Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Müəssisə maliyyəsi fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqramiYüklə 55,83 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü55,83 Kb.
#106
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Müəssisə maliyyəsi

fənni üzrə

İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI

(SİLLABUS)

"TƏSDİQ_EDIRƏM" "Maliyyə maliyyə institutları"

kafedrasının müdiri

i.e.d.,Ə.Ə.Ələkbərov

İmza:______________

Tarix:


FƏNNIN KODU:

İ- 2213


FƏNNIN NOVU:

FƏNNIN TƏDRIS SEMESTRI:

FƏNNIN KREDITI:

FƏNNIN TƏDRIS FORMASI:

FƏNNIN TƏDRIS DILI:

KAFEDRANİN ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ:

Məcburi

Payız

4 kredit

Əyani

Azərbaycan və Rus dili
(012) 492-59-13


E-MAIL: sesiya@rambler.ru

PREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənn yoxdur.

KOREKVİZİTLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxta başqa fənlərin də tədris olunması zərurəti yoxdur.


KURSUN TƏSVİRİ:

Мцяссися малиййяси малиййя системинин апарыжы сфераларындан биридир. Чцнки мцяссися малиййяси бцтцн малиййя системинин мадди базасыны тяшкил едир. Мцяссисядя мяжмуу дахили мящсул вя милlи эялир йараныр. Мцяссися малиййяси мяркязляшдирилмиш вя гейри–мяркязляшдирилмиш малиййя ресурсларынын формалашмасында иштирак едир. Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссися малиййясинин ясас вязифяси юлкянин малиййя потенсиалынын артырылмасыны тямин етмякдир. Бу вязифянин йериня йетирилмяси цчцн базар игтисадиййаты мцяссисяляря щцгуги – тяшкилаты формасындан асылы олмайараг эениш имканлар ачыр. Мцяссисяляр игтисади вя малиййя сфераларында мцястягиллийя малик олурлар.«Мцяссися малиййяси» kурсунун юйрянилмяси обйектини – мцяссисянин игтисади, тяшкилаты, щцгуги вя сосиал мцнасибятляри тяшкил едир.

Fənnin tədrisində мцяссися малиййясинин мащиййяти, функсийалары вя тяшкили принсипляри, мцяссисянин малиййя ресурслары системи, малиййя механизминин мащиййяти,базар игтисадиййатынын мцщцм атрибутларындан бири олан малиййя рискляри, мцяссисянин хяржляри, эялирляри вя мянфяяти, ясас вя дювриййя капиталынын идаря олунмасы вя инвестисийа иля иля ялагядар мясяляляр юйрянилир.

KURSUN MƏQSƏDİ: «Мцяссися малиййяси» курсунун юйрянилмясинин мягсяди ися müəssisələrin малиййяляшмя вя кредитляшмя просесляринин нязяри вя практики тящлили ясасында мцяссисялярдя малиййянин идаря олунмасынын форма, метод вя алятляри ни мянимсямякдир

FƏNNİN MÖVZULARI:

N

Mövzuların adı

1.

Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti, funksiyaları və təşkili prinsipləri.

2.

Müəssisənin maliyyə resursları və pul fondları

3.

Müəssisənin xərclərinin idarəolunması

4.

Müəssisənin gəlirlərinin idarəolunması

5.

Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə nəticələri

6.

Müəssisənin dövriyyədənkənar aktivləri və investisiyaları

7.

Müəssisənin dövriyyə kapitalının təşkili.

8.

Müəssisələrdə maliyyə işi və maliyyə xidməti.

9.

Müəssisələrdə maliyyə planlaşdırılması

10.

Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

11.

Müəssisələrdə hesablaşmalar sistemi

12.

Müəssisənin müflisləşməsi və onun maliyyə sağlamlaşdırılması

13.

Müəssisənin beynəlxalq maliyyə fəaliyyəti.

FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ:

Fənnin bütün mövzuları üzrə mühazirə mətnləri və nümunəvi testləri elektron formada universitetin "Virtual Univesitef'ində yerləşdirilib.

Virtual Universitetinin ünvanı: vu.aseu.az Fənn üzrə testlər bu mətnlərdən tərtib edilib.

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Fənn üzrə krediti toplamaq ücün lazımı 100 balin toplanması aşağidaki kimi olacaq. 50 bal - İmtahana qədər. o cümlədən:

10 bal - dərsə davamiyyət 10 bal -sərbəst iş

30 bal - seminar dərslərindən toplanılacaq ballardır. Seminar ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir(minimum 3). Kollokviumda iştirak etmədikdə jurnalda O(sıfır) bal qeyd oluncacaqdır. 50 bal - imtahanda toplanılacaq.

Imtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olacaqdır. Hər sual bir baldır. Səhv cavablanan suallar, düzgün cavablanan sualların ballarını silir.

QEYD:

İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtahana qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.

İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir.

A - "Əla"

91-100

B - "Çox yaxşı"

81-90

C - "Yaxşı"

71-80

D - "Kafi"

61-70

E - "Qənaətbəxş"

51-60

F - "Qeyri-kafi"

51 baldan aşağı

SƏRBƏST İŞ:

Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hərtapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada, word faylı formasında,(şrift 12) həcmi 1-2 səhifə olmalıdır. Sərbəst iş əlyazma və ya elektron formada təhvil verilə bilər.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİN SON TARİXİ.

N2

Mövzular

Son tarix

1

Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti və funksiyaları

4-cü həftə

2

Müəssisənin maliyyə resurslarının təşkili

7-ci həftə

3

Müəssisələrdə məhsul istehsalı və satışı xərcləri və onların planlaşdırılması

5-ci həftə

4

Müəssisənin gəlirlərinin idarəolunması

6-cı həftə

5

Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin nəticələri

8-ci həftə

6

Dövriyyədən kənar aktivlərin idarəolunması

9-cu həftəətiə

7

Dövriyyə kapitalının iqtisadi mahiyyəti və təsnifatı

10-cu həftə

8

Müəssisələrdə maliyyə işinin təşkili

11-ci həftə

9

Müəssisənin müflisləşməsi və iflası

12-cihəftə

10

Müəssisələrin xarici iqtisadi münasibətlərinin təşkili

13-cü həftə

Son tarixdən sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnala yazılır.ƏDƏBİYYAT:

 1. «Мцяссисяляр щаггында» Azərbaycan Respublikasının Qanunu Бакы 1999.

 2. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 2000

 3. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2007

 4. “Qiym\tli kağəzlar bazarı ” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2015

 5. “İnvestisiya fəaliyyəti” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1994

 6. D. A. Bağırov , M.X. Həsənli “ Maliyyə” dərslik Bakı 2011.

 7. Т.Я.Щцсейнов. Мцяссисянин игтисадиййаты. Дярслик. Бакы 2005

 8. Т.Я.Щцсейнов. Firmanın игтисадиййаты. Дярслик. Бакы 2009

 9. В.Я.Горфинкель, В.А.Швандарь. Економика предприятия. Москва 2003.

 10. В.В. Ковалев, Вит.В .Ковалев. Финансы организасий. Москва 2006.

 11. Л.А.Дробозина. Финансы. Москва 2001

 12. Н.В.Колчина. Финансы организасий. Москва. 2004

 13. В.С.Карелин. Финансы корпорасий. Учебник. Москва. 2005.

KURS İŞİ:

Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulmayıb.TƏCRÜBƏ:

Bu fənn üzrə istehsalat təcrübəsi nəzərdə tutulmayıb.İmza_____________
Yüklə 55,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin