Bilgisayarlı Muhasebe Ders Notları


Gelir Tablosunun Ana BölümleriYüklə 451,33 Kb.
səhifə2/4
tarix04.11.2017
ölçüsü451,33 Kb.
#30464
1   2   3   4

Gelir Tablosunun Ana Bölümleri


1-Brüt Satış Kar Veya Zararı: Brüt satış karı bölümü içerisinde işletmenin satışlardan elde ettiği gelirler,satış iade ve ıskontoları,satılan malın maliyeti gibi giderler yer alır.

Brüt satışlar - (satıştan iadeler +satış ıskontoları) = Net satışlar

Net satışlar - Satılan malın maliyeti hesabı = Brüt kar (Brüt satış karı )veya (Brüt satış zararı)

2-Faaliyet Kar Veya Zararı : Bu bölümde işletmenin faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için yaptığı giderler yer alır.

Faaliyet kar ve ya zararları:

-Genel yönetim giderleri

-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

-Araştırma geliştirme giderleri3-Dönem Kar veya Zararı Bölümü: Bu bölümde işletmenin faaliyet sonucu bölümüne etki eden olağan dışı gelir ve giderler yer alır. Bu bölüme net kar bölümü de diyebiliriz.

Mali Nitelikteki işlemler ve Bilanço üzerindeki etkileri


1-Peşin Mal Alışı:

Varlık


Mal (+ ) Alış  Giriş  Borç

Kasa -para (-) Ödeme  Çıkış  Alacak


Mal ve paranın her ikisi de varlık kalemidir. Varlık kalemlerinden birinde artış diğerinde azalış varsa varlık toplamı değişmeyecektir.

Örnek: İşletmenin varlıkları toplamı 100.000.000.- TL’dir. İşletme 5.000.000.- TL mal almıştır.

Varlık toplamı: 100.000.000.- eşit kalır

Mal (+ ) 5.000.000.-

Kasa (-) 5.000.000.-2-Maliyetine Peşin Satış : Mal kaleminde azalma kasa kaleminde aynı oranda artma olacağından varlık dengesi bozulmayacaktır.

3-Kredili Mal Alışı (Veresiye) :

Aktif = Pasif

Varlık = Kaynak

Mal (+) Kredili (veresiye) Borçlar (+)


Örnek: İşletmenin aktif ve pasif toplamları 200.000.000.- TL ‘dır. Kredili olarak 10.000.000.- TL lik mal alınmıştır.

A

ktif = Pasif

200.000.000 200.000.000

10.000.000 mal(+) 10.000.000 Borç (+)

210.000.000 210.000.000

4-Borç Ödemek

Aktif = Pasif

Varlık = Kaynak

(-)(Para) Kasa = Borç (-)5- Karlı Peşin Satış

Aktif = Pasif

Kasa (+) = Kar

Mal (-)


Kasaya giren para malın bedelinden kar kadar fazla olacaktır. Kar öz sermayeyi artırıcı bir etki gösterdiğinden denge bozulmayacaktır.

Örnek: İşletmenin Aktif = Pasif toplamı 300.000.000.- TL ‘dir .İşletme 10.000.000.- TL’ lik malı 2.000.000.- TL karla peşin satmıştır.

Çözüm:

Aktif = Pasif

300.000.000 = 300.000.000

Kasa (+) 12.000.000 = Kar + 2.000.000

Mal (-) 10.000.000302.000.000.- 302.000.000.-6-Zararlı peşin satış: Kasaya giren para malın bedelinden zarar kadar az olacaktır .Zarar öz kaynaklarda bulunan sermayeyi azaltacağından aktif ve pasif dengesi bozulmayacaktır.

Örnek: İşletmenin aktif ve pasif toplamları 400.000.000.- TL’ dir . 20.000.000.- TL mal 5.000.000.- TL zararla satılmıştır.

Aktif = Pasif

400.000.000 = 400.000.000

(+) Kasa 15.000.000 = (-) Zarar 5.000.000

(-) Mal 20.000.000 =395.000.000.- 395.000.000.-


7-İşletmeye Ortak Olmak: İşletmeden alacağı olan bir kişinin işletmeye ortak olduğunu düşünelim .

Kişinin işletmeden olan alacağı bu durumda sermaye payına dönüşür. Bu durumda işletmenin borcunda

Azalma özsermeyesinde artış olacaktır. Aktif ve pasif dengesi bozulmayacaktır.

HESAPLAR

Hesaplar

Hesap Kavramı


Bilançoyu oluşturan her bir unsurda (varlık,sermaye ve borçlar da)dönem içindeki artış ve azalışları gösteren çizelgeye hesap denir.
Hesapları genelde :

B
HESAP ADI A

Şeklinde gösteririz. Sol taraf borç ,sağ taraf alacak olacaktır.

Hesaplar tekdüzen hesap planına göre düzenlenmiştir .Bilanço ve gelir tablosu hesapları ayrı ayrı düşünülecektir.

Bilanço hesaplarında hangi hesaba giriş varsa borç kaydı, hangi hesapta çıkış varsa o hesaba alacak kaydı yapılır.

Gelir tablosu açısından ise ilk kayıtta bütün gider hesaplarına borç, gelir hesaplarına alacak yazılır.Örnek: İşletmenin bankadaki hesabına faiz geliri gelmiştir.
Banka Giriş Borç

Faiz geliri  Alacaklı

-----------/----------

Banka


Faiz Gelirleri

----------/-----------Hesaplara İlişkin Kavramlar

1-Borç ve alacak tarafı ; Sol taraf borç sağ taraf alacak

2-Hesabı borçlandırmak,alacaklandırmak ; Sol tarafa kayıt borçlandırılır,sağ tarafa kayıt alacalandırılır.

3-Hesap açmak ;Bir işlemde hesabın borç yada alacak tarafına ilk defa yazılmasıdır.

4-Hesap kalanı ; Borç ve alacak tarafları arasındaki farktır .Borç tarafı fazla ise borç kalanı alacak tarafı fazla ise alacak kalanı verir.

5-Hesabın kapalı olması borç ve alacak tutarlarının eşit olmasıdır.

6-Aktif hesaplar ;Varlıkları oluşturan ve borç kalanı veren hesaplardır.

7-Pasif hesaplar ; Pasifte yer alan alacak kalanı veren kaynak niteliği taşıyan hesaplardır.

Hesap İşleyişleri:
Örnek:A işletmesi 100.000.000 .- TL ‘lik malı peşin almıştır.

Mal hesabı  Alış (giriş) Borç (+) artış

Kasa hesabı Çıkış (ödeme) Alacak (-) Azalış
B
Mal Hesabı A B Kasa hesabı A

-

--------------------- ------------------------


Bilanço hesaplarını işleyişinde :

1-Varlıklardaki artış için varlık hesapları borçlandırılır. Azalış için alacalandırılır.

2-Sermaye ve borçlardaki artış için sermaye ve borçlara ait hesaplar alacalandırılır. Azalış için borçlandırılır. NOT: Pratikte muhasebenin temel kuralı olarak işlem yaparken hangi hesaba giriş varsa borç ,hangi hesaptan çıkış varsa alacak yazılır.

Sermayedeki Değişimlerin Gelir Ve Gider Hesaplarında İzlenmesi


NOT: İşletmede sermaye açısından kar veya zararına baktığımızda ya da ticari kardan mali kara ulaşmak istersek şu işlem yapılır.

Kar = ( D. Sonu öz sermaye D. Başı öz sermaye ) + İşletmeden çekilenler –İşletmeye eklenenler )

Gelir – Gider açısından:

KAR = GELİRLER – GİDERLER
İşletmenin öz sermayesini etkileyen günlük işlemler için gelir ve gider hesapları diye adlandırılan sonuç hesapları kullanılır. Dönem sonunda bütün gelir ve giderler dönem kar ve ya zararı hesabına devredilerek kapatılır. Bunun sonucunda işletmenin faaliyet sonucu olacak kar veya zarar ortaya çıkar. Bütün gelirlerin öz sermayeyi

arttırıcı giderlerin öz sermayeyi azaltıcı etkisi vardır.

Hesapların Sınıflandırılması

Bilançodaki sınıflandırmanın yanında hesapların işleyişi kayıtların temel olup olmamasına göre ve mali nitelikteki işlemleri etkilerine göre gruplara ayrılır.

  1. Düzenleyici Hesaplar : Asli hesapları etkileyerek gerçek değerlerini almalarını sağlayan hesaplarıdır. İlgili hesapların altında eksi kalem olarak gösterilir.

  2. Asli Hesaplar: Varlıkları kaynakları,gelir ve giderleri direkt olarak belirten hesaplardır.

Örnek: Tek düzen hesap planındaki bütün ana hesaplar ,kasa hs ,mal hs. gibi...

3- Geçici Hesaplar: Tamamlanamayan işlemler ve ya belirli bir süre kullanılan hesaplardır.Örnek: Nedeni bilinmeyen giderlerin izlendiği diğer olağan dışı gider ve zarar hesabı gibi.

4- Nazım Hesaplar: Hem aktif hem pasif karakterli hesap olup işletmenin ana faaliyet konusunda artış veya azalış getirmeyen işlemlerin izlediği hesaplardır.Örnek: Kasa noksanı ,kanunen gider kabul edilmeyen hesap ,nazım hesaplar olarak ,izlenir.
Hesaplar kapsamına göre

1-Ana hesaplar

2-Yardımcı hesaplar olarak ikiye ayrılır.
HESAP PLANI

Bir işletmede kullanılacak hesapların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda sistemli ve gruplaşmış olarak yer aldığı listeye hesap planı denir .Hesap planı düzenlenirken şu noktalara dikkat edilmelidir.

1- Bilanço ve gelir tablosunun aydınlatıcı ve çabuk düzenlemesini sağlamaktadır.

2- Gerektiğinde istenilen ana hesaplar ve yardımcı hesaplar açıklanabilmelidir.

3- Hesap planının yapısı her değişiklikte bütünü etkilemeyecek şekilde düzenlenmelidir

1994 yılından itibaren Tek Düzen Hesap Planı uygulama zorunluluğu getirilmiştir.


Tek düzen hesap planına göre hesaplar 9 ana gruba ayrılılar:

1-Dönen varlıklar

2-Duran varlıklar


  1. Kısa vadeli yabancı kaynaklar (kısa vadeli borçlar)

  2. Uzun vadeli yabancı kaynaklar (uzun vadeli borçlar)

  3. Öz kaynaklar

  4. Gelir tablosu hesapları ( gelir ve gider hesabı)

  5. Maliyet hesapları (Üretim işletmelerinde)

8- Serbest

9- Nazım hesaplar


MUHASEBE KAYIT BELGELERİ
Defterler

Muhasebe ilkelerine göre işletmede yapılan varlık ve kaynaklar da değişme yaratan mali nitelikteki işlemler belgelere dayandırılarak ticari defterlere kayıt edilirler .Bu defteri işetmelerde yapılan iş hacimlerine göre iki ana gruba ayırırız.

1- Birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterler:

a- Yevmiye defteri (günlük defter)

b- Defter-i kebir (büyük defter )

c- Envanter defteri

d- Kambiyo senetleri defteri (çek,senet defteri) İsteğe Bağlı
2- İkinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterler

a- İşletme hesabı defteri


YEVMİYE DEFTERİ: İşletmede yapılan günlük işlemlerin sıra numarası , tarihi, defteri kebir bağlantı numarası,borç ve alacak tarafı ,açıklama esaslarına göre kaydedildiği defterdir.

Yevmiye defterinin pratikteki çizimi aşağıdaki gibidir.

-----------/-----------

Kasa hesabı (Borçlu Hs)

Alacak senetleri hesabı (Alacaklı Hs)

---------/------------

Yevmiye defterinde aynı sayfa üzerinde hem borçlu, hem alacaklı hesap yazılır. Her sayfanın sonunda borç ve alacak taraflarının toplamı ayrı ayrı alınır. (Bu toplamlar eşittir.) Bir sonraki sayfaya devreden toplam olarak geçirilir ve işlemlere devam edilir.

Yevmiye defterindeki madde türleri :

1. Basit madde : Bir hesap borçlanırken diğer hesabın alacaklandığı madde türüdür.

ÖRNEK: İşletme 100.000.000.- TL lik malı peşin olarak satın almıştır.

Mal  Alış Borç

KasaÇıkışAlacak

------------- / ----------------

153 T.Mal hesabı 100.000.000

100 Kasa Hesabı 100.000.000

------------- / ----------------

Not: Tekdüzen hesap planında mal hesabı alışı ve satışı iki ayrı hesaba işlenen bir hesaptır.Mal alışlarında

153 Ticari Mal Hesabının borcuna, satışlarda 600 Yurtiçi satışlar hesabının alacagına yazılır.


2. Bileşik Madde: Bir hesaba karşılık iki hesabın borçlandığı veya alacaklandığı maddedir.
ÖRNEK : İşletme 200.000.000 TL’lik malı yarısı peşin, yarısı senet karşılığında almıştır.

Mal  Alış  Borç

Kasa  Çıkış  Alacak

Borç snt.  Çıkış  Alacak


------------/-------------

153 T.Mal Hesabı 200.000.000

100 Kasa Hesabı 100.000.000

321 Borç sent.hesabı 100.000.000

------------/--------------
ÖRNEK: İşletme 300.000.000.- TL malı 100.000.00.-TL peşin 200.000.000.- TL çek karşılığı satmıştır.

(Yurtiçi Satışlar) Çıkış Alacak

Kasa Alış  Borç

Alman çekler Giriş borç


3- Karma Madde (Karmaşık madde) : Birkaç borçlu hesaba karşılık ,birkaç alacaklı hesabın veya birkaç hesaba karşılık ,birkaç borçlu hesabın izlediği maddedir.
ÖRNEK : İşletme 100.000.000.-TL mal ,500.000.000.- TL demirbaş 50.000.000.- TL lik taşıt satın almıştır. 100.000.000.- TL sini peşin 200.000.000 TL sini veresiye, kalanını senetle ödemiştir. Yevmiye kaydını yapınız,

Alış Ticari mal Alım  Borç 100.000.000

Alış Demirbaş  Alım  Borç 500.000.000

Alış Taşıt  Alım  Borç 50.000.000


Çıkış Kasa Alacak 100.000.000

Çıkış Satışlar Alacak 200.000.000

Çıkış Borç snt. Alacak 350.000.000

______________________________________________


153 Ticari mallar hs. 100.000.000

254 Taşıtlar hs. 50.000.000

255 Demirbaşlar hs. 500.000.000
100 Kasa hs. 100.000.000

320 Satıcılar hs. 200.000.000

321 Borç snt. hs. 350.000.000
BÜYÜK DEFTER : Yevmiye defterine yapılan günlük işlemlerin hesap isimlerine göre ayrı sayfalara kaydedildiği defterdir. Defterin şekli “T” biçimindedir.

Sol tarafa borç kaydı , sağ tarafa da alacak kaydı yapılır. Defterde yevmiye defteriyle bağlantı numarası ,tarih ve açıklama bölümleri de vardır .Sayfalar karşılıklı 1-1 ,1-2 şeklinde tamamlanır.

Bir hesap için birden fazla sayfa ayrılır .O hesabın sayfalarında ara toplamlar yer alır. Pratikteki gösterim şekli.

B 100 Kasa Hesabı AYardımcı Defterler

Defter-i kebirde tek bir sayfaya işlenen ana hesabın alt hesaplarını izlediğimiz defterlere yardımcı defterler denir. Yardımcı defterlerdeki alt hesapların borç toplamları ana hesabın borç toplamına alacak toplamları ana hesabın alacak toplamına eşit olmalıdır.


B 102 Bankalar hesabı A B. İş Bankası Hs. A B Ziraat Bankası Hs. A

175.000.000 55.000.000 100.000.000 25.000.000 75.000.000 30.000.000MİZAN

Yevmiye defterinden büyük deftere geçirilen hesapların aritmetiksel olarak doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol

etmeye yarayan tabloya MİZAN adı verilir.
MİZAN ÇIKARMA TARİHLERİ
A. Aylık mizanlar: Ocak Kasım ayları itibarı ile her ay (11 ay )

B. Genel geçici mizan: 31 Aralık tarihi itibariyle

C. Kesin mizan: Envanter işlemleri sonunda 31 aralık tarihi itibariyle

31.12.1999 Tarihli Kesin Mizan


Sıra No:

Büyük defter Bağlantı No

Açıklama (Hesap Adı)

Toplam

Kalan

Borç

Alacak

Borç

Alacak

1

1-1

100 Kasa Hesabı

Toplam


10.000

8.000

2.000

-

Borç toplamı = Alacak toplamı = Yevmiye defteri toplamı

Borç kalanı toplamı =Alacak kalanı toplamı

Defterlerin Tasdik Zamanı

Vergi Usul Kanunu

Vergi usul kanununa göre ve TTK ‘ na göre tutulan işletme hesabı esası ve bilanço hesabı esasına göre tüm defterlerin tasdiki zorunludur.


Tasdik Zamanları

1- İşlerine öteden beri ( sürekli ) devam eden işletmeler ertesi yıl kullanacakları defterleri bulunulan yılın aralık ayı içerisinde;

2- Yeniden işe başlayanlar yeni bir meşguliyete girenler iş değiştirenler bu işlemlerden önce;

3- Vergi mükellefiyeti kalkanlar muaflıktan başlayarak 10 gün içerisinde;

4- Defteri dolanlar veya diğer nedenlerle yıl içinde yeni defter kullanmak zorunda kalanlar kullanmadan önce;

5- Aynı defteri ertesi yıl kullanacaklar kullanılacak yılın ocak ayı içinde tasdik ettirmek zorundadırlar.

DEFTERLERDE KAYIT DÜZENİ

Defterler mürekkep kalemle , Türkçe ,koparmadan, karalamadan, satır atlamadan,hatalı kayıtlarda üzeri görünecek şekilde çizilerek tutulmalıdır. Defterlere belgelerden kayıt yapılıyorsa günlük deftere geçirmek için 45 günlük süre, belgeler kullanılmıyorsa günlük deftere geçirmek için 10 günlük süre vardır .Günlük kasa defteri perakende satış ve hasılat defteri serbest meslek kazanç defteri günü gününe tutulmalıdır.
TİCARİ BELGELER

İşletmenin günlük işlerinin kaydı için kullanılan belgelere ticari belgeler veya ispat edici belgeler denir.

İşletmelerde kullanılan belge yada defterler TTK ‘na göre bulunulan yıldan başlayarak 10 yıl VUK ‘na göre ertesi yıldan başlayarak 5 yıl saklanması zorunludur.TTK’NA GÖRE BELGELER

Bono , poliçe, çek, hisse senetleri, tahvil, emtia (mal senetleri ) nakliyat belgeleri (manifesto ,konşimento)


VUK’ NA GÖRE BELGELER

Fatura , gider pusulası , müstahsil makbuzu , serbest meslek makbuzu , perakende satış makbuzu, yolcu listeleri ücret bordrosu , taşıma irsaliyesi , günlük müşteri listeleri ,yazışma belgeleri ve diğer belgeler.
MUHASEBE FİŞLERİ

1-Kasa tahsil fişi : Peşin yapılan mal ve hizmet satışlarında ve diğer tahsilatlarda kullanılır. Kasa hesabı sürekli borçlu işlendiğinden yalnız alacaklı hesap yazılır.

2-Kasa tediye (ödeme fişi ): Peşin mal ve hizmet alımlarında ve diğer ödemelerde kullanılır. Fiş üzerine sadece borçlu hesap adı yazılır.

3-Mahsup fişi: Veresiye (kredili )alım satımlarda kullanılır. Hem borçlu hem alacaklı hesap yazılır.
MUHASEBE SÜRECİ

İşletmenin dönem başında işe başlamasından itibaren varlık ve kaynaklarında (sermaye ve borçlarında ) artış veya azalış meydana getiren mali nitelikli işlemlerin sürecine muhasebe süreci denir.

Aşamaları:

1-Açılış (Dönem başı ) envanterinin yapılması

2-Açılış (Dönem başı )bilançosunun yapılması

3-Envanter defterine kayıt

4-Açılış (Dönem başı)bilançosunun yevmiye (günlük deftere ) açılış kaydı.

5-Yevmiye defterine günlük işlemler

6-Defter-i kebir ‘ e (büyük deftere) kayıt.

7-Ocak ve Kasım ayları itibariyle aylık mizanları 11 ay

8-31 Aralık tarihi itibari ile genel geçici mizan

9-Envanter kayıtları ( dönem sonu )

10-31 aralık tarihi itibariyle kesin mizan

11-Mali tablolar (bilanço ve gelir tablosu )

12- Yevmiye defterine kapanış kaydı (ters kayıt)NOT: İşletmeler yeni kuruluyorsa yapılan envanter ve bilançoya açılış envanteri ve bilançosu denir. İşlemine öteden beri devam ediyorsa dönem başı envanteri ve bilançosu denir. Aslında işlerine devam edenler için her dönem sonu bilançosu ve envanteri yeni yılın dönem başı bilançosu ve envanteridir.
ÖRNEK: A işletmesi 02.01.2000 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır:
1-Dönem başı (Açılış ) Envanteri
VARLIKLAR

Kasa 100.000.000

Ticari mal 50.000.000

Banka 200.000.000

Demirbaş 80.000.000

Alacak senetleri 25.000.000

KAYNAKLAR

Borçlar 150.000.000

Borç senetleri 120.000.0002.Açılış Bilançosu

A işletmesi

A
ktif 02.01.2000 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif
100 Kasa hs. 100.000.000 320 Satıcılar hesabı 150.000.000

102 Bankalar hs. 200.000.000 321 Borç snt hs. 120.000.000

121 Alacak snt hs. 25.000.000 500 Sermaye hs. 185.000.000

153 Ticari mal hs. 50.000.000

255 Demirbaş hs. 80.000.000

Toplam: 455.000.000 Toplam : 455.000.000

AKTİF = PASİF

Varlıklar = Sermaye + Borçlar
Sermaye = Varlıklar – Borçlar

Sermaye = 455.000.000 - 270.000.000

Sermaye = 185.000.000
3-Envanter defterine kayıt

4-Açılış Kaydı

------------------------/-------------------------

100 Kasa hs. 100.000.000

102 Bankalar hs. 200.000.000

121 Alacak snt. Hs. 25.000.000

153 Ticari mallar hs. 50.000.000

255 Demirbaşlar hs. 80.000.000

320 Satıcılar hs. 150.000.000

321 Borç snt. hs. 120.000.000


500 Sermaye hs. 185.000.000

-----------------------/---------------------------5-Günlük İşlem

ÖRNEK:100.000.000.-TL + 17.000.000.- KDV peşin olarak mal satın almıştır.

-----------------------/----------------------------

153 Ticari mallar 100.000.000

191 İndirilecek KDV 17.000.000

100 kasa hs. 117.000.000

-----------------------/----------------------------
6-Defter-i Kebir Kaydı

B 100 Kasa Hs. A B Bankalar Hs. A
100.000.000 117.000.000 200.000.000(açılış kaydından)B 121 Alacak Snt. A B 153 Ticari mal.Hs. A

25.000.000 50.000.000

100.000.000


B 255 Demirbaşlar Hs. A B 191 İndirilecek KDV A

80.000.000 17.000.000B 320 Satıcılar Hs. A B 321 Borç Snt.Hs. A

150.000.000 120.000.000
B 500 Sermaye Hs. A

185.000.000


7- Defter-i kebir hesaplarının borç ve alacak toplamları ve kalanlarıyla aylık mizanlar düzenlenir.

8- 31 Aralık tarihinde yine Defter-i Kebir hesaplarının borç ve alacak toplamları ve kalanlarıyla genel geçici mizan düzenlenir.  1. Envanter işlemleri yapılır.

Envanter: Bilanço günü itibariyle işletmenin varlıklarını ,sermaye ve borçlarını saymak ,tartmak,ölçmek yoluyla kesin bir şekilde değerleme ve tesbit işlemidir..İki aşamada olur.1-Muhasebe dışı envanter : Defterlere bakılmaksızın tüm varlıkların sermaye ve borçların sayılması ve değerlendirmesi işlemidir.

2- Muhasebe içi envanter : Genel geçici mizandan başlayarak yukarıda belirttiğimiz muhasebe sürecinin yerine getirilmesidir .Eldekilerin gerçek değerleri bulunduktan sonra genel geçici mizanlar bunlarla karşılaştırılır. Gerekli düzeltmeler yapılır. Gelir tablosu için gelecek yıla ait olan gelir ve giderler hariç tüm gelir ve giderler dönem kar ve ya zararına devredilir. Elde edilen kardan vergi düşülerek net kar bulunur.

10-Düzeltme işlemlerinden sonra kesin mizan yapılır.

11-Kesin mizanı borç ve alacak kalanlarına göre (hesapların) bilanço (dönemsonu ) düzenlenir. Gelir ve gider hesaplarına göre gelir tablosu yapılır.

12-Bilançonun ters kaydıyla kapanış kaydı yapılır.

ÖRNEK:

A işletmesiAktif 31.12.2000 Tarihli D.sonu Bilançosu Pasif

__________________________________________________________

1
00 Kasa hs. 175.000.000 320 Satıcılar hs. 15.000.000

102 Bankalar hs . 20.000.000 321 Borç snt. hs. 5.000.000

121 Alacak snt. hs 12.000.000 500 Sermaye hs. 227.000.000

153 Ticari mal .hs 30.000.000

255 Demirbaşlar hs 10.000.000
Toplam 247.000.000 Toplam 247.000.000
Kapanış kaydı – Ters kayıt.

------------------- / ------------------------

320 Satıcılar hs 15.000.000

321 Borç snt.hs. 5.000.000

500.Sermaye hs. 227.000.000

100 Kasa hs. 175.000.000

102 Bankalar hs. 20.000.000

121 Alacak snt. hs. 12.000.000

153 T.Mallar hs. 30.000.000

255 Demirbaşlar h. 10.000.000

------------------ / --------------------------

MUHASEBE

ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ
ŞAHIS ŞİRKETLERİ
1-Komanditer ortak hariç ortaklar gerçek kişidir.

2-Komanditer ortak hariç ortakların sorumluluğu sınırsızdır.

3-En az sermaye miktarı kanunla belirlenmemiştir.

4-Komanditer ortak hariç ortaklar kişisel emek ve ticari itibarlarını sermaye olarak koyabilirler.

5-Şirket sözleşmesi oy birliğiyle değiştirilebilir.

6-Şirket ortaklarından birinin ölümü, iflası, hacir altına alınması şirketi sona erdirebilir.

7-Şirket yalnız ticari işletmek amacıyla kurulur.

8-Sermaye paylara bölünemez.

9-Her ortağın yönetim, temsil ve denetim hakkı vardır.

10-Her ortağın eşit oy hakkı vardır.

11-Yalnız tescil ve ilanla kurulur.

12-Şirket vergi mükellefi değildir. Ortaklar gelir vergisi öder.

13-Ortaklığın devri güçtür.

14-Türk ticaret kanuna göre yedek akçe ayırma zorunluluğu yoktur.

15.Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin adının yer alması gerekir.Yüklə 451,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə