B – qarışıq variantYüklə 1,05 Mb.
səhifə3/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

T2- 6

T3- 4

T4- 4


1. Anomal inkişafın əlaməti nədən asılıdır?

A) Psixi funksiyanın formalaşmasından.

B) Psixofiziki inkişafsızlıqdan.

C) İntellektin zəif olmasından.

D) İlkin qüsur və ya ilkin pozulmuş funksiyanın əmələ gəlməsi vaxtından.

E) Qüsurun ağırlığından


2.R.M.Boskisə görə eşitmə qüsurlu uşaqların təsnifatı necədir?

A) Zəif eşidənlər və lal-karlar

B)Zəif eşidənlər, ağır eşidənlər və lal-karlar

C) Nitqsiz karlar ,nitqini hifs etmiş karlar və zəif eşidənlər

D)Lal –karlar,nitqi müəyyən qədər inkişaf etmiş karlar və total karlar

E) Karlar,nitqi müəyyən qədər inkişaf etmiş karlar və zəif eşidənlər3.Baş vermə zamanı, dərəcəsi və yaranma mərhələsinə görə eşitmə qüsurlu uşaqlar neçə təsnif edilir ?

A)Karlar,sonradan karlaşanlar, zəif eşidənlər.

B)Eşitmə aparatı pozulmuş uşaqlar

C)Lal –karlar və zəif eşidənlər.

D)Qulağında problemlər olan uşaqlar

E)Eşitməyən, lal uşaqlar.4.Sonradan karlaşan uşaqlar kateqoriyasına hansı uşaqları aid edilirlər?

A) Nitqə müəyyən qədər yiyələnmiş məktəbəqədər və ya məktəb yaşı dövründə eşitməsi pozul-muş uşaqlar.

B) İlk yaşam ilində eşitməsi pozulmuş uşaqlar.

C) Nitqin inkişaf mərhələsində eşitməsini itirmiş uşaqlar.

D)Xəstəlik nəticəsində eşitməsində çatışmazlığı olan uşaqlar

E) Mərkəzi eşitmə aparatının zədələnməsi nəticəsində eşitməsini itirmiş uşaqlar.5.Anadangəlmə qüsurları yaradan səbəblər hansılardır?

A) İrsi xəstəlilər

B) Ananın viruslu və ya somatik xəstəliləri,qan xəstəlikləri

C) Qan xəstəlikləri,narkomaniya və alkoqolizm.

D). Mənfi endogen və ekzogen amillərin bətndaxili inkişafa təsiri

E) Narkomaniya və alkoqolizm.6. Eşitmə qüsurlu uşağın ətraf mühitə uyğunlaşmasının mənbəyi nədir?

A) Orqanizmin mühafizə edilmiş funksiyaları

B) Onun orqanizminin daxili imkanları.

C) Kompensator imkanlarıdır.

D) Ailədə aldığı bilik, bacarıq və vərdişləri.

E) Görmə, eçitmə və hərəkət analizatorları7.Eşitmə qüsurlu uşaqlar qrupuna daxildir:

1. Gerçəkliyi səs siqnalları vasitəsi ilə qəbul etmək bacarığı olmayan uşaqlar.

2. Nitqdən istifadə bacarığı olmayan uşaqlar.

3. Qulağında problemləri olan uşaqlar

4.Lal-kar uşaqlar

5. Ünsiyyət və şəxsiyyət çatışmazlığı olanlar

6. Eşitmə analizatorunun funksiyanal pozulması olan uşaqlar

7. Nitqin inkişaf mərhələlərində eşitməsi pozulmuş uşaqlar

8. Səs siqnallarını differensasiya etmək bacarığı olmayan uşaqlar.

A) 1,7


B)3,6

C)2,5


D) 1,8

E)4,7


8. Hansı səbəblər anadagəlmə qüsurların yaranmasına şərait yaradır?

1.Bətndaxili inkişafın pozulması

2.Düzgün qidalanmama, rezus amilə görə qan uyğunsuzluğu,

3.Hamilə qadının və dölün fiziki xəsarətləri

4. Ekzogen amillərə görə: irsi –genetik xəstəlilər, narkomaniya və alkoqolizm

5. Ananın viruslu və ya somatik xəstəliləri, qan xəstəlikləri.

6 Qan xəstəlikləri, narkomaniya və alkoqolizm.

7. İrsi xəstəlilər və mənəvi sarsıntılar

8. Narkomaniya və alkoqolizm.

A) 1,3,7


B) 3,4,5

C) 1,3,6


D) 4,5,6

E) 2,4,7


9. Eşitmə qüsurlarını yaradan səbəblər hansılardır?

1. Patoloji irsilik,

2.Endokrin sistem çatışmazlıqları

3. Mənəvi və fiziki xəsarətlər.4. Viruslu-infeksiyalı xəstəliklər

5. Somatik xəstəliklər

6. Əqli inkişadsızlıq

A) 4,3,5


B) 2,3,5

C) 4. 5,6

D) 3. 5,6

E) 1. 3,410. Xarici qulağın inkişaf anomaliyalarınə göstər:

1.xarici qulaq keçəciyinin atreziyası,

2.təbil boşluğunun inkişafdan qalması.

3.makrotiya- mikrotiya,

4.daxili qulağın inkişafdan qalması.

5. anotiya və şeşə qulaqlıq.

6. eşitmə sinirinin atrofiyası.

A) 3. 5,6

B) 2,3,5

C) 4. 5,6

D)1,3,5

E) 4,3,511. Qazanılma eşitmə anomaliyaları hansı səbəblərdən baş verir?

1 - tonus zamanı

2 - ağır doğuşlar

3 - doğuşdan sonrakı fiziki xəsarətlər

4 - zəhərlənmə, intoksikasiya

5 - asfiksiya

6 - mexaniki təsirlər

7 - funksional təsirlər

A) 2, 3, 4, 5

B) 3, 4, 5, 6

C) 1, 3, 5, 7

D) 1,3, 5, 6

E) 4, 5, 6, 712. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların kateqoriyasına daxildir:

1 - intelektual inkişafdan geri qalanlar

2 - əlil və şikəst uşaqlar

3 - ağır nitq qüsurları olanlar

4 - lal - kar, kor və zəifgörən uşaqlar

5 - sensor pozulmaları olan uşaqlar

6 - mürəkkəb qüsurları olan uşaqları olan

7 - tutmalı, qıcolmalı, ürək keçməsi ilə uşaqlar

8 - dayaq hərəkət aparatı çatışmazlıqları olan uşaqlar

9 - kəkələyən uşaqlar

10 - davranış pozulmaları olan uşaqlar

A) 2, 3, 5, 7, 9

B) 1, 4, 5, 6, 7

C) 1, 3, 5, 8, 10

D) 3, 5, 7, 8, 9, 10

E) 5, 6, 7, 9, 1013.Eşitmə pozulmalarının təsnifatını aparmaq üçün meyarları ardıcıl düz.

1. Qulağın eşitmə vəziyyəti

2. Anadagəlmə və ya qazanılma olması

3. Nitqin hansı inkişaf mərhələlərində eşitmənin pozulması

4. Eşitmənin itirilmə zamanı,

5. Eşitmənin itirilmə ağırlığı

6. Eşitmənin itirilmə dərəcəsi

7. Nitqin inkişaf vəziyyəti

A)1,4, 6

B)2,4,7


C)3,4,6

D)1,4,5


E) 4,6,7

14. Zəif eşidən uşaqlarda aparıcı fəaliyyət tiplərini böyük yaşdan kiçik yaşa doğru azalan ardı-cıllıqla düz

1. tədris peşə fəaliyyəti

2. vasitəsiz emosional ünsiyyət

3. rollu oyunlar

4. intim-şəxsi ünsiyyət

5. əşyavi-manipulyativ fəaliyyət

6. təlim fəaliyyəti

A) 1,4,6,3,5,2

B) 1,3,5,4,2,6

C) 6,2,5,1,3,4,

D) 3,6,4,1,5,2

E) 5,4,1,6,2,315.Kar uşaqlarda duyğuların yaranması üçün eşitmə analizatorunun hissələrini ardıcıl göstər:

1.Beyin qabığı şöbəsi

2.Periferik,yaxud reseptor şöbə

3.Oturucu sinir lifləri

A) 2,1,3

B) 1,2,3


C) 2,3,1

D) 3,2,1


E) 1,3,2

16. İnsan bədənində dəri reseptorlarının artan arıcıllıqla göstər :

1 - istilik nöqtələri

2 - ağrı nöqtələri

3 - taktil nöqtələri

4 - soyuqluq nöqtələri

A) 2, 1, 4, 3

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 4, 2

D) 3, 4, 1, 2

E) 2, 3, 4, 117. Eşitmə qüsurlu uşaqlarda yazılı nitqin tiplərini mənalarına görə uyğunlaşdır:

1.tezis:


2. konspekt

3.referat

4. annotasiya

5.resenziya

a. xülasə

b. bildirmək

c. baxış

d. müddəa

e. qeyd

A) 1-d, 2-a, 3-b, 4-e, 5-cB) 1-a, 2-b, 3-e, 4-c, 5-d

C) 1-b, 2-e, 3-c, 4-d, 5-a

D) 1-e, 2-c, 3-d, 4-a, 5-b

E) 1-c, 2-d, 3-a,4-b, 5-e18.Eşitmə qüsurlu uşaqların qrup növlərini düzgün uyğunlaşdır:

I - kiçik qruplar

II - böyük qruplar

III - şərti qruplar

1 - qadınlar

2 - ailə

3 - millət

4 - kişilər

5 - xalq

6 - sinif

7 - təbəqə

A) I - 2, 6; II - 3, 5, 7; III - 1, 4

B) I - 1, 7; II - 3, 4, 5; III - 2, 6

C) I - 2, 6; II - 1, 3, 5; III - 4, 7

D) I - 5, 7; II - 1, 2, 6; III - 3, 4

E) I - 3, 4; II - 2, 4, 6; III - 1, 519. Kompleks qüsurları yaranma səbəblərinə görə uyğunlaşdır:

1 - genetik

2 - anadandəlmə

3 - mexaniki

4 - sadə

5 - qazanılma

6 - mürəkkəb

7 - funksional

A) 4,6


B) 1, 4,

C) 5, 7

D) 2, 5

E) 6, 720. Zədələnmiş mərkəzlərdə nitq qüsurlarının uyğunluğunu müəyyən edin:

l - Vernike mərkəzi

ll - Broka mərkəzi

1 - sensor alaliya

2 - motor afaziya

3 - sensor afaziya

4 - motor alaliya

A) l - 1, 4; ll - 2, 3

B) l - 3, 2; ll - 1, 4

C) l - 2, 4; ll - 1, 3

D) l - 1, 3; ll - 2, 4

E) l - 3, 4; ll - 1, 2

Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə