Azərbaycan tarixi fənnindən test imtahanı sualları. Variant AYüklə 217,63 Kb.
tarix01.01.2022
ölçüsü217,63 Kb.
#103311

Azərbaycan tarixi fənnindən test imtahanı sualları.

Variant A

1. Hansı variant düzgün göstərilmişdir?

a) İudaizm – Tövrat , b) İslam – İncil, c) Xristianlıq – Avesta,

d) Zərdüştlük – Quran, e) Büdpərəstlik – Qrişna.


2. Numizmatika tarixə köməkçi fənn kimi nədən bəhs edir?

a) Qəqədim pullardan, b) qədim xalqlardan, c) qədim tarixdən,

d) qədim insanlardan, e) qədim şəhərlərdən.
3. Uyğunluq pozulmuşdur:

a) Kəlbəcərdə - Əliköməktəpə, Gillidağ, b) Naxçıvanda – Qazma, Kültəpə, c) Qazaxda – Daşsalahlı, Damcılı d) Qarabağda – Azıx, Tağlar, e) Lerikdə - Buzeyr.


4. Variantlardan orta paleolitə aid olanını seçin:

a) Axirət dünyasına ilk dəfə olaraq inam yarandı; ulu icma tədricən parçalanmağa başladı.

b) “Ağıllı insan” tipi yarandı; qəbilə icması meydana gəldi.

c) Anaxaqanlıq meydana gəldi; səsli nitq yarandı.

d) Əhali oturaq həyata keçdi.
5. İnsanlarda “Qoşa nigah” vərdişləri ibtidai icma quruluşunun hansı dövründə meydana gəldi?

a) Eneolitdə, b) Paleolitdə, c) Mezolitdə, d) Neolitdə, e) Tunc dövründə.


6. Əkinçilikdə süni-suvarmanın tətbiqi hansı ibtidai icma quruluşu mərhələsinə təsadüf edir?

a) Erkən Tunca. b) Eneolitə, c) Son tunca, d) Neolitə, e) Orta tunca,


7. Üst paleolit dövrünə aid deyil:

a)“Neandertal insan” yaranıb, b) Bu dövrdə iqlim mülayimləşmiş, flora və fauna zənginləşmişdi c) Bu dövr qalıqlarına Qarabağ və Qazax bölgələrində rast gəlinib, d) E.ə 40-12 minillikləri əhatə edib, e) Qəbilə quruluşu formalaşıb.


8. E.ə III minilliyin ikinci yarısından e.ə II minilliyin sonuna qədər davam etmişdi:

a) Orta tunc, b) Üst paleolit, c) Erkən tunc, d) Mezolit, e) Neolit.


9. Göstərilənlər aiddir:

--- Əhalinin yoxsul və varlılara ayrılması gücləndi

--- Süni suvarma şəbəkələri genişləndi

--- E.ə II-I minillikləri əhatə edir.

a) Son tunc, b) Neolit, c) Mezolit, d) Erkən tunc, e) Paleolit.
10. İbtidai insanlar vəhşi heyvanlardan qorunmaq və qida əldə etmək üçün nə etdilər?

a) birgə yaşamağa başlamışdılar, b) Oddan istifadə etməyə başlamışdılar, c) silahlar düzəltməyə başlamışdılar, d) ox və kamandan istifadə etməyə başlamışdılar e) Qəbilə quruluşunu yaratmışdılar.

11. Uyğun variantı seçin:

1. Erkən Tunc. 2. Orta Tunc. 3. Son Tunc.

A. Siklopik tikililər meydana gəldi. B. Əhali dağətəyi və dağlıq zonalarda məskən saldı.

C. “Köçmə maldarlığı” meydana gəldi.

a) 1C, 2B, 3A, b) 1A, 2B, 3C, c) 1B, 2C, 3A, d) 1B, 2A, 3C e) 1C, 2A, 3B
12. Alt paleolitə aid olanı seçin:

1. Anaxaqanlıq 2. Ibtidai icma sürüsü 3. Tayfa ittifaqı 4. “Azıx adamı” 5. Qəbilə quruluşu.

a) 2,4 b) 2,3 c) 1,5 d) 1,2 e) 5,3
13. İkinci ictimai əmək bölgüsü nəticəsində:

a) Sənətkarlıq digər sahələrdən ayrıldı, b) Maldarlıq müstəqil peşəyə çevrildi, c) Sənətkar-tacir qrupu ayrıldı, d) Əkinçilik maldarlıqdan ayrıldı, e) Boyalı qablar mədəniyyəti yarandı.


14. Quruçay mədəniyyəti aiddir:

a) Alt paleolitə, b) Orta paleolitə, c) Üst paleolitə, d) Son Tunca, e) Mezolitə.


15. Azərbaycan ərazisində ibadət evlərinin aşkar edildiyi düşərgələr hansı ibtidai mərhələyə aiddir?

a) Erkən Tunca, b) Son Tunca, c) Mezolitə, d) Orta Paleolitə, e) Neolitə.


16. Xronoloji ardıcılığı düzün:

1. Kür-Araz mədəniyyəti 2. II Böyük ictimai əmək bölgüsü 3. Süni suvarma şəbəkələrinin genişlənməsi 4. Neolit inqilabı. 5. İlk metalın əldə edilməsi

a) 4, 5, 1, 2, 3 b) 5, 4, 3, 2, 1 c) 3, 1, 4, 5, 2 d) 3, 5, 4, 1, 2 e) 4, 5, 2, 1, 3
17. Duluşçuluq məhəlləsi və duluş sobaları tapılmışdır:

a) kültəpədən b) qobustandan c) əliköməktəpədən d) babadərvişdən e) şəkərtəpən


18. Azərbaycanda “ağıllı insanın” formalaşması başa çatdı:

a) üst paleolitdə b) orta paleolitdə c) orta tuncda d) erkən tuncda e) alt paleolitdə.


19. Toxuculuq və saxsı qablar kəşf olunmuşdu:

a) neolitdə b) mezolitdə c) orta pareolitdə d) erkən paleolitdə e) alt paleolitdə


20. Toxa əkinçiliyi xış əkinçiliyini əvəz etdi:

a) erkən tuncda b) mezolitdə c) son tuncda d) eneolitdə e) dəmir dövründə


21. Azərbaycan ərazisində hansı dövrdə süni suvarma artmış və iri kanallar yaranmışdır:

a) orta tuncda b) neolitdə c) eneolitdə d) paleolitdə e) erkən tuncda.


22. Variantlardan hansı dəmir dövrünə aiddir?

a) sinifli cəmiyyətin yaranması b) xış əkinçiliyinin meydana gəlməsi c) ovçuluğun yaranması

d) mübadilənin yaranması e) toxa əkinçiliyinin meydana gəlməsi.

23. Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün hansı qaynaq və mənbələrdən istifadə olunur?

a) arxeoloji və yazılı mənbələrdən b) heyvan və bitgi qalıqlarından

c) qəbir, qayaüstü abidələrdən və yazılı mənbələrdən d) qədim yaşayış məskənlərindən

e) arxeoloji və qəbir abidələrindən.
24. Zərdüştlüyün baş məbədi Atropatenanın hansı şəhərində idi?

a) Qazaka b) Persol c) Kabala d) Suz e) Partav


25. “Epiqrafiya tarixə köməkçi elm sahəsi kimi nədən bəhs edir?

a) qədim şəkli yazılardan b) qədim xalqların həyatından c) qədim pullardan

d) qədim insan quruluşundan e) qədim şəhərlərdən.
26. “Etnoqrafiya” sözünün mənası:

a) xalqları öyrənirəm b) dilləri öyrənirəm c) yazı yazıram

d) dinləri öyrənirəm e) şəkil çəkirəm.
27. Kuti dövlətinə aid deyil:

a) Aratta dövləti ilə əsrlər boyu mübarizə aparmışlar. b) Mesopotomiyaya dəfələrlə yürüş etmişdir

c) E.ə XII əsrdə sonuncu hökmdarı Tirikana qarşı üsyan baş vermişdir d) Mesopotomiyada 100 ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdular e) Akkad dövləti ilə hərbi münaqişədə olmuşdur
28. Uyğun variantı seçin:

1. Kuti a. Urmiyanın cənub-şərqi

2. Aratta b. Urmiyanın cənubu

3. Lullubi c. Urmiyanın qərbi və cənub-qərbi

a) 1c, 2b, 3a b) 1b, 2a, 3c c) 1a, 2b, 3c d) 1a, 2c, 3b e) 1c, 2a, 3b.
29. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Mannada hakimiyyətin irsi olması, 2. Kuti dövlətinin yaranması, 3. Kutilərin Akkad dövlətini məğlubiyyətə uğratması, 4. Assur hökmdarı III Tiqlaqpalasarın Mazamua vilayətini tutması 5. Manna dövlətinin süqutu.

a) 2,3,4,1,5 b) 1,2,3,4,5 c) 2,3,4,5,1 d) 3,1,2,5,4 e) 5,2,3,1,4.
30. Lullubi tayfalarını vahid hakimiyyət altında birləşdirən hökmdar: a) İmmaşqun b) Naram- Suen c) Satuni d) Anubani e) Enridavazi

31. E.ə. 2-ci minilliyin əvvəlində Urmiya gölü ətrafında Lullubi və Kuti tayfalarından sonra hakimiyyətə gəlmiş sülalələr:

a) Turukki və Sular b) Skiflər c) Saklar d) Kimmerlər e) Mannalılar
32. İranzuya qarşı baş verən üsyandan neçə il sonra Ahseriyə qarşı üsyan oldu.

a) 69 b) 29 c) 39 d) 49 e) 23


33. Aratta və Mannanın oxşar tərəfi:

a) Urmiya gölü ətrafında yaranmaları b) e.ə III minillikdə yaranmaları c) Şumer dövlətini məğlib etmələri d) Şımali Azərbaycan ərazisində yaranmaları e) təkallahlılığa sitayiş etmələri.
34. Manna dövlətinə aid deyil:

a) Midiya dövlətini süquta uğratmışdır

b) Hakimiyyətdə türk sülaləsi idi

c) E.ə. VIII əsrin II yarısında hakimiyyət irsi olmuşdu

d) E. ə .IX əsrdə yaranmışdır

e) Burada mərkəzləşmiş dövlət qurulmuşdu.


35. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Qaumatanın hakimiyyəti ələ keçirməsi 2. Araz çayı yaxınlığındakı döyüşdə II Kirin öldürülməsi 3. Əhəməni imperiyasının süqutu 4. Qavqamela döyüşü 5. II Kirin Astiaqı məğlub edərək yeni dövlət qurması.

a) 5,2,1,4,3 b) 5,1,3,4,2 c) 1,3,2,5,4 d) 3,2,5,1,4 e) 2,1,3,4,5.
36. Sak və Kuti ölkələrinin hökmdarı Titulunu daşıyırdı:

a) Tuqdamme b) İranzu c) II Sarqon d) Ahseri e) Anubani.


37. E.ə 719-cu il və e.ə 716-cı il Manna tarixinə aiddir:

a) Manna hökmdarının hakimiyyətdən getməsi b) hakimiyyət I Rusanın əlaltılarının gəlməsi

c) akkadların yürüşünə məruz qalmaları d) Kimmer, Skif, Sakların axınına məruz qalmalrı

e) hakimiyyətə fars mənşəli hökmdarların gəlməsi.


38. Manna hökmdarlarının hakimiyyət ardıcıllığını müəyyən et?

a) İranzu, Aza, Ulussun, Axşeri, Ualli b) İranzu, Axşeri, Ulusun, Aza, Ualli c) İranzu, Aza, Axşeri, Ulussun, Ualli d) Aza, İranzu, Ulussun, Axşeri, Ualli e) İranzu, Ualli, Axşeri, Ulussun, Aza.


39. İskitlər hansı illərdə Midiyada ağalıq etmişdir?

a) e.ə 653-625 b) e.ə 656-617 c) e.ə 599-504 c) e.ə 578-555 e) e.ə 670-634.


40. Əhəməni imperiyasının yaranması ilə II Kirin Araz çayından şimalda yaşayan massagetlər üzərinə hücumu arasında neçə il fərq var?

a) 20 b) 30 c) 37 d) 45 e) 23


41. Sak, Skif və Kimmerlərin oxşarlığı:

a) Manna ərazisində məskunlaşmışdılar b) Mannanın əsasını qoymuşdular c) Assuriyanı işğal etmişdilər d) Atropatenanın yerli əhalisi hesab olunurdular e) II Sarqonun qoşunlarını məğlub etmişdilər.


42. Kimmer, Skif, Sak tayfaları nəyə inanırdılar:

a) Coxallahlılığa b) Zərdüştliyə c) Təkallahlılığa d) Xristianlığa e) Atəşpərəstliyə


43. İskit padşahlıqı süqut etdi:

a) E.ə VI əsrdə b) E.ə.V əsrdə c) Eramızın ilkin illərində d) E.ə.IV əsrin sonu e) E.ə. VII əsrdə


44. Midiyanın əsasını qoymuşdu:

a) Deyok b) Kiaksar c) Axşeri d) II-Kir e) Astiaq


45. Midiya dövlətinin mövcudluğuna necənci ildə kim tərəfindən son qoyulmuşdur:

a) E.ə.550-ci ildə Əhəməni II Kir tərəfindən

b) E.ə.634-ci ildə Assur hökmdarı Aşurbanipal tərəfindən

c) E.ə. 330-cu ildə Makedoniyalı İskəndər tərəfindən

d) E.ə. 650-ci ildə Mannalı Axseri tərəfindən

e) E.ə.323-cü ildə Atropat tərəfindən.
46. II Sarqonun Mannaya hücumu ilə Aşşurbanipalın Mannaya hücumu arasında neçə il fərq var?

a) 66 b) 71 c) 68 d) 84 e) 61.


47. “Kerifto” adlı yerdən aşkar edilən memarlıq abidəsi nəyi sübut edir?

a) Atropatena mədəniyyətinə yunan yazı və əsəatirlərinin təsirini b) Mannada çoxallahlığın mövcud olduğunu c) Atropatena dövlətinin Roma əsarətində olduğunu d) Atropatenada atəşpərəstliyin əsas din olduğunu e) Atropatenada Assur yazılarının təsirinin olduğunu.


48. Variantlardan biri II Kirə aid deyil:

a) Makedoniyalı İskəndərlə mübarizə apardı. b) Özünü Midiya şahı elan etdi c) Babilistanı işğal etdi d) Ekbatana şəhərini paytaxt elan etdi e) İran dövlətinin əsasını qoydu


49. E.ə IV əsrin ikinci yarısında baş vermişdir:

a) Bariaksın üsyanı b) İran dövlətinin yaranması c) Midiyanın süquti

d) Mannanın süqutu e) Maqneziya vuruşması.
50. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdir:

1. Qavqamela döyüşü 2. Şuandahul və Durdukka şəhərlərindəki üsyan 3. Maqneziya döyüşü

4. Atəşpərəstliyin yaranması 5. Atropatena ilə Roma dövlətləri arasındakı döyeşlər.

a) 2,4,1,3,5 b) 2,4,3,1,5 c) 1,3,2,5,4 d) 5,1,3,2,4 e) 3,5,2,4,1.


51. Atropatena dövlətini idarə edirdi:

a) Padşah b) Xalq yığıncağı c) Ağsaqqallar şurası d) Yerli canişinlər e) varlı quldarlar.


52. Quamata dövlət çevrilişi etdi:

a) II Kambis Misir səfərində olarkən b) III Dara İskəndərə məğlub olduqdan sonra c) I Dara öldükdən sonra e) II Kirin Tomrisə məğlib olmasından sonra.


53. Atropatena haqqındakı variantlardan biri yanlışdır:

a) Hegemon-klassik quldar dövləti idi b) Mədəniyyətinə Yunan mədəniyyətinin təsiri olmuşdur

c) Dövləti Atropat yaratmışdır d) Orduya padşah özü rəhbərlik edirdi e) Bir müddət Selevkilərdən asılı vəziyyətdə olmuşdur.
54. Atropatenada “Maq” kimlərə deyilirdi?

a) din xadimlərinə b) qullara c) iri feodallara d) azadlara e) iri quldarlara.


55. Göstərilənlərdən hansı Atropatena hökmdarı olmayıb?

a) Artaban b) Atropat c) Artobazd d) Artobazan e) Ariobarzan.


56. Bizim eranın 20-ci ilinə aiddir:

a) Atropatena dövlətinin Parfiyanın Arşakilər sülaləsinin hakimiyyəti altına keçməsi. b) Parfiya dövlətinin Roma imperiyasına məğlub olması c) Albaniya dövlətinin Alanların hücumuna məruz qalması d) Maqneziya döyüşündə selevkilərin romalılar tərəfindən məğlub edilməsi e) Roma sərkərdəsi Antoninin Faaspaya hücum etməsi

57. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1. Pompeyin Albaniyaya yürüşü 2. Roma imperatoru Neronun Albaniyaya yürüşə hazırlaşması

3. Qobustan kitabəsində romalıların izləri 4. Roma imperatoru Adrianın Albanlarla dostluğu.

a) 1,2,3,4. b) 3,2,4,1 c) 1,3,2,4 d) 4,1,3,2 e) 4,3,2,1


58. Roma sərkərdəsi Pompeyin və Antoninin yürüşləri zamanı Albaniyanı hansı hökmdarlar idarə edirdi?

a) Oroys, Zober b) Oroys, Kozis c) Kozis, Vaçe d) Vaçe, Oroys e) Kozis, Zober.


59. Sasani hökmranlığı zamanı Albaniyada ərəblərin “iqta”sını əvəz edən torpaq mülkiyyət forması hansı idi.

a) xostak. b) patrik c) şinakan d) xaraq e) dastakert


60. E.ə VI Əsrə aiddir:

a) Azərbaycanda vahid xalqın yaranması prosesinin başlanması b) İranzuya qarşı üsyan c) II Sarqonun Mannaya yürüşü d) Mannanın süqutu e) Aratta dövlətinin yaranması.


61. E.ə I əsrə aiddir:

a) Pompeyin Albaniyaya yürüşü b) Alanların Azərbaycana yürüşü c) Qavqamela döyüşünün baş verməsi d) Massagetlərin Albaniyaya yürüşü e) Maqneziya döyüşünün başverməsi.


62. Katakomba abidələri aşkar edilmiş şəhərlər:

1. Mingəçevir 2. Naxçıvan 3. Salyan 4. Şəki 5. Qəbələ.

a) 1,5 b) 1,4 c) 2,3 4) 3,4 e) 5,2
63. III əsrin ortalarına qədər davam etmişdir:

a) Roma – Alban əlaqələri b) Makedoniya – Alban əlaqələri c) Parfiya – Roma müharibəsi

d) İran – Makedoniya müharibəsi e) II Sarqonun Urartuya yürüşləri.
64. Atropatena və Albaniya dövlətləri yarandı:

a) Midiya dövlətinin süqutu nəticəsində b) İskəndərin imperiyasının parçalanması nəticəsində

c) Maqneziya döyüşü nəticəsində d) Selevki imperiyasının parçalanması ilə e) İran dövlətinin yaranması ilə.
65. E.ə I əsrin 30-cu illərinə aiddir:

a) romalıları yenidən şərqə yürüşü b) şüşə qabların istehsalı c) yeni pulların istifadəyə verilməsi d) su dəyirmanlarından istifadə edilməsi e) katakomba qəbirlərinin yaradılması.


66. Kür çayı sahilində döyüş baş verdi:

a) romalılarla albanlar arasında b) romalılarla alanlar arasında c) selevkilərlə atropatenalılar arasında d) yunanlarla albanlar arsında e) makedoniyalılarla iranlılar arasında.


67. Üzük möhürlərdən istifadə edirdilər:

1. Sənədləri təsdiq etmək üçün 2. Məhsulların qablarını möhürləmək üçün 3. Dəblə ayaqlaşmaq üçün 4. Zadəgan olduqlarını sübut etmək üçün.

a) 1,2 b) 2,3 c) 3,4 d) 1,4 e) 2,4
68. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Amid döyüşü 2. Sanatürkün erməni çarlığına yürüşü 3) Dizirav döyüşü

4. Erməni çarlığının süqutu.

a) 2,1,3,4 b) 4,2,1,3 c) 1,3,2,4 d) 3,1,4,2 e) 2,3,1,4.

69. Atropatenada mövcud olan əsas vergilər:

a) xaraq, gezit b) dastakert, xostak c) xaraq, dastakert d) gezit, cizyə e) xüms, zəkat


70. Məzdəkilərlə bağlı olan variantlardan yanlış olanı göstərin:

a) Xeyri şər üzərində qələbəsinin mümkünsüzlüyünü qeyd edirdilər. b) İnsanlar arasında əmlak bərabərliyi yaratmaq istəyirdilər c) Əmlakı varlılardan alıb yoxsullara paylayırdılar d) Ədalətli cəmiyyəti mübarizə yolu ilə yaratmaq istəyirdilər e) Ədalitli cəmiyyəti qurmaq istəyirdilər


71. Azərbaycanda feodal münasibətləri nə vaxt meydana gəlib?

a) III-V əsrləsdə b) III-IV əsrlərdə c) II-III əsrlərdə d) IV-V əsrlərdə e) V-VI əsrlərdə.


72. Erkən orta əsrlərdə Azərbaycana olmuş türk axınları hansı millətin adı ilə bağlıdır?

a) hunların b) kimmerlərin c) alanların d) skiflərin e) xəzərlərin


73. Sasanilərin köçürmə siyasətinin məqsədləri nədən ibarət idi?

1. özlərinə etnik dayaq yaratmaq istəyirdilər b) xəzinənin yükünü yüngülləşdirmək üçün imperiyada yeksək maaş alanları köçürmək istəyirdilər c) xristian dininin təbliğinə qarşı güclü dayaq yaratmaq istəyirdilər d) torpaqsız İran kəndlilərini münbit torpaqlarla təmin etmək istəyirdilər.

a) 1,4 b) 1,3 c) 2,4 d) 2,3 e) 1,2
74. Natural təsərrüfat nədir?

a) bazarla əlaqəsi olmayan, bütün zəruri təsərrüfat mallarının malikanə daxilində istehsal olunduğu təsərrüfat b) bazarla əlaqəsi olan, bütün zəruri tələbat mallarının malikanə daxilində istehsal olunduğu təsərrüfat c) bazarla əlaqəsi olmayan, zəruri təlabat mallarının malikanədən kənarda istehsal olunduğu təsərrüfat d) bazarın rol oynamadığı, bütün istehsalın satış üçün hazırlandığı təsərrüfat e) insanların özlərinin ehtiyacını ödəmək üçün əldə etdiklərinin bir hissəsinin bazar üçün istehsal olunduğu təsərrüfat.


75. Xristianlığı dövlət dini elan etmiş Alban hökmdarı kimdir?

a) Urnayr b) Cəsur Vardan c) Mömin Vaçaqan d) Sanatürk e) I Vaçe


76. Albaniyada xırda və orta torpaq sahibləri necə adlanırdı?

a) azatlar b) patriklər c) maliklər d) icmalar e) rəncbərlər.


77. Albaniyada kəndlilər necə adlanırdı?

a) şinakan b) rəiyyət c) rəncbər d) azat e) xostak


78. Albaniyada hakimiyyətdə olmuş sülalələrin ardıcıllığını göstərin:

a) arani, massaget-arşaki, mehrani b) arşaki, arani, mehrani c) mehrani, arani, arşaki

d) massaget-arşaki, mehrani, arani e) arani, arşaki, məzyədi.
79. Orta əsrlərdə “İerarxiya” nə idi?

a) feodal nərdivanı. b) xüsusi vəzifə c) kəndli sinfi d) döyüş strategiyası e) feodal rütbəsi

80. Roma ordusu ilə Albanlar arasında baş vermiş “Kür” vuruşması ilə “Qanıx” döyüşü arasında neçə il fərq var?

a) 1 b) 10 c) 3 d) 7 e) 17.


81. Alban hökmdarı II Vaçe və III Mömin Vaçaqanı birləşdirirdi:

a) xristian dini etiqadını təbliğ etmələri b) atəşpərəstlik ehkamlarını müdafiə etmələri

c) Albaniyanın Roma ilə ittifaqına meyl etmələri d) xəzərlərin hücumunu dəf etmələri

e) Romaya qarşı mübarizədə sasanilərlə birgə iştirak etmələri.


82. Girdiman qalası kimin zamanında tikilmişdir?

a) Vardan b) Cavanşır c) II Vaçe d) III Vaçaqan e) Urnayr


83. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Mehranilərin Albaniyada hakimiyyətə gəlməsi 2. Sasanilərin süqutu 3. Mani hərəkatı

4. Məzdəkin edamı 5. Aquen kilsə məclisi.

a) 3,5,4,1,2 b) 1,3,2,5,4 c) 2,4,3,1,5 d) 4,3,5,2,1 e) 5,1,2,4,3.


84. Sasani dövləti ilə Alban dövlətinin oxşarlığı:

a) əhalisinin dörd təbəqəyə bölünməsi b) Atropatenanı işğal etmələri c) eyni vaxtda yaranmaları d) türk dilli sülalə tərəfindən idarə olunmaları e) Pompeyin hücumuna məruz qalmaları.


85. Bizim eranın V əsrinə aiddir:

a) Aquen kilsə məclisi b) Amid döyüşü c) Dzirav döyüşü

d) Məzdəkin edamı e) Mehranilərin Albaniyada hakimiyyətə gəlməsi.
86. Urnayrın Amid və Dzirav döyüşlərində Sasanilər tərəfindən vuruşmasının səbəbi:

1. sasani hökmdarının hörmətini qazanaraq erməni çarlığından pay almaq 2. alban torpaqlarının bütövlüyünü qorumaq 3. erməni dəstələrinin Albaniyaya qarşı qəsbkarlığına son qoymaq

4. ölkə baş qaldırmış qiyamları yatırmaq.

a)2, 3, b) 4,3 c) 1,4 d) 2,4 e) 1,3


87. III əsrə aid deyil:

a) Sanatürkün yürüşü b) Parfiyanın süqutu c) Atropatenanın Sasanilərin tərkibinə qatılması d) Sasani dövlətinin yaranması e) Albaniyanın Sasani dövləti tərkibinə qatılması.


88. Xəlifə Əlinin zamanımda əsas diqqət yönəldilirdi:

a) xərac yığılmasına deyil, torpağı səmərəli əkib becərməyə b) iri feodallardan əlavə vergilərin alınmasına c) torpağın əkilib əkilməməsindən asılı olmayaraq xərac toplanmasına d) əhalinin bütün vergilərdən azad olunmasına e) xristianlardan can vergisinin alınmasına.


89. VII əsrin 60-cı illərinin əvvəlləri və VIII əsrin 90-cı illərinin oxşarlığı.

a) xəzərlərin Azərbaycana hücumu b) xəzərlərin Albaniyaya hücumu c) ərəblərin Dərbənddən şimala hücumu d) sasanilərlə ərəblər arasında döyüşlər e) Sasani dövləti tərkibində üsyanların baş verməsi.

90. Alban hökmdarı Cavanşır Albaniyaya qayıtdıqdan sonra ərəblərə qarşı ittifaqa girdi:

a) Bizansla b) xəzərlərlə c) Roma ilə d) Sasani dövləti ilə e) səlcuq türkləri ilə.


91. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Kadisiya döyüşü 2. Cavanşırın xəlifə Müaviyyə ilə görüşməsi 3. Mehranilərin süqutu

4. Girdiman dövlətinin yaranması.

a) 4,1,2,3, b) 3,1,2,4 c) 4,3,1,2 d) 1,2,3,4 e) 2,4,3,1.


92. Ərəblərlə Sasanilərin yeritdikləri siyasətin oxşar cəhətləri:

1. Köçürmə siyasəti həyata keçiriblər 2. Eyni əsrdə süqut ediblər 3. Roma ilə müharibə aparıblar 4. Can vergisi alıblar.

a) 1,4 b) 1,3 c) 2,4 d) 1,2 e) 2,3.
93. Həmədan döyüşü ilə Kadisiyyə döyüşünün oxşarlığı:

1. VII əsrin 30-cu illərində baş verməsi 2. ərəblərin məğlub olması 3. Sasanilərin məğlub olması 4. xəzərlərin qalib gəlməsi 5. eyni əsrdə olması.

a) 3,5 b) 1,3 c) 1,2 d) 2,4 e) 2,5
94. Xəlıfə Müaviyyənin Cavanşırə güzəştə getməsinin səbəblərinə aid deyil:

1. Albaniyanın strateji coğrafi mövqeyi 2. Xilafətin Bizansa qarşı mübarizəsində Cavanşırın ərəblərə kömək etməsi 3. Cavanşırın şəxsi nüfuzu 4. Ərəblərin Cavanşırdən gələcəkdə xəzərlərə qarşı istifadə etmək istəməsi.

a) 2,4 b) 1,3 c) 2,3 d) 1,4 e) 1,2.
95. Göstərilənlər hansı torpaq mülkiyyəti üçün xarakterikdir:

---- Dövlət tərəfindən orduda göstərdiyi sədaqətli xidmətə verilirdi.

---- Sahibinin şəxsi mülkiyyətinə çevrilir və nəsildən nəsilə keçirdi.

a) bağışlanan iqta b) icarəyə verilən iqta c) dastakert d) xərac e) mülk


96. Ərəb ağalığı zamanı “Bərid” nə idi?

a) poçt xidməti b) dövlət orqanı c) vergi növü d) mülkiyyət forması e) dini idarə


97. Ərəb ağalığı zamanı “Mövliya” kimlərə deyilirdi?

a) yerli əyanlara b) Xristianlara c) Azərbaycanda məskunlaşmış ərəblərə d) varlı əyanlara e) atəşpərəstlərə.


98. Azərbaycanda nigah bağlanmasından, ölü basdırılmasından, novruz bayramı keçirilməsindən belə vergi alanərəb xəlifəsi kim idi?.

a) Əl-Mənsur b) Əl-Mötəsim c) Əl-Mömin d) Harun-ərRəşid e) Müaviyyə.


99. Xilafət ağalığı zamanı “Amil” kimlərə deyilirdi?

a) vergilərin yığılmasına nəzarət edən əmir müavininə b) şəhər hakiminə c) iri torpaq sahibinə d) vəzirə e) məhkəmə işlərinə baxana.


100. II Bələncər vuruşması ilə ərəblərin Albaniyanın müstəqilliyinə təmamilə son qoyması arasında neçə il fərq var?

a) 52 b) 53 c) 152 d) 78 e) 155.


101. Savalan vuruşması ilə Xürrəmilərin ərəblərə qarşı ikinci üsyanı arasında neçə il fərq var?

a) 78 b) 108 c) 75 d) 88 e) 107


102. Sasani şahı ilə ərəb xəlifəsinin Cavanşirə münasibətdə oxçarlığı:

a) ona hörmət və ehtiram göstərib, hədiyyələr vermələri b) Bizansa qarşı onunla ittifaqa girmələri

c) onu qoşuna sərkərdə təyin etmələri d) xəzərlərə qarşı Cavanşırdən istifadə etmələri e) ölkə daxilindəki üsyanları yatırmaqda Cavanşırdən istifadə etmələri.
103. 653-cü ilə aiddir:

a) İkinci Bələncər döyüşü b) Dərbənd səddinin tikilməsi c) Ərdəbil müqaviləsi

d) Nəhavənd döyüşü e) Birinci Bələncər döyüşü.
104. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1. Ərəblərin Azərbaycanda əhalini, mal-qaranı siyahıya alması 2. Albaniyanın süqutu

3. II Bələncər döyüşü 4. Kadisiya döyüşü 5. Sasanilərin süqutu.

a) 4,5,3,2,1 b) 5,4,3,2,1 c) 4,5,2,3,1 d) 5,4,3,1,2 e) 4,3,5,1,2.


105. VII əsrin 40-cı illərinə aid deyil:

a) Ktesifon döyüşü b) Ərdəbil əhalisinin ərəblərə qarşı yenidən üsyan qaldırması

c) I Bələncər döyüşü d) Nəhavənd və Həmədan döyüşləri e) Ərəblərin Dərbənddən şimala ilk hücumu.
106. Yerli əhalidə ərəblərə qarşı münasibətdə mülayimləşməyə səbəb olan amillərə daxil deyil:

a) əhalinin bütün vergilərdən azad edilməsi b) xilafətin Azərbaycandan topladığı vergilərin və töycülərin miqdarının sasanilərinkindən dəfələrlə az olması c) adamların şəxsiyyətinin və mülkiyyətinin qorunması d) xalqın ərəblərə qədərki yadelli basqınlardan əziyyət çəkməsi

e) dağıdıcı Sasani-Bizans müharibələrinin xalqa vurduğu zərbə.
107. VIII əsrə aid deyil:

a) Xürrəmilərin ikinci üsyanı b) Albaniyanın daxili müstəqilliyinin ərəblər tərəfindən ləğv edilməsi c) Xaricilərin üsyanı d) Beyləqanda Müsafirin başçılığı ilə üsyan e) Babəkin anadan olması.


108. Ərəb sərkərdəsi Buğa Əbu Musa üsyanını yatırmışdır:

a) hiylə işlədərək b) onu danışıqlarla öz tərəfinə çəkərək c) yerli əyanların xəyanətindən istifadə edərək d) üsyan iştirakçılarının bir qismini öz tərəfinə çəkərək e) böyük hərbi qüvvə tətbiq edərək.


109. Babəkin xürrəmilərə rəhbərlik etməsindən neçə il sonra xürrəmilər ilk dəfə məğlubiyyətə uğradılar:

a) 17 b) 14 c) 19 d)18 e) 21.

110. Xronoloji ardıcılığı düzün:

1. Babəkin edamı 2. Afşinin ərəb ordusuna komandan olması 3. II Həmədan döyüşü

4. Bəzz uğrunda döyüş 5. Xürrəmilərə qarşı ilk nizami ordunun göndərilməsi 6. I Həşdadsər döyüşü.

a) 5,6,3,2,4,1 b) 2,3,1,5,4,6 c) 3,5,6,1,4,2 d) 4,5,6,1,2,3 e) 1,2,3,4,5,6


111. Babəki aldadıb ərəblərə təfil verən kimdir?

a) Səhl ibn Sumbat b) Afşin c) Məhəmməd əl Tusi d) Müaviyyə e) Tarxan


112. IX əsrin 30-cu illərinin sonu, 40-cı illərinin əvvəllərinə aiddir:

a) Əbu-Musa üsyanı b) Müsafirin üsyanı c) Xürrəmilər hərəkatı d) Xaricilər üsyanı

e) Məzdəkilər hərəkatı
113. Ərəblərlə bağlı deyil:

a) mərzbanlıq b) amil c) divan d) bəril e) Ktesifon döyüşü.


114. IX əsrin 30-cu illərinə aid deyil:

a) I Həşdadsər döyüşü b) Afşinin ərəb ordusuna komandan təyin edilməsi c) II Həşdadsər döyüşü d) Babəkin edamı e) I Həmədan döyüşü.


115. Xürrəmilər cəmiyyətdəki ədalətsizliyin kökünü nədə görürdülər?

a) sosial və mülki bərabərsizlikdə b) iri feodalların həddən artıq varlanmasında c) din xadimlərinin torpaqların üçdə birinə sahib olmasında d) hakim təbəqənin özbaşnalığında

e) yerli əyanların əhalini amansız istismar etməsində.
116. Uyğunluğu göstərin:

A. 808 1. Afşinin ərəb ordusuna komandan təyin edilməsi

B. 816 2. Xürrəmilərin II üsyanı

C. 835 3. Babəkin xürrəmilərin başına keçməsi

a) 1C, 2A, 3B b) 1A, 2B, 3C c) 2C, 3A, 1B d) 1C, 2A, 3B e) 3B, 2A, 1C.
117. 819-cu ildə hansı hadisə baş vermişdir?

a) Xürrəmilərə qarşı Xilafət ilk dəfə nizami ordu göndərmişdir b) Babək xürrəmilərin başına keçmişdir c) I Həşdadsər döyüşü baş vermişdir d) Xürrəmilər II dəfə üsyana qalxmışdılar e) Əbu İmran öldürülmüşdür.


118. Xürrəmilərin Həmədan şəhərini titmasından neçə il sonra ərəblər Bəzz qalasını ələ keçirdilər?

a) 7 b) 9 c) 6 d) 10 e) 4


119. IX-XI əsrlərdə Azərbaycanda asılı kəndlilərə verilən ad:

a) Uluclar b) Rəiyətlər c) Rəncbərlər d) Kələntərlər e) Zimmilər.

120. Xronololi ardıcıllıq gözlənilmişdir:

1. Sacilər dövlətinin yaranması 2. Rəvvadilər dövlətinin yaranması 3. Şəddadilər dövlətinin yaranması 4. Salarilər dövlətinin yaranması 5. Şirvanşahlar dövlətinin yaranması.

a) 5,1,4,3,2 b) 2,3,1,4,5 c) 5,1,2,3,4 d) 3,4,1,5,2 e) 1,2,3,4,5
121. Salarilərin süqutunu surətləndirdi:

1. Hakimiyyət uğrunda gedən ara müharibələri 2. Xəzəryanı Azərbaycan vilayətlərinin tez-tez rusların basqınlarına məruz qalması 3. Şəddadilərin aramsız hücumları 4. Vəhsudanın ölümündən sonra onun oğulları arasında gedən mübarizə.

a) 1,4 b) 1,3 c) 2,4 d) 1,2 e) 2,3
122. Rəvvadilər dövlətinin yaradıcısı kimdir?

a) Əbülhica b) Mərzban ibn Məhəmməd c) Fəzl ibn Məhəmməd

d) İbrahim ibn Mərzban e) Yezid ibn Məzyəd.
123. Dərbənd səddini yenidən təmir etmiş dövlətlər:

a) Sacilər, Şirvanşahlar b) Rəvvadilər, Məzyədilər c) Şəddadilər,Rəvvadilər

d) Sacilər, Salarilər e) Şəddadilər, Yezdilər.
124. Sonuncu Saci hökmdrı Deysəmə qalib gələrək Salari dövlətinin əsasını qoymuş şəxs:

a) Mərzban ibn Məhəmməd. b) Məhəmməd ibn Şəddad c) Məhəmməd ibn Yezid

d) Fəzl ibn Məhəmməd e) Yezid ibn Məzyəd
125. Şirvanşahların paytaxtının Şamaxıya köçürülməsinin əhəmiyyəti nədən ibarət idi?

a) Şirvanşahların müstəqilliyi möhkəmləndi, əraziləri genişləndi b) Şirvan torpaqlarının xarici hücumlardan müdafiəsi asanlaşdı c) Azərbaycan torpaqları vahid halda birləşdirildi

d) Şamaxı şəhəri şimal tranzit ticarətinin mərkəzinə çevrildi e) Şamaxının əhəmiyyəti artdı, Xəzər sahilində mühüm limana cevrildi.
126. Xronoloji ardıcıllıq gözlənilmişdir:

1. Dəbil əmirliyinin yaranması 2. Rəvvadilər dövlətinin yaranması 3. Şəddadilər dövlətinin yaranması 4. Oğuzların Rəvvadilərin ərazisində məskunlaşması.

a) 1,3,2,4 b) 2,3,4,1 c) 1,2,3,4 d) 4,3,2,1 e) 3,1,2,4
127. Şirvanşahlarla Sacilərin oxşarlıqları sırasına daxil deyil:

a) Azərbaycan torpaqlarını vahid halda birləşdirmələri. b) eyni əsrdə yaranmaları c) bir neçə paytaxtlarının olması d) Ərəb xilafətinin dağılması gedişində yaranmaları e) Dərbənd səddini təmir etdirmələri


128. İlk dəfə Arranda paytaxtı Bərdə olan yarımmüstəqil əmirlik yaratmışdılar:

a) Məzyədilər b) Sacilər c) Rəvvadilər d) Kəsranilər e) Dərbəndilər.

129. Uyğunluq hansı variantda gözlənilmişdir?

1. Azərbaycan torpaqları ilk dəfə vahid halda Salarilərin dövründə birləçdirilmişdir 2. Sacilərin ərazisi Zəncandan Dərbəndə qədər bütün Azərbaycan torpaqlarını əhatə edirdi 3. 912-ci ildən etibarən Məhəmməd ibn Əbu Sac xilafət xəzinəsinə xərac göndərilməsini dayandırdı 4. Yusif ibn Əbu Sacın adına Bərdə, Marağa və Ərdəbildə pullar kəsilməsi Azərbaycanın xilafətdən asılı olmadığını göstərirdi.

a) 2,4 b) 2,3 c) 1,3 d) 1,4 e) 1,2
130. Tarixi ədəbiyyatda Şeybanilər və ya Yezdilər də adlanır:

a) Mehranilər b) Kəsranilər c) Atabəylər d) Məzyədilər e) Dərbəndilər


131. Sacilər dövlətinə aid deyil:

a) İlk dəfə olaraq Azərbaycanın ticarət gəmiləri Xəzərdə Sacilərin dövründə üzməyə başlamışdılar b) Bu sülalənin üzvləri bir mənalı olaraq Afşın ləqəbi daşıyırdılar c) Sülalənin banisi Əbu Sac Divdad idi d) Türk mənşəli sülalə tərəfindən idarə edilmişdi e) Sacilər xilafətin xəzinəsinə ildə 120 min dinar xərac göndərirdilər.


132. Şəddadilər sıx əlaqələr yaradır və dostluq münasibətləri saxlayırdılar:

1. Rəvvadilərlə 2. Sacilərlə 3. Salarilərlə 4. Tiflis müsəlman əmirliyi ilə 5. Şirvanşahlarla

6. Atabəylərlə

a) 1,4,5 b) 2,4,6 c) 1,2,3 d) 3,4,6 e) 1,3,5


133. Şəddadilər dövlətinə aid deyil:

a) Fəzl ibn Məhəmməd ölkənin müdafiəsi üçün Gəncə qala qapılarını tikdirib

b) Mənşəcə müsəlman kürdlərindən idilər c) Dövlətin əsasını Məhəmməd ibn Şəddad qoymuşdur.

d) Şəddadilər əvvəllər Dəbil ətrafinda yaşayırdılar e) Xüdafərin körpüsü Şəddadilər dövründə inşa edilib


134. Salarilər dövlətinin ərazisi əhatə edirdi:

a) Şimalda Dərbənd keçidindən, cənubda Dəclə və Fərat çaylarının yuxarı axarlarına qədər

b) Şimalda Araz çayından, cənubda İran körfəzinə qədər olan torpaqları c) Dərbənddən kürə qədər bütün xəzər sahili əraziləri d) Müasir Azərbaycan Respublikasının ərazisini e) Zəncandan Dərbəndə qədər bütün Azərbaycan torpaqlarnı.
135. Rəvvadilər dövlətinə aiddir:

a) İlk dəfə paytaxtı Təbriz olan dövlətimizdir b) X əsrin 70-ci illərində meydana gəlmişdir

c) Banisi Mərzban ibn Məhəmməd idi d) Müsəlman kürdləri tərəfindən idarə olunurdu

e) Azərbaycanın cənubunda yaranmışdır


136. Uyğunluq pozulmuşdur:

a) Şəddadiləri idarə edib-Əzdilər b) Tiflis əmirliyini idarə edib-Cəfərilər c) Albaniyanı idarə edib-Mehranilər d) Dərbənd əmirliyini idarə edib-Haşimilər e) Şirvanşahları idarə edib-Məzyədilər


137. IX-XI əsrlərdə inşa edilmiş abidələr sırasına daxil deyil:

a) Girdiman qapıları b) Əlincə qalası c) Şamaxının Sündü kəndində məscid

d) Gəncə qalası e) Xüdafərin körpüsü.
138. 1210-1211-ci illərdə Azərbaycan torpaqlarına dağıdıcı basqın etdilər:

a) gurcülər b) alanlar c) slavyanlar d) xəzərlər e) səlçuqlar


139. Dərbənd əmirliyi neçənci ildə Şirvanşahlar dövlətinə birləşdirildi?

a) 988-cü ildə b) 887-ci ildə c) 996-cı ildə d) 976-cı ildə e) 1004-ci ildə.


140. Qədim Şamaxının Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtına çevrilməsi ilə Dəbil əmirliyinin əsasının qoyulması arasında neçə il fərq var?

a) 33 b) 73 c) 54 d) 43 e) 98.


141. Bağdadın Səlcuqlar tərəfindən tutulması ilə Şirvanın Səlcuqlara tabe edilməsi arasında neçə il fərq var?

a) 11 b) 13 c) 15 d) 21 e) 34.


142. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Xüdafərin körpüsünün inşası 2. Gəncə qala qapılarının tikilməsi 3. Alanların yürüşü

4. Şəddadilər dövlətinin yaranması.

a) 4,1,3,2 b) 2,1,3,4 c) 3,4,1,2 d) 1,2,3,4 e) 4,3,2,1.


143. Slavyanlar Bərdəni qarət edərkən əhalinin ağır günündə onların köməyinə kim gəldi?

a) Salari hökmdarı Mərzban ibn Məhəmməd b) Səlcuq hökmdarı I Toğrul c) Atabəy Şəmsəddin Eldəniz d) Şəddadi hökmdarı Fəzl ibn Məhəmməd e) Dərbənd hökmdarı Mansur ibn Maymun.


144. Şəddadilər dövləti ilə bağlı deyilənlərdən biri doğru deyildir:

a) Əbüləsvar Şavur ölkə ərazisində Oğuz türklərini məskunlaşdırıb. b) Əvvəllər bu dövlətimiz Dəbil əmirliyi kimi tanınıb c) Paytaxtı Gəncə şəhəri olub d) Xudafərin körpüsü və Gəncə qapıları bu dövlətimizin dövründə inşa edilib e) X - əsrin 70-ci illərində yaranıb


145. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1. Şamaxının sündü kəndində məscid 2. Xudafərin körpüsü 3. Tərtər çayı üzərində körpü

4. Torpaqqala.

a) 4,3,2,1 b) 2,1,4,3 c) 1,2,4,3 d) 3,4,2,1 e) 3,4,1,2.


146. IX-XI əsrlərdə Dərbənd şəhəri üçün göstərilənlərdən biri doğru deyildir:

a) Bu şəhəri Azərbaycanın da daxil olduğu “İqlimin Bağdadı” hesab edirdilər. b) Azərbaycanın ən böyük liman şəhəri idi c) X əsrdə burada kanalizasiya sistemi yaradılmışdı d) Cənubi Qafqazda yeganə toxuculuq mərkəzi idi e) Cənubi Qafqazda ən yaxşı kətan parçaları Dərbənd sənətkarları toxuyurdular


147. Didqori vuruşması ilə Atabəylər dövlətinin tənəzzül dövrünün başlanması arasında neçə il fərq var:

a) 69 il b) 70 il c) 81 il d) 67 il e) 93 il.


148. Slavyanların 944-cü ildə Bərdəyə yürüşü əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənirdi?

a) Xəzərsahili əraziləri ələ keçirib burada daimi məskunlaşmaq istəyirdilər b) Bərdəni qarət edib, buradan Azərbaycanın cənubuna yürüş etmək istəyirdilər c) Şirvanşah qoşununu darmadağın etmək istəyirdilər d) soyğunçuluq, qarət və talanla məşğul olmaq istəyirdilər

e) Bərdədə möhkəmlənib, qonşu ölkələrə yürüş üçün buradan istifadə etmək istəyirdilər.

149. Slavyanların Bərdəni tərk etməsinin səbəbləri idi:

1. Əhalinin güclü müqaviməti 2. Xəzər xaqanının slavyanlara sarsıdıcı zərbə endirməsi

3. yoluxucu xəstəliklər 4. Salari hökmdarı Mərzban ibn Məhəmmədin slavyanları ağır məğlubiyyətə uğratması.

a) 1,3 b) 1,4 c) 2,3 d) 2,4 e) 1,2
150. Slavyanların hücumuna məruz qalmış Azərbaycan dövlətləri:

1. Sacilər 2. Şirvanşahlar 3. Salarilər 4. Rəvvadilər 5. Atabəylər.

a) 2,3,5 b) 3,4,5 c) 4,5,1 d)1, 2,3 e) 5,1,3.

151. Azərbaycan intibah dövrü xadimləri sırasına daxil deyil:

a) Musa Kalankatlı b) Məhsəti Gəncəvi c) Qıvami Gəncəvi d) Mücərəddin Beyləqani

e) Əmir İzzəddin Şirvani.


152. XII əsrin II yarısına aid deyil:

a) gürcülərin Gülüstan və Buqurd qalalarını, Şamaxını ələ keçirmələri

b) Tamarın Şirvani Gürcüstana birləşdirmək məqsədilə çevrilişə cəhdi

c) Paytaxtın Bakıya köçürülməsi d) 73 gəmi ilə Xəzərə daxil olan slavyanların məğlub edilməsi

e) I Axsinatın Səlçuqlarla dostluq siyasətinin bərpa edilməsi
153. Səlcuq yürüşləri zamanı Azərbaycanda mövcud olan dövlətlər:

a Rəvvadilər, Şəddadilər, Şirvanşahlar ) b) Şirvanahlar, Eldənizlər, Şəddadilər

c) Albaniya, Sasanilər, Şirvanşahlar d) Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər e) Hülakülər, Dəbil əmirliyi, Dərbənd əmirliyi
154. Eldənizlər, Sacilər, Salarilər dövlətlərini birləşdirən cəhət:

a) Şirvanşahları asılı vəziyyətə salmaları b) Paytaxt şəhələrinin eyni olması c) Azərbaycanın cənub hissəsində yaranmaları d) Xilafətin dağılması nəticəsində yaranmaları e) Slavyan hücumuna məruz qalmaları


155. Eldənizin hakimiyyəti dövründə Atabəylər dövlətinin ərazisi əhatə edirdi:

a) Dərbənd keçidindən İran körfəzinə qədər olan geniş əraziləri b) Dərbənddən Kürə doğru bütün Xəzər sahili əraziləri c) Urmiya gölü hövzəsini və bütün Cənubi Azərbaycanı d) İndiki Azərbaycan Respublikası ərazisini e) Mərkəzi Asiyadan Aralıq dənizinə qədər olan əraziləri


156. XII əsrə aid olmayan abidə:

a) Gəncə qala qapıları b) Qız qalası c) Mömünə Xatun türbəsi

d) Yusif ibn Hüseyn türbəsi e) Qoşa minarə.
157. IX-XI əsrlərdə Azərbaycanda ən böyük liman şəhəri idi:

a) Dərbənd b) Tiflis c) Şamaxı d) Bərdə e) Bakı


158. Slavyanlar 944-cü ildə Bərdəni qarət edərkən şəhər tərkibində idi:

a) Salarilərin b) Rəvvadilərin c) Şəddadilərin d) Sacilərin e) Şirvanşahların.


159. Uyğunluq pozulmuşdur:

a) məhsul vergisi – gezit b) Sasani dövləti – mərzbanlıq c) Ərəb xilafəti - əmirlik

d) Zərdüşt – atəşpərəstlik e) amil – mütəqəbbil

160. 1160 – cı ilə uyğun gələn hadisələr:

1. Şəmsəddin Eldənizin Arran hakimi təyin olunması 2. I Axsitanın hakimiyyətə gəlməsi

3. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın paytaxtı Həmədana köçürməsi 4. Şəmsəddin Eldənizin

“Böyük Atabəy” titulu alması.

a) 2,4 b) 1,3 c) 3,2 d) 4,1 e) 2,1


161. Göstərilənlər hansı dövlət xadiminə aiddir?

-- Sultan II Toğrul ona əmir titulu verdi və oğlu Arslan şahın atabəyi təyin etdi

-- 1136-cı ildə o Arran hakimi təyin olundu və Bərdəyə göndərildi

-- Atabəylər dövlətinin banisi oldu.

a) Şəmsəddin Eldəniz b) Qızıl Araslan c) I Axsitan

d) Əbu Bəkr e) Məhəmməd Cahan Pəhləvan


162. 1227-ci ildə süqut etdi:

a) Ağsunqurilər dövləti b) Atabəylər dövləti c) Rəvvadilər dövləti

d) Şirvanşahlar dövləti e) Səddadilər dövləti.
163. Monqolların həm I, həm II yürüşəndə ələ keçirilərək dağıntıya və qırğına məruz qalmış Azərbaycan şəhəri:

a) Marağa b) Zəncan c) Ərdəbil d) Sərab e) Şamaxı


164. 1239-1256-ci illərdə Azərbaycan və Cənubi Qafqaz əraziləri idarə edilmişdir.

a) Monqol imperatorluğunun buradakı canışınləri tərəfindən b) Cəlaləddinin xüsusi nümayəndəsi tərəfindən c) Yerli canişinlər tərəfindən d) Münke xan tərəfindən e) Hülakü xan tərəfindən


165. Azərbaycan Cəlairilərin tərkibində olub:

a) 1359-1410-ci illərdə b) 1340-1382-cu illərdə c) 1357-1405-ci illərdə

d) 1256-1357-ci illərdə e) 1344-1367-ci illərdə
166. XIV əsrdə Azərbaycana hücum etməyib:

a) Xarəxmşahlar b )Canı bəy c) Cəlairilər d) Teymurilər e) Qızıl Ordalılar


167. Monqol ağalığı dövründə Qopçur nə idi?

a) vergi növü b) inzibati vəzifə c) hərbi rütbə

d) mülkiyyət forması e) kəndli təbəqəsi.
168. Eldənizlər dövlətinin paytaxtı olmuş şəhərlər sırasına daxil deyil:

1. Naxçıvan 2. Ərdəbil 3. Həmədan 4. İsfahan 5. Təbriz.

a) 2,4 b) 1,5 c) 3,4 d) 3,5 e) 1,2.
169. XII əsrin məhşur Azərbaycan astranomu:

a) Fazil Fəriddin Şirvani b) Bəhmənyar ibn Mərzban c) Eynəlqüzzat Miyanəçi

d) Nəsrəddin Tusi e) Xətib Təbrizi.

170. Şirvanşaahlar dövlətinin ən qüdrətli dövrü idi:

a) XII əsrin 30-60-cı illəri b) XI əsrin II yarısı c) IX əsrin 40-90-cı illəri

d) XI əsrin 20-60-cı illəri e) X əsrin 50-ci illəri.


171. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın:

1. Memar Əcəmi 2. Məsud Davudoğlu 3. -----------

a) İbrahim Osmanoğlu b) Fələki Şirvani c) Xətib Təbrizi

d) Fazil Fəriddin Şirvani e) Mücirəddin Beyləqani.


172. Qeyd olunan amillər hansı mühüm hadisəyə səbəb oldu?

1. III Mənucöhr Şirvanşahların ənənəvi siyasətini pozaraq Səlcuq türklərindən üz döndərdi.

2. Şirvanşahlar Səlcuqlarla ittifaqdan çıxaraq 40 min dinar məbləğində bac verməkdən imtina etdilər

a) 1123-cü ildə Səlcuq hökmdarı sultan Mahmudun Şirvana yürüşünə b) Didqori döyüşünün baş verməsinə c) 1120-ci ildə IV Davidin Şirvana yürüşünə d) I Axsitanın səlcuqlardan üz döndərməsinə e) Qıpçaqların Şirvana yürüşünə.


173. Xronoloji ardıcıllıq gözlənilmişdir:

1. I Axsitanın III Georgiyə kömək göndərməsi 2. Didqori döyüşü 3. Tiflis müsəlman əmirliyinin süqutu 4. Şamaxıda zəlzələ

a) 4,2,3,1 b) 3,4,2,1 c)2,1,4,3 d) 4,3,2,1 e) 3,2,1,4
174. Möminə Xatun türbəsi, Yusif ibn Küseyr türbəsi və Qoşa Minarənin oxşar cəhətləri:

1. Hər üç abidəmiz XII əsrə aiddir 2. Müdafiə xarakterli tikililər sayılır 3. Şəddadilər dövründə inşa edilmişdilər 4. Hər üçünün memarı eyni şəxsdir 5. Naxçıvanda yerləşirlər

6. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın sifarişi ilə tikilmişdilər.

a) 1,4,5 b) 2,3,4 c) 1,2,4 d) 3,5,6 e) 1,2,6.


175. Kalka sahilindəki döyüş kimlər arasında baş vermişdir?

a) Monqollarla rus-qıpçaq qoşunu arasında b) Şirvanşahlarla Xarəzmşah Cəlaləddin arasında

c) Bulqarlarla monqollar arasında d) Atabəylərlə Xarəzmşahlar arasında

e) Xarəzmşahlarla monqollar arasında.


176. Yusif ibn Küseyir türbəsi ilə Möminə Xatun türbəsinin inşası arasında neçə il fərq var?.

a) 24 b) 23 c) 7 d) 11 e) 32


177. 1190-ci ildə baş vermişdir:

a) Həmədan döyüşü b) Qızıl Arslanın özünü şah elan etməsi c) Qoşaminarənin inşası

d) Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtının Bakıya köçürülməsi e) Didqori vuruşması.
178. Kəndlilərin yaşayış yerini tərk etməsinin qadağan olunması haqqındq qanun hansı Elxani hökmdarına aiddir?

a) Qazan xana b) Abaqa xana c) Keyxatu xana d) Hülaki xana e) Arpa xana.


179. Bu memarlıq abidələrindən hansı XIV əsrə aid deyil:

A) Darülmülkün inşası b) Naxçıvanda Gülüstan türbəsi c) Sultaniyyədə Olcaytu Xüdabəndə türbəsi d) Naxçıvanda Qarabağlar kəndində Baştağ memarlıq kompleksinin inşa edilməsi

e) Bərdə türbəsi.


180. Azərbaycanda Xarəzmşah Cəlaləddinə qarşı üsyanların zirvəsini təşkil edirdi:

a) Gəncə üsyanı b) Şamaxı üsyanı c) Təbriz üsyanı d) Bakıda əhalinin üsyanı

e) Dərbənddə sənətkarların qiyamı.
181. Kürsahili döyüş kimlər arasında baş vermişdir?

a) Şirvanşahlarla ateymuri Ömər arasında b) Cəlairilərlə Teymurilər arasında

c) I İbrahimlə Toxtamış arasında d) Qaraqoyunlularla Teymuri Miranşah arasında

e) Teymurilərlə Qızıl Ordalılar arasında.


182. Uyğunluq gözlənilmişdir:

1. 1405 2. 1392 3. 1386.

A. Kürsahili döyüş B. Şəkinin Tüymurun asılılığını qəbul etməsi

C. Teymurun Azərbaycana üç illik yürüşü.

a) 1A, 2B, 3C b) 2A, 3B, 1C c) 3A, 2B, 1C d) 2C, 1A, 3B e) 1B, 2A, 3C
183. Monqolların Azərbaycana II yürüşünün əvvəlkindən fərqi:

a) işğal etdikləri ərazilərdə, o cümlədən Azərbaycanda və qonşu ərazilərdə möhkəmlənmək

b) talan, qarət, soyğunçuluq etmək c) Azərbaycanı Xarəzmşahların hücumundan xilas etmək

d) işğal etdikləri ərazilərdə, o cümlədən Azərbaycanda itirilmiş dövlətçiliyi bərpa etməkdə yerli əhaliyə köməklik göstərmək e) bu ərazilərdən İran ərazisini ələ keçirmək üçün strateji mərkəz kimi istifadə etmək.


184. Xronoloji ardıcıllıq gözlənilmişdir:

1. Usta Bəndər üsyanı 2. Dərbəndin tutulması 3. Kalka döyüşü 4. Şamaxının monqollar tərəfindən ələ keçirilməsi 5. Monqolların Gəncəni tutması.

a) 4,3,1,5,2 b) 3,1,4,5,2 c) 4,5,1,2,3 d) 1,2,3,4,5 e) 2,4,1,5,3
185. Monqolların I yürüşü ərəfəsində Azərbaycanda olan dövlətlər sırasına daxil deyildir:

1. Şirvanşahlar 2. Şəddadilər 3. Atabəylər 4. Rəvvadilər 5. Ağsunqurilər

a) 2,4,5 b) 1,2,4 c) 3,4,5 d)1,3,4 e) 1,3,5
186. 1239-1256-cı illərdə Azərbaycan və Cənubi Qafqaz əraziləri idarə edilmişdir:

a) Böyük Monqol imperatorluğunun buradakı nümayəndələri tərəfindən. b) Münke xan tərəfindən c) Yerli canişinlər tərəfindən d) Cəlaləddinin xüsusi nümayəndəsi tərəfindən e) Hülaki xan tərəfindən


187. Şirvanşah I İbrahimin ittifaqa girməkdə Toxtamışı deyil, Teymuru seçməsinin səbəbi nə idi?

a) Toxtamışın yaxın, Teymurun isə uzaq məsafədə yerləşməsi, eyni zamanda onun Şirvanda hakimiyyətinin uzun sürməyəcəyini düşünməsi b) Teumurun Şirvanın müstəqilliyinə toxunmayacağına söz verməsi c) Toxtamışın Teymurla müqayisədə daha qəddar olması d) İbrahimin Teymurla qan qohumu olması e) Şirvan əhalisinin ittifaq üçün Teymuru seçməsi.


188. Azərbaycan Cəlairilərin tərkibində olub:

a) 1359-1410-ci illərdə b) 1340-1382-cu illərdə c) 1357-1405-ci illərdə

d) 1256-1357-ci illərdə e) 1344-1367-ci illərdə
189. Teymurla I İbrahimin Qarabağdakı görüşünün nəticəsinə aid deyildir:

a) Teymur bütün Azərbaycanın idərəsini I İbrahimə tapşırdı b) Teymur İbrahimi Şirvan hakimi kimi tanıdı c) Şimal sərhədlərinin mühafizəsi İbrahimə tapşırıldı d) Şirvan Teymurun qarətlərindən xilas oldu e) İbrahim Toxtamışa qarşı güclü müttəfiq qazandı


190. Uyğunsuzluğu göstərin:

a) tamğa -- köçəri maldarların ödədiyi vergi. b) yam -- rabitə mərkəzi c) incu -- hökmdar və xan nəslinə məxsus torpaqlar d) bayrat – istifadəsiz torpaqlar e) çao -- kağız pul


191. Qazan xanın torpaq islahatına aiddir:

a) Monqol qoşunlarında qulluq edənlərə torpaq sahələri verilirdi. b) Oturaq əhali torpaq sahələri ilə təmin olunmuşdu c) Köçəri monqollar torpaqdan məhrum edilmişdi d) Şəxsi torpaqlar xüsusi mülkiyyət elan olunmuşdu e) Xidmət müqabilində verilmiş torpaqlar alına, satıla, bağışlana bilərdi.


192. Qazan xanın islahatlarının təşkilində rolu böyük olmuşdu:

a) Fəzlulah Rəşidədinin b) Nizaməlmülkün c) Nəsrəddin Tusinin

d) Əbdürrəşid Bakuvinin e) Məhəmməd Naxçıvaninin
193. Ərazisi inzibati cəhətdən uluslara bölünürdü:

a) monqollarda b) səlçuqlarda c) xarəzmşahlarda d) atabəylərdə e) şirvanşahlarda


194. 1400 – cü ildə baş vermişdir:

a) Əlincə qalası süqut etdi b) Şirvanşahlar saray kompleksinin inşası başa çatdı c) Şəki hakimliyi yarandı d) Ankara döyüşü baş verdi e) Toxtamış Azərbaycana hücum etdi.


195. Hansı variantda uyğunluq gözlənilməyib?

a) Teymur vəfat etmişdir ~ 1407-ci ildə b) Şəkini idarə edirdi ~ Oyrat qəbiləsi c) Şirvan iki qorxulu təhlükə qarşısında ~ cənubdan Teymurun, şimaldan isə Toxtamışın hücumuna məruz qaldı

d) Kürsahili döyüşdə məğlub oldular ~ teymurilər e) Teymurla əlaqələrdən istifadə edib Şirvanı möhkəmləndirdi ~ İbrahim.
196. Monqolların Azərbaycana üçüncü yürüşü neçənci ildə baş vermişdir?

a) 1256-ci ildə b) 1239-cu ildə c) 1258-cı ildə d) 1257-ci ildə e) 1231-ci ildə.


197. Qazan xanın hakimiyyət dövrü ilə bağlı deyildir:

a) Qızıl Ordalıların sərkərdəsi Noqayın başçılığı ilə Şirvana yürüşün qarşısının alınması b) Arslan oğlunun başçılığı ilə sui-qəsd c) 1297-1298-ci illərdə monqol feodallarının qiyamı d) Yeni dinin qəbul edilməsi e) Hakimiyyət dövrünün XIII əsrin sonu XIV əsrin əvvəllərini əhatə etməsi.


198. Fazil Fəriddəddin Şirvani və Nəsrəddin Tusini birləşdirir?

a) Hər ikisi öz dövrünün astranomu olublar b) XIII əsrin filosofu olublar c) Dövlət xadimi, hökmdar yanında vəzir olublar d) İntibah dövrünün astranomu olublar e) Rəsədxana inşa ediblər.


199. Ərəblərdə həmdə monqollarda mövcud olmuş torpaq mülkiyyət formaları:

1. İncu 2. Divan 3. Iqta 4. Bayrat 5. Ilçə

a) 2,3 b) 1,3 c) 2,4 d) 3,5 e) 1,2
200. “Çao”adlanan pul islahatını hansı Hülaki hökmdarı keçirdi?

a) Keyxatu xan b) Qazan xan c) Abaqa xan d) Hülakü xan e) Fəzlullah Rəşidəddin


201. Bu əlamətlərin aid olduğu abidə:

-- XIV əsrin əvvəllərində Təbrizdə inşa edilib.

-- O zamanki müsəlman aləminin ən möhtəşəm məscidi idi.

-- “Ərk qalası” adını almışdı

a) Əlişah məscidi b) Həşt-behişt kompleksi c) Göy məscid d) Cümə məsvidə

e) Baştağ türbəsi.


202. XIII əsrin ortalarında Azərbaycanda təsərrüfatda müəyyən canlanmaya səbəb oldu:

a) Hülaki dövlətinin yaradılması və tədricən mərkəzi hakimiyyətin güclənməsi b) Keyxatu xanın islahatı c) Qazan xanın islahatları d) Cəlaləddinin Azərbaycanı ələ keçirib mərkəzləşmiş dövlət yaratması e) Atabəylərin həyata keçirdikləri güclü mərkəzləşmiş siyasət.


203. Bu islahatlara aid müvafiq xüsusiyyətləri tamamlayın:

Torpaq ~ Monqol qoşun hissələrində xidmət edənlərə torpaq hissələri verildi.

Rabitə ~ Hər üç fərsəxdən bir rabitə dayanacaqları yaradıldı.

Vergi ~ Kəskin mübarizə şəraitində həyata keçirildi.

Ticarət ~ Vahid pul sistemi yaradıldı

Məhkəmə ~ ?

a) 30 illik tarixə malik iddia sənədləri öz qanuni qüvvəsini itirmiş elan olundu b) Kəndlilərin bir yerdən başqa yerə getməsi qadağan olundu c) Məhkəmələr açıq həyata keçirildi və müttəhimlər üçün vəkil tutulması təmin edildi d) Qanunsuz həbslər qadağan olundu e) Məhkəmələrə sədrlər təyin olundu və onların əhalidən vəsait alması qadağan olundu.
204. Hülaki və Abaqa xanın fəaliyyətindəki oxşarlıq:

a) Mərkəzi dövlət aparatı daha da gücləndi və ölkə daxilindəki üsyanlar amansızlıqla yatırıldı.

b) İslahatlar həyata keçirildi və vergilərin miqdarı yüngülləşdirildi c) Bir sıra dini məbədlər tikildi d) Təhkimçiliyin daha da möhkəmləndirilməsi və bu sahədə yeni qanunların qəbul edilməsi həyata keçirildi e) Torpaq və vergi siyasəti nisbətən müəyyənləşdi və bu sahədə mərkəzi idarə sistemi yaradıldı
205. XIII-XIV əsrlərdə salınmış yeni şəhərlər hansılardır?

1. Şəki 2. Mahmudabad 3. Marağa 4. Sultaniyə.

a) 2,4 b) 2,3 c) 1,3 d) 1,4 5) 3,4
206. Eyni ildə baş vermiş hadisələri göstərin.

1. Osmanlıların Trabzonu fəth etməsi 2. Ağqoyunlu və Venesiya arasında Osmanlıya qarşı ittifaq məsələsinin müzakirəsi 3. Yassıçəmən sülhünün imzalanması 4. III İvanın öz elçisini Uzun Həsənin sarayına göndərməsi 5. Qoyluhisar döyüşü.

a) 1,3,5 b) 2,3,4 c) 1,4,5 d) 1,2,3 e) 2,3,5.
207. Uzun Həsəndən sonra Ağqoyunlu dövlətində kim taxta çıxdı?

a) Yaqub Mirzə b) Əbu Səid c) Baysunqur d) Gödək Əhməd e) Rüstəm padşah


208. Bərdə, Əhər, Sultaniyyə döyüşlərinin ümumi cəhəti:

a) Hakimiyyət uğrunda Ağqoyunlu hökmdarları arasında baş vermişdir b) Rüstəm Mirzənin qələbəsi ilə nəticələnmişdir c) Qızılbaş qüvvələri və Ağqoyunlu qoşunu arasında baş vermişdir d) Ağqoyunlularla Osmanlılar arasında baş vermişdir e) XV əsri 80-ci illərini əhatə edirlər.


209. XV əsrin ikinci yarısında Xəzərdə başlıca liman şəhərinə çevrilmiş Azərbaycan şəhəri:

a) Həştərxan b) Bakı c) Lənkəran d) Dərbənd e) Salyan


210. Topal Əhmədin başçılığı ilə baş vermiş üsyan haqqında göstərilənlərdən doğru olmayanları tapın.

1. Üsyan 1484-cü ildə baş vermişdir. 2. Qaraqoyunlulara qarşı baş vermişdir. 3. Qələbə ilə nəticələnmişdir 4. Qarabulaq kəndi yaxınlığındakı döyüşdə üsyançılar məğlub olur və Topal Əhməd öldürülür.

a) 2,3 b) 1,4 c) 2,4 d) 3,4 e) 1,2
211. XV əsrin memarlıq abidələrini göstərin:

1. Marağa rəssədxanası 2. Şirvanşahlar sarayı 3. Möminə Xatun türbəsi 4. Təbrizdə “Göy məscid” 5. “Həşt-behişt” kompleksi 6. Qız qalası.

a) 2,4,5 b) 3,5,6 c) 1,2,3 d) 4,5,6 e) 1,4,6.
212. Malatya və Otluqbeli döyüşlərinin oxşarlıqları deyildir:

1. Osmanlıların qalibiyyəti ilə başa çatmaları. 2. Eyni ildə baş vermələri. 3. Bu döyüşlərin Ağqoyunluların süqutunu surətləndirməsi 4. Osmanlı və Ağqoyunlu arasında baş verməsi.

a) 1,3 b) 3,4 c) 1,4 d) 2,3 e) 2,4.

213. 1483 cü ildə baş vermişdir:

a) Təbrizdə “Həşt-behişt” saray kompleksi tikilib başa çatdı b) Uzun Həsən Gürcüstana uğurlu yürüş etdi c) Əbhər sülhü imzalandı d) Muş vuruşması baş verdi e) Təbrizdə “Göy məscid” tikildi.
214. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin oxşarlıqlarındandır:

a) qalibiyyətli müharibələr nəticəsində yaranmaları b) Osmanlı dövləti ilə müharibə aparmaları

c) Cəlairilərlə müharibə aparmaları d) Süqutlarının eyni əsirdə baş verməsi e) Səfəvilər tərəfindən ağır məğlubiyyətə uğradılmaları.
215. Qaraqoyunlulara aid olan döyüşlər:

1. Qoyluhisar 2. Sərdrud 3. Otluqbeli 4. I Şənbi Qazan 5. Qoçhisar

a) 4,2 b) 1.2 c) 3.4 d) 2.5 e) 1.3

216. Herat müqaviləsi hansı dövlətlər arasında imzalanmışdı?

a) Qaraqoyunlu – Teymuri b) Teymuri – Səfəvi c) Ağqoyunlu – Qaraqoyunlu

d) Ağqoyunlu – Teymuri e) Səfəvilər – Şirvanşahlar


217. Yassıçəmən sülhü ilə Əbhər sülhü arasında neçə il fərq var?

a) 39 il b) 40 il c) 38 il d) 49 il e) 51 il


218. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərində ən geniş yayılmış torpaq mülkiyyət forması:

a) soyurqal b) divan c) tiyul d) mülk e) dastakert


219. “Göy məscidlə” lə “Səkkiz cənnət” abidələrinin oxşarlıqları deyildir:

1. Eyni əsrdə inşa olunublar 2. İnşaları eyni dövlətin hakimiyyət dövrünə aiddir 3. Eyni şəhərdə yerləşirlər 4. Memarları eynidir.

a) 2,4 b) 1,2 c) 1,3 d) 3,4 e) 1,4
220. Aşağıdakılar hansı torpaq mülkiyyət formasına aiddir:

~ Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu qoşununun dayağı olan hərbi köçəri əyanlara xidmət müqabilində verilirdi. ~ İqtaya nisbətən sahibinin hüquqları daha geniş idi. ~ Onun sahibləri vergi toxunulmazlığına sahib idilər ~ İrsən keçirdi.

a) soyurqal b) mülk c) dastakert d) tiyul e) divan
221. Rüstəm Mirzənin qələbəsi ilə nəticələnən döyüşlər sırasına daxil deyildir:

1. Bərdə 2. Sultaniyə 3. Şəməsi 4. Əhər 5. İsfahan yaxınlığında döyüş.

a) 2,5 b) 1,5 c) 2,4 d) 3,4 e) 1,3
222. Səfəvi sulaləsinin fəaliyyəti neçənci əsrdən başlamışdır?

a) XIII əsrin II yarısından b) XIII əsrin I yarısından c) XIV əsrin əvvələrindən

d) XV əsrin sonlarından e) XVI əsrin əvvələrindən

223. I Şah İsmayılın hakimiyyətə gəlmə ərəfəsində, özünün ən böyük düşməni hesab etdiyi dövlət:

a) Şirvanşahlar b) Osmanlılar c) Ağqoyunlular d) Qaraqoyunlular e) Cəlairilər
224. Şirvanşahlar sülaləsinin hökmranlığına kim son qoymuşdur?

a) I Təhmasib b) II Təhmasib c) I-Şah İsmayıl d) I-Şah Abbas e) Nadir şah


225. 1586-1589-cu illər Səfəvilər tarixi üçün xarakterikdir:

a) Azərbaycan III Muradın ordusu tərəfindən işğal olunmuşdu b) Şəkidə Səfəvi hakimiyyətinə qarşı qiyam baş vermişdi c) Səfəvi dövlətində daxili iqtisadi, siyasi vəziyyət stabilləşmişdi

d) Osmanlı qoşunu ölkədən qovulmuşdu e) İstanbul sülhü imzalanmışdı.
226. Səfəvilər dövründə “Kələntər” kimlərə deyilirdi?

a) şəhər hakimlərinə b) varlı kəndlilərə c) vergi yığanlara

d) yüksək rütbəli zabitlərə e) Saray əhlinə
227. Səfəvilər dövründə “Qulam” kimlərə deyilirdi?

a) şah qvardiyasının əskərlərinə b) kəndlilərə c) din xadimlərinə

d) ağsaqqallara e) sənətkarlara
228. XVII əsrin I rübündə baş vermiş hadisələr sırasına daxil deyildir:

a) İrəvan qalasının Osmanlılardan geri alınması b) Osmanlı dövlətinin Azərbaycanın, Şərqi Gürcüstanın, Şərqi Anadolunun Səfəvilərə məxsus olmasını tanıması c) Alman səfiri Georgi Textanderin Osmanlıya qarşı hərbi ittifaq təklifi ilə Təbrizə gəlməsi d) Osmanlı ilə Qəsri-Şirində sülh müqaviləsinin imzalanması e) Mərənd sülh müqaviləsinin imzalanması.


229. XVI-XVII əsrlərdə yaşamış Azərbaycan tarixçiləri hansılardır?

1. Həsən bəy Rumlu 2. Fəzlullah Rəşidəddin 3. Sadıx bəy Əfşar 4. İskəndər bəy Münşi.

a) 1,4 b) 1,3 c) 2,4 d) 1,2 e) 3,4
230. Cəlairilər haqqında deyilən fikirlərdən biri yanlışdır:

a) Bu hərəkat Səfəvilərin hakimiyyətinə qarşı baş vermişdi. b) Kütləvi narazılıq, aclıq, soyğunçuluq, dəhşətli dağıntılar və iqtisadi tənəzzül bu hərəkatın səbəbləri idi. c) Cəlali dəstə başçılarından ən məhşuru Koroğlu idi. d) Hərəkat XVI əsrin 90-cı illərində Şərqi Anadoluda başladı. e) Cəlali hərəkatının iştirakçıları Qərbi Azərbaycan kəndlilərindən, Osmanlı, Şərqi Anadolu və İraq qaçqınlarından təşkil olunmuçdu.


231. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1. paytaxtın Qəzvindən köçürülməsi 2. Şah Abbasın hakimiyyətə gəlməsi 3. İstanbul sülh müqaviləsi 4. Xorasanın Şeybanilərdən geri alınması.

a) 2,3,1,4 b) 3,2,1,4 c) 1,2,3,4 d) 2,3,4,1 e) 4,1,2,3

232. Göstərilənlər nəticəsidir:

~ Bəzi Qızılbaş əyanlarının qüdrəti sarsıldı

~ Mərkəzi hakimiyyət xeyli qüvvətləndi

~ Səfəvi dövlətinin keçmiş qüdrəti bərpa edildi

a) Hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışan bir qrup qızılbaş əmirinin edam edilməsinin. b) Osmanlı dövlətinə sarsıdıcı zərbənin endirilməsinin c) Şah Abbasın həyata keçirdiyi islahatların d) Şah Abbasa qarşı saray daxilində hazırlanmış sui-qəsdin üstünün açılmasının e) Ölkə daxilində baş vermiş qiyamların yatırılmasının


233. Uyğunluq gözlənilmişdir:

a) Krım tatarları ilə Səfəvilər arasında baş vermiş döyüş ~ Mollahəsənli. b) Qızılbaşların parlaq qələbəsi ilə nəticələndi ~ Çıldır döyüşü c) Səfəvi ordusunda birliyin olmaması məğlubiyyətə gətieib çıxardı ~ Qanıx döyüşü d) Sufiyan yaxınlığında döyüş baş verdi ~ 1583-cü ildə e) Səfəvi dövlətində iki hakimiyyətlilik yarandı ~ Şah I Təhmasibin vəfatından sonra


234. Eyni ildə baş vermiş hadisələri seçin:

1. Çıldır döyüşü 2. Kürd tayfalarının qiyamı 3. Qanıx (Alazan) çayı sahilindəki döyüş

4. Məşəl savaşı.

a) 1,3 b) 2,4 c) 1,2 d) 3,4 e) 1,4.


235. Portuqaliya İran körfəzindəki hörmüz limanını nə vaxt işğal etdi?

a) 1515-ci ildə b) 1517-ci ildə c) 1505-ci ildə d) 1526-cı ildə e) 1538-ci ildə.


236. Şirvanda Məhəmməd Amin üsyanı ilə Şirvanın təmamən süqut etməsi arasında neçə il fərq var?

a) 1 il b) 24 il c) 11 il d) 3 il e) 17 il.


237. Şirvanın Səfəvilər tərəfindən təyin edilmiş ilk bəylərbəyi kim idi?

a) Əlqas Mirzə b) Rüstəm Mirzə c) Məhəmməd Amin

d) Xosrov Mirzə e) Hüseyin bəy Rumlu.
238. Portuqaliyalıların İran körfəzini işğalı ilə oradakı ağalıqlarına son qoyulması arasında neçə il fərq var?

a) 105 il b) 67 il c) 9 il d) 5 il e) 89 il.


239. Səfəvilər dövründə cəmiyyətin başlıca istehsalçı və vergi verən təbəqəsi hesab olunurdu.

a) kəndlilər b) tacirlər c) sənətkarlar d) elatlar e) ruhanilər.


240. 1653-1662-ci illərdə Rus-Səfəvi münasibətlərinin kəskinləşməsinin səbəbi nə idi?

a) Rusların Şimali Qafqazda qalalar tikməsi b) Rusların Azərbaycana hücumu c) Rus tacirlərinin Azərbaycanda öldürülməsi d) Şirvan bəylərbəyi Xosrov xanın vəzifədən kənarlaşdırılması e) Rus çarı Aleksey Mixayloviçin hakimiyyətə gəlməsi.


241. Məşəl döyüşü ilə Sufiyan döyüşü arasında neçə il fərq var?

a) 2 il b) 12 il c) 17 il d) 56 il e) 7 il.


242. Xam ipək istehsalı sahəsində Yaxın və Orta Şərqdə Gilandan sonra ikinci yeri tutan şəhər hansıdır?

a) Şirvan b) Gəncə c) Ərəş d) Şəki e) Ərdəbil.


243. Elatların oturaq həyata keçməsini ləngidən amil:

a) Onların içərisində patriarxal qalıqların güclü olması b) Ağır vergi və mükəlləfiyyətlər icra etmələri c) Ordunun əsasını təşkil etmələri d) Köçəri maldarlıqla məşğul olmaları e) Köçəri həyata öyrəşmələri.


244. XVII əsri sonunda Səfəvilərin Rusiya dövlətinə Osmanlıya qarşı birgə çıxış etmək təklifinə mənfi münasibət bildirməsinin səbəbi?

a) Səfəvi dövlətinin hərbi potensialının zəif olması b) Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin yaxşı olması c) Rusiyanın Xəzərsahili vilayətləri tutmasından Səfəvilərin qorxusu d) Səfəvi dövlətində hakimiyyət uğrunda mübarizə e) Bu təklifin Səfəvi dövlətinin maraqlarına cavab verməməsi.


245. Səfəvilər imperiyasının əsasən sərhəd zolağında fəaliyyət göstərirdi:

a) bəylərbəylik b) qəsəbə c) mahal d) kənd e) vilayət.


246. Rusiya dövləti Səfəvi dövlətinin hansı dövlətlə həmişə gərginliyinin qalmasında maraqlı idi?

a) Osmanlı ilə b) Fransa ilə c) İngiltərə ilə d) İran ilə e) Əfqan dövləti ilə.


247. Hülaki dövləti ilə elatlar arsında oxşar cəhət:

a) Başçıları “Elxan” titulu daşıyırdı b) Monqolustandan gəlmə idilər c) XIII əsrdə meydana gəlmişdilər d) Əsas məşğuliyyətləri köçmə maldarlıq idi e) Elbəylər tərəfindən idarə olunurdular.


248. XVII əsrin ortalarında başlayan geriləmənin əsas səbəbi:

a) ağır vergi və mükəlləfiyyətlər. b) üsyanlar c) Səfəvilər sülaləsinin zəifləməsi

d) hakimiyyət uğrunda mübarizə e) arasıkəsilməz müharibələr
249. Səfəvi dövlətinin ən iri torpaq sahibi kim idi?

a) şah b) qızılbaş əmirləri c) vəkil d) ordunun baş komandanı

e) şah qvardiyasının döyüşçüləri
250. 1577-ci ildə Səfəvilərə qarşı kürd qiyamını kim təşkil etdi?

a) Xosrov Paşa b) Lələ bəy c) Məhəmməd Qəray d) Məhdi Ülya e) Osman Paşa


251. Məntiqi ardıcıllığı göstərin:

1. 1618 2. 1639 3. 1612

a) Mərənd, Qəsri-Şirin, Sərab b) Sərab, Mərənd, Qəsri-Şirin c) Qəsri-Şirin, Mərənd, Sərab

d) Sərab, Qəsri-Şirin, Mərənd e) Mərənd, Sərab, Qəsi-Şirin.


252. Səfəvilərin Cıldır döyüşündə məğlub olma səbəblərinə aid deyildir:

a) bir sıra əyanların xəyanət edərək osmanlı tərəfə keçməsi b) qüvvələr fərqi c) səfəvi ordusunun rəhbərliyində birliyin olmaması d) qızılbaşların həddən artıq özlərinə arxeyin olması

e) osmanlılarla döyüşə o qədər də əhəmiyyət verməmələri
253. 1590-cı il İstanbul sülhünün şərtlərinə daxil deyildir:

a) Azərbayçanla yanaşı Gürcüstan, habelə İranın qərb vilayətləri, Səfəvilərin tərkibində qaldı;

b) Ərəb İraqı, Şərqi İran, Kiçik Asiyanın Səfəvi istiqamətində yerləşən bütün torpaqları Osmanlı hakimiyyətinə keçdı; c) Şirvan, Qarabağ, Sərab, Mərənd Osmanlı hakimiyyəti altına keçdi; d) Xalxal, Qaracadağ, Ərdəbil, Lənkəran Səfəvilərin əlində qaldı; e) Bu sülh müqaviləsi Azərbaycanı Osmanlı və Səfəvi dövlətləri arasında böldü.
254. Uyğunluq pozulmuşdur.

a) Səfəvilərdə feodallar içərisində imtiyazlı təbəqə- qulamlar b) Dövlət torpaqları – divan

c) Irsən keçən torpaq – tiyul d) Dini idarələrə məxsus torpaq – vəqf

e) Maldarların ödədiyi vergi – çobanbəyi


255. I Şah Abbasın hakimiyyəti ilə bağlı deyildir:

a) Süfyan döyüşündə Osmanlıların məğlub edilməsi b) Osmanlı ilə sülh müqaviləsinin bağlanması

c) Vahid Azərbaycan bəylərbəyliyinin yaradılması d) “Böyük sürgün” siyasətinin həyata keçirilməsi e) Odlu silahı olan 44 minlik ordu yaradılması
256. Düzgün variantı seçin:

a) Krım tatarları ilə Səfəvilər arasında baş vermiş döyüş - Molla həsənli

b) Süfyan yaxınlığında döyüş baş verib -1583-cü ildə

c) Səfəvilərdə pərakəndəlik məğlubiyyətlə nəticələndi - Qanıx döyüşü

d) Qızılbaşların qələbəsi ilə nəticələndi - Çıldır döyüşü

e) Səfəvilərdə iki hissəyə parçalandı – 1590-cı ildə


257. Səfəvi – Osmanlı sülh müqavilələrini xronoloji ardıcıllıqla düzün:

1. Qəsri-Şirin 2. İstanbul 3. Mərənd 4. Amasiya 5. Şərab

a) 4, 2, 5, 3, 1 b) 4, 2, 3, 5, 1 c) 4, 2, 5, 1, 3 d) 1, 2, 3, 4, 5 e) 3, 2, 5, 4, 1
258. Səfəvi dövlətində baş qazi hansı titulu daşıyırdı?

a) şeyxülislam b) qazi c) müfti d) axund e) molla


259. Hacı Davudun Şirvan hakumi olmasına kim razılıq verdi?

a) Osmanlı sultanı b) Səfəvi şahı c) Rus çarı d) İran şahı e) Yerli əhali.


260. I Pyotr yürüşünün başlanğıcında qarşıslna çıxan kəndləri yandırıb, qırğınlar törətməkdə məqsədi nə idi?

a) Yerli əhalini qorxutmaq istəyirdi b) Osmanlı dövlətini qorxutmaq istəyirdi c) Xalqa nifrət böyük idi d) Əhalinin müqavimətini qırmaq istəyirdi e) Öz gücünü göstərmək istəyirdi.

261. Bakı sultanı Məhəmməd Hüseyn bəyin həbs edilməsinə bəhanə nə oldu?

a) Hacı Davudla əlaqədə olduğuna görə. b) Osmanlılardan kömək alması c) Əhalini istismar etməsi d) M. Matyuşkinə tabe olmaması e) Ruslara qarşı mübarizə


262. XVIII əsri 20-ci illərinin sonunda Osmanlı ordusunun vəziyyətini Azərbaycanda xeyli gərginləşdirən amillər:

1. Rus ordusunun hücumu 2. Osmanlı sarayında çəkişmələr 3. Əhalinin mübarizə ruhunun artması 4. Səfəvilər dövlətinin güclənməsi 5. Xalqın Rusiyaya meyl etməsi.

a) 3,4 b) 2,5 c) 1,5 d) 1,2 e) 2,4

263. Azərbaycanda ərəblərin əhalini siyahıya almasından neçə il sonra Nadir özünü şah elan etdi.

a) 1011 il b) 913 il c) 1100 il d) 878 il e) 1157 il
264. Nadir şahın Şamaxı əhalisini zorla Ağsuya köçürməsində məqsədi nə idi?

a) Şamaxı əhalisinin Osmanlılarla əlaqəsini zəiflətmək b) Şamaxını zəiflətmək c) Ağsunu paytaxt şəhərə çevirmək d) Şamaxıdakı zəlzələ e) Şamaxılıların Nadirin şah olmasını istəməyən Şamaxılıları cəzalındırmaq.


265. Dərbəndi tutan I Pyotr senata göndətdiyi məktubunda qeyd dirdi:

a) Səmimi qarşılandığını b) Güclü müqavimətə rast gəldiyini c) Bu torpaqların zəngin olduğunu d) Əhalinin hamısını qırdığını e) Osmanlıların ona qarşı müharibə elan etdiyini.


266. Rusiya tərəfində I Pyotru yürüşü zamanı tutulmuş əraziləri ardıcıllıqla düzün:

1. Bakı 2. Dərbənd 3. Rəşt 4. Salyan.

a) 2,3,1,4 b) 4,3,2,1 c) 1,2,3,4 d) 2,3,1,4 e) 3,2,1,4.
267. Nadir şahın yaratdığı Azərbaycan adlı inzibati bölgənin paytaxtı hansı şəhər idi?

a) Təbriz b) Xorasan c) Gəncə d) Şamaxı e) Ərdəbil.


268. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Ruslar tərəfindən Bakının tutulması 2. Əfqanların İsfahanı tutuması 3. I Pyotrun xəzəryanı vilayətlərə yürüşünün başlanması.

a) 2,3,1 b) 2,1,3 c) 3,2,1 d) 1,3,2 e)1, 2,3,
269. Azərbaycandakı üsyanları yatırmaq üçün ilk növbədə Nadir şah hansı tədbiri həyata keçirdi?

a) Osmanlı dövləti ilə sülh müqaviləsi imzaladı b) Qoşuna özü başçılıq etdi c) Osmanlı dövlətindən kömək aldı d) Vergiləri azaltdı e ) Üsyançılar üzərinə böyük ordu göndərdi


270. Hacı Davudun Rusiyaya müraciət etməkdə məqsədi nə idi?

a) Şirvanda və Dağıstanda hakimiyyətə gəlmək b) Osmanlılara qarşı mübarizə c) Feodallara qarşı mübarizə d) Surxay xana qarşı mübarizə e) İran şahına qarşı mübarizə.

271. Şəkililərin İran idarə üsuluna qarşı çıxışları üçün əlveriçli şəraiti yaradan amil?

a) Şirvanda İran əleyhinə xalq hərəkatının güclənməsi b) Nadirin Osmanlılara müharıbə elan etməsi c) III Şah Mirzənin üsyanı d) Nadirin Rusaiya ilə müharibəyə başının qarışması

e) Nadirin Hindistan və Mərkəzi Asiyaya hücumu.
272. Nadir şahın Araqvi vilayətini Teymuraza hədiyyə verməsinin səbəbi?

a) II Sam Mirzəni tutub ona verdyi üçün b) I Sam Mirzəni tutub ona verdiyi üçün

c) Üsyanları yatırmaqda ona kömək etdiyi üçün d) III Sam Mirzəni tutub ona verdiyi üçün

e) Osmanlılara qarşı müharibədə köməyinə görə.


273. II Şah Abbasın dövründə mətbəənin yaradılmasının baş tutmamasının səbəbləri?

1. Din adamlarının buna imkan verməməsi 2. Kifayət qədər vəsaitin ayrılmaması 3. II Şah Abbasın ölümü 4. I Süleymanın bu işə biganəliyi 5. Nadir şahın icazə verməməsi 6. Şah Səfinin bu işə biganələyi.

a) 2,3,4 b) 1,3,4 c) 1,4,5 d) 2,3,6 e) 3,4,6
274. Aşağıdakılar hansı memarlıq abidəsinə aiddir?

~ Səkkizguşəli tikilmişdir. ~ Gözəl yonulmuş, yerli daşlardan tikilmişdir. ~ XVIII əsrə aiddir.

a) Suraxanı atəşgahı b) Gəncədə cümə məscidi c) Kələxana məqbərələri d) Sündü məscidi e) Əlincə çayı üzərində körpü.
275. Rusiya hansı müqavilədə əfqanlarla mübarizədə Səfəvilərə kömək edəcəyini üzərinə götürmüşdü?

a) Peterburq b) Girmanşah c) İstanbul d) Gəncə e) Rəşt


276. İstanbul müqaviləsinə görə hansı ərazidə Osmanlı dövləti hərbi qüvvə saxlaya bilməzdi?

a) Kür çayının şimalında b) Araz çayından cənubda c) Şimal-Şərq torpaqlarında

d) Naxçıvan və Ərdəbildə e) Xəzər dənizi hövzəsində
277. 1724-cü ilin yayında Osmanlıların tutduğu ərazilər:

1. Naxçıvan 2. Səlmas 3. Şirvan 4. Xoy 5. Mərənd.

a) 2,4,5 b) 1.2.3 c) 1.4.5 d) 3.1.5 e) 1,3,4
278. Don kazakların Xəzəryanı vilayətlərə yürüşü baş vermişdir:

a) 1667-cü ildə b) 1665-ci ildə c) 1589-cu ildə d) 1597-ci ildə e) 1623-ci ildə.


279. 1709-1715-ci illərdə Azərbaycanın hansı şəhərlərində Səfəvilərə qarşı üsyanlar baş vermişdir?

a) Şəki, Şirvan, Təbriz, Muğan b) Gəncə, Şəki, Qarabağ, Muğan c) Bakı, Quba, Xoy, Urmiya

d) Maku, Beyləqan, Qəbələ,Şəki e) Şirvan, Gəncə, Qarabağ, Lənkəran.
280. Osmanlılarla Rusiya arasında imzalanmış “İstanbul” müqaviləsindən neçə il sonra “Nabur”

müqaviləsi imzalanmışdır?

a) 3 il b) 7 il c) 10 il d) 18 il e) 39 il

281. Nadirin Osmanlıları məğlub etdiyi döyüşlər hansılardır?

a) Bağdad, Üçmüədzin b) Bağdad, Gəncə c) Üçmüədzin, Təbriz

d) Gəncə, Təbriz e) Bağdad, Təbriz.


282. Fətəli xan Əfşarın Təbrizi paytaxt seçməkdə məqsədi nə idi?

1. Digər vilayətlərlə əlaqə saxlamaq 2. Bütün Azərbaycana hakim olmaq 3. Digər xanlıqları özündən asılı salmaq 4. Asılı hala salacaq vilayətlərə nəzarət üçün əlverişli olması 5. Ticarət yolları üzərində yerləşdiyi üçün.

a) 1,4 b) 2,5 c) 2,3 d) 1,5 e) 1,3.
283. Fətəli xan Əfşar hansı hadisədən sonra Azərbaycanın başqa ərazilərini işğal etmək siyasətini davam etdirdi?

a) Məhəmmədhəsən xan Qacarın ölümündən sonra b) Qəmşə döyüşündən sonra c) Kərim xan Zəndin ölümündən sonra d) Qarabağı tutuduqdan sonra e) Öz yerində möhkəmləndikdən sonra.


284. Hansı hadisədən sonra Təbriz xanlığı tam müstəqillik əldə etdi?

a) Fətəli xan Əfşarın ölümündən sonra b) Kərim xan Zəndin ölümündən sonra c) Təbriz döyüşündən sonra d) Şiraz qonaqlığından sonra e) Xudadat xanın hakimiyyətə gəlməsindən sonra.


285. 1782-ci ildə Xoy və Qarabağ xanlıqlarının qoşunlarının birləşmiş qüvvələri tərəfindən işğal edilən xanlıq hansıdır?

a) Qaradağ b) Urmiya c) Ərdəbil d) Sərab e) Təbriz.


286. Ərdəbil xanlığı hansı Şimali Azərbaycan xanlıqları ilə həmsərhəd idi?

a) Lənkəran – Qarabağ b) Gəncə - Naxçıvan c) İrəvan – Səlyan d) Cavad – Qarabağ

e) Lənkəran – Naxçıvan.
287. 1. Xanlıq strateji əlverişli mövqedə yerləşirdi 2. Nadir şahın yürüşləri zamanı nisbətən az ziyan çəkmişdir.

Bu əlamətlər hansı xanlığa aid edilə bilər?

a) Quba b) Bakı c) Şamaxı d) İrəvan e) Şəki
288. Hacı Çələbi xanın 1755-ci ildə hansı planı baş tutmadı?

a) Şirvanı tutmaq b) Bakını tutmaq c) Qəbələni tutmaq

d) Qarabağı tutmaq e) Car – Balakən camaatlığını tutmaq.
289. Qubalı Fətəli xanı bəzən belə adlandırırdılar:

a) Quba, Dərbənd, Bakı və Salyan hakimi b) Quba, Şəki, Şamaxı və Dərbənd hakimi c) Quba, Şamaxı, Bakı və Salyan hakimi d) Şimal-şərqi Azərbaycan torpaqlarının hakimi e) Şimal və cənub xanlarının hakimi.


290. Ballıqya məğlubiyyətindən sonra Qarabağ xanlığından asılılığı qəbul etdi:

a) Xaçın məlikliyi b) Dizaq məlikliyi c) Vərəndə məlikliyi d) Talış ( Gülüstan) məlikliyi

e) Çiləbörd məlikliyi.


291. Adı buraxılmış Bakı xanının adını müəyyən edin:

I Mirzə Məhəmməd – Məlik Məhəmməd – II Mirzə Məhəmməd ------

a) Hüseynqulu xan b) Hüseynəli xan c) Cəmaləddin xan

d) Mir Mustafa xan e) Şahverdi xan.


292. Quba xanlığının Bakını, Şəki xanlığının Qazıqumuxu öz təsirləri altına salmalarında oxşarlıq?

a) “Nigah diplomatiyası” nəticəsində b) Döyüşdə məğlub etmələri c) İqtisadi asılılığa salmaları d) Gavduşan döyüşündə məğlibiyyətləri e) Qarabağ xanlığının köməyi nəticəsində.


293. Hacı Çələbi xan ilk olaraq hansı xanlıq üzərinə yürüş etdi?

a) Təbriz b) Qarabağ c) Şamaxı d) Naxçıvan e) Sərab.


294. Kərim xan Zəndi Urmiyanı tutduqdan sonra geri qayıtmağa məcbur edən hadisə?

a) İsfahanda üsyanların baş verməsi b) Mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışlar

c) Məhəmməghəsən xan Qacarın böyük ordu ilə hücümündan sonra d) Qubalı Fətəli xanın Cənub torpaqlarına yürüşü e) Pənahəli xanın Kərim xandan üz döndərməsi.
295. Qaraçəmən döyüşündən neçə il sonra, Gavduşan döyüşü baş verdi?

a) 13 il b) 15 il c) 27 il d) 32 il e) 19 il


296. Qubalı Fətəli xan, Fətəli xan Əfşar, Hacı Çələbi xan onları birləşdirən ümumi cəhət:

a) Azərbaycan torpaqlarını tutmaq uğrunda mübarizə aparmaları b) Kərim xan Zəndlə mübarizə aparmaları c) Qarabağ xanlığına hücüm etmələri d) Qaraçəmən döyüşündə iştirak etmələri e) Müstəqil xanlıqlar yaratmaları.


297. Ağa Məhəmməd şah Qacarın Kəlbəli xanı həbs edib bir gözünü çıxartmasının səbəbi nədir?

a) Rusiyaya meyl etməsi b) Bağlanmış müqaviləni pozması c) Ona qüvvə ilə kömək etməməsi

d) Ona müqavimət göstərməsi e) Osmanlılarla birləşməsi.
298. Hansı məlikliklər İbrahimxəlil xana tabe olmaqdan boyun qaçırdılar?

a) Dizaq, Çiləbörd və Gülüstan b) Xaçın, Vərəndə və Dizaq c) Çiləbörd, Vərəndə və Gülüstan

d) Xaçın, Vərəndə və Çiləbörd e) Dizaq, Gülüstan və Xaçın.
299. II İraklinin 1779-cu ildə İrəvan xanlığı üzərinə hücumunun nəticəsi nə oldu?

a) Güclü müqavimətə rast gəlib geri qayıtdı b) Çoxlu qənimət ələ keçirərək geri qayıtdı c) Onlar arasında müqavilə imzalandı d) İrəvan xanlığını özünə tabe etdi e) Əliqulu xanı İrəvan xanlığında hakimiyyətə gətirdi.


300. Cavad xan dövründə Kartli – Kaxetiya çarlığından geri alınan Azərbaycan torpaqları.

1. Praqvi 2. Qazax 3. Pəmbək 4. Şəmşəddil 5. Borçalı 6. Balakən.

a) 2,4,5 b) 1,3,5 c) 3,4,6 d) 1,4,6 e) 2,3,5.
301. Nadir şahın yaratdığı Azərbaycan adlı inzibati bölgənin paytaxtı hansı şəhərdir?

a) Təbriz b) Gəncə c) Şamaxı d) Xorasan e) Ərdəbil


302. Şəki xanlığı ilə Qarabağ xanlığının yaranma tarixləri arasında neçə il fərq var?

a) 5-il b) 6-il c) 4-il d) 10-il e) 14-il

303. Gavduşan döyüşünün nəticəsi:

a) Müttəfiqlər Qubanı tutdular Fətəli xan Salyana çəkildi b) Müttəfiqlər Qubanı tutub Şamaxıya hücum etdilər c) Müttəfiqlər Qubanı və Dərbəndi işğal etdilər d) Müttəfiqlər Şamaxını tutub Dərbəndi mühasirəyə aldılar e) Müttəfiqlər Qubanı, Şamaxını və Dərbəndi işğal etdilər


304. 1775-ci ildə Osmanlı sarayına elçi göndərmiş Azərbaycan xanlığı:

a) Quba b) Şirvan c) Gəncə d) Naxçıvan e) Bakı


305. İlk yaradılmış sultanlıq hansıdır?

a) İlisu b) Qazax c) Şəmşəddil d) Qəbələ e) Ərəş.


306. “Gələsən-Görəsən” və Şuşa qalalarını birləşdirən cəhət:

a) düşmənə qarşı inadlı müqavimət göstərmələri b) eyni əsrdə tikilmələri c) Nadir şah tərəfindən mühasirəyə alınmaları d) Ağa Məhəmməd şaha müqavimət göstərmələri e) Təslim olaraq yandırılmaları


307. Ağa Məhəmməd şah Qacarın Şimalı Azərbaycana I və II yürüşü ərəfəsində siyasi vəziyyət üçün oxşar olan cəhət?

a) Siyasi vəziyyətin mürəkkəb olması b) Qarabağ xanlığı hərbi-siyasi baxımdan ən güclü idi

c) Xanlıqlar arasında vəziyyətin kəskin olması d) Qarabağ xanlığı Gəncə xanlığını tutmaq istəyirdi.

e) Rus qoşunlarının Azərbaycanı tərk etmələri


308. İbrahimxəlil xanla Cavad xanın oxşarlığı:

a) Sisianov tərəfindən öldürülmələri b) Rusiyaya qarşı ciddi müqavimətləri c) Müqavilə ilə Rusiya işğalıın qəbul etmələri d) Sisianov tərəfindən öldürülmələri Lisaneviç tərəfindən öldürülmələri e) Xanlıqlarının son nümayəndələri olmaları.


309. Qəbilə icması və Car-Balakən camaatlığının oxşarlığı.

a) Qan qohumluğu əsasında yaradılmalar b) Şəriət qanunları ilə idarə edilmələri

c) Xalq yığıncağı tərəfindən idarə edilməsi d) Ruhanilərin yüksək nüfuza malik olmaları

e) Xalq yığıncağında yalnız kişilərin iştirak etmələri.

310. Şəki, Şirvan, Quba, və Qarabağ xanlıqları üçün ortaq cəhət:

a) “Qızılqaya” xəyanətinin iştirakçıları olmaları b) Azərbaycanı birləşdirmək uğrunda mübarizə aparmaları c) Məşvərətçi səsə malik Divan və Xan şurasının fəaliyyəti d) Azərbaycanın şimal – şərqində yaranmaları e) Qanunverici və icraedici orqanın vəzirin əlində cəmləşməsi.


311. İran, Osmanlı, Rusiya və Qərbi Avropa dövlətlərinin Azərbaycanda mənafelərinin toqquşmasının nəticəsi:

a) Azərbaycanda mərkəzləşmiş dövlətin yaranmasına maneçilik törətdi b) Qubalı Fətəli xan Cənubi Azərbaycana hücumunu dayandırdı

c) Rusiya Azərbaycanı işğal etdi d) Azərbaycan xanları Osmanlı dövlətinə yaxınlaşmağa başladılar e) Azərbaycan Quba xanlığının hakimiyyəti altında birləşdirildi.
312. Azərbaycandan fərqli olaraq İranda hakimiyyət uğrunda mübarizənin nəticəsi:

a) Mərkəzləşmiş dövlət yaradıldı b) Daha uzun müddət davam etmişdi c) Mərkəzi dövlət yaratmaq mümkün olmadı d) Daha çox qüvvə arasında aparılırdı e) Əfşar tayfası hakimiyyəti bərpa etdi.


313. Fətəli xanın Qarabağa hücumundan neçə il sonra Ağa Məhəmməd şah Qacar özünü şah elan etdi?

a) 15 il b) 23 il c) 17 il d) 38 il e) 11 il


314. 1796-cı il iyunun 6-da Qubanın Ruslar tərəfindən işğal edilməsi hansı torpaqların tutulmasına yol açdı?

a) Bakı, Şamaxı, Salyan b) Car-Balakən, Bakı, Salyan c) Bakı, Cavad, Lənkəran

d) Gəncə, Naxçıvan, İrəvan e) Şəki, Şamaxı, Salyan.
315. Rusiya hökuməti Sisianovu Qafqazdakı Rus qoşunlarına baş komandan təyin etməkdə nə məqsədi güdürdü?

a) Cənubi Qafqazın bütünlüklə işğal planlarını reallaşdırmaq b) Osmanlı qüvvələrinin Cənubi Qafqazı tutmasına mane olmaq c) Azərbaycanın işğalını tezliklə başa çatdırmaq d) Car – Balakən camaatlığından intiqam almaq e) Baş komandan Knorrinqi öldürənlərə divan tutmaq.


316. Nadir şahın qardaşı İbrahimin və General Qulyakovun öldürülmələrində oxşarlıq?

a) Car camaatı ilə döyüşdə öldürülmələri b) Rusiyaya xəyanət etdikləri üçün öldürülmələri c) Üsyan qaldıran əhali tərəfindən öldürülmələri d) Gənik dərəsində üsyançılar tərəfindən öldürülmələri e) XVIII əsrin I yarısında öldürülmələri.


317. Kərim xan Zənd Şimali Azərbaycan torpaqlarına hücum etməkdə nəyə nail olmaq istəyirdi?

1. Cənubi Qafqazı özündən asılı vəziyyət salmaq 2. Fətəli xana xanlığın ərazisini genişləndirməyə mane olmaq 3. Rusiyanın Şimali Qafqazda möhkəmlənməsinin qarşısını almaq 4. Azərbaycanı İranın hakimiyyəti altında birləşdirmək 5. Quba xanlığının Rusiya ilə yaxınlığına mane olmaq

5. Osmanlı dövlətinin Azərbaycana təsirini azaltmaq.

a) 2,3,5 b) 1,3,6 c) 2,4,6 d) 1,4,5 e) 1,3,5

318. “Gələsən – Görəsən” qalasını və Şuşa qalasını birləşdirirdi:

a) Düşmənə qarşı inadlı müqavimət göstərmələri b) Eyni əsrdə tikilmələri c) Nadir şah tərəfindən mühasirəyə alınmaları d) Ağa Məhəmməd xana müqavimət göstərmələri e) Təslim olaraq yandırılmaları.


319. Ağa Məhəmməd şah Qacarın Şimali Azərbaycana I və II yürüşü ərəfəsində siyasi vəziyyət üçün oxşar olan cəhət hansıdır?

a) Siyasi vəziyyətin mürəkkəb olması b) Qarabağ xanlığı hərbi-siyasi baxlmdan ən güclüsü idi

c) Xanlıqlar arasında vəziyyəti kəskin olması d) Qarabağ xanlığı Gəncə xanlığını tutmaq istəyirdi

e) Rus qoşunlarının Azərbaycanı tərk etməsi.


320. Car-Balakəndən sonra rus qoşunları tərəfindən işğal olunmuş ərazi?

a) İlisu b) Şəmkir c) Qəbələ d) Gəncə e) Şəmşəddil


321. ” Kurənçay” müqaviləsi ilə “Fitdağ” müqaviləsinin oxşarlığı :

a) Hər ikisində də xanlıqlar Rusiyanın vassalına çevrilirdi b) Şamaxı xanlığı Şəkidən, Quba xanlığı Rusiyadan asılı vəziyyətə düşürdü c) Bakı və Quba Rusiyanın tabeçiliyinə keçirdi d) İrəvan və Naxçıvan xanlıqları Rusiyanın tabeçiliyinə keçirdi e) Gəncə və Qarabağ Osmanlı vassalına çevrilirdi.


322. 1802-ci il dekabrın 26-da imzalanmış “ Georgiyevski” sülh müqaviləsini hansı xanlıqlar imzalamışlar?

a) Quba ,Bakı və Şəki b) Şəki , Şirvan və Qarabağ c) Gəncə,Naxçıvan və Qarabağ

d) Quba, Dərbənd və Şəki e) Quba ,Bakı və Şəki Quba, Dərbənd və Lənkəran
323. Bakını işğal edən Rus generalı kimdir?

a) Bulqakov b) Sisyanov c) Zavalsin d) Qulyakov e) Kreninq


324. İkinci Rus –İran müharibəsi zamanı İran tərəfindən çıxış edən Azərbaycan xanları:

a) Bakılı Hüseyinqulu xan və Şirvanlı Mustafa xan: b)Qubalı Seyfəli xan və Lənkəranlı mir Mustafa xan: c) Qubalı Seyfəli xan Şirvanlı Mustafa xan: d) Qarabağlı Mehdiqulu xan vəŞəkili Səlim xan: e) Bakılı Hüseyinqulu xan və Lənkəranlı Mustafa xan.


325. Sərab xanlığı tabe edildikdən sonra hansı ərazilər Ağa Məhəmməd xana tabe edildi?

1. Qaradağ 2. Sərab 3. Urmiya 4. Ərdəbil 5. Xoy.

a) 1,3,5 b) 2,4,5 c) 2,3,5 d) 1,4,5 e) 3,4,5.
326. Tiflisin ağa Məhəmməd şah Qacara müqavimət göstərə bilməməsinin səbəbi nə idi?.

a) Gürcü çarının əiləsində hökm sürən çəkişmə. b) Gürcüstanda üsyanların baş verməsi c) Gürcü qüvvələrinin sayca az olması d) Rusiyadan göndərilən qüvvələrin gəlib çıxmaması e) Əhalinin müqavimət göstərməməsi


327. İlisu sultanlığı yaradılmışdır:

a) XVI əsrin II yarısında b) XVIII əsrdə c) XVII əsrin II yarısında

d) XVIII əsrin I yarısında e) Nadir şahın ölümündən sonra.
328. Səfəvilər dövlətinin əvvəlki sərhədlərini demək ilar ki bərpa edən hökmdarlar kimlərdir?

a) Ağa Məhəmməd şah, I Şah Abbas b) Süleyman şah, II Təhmasib c) I Təhmasib, I Şah Abbas

d) II Şah Abbas , Səfi şah e) I Şah İsmayıl, Məhəmməd Xudabəndə.
329. 1769- cu ilin əvvəllərində Rusların və Gürcülərin Gəncəni mühasirəyə almasının nəticəsi?

a) Cavad xan bac verməyə razı oldu b) Ruslar və Gürcülər şəhəri tutaraq dağıtdılar c) Rus çarının ölüm xəbəri qüvvələrin geri çəkilməsi ilə nəticələndi d) Cavad xan onları məğlub etdi

e) Cavad xan ailəsi ilə birlikdə əsir alındı.
330. Ağa Məhəmməd şah Qacarın hücum istiqamətlərini müəyyən edin:

1 – dəstə A. Muğan və Şirvan

2 – dəstə B. Naxçıvan və İrəvan

3 – dəstə C. Qarabağ və Gürcüstan.

a) 1C, 2B, 3A b) 2A, 3B, 1C c) 1A, 2B, 3C d) 1B, 3C, 2A e) 2C, 1B, 3A.
331. Şimali Azərbaycanı tutmaq istəyən Ağa Məhəmməd şah Qacar hansı diplomatik tədbirə əl atdı?

a) Osmanlı dövləti ilə əlaqə yaratdı b) Qərb ölkələri ilə əlaqə yaratdı c) Bəzi xanları özünə tərəf çəkdi e) Məlikliklərlə dostluq münasibəti qurdu.


332. İbrahimxəlil xanın Zubova hədiyyələr göndərib Rusiyaya sədaqət andı öçməkdə məqsədi?

1. Erməni məliklərinin ona qarşı çıxmasına yol verməmək 2. Zubovun onu müstəqil Qarabağ xanı kimi tanıması 3. Hakimiyyət çevrilişinin qarşısını almaq 4. Döyüşdə məğlub olduqdan sonra ələ keçməmək .

a) 1,3 b) 2,4 c) 1,4 d) 3,4 e) 2,3.
333. 1796 – cı il oktyabrın 21-də Ruslar Gəncəni tutduqdan sonra hansı məqsədi reallaşdırmaq niyyətində idi?

1. Azərbaycanın cənubuna keçmək 2. Osmanlı qoşununu məğlub etmək 3. Qacara zərbə endirmək 4. Şeyxəli xanı məğlub etmək.

a) 1,3 b) 2,4 c) 1,4 d) 1,2 e) 3,4
334. Ruslar ilk dəfə olaraq hansı torpaqlarımızı işğal etdilər?

1. Qazax 2. Gəncə 3. Car-Balakən 4. Şəmşəddil 5. Borçalı 6. Pəmbək.

a) 1,4,5,6 b) 1,3,4,5 c) 3,4,5,6 d) 2,4,5,6 e) 1,3,5,6.
335. Quba xanı Seyfəli xan Ruslara qarşı mübarizə apararkən kimlərlə əlaqə yaratmışdı?

1. Mustafa xanla 2. Hüseynqulu xanla 3. Səlim xanla 4. İbrahinxəlil xanla

5. Dağıstanın bəzi hakimləri ilə 6. Gürcü hakimləri ilə.

a) 1,3,5 b) 2,4,5 c) 1,2,5 d) 2,4,6 e) 2,3,5


336. General Qulyakovun yenidən Cara soxulmasının səbəbi nə idi?

1. Əhalinin Osmanlı dövləti ilə əlaqə yaratması 2. Daxili müstəailliyin qalması 3. “Andlı öhdəlik” şərtlərinin yerinə yetirilməməsi 4. Car camaatının üsyan qaldırması.

a) 1,4 b) 2,4 c) 2,3 d) 1,2 e) 1,3
337. Rusiya hansı ərazini tutmaqla bunlara nail oldu?

1. Buə razilərin işğalı Rusiya – Osmanlı rəqabətini Rusiyanın xeyrinə dəyişdi 2. Dağlıların ərazilərini şimaldan və cənubdan mühasirəyə aldı 3. Böyük Britaniyanın şərqdəki təsir dairəsinə ağır zərbə vurdu.

a) Cənubi Qafqazı b) Mərkəzi Asiyanı c) Xəzər dənizinin şərqini

d) Kiçik Asiyanı e) Şimali Qafqazı.


338. 1823 – cü ildə əməkdaşlıq haqqında müqavilə hansı dövlətlər arasında bağlanmışdır?

1. Rusiya 2. İran 3. Osmanlı 4. Azərbaycan 5. İngiltərə.

a) 2,5 b) 3,4 c) 4,5 d) 1,5 e) 1,4
339. Rusiya – Osmanlı müharibələrinə aid döyüş:

a) Gümrü döyüşü. b) Qarababa döyüşü c) Qəmərli döyüşü

d) Üçmüədzin döyüşü e) Aslandüz döyüşü
340. Şəki xanlığı yarandı və ləğv edildi:

a) 1743 – 1813 b) 1748 – 1826 c) 1743 – 1819 d) 1747 – 1819 e) 1747 – 1805.


341. Gülüstan müqaviləsindən əsasən hansı xanlıqlar Rusiyanın hakimiyyətini qəbul etdilər?

1. Lənkəran 2. Ordubad 3. Gəncə 4. Qarabağ 5. Şamaxı 6. Şəki

7. Quba 8. Naxçıvan 9. Bakı.

a) 1,3,4,5,6,7,9 b) 2,3,5,6,7,8,9 c) 1,3,4,5,6,7,8 d) 1,3,5,6,7,8,9 e) 1,4,5,6,7,8,9


342. Rusiya işğalından sonra müəyyən sahələrin Müqatəyə verilməsində məqsəd nə idi?

1. İstismar hesabına gəlir əldə etmək 2. Yeni texnikalardan istifadə etmək 3. Ölkənin iqtisadi inkişafına yol açmaq 4. Ölkənin iqtisadi inkişafını ləngitmək

a) 1,4 b) 2,4 c) 1,2 d) 3,4 e) 2,3
343. Ruslar tərəfindın əvvəlki sistemi və idarə aparatı saxlanılan xanlıq hansıdır?


Qarabağ

?

Şamaxı

Lənkəran

a) Şəki b) Naxçıvan c) İrəvan d) Bakı e) Quba.


344. Kürəkçay müqaviləsi ilə Rusiyanın hakimiyyətini qəbul edən xanlıqlar hansılardır?

1. Gəncə 2. Şəki 3. Şamaxı d) Qarabağ.

a) 2,4 b) 1,3 c) 1,2 d) 2,3 e) 3,4

345. İkinci Rusiya – İran müharibəsində nəyə görə Abbas Mirzə hədəf kimi Gəncəni və Qarabağı seçmişdi?

a) Bu ərazilərdə Rusiya əleyhinə üsyanların baş verməsi. b) Rusiyanın əsas hərbi bazası bu ərazilərdə yerləşirdi c) Bu ərazinin əhalisi İrana kömək edəcəkdi d) Rusiyanın bu ərazidə hərbi qüvvələrinin az olması e) Bu ərazilərin tutulması hər şeyi həll edə bilərdi
346. Rusiya işğalı əleyhinə 1826 – cı il üsyanlarının nıticəsi olaraq:

a) Üsyanlar məğlubiyyətə uğradı b) Bu ərazilərin əhalisi vergi və mükəlləfiyyətlərdən azad edildi

c) Xanlar ğz hakimiyyətlərini bərpa etdilər d) Ruslar bu ərazilərdən qovuldu e) Xanlar üsyançılara xəyanət etdilər.
347. Rusların 1828 – ci il yanvarın 28 də, Urmiyanı fevralın 8 də Ərdəbili tutmalarına hansı amillər şərait yaratdı?

a) Təzminat məsələsində ciddi narazılıqların olması b) İran qoşunlarının Lənkərandan çıxarılmasına etiraz c) Bu şəhərlərin əhalisinin ruslara qarşı üsyanı d) İranın sülh bağlamaq istəməməsi e) Rusiyanın İran torpaqlarında bir sıra uğurları.


348. 1806 – cı ildə Car-Balakəndə Ruslara qarşı üsyan baş verərkən üsyançılara kimlər köməyə gəlmişdir?

a) Avar və Dağıstan hakim dəstələri b) Quba və Şəki hərbi hissələri c) Qazıqumux və Gürcü hərbi dəstələri d) Yengiloylar və Muğallar e) Şəkidə üsyan qaldırmış əhali.


349. Ruslar Azərbaycanı işğal etdikdən sonra öz ata-baba yurdlarını tərk edən əhalini niyə geri qaytarırdı?

a) Vergi verən əhalinin sayını artırmaq üçün b) Əhalinin sayını dəqiqləşdirmək üçün

c) Dağılmış təsərrüfatı bərpa etmək üçün d) Xalqın rəğbətini qazanmaq üçün e) Orduda qulluq edənləri ərzaqla təmin etmək üçün.
350. Kürəkçay müqaviləsindən neçə il sonra Qarabağ xanlığı ruslar tərəfində ləğv edildi?

a) 17 il b) 13 il c) 4 il d) 11 il e) 9 il.


351. Bu döyüşləri ardıcıllıqla düzün:

1. Sərdərabad döyüşü 2. Cavanbulaq döyüşü 3. Gəncə döyüşü 4. Şəmkir döyüşü.

a) 4,3,2,1 b) 1,2,3,4 c) 3,2,1,4 d) 4,1,3,2 e) 3,1,4,2
352. Bu şərtlər Rusiyanı hansı müqaviləni imzalamağa məcbur etdi?

~ Osmanlı imperiyası ilə yaxınlaşmaqda olan müharibə təhlükəsi

~ Dağlı xalqlarının hərəkatının daha da güclənməsi

a) Türkmənçay müqaviləsini. b) Gülüstan müqaviləsini c) Ədirnə müqaviləsini

d) Buxarest müqaviləsini e) Kürəkçay müqaviləsini
353. Gülastan müqaviləsinə aid deyil:

a) Şərqi Gürcüstan və Dağıstan Rusiyaya ilhaq edildi b) Naxçıvan və İrəvan İranın hakimiyyəti altında qaldı c) İran ərazisində Rus tacirləri daxili kömrükdən azad edildi d) Rusiya tərəfindən Ratışev imzalamışdır e) 25 maddədən ibarətdir.


354. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın:

1. Şəki xan sarayı 2. Sərdar sarayı 3. ----------

a) Güzgülü salon b) Hind atəşpərəstlik məbədi. c) Nardaran məscidi d) Kələxana məqbərəsi e) Təbrizdə “Göy məscid”
355. Türkmənçay müqaviləsindən neçə il əvvəl Girmanşah müqaviləsi imzalanmışdır?

a) 96 il b) 73 il c) 28 d) 37 e) 92.


356. Türkmənçay müqaviləsindən əvvəl Rusiya tərəfindən işğal edilmiş əraziləri ardıcıllıqla düzün;

1. Urmiya 2. Təbriz 3. İrəvan 4. Naxçıvan

5. Ərdəbil 6. Mərənd 7. Xoy.

a) 4,3,6,7,2,1,5 b) 2,6,4,7,5,3,1 c) 6,7,4,3,2,1,5 d) 1,5,2,7,6,3,4 e) 7,6,5,4,3,2,1


357. Rusiya – İran müharibələrinə son qoyan sülh müqaviləsi hansıdır?

a) Türkmənçay müqaviləsi b) Gəncə müqaviləsi c) Peterburq müqaviləsi

d) Gülüstan müqaviləsi e) Rəşt müqaviləsi.
358. Şəmkir və Aslandüz döyüşlərinin oxşar cəhəti nə idi?

a) Rus ordusunun qalib gəlməsi b) Müharibənin sonrakı gedişinə təsir göstərməsi c) İran ordusuna xalqın köməyi d) İran ordusunun qalib olması e) Sülh prosesini sürətləndirmələri


359. Hərbi dairə rəisliyinə tabe olan əyalətlər:

1. Bakı 2. Şirvan 3. Qazax 4. Quba 5. Qarabağ.

a) 1,4 b) 2,5 c) 3,5 d) 1,5 e) 4,5
360. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Müsəlman ruhanilərininhüquq və vəzifələrini müəyyən edən komitənin yaradılması

2. Feodalların müsadirə edilmiş malikanələrinin özlərinə qaytarılması 3. Bəy və ağaların tiyul torpaqlarının müsadirə edilməsi 4. Alban katalikosluğunun ləğv edilməsi.

a) 1,2,4,3 b) 2,1,4,3 c) 4,3,2,1 d) 3,2,4,1 e) 1,4,2,3.


361. Rəncbər sözünün mənası nədir?

a) ağa torpağında çalışan b) ruhani torpağında çalışan c) zəhmət çəkən d) torpaqsız

e) vergi verən.
362. Rəhdar sisteminin ləğvini nəzərdə tuturdu:

a) 1836 – ci il qanunu b) 1821 – cı il qanunu c) 1829 – cu il qanunu

d) 1840 – cı il qanunu e) 1835 – ci il qanunu.
363. Çar-Balakən camaatlığı nə vaxt ləğv edildi ?

a) 1840–cu ildə b) 1831-ci ildə c) 1830-cı ildə d) 1841-ci ildə e) 1853-cü ildə


364. Azərbaycanda Çar rejiminə qarşı ilk üsyan harada olmuşdur ?

a) Car –Balakəndə b) Bakıda c) Talışda d) Naxcıvanda e) Qubada


365. İştirakçıların sayına və təsir dairəsinə görə Çar Rusiyasına qarşı baş vermiş ən güclü üsyan?

a) Quba b) Lənkəran c) Şəki d) Car – Balakən e) Zaqatala


366. 1840-cı il aprelin 10-da verilmiş inzibati və məhkəmə islahatına aid deyil?

a) Şəriət məhkəmələri ləğv edildi b) Mahal naibi vəzifəsi ləğv edildi c) Qanun 1841-ci ilin 1- yanvarında qüvvəyə mindi d) Kamendant idarə üsulu ləğv edildi e) İnzibati - ərazi bölgüsü tətbiq edildi


367. 1844-ci ildə yaradılmış Qafqaz Canişinliyinə aid deyil:

a) Yalnız hərbi işlərlə məşğul olmalı idi b) Yalnız ölüm hökmünü verə bilməzdi c) Yalnız Çarın qarşısında hesabat verirdi d) Hərbi və milli hakimiyyət onun əlində idi e) Geniş səlahiyyətlərə malik idi


368. 1840-cı il inzibatı məhkəmə islahatlarından sonra Qafqazda ali hakimiyyət kimin əlində idi?

a) Qafqazın baş hakiminin b) Qafqaz canişininin c) Çanişinin

d) Kamendantın e) Rusiya Çarının
369. Xəzər vilayətinin yaradılmasından neçə il sonra Şamaxı quberniyası yaradıldı?

a) 6 il b) 7 il c) 5 il d) 3-il e) 4-il


370. XIX əsrin 60-cı illərinə aid deyil:

a) Suraxanıda ağ neft zavodunun yaradılması b) Nuxada ipək fabrikinin əsasının qoyulması

c) Gədəbəy mis əritmə zavodunun inşasına başlanması d) Pirallahıda parafin zavodunun yaradılması e) Balaxanıda məcburi əməyin ləğv edilməsi.
371. Azərbaycanın Rusiya ilə ticarət əlaqələrində müstəsna rol oynamış şəhər:

a) Bakı b) Dərbənd c) Bərdə d) Şamaxı e) Gəncə.


372. Üsyan rəhbərlərini uyğun ilaraq düzün:

1. Şəki A. Hacı Məhəmməd

2. Lənkəran B. Mir Həsən xan

3. Quba C. Şeyx Məhəmməd

a) 1C,2B, 3A b) 2B,1A,3C c) 3C,2A,1B d) 1A,3B,2C e) 3A,1B,2C.
373. Quba üsyanı zamanı hərbi şura hansı məqsədlə yaradılmışdı?

a) Hücum planı hazırlamaq üçün b) Üsyana rəhbərlik etməl üçün c) Tələblər irəli sürmək üçün d) Şeyx Şamilin məktubunu müzakirə etmək üçün e) Gimbut və onun əlaltılarını cəzalındarmaq üçün.


374. XIX əsrin 30-50-ci illərində Azərbaycanda barama becərilməsinin geniş vüsət almasının səbəbi:

a) Rusiyada xam ipəyə tələbatın artması b) Ondan hazırlanan məhsula ehtiyacın srtması

c) əhalinin xam ipəyə tələbatının artması d) Dünya bazarında ehtiyacın artması e) Bu sahəyə verginin qoyulması.
375. Lənkəran əyalətini digər yerlərdən fərqləndirən cəhət:

a) Əkinə yararlı torpaqların azlığı b) Vergilərin az olması c) Müstəqilliyinin qalması

d) Yeni qaydalarla idarə edilməsi e) Köhnə qaydaların olduğu kimi qalması.
376. Hansı üsyanın rəhbərlərini mühakimə etmək üçün Bakıda hərbi-səhra məhkəməsi təşkil edilmişdir?

a) Quba b) Şəki c) Car-Balakən d) Lənkəran e) Gəncə


377. Əyalət məhkəmələri harada yaradılmışdır?

1. Bakı 2. Şəki 3. Qarabağ 4. Quba 5. Gəncə.

a)1, 2 b) 3,5 c) 2,4 d) 1,5 e) 1,3
378. XIX əsri 30-cu illərində Şimali Azərbaycanda sənətkarlığın dirçəlməsinin səbəbi:

a) Hərbi əməliyyatların dayandırılması b) Bu sahəyə marağın artması c) Sənətkarlar üzərinə qoyulan vergilərin azaldılması d) Ticarət tarifinin tətbiqi e) Ticarət əsasnaməsinin tətbiqi.


379. Çar Rusiyasının Quba üsyançılarının tələbləri ilə razılaşmasının səbəbi:

a) Dağlılarla aparılan müharibənin genişlənməsi b) Üsyanın genişlənməsindən qorxması

c) Hacı Məhəmməddən Qorxması d) Üsyançıların Şeyx Şamillə əlaqədə olması e) Xalqın üsyan qaldırmayıb evlərinə dağılışması.
380. Lənkəran əyalətinin komendantları olmuşdur:

1. Paskeviç 2. Korniyenko 3. İlyinski 4. Gimbut.

a) 2,3 b) 1,3 c) 2,4 d) 1,4 e) 3,4
381. Car – Balakən camaatlığına münasibətdə Rusiyanın niyyəti:

1. Camaatlığın daxili muxtariyyətini ləğv etmək 2. Baş verə biləcək üsyanın qarşısını almaq

3. Dağlıların milli azadlıq hərəkatını boğmaq 4. Şeyx Şabanı cəzalandırmaq.

a) 1,3 b) 2,4 c) 1,2 d) 3,4 e) 1,4


382. XIX əsri 30 – cu illərində pambıq bitkisinə marağın azalmasının səbəbi:

a) Dənli bitkilərə ehtiyacın artması. b) Əlverişli şəraitin olmaması c) Rusiya tərəfindən alınmaması d) Bu bitkinin alınmasının qadağan edilməsi e) Bu sahəyə artıq verginin qoyulması


383. İştirakçılarının sayına və təsir dairəsinə görə ən güclü üsyan:

a) Quba b) Şəki c) Car-Balakən d) Lənkəran e) Zaqatala.


384. XIX əsrin 30 – cu illərində Azərbaycanda əhalinin artımına təsir etməyən amil:

a) Cənubi Azərbaycandan əhalinin köçürülməsi b) Ermənilərin köçürülməsi c) Rusların köçürülməsi d) Köçüb gedənlərin qohunları e) Almanların köçürülməsi.


385. Aşağıda verilənlər kimə aiddir?

~ 20 nəfər rəncbərə malik idi. ~ Ailə-nigah məsələsinə baxırdı. ~ Vərəsəlik işinə baxırdı

a) baş qaziyə b) onbaşıya c) yasavula d) müftiyə e) mahal naibinə
386. Şəki, Şirvan, Lənkəran,Qarabağ əyalətlərinin oxşar cəhəti:

a) Müsəlman əyalətləri rəisliyinə tabe edilmələri b) Distansiyalara bölünməsi c) Azərbaycan əyanları tərəfindən idarə edilməsi d) Hərbi dairə rəisliyinə tabe edilməsi e) Mərkəzlərinin Dərbənddə yerləşməsi.


387. Talış əyalətində Rusiyaya qarşı üsyana rəhbərlik edirdi:

a) Mir Həsənxan b) Hacı Məhəmməd c) Yarəli d) Hacı Davud e) Surxay xan


388. Ali müsəlman zümrəsinə daxil idilər:

1. Şeyxlər 2. Mollalar 3. Axundlar 4. Qazilər 5. Dərvişlər 6. Seyidlər

a) 1,3,4,6 b) 1,2,4,6 c) 2,3,4,5 d) 3,4,5,6 e) 1,4,5,6
389. Qafqaz canişinliyinin mərkəzi hansı şəhərdə yerləşirdi?

a) Tiflis şəhərində b) Şamaxı şəhərində c) Quba şəhərində

d) Peterburq şəhərində e) Bakı şəhərində.
390. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Dövlət əmlak palatasının yaranması 2. Natural vergidən pul vergisinə keçilməsi

3. Kəndlilərin bir yerdən başqa yerə köçməsinin qadağan edilməsi 4. “Ali müsəlman silkinin” yaradılması.

a) 1,4,2,3 b) 1,3,2,4 c) 2,3,1,4 d) 4,1,3,2 e) 3,2,1,4


391. Sahibkarlar öz kəndliləri üzərində polis və məhkəmə hüququ alırdılar:

a) “Kəndli əsasnaməsi”nə görə b) “Bəy və ağaların hüquqları haqqında reskriptə” görə

c) Qafqaz canişinliyinin yaranması ilə d) İnzibati və məhkəmə islahatına görə e) “Ali müsəlman silki”nin yaranması ilə.
392. Cənubi Azərbaycanda şəhərlilərin imtiyazlı təbəqəsini təşkil edirdi:

a) əyanlar və əşrəflər b) əyanlar və məmurlar c) tacirlər və sənətkarlar

d) ruhanilər və diplomatlar e) tacirlər və əyanlar.
393. XIX əsrin I yarısında Cənubi Azərbaycanda əhalinin əsas məşquliyyəti:

1. Əkinçilik 2. Pambıqçılıq 3. Maldarlıq 4. Xalçaçılıq 5. Toxuculuq

a) 1,3 b) 2,5 c) 3,5 d) 1,4 e) 1,5
394. 1840 – cı il 10 aprel qanununa əsasən yaradılan məhkəmələrdən deyil:

a) şəhər məhkəməsi b) quberniya məhkəməsi c) vilayət məhkəməsi

d) qəza məhkəməsi e) mahal məhkəməsi.
395. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1. Ağaların və bəylərinin torpaqlarının müsadirəsi dayandırıldı 2. Qazxın şıxlı kəndində kəndlilərin tələblərlə çıxış etməsi 3. Qafqaz canişinliyinin yaradılması 4. “Ali müsəlman silki” ifadəsinin meydana gəlməsi.

a) 1,4,2,3 b) 1,2,3,4 c) 4,3,2,1 d) 2,1,4,3 e) 3,2,1,4.
396. Xəzər vilayətinə aid deyil:

a) Yelizavetpol, İrəvan və Naxçıvan qəzaları bura aid idi. b) Yeddi qəzaya bölünürdü c) 32 nahiyədən ibarət idi d) Dərbənd, Quba, Bakı, Şamaxı, Nuxa, Şuşa və Lənkəran qəzalarından ibarət idi e) Mərkəzi Şamaxı şəhəri idi


397. 1852 – ci ildə verilmiş verginin məhsulla yox, pulla ödənməsi haqqında qərar nəyə təkan oldu?

a) Əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafına b) Vergilərin vaxtında yığılmasına c) Kəndlilərin vəziyyətinin yaxşılaşmasına d) Vergilərin azaldılmasına e) Köçmə prosesinin qarşısının alınmasına.


398. Zəncan üsyanının rəhbəri kim idi?

a) Molla Məhəmməd b) Rüstəm c) Zərrintac

d) Seyid Əli Məhəmməd e) Hacı Məhəmməd.
399. İlk dəfə olaraq bəy və ağalara məxsus olan bütün torpaqlar onların irsi mülkiyyəti kimi təsdiq edilirdi:

a) 1846-cı il 6 dekabr reskripti ilə. b) 1842-ci il torpaqların müsadirəsinin dayandırılmasına görə c) 1841-ci il torpaqların müsadirəsinə görə d) 1830-cu il 13 iyul fərmanı ilə e) 1847-ci il “Kəndli əsasnaməsi” ilə


400. Yelizavetpol və Naxçıvan qəzaları nahiyələrlə birlikdə hansı quberniyanın tərkibinə daxil idi?

a) Tiflis b) Şamaxı c) İrəvan d) Kutaisi e) Yelizavetpol


401. İnzibati və məhkəmə islahatından sonra Qafqazda ali hakimiyyət kimin əlində idi?

a) Qafqazın baş hakiminin b) Komendantın c) Canişinin

d) Rusiya çarının e) Qafqaz canişininin
402. İrəvan xanlığının ruslar tərəfindən öşğalından neçə il sonra İrəvan quberniyası yaradıldı?

a) 22 il b) 28 il c) 27 il d) 30 il e) 32 il


403. 1840-cı il 10 aprel qanununa əsasən yaradılmış yeni məhkəmə sistemi komendant idarə üsulu dövründəki məhkəmə sistemindən nə ilə fərqlənirdi?

a) Cinayət işlərinə mülki məhkəmələrdə baxılması b) Azərbaycanlı məmurların vəzifəyə gətirilməsi c) Cinayət işlərinə hərbi məhkəmələrdə baxılması d) Yalnız kəbin-talaq işləri ilə məşğul olması e) Məhkəmələrin şəriət əsasında aparılması.


404. Xəzər vilayətinin yaradılmasından neçə il sonra Şamaxı quberniyası yaradıldı?

a) 6 il b) 5 il c) 7 il d) 3 il e) 4 il


405. Cənubi Azərbaycan kəndlilərinin xüsusi torpaqları necə adlanırdı?

a) xırdamalik b) mülk c) tiyul d) ilati e) vəqf


406. 1847 – ci il aprelin 20 də verilmiş “Kəndli əsasnamələri” hansı ərazilərin bəy kəndlilərinə aid edilmirdi?

a) Qazax,Şəmşəddil nahiyəsinin b) Şuşa qəzasının c) Nuxa qəzasının

d) Şamaxı qəzasının e) Lənkəran, Bakı və Quba qəzalarının.


407. 1846 – cı il 14 dekabr fərmanına görə Cənubi Qafqazda yaradılan quberniyalar?

1. Bakı 2. Dərbənd 3. Quba 4. Tiflis 5. Şamaxı 6. Kutaisi 7. Şuşa.

a) 2,4,5,6 b) 1,3,6,7 c) 3,4,5,6 d) 4,5,6,7 e) 2,1,5,7
408. Hansı hadisənin nəticəsi olaraq neft məhsullarına tələbat artdı?

A) Neftdən sənaye miqyasında istifadə olunmağa başlanması b) Kəndlilərin məcburi əməyinin ləğvi c) Neft quyularının ucuzlaşması d) İltizam sisteminin ləğvi e) İşçilərin əmək haqlarının artırılması.


409. Şəhər dumalarının hansı hüququ var idi?

a) Kiçik təsərrüfat işləri ilə məşqğul olmaq b) Şəhər idarəsinə rəhbərlik etmək c) Qubernatoru seçmək d) Vergiləri müəyyən etmək e) Şəhər idarəsinə sədrlik etmək.


410. Qafqaz canişinliyi ləğv edilən ildə yaradılan qəzalar hansılardır?

a) Cəbrayıl və Cavanşir b) Göyçay və Naxçıvan c) Ərəş və Cavad

d) Şərur – Dərələyəz e) Cavad və Cəbrayıl.
411. Quberniyaların yaranma ardıcıllığını göstərin:

1. Bakı 2. Şamaxı 3. Yelizavetpol 4. İrəvan 5. Dərbənd.

a) 2,5,4,1,3 b) 4,5,2,1,3 c) 2,1,3,4,5 d) 5,4,3,2,1 e) 1,2,3,4,5.
412. Azərbaycanda iri fabrik zavod istehsalı hansı sahələrdə yaranırdı?

a) xammal istehsal edən sahələr və dağ-mədən sənayesində b) ipək sənayesində c) əlvan metallurgiyada d) neft sənayesində e) yüngül sənayedə.


413. 1863-cü il Zaqatala üsyanının başlama səbəbi deyil:

a) İnqiloy və Muğalların azad edilməsi. b) Qatı rüşvətxorluq və özbaşnalıq c) Əhalinin zorla xristianlaşdırılması e) Rusiya hakim dairələrinin dairədə feodal-asılı münasibətləri ləğv etməmək siyasəti


414. Zaqatala üsyanının əsas hərəkətverici qüvvəsi kimlərdən ibarət idi?

1. Keşkəl sahibləri 2. Müsəlman ruhanilər 3. Ziyalılar

4. İmtiyazlı təbəqə 5. Sadə xalq.

a) 1,2,4,5 b) 1,3,4,5 c) 2,4,5,6 d) 2,3,5,6 e) 1,2,4,6


415. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1. İlk dəfə buxar mühərriklərindən istifadə edilməsi 2. İlk neft tankerinin xəzər dənizində üzməsi

3. İlk pambıqtəmizləmə zavodunun salınması 4. İlk aqrar və konyak zavodlarının yikilməsi.

a) 1,2,4,3 b) 3,4,2,1 c) 4,2,1,3 d) 2,1,4,3 e) 4,3,2,1


416. Buraxılan ili müəyyən edin:

1. “Kəndli islahatı” keçirilib – 1870 – ci ildə 2. “Məhkəmə islahatı” keçirilib – 1866-cı ildə

3. “Şəhər islahatı” keçirilib -------

a) 1878 – cü ildə b) 1872 – ci ildə c) 1877 – ci ildə d) 1864 – ci ildə e) 1913 –cü ildə


417. 1870 – ci il 14 may “Əsasnaməsi”nin Rusiyada keçirilmiş 1861 – ci il islahatından fərqli cəhətləri:

1. Torpağı satın almaq üçün vəsaitin verilməməsi 2. Pay torpağını satın almağa məcbur edilməsi

3. Torpağın satış qiymətinin Rusiyadakından baha olması 4. Pay torpağını satın almağa məcbur edilməməsi 5. Kəndlilərin şəxsən azad edilməsi.

a) 1,3,4 b) 1,2,5 c) 3,4,5 d) 2,3,4 e) 1,3,5.


418. XX əsrin əvvəllərində təmərküzləşmə prosesi daha güclü idi:

a) neft emalı sənayesində b) maşınqayırma sənayesində c) dağ – mədən sənayesində

d) ipək emalı sənayesində e) bank-kredit sistemində.
419. 1912 – ci ilin aqrar qanununun 1870 – ci il kəndli islahatından fərqi nədə idi?

1. Torpağın satılması məcburi idi 2. Kəndlilərə əlavə mükəlləfiyyətlər verildi 3. Dövlət kəndliyə maliyyə yardımı göstərirdi 4. Kəndlilər bütün mükəlləfiyyətlərdən azad edilirdi

5. Torpağın satılması məcburi deyildi.

a) 1,3,4 b) 1,2,5 c) 2,4,5 d) 3,4,5 e) 2,3,4


420. 1912 –ci il aqrar qanunu şamil edilmədi.

a) Zaqatala dairəsi kəndlərinə b) Bakı kəndlərinə c) Quba kəndlərinə

d) Şuşa kəndlərinə e) Gəncə kəndlərinə
421. I-Dumaya seçilən deputatlar sırasına daxil deyil:

a) M. Şahtaxtınski Z. Zeynalov b) M.Əliyev , Ə. Muradxanov c) Ə. Tobçubaşov, Ə. Haqverdiyev

d) Ə. Topçubaşov, Ə. Muradxanov e) İ.Ziyadxanlı , Ə. Haqverdiyev
422. 1906 – cı ilin avqustunda Nijni-Novqorodda Ümumrusiya müsəlmanlarının III Qurultayında qərara alındı:

a) “Müsəlman ittifaqı” na rəhbərlik etmək üçün daimi yeri Bakı olan Mərkəzi Komitə yaradılması

b) Nijni-Novqorodda “Müsəlman icması” komitəsinin yaradılması c) Nijni- Novqorodun 1906-cı ilin “Müsəlman şəhəri” elan edilməsi d) Qafqazdakı müsəlmanlara başçılıq etmək “Şeyx-ül-islam” vəzifəsinin yaradılması e) “Müfti” vəzifəsinin ləğv edilməsi.
423. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın hansı şəhərində ilk açıq siyasi nümayiş baş vermişdir?

a) 1902 – ci ilin aprelində Bakıda b) 1901 – ci ilin yanvarında Bakıda c) 1903 – cü ilin aprelində Bakıda d) 1902 – ci ilin yanvarında Nuxada e) 1901 – ci ilin aprelində Salyanda.


424. “Müsavat” partiyasının Kiyev Universitetində yaradılmış şöbəsinin rəhbəri olmuşdur:

a) Y.V.Çəmənzəminli b) Ş. Rüstəmbəyov c) M.Ə.Rəsulzadə

d) Ə. Haqverdiyev e) X.Xasməmmədov.
425. 1912 – ci ildə:

a) Bakı və Tiflis şəhəri arasında birbaşa telefon xətti çəkildi b) Bakını, Quba və Xaçmazı birləşdirən telefon xətti işə salındı c) Dənizkənarı bulvar salınmağa başlandı d) Milli Azərbaycan teatrının əsası qoyuldu e) Bakı Artistlər cəmiyyəti təşkil edildi.


426. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1. “Müsəlman gənclik təşkilatının” təsis edilməsi 2. “Difai” partiyasının yaradılması

3. “Hümmət” təşkilatının yaradılması 4. “Müdafiə” təşkilatının yaradılması 5. “Musavat” partiyasının təsis edilməsi 6. “İttifaq” təşkilatının təsis edilməsi.

a) 1,3,2,4,5,6 b) 1,5,4,2,3,6 c) 1,2,3,4,5,6 d) 2,3,1,5,6,4 e) 3,2,1,4,5,6


427. Fəhlə deputatları sovetinin yaranması üçün ilkin addım hesab edilir:

a) Fəhlə komissiyalarının təşkili b) Həmkərlar ittifaqının yaranması c) “Fəhlə hökumətinin” yrnması d) “Fəhlə müdafiə təşkilatı”nın yaranması e) “Böyük fəhlə ittifaqı”nın təşkili.


428. Uyğun variantı müəyyən edin:

1. 1907 A. Musavat partiyası

2. 1904 B. Müdafiə təşkilatı

3. 1911 C Hümmət təşkilatı

a) 1B,2C,3A b) 1C,2B,3A c) 1A,2C,3B d) 2A,1B,3C e) 3C,2A,1B
429. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda filiz çıxarılmasında əl əməyini əvəz etdi:

a) elektrik enerjisi b) buxar maşınları c) dəzgahlar d) at dartqısı e) mühərriklər


430. 1912-ci il aqrar qanununa görə kəndlilərin mülkiyyətinə keçən ərazilər:

a) Əkinçilik üçün yarasız olan torpaqlar və pay torpaqlarına salınmış bağlar. b) Bəylər tərəfindən kəsiklər adıyla alınmış torpaqlar c) Çəmən və otlaqlar d) Ləğv edilmiş, kənd icmasına aid torpaqlar e) Yalnız torpaq nizamnaməsində göstərilmiş pay torpaqları


431. I –Dünya müharibəsi illərində Azərbaycanlılardan təşkil edilmiş alay.

a) Tatar süvari alayı” b) “ Cəsur türk alayı” c) “Vəhşi qartal alayı.”

d) “III büro divizyası.” e) “Valox divizyası .”
432 . “Müqəddəs Georgi” ordeni almamış Azərbaycanlı:

a) Rəsul Məmmədov b) Tərlan Əliyarbəyov c) Teymur Novruzov

d) Qalib Vəkilov e)Fərrux ağa Qayıbov
433. 1905-11-ci illər İran “Məşrutə” inqilabının nəticələrinə aid deyil :

a) Şah rejimi sona yetdi. b) Azərbaycanlılar millətçilik xalqçılıq psixologiyası ilə taniş oldu c) Xalqın demokratiya və milli azadlıq uğrunda mübarizə tarixində mühüm rol oynadı

d) Azərbaycanlıların ictimai-siyasi və milli şuurunun inkişafına şərait yaratdı e) Xarici ordular tərəfindən yatırıldı

434. 1905 -11-ci illər İran inqilabına rəhbərlik edən təşkilat:

a) “Gizli mərkəz .” b ) “Ictimaiyyune-amiyyun.” c) “Milli şura.”

d) ”Ədalət şurası.” e) “Təbriz qarnizonu.”


435. Cənubi Azərbaycanda inqilab iştirakçılarının əsas tələbi:

1.Məşrutə qəbul edilsin. 2.Məclis çağrılsın. 3.Digər dinlər ölkədən kənarlaşdırılsın.

4. Xarici məmurlar ölkədən qovulsun. 5. Vergilər azaldılsın.

a) 1, 2, 4 b) 1, 2, 5 c) 1, 2, 3 d) 2, 3, 5 e) 3, 4, 5


436. 1917 – ci il martın 27 də seçilən Müsəlman Milli Şurasının İcraiyyə Komitəsinin tərkibinə daxil idilər:

1. M.Ə.Rəsulzadə 2. H.Zərdabi 3. Ə.Haqverdiyev 4. F.Xoyski 5. Ə.Topçubaşov.

a) 1,4,5 b) 1,2,3 c) 1,3,5 d) 2,3,4 e) 3,4,5
437. “Birlik” təşkilatı nə üçün yaradılmışdır?

a) Volqaboyundan Bakıya işləməyə gələn müsəlman fəhlələr arasında siyasi tərbiyə işi aparmaq üçün b) Azərbaycanın cənubundan şimalına kəsbkarlığa gəlmış fəhlələr arasında inqlabi iş görmək üçün c) Cənubi Azərbaycanda şah rejiminə qarşı mübarizəyə rəhbərlik etmək üçün

d) Bakıda çalışan fəhlələri bir təşkilatda birləşdirmək üçün e) Bakıda müsəlman fəhlələr arasında bolşevik təbliğatı aoarmaq üçün.
438. “Şah İsmayıl” operasının müəllifi:

a) M. Maqomayev b) Ü. Haçıbəyov c) Z. Hacıbəyov d) H. Sarabski e) Q. Primov.


439. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda başlanan milli azadlıq hərəkatının diqqətəlayiq cəhəti:

a) Hərəkata milli ziyalıların rəhbərlik etməsi b) Hərəkata bolşeviklərin rəhbərlik etməsi

c) Hərəkata sosialistlərin rəhbərlik etməsi d) Hərəkata tatarların rəhbərlik etməsi e) Hərəkata milliyətçilərin rəhbərlik etməsi.
440. Verilənlərdən biri Səttərxana aid deyil:

a) İnqlabın sonunda İnglislərin təhriki ilə silahdaşlarına xəyanət etdi. b) Kiçik dəstəsi ilə hücuma keçərək Təbrizin mərkəzi hissəsini bütün ağ bauraqlardan təmizlədi c) Xalq böyük məhəbbətlə onu “Sərdare milli” çağırırdı d) 1910 – cu il mzrtın 19 da Tehranda təntənə ilə qarşılandı e) Öz silahdaşları ilə birlikdə Təbrizin 11 ayliq müdafiəsində böyük hünər göstərmişdi


441. XX əsrin 10 - cu illərinə aiddir:

a) İlk Azərbaycan filmi olan “Neft və milyonlar səltənətində” adlı filmi çəkilmişdir. b) İlk Azərbaycan operası “Leyli və Məcnun” tamaşaya qoyuldu c) “Müsəlman Artistləri Cəmiyyəti” yaradıldı d) M.H.Hacınski Bakı şəhər udarəsində tikinti şöbəsinə başçılıq etmişdi e) S.Ruhulla, C.Zeynalov və H.Ərəblinskinin köməyi ilə Təbrizdə Cənubi Azərbaycanın ilk teatrı yaradıldı


442. 1912 –ci il aqrar qanununun əsas məzmunu :

a) Kəndlilər pay torpaqlarını məcburi sürətdə satın almalı idi b) Sahibkar torpaqlarının çoxu xəzinənin ixtiyarına verildi c) Texniki bitkilərin əkin sahələri genişləndirilməli idi d) Sənayenin inkişafı təmin edilməli idi e) Kəndlilərin mükəlləfiyyətləri artırılmalı idi.

443. Yanlış variantı seçin:

a) Ölüm yatağında olan Müzəfərəddin şah konstitusiyanı imzaladı --- 1906 cı il dekabrın 30 da b) Tehranda bütün bazarlar bağlandı --- 1905 – ci il dekabrın 12-də c) Təbrizdə ilk silahlı üsyan baş verdi --- 1907 – ci ilin yazında d) Polkovnik Lyaxov Məclisin və paytaxtdakı Azərbaycan Şurasının binasını top atəşinə tutdurdu --- 1908 – ci il iyunun 23 – də e) İran inqlabı başlandı --- 1905 – ci il 12 dekabrda.


444. 1915 – ci il iyun tarixli fərmana əsasən:

a) Azərbaycandan 50 mindən artıq gəncin səfərbərliyə alınaraq, arxa cəbhədə işlədilməsi, kəndlərdə üşçi qüvvəsinin sayını xeyli azaltdı b) “Vəhşi diviziya” dağıdılaraq müsəlman süvari alayının tərkibinə qatıldı c) “Fədəkar Qafqaz Legionu” döyüşdən azad edilərək geri göndərildi d) Pambıq-kətan parça istehsalı artırıldı, tütün istehsalı isə azaldıldı e) Ordunun əsas qüvvələri Şimali Balkandan Azov ərazilərinə doğru hərəkətə başladılar.


445. “Ədalət” təşkilatının yaradılmasında məqsəd nə idi?

a) Azərbaycanın cənubundan şımalına kəsbkarlığa gəlmiş fəhlələr arasında inqlabi iş görmək b) Cənubi Azərbaycanda şah rejiminə qarşı mübarizəyə rəhbərlik etmək c) Volqaboyundan Bakıya işləməyə gələnlər içərisində sosial demokrat ideyalarını təbliğ etmək d) Bakıda yaşayan fəhlələri ədalətli cəmiyyət qurmaq uğrunda mübarizəyə yönəltmək e) Bakıda müsəlman fəhlələr arasında bolşevik təbliğatı aparmaq.


446. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. İlk Azərbaycan filmi yaradıldı 2. H.Z.Tağıyevin qız məktəbi açıldı 3. Azərbaycan müəllimlərinin I Qurultayı çağrıldı 4. Xüsusi Zaqafqaziya komitəsi təsis edildi 5. “Açıq söz” qəzeti nəşrə başladı.

a) 2,3,5,1,4 b) 2,3,1,5,4 c) 1,3,4,5,2 d) 3,2,1,4,5 e) 3,5,2,1,4
447. “Hümmət” təşkilatının yaradılmasından 4 il sonra:

a) “Leyli və Məcnun” operası tamaşaya qoyuldu b) “Molla Nəsrəddin” jurnalı təsis edildi

c) Qafur Rəşıd Mirzəzadə “Qafqaz coğrafiyası” əsərini yazdı d) Azərbaycanda orta təhsil hüququ verən 4 realnı məktəb açıldı e) Bakı Sovetinə seçkilər keçirildiş.
448. Azərbaycan əyalət komitəsinin mətbuat orqanı idi:

a) “Təcəddüd” qəzeti b) “Azərbaycan” qəzeti c) “Yeni fikir” jurnalı

d) “ Azadıstan” qəzeti e) “ Həyat” jurnalı
449. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dövlət quruluşuna aid deyil:

a) Ali hakimiyyət parlamentə məxsus idi b) AXC-nin dövlət quruluşu parlamentli respublika idi

c) İcraedici hakimiyyət parlament qarşısında məsuliyyət daşıyan hökumətə məxsus idi d) Qanunverici hakimiyyət Parlamentə məxsus idi e) Cumhuriyyət elan edildikdən sonra dövləti müvəqqəti hökumət idarə etməyə başladı.
450. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan milli burjuaziyasının, partiyalarının, ziyalılarının nüfuzunun artmasından qorxan bolşeviklər:

a) 1918 – ci ilin 31 mart tarixində azərbaycanlılara, ümumilikdə müsəlmanlara qarşı soyqırım törətdilər b) Represiyalar təşkil etdilər c) Partiyaları, qəzetləri bağladılar d) Bakıdakı məscidlərdə ibadət etməyi qadağan etdilər e) Azərbaycan milli burjuaziyasının nümayəndələri ilə müqavilə bağladılar.


451. 1920- ci il iyunun 23-də Ş.M.Xiyabanının başçılığı ilə yaradılıb:

a) Milli hökümət b) Azərbaycan qəzeti c) ADF –nin Mərkəzi komitəsi

d) Təbriz qız məktəbi e) “Təcəddüd” qəzeti
452. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin:

1) AXC –nin yaranması 2) ZSFSR-in süqutu 3) Araz-Türk respublikasının yaradılması

4) Azərbaycanda İstiqlal muzeyinin açılması 5) AXC parlametinin yaradılması

a) 1, 3, 5, 4, 2 b) 1, 3, 5, 2, 4 c) 3, 1 , 2, 4, 5 d) 2, 3, 1, 4, 5 e) 5, 1, 4, 3, 2.


453. 1920-ci ildə Cənubi Azərbaycandan yaradılmış Milli hökümətin həyata keçirdiyi tədbirlərdən deyil:

a) Yeni parlamentin seçilməsi b) Təbrizdə xalça fabrikinin tikilməsinin başlanması

c) Toxuculuq fabriklərinin tikilməsi d) Bakıdan müəllimlərin dəvət edilməsi e) 12 min nəfərlik qoşun yaradılması.
454. Ermənilərin “Türkiyə Ermənistanı” planı alt-üst oldu:

a) Brest-Litovski sülhü nəticəsində b) Ərzincan barışığı nəticəsində c) Trabzon konfransı nəticəsində d) Zaqafqaziya seyminin yaranması ilə e) Mart soyqırımı nəticəsində.


455. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılmasından neçə il sohra Təbrizdə konsulluq açılmışdır.

a) 2 il b) 5 il c) 7 il d) 11 il e) 13 il.


456. Ş.M.Xiyabaninin başçılığı altında başlanmış Təbriz üsyanının yatırılmasının səbəblərindən biri:

a) Jandarma qüvvələrinə aid silahlı qüvvələrin şəhərdən çıxarılması. b) Ş.M.Xiyabaninin hərəkat rəhbərliyindən çəkilməsi c) Maddi imkansızlığın artması d) Rza xan Pəhləvinin Təbrizə qoşun çəkməsi

e) Üsyançıların müqavimət gücünün tükənməsi
457. Xronoloji ardıçıllığı düzün:

1. Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi 2. Azərbaycan Milli Şurası və hökumətin Gəncəyə köçməsi 3. “Bakı Bonunun” dövrüyəyə buraxılması 4. AXC-nin dördüncü hökumət kabinetinin təşkili 5. “Müsəlman Şərqini öyrənən cəmiyyətin” təsis edilməsi.

a) 2,1,3,4,5 b) 2,3,4,5,1 c) 3,4,5,2,1 d) 1,2,3,4,5 e) 4,5,1,2,3
458. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin fəaliyyətinə aid deyil:

a) 1919 – cu ilin avqustunda Şamaxıda həbs edilib Bakıya gətirilmişdir b) 1904 – cü ildə Mir Həsən Mövsümov və Məmməd Həsən Hacınski ilə birlikdə “Hümmət” təşkilatını yaratmışlar

c) 1918-ci il mayin 27 də Azrbaycan fraksiyasının yaratdığı müvəqqəti Milli Şuranın sədri seçilmişdi

d) Zaqafqaziya Seymində təmsil olunan Azərbaycan fraksiyasının rəhbəri olmuşdur e) 1922 – ci ildə Finlandiyaya, oradan da Türkiyəyə mühacirət etdi.


459. XX əsrin 10 – cu illərində yaranmış təşkilatlar:

a) Ədalət, Birlik təşkilatı b) Ədalət, Tərəqqi c) Ədalət, İnkişaf

d) Tərəqqi, İnkişaf e) Gənc müsəlmanlar, Birlik təşkilatı.
460. Aprel işğalından sonra Azərbaycanda bütün hakimiyyət verildi:

a) Müvəqqəti inqlab komitəsinə b) AKP –nn Mərkəzi komitəsinə c) Azərbaycan SSR-i Mərkəzi İcraiyyə komitəsinə d) Daşnak partiyasına e) Azərbaycan SSR-i Xalq komissarları Sovetinə


461. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının ilk illərinə aid olmayanı göstərin:

a) Bakı bonunun dövriyyəyə buraxılması və dövlət bankının açılması b) Ərzaq vergisinin tətbiqi

c) Azərbaycan Dövlət Bankının yaradılması d) Azərbaycan SSR-nin I Konstitusiyasının qəbul edilməsi e) Azərbaycanda ərzaq sapalağının ləğvi.
462. Azərbaycan İnqlab Komitəsinin 1921-ci il 17 may tqrixli “Bütün növ məhsul inhisarının ləğv edilməsi” dekreti ilə:

a) Ərzaq vergisi ləğv edildi, əvəzinə çanaq vergisi tətbiq edildi b) Ərzaq sapalağı ləğv sdildi, əvəzinə ərzaq vergisi tətbiq edildi c) Ərzaq sapalağı bərpa edildi d) Ərzaq vergisi tətbiq edildi e) Əhali vergidən azad edildi.


463. Azərbaycanda sənayeləşmə dövründə üstünlük verilən əsas sənaye sahələri:

1. Yeyinti sənayesi 2. Neft sənayesi 3. Hərbi sənaye 4. Elektrikləşdirmə sənayesi.

a) 2,4 b) 2,3 c) 1,4 d) 1,2 e) 1,3
464. Bakıda Şərq xalqlarının I Qurultayı keçiriləndən neçə il sonra Türkoloji qurultay keçirildi?

a) 6 il b) 4 il c) 5 il d) 3 il e) 7 il


465. XX əsri 30 – cu illərinə aid olanları seçin:

1. Zorakı kollektivləşdirmənin həyata keçirilməsi 2. Bakıda Şərq xalqlarının I qurultayının keçirilməsi 3. Bakıda ilk radio stansiyasının işə salınması 4. SSRİ Elmlər Akademiyasının filialının açılması.

a) 1,4 b) 1,3 c) 3,4 d) 2,3 e) 1,2
466. Azərbaycan SSR-nin 20-ci illər tarixinə aid olmayanı seçin:

a) Bakı bonu adlı pul vahidinin dövriyəyə buraxılması. b) Kartoçka sisteminin tətbiqi c) Ərzaq sapalağının çanaq vergisi ilə əvəz olunması d) Çanaq vergisinin ərzaq vergisi ilə əvəz olunması

e) Hərbi komunizm siyasətinin Azərbaycanda tətbiqi

467. AXC hökumətinin fərmanı ilə hərbi səfərbərlik elan edilməsindən neçə il sonra Azərbaycan SSR-də hərbi vəziyyət elan edildi?

a) 24 il b) 20 il c) 15 il d) 27 il e) 30 il.
468. Daha əvvəl baş vermiş hadisə:

a) Ərzincan barışığı. b) Azərbaycan SSR nin I Kostitusiyasının qəbulu c) AXC nin süqutu d) Azərbaycan Komunist partiyasının yaranması e) Bolşeviklərə qarşı Qarabağ üsyanı


469. 1920-ci il Gəncə üsyanı ilə XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda baş verən hansı üsyan arasında bənzərlik var?

a) Quba b) Car-Balakən c) Lənkəran d) Şəki e) Qarabağ


470. Daha əvvəl baş vermiş hadisə;

a) Maşın-Traktor stansiyalarının ləğv edilməsi b) Sovet Azərbaycanında məcburi onillik təhsilə keçid c) SSRİ EA nın Azərbaycan filialının açılması d) İmam Mustafayevin Azərbaycan KP MK nin I katibi vəzifəsindən kənarlaşdırılması e) Bakı metropoliteninin tikintisinə başlanması.
471. Naxçıvanın Ermənistana birləşdirilməsi planı baş tutmadı:

a) Qars müqaviləsi ilə b) Trabzon müqaviləsi ilə c) Mudros sazişi ilə d) Ərzincan müqaviləsi ilə e) Moskva müqaviləsi ilə.


472. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. AXC nin süqutu 2. Azərbaycan SSR nin ilk Konstitusiyasının qəbulu 3. Qars müqaviləsinin imzalanması 4. Moskva müqaviləsinin imzalanması.

a) 1,4,2,3 b) 1,3,2,4 c) 4,3,2,1 d) 1,2,3,4 e) 2,3,4,1.
473. Uyğunluq pozulub:

a) Reystaqın alınmasında göstərdiyi rəşadətə görə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adını aldı ~ Ələkbər Əliyev b) Baradino döyüşlərində 50 alman əsgərini məhv edən pulemyotçu qəhrəman döyüşçü ~ İdris Vəliyev c) 1941 – ci ilin dekabrında Novqorod yaxınlığındakı Pustinka kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücayət göstərdi ~ İsrafil Məmmədov d) “Armed Mişel” adı ilə tanınan partizan ~ Əhmədiyyə Cəbrayılov e) “Buhenvald” ölüm düşərgəsində yaradılan gizli təşkilatın rəhbərlərindən biri ~ Əkbər Ağayev.


474. Birinci dünya müharibəsindən neçə il sonra ikinci dünya müharibəsi başlanmışdır?

a) 25 il b) 14 il c) 36 il d) 55 il e) 60 il


475. Azərbaycan milli legionu ilk dəfə almanlarla birgə müttəfiqlərə qarşı hansı cəbhədə vuruşmuş və nəticəsi nə olmuşdur?

a) Fransanın cənubunda ~ məğlub olmuşdular b) Fransanın şimalında ~ qalib gəlmişlər

c) Fransanın cənubunda ~ qalib gəlmişlər d) Fransanın şimalında məğlub olmuşlar

e) İtaliyanın şərqində məğlub olmuşlar.


476. 21 Azər hərəkatının II Mərhələsində Milli Hökumətin həyata keçirdiyi tədbirlərə aid deyil?

a) Ticarət haqqında qanunun verilməsi b) Əmək haqqında qanunun verilməsi c) Aqrar qanunların verilməsi d) Dil haqqında qanunun verilməsi e) Təbriz Universitetinin açılması haqqında qanun qəbul etməsi.


477. Almaniyanın SSRİ üzərinə hazırladığı hücum planı necə adlanırdı?

a) Barbarossa b) Şliffen c) Moskva d) Edelveys e) Vilvet


478. 416 – cı Azərbaycan diviziyası ilə bağlı deyil:

a) “Qarlovka Diviziyası” fəxri adını almışdı. b) Odessanın azad olunmasına görə “2-ci dərəcəli Suvorov Ordeni” ilə təltif olunmuşdu c) Fəxri “Taqanroq” diviziyası adına layiq görülmüşdü d) Mozdok rayonu uğrunda döyüşlərdə 402, 223 – cü Azərbaycan milli diviziyaları ilə birgə vuruşmuşdu e) Berlinin Brandenburq darvazasına qələbə bayrağını sancmışdı


479. “Mühacir Azərbaycan hökuməti” neçə il fəaliyyət göstərmişdir:

a) 1 il b) 2 il c) 3 il d) 6 ay e) 4 il.


480. Ş.X. Xiyabaninin başçılığı altındakı hərəkat yatırıldıqdan neçə il sonra Azərbaycan Demokratik firqəsi yaradıldı?

a) 25 il b) 15 il c) 10 il d) 30 il e) 29 il.


481. Fətəli bəy Düdənginski ilə bağlıdır:

1. 1945-1954-cü illərdə azadlıq radiosunun Azərbaycan bürosuna rəhbərlik edib 2. Berlində mühacir Azərbaycan hökumətini və parlamentini yaradıb 3. Ankarad Azərbaycan Kültür dərnəyini yaradıb 4. Almaniyada faşizmə qarşı partizan hərəkatına rəhbərlik edənlərdən olub

5. Sovet casusu tərəfindən qətlə yetirilib.

a)1,2,5 b) 2,4,5 c) 1,3,5 d) 3,4,5 e) 1,2,3


482. II dünya müharibəsi illərində Azərbaycanda istehsal olunurdu:

1. Atom silahı 2. Katyuşa raketi 3. Yak – 3 qırıcı təyyarəsi

4. Şinakin pulemyotu 5. Sualtı qayıqlar.

a) 2,3,4 b) 2,1,4 c) 3,4,5 d) 1,3,4 e) 2,3,5.


483. XX əsrin 70 – ci illərinə aiddir:

1. Bakı dəniz vağzalı inşası 2. Dənizkənarı park inşası 3. Resoublika sarayı inşası

4. Gülüstan sarayı inşası 5. Moskva mehmanxanası inşası.

a) 1,3,5 b) 2,3,5 c) 2,3,4 d) 3,4,5 e) 1,4,5


484. XX əsrin 50-ci illərinin ortalarından başlayaraq Mərkəzin Azərbaycan neftinə marağın azalmasının səbəbi?

a) Uralda və Sibirdə zəngin neft yataqlarının kəşf edilməsi. b) Kənardan alınan neft və neft məhsullarının daha ucuz başa gəlməsi c) II Dünya müharibəsindən sonra Azərbaycan neftinin ehtiyatda saxlanması d) SSRİ də neft və neft məhsullarına olan tələbatın birdən-birə azalması e) Azərbaycan neftinin tükənmək təhlükəsi


485. 1958 – ci ildə Bakıya səfər edən erməni katalikosu II Vazgen Azərbaycan hökumətinə nə təklif edirdi?

1. Bakıdan İrəvan neft kəmərinin çəkilməsini 2. Bakıda erməni kilsəsindən hər səhər zəng vurulmasını 3. Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsini 4. Bakıda erməni ruhani seminariyasının açılmasını 5.Ermənistan tacirlərinə Azərbaycanda tocarətdə güzəştlər verilməsini.

a) 2,3,4 b) 1,2,4 c) 1,3,5 d) 1,3,4 e) 2,3,5.
486. Aşağıda göstərilənlər hansı ziyalımız haqqındadır:

1. “XIX əsr Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fikir” əsəri nəşr olunub 2. M.C.Bağırov onu ziyalıların yığıncağında tənqid edərək “İngilis cəsusu” adlandırıb 3. Bütün bunlardan sonra ona verilmiş “Stalin mükafatı” geri alınıb.

a) Heydər Hüseynov. b) Ələşrəf Əlizadə c) Yusif Səfərov d) Süleyman Vəliyev

e) Arif Dadaşzadə


487. 1988 – ci il 17 noyabr tarixinə aid deyil:

a) DQMV – də yaradılmış xüsusi idarə komitəsinin ləğvi tələb edildi. b) Bakıda milyonlarla insan “Azadlıq, Suverenlik” çağırışları səsləndirdi c) Mitinqdə Azərbaycanın üçrəngli bayrağı dalğalandırıldı d) Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün dayandırılması tələb edildi

e) Bu gün Azərbaycan tarixinə Milli Dirçəliş günü kimi daxil olub
488. 1989 – cu ilə aid olmayanı göstərin:

a) Sovet Azərbaycanında milli azadlıq hərəkatının başlanması b) Sovet Azərbaycanında ilk dəfə çoxmandatlı seçki sistemi əsasında xalq deputatları seçkilərinin keçirilməsi c) Azərbaycan Xalq Cəbhəsini yaranması d) “Azərbaycan SSR nin Suverenliyi haqqında” konstitusiya qanununun qəbul edilməsi e) Gəncə şəhərinin tarixi adının bərpa edilməsi.


489. Dağlıq Qarabağı idarə etmək üçün yaradılmış Xüsusi İdarə Komitəsinin başında kim dururdu?

a) A.Volski b) M. Qarbaçov c) A. Yazov d) M. Polyaniçko e) E. Dəmirçiyan.


490. AXC nin Milli Şurasının yaradılmasından neçə il sonra Azərbaycan Respublkasının Milli Şurası yaradılmışdır:

a) 73 b) 70 c) 75 d) 77 e) 80


491. 1994-ci ildə baş verməmişdir:

a) İlk bələdiyyə seckiləri kecirildi b) “Əsrin kontraktı” neft müqaviləsi imzalandı c)Ermənistanla atəşkəs elan edildi d)Azərbaycan NATO-nun “Sülhməramlı tərəfdaşlıq proqramına “ qoşuldu e) Dövlət cevrilişinə cəhd göstərildi


492. H. Əliyevin birinci prezidentliyi dövrinə aid deyil?

a) Azərbaycanın MDB –yə daxil olması b) Əsrin müqaviləsinin imzalanması

c)Azərbaycanın ilk konstitusiyasının qəbulu d) Azərbaycanın ilk parlamentinin yaradılması

e) Manatın Respublikada yeganə ödəniş vasitəsi elan olunması.


493. 2005-ci ildə ABÇ dövlət Departamentinin “ABŞ və Dağlıq Qarabağ” başlıqlı bəyanatına görə:

a) ABŞ Dağlıq Qarabağı müstəqil qurum kimi qəbul etmir, nə dünya ictimayəti, nə də ABŞ Qarabağ hakimiyyətini tanımır b) ABŞ Dağlıq Qarabağı müstəqil qurum kimi tanımasada, onu Ermənistan dövlətinin muxtar Respublikası kimi qəbul etmir c) ABŞ “Dağlıq Qarabağ Respublikasına” hər il 3 milyon dollar yardım etməyi öhdəsinə götürür d) ABŞ ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən narazılığını bildirir e) ABŞ Dağlıq Qarabağdakı şirkətlərini Azərbaycanın təzyiqi ilə buradan çıxarmağa məcbur olduğunu bildirir.
494. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Xocalı soyqırımı 2. Ağdamın işğalı 3. Zəngilanın işğalı 4. Laçının işğalı.

a) 1,4,2,3, b) 2,3,4,1 c) 3,4,1,2 d) 4,3,2,1 e) 1,2,3,4

495. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Bakıda “Dədə Qorqud” yubileyinin 1300 illiyinin qeyd edilməsi 2. Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət komitəsi yaradıldı 3. İlham Əliyevin Respublikanın Baş Naziri vəzifəsinə təyin edilməsi 4. “Heydər Əliyev” ordeninin təsis edilməsi haqqında qanunun qəbulu.

a) 1,2,3,4 b) 1,3,4,2 c) 1,2,4,3 d) 2,1,3,4 e) 2,1,4,3.


496. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1. H. Əliyevin ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi 2. Respublikada ölüm cəzasının ləğv olunması 3. Narkomanlığa və narkotok vasitələrin qanunsuz dövrüyyəsinə qarşı tədbirlər haqqında fərmanın verilməsi 4. Xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi haqqında Prazidant fərmanının imzalanması.

a) 1,4,3,2 b) 2,4,3,1 c) 1,4,2,3 d) 1,2,3,4 e) 1,2,4,3.
497. Neçənci ildə Azrbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva YUNESKO-nun mədəniyyətlər arası dialoqun əldə olunmasında kı xidmətlərinə görə xoşməramlı səfiri seçilmişdir?

a) 2004-ci ildə b) 2003-cü ildə c) 2007-ci ildə d) 2005-cü ildə e) 2006-cı ildə.


498. Neçənci il Azərbaycanda Prezident İlham Əliyev tərəfindən “Ekologiya” ili elan edildi?

a) 2010 –cu il b) 2011-ci il c) 2012-ci il d) 2013-cü il e) 2009-cu il


499. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi üzrə Referendum neçə dəfə hansı illərdə keçirilmişdir?

a) 3 dəfə, 2002, 2009,2016-cı illərdə b) 1 dəfə, 2010-cu ildə c) 3 dəfə, 2002, 2009, 2011-ci ildə d) 2dəfə, 2003, 2010-cu ildə e) 1 dəfə, 2007-ci ildə.


500. 2016 – cı ili Prezident İlham Əliyev nə ili elan etdi?

a) Multikulturalizm ili b) Turizm ili c) İnformasiya Texnologiyaları ili

d) Uşaq ili e) Kənd Təsərrüfatı ili.

501. Yalnış variantı seçin:

a) Antrapologiyaya görə ibtidai icma qurluşu: daş, tunc, dəmir dövrünə bölünür

b) İbtidai icma qurluşu ilk insan yaranmasıyla başlamış və uzun yol qət etmişdir

c) İbtidai icma qurluşu, başqa dövrlərə nisbətən uzun müddət davam etmişdir

d) Azərbaycanda ilk insan sürü ləri 1,5 milyon il bundan əvvəl meydana gəlmişdir

e) Tanzaniyada tapilan skelet təqribən 3-4 milyon il bundan əvvələ aiddir
502. Üst Paleolit dövrünə aid deyil:

a) “Neondertal” insan yaranıb

b) Bu dövrdə iqlim mülayimləşmiş, flora və fauna zənginləşmişdi

c) Bu dövr qalıqlarına Qarabağ və Qazax bölgələrində rast gəlinib

d) E.ə. 40-12-minillikləri əhatə edib

e) Qəbilə qurluşu formalaşıb


503. Azərbaycan əhalisi dağlıq və dağətəyi zonalara yayılıb:

a) Erkən tuncda

b) Mezolitdə

c) Üst poleolitdə

d) Dəmir dövründə

e) Eneolitdə


504. E.ə. III minilliyin ikinci yarısından e.ə. II minilliyin sonuna qədər davam etmişdi:

a) Orta tunc

b) Neolit

c) Eneolit

d) Erkən tunc

e) Üst paleolit


505. Xronoloji aradıcılığı düzün:

1. Kür-Araz mədəniyyəti

2. II Böyük ictimai əmək bölgüsü

3. Süni suvarma şəbəkələrinin genişlənməsi

4. Neolit inqilabı.

506. İlk metalın əldə edilməsi

a) 4, 5, 1, 2, 3

b) 5, 4, 3, 2, 1

c) 3, 1, 4, 5, 2

d) 3, 5, 4, 1, 2

e) 4, 5, 2, 1, 3
507. Mezolitdə ox- kamanın ixtirası, maldarlığın, əkinçiliyin yaranması əsasını qoydu.

a) istehsal təsərrüfatının

b) mənimsəmə təsərrüfatının

c) istehlak təsərrüfatının

d) natural təsərrüfatın

e) qonşuluq təsərrüfatının


508. Orta tunc dövrünə aiddir:

a) Şəhər salma vərdişlərinin başlaması

b) atın əhilləşdirilməsi

c) ilk metalın tapılması

d) III ictimai əmək bölgüsü

e) Misin kəşf olunması


509. Tayfanı təşkil edirdi

a) bir yerdə yaşayan, bir dildə danışan və ümumi adətləti olan bir neçə qəbilə

b) bir mağarada məskunlaşmış ibtidai insan sürüləri

c) müxtəlif yerlərdə yaşayan biri əkinçiliklə digəri maldarlıqla məşgul olan qəbilələr

d) istehlak təsərrüfatından istehsal təsərrüfatına keçən qəbilə

e) ağsaqqallar şurasının idarə etdiyi böyük qəbilə

510. Ulu icma yarandı:

a) poleolitdə

b) neolitdə

c) mezolitdə

d) orta tuncda

e) son tuncda


511.Mezolit dövrü əhalisinin yaşayış və məşğuliyyətini hansı abidə öyrənir?

 1. Qobustan

 2. tağlar

 3. azıx

 4. damcılı

 5. əliköməktəpə

512. Toxuculuq və saxsı qablar kəşf olunmuşdu: 1. neolitdə

 2. mezolitdə

 3. orta pareolitdə

 4. erkən paleolitdə

 5. alt paleolitdə

513. Duluşçuluq məhəlləsi və duluş sobaları tapılmışdır: 1. kültəpədən

 2. qobustandan

 3. əliköməktəpən

 4. babadərvişdən

 5. şəkərtəpən

514. İkinci ictimai əmək bölgüsü nəticəsində 1. sənətkarlıq əkinçilik və maldarlıqdan ayrıldı

 2. maldarlıq müstəqil peşəyə cevrildi

 3. sənətkar-tacir qrupu ayrıldı

 4. əkincilik maldarlıqdan ayrıldı

 5. boyalı qablar mədəniyyəti yarandı

515.Toxa əkinçiliyini xış əkinçiliyi əvəz etdi 1. erkən tucda

 2. mezolitdə

 3. son tuncda

 4. eneolitdə

 5. dəmir dövründə

516. Quruçay mədəniyyəti aiddir 1. alt paleolitə

 2. orta paleolitə

 3. üst paleolitə

 4. mezolitə

 5. neolitə

517. Azərbaycanda “ağıllı insanın” formalaşması başa çatdı 1. üst paleolitdə

 2. orta paleolitdə

 3. erkən paleolitdə

 4. erkən tuncda

 5. orta tuncda

518. Aratta dövlətini idarə edirdi 1. “en” və “ensi” rütbəsi daşıyan hökmdar

 2. baş kahin

 3. masmaş

 4. ayrı-ayrı vilayət hakimləri

 5. ay allahı məbədinin kahini

519. Kuti dövlətinə aid deyil 1. aratta dövləti ilə daima mübarizə şəraitində olmuşdur

 2. mesopatamiyaya dəfələrlə yürüş etmişdir

 3. e.ə. XII əsrdə sonuncu hökmdarı Tirikana qarşı üsyan baş vermişdir

 4. mesopatamiyada 100 ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdur

 5. akkad dövləti ilə hərbi münaqişədə olmuşdur

520. Erkən dövlət qurumları yaranmışdır 1. Urmiya gölü ətrafında

 2. Naxçıvan ərazisində

 3. İranın cənubunda

 4. Van gölü ətrafında

 5. Qarabağ ərazisində

521. Lullubi tayfalarını vahid hakimiyyət altında birləşdirən hökmdar:

a) İmmaşqun

b) Naram- Suen

c) Satuni

d) Anubani

e) Enridavazi
522. E.ə. 2-ci minilliyin əvvəlində Urmiya gölü ətrafında Lullubi və Kuti tayfalarından sonra hakimiyyətə gəlmiş sülalələr:

a) Turukki və Sular

b) Skiflər

c) Saklar

d) Kimmerlər

e) Mannalılar


523. Manna dövlətinə aid deyil:

a) Midiya dövlətini süquta uğratmışdır

b) Hakimiyyətdə türk sülaləsi idi

c) E.ə. VIII əsrin II yarısında hakimiyyət olmuşdu

d) E. ə .IX əsrdə yaranmışdır

e) Burada mərkəzləşmiş dövlət qurmuşdu


524. Mannada hökmdar hakimiyyəti irsən keşməyə başladı:

a) e.ə. VIII əsrdə

b) e.ə.IX əsrdə

c) e.ə 590 cı ildə

d) e.ə. VII əsrdə

e) e.ə. 715-ci ildə


525. İranzuya qarşı baş verən üsyandan neçə il sonra Ahseriyə qarşı üsyan oldu.

a) 69


b) 29

c) 39


d) 49

e) 23
526. İranzunun mərkəzləşdirmə siyasəti nəticəsində...


a) Manna vilayətləri mərkəzi hakimiyyətə tabe edildi, canişinlik sistemi yaradıldı

b) Manna dövləti süqut etdi

c) Assuriya Mannanı özündən asılı etdi

d) Mannanın bütün iqtisadi sahələri iflic oldu

e) Ölkənin iqtisadi və siyasi vəziyyəti pisləşdi
527. Mannanın paytaxtı hansı şəhər olmuşdu?

a) İzirtu

b) Zamua

c) Gilzan

d) Persopol

e) Durdukka


528. Manna dövlətinin tarixi ücün səciyyəvi deyil:

a) İranzu Urartunun ən yaxın müttəfiqi oldu

b) Midiya ilə müharibə aparan Assuriya ilə müttəfiq oldu

c) İranzunun dövründə ölkədə canişinlik sistemi yaradıldı

d) E.ə.VIII əsrin II yarısında Urartu ilə hərbi toqquşmalar oldu

e) Ölkə ərazisinin şimal sərhədləri Araz cayına catırdı


529. Manna dövlətinin əsas vilayəti sayılırdı.

a) Zamua


b) Andiya

c) Uişdiş

d) Mazamua

e) Qazaka


530.Manna əhalisinin əsas dili olmuşdur.

a) Qədim türk dili

b) Fars dili

c) Latın dili

d) Qımır dili

e) Etrusk dili


531. Sak, skif və kimmerlərin oxşarlığı

a) Manna ərazisində məskunlaşmışdılar

b) Mannanın əsasını qoymuşdular

c) Assuriyanı işğal etmişdilər

d) Atropatenanın yerli əhalisi hesab olunurdular

e) II Sarqonun qoşunlarını məğlub etmişdilər


532. Kimmerlərin ilkin məskəni:

a) Şimali Qafqazın qərb hissəsi

b) Mesopotomiyanın cənub-şərqi

c) Ön Asiya

d) Urmiya gölünün cənubu

e) Mərkəzi Asiya


533. Kimmer, Skif, Sak tayfaları nəyə inanırdılar:

a) Coxallahlılığa

b) Zərdüştliyə

c) Təkallahlılığa

d) Xristianlığa

e) Atəşpərəstliyə


534. Sak və Kuti ölkələrinin hökmdarı Titulunu daşıyırdı:

a) Tuqdamme

b) İranzu

c) II Sarqon

d) Ahseri

e) Anibani


535. İskit padşahlıqı süqut etdi.

a) E.ə VI əsrdə

b) E.ə.V əsrdə

c) Eramızın ilkin illərində

d) E.ə.IV əsrin sonu

e) E.ə. VII əsrdə


536. Manna Midiyanın tərkibinə qatıldı:

a) E.ə.590-cı ildə

b) E.ə.550-ci ildə

c) E.ə.591-ci ildə

d) E. ə.490-cı ildə

e) E.ə. 495-ci ildə


537.Midiyanın əsasını qoymuşdu:

a) Deyok

b) Kiaksar

c) Axşeri

d) II-Kir

e) Astiaq


538. Midiya dövlətinin mövcudluğuna necənci ildə kim tərəfindən

son qoyulmuşdur.

a) E.ə.550-ci ildə Əhəməni II Kir tərəfindən

b) E.ə.634-ci ildə Assur hökmdarı Aşurbanipal tərəfindən

c) E.ə. 330-cu ildə Makedoniyalı İskəndər tərəfindən

d) E.ə. 650-ci ildə Mannalı Axseri tərəfindən

e) E.ə.323-cü ildə Atropat tərəfindən
539. Manna və Əhəməni dövlətləri üçün ortaq cəhət:

a) E.ə əvvəl I minillikdə mövcud olmaları

b) Fars mənşəli olmaları

c) Eyni əsrdə yaranmaları

d) Midiya dövlətinə qarşı müttəfiq mövqeyində iştirak etmələri

e) Türk mənşəli olmaları


540. Verilən variantlardan biri Atropatena dövlətinə aid deyil.

a) Klassik quldar dıvləti idi

b) Xarici hücuma məruz qalması

c) Paytaxtı Qazaka şəhəri idi

d) Dövləti hökmdar idarə edirdi

e) Qul əməyindən filiz mədənlərində, kənd təsərrüfatında, sənətkarlıq emalatxanalarında istifadə edilirdi.


541. Maqneziya döyüşünün nəticəsi olaraq Atropatena....

a) Yenidən müstəqil oldu

b) Müttəfiqliyini əbədi olaraq itirdi

c) Albaniya ilə müttəfiq oldu

d) İranın təsiri altına düşdü

e) Romanın təsiri altına düşdü

542. Atropatenanın rəsmi dini nə olmuşdu?

a) Zərdüştlik

b) Xristianlıq

c) İslam


d) Buddizm

e) İudaizm


543. Atropatenanın idarə edirdi:

a) padşah

b) varlı quldarlar

c) yerli canişinlər

d) xalq yığıncağı

e) ağsaqqallar şurası


544. Atropatena haqqında deyilənlərdən biri yanlnışdır.

a) Hegemon-klassik quldar dövləti idi

b) Mədəniyyətinə yunan mədəniyyətinin təsiri olmuşdu

c) Dövləti Atropat yaratmışdı

d) Orduya padşah özü rəhbərlik edirdi

e) Bir müddət Selevkilərdən asılı olmuşdu


545. Maq adlanırdı

a) din xadimləri

b) azadlar

c) qullar

d) iri quldurlar

e) iri feodallar


546. E.ə. I əsr Atropatena tarixi üçün səciyyəvidir

 1. Faaspa döyüşünün baş verməsi

 2. Atropatın Midiya satrapı təyin edilməsi

 3. Atropatena dövlətinin yaranması

 4. II Sarqonun yürüşünə məruz qalması

 5. Selevkilərdən asılı vəziyyətə düşməsi

547. E.ə III əsr Atropatena tarixinə aiddir 1. Selevkilərdən asılı vəziyyətə düşməsi

 2. Bariaks üsyanı

 3. Şüşə qablarının istehsalı

 4. Su dəyirmanlarından istifadə

 5. Qavqamela döyüşü

548. Albaniya dövlətinin mövcudluğu dövründə: 1. Maqneziya döyüşü oldu

 2. Midiya süqut etdi

 3. II Sarqan Mannaya yürüş etdi

 4. Araz çayı sahilində döyüş oldu.

 5. Marafon döyüşü oldu

549. Əhəməni dövləti ilə alban tayfaları birlikdə:

a) Qavqamela döyüşündə İsgəndərə qarşı vuruşublar

b) Adları Şummer mixi yazılarına qeyd olunub

c) Böyük hun dövləti ilə münaqişədə olublar

d) Bu dövlətlərin heç bir oxşarlığı olmayıb

e) Adları şumer mixi yazılarında qeyd olunub
550. Azərbaycanın şimalında yaşamış tayfa


 1. kaspilər

 2. sular

 3. kutilər

 4. mannalılar

 5. maqlar

551. Albaniya tarixinə aiddir: 1. Paytaxtı Qəbələ olmuşdur

 2. İlk dəfə Albaniya adını III Salmanasar işlətmişdir

 3. Assuriyaya yürüş etmişdir

 4. Aza hökmdarlarından olmuşdur

 5. Mərkəzi Qazaka idi

552. Albaniyanın paytaxtı olmuşdur 1. Qəbələ

 2. Ekbatana

 3. Qazaka

 4. Persopol

 5. Fraaspa

553. Albaniya ilə Atropatenanın oxşarlığı 1. Hər ikisi e.ə IV əsrdə meydana gəlmişdi

 2. Hər ikisi Azərbaycanın cənubunda yerləşirdi

 3. Hər ikisi maq tayfaları tərəfindən idarə olunurdu

 4. Hər ikisində quldarlıq yüksək inkişaf etmişdi

 5. Hər ikisi zərdüştlüyə ibadət edirdi

554. Alban əhalisi yazı ilə tanış idi: 1. e.ə. I minilliyin ortalarında

 2. e.ə III minilliyin ortalarında

 3. e.ə. IV əsrin ortalarında

 4. e.ə I əsrin ortalarında

 5. eramızın ilk illərində

555. Strabona görə Alban Allahları: 1. Zevs, Helios, Selena

 2. Qor, Osiris, Tot

 3. Veda, Şiva, Aid

 4. Prometey, Şiva, Exnoton

 5. Ra, Xexri Tot

556. Albaniyada padşahdan sonra ən hörmətli adam sayılırdı: 1. ay allahının kahini

 2. şaman

 3. maşmaş

 4. ali maq

 5. ordu başçısı

557. Albanlara aiddir: 1. Araz sahili döyüş

 2. Fraaspa döyüşü

 3. Aktsi döyüşü

 4. Maqneziya döyüşü

 5. Kür sahili döyüş

558. Azərbaycanda feodal münasibətləri meydana gəlib: 1. II-III əsrlərdə

 2. IV-V əsrlərdə

 3. III-IV əsrlərdə

 4. V-IV əsrlərdə

 5. III-V əsrlərdə

559. Atropatena da mövcud olan əsas vergilər

a) xaraq, gezit

b) dastakert xostan

c) xaraq, dastakert

d) gezit, cizyə

e) xüms, zəkat
560. Dzirav döyüşü baş vermişdi:

a) 371-ci ildə

b) 337-ci ildə

c) 359-cu ildə

d) 450-ci ildə

e) 451-ci ildə


561. Albaniyada iri feodalları adlanırdı

a) patrik

b) dastakert

c) xostak

d) patrisi

e) azad
562. VII əsrin əvvəllərinə aiddir

a) Mehranilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi

b) Sasani mərzbanlarının Albaniyada uzun müddətli hökmranlığının başlanması

c) Sasanilərin süqutu

d) Məzdəkin edamı

e) III Vaçaqanın Albaniyanın siyasi müstəqilliyi bərpa edilməsi
563. Məzdəkilərlə bağlı deyilənlərdən biri yalnışdır.

a) xeyrin şər üzərində qələbəsinin mümkünsüzlüyünü qeyd edirdilər

b) Əmlakı varlılardan alıb yoxsullara paylayırdılar

c) Ədalətli cəmiyyət qurmaq istəyirdilər

d) İnsanlar arasında əmlak bərabərliyi yaratmaq istəyirdilər

e) ədalətli cəmiyyət qurmaq istəyirdilər


564. Erkən orta əsrlərdə Azərbaycana olmuş türk axını kimlərin adı ilə bağlıdır?

a) Hunların

b) Skiflərin

c) Alanların

d) Xəzərlərin

e) Kimmerlərin


565. Girdiman vilayəti əhatə edirdi

a) indiki Şəmkir-Qazax bölgəsini

b) indiki Kür-Araz vadisini

c) indiki Qarabağ bölgəsini

d) indiki Şəki-Qəbələ bölgəsini

e) indiki Naxçıvan ərazisini


566. Natural təsərrüfat nədir?

  1. bazarla əlaqəsi olmayan, zəruri tələbat mallarının malikanə daxilində istehsal olunduğu təsərrüfat

  2. bazarla əlaqəsi olan bütün zəruri tələbat mallarının daxilində istehsal olunduğu təsərrüfat

  3. bazarla əlaqəsi olmayan, zəruri tələbat mallarının malikanədən kənarda istehsal olunan təsərrüfat

  4. bazarın rol oynamadığı, bütün istehsalın satışı üçün hazırlandığı təsərrüfat

  5. insanların özlərinin ehtiyaclarını ödəmək üçün əldə etdiklərinin bir hissəsinin bazar üçün istehsal olunduğu təsərrüfat

567. 462-cı ildə Albaniyaya hucum etmiş tayfalar 1. hunlar

 2. utilər

 3. qarqarlar

 4. qıpçaqlar

 5. romalılar

568. Alban hökmdarları II Vaçe və III Mömin Vaçaqanı birləşdirirdi. 1. Xristian dini etiqadını təbliğ etmələri

 2. Xəzərlərin hucumunu dəf etmələri

 3. Albaniyanın Roma ilə ittifaqına meyl etmələri

 4. Atəşpərəstlik ehkamlarını müdafiə etmələri

 5. Romaya qarşı mübarizədə Sasanilərlə birlikdə iştirak etmələri

569. Girdıman qalası kimin zamanında tikilmişdir.

a) Vardan

b) Cavanşir

c) III Vacaqan

d) II Vaçe

e) Urnayr
570. Aguen kilsə məclisində qəbul edidi:


 1. xristian dininə dair qanunlar qəbul edildi və vergilər müəyyənlənləşdirildi

 2. xristianlığın təqib olunması və vergilərin azaldılması

 3. zərdüştlüyün və büdbərəstliyin təbliği ilə bağlı qanunlar

 4. mükəlləfiyyətlərə dair və zərdüşlüklə bağlı qanunlar

 5. əmlak bərabərliyi və ədalətli cəmiyyət qurmaqla bağlı qanunlar

571. V əsrə aiddir:

a)Aguen kilsə məclisi

b)Məzdəkin edamı

c)Dzirav döyüşü

d)Amid döyüşü

e)Mehranilərin Albaniyada hakimiyyətə gəlməsi
572.Ərəblərin Azərbaycana hücumu baş verdi:

a) Nəhavənd və Həmədan döyüşlərindən sonra

b) Kadisiya döyüşündın sonra

c) Hilat döyüşündən sonra

d) Ktesifon döyüşündən sonra

e) Bələncər döyüşlərindən sonra

573. Xilafət dövründə bu torpaq mülkiyyət formalarından biri olmayıb


 1. xostak

 2. vəqf

 3. ikta

 4. divan

 5. mülk

574. Daşına bilən əmlakdan, insanların faydalandığı bütün şeylərdən alınan vergi: 1. xüms

 2. cizyə

 3. zəkat

 4. xərac

 5. gezit

575. Cavanşir Albaniyaya qayıtdıqdan sonra ərəblərə qarşı ittifaqa girdi: 1. Bizansla

 2. Sasanilərlə

 3. Roma ilə

 4. Xəzərlərlə

 5. Səlçuq türkəri ilə

576.Bu torpaq mülkiyyətini almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı: 1. vəqf

 2. icma

 3. divan

 4. Bağışlanan iqta

 5. icarəyə verilən iqta

577. İslam dini əsasən yayılırdı: 1. Azərbaycanın cənubunda, Mildə, Muğanda

 2. Azərbaycanın simalında

 3. dağlıq və dağətəyi zonalarda

 4. Kürlə Arazın qovuşuğunda,xüsusilə dağətəyi zonalarda

 5. Sasanilərlə sərhəd olan düzən ərazilərdə

578.Sasani şahı ilə ərəb xəlifəsinin Cavanşirə münasibətdə oxşarlığı: 1. ona hörmət və ehtiram göstərib, hədiyyələr vermələri

 2. Bizansa qarşı onunla ittifaqa qirmələri

 3. onu qoşuna sərkərdə təyin etmələri

 4. xəzərlərə qarşı Cavanşırdən istifadə etmələri

 5. ölkə daxilindəki üsyanları yatırmaqda Cavanşirdən istifadə etmələri

579. Albaniya süqut etdi: 1. Mehranilərin son nümayəndəsinin xəzərlər tərəfindən öldürülməsi ilə

 2. Sasani dövlətinin süquta uğraması ilə

 3. Cavanşirin sonuncu varisinin ailəsi ilə birlikdə Şam şəhərində edam edilməsi ilə

 4. Cavanşirin öldürülməsi və Xəzərlərin hucumu nəticəsində

 5. Gırdıman vilayətində Sabir tayfalarının qiyam nəticəsində

580. 653-cü ilə aiddir 1. İkinci Bələncər döyüşü

 2. Dərbənd səddinin tikilməsi

 3. Birinci Bələncər döyüşü

 4. Nəhavənd döyüşü

 5. Ərdəbil müqaviləsi

581. Müsəlmanların azad olduğu vergi: 1. Cizyə

 2. xüms

 3. zəkat

 4. gezit

 5. xərac

582. 681-ci ilə aiddir: 1. Cavanşir sui-qəsd nəticəsində öldürüldü

 2. Kadisiyə döyüşü baş verdi

 3. Sasani dövləti süqut etdi

 4. Cavanşir xəzərlə ittifaqa qirdi

 5. Albaniya dövləti süqut etdi

583. Xilafətdə məhkəmə işlərinə kim baxırdı? 1. qazi

 2. mövla

 3. əmir

 4. amil

 5. zimmi

584.748-752-ci ildə Azərbaycanda baş vermişdi: 1. Müsafirin başçılığı ilə üsyan

 2. xürrənilərin II üsyanı

 3. xürrəmilərin I üsyanı

 4. Babəkin xürrənilərə başçı olması

 5. Xaricilərin üsyanı

585. Xürrəmilərin ilk üsyanlarının uğursuzluqlarının səbəbi 1. Əbu İmranla Cavidan arasında şəxsi ixtilaflar

 2. iri feodalların üsyançılara yardım etməməsi

 3. Cavidanın xalq arasında nüfuzunun zəif olması

 4. xalqın üsyançıları müdafiə etməməsi

 5. Usyanın kifayət qədər sosial bazasının olmaması

586. Babəkin xürrəmilərə rəhbər təyin olunmasından neçə il sonra məğlub oldular?

a) 17

b) 14


c) 18

d) 19


e) 21
587. Bələncər döyüşləri ilə Həşdədsar döyüşlərinin oxşarlığı:

a) Ərəblərin məğlub olması

b) Ərəblərin qalib gəlməsi

c) Xürrəmilərin qalib gəlməsi

d) Sasanilərin məğlub olması

e) Xəzərlərin qalib gəlməsi


588. Babəki ərəblərə təhvil verən:

a) Səhl ibn Sumbat

b) Müaviyə

c) Tərxan

d) Aqşin

e) Məhəmməd əl Tusi


589. Bəzz vuruşması neçənci ildə baş vermişdir?

a) 837-ci ildə

b) 835-ci ildə

c) 833-cü ildə

d) 836-cı ildə

e) 838-ci ildə


590. Mövlalar kimlərə deyilrdi?

a) islamı könüllü qəbul etmiş yerli əhali

b) ərəblərin himayəsinə qəbul olunmuş intizamlı təbəqə

c) Sarayda böyük nüfuza malk xüsusi qrup

d) can vergisindən azad edilmiş əhali

e) ərəb ordusunda könüllü xidmət edən xristianlar


591. Xürrəmilər cəmiyyətdəki ədalətsizliyin kökünü görürüdülər:

a) sosial və mülki bərabərsizlikdə

b) hakim təbəqələrin özbaşnalığında

c) iri feodalların həddən artıq varlanmasında

d) din xadimlərinin torpaqlarının çoxluğunda

e) yerli əyanların əhalini amansız istismar etməsində


592. Ərəblərlə bağlı deyil:

a) mərzbanlıq

b) divan

c) amil


d) bəril

e) Ktesifon döyüşü


593. Maddi nemətləri insanlar arasında bərabər bölüşdürmək ideyası xürrəmiləri yaxınlaşdırırdı:

a) məzdəkilərlə

b) manilərlə

c) xaricilərlə

d) konfutsi təlimi ilə

e) xristianlarla


594. Şirvanşahlar dövləti yarandı

a) 861-ci ildə

b) 859-cu ildə

c) 941-ci ildə

d) 879-cu ildə

e) 971-ci ildə


595. Şəddadilər dövlətinə aid deyil:

a) Fəzl ibn Məhəmməd ölkənin müdafiəsi üçün Gəncə qala qapılarını tikdirib

b) Mənşəcə müsəlman kürdlərindən idi

c) Dövlətin əsasını Məhəmməd ibn Şəddad qoymuşdur.

d) Şəddadilər əvvəllər Dəbil ətrafinda yaşayırdılar

e) Xüdafərin körpüsü Şəddadilər dövründə inşa edilib


596. Rəvvadilər dövlətini kim yaradıb?

a) Əbülhica

b) Fəzl ibn Məhəmməd

c) İbrahim ibn Mərzban

d) Yəzid ibn Məzyəd

e) Mərzban ibn Məhəmməd


597. Salarilər dövlətinin ərazisi əhatə edirdi:

a) Şimalda Dərbənd keçidindən, cənubda Dəclə və Fərat çaylarının yuxarı axarlarına qədər

b) Şimalda Araz çayından, cənubda İran körfərinə qədər olan torpaqları

c) Dərbənddən kürə qədər bütün xəzər sahili əraziləri

d) Müasir Azərbaycan Respublikasının ərazisini

e) Zəncandan Dərbəndə qədər bütün Azərbaycan torpaqlarnı


598. Abbasilər xilafətinin dağılması gedişində Azrbaycanda yaranmış feodal dövlətləri sırasına daxil deyil:

a) Atabəylər

b) Rəvvadilər

c) Sacilər

d) Şirvanşahlar

e) Salarilər


599. Salarilərlə Sacilərin oxşarlıqları sırasına daxil deyil

a) 944-cü ildə Bərdənin slavyanlar tərəfindən qarət olunmasına səbəb olmaları

b) Azərbaycanı vahid dölət halında birləşdirmələri

c) Eyni əsrdə süqut etmələri

d) Paytaxtlarının Ədəbil olmaları

e) Şirvanşahları özlərindən asılı vəziyyətdə salmaları


600. Dərbənd səddini yenidən təmir etdilər:

a) Sacilər, Şirvanşahlar

b) Rəvvadilər, Məryədilər

c) Şəddadilər, Rəvvadilər

d) Sacilər, Salarilər

e) Şədddilər, Yəzidilər


601. Salarilər dövlətinin əsasını kim qoymuşdur?

a) Mərzban ibn Məhəmməd

b) Yəzid ibn Məzyəd

c) Məhəmməd ibn Şəddad

d) Fəzl ibn Məhəmməd

e) Məhəmməd ibn Yəzid


602.Rəvvadilər dövlətinə aiddir:

a) İlk dəfə paytaxtı Təbriz olan dövlətimizdir

b) X əsrin 70-ci illərində meydana gəlmişdir

c) Banisi Mərzban ibn Məhəmməd idi

d) Müsəlman kürdləri tərəfindən idarə olunurdu

e) Azərbaycanın cənubunda yaranmışdır

603. Əvvəllər Dəbil əmirliyi kimi tanınırdılar:

a) Şəddadilər

b) Şirvanşahlar

c) Atabəylər

d) Rəvvadilər

e) Sacilər


604. 941-981-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan dövləti

a) Salarilər

b) Şirvanşahlar

c) Rəvvadilər

d) Şəddadilər

e) Sacilər


605. Sacilər dövləti neçə il mövcud olmuşdur?

a) 62


b) 54

c) 44


d) 39

e) 72
606. Tarixi ədəbiyyatda Şeybanilər və ya Yezidilər də adlanır

a) Məzyədilər

b) Dərbəndilər

c) Kəsranilər

d) Atabəylər

e) Mehranilər
607. 879-cu ildə yaranmış Azərbaycan dövləti

a) Sacilər

b) Şirvanşahlar

c) Şəddadilər

d) Salarilər

e) Rəvvadilər


608. Sacilərə aid deyil

a) Sacilərin dövründə Xəzərdə ilk Azərbaycan gəmiləri üzdülər

b) Xilafət xəzinəsinə ildə 120 min xərac verirdilər

c) Sülalənin banisi əbu Sac divdad idi

d) Bu sülalənin nümayəndələri bir qayda olaraq Afşin ləqəbi daşıyırdılar

e) Türk mənşəli sülalə tərəfindən idarə olunurdu


609. Slavyanların Azərbaycana basqınları başladı:

a) X əsrin əvvəllərində

b) 914-cü ildə

c) 904-cü ildə

d) 924-cü ildə

e) 944-cü ildə


610. IX-XI əsrlərdə kəndlilər bölünürdü:

a) uluclara və azadlara

b) əkərlərə və rəncbərlərə

c) maaflara və hampalara

d) rəiyyətlərə və uluclara

e) rəiyyətlərə və rəncbərlərə


611. Uyğunluq pozulmuşdur:

a) Şəddadiləri idarə edib-Əzdilər

b) Tiflis əmirliyini idarə edib-Cəfərilər

c) Albaniyanı idarə edib-Mehranilər

d) Dərbənd əmirliyini idarə edib-Haşinilər

e) Şirvanşahları idarə edib-Məzyədilər


612. VII-IX əsrlərdə məktəb və mədrəsələrdə tədris aparılırdı

a) ərəb dilində

b) rus dilində

c) fars dilində

d) latın dilində

e) türk dilində


613. “Alban tarixi” əsərinin müəllifidir

a) Musa Kalankatlı

b) Dəvdək

c) Cavanşir

d) Musa Şəhavət

e) İsmayıl ibn Yaşar


614. Bərdəni adlandırırdılar:

a) “Aranın anası”

b) “Saf qızıl”

c) “Şərqin paytaxtı”

d) “Qafqazın paytaxtı”

e) “Dəniz qapı”


615. IX-XI əsrlərdə inşa edilmiş abidələr sırasına daxil deyil:

a) Girdiman qalası

b) Əlincə qalası

c) Şamaxının Sündü kəndində məscid

d) Gəncə qapıları

e) Xüdafərin körpüsü


616. 1210-1211-ci illərdə Azərbaycan torpaqlarına dağıdıcı basqın etdilər:

a) slavyanlar

b) gurcülər

c) alanlar

d) xəzərlər

e) səlçuqlar


617. Eldənizlər dövlətinin paytaxtı olmuş şəhərlər sırasına daxil deyil: 1. Naxçıvan 2. Ərdəbil 3. Həmədan 4. İsfahan 5. Təbriz

a) 2,4


b) 1,5

c) 3,4


d) 3,5

e) 1,2
618. Azərbaycan intibah dövrü xadimləri sırasına daxil deyil:

a) Musa Kalankatlı

b) Məhsəti Gəncəvi

c) Qıvami Gəncəvi

d) Mücirəddin Beyləqani

e)Əmir İzzəddin Şirvani
619. Eldənizər dövlətinin tarixi ilə bağlı deyil


 1. Ağsunqurilərin süquta uğradılması

 2. Şəmkir və Beylaqan vuruşmaları

 3. 1225-ci ildə süqut etməsi

 4. İraq Səlçuq sultanlığını idarə etməsi

 5. Son hökmdarının özbək olması

620. XII əsrin II yarısına aid deyil: 1. gürcülərin Gülüstan və Buqurd qalalarını, Şamaxını ələ keçirmələri

 2. Tamarın Şirvani Gürcüstana birləşdirmək məqsədilə çevrilişə cəhdi

 3. Paytaxtın Bakıya köçürülməsi

 4. 73 gəmi ilə Xəzərə daxil olan slavyanların məğlub edilməsi

 5. I Axsinatın Səlçuqlarla dostluq siyasətinin bərpa edilməsi

621. Şirvanşaahlar dövlətinin ən qüdrətli dövrü idi: 1. XII əsrin 30-60-cı illəri

 2. XI əsrin II yarısı

 3. IX əsrin 40-90-cı illəri

 4. XI əsrin 20-60-cı illəri

 5. X əsrin 50-ci illəri

622. Səlcuq yürüşləri zamanı Azərbaycanda mövcud olan dövlətlər:

a) Rəvvadilər, Şəddadilər, Şirvanşahlar

b) Şirvanahlar, Eldənizlər, Şəddadilər

c) Albaniya, Sasanilər, Şirvanşahlar

d) Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər

e) Hülakülər, Dəbil əmirliyi, dərbənd əmirliyi
623. Eldənizlər dövlətinin mövcudluğu dövrünə aid deyil:

a) Didqori döyüşü

b) Səlcuq imperiyasının süqutu

c) Gəncədə dəhşətli zəlzələ

d) Şamaxıda baş vermiş zəlzələ

e) Beyləqan və Şəmkir döyüşləri


624. 1139-cu il zəlzələsindən istifadə dərək hücum edib Gəncəni qarət etdilər:

a) gürcülər

b) slavyanlar

c) ermənilər

d) alanlar

e) romalılar


625. Eldənizlər, Sacilər, Salarilər dövlətlərini birləşdirən cəhət:

a) Şirvanşahları asılı vəziyyətə salmaları

b) Paytaxt şəhələrinin eyni olması

c) Azərbaycanın cənub hissəsində yaranmaları

d) Xilafətin dağılması nəticəsində yaranmaları

e) Slavyan hücumuna məruz qalmaları


626. Eldənizin hakimiyyəti dövründə Atabəylər dövlətinin ərazisi əhatə edirdi:

a) Dərbənd keçidindən İran körfəzinə qədər olan geniş əraziləri

b) Dərbənddən Kürə doğru bütün Xəzər sahili əraziləri

c) Urmiya gölü hövzəsini və bütün Cənubi Azərbaycanı

d) İndiki Azərbaycan Respublikası ərazisini

e) Mərkəzi Asiyadan Aralıq dənizinə qədər olan əraziləri


627. XII əsrə aid olmayan abidə

a) Gəncə qala qapıları

b) Qız qalası

c) Mömünə Xatun türbəsi

d) Yusif ibn Hüseyn türbəsi

e) Qoşa minarə


628. Monqolların Azərbaycana I-yürüşü hansı xarakter daşıyırdı?

a) Kəşfiyyat

b) Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək

c) Atabəy Özbəyi xərac verməyə məcbur etmək

d) Feodal dağınıqlığının qarşısını almaq

e) Mərkəzi Asiyanı ələ keçirmək üçün bu torpaqlardan istifadə etmək


629. Monqolların I yürüşü ilə II yürüşü arasında Azərbaycan hücumuna məruz qaldı:

a) Xarəzmşah Cəlaləddin

b) xəzərlərin

c) slavyanların

d) qıpçaqların

e) Teymurun


630. Yarlıq adlanırdı:

a) yerli feodallara öz malikanələrini idarə etmək üçün verilən sənəd

b) mülki işlərə baxan məmur

c) maliyyə işlərinə baxan saray amiri

d) vergi yığmaq üçün verilən xüsusi vərəq

e) rabitə mərkəzlərindəki çaparlara verilən xüsusi kağız


631.1227-ci ildə süqut etdi:

 1. aqsunqurilər

 2. Atabəylər

 3. Rəvvadilər

 4. Şirvanşahlar

 5. Səddadilər

632.Xarəzmşah Cəlaləddinə qarşı baş vermiş ən çöyük üsyan: 1. Gəncə üsyanı

 2. Şamaxı üsyanı

 3. Təbriz üsyanı

 4. Bakı üsyanı

 5. Dərbənddə sənətkar qiyamı
 1. 1386-ci ildə baş vermişdir:

 1. Teymurun Azərbaycana “Üç illik” yürüşü

 2. Toxtamışın I yürüşü

 3. Şirvanda sülalə dəyişikliyi

 4. Teymurun Şəkini tutması

 5. Şirvanşah I İbrahimin hakimiyyətə gəlməsi
 1. Kürsahili döyüş kimlər arasında baş vermişdir?

 1. Şirvanşahlarla Teymuri Ömər arasında

 2. Cəlalilərlə Teymurilər arasında

 3. I İbrahimlə Toxtamış arasında

 4. Qaraqoyunlularla Teymuri Miranşah arasında

 5. Teymurilərlə Qızıl Ordalılar arasında
 1. 1239-1256-ci illərdə Azərbaycan və Cənubi Qafqaz əraziləri idarə edilmişdir.

 1. Monqol imperatorluğunun buradakı canışınləri tərəfindən

 2. Cəlaləddinin xüsusi nümayəndəsi tərəfindən

 3. Yerli canişindər tərəfindən

 4. Münke xan tərəfindən

 5. Hülakü xan tərəfindən
 1. Monqolların həm I, həm II yürüşəndə ələ keçirilərək dağıntıya və qırğına məruz qalmış Azərbaycan şəhəri

 1. Marağa

 2. Zəncan

 3. Ərdəbil

 4. Sərab

 5. Şamaxı
 1. Azərbaycan Cəlarilərin tərkibində olub:

 1. 1359-1410-cu illərdə

 2. 1340-1382-ci illərdə

 3. 1357-1405-ci illərdə

 4. 1256-1357-ci illərdə

 5. 1344-1367-ci illərdə

638. 14 il Teymurun hücumlarından mühafizə olundu: 1. Əlincə qalası

 2. Bəzz qalası

 3. Şirvanşahlar sarayı

 4. Buğurd qalası

 5. Gülüstan qalası

639. XIV əsrdə Azərbaycana hücum etməyib: 1. Xarəxmşahlar

 2. Canı bəy

 3. Cəlairilər

 4. Teymurilər

 5. Qızıl Ordalılar

640. 1382-ci itarixinə aiddir: 1. Kəşranilərin hakimiyyətinin başlanması

 2. Əmir Teymurun Azərbaycana daxil olması

 3. I İbrahimin Teymurilərdən asılılığı qəbul etməsi

 4. Toxtamışın Azərbaycanı işğal etməsi

 5. Şirvanda Dərbəndilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi

641. Teymurun fəaliyyəti ilə bağlı deyildir: 1. Dərbəndilər südaləsinin hakimiyyətə gətirilməsi

 2. “üçillik yürüşün” həyata keçirilməsi

 3. Şəkinin tabe edilməsi

 4. Əlincə qalasının mühafizəsi

 5. Şirvanşah İbrahimlə ittifaq

642. Teymurla I İbrahimin Qarabağdakı görüşünün nəticəsinə aid deyildir: 1. Teymur bütün Azərbaycanın idərəsini I İbrahimə tapşırdı

 2. Teymur İbrahimi Şirvan hakimi kimi tanıdı

 3. Şimal sərhədlərinin mühafizəsi İbrahimə tapşırıldı

 4. Şirvan Teymurun qarətlərindən xilas oldu

 5. İbrahim Toxtamışa qarşı güclü müttəfiq qazandı

643. Monqolların Azərbaycana III yürüşü baş verdi: 1. 1256-ci ildə

 2. 1258-ci ildə

 3. 1235-ci ildə

 4. 1237-ci ildə

 5. 1240-cı ildə

644. Hülakilərin içərisində İslamı qəbul etmiş və “Mahmud” adını götürmüş hökmdar: 1. Qazan xan

 2. Hülakü xan

 3. Keyxatu xan

 4. Əbu Səid

 5. Məhəmməd Olcaytu

645. Uyğunsuzluğu göstərin: 1. tamğa-köçəri maldarların ödədiyi vergi

 2. yam-rabitə mərkəzi

 3. incu-hökmdar və xan nəslinə məxsus torpaqlar

 4. bayrat-istifadəsiz torpaqlar

 5. çao-kağız pul
 1. Qazan xanın torpaq islahatına aiddir:

 1. Monqol qoşunlarında qulluq edənlərə torpaq verilirdi

 2. Oturaq əhali torpaq sahələri ilə təmin olunmuşdu

 3. Köçəri monqollar torpaqdan məhrum edilmişdi

 4. Şəxsi torpaqlar xüsusi mülkiyyət elan olunmuşdu

 5. Xidmət müqabilində verilmiş torpaqlar alına, satıla, bağışlana bilərdi.
 1. Qazan xanın islahatlarının təşkilində rolu böyük olmuşdu:

 1. Fərlulah Rəşidədinin

 2. Nizamülmülkün

 3. Nəsrəddin Tusinin

 4. Əbdürrəşid Bakuvinin

 5. Məhəmməd Naxçıvaninin 1. Ərazisi inzibati cəhətdən uluslara bölünürdü:

 1. monqolların

 2. səlçuqların

 3. atabəylərin

 4. xazəmşahların

 5. şirvanşahların
 1. “Çao”adlanan pul islahatı keçirdi:

 1. Keyxatu xan

 2. Qazan xan

 3. Abaqa xan

 4. Hülakü xan

 5. Fəzlullah Rəşidəddin
 1. Yam adlanırdı:

 1. rabitə dayanacağı

 2. istifadəsiz torpaqlar

 3. ticarət mərkəzləri

 4. icazə sənədi

 5. maliyyə izlərinin aparıldığı yer
 1. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin oxşarlıqlarındandır:

 1. qalibiyyətli müharibələr nəticəsində yaranmaları

 2. Osmanlı dövləti ilə müharibə aparmaları

 3. Cəlairilərlə meharibə aparmaları

 4. Süqutlarının eyni əsirdə baş verməsi

 5. Səfəvilər tərəfindən ağır məğlubiyyətə uğramaları
 1. Ağqoyunlularla Osmanlılar arasında ilk döyüş baş verdi

 1. qoyluhisarda

 2. otluq belidə

 3. Malafyada

 4. Beyşeridə

 5. Yassıçəməndə
 1. Qaraqoyunlulara aid olan döyüşlər:

 1. Qoyluhisar

 2. Sərdrud

 3. Otluqbeli

 4. I Şənbi Qazan

 5. Qoçhisar
 1. 2.4

 2. 1.2

 3. 3.4

 4. 2.5

 5. 1.3
 1. Uzun Həsəndən sonra Ağqoyunlu dövlətində taxta çıxdı:

 1. Yaqub Mirzə

 2. Rüstəm padşah

 3. əbu Səid

 4. Baysunqur

 5. Gödək Əhməd
 1. Herat müqaviləsi hansı dövlətlər arasında imzalanmışdı?

 1. Qaraqoyunlu – Teymuri

 2. Teymuri – Səfəvi

 3. Ağqoyunlu – Qaraqoyunlu

 4. Ağqoyunlu – Teymuri

 5. Səfəvilər – Şirvanşahlar
 1. Qaraqoyunlularla – Ağqoyunluların oxşarlıqlarındandır:

 1. eyni əsirdə yaranmaları

 2. paytaxtlarının Təbriz olması

 3. Teymurilərlə mübarizə aparmaları

 4. Osmanlı ilə müharibələr aparmaları

 5. Avropa ilə əlaqə yaratmaları
 1. 1,2,3

 2. 1,2, 4

 3. 2,3, 5

 4. 1,3,4

 5. 1,2,5

657. Ağqoyunlu dövləti Qara dənizə yeqanə çıxış yolunu itirdi: 1. Osmanlıların Trabzonu tutması ilə

 2. Teymurun Təbrizi tutması ilə

 3. Otluqbelindəki məqlubiyyət ilə

 4. Ağqoyunlu – Venesiya münasibətlərinin pozulması ilə

 5. Hakimiyyət uğrunda çəkişmələrin qızışması ilə

658. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərində ən geniş yayılmış torpaq mülkiyyət forması: 1. soyurqal

 2. divan

 3. tiyul

 4. mülk

 5. dastakert

659. Yassıçəmən sülhü ilə Əbhər sülhü arasında neçə il fərq var? 1. 39 il

 2. 40 il

 3. 38 il

 4. 49 il

660. XV əsrin 90-cı illəri üçün xarakterik deyildir: 1. Əbhər sülhü

 2. Əhər döyüşü

 3. Rüstəm Mirzənin hakimiyyətə gəlməsi

 4. Şəməsi yaxınlığında döyüş

 5. Gödək Əhmədin vergi islahatı keçirməsi

661. Səfəvi sulaləsinin fəaliyyəti neçənci əsrdən başlamışdır? 1. XIII əsrin II yarısından

 2. XIII əsrin I yarısından

 3. XIV əsrin əvvələrindən

 4. XV əsrin sonlarından

 5. XVI əsrin əvvələrindən
 1. I Şah İsmayılın hakimiyyətə gəlmə ərəfəsində, özünün ən böyük düşməni hesab etdiyi dövlət:

 1. Şirvanşahlar

 2. Osmanlılar

 3. Ağqoyunlular

 4. Qaraqoyunlular

 5. Cəlairilər
 1. I-Şah İsmayıl “çaldıran” dakı məqlubiyyətdən neçə il sonra vəfat etdi:

 1. 10 il

 2. 1 il

 3. 9 il

 4. 11 il

 5. 20 il
 1. I-Təhmasibin hökmranlığı neçə il sürmüşdür?

 1. 52 il

 2. 50 il

 3. 40 il

 4. 49 il

 5. 51 il
 1. Şirvanşahlar sülaləsinin hökmranlığına kim son qoymuşdur?

 1. I Təhmasib

 2. II Təhmasib

 3. I-Şah İsmayıl

 4. I-Şah Abbas

 5. Nadir şah
 1. 1586-1589-cu illər Səfəvilər tarixi üçün xarakterikdir:

 1. Azərbaycan III Muradın ordusu tərəfindən işğal olunmuşdu

 2. Şəkidə Səfəvi hakimiyyətinə qarşı qiyam baş vermişdi

 3. Səfəvi dövlətində daxili iqtisadi, siyasi vəziyyət stabilləşmişdi

 4. Osmanlı qoşunu ölkədən qovulmuşdu.

 5. İstanbul sülhü imzalanmışdı
 1. 1555-ci il Amasiya sülhünü imzalayan hökmdarlar:

 1. I Təhmasib və Sultan Süleyman

 2. I şah İsmayıl və Sultan Səlim

 3. Məhəmməd Xudabəndə və Sultan Əhməd

 4. I Şah Abbas və III Murad

 5. Teymur və İldırım Bəyazid
 1. I Şah Abbas hakimiyyətə gəldi:

 1. 1587

 2. 1578

 3. 1590

 4. 1586

 5. 1588
 1. Səfəvi dövlətinin ən iri torpaq sahibi kim idi?

 1. şah

 2. qızılbaş əmirləri

 3. vəkil

 4. ordunun baş komandanı

 5. şah qvardiyasının döyüşçüləri
 1. 1577-ci ildə Səfəvilərə qarşı kürd qiyamını kim təşkil etdi:

 1. Xosrov Paşa

 2. Lələ bəy

 3. Məhəmməd Qəray

 4. Məhdi Ülya

 5. Osman Paşa
 1. Məntiqi ardıcıllığı göstərin:

1. 1618

2. 1639


3. 1612


 1. Mərənd, Qəsri-Şirin, Sərab

 2. Sərab, Mərənd, Qəsri-Şirin

 3. Qəsri-Şirin, Mərənd, Sərab

 4. Sərab, Qəsri-Şirin, Mərənd

 5. Mərənd, Sərab, Qəsi-Şirin
 1. I Şah Abbas tərəfindən bütün vergilərdən azad edilmiş Azərbaycan şəhəri:

 1. Dərbənd

 2. Naxçıvan

 3. Şamaxı

 4. İrəvan

 5. Gəncə
 1. Səfəvilərin Cıldır döyüşündə məqlub olma səbəblərinə aid deyildir:

 1. bir sıra əyanların xəyanət edərək osmanlı tərəfə keçməsi

 2. qüvvələr fərqi

 3. səfəvi ordusunun rəhbərliyində birliyin olmaması

 4. qızılbaşların həddən özlərinə arxeyin olması

 5. osmanlılarla döyüşə o qədər də əhəmiyyət verməmələri
 1. 1590-cı il İstanbul sülhünün şərtlərinə daxil deyildir.

a) Azərbayçanla yanaşı Gürcüstan, habelə İranın qərb vilayəti, Səfəvilərin tərkibində qaldı;

b) Ərəb İraqı, Şərqi İran, Kiçik Asiyanın Səfəvi istiqamətində yerləşən bütün torpaqları Osmanlı hakimiyyətinə keçdı:

c) Şirvan, Qarabağ, Sərab, Mərənd Osmanlı hakimiyyəti altına keçdi:

d) Xalxal, Qaracadağ, Ərdəbil, Lənkəran Səfəvilərin əlində qaldı

e) Bu sülh müqaviləsi Azərbaycanı Osmanlı və Səfəvi dövlətləri arasında böldü.
675. Uyğunluq pozulmuşdur.


 1. Səfəvilərdə feodallar içərisində imtiyazlı təbəqə- qulamlar

 2. Dövlət torpaqları – divan

 3. Irsən keçən torpaq – tiyul

 4. Dini idarələrə məxsus torpaq – vəqf

 5. Maldarların ödədiyi vergi – çobanbəyi

676. I Şah Abbasın hakimiyyəti ilə bağlı deyildir:

a) Süfyan döyüşündə Osmanlıların məğlub edilməsi

b) Osmanlı ilə sülh müqaviləsinin bağlanması

c) Vahid Azərbaycan bəylərbəyliyinin yaradılması

d) “Böyük sürgün” siyasətinin həyata keçirilməsi

e) Odlu siyahı olan 44 minlik ordu yaradılması
677. Düzgün variantı seçin:

a) Krım tatarları ilə Səfəvilər arasında baş vermiş döyüş-Molla həsənli

b) Süfyan yaxınlığında döyüş baş verib-1583-cü ildə

c) Səfəvilərdə pərakəndəlik məğlumiyyətlə nəticələndi-Qanıx döyüşü

d) Qızılbaşların qələbəsi ilə nəticələndi-Çıldır döyüşü

e) Səfəvilərdə iki hakimiyyətlilik yarandı-I Təhmasibin vəfatından sonra


678. Səfəvi-Osmanlı sülh müqavilələrini xronoloji ardıcıllıqla düzün:

1. Qəsri-Şirin 2. İstanbul 3. Mərənd 4. Amasiya 5. Şərab

a) 4, 2, 5, 3, 1

b) 4, 2, 3, 5, 1

c) 4, 2, 5, 1, 3

d) 1, 2, 3, 4, 5

e) 3, 2, 5, 4, 1
679. Səfəvi dövlətində baş qazi hansı titulu daşıyırdı?

a) Şeyxulislam

b) qazi

c) müfti


d) axund

e) molla
680. Elatın rəiyyətdən fərqi:

a) köçəri maldarlıqla məşqul olması

b) vergi verməməsi

c) orduya çağırılmaması

d) oturaq həyat sürməsi

e) hampa və əkərə bölünməsi
681. I Pyotrun yürüşü zamanı tutulmuş ərazilərin ardıcıllığını göstərin:

1. Bakı 2. Dərbənd 3. Rəşt 4. Salyan 1. 2.3.1.4

 2. 2.3.4.1

 3. 1.2.3.4

 4. 4.3.2.1

 5. 3.4.1.2

682. Rusiya hansı müqavilədə əfqanlarla mübarizədə Səfəvilərə kömək edəcəyini üzərinə götürmüşdü?

a) Peterburq

b) Girmanşah

c) İstanbul

d) Gəncə


e) Rəşt
683. İstanbul müqaviləsinə görə hansı ərazidə Osmanlı dövləti hərbi qüvvə saxlaya bilməzdi?

a) Kür çayının şimalında

b) Araz çayından cənubda

c) Şimal-Şərq torpaqlarında

d) Naxçıvan və Ərdəbildə

e) Xəzər dənizi hövzəsində


684. Qəsri-Şirin ilə Peterburq müqavilələri arasında neçə il fərq var?

a) 84


b) 92

c) 10


d) 29

e) 35
685. 1724-cü ilin yayında Osmanlıların tutduğu ərazilər

1. Naxçıvan 2. Səlmas 3. Şirvan 4. Xoy 5. Mərənd.


 1. 2.4.5

 2. 1.2.3

 3. 1.4.5

 4. 3.1.5

 5. 1.3.4

686. Nadir şahın yaratdığı Azərbaycan adlı inzibati bölgənin paytaxtı hansı şəhərdir?

a) Təbriz

b) Gəncə


c) Şamaxı

d) Xorasan

e) Ərdəbil
687. Şəki xanlığı ilə Qarabağ xanlığının yaranma tarixləri arasında neçə il fərq var?

a) 5-il


b) 6-il

c) 4-il


d) 10-il

e) 14-il
688. Hacı Cələbi xan ilk olaraq hansı xanlıq üzərinə yürüş etdi?

a) Təbriz

b) Şamaxı

c) Naxçıvan

d) Sərab


e) Qarabağ
689. 1751-ci ildə Şəki qoşunları kimi məğlub etdi?

a) Gürcü qoşununu

b) Gəncə xanının qoşununu

c) Şamaxı xanının qoşununu

d) İrəvan xanının qoşunu

e) Gürcü və Azərbaycan xanlıqlarının birləşmiş qüvvələrini


690. Qubalı Fətəli xan , Fətəli xan Əfşar, Hacı Çələbi xan onları birləşdirən ümumi cəhət:

a) Azərbaycan torpaqlarını tutmaq, uğrunda mübarizə aparmaları

b) Qarabağ xanlığına hücum etmələri

c) Kərim xan Zəndlə mübarizə aparmaları

d) Müstəqil xanlıqlar yaratmaları

e) Qaraçəmən döyüşündə iştirak etmələri


691. Ərdəbil xanlığı hansı Azərbaycan xanlıqları ilə həmsərhəd idi?

a) İrəvan-Salyan

b) Gəncə-Naxçıvan

c) Lənkəran-Qarabağ

d) Cavad-Qarabağ

e) Lənkəran-Naxçıvan


692. Gəncə xan Cavad xanın dövründə Kartli-Kaxetiya çarlığından geri alınan Azərbaycan torpaqları:

1. Praqvi. 2. Qazax 3. Pəmbək 4. Şəmsəddin 5. Borçalı 6. Balakən 1. 2.4.5

 2. 2.4.3

 3. 1.2.3

 4. 6.5.4

 5. 6.1.4

693. Gavduşan döyüşünün nəticəsi:

a) Müttəfiqlər Qubanı tutdular Fətəli xan Salyana çəkildi

b) Müttəfiqlər Qubanı tutub Şamaxıya hücum etdilər

c) Müttəfiqlər Qubanı və Dərbəndi işğal etdilər

d) Müttəfiqlər Şamaxını tutub Dərbəndi mühasirəyə aldılar

e) Müttəfiqlər Qubanı, Şamaxını və Dərbəndi işğal etdilər
694. Ağstafa döyüşü hansı qüvvələr arasında baş vermişdi?

a) Şəki xanı ilə Gürcü çarı arasında

b) Gəncə xanı ilə Qarabağ xanı arasında

c) Quba xanı ilə Şamaxı xanı arasında

d) Şəki xanı ilə Qarabağ xanı arasında

e) Gəncə xanı ilə Gürcü çarı arasında


695. 1975-ci ildə Osmanlı sarayına elçi göndərmiş Azərbaycan xanlığı:

a) Quba


b) Şirvan

c) Gəncə


d) Naxçıvan

e) Bakı
696. Daha tez yaradılmış sultanlıq hansıdır?

a) İlisu

b) Qazax


c) Şəmşəddil

d) Qəbələ

e) Ərəş.
697. “Gələsən-Görəsən” və Şuşa qalalarını birləşdirən cəhət:

a) düşmənə qarşı inadlı müqavimət göstərmələri

b) eyni əsrdə tikilmələri

c) Nadir şah tərəfindən mühasirəyə alınmaları

d) Ağa Məhəmməd şaha müqavimət göstərmələri

e) Təslim olaraq yandırılmaları


698. Ağa Məhəmməd şah Qacarın Şimalı Azərbaycana I və II yürüşü ərəfəsində siyasi vəziyyət üçün oxşar olan cəhət?

a) Siyasi vəziyyətin mürəkkəb olması

b) Qarabağ xanlığı hərbi-siyasi baxımdan ən güclü idi

c) Xanlıqlar arasında vəziyyətin kəskin olması

d) Qarabağ xanlığı Gəncə xanlığını tutmaq istəyirdi.

e) Rus qoşunlarının Azərbaycanı tərk etmələri


699. Car-Balakəndən sonra rus qoşunları tərəfindən işğal olunmuş xanlıq?

a) Gəncə


b) Şəmkir

c) Qəbələ

d) İlisu

e) Şəmşəddil


700. İbrahimxəlil xanla Cavad xanın oxşarlığı:

a) Lisaneviç tərəfindən öldürülmələri

b) Rusiyaya qarşı ciddi müqavimətləri

c) Müqavilə ilə Rusiya işğalıın qəbul etmələri

d) Sisianov tərəfindən öldürülmələri

e) Xanlıqlarının son nümayəndələri olmaları


701. ” Kurənçay” müqaviləsi ilə “Fitdağ” müqaviləsinin oxşarlığı :

 1. Hər ikisində də xanlıqlar Rusiyanın vassalına çevrilirdi

 2. Şamaxı xanlığı Şəkidən, Quba xanlığı Rusiyadan asılı vəziyyətə düşürdü

 3. Bakı və Quba Rusiyanın tabeçiliyinə keçirdi

 4. İrəvan və Naxçıvan xanlıqları Rusiyanın tabeçiliyinə keçirdi

 5. Gəncə və Qarabağ Osmanlı vassalına çevrilir.

702. 1802-ci il dekabrın 26-da imzalanmış “ Georgiyevski” sülh müqaviləsini hansı xanlıqlar imzalamışlar.

a) Quba, Dərbənd və Lənkəran

b) Şəki , Şirvan və Qarabağ

c) Gəncə,Naxçıvan və Qarabağ

d) Quba, Dərbənd və Şəki

e) Quba ,Bakı və Şəki
703. Birinci Rus- İran müharibəsi hansı illəri əhatə edir?

a) 1804-1813

b) 1806-1812

c) 1802-1813

d) 1826-1828

e) 1801-1803


704. Bakını işğal edən Rus generalı kimdir?

a) Bulqakov

b) Sisyanov

c) Zavalsin

d) Qulyakov

e) Kreninq


705. Gülüstan müqaviləsinə aid deyil.

a) 25 maddədən ibarət idi

b) Rusiya tərəfindən Ratısev imzalamışdır

c) İran ərazisində rus tacirləri daxili gömrükdən azad edildi

d) Naxçıvan və İrəvan İranın hakimiyyəti altında qaldı

e) Şərqi Gülüstan və Dağıstan Rusiyaya ilhaq edildi


706. Rusiya –İran müharibələrinə son qoyan sülh müqaviləsi.

a) Türkmənçay müqaviləsi

b) Gəncə müqaviləsi

c) Peterburq müqaviləsi

d) Gülüstan müqaviləsi

e) Rəşt müqaviləsi


707.İkinci Rus –İran müharibəsi zamanı İran tərəfindən çıxış edən Azərbaycan xanları:

a)Bakılı Hüseyinqulu xan və Şirvanlı Mustafa xan:

b)Qubalı Seyfəli xan və Lənkəranlı mir Mustafa xan:

c)Qubalı Seyfəli xan Şirvanlı Mustafa xan:

d)Qarabağlı Mehdiqulu xan vəŞəkili Səlim xan:

e)Bakılı Hüseyinqulu xan və Lənkəranlı Mustafa xan.


708.Türkməncay müqaviləsindən neçə il öncə Girmanşah müqaviləsi imzalanmışdır?

a) 96


b) 95

c) 86


d) 73

e ) 28.
709.Rəncbər sözü nə deməkdir

a) Ağa torpağında çalışan ?

b)Ruhani torpağında çalışan?

c) Zəhmət çəkən?

d)Torpaqsız ?

e) Vergi verən
710. Çar-Balakən camaatlığı nə vaxt ləğv edildi ?

a) 1840


b) 1831

c) 1830

d) 1841

e) 1853
711. Azərbaycanda Çar rejiminə qarşı ilk üsyan harada olmuşdur ?

a) Çar –Balakəndə

b) Bakıda

c) Talışda

d) Naxcıvanda

e) Qubada
712. İştirakçıların sayına və təsir dairəsinə görə Çar Rusiyasına qarşı baş vermiş ən güclü üsyan?

a) Quba

b) Lənkəran

c) Şəki

d) Çar- Balakən

e) Zaqatala


713. 1840-cı il aprelin 10-da verilmiş inzibati və məhkəmə islahatına aid deyil?

a) Şəriət məhkəmələri ləğv edildi

b) Mahal naibləri vəzifəsi ləğv edildi

c) Qanun 1841-ci ilin 1- yanvarında qüvvəyə mindi

d) Kamendant idarə üsulu ləğv edildi

e) İnzibati - ərazi bölgüsü tətbiq edildi


714. 1844-ci ildə yaradılmış Qafqaz Canişinliyinə aid deyil:

a) Yalnız hərbi işlərlə məşğul olmalı idi

b) Yalnız ölüm hökmüni verə bilməzdi

c) Yalnız Çarın qarşısında hesabat verirdi

d) Hərbi və milli hakimiyyət onun əlində idi

e) Geniş səlahiyyətlərə malik idi:

715. 1840-cı il inzibatı məhkəmə islahatlarından sonra Qafqazda ali hakimiyyət kimin əlində idi.

a) Qafqazın baş hakiminin

b) Qafqaz canişininin

c) Çanişinin

d) Kamendantın

e) Rusiya Çarının


716. Xəzər vilayətinin yaradılmasından neçə il sonra Şamaxı quberniyası yaradıldı?

a) 6 –il

b) 7 il

c) 5 il

d) 3-il

e) 4-il


717. XIX əsrin 60-cı illərinə aid deyil:

a) Suraxanıda ağ neft zavodunun yaradılması

b) Nuxada ipək fabrikinin əsasının qoyulması

c) Gədəbəy mis əritmə zavodunun inşasına başlanması

d) Pirallahıda parafin zavodunun yaradılması

e) Balaxanıda məcburi əməyin ləğv edilməsi


718. 1870 –ci il 14 may “əsasnaməsi” nin 1847-ci il “əsasnaməsi” ilə oxsarlıqları.

1. 15 yaşına çatmış hər bir kişiyə yararlı torpaq payı verilməsi.

2 . Kəndilərin feodal asılı münasibətlərinin ləğv edilməsi.

3. Malcəhət vergisinin saxlanılması .

4. Kəndliyə öz torpağını satın alıb öz mülkiyyətinə çevirə bilməsi.

a) 1, 3

b) 1, 2

c) 3, 4


d) 1, 4

e) 2, 4.
719. ” Kəsbkar” kimlərə deyilir?

a) Başqa ölkəyə iş axtarmağa gedənlərə

b) Vergidən azad olmuş işçilərə

c) Muzdlu əməklə məşğul olan işçilərə

d) Zavod və fabrikdə işləyən fəhlələrə

e) Neft sənayesində işləyən fəhlələrə
720. 1870 –ci il 14 may “əsasnaməsinə” aid deyil.

a) Kəndli sahibkarlardan həm şəxsən, həm də iqtisadi cəhətdən asılı olaraq qalırdı.

b) Kəndli öz məhsulunu 1\ 10 hissəsini malcəhət kimi torpaq sahibinə verirdi.

c) Meşələrdən istifadəyə görə kəndli pul ödəməli idi.

d) “Əsasnamə” dövlət kəndlilərinə aid edilmirdi.

e) Biyar ləğv edildi


721. XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda ipək emalı sənayesinin mərkəzi idi.

a) Nuxa

b) Bakı

c) Gəncə

d) Ordubad

e) Quba
722. 1912 –ci il aqrar qanunu şamil edilmədi.

a) Zaqatala dairəsi kəndlərinə

b) Bakı kəndlərinə

c) Quba kəndlərinə

d) Şuşa kəndlərinə

e) Gəncə kənlərinə
723. I-Dumaya seçilən deputatlar sırasına daxil deyil:

a) M. Şahtaxtınski Z. Zeynalov

b) M.Əliyev , Ə. Muradxanov

c) Ə. Tobçubaşov, Ə. Haqverdiyev

d) Ə. Topçubaşov, Ə. Muradxanov

e) İ.Ziyadxanlı ,Ə. Haqverdiyev


724. M. Ə.Rəsulzadə terefindən yaradılan ilk gizli teşkilat.

a) “Müsəlman gənclik təşkilatı.”

b) “Birlik təşkilatı”

c) “Hümmət təşkilatı”

d) “Müdafiyə” təşkilatı

e) “İttihad” təşkilatı


725. 1912 –ci il aqrar qanununun əsas məzmunu .

a) Kəndlilər pay torpaqlarını məcburi sürətdə satın almalı idi

b) Sahibkar torpaqlarının çoxu xəzinənin ixtiyarına verildi

c) Texniki bitkilərin əkin sahələri genişləndirilməli idi

d) Sənayenin inkişafı təmin edilməli idi

e) Kəndlilərin mükəlləfiyyətləri artırılmalı idi


726. I –Dünya müharibəsi illərində Azərbaycanlılardan təşkil edilmiş alay.

a) “ Tatar süvari alayı”

b) “ Cəsur türk alayı”

c) “Vəhşi qartal alayı.”

d) “III büro divizyası.”

e) “Valox divizyası .”


727.” Müqəddəs Georgi” ordeni almamış Azərbaycanlı.

a) Rəsul Məmmədov

b) Tərlan Əliyarbəyov

c) Teymur Novruzov

d) Qalib Vəkilov

e)Fərrux ağa Qayıbov


728. İlk Azərbaycanlı hərbi təyyarəçi :

a) Fərrux ağa Qayıbov

b) İbrahim Vəkilov

c) Qalib Vəkilov

d) Əliağa Şıxlinski

e) Hüseyn xan Naxçivanski


729. 1905-11-ci illər İran “məşrutə” inqilabının nəticələrinə aid deyil :

a) Şah rejimi sona yetdi

b) Azərbaycanlılar millətçilik xalqçılıq psixologiyası ilə taniş oldu

c) Xalqın demokratiya və milli azadlıq uğrunda mübarizə tarixində mühüm rol oynadı

d) Azərbaycanıların ictimai-siyasi və milli şuurunun inkişafına şərait yaratdı

e) Xarici ordular tərəfindən yatırıldı


730. 1905 -11-ci illər İran inqilabına rəhbərlik edən təşkilat:

a) “Gizli mərkəz .”

b ) “Ictimaiyyune-amiyyun.”

c) “Milli şura.”

d) ”Ədalət şurası.”

e) “Təbriz qarnizonu.”


731. Cənubi Azərbaycanda inqilab iştirakçılarının əsas tələbi:

1.Məşrutə qəbul edilsin. 2.Məclis çağrılsın. 3.Digər dinlər ölkədən kənarlaşdırılsın. 4. Xarici məmurlar ölkədən qovulsun. 5. Vergiler azaldılsın.

a) 1, 2, 4

b) 1, 2, 5

c) 1, 2, 3

d) 2, 3, 5

e) 3, 4, 5
732. AXC Milli Şurasının ilk sədri:

a) M.Ə.Rəsulzadə

b) F.Xoyski

c) N.B.Yusifbəyli

d) M.Y.Cəfərov

e) Ə.B.Topçubaşov


733. 1920- ci il iyunun 23-də Ş.M.Xiyabanının başçılığı ilə yaradılıb:

a) Milli hökümət

b) Azərbaycan qəzeti

c) ADF –nin Mərkəzi komitəsi

d) Təbriz qız məktəbi

e) “Təcəddüd” qəzeti


734. 1 avqust 1918-ci ildə Bakıda yaradılan koalisyon hökümət adlanırdı?

a) “Sentrokaspi diktaturas”

b) Bakı XKS

c) “Erməni sovet höküməti”

d) “Araz –Türk Respublikası“

e) ESER höküməti


735. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin

1) AXC –nin yaranması

2) ZSFSR-in süqutu

3) Araz-Türk respublikasının yaradılması

4) Azərbaycanda İstiqlal muzeyinin açılması

5) AXC parlametinin yaradılması

a) 1, 3, 5, 4, 2

b) 1, 3, 5, 2, 4

c) 3, 1 , 2, 4, 5

d) 2, 3, 1, 4, 5

e) 5, 1, 4, 3, 2.
736. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dövlət qurluşuna aid deyil:

a) Ali hakimyyət parlamentə məxsus idi

b) Parlamentli Respublika idi

c) İcraedici hakimiyyət hökümətə məxsus idi

d) Qanunverici hakimiyyət Parlamentə məxsus idi

e) Dövləti müvəqqəti hökümət idarə edirdi


737. 1920-ci ildə Cənubi Azərbaycandan yaradılmış Milli hökümətin həyata keçirdiyi tədbirlərdən deyil

a) Yeni parlamentin seçilməsi

b) Təbrizdə xalça fabrikinin tikilməsinin başlanması

c) Toxuculuq fabriklərinin tikilməsi

d) Bakıdan müəllimlərin dəvət edilməsi

e) 12 min nəfərlik qoşun yaradılması


738. AXC-nin rəsmi dövlət qəzeti?

a) “Azərbaycan“

b) “Müsavat.”

d) “Açıq söz

d) “Azadlıq”

e) “Hümmət”.


739.Aprel işğalından sonra Azərbaycanda bütün hakimiyyət verildi:

a)Müvəqqəti inqlab komitəsinə

b) AKP –nn Mərkəzi komitəsinə

c) Azərbaycan SSR-i Mərkəzi İcraiyyə komitəsinə

d) Daşnak partiyasına

e) Azərbaycan SSR-i Xalq komissarları Sovetinə


740. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının ilk illərinə aid olmayanı göstərin:

a)Bakı bonunun dövriyyəyə buraxılması və dövlət bankının açılması

b) Ərzaq vergisinin tətbiqi

c) Azərbaycan Dövlət Bankının yaradılması

d) Azərbaycan SSR-nin I konstitusiyasının qəbul edilməsi:

e) Azərbaycanda ərzaq sapalağının ləğvi


741. ZSFSR ləğv olundu:

a) 1936-cı il konstitusiyasına görə

c) I Sovetlər qurultayının qərarına əsasən

b) İ. Stalinin göstərişi ilə

d) Azərbaycan SSR-nin I konstitusiyasına görə:

e)Azərbaycan SSR-nin II konstitusiyasına görə .


742. 1930-cu illərin represiya qurbanlarından deyil?

a) Cəfər Cabbarlı

b) Əhməd Cavad

d) Mikayıl Müşviq

e) Əli Nəzmi

c) Hüseyn Cavid

743. 1943-ci ildə Almaniyada yaradılmış mühacir Azərbaycan hökumətinin başında dururdu:

a) Fətəlibəyli-Düdənginski

b) M.Ə.Rəsulzadə

c) Ə. Topçubaşov

d) M. Hacınski

e) İ. Ziyadxanov


744. Armed Mişel adı ilə II dünya müharibəsi zamanı Fransa azadlıq hərəkatında iştirak edən azərbaycanlı:

a) Ə.Cəbrayılov

b) İ. Məmmədov

c) Q. Həbibov

d) Z. Bünyadov

e) A. Məmmədov.


745.Mussolinini həbs edən partizanlar sırasında olan həmyerlimiz:

a) Vilayət Hüseynov

b) M. Hüseynzadə

e) Z.Bünyadov

d) Əli Babayev

e) Əkbər Ağayev.


746. Cənubi Azərbaycanda S.C.Pişəvəri tərəfindən yaradılmış ADR hökumətinin həyata kecirdiyi tədbirlərə aid deyil.

a) 40 nəfər Bakı Universitetinə oxumağa göndərildi

b) Təbriz Universiteti təsis olundu

c) Rəsmi dövlət dili Azərbaycan dili elan olundu

d) Əmək haqqında qanun verildi

e) 1946-cı ildə aqrar qanun verildi.

747. 12 dekabr 1945-ci ildə Cənubi Azərbaycanda.

a) S.C.Pişəvərinin başçılığı ilə milli hökumət yaradıldı

b)Təbriz Universiteti acıldı

c) İngilis və Sovet qoşunları Cənubi Azərbaycanı tərk etdilər

d) Azərbaycan qəzeti nəşr olunmağa başladı

e) Milli hökumət aqrar qanun qəbul etdi


748. 1993-ci ildə işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərinə aid deyil:

a) Şuşa-Laçın

b) Ağdam, Zəngilan

c) Kəlbəcər, Ağdam

d) Cəbrayıl, Fizuli

e)Qubadlı, Zəngilan


749.1994-ci ildə baş verməmişdir:

a) İlk bələdiyyə seckiləri kecirildi

b) “Əsrin kontraktı” neft müqaviləsi imzalandı

c)Ermənistanla atəşkəs elan edildi

d)Azərbaycan NATO-nun “Sülhməramlı tərəfdaşlıq proqramına “ qoşuldu

e) Dövlət cevrilişinə cəhd göstərildi


750.H. Əliyevin birinci prezidentliyi dövrinə aid deyil?

a)Azərbaycanın MDB –yə daxil olması

b) Əsrin müqaviləsinin imzalanması

c)Azərbaycanın ilk konstitusiyasının qəbulu

d)Azərbaycanın ilk parlamentinin yaradılması

e)Manatın Respublikada yeganə ödəniş vasitəsi elan olunması


751. Azərbaycan Respublikasının İlk dəfə qəbul olunduğu beynəlxalq təşkilat

a)İslam konfransı təşkilatı

b) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı;

c)Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı

d)YUNESKO

e)Beynəlxalq İnsan hüquqları təşkilatı


752. 1993-ci il 4 iyun, 1994-ci il 4 oktyabr, 1995-ci il 13 mart tarixinə aiddir:

a)Dövlət və hökumətə qarşı silahlı müqavimət olmaqla dövlət cevrilişinə cəhd göstərilib

b)Azərbaycan dövləti beynəlxalq nailiyyətlərə qədəm qoyub

c) Xəzərin statusuna dair konfranslar keçirilib.

d) Prezident, parlament və bələdiyyə seçkiləri keçirilib

e) Azərbaycan neftinin Avropaya nəqli üçün konfranslar keçirilib


753. 2003-cü il oktyabr, 2006-cı il aprel

a) İlham Əliyev ilk dəfə prezident seçilmiş, İ.Əliyev Azərbaycan prezidenti kimi ABŞ-a rəsmi səfər etmişdir.

b) Heydər Əliyev vəfat etmiş, İ.Əliyev ilk dəfə prezident seçilmişdir.

c) H. Əliyev II dəfə prezident seçilmiş,İ. Əliyev baş nazir təyin olunmuşdurd) İ.Əliyev AŞPA-nın vitse-prezidenti seçilib, İ.Əliyev baş nazir təyin olunub

e) H.Əliyev ABŞ-a rəsmi səfər etmiş, İ.Əliyev M.M-ə millət vəkili seçilmişdir

Yüklə 217,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə