Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerăriiYüklə 59,33 Kb.
tarix08.11.2017
ölçüsü59,33 Kb.
#31058

Analiza avizelor la proiectul Legii privind unele măsuri referitor la procedura falimentului

a Societăţii pe Acţiuni „Termocom”


nr. d/o

Conţinutul propunerilor şi obiecţiilor

Comentarii

Ministerul Justiţiei a prezentat avizul prin scrisoarea nr. din septembrie 2014

1.Centrul Naţional Anticorupţie a prezentat avizul prin scrisoarea nr. 06/3589 din 17 septembrie 2014

1.

Centrul Naţional Anticorupţie a prezentat Raportul de expertiză anticorupţie asupra proiectul Legii privind unele măsuri referitor la procedura falimentului a Societăţii pe Acţiuni „Termocom”, după cum urmează.

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii privind unele măsuri referitor la procedura de faliment a

Societăţii pe Acţiuni "Termocom"

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului

1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din Constituţie şi art.art. 6-11 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul urmăreşte scopul asigurării securităţii energetice, prestării neîntrerupte a serviciilor de alimentare cu energie termică către consumatorii din mun. Chişinău, precum şi creării condiţiilor economice favorabile pentru ameliorarea situaţiei financiare a întreprinderilor din sectorul termoenergetic al municipiului, inclusiv prin atragerea suportului financiar al partenerilor de dezvoltare. Astfel, prin derogare de la Legea insolvabilităţii nr.149/2012, se propune:

1) Transmiterea complexului patrimonial unic al S.A. „Termocom” către S.A. „CET-2”, care trebuie să fie efectuată până la începerea sezonului de încălzire (până la sfârşitul lunii octombrie 2014). S.A. „CET-2” desfăşoară activităţi conexe cu cele ale S.A. „Termocom” şi ulterior, conform Legii nr.92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, va asigura producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice. Totodată autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Chişinău vor avea dreptul de preemţiune cu achitarea preţului de vânzare-cumpărare.

2) Prin transmiterea complexului patrimonial unic se doreşte rezolvarea problemei datoriilor curente ale S.A. „Termocom”. În cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de către S.A. „CET-2”, prin transmiterea subansamblului funcţional va fi stinsă prin compensare creanţa S.A. „CET-2” în calitate de creditor al masei în mărime de aproximativ 1,850 mln. Lei (inclusiv creanţa S.A. „CET-1” ce va fi transmisă ca urmare a fuziunii şi creanţa S.A. „Moldovagaz” care urmează a fi cesionată către S.A. „CET-2” până la semnarea contractului);

3) Datoriile istorice ale S.A. „Termocom” urmează să fie acoperite din contul altor active ale acesteia, neincluse în subansamblul funcţional şi care nu participă în procesul tehnologic, în limita valorii acestora, conform regulilor generale din Legea insolvabilităţii.d. Suficienţa argumentării. Nota informativă prezintă argumente suficiente în favoarea adoptării proiectului hotărârii de Guvern, prin care se propun unele măsuri referitoare la procedura de faliment a S.A. „Termocom”. În conformitate cu prevederile art.20 din Legea nr.780/2001 privind actele legislative, nota informativă enumără condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări, şi explică principalele prevederi cu efectul social-economic al traducerii în viaţă a acestora.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Prevederile proiectului presupun cheltuieli financiare suplimentare, ce ţin de evaluarea subansamblului funcţional şi a bunurilor din masa debitoare a S.A. "Termocom" neincluse în componenţa subansamblului funcţional, cheltuieli ce ţin de organizarea licitaţiei (concursului de oferte) însă din nota informativă lipseşte fundamentarea economico-financiară.1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei

justificări a interesului public

Proiectul de lege promovează interesele S.A. „Termocom”, S.A., "CET-2" şi ale unui grup de agenţi economici care urmăresc crearea oportunităţilor şi posibilităţilor de investire în sectorul termoenergetic al municipiului Chişinău.

Interesul de grup este conform interesului statului, care constă în asigurarea securităţii energetice şi prestarea neîntreruptă a serviciilor de alimentare cu energie termică către consumatorii din mun. Chişinău.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde

anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi international anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt în contradicţie cu aceste standarde.Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul examinării, proiectul şi nota informativă la acesta, erau publicate pe site-urile www.particip.gov.md şi www.mec.gov.md, ceea ce atestă faptul că proiectul întruneşte cerinţele impuse de prevederile art. art. 8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Articolul 1. (1) Prin derogare de la prevederile Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, totalitatea bunurilor S.A. „Termocom” în proces de lichidare (IDNO 1003600022286), destinate desfăşurării activităţii de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice în mun. Chişinău, în calitate de subansamblu funcţional, se transmit către S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2” din Chişinău (IDNO 1003600026295), în baza unui contract de vînzare-cumpărare, după expirarea fără rezultat a unui termen de 10 zile oferit prin notificare autorității administrației publice locale a mun Chișinău, pentru exercitarea dreptului de preemțiune.

(2) Termenul de 10 zile indicat la alin. (1) se consideră expirat fără rezultat în cazul în care în interiorul acestuia, autoritatea abilitată a administrației publice locale a mun. Chișinău nu a cumpărat subansamblul funcţional.

Semnalăm o reglementare ambiguă, în ceea ce priveşte termenul de 10 zile rezervat pentru exercitarea dreptului de preemţiune, care lasă posibilităţi de interpretare şi a cărui aplicare practică poate crea confuzii. Anume respectarea/nerespectarea acestei condiţii de termen poate genera pretenţii şi discuţii, cu rezolvare finală în faţa instanţelor de judecată – iar ca rezultat, se va tergiversa procesul de realizare a legii – cu repercusiuni directe asupra securităţii energetice şi prestarea neîntreruptă a serviciilor de alimentare cu energie termică către consumatorii din mun. Chişinău.Recomandarea: Recomandăm autorului concretizarea termenului de 10 zile stabilit în proiect pentru manifestarea dreptului de preemţiune în favoarea administrației publice locale a mun. Chișinău. Concretizările făcute termenului ar putea avea următoarea formă: 10 zile lucrătoare, 10 zile calendaristice, etc.

Articolul 1, alin.(2) Termenul de 10 zile indicat la alin. (1) se consideră expirat fără rezultat în cazul în care în interiorul acestuia, autoritatea abilitată a administrației publice locale a mun. Chișinău nu a cumpărat subansamblul funcţional.

Semnalăm asupra unei formulări lingvistice ambigui – „nu a cumpărat subansamblul funcţional”, termen ce poate genera interpretări legate de momentul propriu-zis al cumpărării, şi care poate fi determinat diferit – fie în momentul luării deciziei de vânzare-cumpărare, fie în momentul înregistrării vânzării-cumpărării etc.Recomandarea: Pentru evitarea interpretărilor recomandăm autorului concretizarea termenului "cumpărarea subansamblului funcţional".

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze coruptibilitate.4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Articolul 1. (1) Prin derogare de la prevederile Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, totalitatea bunurilor S.A. „Termocom” în proces de lichidare (IDNO 1003600022286), destinate desfăşurării activităţii de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice în mun. Chişinău, în calitate de subansamblu funcţional, se transmit către S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2” din Chişinău (IDNO 1003600026295), în baza unui contract de vînzare cumpărare, după expirarea fără rezultat a unui termen de 10 zile oferit prin notificare autorității administrației publice locale a mun. Chișinău, pentru exercitarea dreptului de preemțiune.

Semnalăm un element de discreţie, un termen prea scurt – 10 zile – pentru exercitarea dreptului de preemţiune. Legea insolvabilităţii nr.149/2012 stabileşte în art.40 alin.(4): „…autorităţile administraţiei publice locale au drept de preemţiune”. Prin stabilirea unui termen restrâns se creează riscul ca autorităţile mun. Chişinău să nu reuşească să-şi exercite efectiv dreptul de preemţiune. Codul Civil al Republicii Moldova, stabileşte în art.795 „Exercitarea dreptului de preemţiune”:

(1) Dreptul de preemţiune se exercită pe calea informării persoanei obligate.

(2) După primirea informaţiei despre intenţia de vânzare, dreptul de preemţiune poate fi exercitat în termen de o lună (30 zile) în cazul terenurilor şi în termen de 10 zile în cazul altor bunuri, dacă acordul dintre părţi nu prevede altfel. Luând în considerare aceste reglementări, precum şi faptul că S.A. „Termocom” reprezintă un subansamblu funcţional deosebit de complex, care include şi terenuri, credem că acest drept de preemţiune trebuie să fie exercitat într-o perioadă mai mare decât cele 10 zile stabilite în proiect.Recomandarea: Recomandăm autorului proiectului extinderea termenului de preemţiune acordat autorităţilor mun. Chişinău.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea

drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării transparenţei.7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme suplimentare de control.8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Ministerul Finanţelor a prezentat avizul prin scrisoarea nr. 16-04/754 din 10 septembrie 2014
Ministerul Finanţelor a examinat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind unele măsuri referitor la procedura de faliment a Societăţii pe acţiuni „Termocom", prezentat spre aviz de către Ministerul Economiei prin scrisoarea nr. 06/3-5173 din 03 septembrie 2014 şi, comunică următoarele.

Referitor la art. 2 al proiectului Legii, considerăm că acesta urmează a fi examinat suplimentar prin prisma art.43, art.53 şi art.157 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012. Or, în cazul în care în speţă există creditori chirografari de rang superior sau de acelaşi rang precum S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2", iar prin proiectul dat se va stinge prin compensare exclusiv creanţa S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2", există riscul iniţierii cererilor de chemare în judecată de către creditorii enunţaţi împotriva statului, deoarece adoptarea legii în varianta prezentată ar putea avea ca efect imposibilitatea stingerii, chiar şi în mod parţial, a creanţelor acestor creditori din contul realizării subansamblului funcţional.

Totodată, la definitivarea conţinutului proiectului urmează a se ţine cont de faptul că art.5 în varianta prezentată ar putea fi menţinut doar în condiţia în care „” face parte din categoria bunurilor imobile. Astfel, în cazul în care bunurile ce fac parte din acest subansamblu sunt mobile, art.5 din proiect (din care rezultă că contractul ar trebui să fie autentificat) urmează a fi exclus în vederea evitării suportării cheltuielilor pentru achitarea onorariului în folosul notarului. Or, art.212 lit.a) din Codul Civil prevede că forma autentică a actului juridic este obligatorie dacă actul juridic are ca obiect înstrăinarea bunurilor imobile, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege. Totodată, în cazul în care subansamblul funcţional constituie bun imobil, atunci evitarea suportării cheltuielilor pentru serviciile notariale (care pot fi foarte costisitoare) ar putea fi realizată prin stabilirea unei excepţii de la regula generală instituită prin art.212 lit.a) din Codul Civil în sensul că ar fi suficientă respectarea formei scrise a contractului. Or, faptul că excepţie de la regula generală poate fi instituită este prevăzută expres de art.212 lit.a) din Codul Civil.

Suplimentar, considerăm oportun excluderea art.6 din proiectul de lege menţionat, care prevede scutirea de TVA a livrării bunurilor de la S.A. „Termocom" la S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2", întrucît aceasta reprezintă o măsură de politică fiscală cu impact negativ asupra veniturilor bugetare. Or, potrivit art. 11 alin. (5) lit. a) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24 mai 1997, după adoptarea legii bugetare anuale nici un proiect de lege, altul decît privind modificări la legea bugetară anuală, care are drept urmare majorarea cheltuielilor bugetului de stat sau reducerea veniturilor bugetului de stat, nu poate fi examinat de Parlament, dacă acesta nu include sursa reală de acoperire a pierderilor, în scopul menţinerii nivelului deficitului bugetar stabilit.

În acelaşi context, urmează a fi operate modificări şi la nota informativă prin excluderea ultimului alineat.

Concomitent e de menţionat că drept alternativă poate fi utilizată facilitatea fiscală stabilită la art. 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 privind scutirea TVA a activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social).

Totodată, menţionăm că datoria S.A. „Termocom" faţă de Ministerul Finanţelor, din momentul declarării procedurii de insolvabilitate pînă în prezent, pentru creditul nr. 315 din 19 mai 1995, contract sub garanţie de stat, constituie — 64013,26 dolari SUA şi 325977,75 Euro, inclusiv: (122918,06 Euro-fondul de risc; 203059,69 Euro şi 64013,26 dolari SUA — penalitate pentru fondul de risc. Ţinînd cont de faptul că S.A. „Termocom" nu a achitat în mod benevol datoria enunţată, Ministerul Finanţelor a depus cerere de chemare în judecată privind încasarea acestei datorii, iar cauza se află pe rolu Judecătoriei sectorului Rişcani, mun. Chişinău.


Se acceptă. Textul a fost redactat

Se acceptă. Textul a fost redactat


Nu se acceptă, deoarece TVA care urmează să fie achitată de către SA „CET-2” în urma realizării unui contract de vînzare-cumpărare nu este inclusă în legea bugetară anuală, şi respectiv veniturile bugetului de stat nu vor fi afectate. Totodată, MF propune o altă modalitate de scutire de achitarea TVA, care este o procedura destul de complexa, care presupune emisia suplimentară de acţiuni, înregistrarea majorării la CÎS si CNPF, inclusiv achitarea taxelor aferente.


Nu se referă la obiectul proiectului de lege și urmează a fi exclusă din TabelSocietatea pe Acţiuni ,,Termocom” a prezentat avizul prin scrisoarea nr. 79/8060 din 8 septembrie 2014

1.

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, acordă avizul pozitiv la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind unele măsuri referitor la procedura de faliment a Societăţii pe Acţiuni ,,Termocom” şi proiectul Legii respective cu excepţia:

Proiect de lege:

Articolul 2.

În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a subansamblului funcţional de către S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2” din Chişinău, obligaţia de achitare a preţului se va stinge prin compensare cu creanţa acesteia, în calitate de creditor al masei, faţă de S.A. „Termocom” în proces de lichidare, în limita valorii acestei creanţe la data încheierii contractului.

Articolul 3.

(2) Contractele de furnizare a energiei termice îşi vor păstra valabilitatea, iar cumpărătorul subansamblului funcţional va deveni succesor al drepturilor şi obligaţiilor S.A. „Termocom” în proces de lichidare, în calitate de furnizor în baza contractelor menţionate, la data semnării actului de predare a subansamblului funcţional.
Articolul 6.

Prin derogare de la prevederile Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, transmiterea subansamblului funcţional conform art. 1 este scutită de T.V.A.Notă informativă:

  1. Transmiterea complexului patrimonial unic să fie efectuată până la începerea sezonului de încălzire (până la sfârşitul lunii octombrie 2014);

  2. Complexul patrimonial unic să fie transmis către SA „CET-2”, care desfăşoară activităţi conexe cu cele ale SA „Termocom” şi ulterior, conform Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29 mai 2014, ar asigura producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice. Totodată autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Chişinău vor avea dreptul de preemţiune cu achitarea preţului de vânzare-cumpărare;

  3. Prin transmiterea complexului patrimonial unic să fie rezolvată problema datoriilor curente ale SA „Termocom”. În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare de către SA „CET-2”, prin transmiterea subansamblului funcţional va fi stinsă prin compensare creanţa SA „CET-2” în calitate de creditor al masei în mărime de aproximativ 1.850 mln. lei (inclusiv creanţa SA „CET-1” ce va fi transmisă ca urmare a fuziunii şi creanţa SA „Moldovagaz” care urmează a fi cesionată către SA „CET-2” până la semnarea contractului);

De asemenea, având în vedere situaţia financiară complicată a SA „CET-2” se propune ca transmiterea complexului patrimonial unic să fie scutită de TVA, precum şi de taxa de stat şi de alte plăţi legate de autentificarea notarială şi înregistrarea contractului de vânzare-cumpărare.

Se acceptă parţial. Se acceptă propunerea MF în urma cărora sintagma «subansamblul funcţional» a fost înlocuită cu sintagma «complex patrimonial unic». 


Se acceptă parţial. Se acceptă propunerea MF în urma cărora sintagma «subansamblul funcţional» a fost înlocuită cu sintagma «complex patrimonial unic». 

Se acceptă parţial. Se acceptă propunerea MF în urma cărora sintagma «subansamblul funcţional» a fost înlocuită cu sintagma «complex patrimonial unic». 


Se acceptă parţial, textul a fost redactat

Se acceptă. Textul a fost redactat
Societatea pe Acţiuni ,,CET-1” a prezentat avizul prin scrisoarea nr. 01-11/37-255 din 5 septembrie 2014

1.

Prin prezenta, în rezultatul examinării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind unele măsuri referitor la procedura de faliment a S.A. „Termocom” considerăm că este necesar de indicat următoarele:

1. Proiectul nu prevede transmiterea obligaţiilor curente (contractele în vigoare ale antreprenorilor şi furnizorilor) legate de asigurarea desfăşurării procesului tehnologic. Însă, conform legii insolvabilităţii acestea constituie creditori ai masei, care trebuie executate pe măsura apariţiei.

În cazul în care se subînţelege că obligaţiile curente vor fi preluate de către SA „CET-2”, atunci şi preţul de vânzare-cumpărare a subansamblului trebuie să fie determinat ca valoarea de piaţă a bunurilor (masa debitoare) diminuată cu obligaţiile curente transmise la acea dată (inclusiv şi creanţa SA „Moldovagaz” în calitate de creditor al masei dacă este prevăzut o eventuală cesiune pînă la semnarea contractului, după cum este menţionat în pct. 3 din nota informativă la proiect), adică valoarea activelor nete preluate de către SA „CET-2”.

2. Prevederile punctului 4 din Nota Informativă la proiectul Legii să fie menţionate expres în Lege. Astfel, se propune ca articolul 4 din Lege să fie completat cu următoarele: „sumele vor fi distribuite proporţional între creditori pentru stingerea creanţelor chirografare clasele 3 şi 4”.


3. Avînd în vedere faptul că întreprinderile termoenergetice continuă procesul tehnologic, trebuie de menţionat consecinţele, inclusiv cele fiscale (TVA; impozitul pe venit) şi sursele de acoperire a datoriilor de către SA „CET-2” faţă de SA „Moldovagaz”, în cazul unei eventuale neacoperiri a creanţelor SA „CET-2” şi SA „CET-1” (după caz şi creanţele curente ale SA „Moldovagaz” preluate) în calitate de creditor al masei de valoarea de piaţă a bunurilor subansamblului funcţional a SA „Termocom” la momentul tranzacţiei.

4. Transferul responsabilităţilor pentru funcţionarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu energie termică din suburbii către autorităţile locale considerăm că este necesar să se efectueze pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare de către SA „CET-2” indicîndu-se în proiect şi modalitatea: gratuit sau cu plată. În cazul în care cazangeriile suburbane vor fi transmise iniţial către SA „CET-2” şi ulterior gratuit administraţiei publice locale, există riscul ca întreprinderea să nu dispună de surse financiare pentru acoperirea datoriilor faţă de SA „Moldovagaz”.

5. Prin derogare de la codul fiscal propunem de a examina posibilitatea ca diferenţele din reevaluarea mijloacelor fixe incluse în subansamblul funcţional ale SA „Termocom” să fie recunoscute în scopuri fiscale pentru a putea fi ajustată baza valorică a mijloacelor fixe de către SA „CET-2” (articolul 27 (10); (11) din Codul fiscal).

Se acceptă. Se acceptă propunerea MF în urma cărora sintagma «subansamblul funcţional» a fost înlocuită cu sintagma «complex patrimonial unic».


Se acceptă parţial. Se acceptă propunerea MF în urma cărora sintagma «subansamblul funcţional» a fost înlocuită cu sintagma «complex patrimonial unic». 

Se acceptă parţial. Se acceptă propunerea MF în urma cărora sintagma «subansamblul funcţional» a fost înlocuită cu sintagma «complex patrimonial unic». 

Nu se acceptă. Se acceptă propunerea MF în urma cărora sintagma «subansamblul funcţional» a fost înlocuită cu sintagma «complex patrimonial unic». 

Nu se referă la obiectul proiectului de lege și urmează a fi exclusă din Tabel
Societatea pe Acţiuni ,,CET-2” a prezentat avizul prin scrisoarea nr. 04/1087 din 5 septembrie 2014

1.

Prin prezenta, Vă informăm că, Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind unele măsuri referitor la procedura de faliment a Societăţii pe Acţiuni „Termocom” şi proiectul Legii respective au fost examinate şi propunem următoarele:

  1. De a înlocui în textul Proiectului Legii sintagma «S.A. „Termocom” în proces de lichidare» cu sintagma «S.A. „Termocom” în procedura falimentului».

  2. De a completa articolul 2 cu următoarea sintagmă:

În cazul depăşirii valorii de piaţă a totalităţii de bunuri faţă de masa creditoare, de prevăzut mecanisme suplimentare pentru compensarea SA “CET-2” a diferenţei costului conform contractului de vînzare-cumparare a subansamblului funcţional.

  1. De a expune alineatul (2) din articolul 3 în următoarea redacție:

Contractele de furnizare a energiei termice și alte contracte incluse în Lista bunurilor care intră în componenţa subansamblului funcţional îşi vor păstra valabilitatea, iar cumpărătorul subansamblului funcţional va deveni succesor al drepturilor şi obligaţiilor S.A. „Termocom” în procedura falimentului, în calitate de parte la contractele menţionate, la data semnării actului de predare a subansamblului funcţional.

  1. De a completa articolul 6 cu următoarea sintagmă:

Uzura, calculată luînd în consideraţie valoarea evaluată a activelor transmise, de recunoscut ca cheltuieli ordinare şi necesare, deductibile în scopuri fiscale, care vor fi acoperite din contul tarifului.

Se acceptă. Textul a fost redactat

Nu se acceptă. Se acceptă propunerea MF în urma cărora sintagma «subansamblul funcţional» a fost înlocuită cu sintagma «complex patrimonial unic». 

Se acceptă parţial. Se acceptă propunerea MF în urma cărora sintagma «subansamblul funcţional» a fost înlocuită cu sintagma «complex patrimonial unic». Nu se referă la obiectul proiectului de lege și urmează a fi exclusă din Tabel
Yüklə 59,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə