B – qarışıq variantYüklə 1,05 Mb.
səhifə13/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

T1- 8

T2- 3

T3- 2

T4- 2


1.Kar uşaqlarda şəxsiyyət problemi özünü necə göstərir?

A )Müstəqillik və fəallığın olmaması,iddia səviyyəsinin yüksək olması.

B)Özünəqiymət və iddia səviyyəsinin aşağı olması.

C)Davranış və tələbaqtların,fəalliyətin çatışmamazlığı.

D) Məqsəd və fəaliyyətin çatışmazlığı.

E) Davranış,özünəqiymətvermə,iddia səviyyəsinin pozulmaları2.Kar uşaq şəxsiyyətinə təsir göstərən amilləri sadala:

A)Ünsiyyət çətinliyi, informasiyanın mənimsənilmə ləngliyi,səsin sosial təcrübəyə yiyələnmə çətinliyi.

B)Fəallıq və müstəqilliyin olmaması.

C)Çox qəddar,zalım və yaltaq olması.

D) İnfantilizm,utancaqlıq,zalımlıq və intizamsızlıq.

E) 7 Davranış pozulmaları və intelektiual aktivliyin aşağı olması.3.Şəxsiyyətin fəallığının mənbəyi :

A)Onun tələbatlarıdır

B)Ətraf aləmlə qarşılıqlı münasibətidir.

C)Ünsiyyətidir.

D)Onun sosial mühitidir.

E)Yaşam tərzidir.4.Kar uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasının hansı çətinlikləri vardır?

A) Davranış pozulmaları və intelektiual aktivliyin aşağı olması.

B)Fəallıq,məsuliyyət və müstəqilliyin olmaması.

C)Çox qəddar,zalım və yaltaq olması.

D) İnfantilizm,utancaqlıq,zalımlıq və intizamsızlıq.

E) Ünsiyyət çətinliyi,inforrmasiyanın mənimsənilmə ləngliyi, emosional inkişafın pozulması,sosial təcrübəyə yiyələnmə və ətrafındakılarla qarşılıqlı əlaqə çətinliyi5. Kar uşaq şəxsiyyəti necə formalaşır?

A)Sosial mühit şəraitində

B)Biloji amillərin təsiri ilə

C)Genetik amillərin təsiri ilə

D)Biogenetik

E)Təlim –tərbiyə ilə6. Kar uşaq şəxsiyyətinin inkişafında hansı amillərin rolu böyükdür?

A)İrsiliyin və mühitin

B)Müəllim şəxsiyyətinin

C)Valideynlərin

D)Məktəbin

E)Sosial mühitin7. Kor-kar-lallarda şəxsiyyət pozulmaları nə ilə özünü göstərir?

A) Özünəqiymət və iddia səviyyəsinin aşağı olması ilə

B)Sadə üzvü tələbatların mədəni tələbatlara keçməməsi,marağın formalaşmaması ilə

C)Xarakterin düzgün fərmalaşmaması, özünəqiymət və iddia səviyyəsinin aşağı olması ilə

D) Müstəqqillik , fəallıq,kollektivçilik,qarşılıqlı yardım keyfiyyətlərinin formalaşması ilə

E) Müstəqqillik və fəallığın olmaması,mədəni və mənəvi tələbatın,marağın formalaşmaması, özünəqiymət və iddia səviyyəsinin aşağı olması ilə8.Kar uşaq şəxsiyyətinin inkişafında nələrin rolu böyükdür?

A)Ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətin

B)Fəaliyyət və əmək

C)Təlim fəaliyyəti və əmək

D)Ailə üzvləri arasındakı münasibətin

E) Ailə və cəmiyyət üzvləri arasındakı münasibətin9. Özünüqiymətləndirmənin səviyyələrini göstər:

1 – səmimilik

2 – adekvat

3 – ləyaqətlilik

4 – qeyri-adekvat

A) 2,4


B)1,2

C)2,3


D)3,4

E)1,3


10. Özünüqiymətləndirmənin hansı növləri fərqləndirilir?

1 - obyektiv

2 - qeyri - real

3 - adekvat

4 - subyektiv

5 - qeyri - adekvat

A) 3, 5

B) 1, 3

C) 1, 2

D) 2, 4

E) 3, 411. Şəxsiyyət nəyə deyilir?

1- Fərdin özünü cəmiyyətdə iki eyniləşdirmə imkan verən davamlı fiziki xaraketristikasının məcmusundan ibarətdir.

2- Fərdin özünü cəmiyyətlə eyniləşdirməsinə imkan verən davamlı psixi xaraketristikasının məcmusundan ibarətdir.

3- Müəyyən ictimai-tarixi dövrdə yaşayıb,qercəkliyi dərk edib, fəaliyyət göstərən insandır.

4- Gerçəkliyi dərk edib, müəyyən istiqamətdə dəyişdirən, ünsiyyətə girməyi bacaran konkret canlı insandır.

5- Fərdin fiziki və psixi xarakteristikası.

A) 1,2,3,4

B) 1,3,4,5

C) 1,2,4,5

D) 2,3,4,5

E) 1,2,3,5

12. Anomal inkişafın strukturuna təsir göstərən amilləri ardıcıl göstər:

1 - sosial amillər

2 - təlim

3 - bölgü

4 - tərbiyə

5 - istirahət

6 - korreksiya

7 - mərkəzləşmə

A) 4, 5, 6

B) 1, 3, 5, 7

C) 3, 6, 7

D) 2, 4, 5, 7

E) 1, 2, 4, 613. Eşitmə qüsurlu uşaqların nitqində olan pozğunluqları seçin:

1 - lüğət ehtiyatının az olması

2 - qrammatik formaların dərk edilməməsi

3 - rinolaliya

4 - cümlə qura bilməməsi

5 - qramatik formaların dərk edilməsi

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 3, 5, 6

D) 2, 3, 5

E) 1, 3, 414. Eşitmə qüsurlu uşağın müayinəsi zamanı uşaqda nəyi müəyyən etmək olar?

1 - uşaqların səs siqnallarını dodaqdan başa düşməsini

2 - uşağın ətraf - aləm haqqında biliklərini

3 - uşağın səs siqnallarını müəyyən hərəkətlərdən başa düşməsini

4 - uşaqda söz ehtiyatının az və ya çox olması

A) 1, 3

B) 2, 3

C) 2, 4

D) 1, 4

E) 1, 215. Aparıcı fəaliyyət tiplərini yaş dövrlərin artmasına görə ardıcıllıqla göstər

1 - tədris peşə fəaliyyəti

2 - vasitəsiz emosional ünsiyyət

3 - rollu oyunlar

4 - intim - şəxsi ünsiyyət

5 - əşyavi - manipulyativ fəaliyyət

6 - təlim fəaliyyəti

A) 6, 2, 5, 1, 3, 4,

B) 1, 3, 5, 4, 2, 6

C) 2, 5, 3, 6, 4, 1

D) 3, 6, 4, 1, 5, 2

E) 5, 4, 1, 6, 2, 316. Motivasiya tələbat sahəsini inkişaf etdirən aparıcı fəaliyyət tiplərini yaş dövrün artmasına doğru ardıcıllıqla yerləşdir

1 - rollu oyunlar

2 - vasitəsiz emosional ünsiyyət

3 - intim - şəxsi ünsiyyət

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 2

D) 2, 3, 1

E) 3, 1, 217. Emosiyaların ifadəsi formalarını məzmunları ilə uyğunlaşdır

I - emosional reaksiya

II - emosional münasibət

III - emosional davranış

1 –insana təsir edən hadisəyə verilən cavab

2 –motivli, uzunmüddətli və həyatda qazanılmış olur

3 –dinamik xarakter daşıyır, simpatiya - antipatiya şəklində təzahür edir

A) I - 1, II - 3, III - 2

B) I - 3, II - 1, III - 2

C) I - 2, II - 3, III - 1

D) I - 1, II - 2, III - 3

E) I - 3, II - 2, III - 118. Özünüqiymətləndirmənin səviyyələri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.

1 – Adekvat özünü qiymətləndirmə

2 – Qeyri-adekvat yuxarı özünü qiymətləndirmə

3 – Qeyri-adekvat aşağı özünüqiymətləndirmə

a – insanın ayrı-ayrı keyfiyyətlərinin başqaları tərəfindən qiymətləndirilməsi

b – insan özünün ayrı-ayrı keyfiyyətlərini əsasən düzgün qiymətləndirir

c – insanın başqalarının keyfiyyətlərini qiymətləndirməsi

d – insan özünün ayrı-ayrı keyfiyyətlərini olduğundan yüksək qiymətləndirir

e – insan özünün ayrı-ayrı keyfiyyətlərini layiq olduğundan aşağı qiymətləndirir

A)1 -e, 2-b, 3-d.

B)1-a, 2-b, 3-d

C)1-c, 2-a, 3-b

D)1-d, 2-c, 3-a

E)1-b, 2-d, 3-e19.Eşitmə qüsurlu şəxsiyyətin sosializasiyası prosesinin fazalarını uyğunlaşdır :

I - şəxsiyyət yeni kollektivin norma və qanunlarını, fəaliyyət vasitələrini mənimsəyir

II - şəxsiyyət öz şəxsi keyfiyyətlərini, maraq və istəklərini sərbəst nümayiş etdirə bilir

III - şəxsiyyət öz tələb, istək və maraqlarını kollektivin maraq və tələbatlarına uyğunlaşdırır

IV - şəxsiyyətlə kollektiv arasında münaqişə əmələ gəlir, kollektiv həmin şəxsi qəbul etmir

1 - fərdiləşmə fazası

2 - inteqrasiya fazası

3 - uyğunlaşma fazası

4 - dezinteqrasiya fazası

A) I - 3, II - 1, III - 2, IV - 4

B) I - 2, II - 1, III - 3, IV - 4

C) I - 2, II - 3, III - 4, IV - 1

D) I - 3, II - 4, III - 1, IV - 2

20. V. A. Lapşın və B. P. Puzanov pozulmalarının təsnifatında hansılar “anomal” uşağın kriteriyasına uyğundur?

1 - Sensor pozulmaları olan uşaqlar

2 - Daun sindromlu uşaqlar

3 - İntelektual pozulmaları olan uşaqlar

4 - Oliqofren uşaqlar

5 - Disharmonik inkişafı olan uşaqlar

A) 3, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 4,##num=14 // level= 1// sumtest=94 // name=// Eşitmə qüsurlu uşaqlarda fəaliyyət


Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə