayılov

B) M. Maqomayev, Ə. Salahov, C. İbrahimov, M. F. Axundov, M. İsmayılov

C) M. Maqomayev, Ə. Salahov, C. Cəbrayılbəyli, M. F. Axundov, M. İsmayılov

D) Ə. Salahov, F. Əliyev, A. Terequlov, C. İbrahimov, M. F. Axundov

E) M. Maqomayev, C. Cəbrayılbəyli, F. Əliyev, A. Terequlov, M. F. Axundov

15) T2– Çoxseçimli - 104_04_679_Biologiyanın tədrisi metodikası


8. Azərbaycan ana dilində təbiyyat fənlərini tədris etməyən alimlər kimlərdir?

1 - Müslüm Maqamayev

2 - Ə. Salahov

3 - C. Cəbrayılbəyli

4 - F. Əliyev

5 - A. Terequlov

6 - C. İbrahimov

A) 2, 4

B) 1, 5, 6

C) 1, 3, 5, 6

D) 1, 3, 6

E) 3, 5, 6

16) T2– Çoxseçimli (Alternativ, optimal)- 104_04_679_Biologiyanın tədrisi metodikası


8a. Azərbaycan ana dilində təbiyyat fənlərini tədris edən alimlər kimlərdir?

1 - Müslüm Maqamayev

2 - Ə. Salahov

3 - C. Cəbrayılbəyli

4 - F. Əliyev

5 - A. Terequlov

6 - C. İbrahimov

A) 1, 3, 5, 6

B) 1, 2, 5, 6

C) 2, 4, 5, 6

D) 1, 3, 4, 5

E) 2, 3, 5, 6

17) T2– Çoxseçimli - 105_04_121_Azərbaycan tarixi


1. Paleolit dövrünə aiddir:

1 - Neandertal insan

2 - I ictimai əmək bölgüsü

3 - Axirət dünyasına inam

4 - Qadın fiqurları

5 - İlk odun əldə edilməsi

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 5

D) 2, 5, 1

E) 1, 4, 5

18) T3 - Ardıcıllıq – 105_04_121_Azərbaycan tarixi


16. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - İkinci böyük ictimai əmək bölgüsü

2 - Keramikanın yaranması

3 - Birinci böyük ictimai əmək bölgüsü

4 - Xocalı – Gədəbəy mədəniyyəti

A) 2, 3, 1, 4

B) 3, 1, 2, 4

C) 4, 1, 2, 3

D) 1, 2, 3, 4

E) 4, 2, 1, 3

19) T1 - Trivial - 105_04_121_Azərbaycan tarixi


17. Hansı dövrdə əhali Ön Asiya və qonşu Qafqaz tayfaları ilə əlaqə saxlamışdı?

A) Orta tunc dövründə

B) İlk tunc dövründə

C) Enolit dövründə

D) Son tunc dövründə

E) Paleolitdə

20) T1a - Trivial - 105_04_121_Azərbaycan tarixi


7. E. ə. VII əsrin 70 - ci illərində Assuriya üçün təhlükə yaradan tayfaları göstərin:

A) Kimmer və skiflər

B) Kimmer, skif, saklar

C) Skif və saklar

D) Kimmer və saklar

E) Urartulular

21) T3 - Ardıcıllıq – 105_04_121_Azərbaycan tarixi


1. Döyüşlərin xronoloji ardıcıllığını düzün.

1 - II Şənbi Qazan

2 - Bağdad

3 - Terek

4 - Çapaqçur

5 - Qoyluhisar

A) 4, 2, 3, 1, 5

B) 2, 4, 3, 5, 1

C) 5, 2, 3, 4, 1

D) 1, 2, 4, 3, 5

E) 5, 1, 2, 3, 4

22) T4 –Uyğunluq 105_04_189 Müasir tarix


16. Qorbaçovla Reyqanın görüşdüyü şəhərlər və illəri müəyyən edin:

A) 1985 - Cenevrə, 1986 – Reykyavik, 1987 – Vaşinqon, 1988 – Moskva

B) 1984 – Cenevrə, 1985 Reykyavik, 1986 – Vaşinqton, 1987 – Moskva

C) 1985 – Malta, 1986 – Vaşinqon, 1987 – Cenevrə, 1988 – Moskva

D) 1984 – Reykyavik, 1985 – Cenevrə, 1987 – Moskva, 1988 – Vaşinqton

E) 1986 - Vaşinton, 1988 - Reykyavik, 1985 – Cenevrə, 1987 - Moskva


Nümunəvi testlər


105_04_189
Fənnin adı: Müasir tarix
Müəllim: dos. S. Mustafayeva

21 mühazirə üzrə paylanıb.

Testlərin sayı mühazirələr üzrə bərabər paylanmayıb 4 – 20

1. Müqavilənin hazırlanmasının xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin: T3

1 - Sevr

2 - Versal

3 – Brest - Litovsk

4 – Trianon

5 - Neyi

A) 3, 2, 5, 4, 1

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 3, 5, 2, 1, 4

D) 1, 5, 4, 3, 2

E) 2, 3, 5, 4, 1

2. Aşağıdakılardan hansılar Vaşinqton konfransının qərarlarına daxildir: T2

1 - Konfransda ABŞ - ın Avropada hegemonluğu təsdiq edildi.

2 - Konfransda beş dövlətin – ABŞ, Böyük Britaniya, Yaponiya, Fransa, İtaliyanın xətt gəmilərinə 5:5:3:1, 75:1, 75 nisbətində məhdudiyyət qoyuldu.

3 - Konfransda Şandun yarımadası Çinə qaytarılmadı.

4 - 1902 - ci il ingilis - yapon sazişi ləğv olundu, və dörd dövlət – ABŞ, İngiltərə, Fransa, İtaliya arasında Sakit okean adalarındakı mülklərini birgə qorumaq barədə müqavilə bağladı.

5 - Doqquz dövlət müqaviləsi bağlanmaqla Çinə dair ABŞ - ın “açıq qapı” siyasəti tətbiq edilmiş oldu.

A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 5

6. Brest sülhünə görə Rusiya hansı əraziləri yenidən Türkiyəyə qaytarırdı? T1a

A) Qars, Ərdahan, Batum

B) Qars, Ərdahan, Axalsıx

C) Qars, Ərdahan, Sürməli

D) Ərdahan, Batum, Van gölü hövzəsi

E) Batum, Ərdahan, Dardanelin Avropa sahilini

10. Şüarları xronoloji ardıcıllıqla düzün: T3

1 - Bütün hakimiyyət faşistlərə!

2 - Bütün hakimiyyət sovetlərə!

3 - Hayl Hitler!

4 - Rədd olsun Versal

A) 2, 1, 4, 3

B) 2, 1, 3, 4

C) 1, 2, 3, 4

D) 3, 2, 1, 4

E) 2, 3, 4, 1Qeyd: Sual daha dəqiq olmalıdır. Harda, Nə vaxt müəyyən olunmalıdır.

16. Qorbaçovla Reyqanın görüşdüyü şəhərlər və illəri müəyyən edin: T4

A) 1985 - Cenevrə, 1986 – Reykyavik, 1987 – Vaşinqon, 1988 – Moskva

B) 1984 – Cenevrə, 1985 Reykyavik, 1986 – Vaşinqton, 1987 – Moskva

C) 1985 – Malta, 1986 – Vaşinqon, 1987 – Cenevrə, 1988 – Moskva

D) 1984 – Reykyavik, 1985 – Cenevrə, 1987 – Moskva, 1988 – Vaşinqton

E) 1986 - Vaşinton, 1988 - Reykyavik, 1985 – Cenevrə, 1987 - Moskva

6. Doğru cavabı seçin: T4

1 - M. Tetçerin SSRİ – yə səfəri. I 1983 – cü il

2 - Lusaka konfransı II 1979 – cu il

3 - M. Tetçerin Vaşinqton səfəri III 1987 – ci il

4 - C. Meycorun baş nazir vəzifəsini tutması IV 1990 –cı il

A) 1 – III; 2 – II; 3 – I; 4 – IV.

B) 1 – IV; 2 – I; 3 – III; 4 – II.

C) 1 – I; 2 – III; 3 – II; 4 – IV.

D) 1 – II; 2 – I; 3 – IV; 4 – III.

E) 1 – III; 2 – I; 3 – IV; 4 – II.

6a. Uyğunluğu göstərin: T4

1 - M. Tetçerin SSRİ – yə səfəri.

2 - Lusaka konfransı

3 - M. Tetçerin Vaşinqton səfəri

4 - C. Meycorun baş nazir vəzifəsini tutması

I - 1983 – cü il

II - 1979 – cu il

III - 1987 – ci il

IV - 1990 –cı il

A) 1 – III; 2 – II; 3 – I; 4 – IV.

B) 1 – IV; 2 – I; 3 – III; 4 – II.

C) 1 – I; 2 – III; 3 – II; 4 – IV.

D) 1 – II; 2 – I; 3 – IV; 4 – III.

E) 1 – III; 2 – I; 3 – IV; 4 – II.

25. Uyğunluq gözlənilmişdir: T4

A) U. Çörçill – İngiltərə

B) K. Etli – Fransa

C) Ford – İngiltərə

D) Portilyo – Fransa

E) Varqoas - ABŞ

26. İkinci dünya müharibəsində ökələrin aqibətləri arasında uyğunsuzluğu tapın: T4

A) SSRİ – məğlub

B) B. Britaniya – qalib

C) Fransa – qalib

D) Almaniya – məğlub

E) Yaponiyaya - məğlub


A) Fransa – məğlub

B) B. Britaniya – qalib

C) SSRİ – qalib

D) Almaniya – məğlubE) Yaponiyaya - məğlub

Yüklə 75,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə