Azərbaycan tibb universiteti pediatriya fakultəSİ TƏDRİs plani / “Anatomiya ” fənnindən mühazirələrin mövzu planıYüklə 1,99 Mb.
səhifə2/63
tarix03.01.2022
ölçüsü1,99 Mb.
#50913
növüMühazirə
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
Mövzuların adı

Saat

1.

İnsan anatomiyası kafedrasında tədris prosesinin təşkili. Anatomik nomenklatura. Bədəndən keçirilən ox və səthlər. Adi fəqərənin quruluşu. Boyun, döş, bel fəqərələri. Oma və büzdüm sümükləri

2

2.

Fəqərənin birləşmələri

2

3.

Qabırğa və döş sümüyü. Qabırğaların fəqərələrlə və döş sümüyü ilə birləşmələri. Tam döş qəfəsi

2

4.

Yuxarı ətraf sümükləri

2

5.

Yuxarı ətraf qurşağı sümüklərinin birləşmələri. Bazu və dirsək oynaqları. Said və əl sümüklərinin birləşmələri

2

6.

Çanaq və bud sümükləri, yaş xüsusiyyətləri

2

7.

Baldır və ayaq sümükləri

2

8.

Aşağı ətraf qurşağı sümüklərinin birləşmələri. Bud-çanaq oynağı

2

9.

Diz oynağı. Baldır və ayaq sümüklərinin birləşmələri

2

10.

Tam çanaq, ölçüləri, cinsi və yaş xüsusiyyətləri. Tam ayaq
11.

Kəllənin ümumi icmalı. Alın, əsas, ənsə və təpə sümükləri
12.

Gicgah sümüyü, quruluşu, kanalları

2

13.

Xəlbir sümüyü, əng, çənə və üzün xırda sümükləri

2

14.

Kəllənin beyin hissəsinin topoqrafiyası. Kəllə qapağı. Gicgah çuxuru. Xariçi və daxili kəllə əsası

2

15.

Kəllənin üz hissəsinin topoqrafiyası. Göz yuvaları. Burun boşluğu. Gicgahaltı və qanad-damaq çuxurları

2

16.

Kəllə sümüklərinin birləşmələri. Gicgah-çənə oynağı

2

17.

Osdeosindesmologiyadan preparatların qəbulu

2

18.

Əzələ bəhsinin icmalı. Baş əzələləri

2

19.

Boyunun əzələ və fassiyaları

2

20.

Baş və boyun əzələlərinin təşrihi. Boyunun topoqrafiyası

2

21.

Döşün əzələ və fassiyaları. Diafraqma. Qoltuq çuxuru

2

22.

Qarnın əzələ və fassiyaları. Düz əzələ yatağı. Qasıq kanalı. Yaş xüsusiyyətləri

2

23.

Arxanın səthi, dərin əzələ və fassiyaları

2

24.

Çiyin qurşağının və bazunun əzələ və fassiyaları

2

25.

Said və əlin əzələ və fassiyaları

2

26.

Yuxarı ətraf əzələ və fassiyalarının topoqrafiyası

2

27.

Çanağın əzələ və fassiyaları

2

28.

Bud, baldır, ayaq əzələləri və fassiyaları

2

29.

Aşağı ətrafın əzələ və fassiyalarının topoqrafiyası

2

30.

Dayaq-hərəkət aparatından ümumiləşmiş sorğu

2
Cəmi

60

Politologiya” fənnindən mühazirələin və praktikaların mövzu planıMövzuların adı

Mühazirə

Praktika

1.

Politologiyanın predmeti və vəzifələri

2

2

2.

Siyasi ideyaların əsas inkişaf mərhələləri

2

2

3.

Azərbaycanda siyası fikrin təşəkkülü və inkişafı

2

2

4.

Siyasi fəaliyyət və siyasi liderlik

2

2

5.

Cəmiyyətin siyasi sistemi və onun təsnifatı

2

2

6.

Dövlət, vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət

2

2

7.

Siyasi rejimlər

2

2

8.

Siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar və hərəkatlar

1

1

9.

Siyasi mədəniyyət və siyasi sosiallaşma siyasi şüur və siyasi mədəniyyət

1

1

10.

Siyasi sosiallaşma şəxsiyyətin sosiallaşması prosesinin tərkib hissəsidir.

1

1

11.

Beynəlxalq münasibət sistemi və xarici siyasət

1

1
Cəmi:

18

18

Tibbi elektronika” fənnindən mühazirələin və praktikaların mövzu planı


Mövzuların adı

Mühazirə

Praktika

1.

Elektron-vakkum cihazlarında baş verən əsas proseslər. Elektron-vakkum diodları. Yarımkeçirici diodlar

2

4

2.

Az güclü düzləndiricilər. Gərginliyin parametrlik stabilizasiyası. Diodların tibb cihazlarında tətbiqi

2

4

3.

Transistor. Bipolyar tranzistorların təsnifatı və iş prinsipi. Bipolyar transiztorların dövrəyə qoşulma sxemləri, statik xarakteristikaları və iş rejimi. Bipolyar tranzistorların ekvivalent sxemləri və parametrləri

2

4

4.

Sahə tranzistorları. İnteqral mikrosxemlər. Troid, tranzistorlar və mikrosxemlərin tibbi cihazlarla tətbiqi

2

6

5.

Gücləndiricilərin təsnifatı və əsas xarakteristikaları. Gücləndirici kaskadın iş rejimi. Gücləndirici əks rabitə. Gücləndirmə kaskadında tranzistorun iç rejiminin təmin olunma metodları və tranzistorun temperatur stabilləşməsi

2

6

6.

Bipolyar tranzistorlar əsasında qurulmiş birkaskadlı gücləndiricilər. Sahə tranzistorları əsasında qurumuş gücləndirmə kaskadları. Çoxkaskadlı gücləndiricilər. Xətti inteqral mikrosxemlər.

2

4

7.

Əməliyyat gücləndiriciləri.Gərginlityin konpensasiya stabilizatorları. Elektron gücləndiricilərin tibbi cihazlarla tətbiqi

2

6

8.

İmpuls qurğularının əsas xarakteristikaları. İmpuls parametrləri və xarakteristikaları. RC-dövrləri vasitəsilə impulsların yaradılması. İmpuls generatorları. Məntiü element və sxemləri. İmpuls qurğularının tibbi cihazlarda tətbiqi.

2

14

9.

Mikroelektron sxemləri və onların tətbiqi. İnteqral mikrosxemlərin növləri. İnteqral mikrosxemlərin aktiv elementlərinin yaradılması. İnteqral mikrosxemlərin passiv elementlərinin yaradılması. Hibrid inteqral mikrosxemlər

2

6

10.

İnteqral mikrosxemlərdə rəqəm qovşaqları. Xətti inteqral mikrosxemlərin tətbiq sahələri. Mikroelektron sxemlərin tibbi cihazlarda tətbiqi

2

4

11.

İnformasiyanı əks etdirən cihazlar. Elektron-şüa boruları. Rəqəm hərf və işarə indikatorları. Seqment-elektolüminessensiya indikatorları. İşıq- diodu və maye –kristallik indikatorlar. Tibbi informasiyanın əks etdirilməsi.

2

10

12.

Birəməliyyətı tirristor. Tiristorların xüsusi növləri

2

6

13.

Elektrokardioqraf və elektoentsefaloqrafların elektrodları. Hüceyrədaxili və membran potensiallarını qeyd etmək üçün istifadə olunan metalllik-şüşə mikroelektrodlar. Kontakt və diffuz potensiallrı və onların azaldılma üsulları. Elektrod-orqanizm sisteminin əvəzetmənin ekvivalent sxemləri. Elektrodların kinduktometrik ölçmələr üçün tibbdə tətbiqi. Müasir poliooqrafın elektrodları

2

4

14.

Elektoqrafiya . Elektoqrafiya cihazları. Elektroensefaloqraf. Elektrokardioskop.

2

6

15.

Qeyri-elektrik kəmiyyətlərin elektrik üsulu ilə qeyd edilməsi. Endometriya. Radiotelemetriya. Elektromanometr. Endoradiozondlar.

2

6

16

Orqanizmin toxumalarının elektrik xassələri. Fiziologiya və terapiyada elektrositumulyasiyaya. Elektrodiaqnostika. Elektron stimulyatorları.

2

4

17

OKG-nın iş prinsipi. İnvers dalğanın alınma metodları. Lazer tibbi texnikası

2

6

18

Fonokardioqraf. Pyezoelektrik vericilər. US siqnalı şüalandırıcısı. US diaqnostikası, ultrasəs fizioterapiyası və ultrasəs cərrahiyyəsi

2

4

19

Fonoelektron çoxaldıcılar. Elektron-optik çeviricilər. Yarımkeçirici fotoqəbuledicilər.

2

6
Cəmi

38

110

Tibbi kibernetika” fənnindən mühazirələrin mövzu planı


Mövzuların adı

Saat

1.

Təsadüfi kəmiyyətlər və onların xarakteristikaları. Diaqnoz qoyma və klinik proqnozların ehtimallı xarakteri

2

2.

Variasion siralar. Baş və seçmə yığımlar. Paylanmanın normal qanunu. Digər paylanma qanunları. Variasion siraların normal paylanma qanununa tabe olması meyarları

2

3.

Baş yığımın parametrlərinin təyini. İnterval qiymətləri. Bir və ikitərəfli meyarlar. Hipotezlərin ststistik yoxlanılması

2

4.

Korrelyasiya analizi. Xətti və qeyri-xətti korrelyasiya əmsalları

2

5.

Reqressiya analizi. Reqressiyanın növləri. Müxtəlif reqressiya düsturları

2
Cəmi

10

Tibbi kibernetika” fənnindən təcrübi məşğələlərin mövzu planı


Mövzuların adı

Saat

1.

Kibernetikanın əsas anlayışları. Kibernetika məsələlərinin həlli üçün EHM-in tətbiq edilməsi.

2

2.

EHM-in quruluş sxemi. İnformasiya və onun növləri. İnformasiyanın EHM-də təsvir olunması

2

3.

Alqoritm. Alqoritmin təsvir üsulları

2

4.

Proqramlaşdırma dilləri. Əmr, operator, proqram anlayıları

2

5.

Sabitlər, dəyişənlər, massivlər. İfadələr və onların növləri. Funksiyaalr.

2

6.

Mənimsətmə, daxiletmə və çıxış operatorları. Şərti v şərtsiz keçid operatorları.

2

7.

Dövrü operatorlar.

2

8.

Mürəkkəb dövrlər.

2

9.

Modullaşdırılmış proqramlaşdırma. Alt proqramların tətbiqi

2

10.

Tibbi məsələlərin BASİC dilində həlli

2

11.

Diaqnoz qoyulması və klinik proqnozlaşdırmanın ehtimallı xarakteri. Təsadüfi kəmiyyətlər və onların xarakteristikaları. Digər statistik göstəricilər.

2

12

Paylanmanın normal qanunu. Statistik paylanma

2

13

Baş toplunun parametrlərinin təyini. İnterval qiyməti. Student paylanması

2

14

Ölçmələrin nəticəsinin emalı. Səhvlərin növləri.

2

15

Hipotezlərin statistik yoxlanılçası. Birtərəfli və ikitərəfli kriteriyaalr.

2

15

Korrelyasiya. Korrelyasiya əmsalı korrelyasiya tənliyi.

2

17

Reqression təhlil, reqressiyanın növləri. Xətti reqrssiya əmsalının hesablanma düsturu

2

18

Windows əməliyyat sistemi. Əməliyyat sisteminin işçoi stolu.

2

19

Paylanmaların qeyri-parametrik növləri. Statistik hipotezlərin yoxlanılmasının qeyri-pzrzmetrik müetodları

2

20

Korrelyasiyasnın hesablanmasının qeyri-parametrik metodları

2

21

Windows əməliyyat sisteminin xidməti və standart proqramları

2

22

Word mətn redaktoru

2

23

Word cədvəl rejimi

2

24

Word redaktorunun digər imkanları

2

25

EXCEL elektron cədvəli. EXCEL-in ekranı

2

26

Cədvəllərin təhlili və redaktə olunması. EXCEL cədvəlində işləməyin əsas prinsipləri.

2

27

EXCEL-in funksiyaları. Riyazi və statistik funksiyalar.

2

28

EXCEL-də tibbi məsələlərin həli

2

29

Diaqramın tərtib olunması. Diaqramla iş

2

30

POWER –POİNT redaktoru

2

31

ACCESS redaktoru

2

32

Kompüter şəbəkələri və İnternet. İnternet ünvanları

2

33

HTML formatı. WWW. Hipertekst standartları

2

34

İnternetin axtarış sistemləri

2

35

Elektron poçtun yaradılması

2

36

İnternetdə praktiki iş

2
Cəmi

72

Tibbi Biologiya və Genetika ” fənnindən mühazirələrin mövzu planıKataloq: uploads -> Innovasiyalar
Innovasiyalar -> Azərbaycan tibb universiteti MÜALİCƏ-profilaktika fakultəSİNİn təDRİs proqrami (I –vi kurs)
Innovasiyalar -> Azərbaycan tibb universiteti stomatologiya fakultəSİNİn təDRİs proqrami (I – V kurs)
Innovasiyalar -> Azərbaycan tibb universiteti pediatriya fakultəSİ TƏDRİs plani 2010-2016 “Anatomiya I” fənnindən mühazirələrin mövzu planı
Innovasiyalar -> I V course / educ years The plan of lectures on medical biology and genetics for the students of I course of stomatology faculty
Innovasiyalar -> Azərbaycan tibb universiteti stomatologiya fakultəSİNİn təDRİs proqrami (I – V kurs)
Innovasiyalar -> Azərbaycan tibb universiteti stomatologiya fakultəSİNİn təDRİs proqrami (I – V kurs)
Innovasiyalar -> Azərbaycan tibb universiteti pediatriya fakultəSİ TƏDRİs plani 2010-2016 “Anatomiya I” fənnindən mühazirələrin mövzu planı

Yüklə 1,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə