Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiriYüklə 66,58 Kb.
tarix23.02.2020
ölçüsü66,58 Kb.
#102158

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri: prof. Nağıyev N.H.

( )

“ 11 ” sentyabr 2014 il
Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra; Memarlığın əsaları

Fənnin adı: Dizayn əsasları

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili 2014-2015 semestr I

Fakültə: Memarlıq

Qrup: 164r

Tədris yükü: mühazirə saat, seminar (məşğələ) 30 saat,Laboratoriya 0 saat. Cəmi 30 saat.

Kredit: __2___

Auditoriya: № ________

Saat: ________2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi: Quliyeva Təranə Əlı-Abbas qızıbaş müəllım

Kafedranın ünvanı: Bakı ş. Aynasultanova 5, korpus 3, mər.3

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: _______________________________

İş telefonu: 439-38-88

3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1.Mikayılova M.N. Məkan formalarının ahəngdarlıq vasitələri. Metodik vəsait.Bakı. 2003;

2.Mikayılova M.N., Tağıyeva V.A Memarlıq kompozisiyasının əsasları.Metodik vəsait. Bakı. 2005;

3. Беликин Н.П., Шемякин Г.А. Вопросы теории архитектурной композиции (2 т.), М., 1958;

4. Витрувий. Десять книг об архитектуре,М., 2006;

5. Иконников А., Степаров Г., Основы архитектурной композиции, М., 1971;

6. Тиц А.А. Основы архитектурной композиции и проектирования, Киев, 1976;

7.Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция: учебное пособие, М. 2003;

8. Устин В. Композиция в дизайне. М. 2007

4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)Həcm-fəza kompozisiyası - memarlıq obyektinin və layihənin yaradılması sistemidir. Memarlıq kompozisiya elmi memarlıqda və nailiyyət vasitəsinin forma birliyinin formasının tikilməsinin ümumi qanunlarını və onun məzmununu öyrədir.

Funksional, texniki-iqtisadi və estetik tələblərdən aslı olaraq binanın istər daxili. istərsədə xarici komponentlərinin harmonik vəhdəti memarlıq kompozisiyası adlanır. Bəzən memarlıq kompozisiyası anlayışı ilə memarlıq sənətinin layihələndirilmə prosesi də başa düşülür.

Binanın memarlıq kompozisiyası, binanın təyinatından asılı olaraq, birinci nöbədə rahatlıq və qənaətcillik, aydın quruluş və daxili həcmi kompozisiya prinsiplərinə əsaslanmalıdır.
5. Fənnin təqvim planı:
5.2. Məşğələ və kurs işləri dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1Mövzu№1.Giriş. “Frotal (və yaxud müstəvi) kompozisiyasının” maketinin qurulması movzusunun izahı

 1. Materialları araşdırmaq.

 2. Esgizlərin işlənilməsi

 3. Esgiz variantlara aid məsləhətlərin verilməsi

219.09.14


2


Mövzu№2. “Frotal (və yaxud müstəvi) kompozisiyasının” esgizinin işlənilməsi

 1. Esgizlərin işlənilməsi.

 2. Tapşırıqın kompozisiya həllinin axtarışı

226.09.14

3

Mövzu№3. “Frotal (və yaxud müstəvi) kompozisiyasının” esgizinin son mərhələsi işlənilməsi

 1. Kompozisiyanın esgiz variantlarının işlənməsi

 2. Esgiz variantlarının yoxlanılması

2

30.09.14

4

Mövzu№4. “Frotal (və yaxud müstəvi) kompozisiyasının” maketinin işlənilməsi

 1. Eskizin təsdiq edilməsi

 2. Maketin mərhələlərlə qurulması

2

03.10.14

5

Mövzu№5 Frotal kompozisiyasının maketinin sona yetirilməsi

 1. Maketin işlənməsi mərhələsi

 2. Maketin son mərhələsinin yekunu

2

09.10.14

6

Mövzu№6 Frotal kompozisiyasının maketinin qəbulu

 1. Maketin son variantının yoxlanılması

 2. Için qəbulu və qiymətləndirməsi

2

16.10.14

7

Mövzu№7 “Həcmi kompozisiyası” maketinin qurulması mövzusunun izahı

 1. Materialları araşdırmaq.

 1. Esgizlərin işlənilməsi

 2. Esgiz variantlara aid məsləhətlərin verilməsi

2

23.10.14.

8

Mövzu№8 “Həcmi kompozisiyası” maketinin esgizinin işlənilməsi

 1. Kompozisiyanın esgiz variantlarının işlənməsi.

 2. Esgiz variantlarının yoxlanılması

 3. Esgiz variantlarının təsdiq edilməsi

2

30.10.14.

9

Mövzu№9 “Həcmi kompozisiyası” maketinin işlənilməsi.

 1. Maketin mərhələlərlə qurulması

 2. Maketin son mərhələsinin yekunu

2

06.11.14.

10

Mövzu№10 “Həcmi kompozisiyası” maketinin təsdiqi və qəbulu.

 1. Maketin son variantının yoxlanılması

 2. işin qəbulu və qiymətləndirməsi

2

14.11.14.

11

Mövzu№11.“Dərinlik-fəza kompozisiyası” maketinin qurulması movzusunun izahı

 1. Materialları araşdırmaq.

 2. Esgizlərin işlənilməsi

 3. Esgiz variantlara aid məsləhətlərin verilməsi

2

21.11.14

12

Mövzu№12. “Dərinlik-fəza kompozisiyası” maketinin esgizinin işlənilməsi

 1. Esgizlərin işlənilməsi.

 2. Tapşırıqın kompozisiya həllinin axtarışı

2

28.11.14

13

Mövzu№4. “Dərinlik-fəza kompozisiyası” maketinin işlənilməsi

 1. Eskizin təsdiq edilməsi

Maketin mərhələlərlə qurulması

2

04.12.14

14


Mövzu№7. “Dərinlik-fəza kompozisiyası” maketinin son variantının işlənilməsi

 1. Maketin mərhələlərlə qurulması

 1. Maketin son mərhələsinin yekunu

2

12.12.14

15

Mövzu№8. “Dərinlik-fəza kompozisiyası” maketinin qəbulu.

 1. Maketin son variantının yoxlanılması

 2. Işin qəbulu və qiymətləndirməsi

1

18.12.14


5.5. Fənn üzrə sərəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1

Müstəvi üzərində eyni elimentlərdən kompozisiya

2

Müstəvi üzərində simmetrik kompozisiya

3

Müstəvi üzərində disimmetrik kompozisiya

4

Müstəvi üzərində asimmetrik kompozisiya

5

Müstəvi üzərində nüans kompozisiya

6

Müstəvi üzərində təzad kompozisiya

7

Müstəvi üzərində statika kompozisiya

8

Müstəvi üzərində dinamika kompozisiya

9

Müstəvi üzərində metrik kompozisiya

10

Müstəvi üzərində ritmik kompozisiya

6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

I. Sentyabr-oktyabr ayları: Frotal (və yaxud müstəvi) kompozisiyasının maketinin qurulması

II. Noyabr ayı: Həcmi kompozisiyasının maketinin qurulması

III.Dekabr ayı: Dərinlik-fəza kompozisiyasının maketinin qurulması

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Müəllim: Quliyeva Təranə Əlı-Abbas qızı ( )

11”sentyabr 2014 il.
Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> memarliquser -> files
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 15 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyabr ” 2014 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 16 sentyabr 2014-cü il
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyebr ” 2015 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abdullayev )
files -> AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
files -> “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra

Yüklə 66,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə