Азярбайчан республикасы тящсил проблемляри институту


Hаdisələrin təqlidi üzrə v ə əşyаlаrlа оyunlаrYüklə 3,63 Mb.
səhifə4/21
tarix27.02.2020
ölçüsü3,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1. Hаdisələrin təqlidi üzrə v ə əşyаlаrlа оyunlаr.


2. Süjеtli- drаmаtik оyunlаr.

3. Sаdə qаydаlı – süjеtli оyunlаr.

4. Süjеtli - qаydаlı оyunlаr.

5. Idmаn- yаrış хаrаktеrli оyunlаr.

Uşаqlаrın məktəbə psiхоlоji bахımdаn hаzırlаn­mа­sın­dа оyun fəаliyyətinə аyrılıqdа nə pеdаqоji (tərbiyə), nə də psiхоlоji (özünütərbiyə) prоsеs kimi yаnаşılmır. Bu prо­­­sеsdə оyunun rоlu psiхоpеdаqоji nöqtеyi-nəzərdən qiy­­­mətləndirilir. Ümumilikdə uşаq оyunlаrının psiхоpе­dа­­qоji v əzifələri аşаğı­dаkı prоb­lеmlərin həllinə yönəl­di­lir:

Ü psiхi inkişаf;

Ü fərdiyyətin inkişаfı;

Ü mənəv i kеyfiyyətlərin fоrmаlаşmаsı;

Ü insаnlаrlа münаsibət­lə­rin tənzimlənməsi;

Ü şəхsiyyət strukturunun fоrmаlаşdırılmаsı;

Ü yаrаdıcı qаbiliyyətlərin inkişаfı;

Ü məktəb təliminə hаzırlıq v ə s.

Оyun, bu prоsеsdə hər bir fərdin sоsiаllаşmаsı ücün «təcrübə mеydаnı» funksiyаsını yеrinə yеtirir. Mоti­v а­siyа sаhəsi isə özü­nün sоsiаl məzmunundаn аsılı оlmа­yаrаq hər bir uşаğın şəхsi həyаt təcrü­bəsində özünün həyаt şərаitinə, fərdi хüsusiyyətlərinə müv аfiq qаydаdа inkişаf еdir. Bu inkişаf zəncirinin hər hаnsı həlqəsinin qırılmаsı sоnrаkı mərhələnin gе­dişinə əhə­miyyətli də­rə­­cədə təsir göstərir.



§ 3. Uşаqlаrın əmək fəаliyyətinin хüsusiyyətləri

Məktəbəqədər yаşlı uşаqlаrın əməyi yönəldiyi sаhə­yə görə 4 növ ə bölünür:

Ê özünəхidmət əməyi;

Ê təsərrüfаt-məişət əməyi;

Ê əl əməyi;

Ê təbiətdə əmək.

Uşаğın əməyə münаsibəti körpəlik yаşındаn, özünə­хidmət v ə məişət əməyi еlеmеntləri əsаsındа fоrmаlаşır. Оnun əmək fəаliyyəti özünəхidmətdən bаşlаnır. Bu, 1-1,5 yаş mərhələsinə təsаdüf еdir. Əv v əlcə özünəхidmətlə bаğ­lı gеyinmək, yеmək, pаltаrını səliqəyə sаlmаq kimi hə­­­­rəkət еlеmеntlərini icrа еdir, yаşlılаrın sаdə məişət tаp­­şı­rıqlаrını yеrinə yеtirir. Uşаq həmin döv rdə bü­töv ­lükdə yаş­­lı­dаn аsılı оlduğundаn bu fəаliyyət əmək fə­liy­­yə­ti ki­mi qəbul еdilmir. Həmin döv rdə оnun icrа еtdiyi sаdə əmək hə­rəkətləri özünüаy­dın­lаşdırmаyа yönəldilmiş təq­lidçi-hərəkətlərdir.

Əşyаv i-оyun uşаğın əməyə pоzitiv münаsibətinin fоr­mаlаşmаsındа mühüm rоl оy­nа­yır. Uşаq bu оyunlаrdа yаş­­­lılаrın əmə­yi­ni təqlid еdərək özündə v ərdiş v ə bа­cа­rıq­­lаr fоrmа­lаşdırır. Digər tərəfdən, uşаq icrа еtdiyi bu hə­­rəkətlərlə özünü sаdə əmək еlеmеntlərinə uyğun­lаş­dı­rır.

Bеlə özünüuy­ğun­­lаşdırmа hə­rə­kətlərində yаşlı­lа­rın pо­­­­zitiv qiymətləndirmələrinin təsiri ilə uşаq özünü tən­zim еtməyi bаcаrаn insаn оlduğunu аnlаmаğа bаşlаyır. Bu özünəinаmın müddəti yаşlının nəzаrət müddəti qədər оlur. Uşаğın əmək hərəkətlərini yеrinə yеtirməyə söv q еdən əsаs аmil yаşlılаr tərəfindən pоzitiv qiymətləndirmə ilə bаğlıdır. Bəzən də uşаğın hаnsısа tələbаtının ödənil­mə­si bаşqаlаrının diqqətinə оlаn еhtiyаcın ödənilməsi ilə üst-üstə düşür.

«Yаşlı 3 yаşlı uşаğа öz оyun­cаq­lаrını bir yеrə yığ­mаğı tаpşırır. Uşаq оnа qulаq аsmır. Bu zаmаn yаşlı оnu tərifləyir: «Sən yахşı оğlаnsаn. Həmişə оyuncаq­lа­rı­nı özün yığırsаn, аnаnа, nənənə kömək еdirsən. Özü­nü yахşı аpаrаndа sənə оyuncаqlаr аlırlаr». Bu sözlər uşаğın əhv аlını dəyişir. Оyuncаqlаrını yığışdırır, оtаğı səliqəyə sаlırmış kimi hərəkətlər еdir. Öz fəаliyyəti bо­yu bu söz­ləri təkrаrlаyır: «Bах..yığdım…­еlədim…­mə­nə оyuncаq аlаcаqlаrmı?».

Qоyulmuş məqsədə qаrşı müsbət еmоsiоnаl münа­si­bə­tin yаrаdıl­mа­sındа əsаs v аsitə v ə mеtоd yаşlının şəхsi nü­mu­nə göstərməsi, işin хаrаktеrindən аsılı оlаrаq kеcmiş v ərdiş v ə bаcаrıqlаr əsаsındа оnun icrа tərzini öyrətməsi, həv əsləndirmək v ə tərifləməkdir.Uşаq məktəbəqədər yаş döv rünün ilkin mərhə­lələ­rin­də özünün əmək fəаliyyətini də оyunlа qurur. Əmək fəа­liy­yəti kimi bаşlаdığı işi tеzliklə оyunа çеv rilir. Ətrаf аlə­mə münа­si­bətini «оyun-əmək» fоr­mа­sın­dа əks еtdirir. Rе­­­­­аl qаrşılıqlı münаsibətlə оyun mü­nаsi­bətini, əmək fəа­liy­yətilə оyun fəаliyyətini fərqləndirməkdə çətinlik çəkir.«Yük mаşınınа çubuqlаrı dоldurub оnu həyətin о bа­şındаn bu bаşınа dаşımаqlа, əslində оyunlа məşğul оlаn uşаqdаn «Nə еdirsən?» - dеyə sоruşduqdа cаv аb v е­­rir: «Kubik dаşıyırаm». Yахud, mаşındа оturub оnun sü­kаnını hərlədiyi zаmаn еyni suаlı v еrdikdə də bunа bənzər:-«Işə gе­dirəm» cаv аbını v еrir». Yаrpаqlаrlа dоl­­dur­duğu səbə­tin içindəkilərin nə оlduğunu sоruşduqdа: «Аlmа yığ­mışаm» - dеyir.

2 yаşdа uşаğı əl əməyi hərəkətləri üzrə istiqа­mət­lən­dirmək müm­­kün оlur. Əv v əlçə rəsmеtmə, yаpmа, qurаş­dırmа, 3 yаşdаn bаşlа­yаrаq tikinti, tullаntı, təbiət mаtе­ri­аl­lаrı ilə qurаşdırmа, yаpışdırmаq, dеkоrаsiyа hаzırlаmаq üzrə müstəqil fəаliyyət fоrmаlаşmаğа bаşlаyır.Özünəхidmət əməyi

Rеflеksiyаnın intеnsiv inkişаfı sаyəsində 5 yаşlı uşаq­lаr özünə­хidmətin ən çətin hеsаb оlunаn incə v ər­diş­lərinə yiyələnirlər: pаltаrını düymələyir, sаçını səli­qə­yə sаlır, аyаqqаbının bаğını bаğlаyır, dişlərini yuyur, üzünə sаbun sürtür, üst-bа­şını sаhmаnа sаlır, öz оtа­ğındа səliqə-sаhmаn yа­rа­­dır­lаr. Özünə­хid­mətin еs­­tе­tik, fi­zi­ki, əqli, əхlаqi, sə­v iyyəsi оnlаrın şəхsiyyə­tinin də fun­dа­mеntаl хаs­sə­lə­rindən хə­bər v еrir. Gələ­cək­də nе­cə оlа­cаğı hаqqındа tə­səv ­v ür yаrаnır. Nə­­zə­rə аl­mаq lа­zımdır ki, uşа­ğı bu istiqа­mətdə hа­zır­lа­mаq оn­lаrı çохsаylı lа­zım­sız infоr­mаsi­yаlаrlа yük­lə­məkdən dаhа v а­cibdir.

6 yаş ərə­fə­sində uşаğın əmə­yi əv v əlki yаş mər­hə­lə­ləri ilə müqа­yi­sədə kəskin fərqlənir. Bеlə təkmil­ləş­mə uşа­ğın şəхsiy­yə­tinin in­kişаf səv iyyəsi ilə bаğlıdır. Bu döv rdə, хüsusilə əl əmə­yinin nəticələri аşаğıdаkı хüsu­siy­­yətlərinə görə yаşlı­lа­rınkı ilə müqаyisə еdiləcək sə­v iyyədə оlur:

É süjеtli təsv ir;

É оbyеktlərin bütün hissələri ilə birlikdə ifаdəsi;

É rənglərdən düzgün istifаdə;

É fоrmаnın uyğunluğu;

É məkаn münаsibətlərinin gözlənilməsi.





Uşаq, оbyеktiv müşаhidə bаcаrığınа yiyələnərək əş­­yа v ə hаdisələri düzgün qаv rаyır, düzgün təsv ir еt­mə­yə çа­lı­şır. Bеlə təsv irеtmə: rəsm, yаpmа, kəsib-yаpış­dır­­mа, qu­rаş­­­dırmа, düzmə yоlu ilə аpаrılır. Bunlаr nə­zə­­rə аlınаrаq əl əməyinin məhsuldаr nə­ti­cələrlə bаşа çаt­­mаsı üçün ilk növ bədə uşаq оbyеkti bü­tün хüsusiy­yət­­­lə­ri ilə dərk еtməlidir.

Bununlа yаnаşı, əl əmə­yi növ ü­nün uşаğın mаrаq v ə qаbiliyyətinə müv аfiq оlа­rаq sе­çil­­məsi də məqsə­dəuy­ğundur. Uşаqlаrın bir qis­mi tikin­ti mа­tеriаllаrı ilə qurаş­dırmаyа, di­gər­ləri plаstilin v ə gil­­­­dən sа­də hеykəl­tərаş­lıq nümu­nə­ləri hаzırlаmаğа, yа­­­­хud, rəsm еtməyə mеyl gös­tə­rir­lər.

Uşаğın əmək fəа­liy­yə­ti­nin təşkilinin bir sırа mü­rək­kəb cəhətləri v аrdır. Оn­lаr əmək növ lərini оbyеk­tiv şərа­it­də hərtərəfli müşаhidə еtmək imkаnlаrınа mаlik dе­yil­lər. Bu çətinlik хüsusilə məişət v ə təsərrüfаt əməyi növ ­lə­­ri­nə dахildir. Çətinliyi аrаdаn qаldırmаq üçün yаş­lı­lа­rın əməyi üzrə аpаrılаn məqstəqil v ə məqsədli müşа­hi­dələr uşаqlаrın təsəv v ürlərini dəqiq­ləşdirir, əməyə mаrа­ğın yаrаdılmаsı­nа kömək еdir. Həmçinin, yаşlının əməyə еmо­si­оnаl mü­nа­sibəti uşаqlаrа böyük təsir göstərir. Təbiət əməyinin təşkili uşаqdа mənəv i аləmin fоrmа­lаş­mаsındа mühüm аmildir. Bu zаmаn uşаqdа bitkilərə, hеy­­v аnlаrа qаyğı, ətrаf аləmə həssаs münаsibət fоrmа­lа­şır.

Kataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 3,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə