Biznes әlaqәlәri Bütün cavablar A


Reklam haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda reklam yayıcıs anlayışı necә açıqlanır?



Yüklə 0,82 Mb.
səhifə3/9
tarix19.06.2018
ölçüsü0,82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Reklam haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda reklam yayıcıs anlayışı necә açıqlanır?

 1. әmlakdan, o cümlәdәn kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn, istifadә vә ya onun istifadәyә verilmәsi yolu ilә vә digәr üsullarla reklamı yerlәşdirәn fiziki vә ya hüquqi şәxsdir

 2. reklam informasiyasını yayım üçün tam vә ya qismәn hazırlayan fiziki vә ya hüquqi şәxsdir

 3. reklamın istehsalı, yerlәşdirilmәsi vә yayılması üçün reklam informasiyasının mәnbәyi olan fiziki vә ya hüquqi şәxsdir

 4. hüquqi şәxs olan, reklam istehsalı vә yayımı ilә bağlı kompleks xidmәtlәr göstәrәn peşәkar tәşkilat

 5. reklam informasiyası nәzәrinә çatdırılan fiziki vә ya hüquqi şәxs




 1. Reklam haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda reklam istehsalçısı anlayışı necә açıqlanır?

 1. reklam informasiyasını yayım üçün tam vә ya qismәn hazırlayan fiziki vә ya hüquqi şәxsdir

 2. reklam informasiyası nәzәrinә çatdırılan fiziki vә ya hüquqi şәxs

 3. reklamın istehsalı, yerlәşdirilmәsi vә yayılması üçün reklam informasiyasının mәnbәyi olan fiziki vә ya hüquqi şәxsdir

 4. hüquqi şәxs olan, reklam istehsalı vә yayımı ilә bağlı kompleks xidmәtlәr göstәrәn peşәkar tәşkilat

 5. әmlakdan, o cümlәdәn kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn, istifadә vә ya onun istifadәyә verilmәsi yolu ilә vәdigәr üsullarla reklamı yerlәşdirәn fiziki vә ya hüquqi şәxsdir




 1. Azәrbaycan Respublikasının hansı qanununda törәmә müәssisәlәr, filiallar vә nümayәndәliklәr haqqında maddә vardır?

 1. Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu

 2. Istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu

 3. Investisiya fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu

 4. Reklam haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu

 5. Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunu




 1. Dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi, yerli özünü idarәetmә orqanları olan bәlәdiyyәlәrin yaradılması nәyә tәkan verdi?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. bәlәdiyyә mülkiyyәtinin formalaşmasına

 3. xüsusi mülkiyyәtin әhatә dairәsinin genişlәnmәsinә

 4. dövlәt mülkiyyәtinin inhisarçı mövqeyinin aradan qalxmasına

 5. düzgün cavab yoxdur




 1. Reklam haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda reklam agentliyi anlayışı necә açıqlanır?

 1. hüquqi şәxs olan, reklam istehsalı vә yayımı ilә bağlı kompleks xidmәtlәr göstәrәn peşәkar tәşkilat

 2. reklam informasiyası nәzәrinә çatdırılan fiziki vә ya hüquqi şәxs

 3. reklam informasiyasını yayım üçün tam vә ya qismәn hazırlayan fiziki vә ya hüquqi şәxsdir

 4. reklam istehsalçısı olmayan, yerlәşdirilmәsi vә yayılması üçün reklam informasiyasının mәnbәyi olan fiziki vә ya hüquqi şәxsdir

 5. әmlakdan, o cümlәdәn kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn, istifadә vә ya onun istifadәyә verilmәsi yolu ilә vә digәr üsullarla reklamı yerlәşdirәn fiziki vә ya hüquqi şәxsdir




 1. Bәzi fәaliyyәt növlәrinә xüsusi razılıq (lisenziya) verilmәsi qaydalarının tәkmillәşdirilmәsi haqqında qanun nә vaxt qәbul olunmuşdur?

 1. 2 sentyabr 2002-ci il

 2. 6 noyabr 2000-ci il

 3. 4 oktyabr 2000-ci il

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. 12 dekabr 2000-ci il




 1. Qiymәtlәndirmә sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn şәxslәrin müvafiq biliyә malik olmasının tәmin edilmәsi kimlәrin maraqlarına uyğundur?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. dövlәtin

 3. mülkiyyәtçilәrin

 4. sifarişçilәrin

 5. bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әmlakk mәnafeyi olan hәr bir şәxsin




 1. Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti nә vaxt tәsis edilmişdir?

 1. 29 dekabr 1998-ci il

 2. 16 sentyabr 1999-cu il

 3. 30 noyabr 1998-ci il

 4. 19 oktyabr 1999-cu il

 5. 27 avqust 1999-cu il




 1. İqtisadi sabitliyә nail olunması vә milli iqtisadiyyatın formalaşması prosesi necә gedir?

 1. a vә b

 2. düzgün cavab yoxdur

 3. elmitexniki potensialından istifadә etmәklә

 4. ölkәnin tәbii-iqtisadi resurslarından istifadә etmәklә

 5. bütün cavablar doğrudur




 1. Korporasiya nәdir?

 1. bütün sadalanan cavab variantlarıdır

 2. tәrkibinә daxil olan müәssisәlәrin vahid istehsalat kompleksindә birlәşdiyi birlikdir

 3. tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdilә müvәqqәti ittifaqıdır

 4. bu birlik, müәssisәlәr vә ya ayrı-ayrı sahibkarlar ittifaqıdır

 5. öz aralarında razılaşma әldә edәn, bir qayda olaraq, eyni sahәyә aid firmaların birliyidir




 1. Korporasiya termini hansı terminin sinonimidir?

 1. sәhmdar cәmiyyәti

 2. tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri ]

 3. mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt

 4. tәsәrrüfat yoldaşlıqları

 5. әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt




 1. İlk korporasiyalar harada yaranıb?

 1. qәdim Roma

 2. Hindistan

 3. qәdim Misir

 4. doğru cavab yoxdur

 5. qәdim Çin




 1. Sәhmdar cәmiyyәti nәdir?

 1. Nizamnamә kapitalı müәyyәn miqdarda paylara bölünmüş kommüersiya tәşkilatıdır

 2. nizamnamә fondu tәsisçilәrin ödәmәlәri әsasında yaradılan vә tәşkilatın kreditorların maraqlarına zәmanәt verәn әmlakının minimal ölçüsünü müәyyәn edәn kommersiya tәşkilatıdır

 3. elә bir tәşkilatdır ki, partnyorların bu tәşkilatın fәaliyyәtindә şәxsi iştirakı digәr partnyorların iştirakı ilәuyğunlaşdırılır

 4. doğru cavab yoxdur

 5. iştirakçıları öz aralarında bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq birgә tәsәrrüfat fәaliyyәti hәyata keçirәn vә onlara mәxsus әmlak üzrә öhdәliklәrinә görә mәsuliyyәt daşımayan tәşkilatdır




 1. Konsern nәdir?

 1. kapitalda iştirak vasitәsilә birbiriilә әlaqәli olan müstәqil müәssisәlәrin birlik formasıdır (bir qayda olaraq,çoxsahәli)

 2. şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında müxtәlif növ müәssisәlәr şәbәkәsini birlәşdirәn tәşkilati inteqrasiya formasıdır

 3. bir qayda olaraq, eyni sahәyә aid, öz aralarında şirkәtin kommersiya fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrinә (bazar bölgüsü vә s.) aid saziş imzalayan firmaların birliyidir

 4. eyni növlü sәnaye müәssisәlәrinin mәhsulunun ümumi satışını hәyata keçirmәk mәqsәdilә yaradılmış birlikdir

 5. tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәtini icra etmәk mәqsәdilә yaradılmış müvәqqәti ittifaqdır




 1. Müstәsna lisenziyanın şәrtlәrini göstәrin:

 1. lisenziar sazişdә razılaşdırılmış hüdudlarda ixtiradan istifadә hüququ verir vә lisenziya şәrtlәri ilә analoji hüquqları başqa şәxslәrә verә bilmәz

 2. bu әrazidә heç kim ixtiradan istifadә edә bilmәz

 3. lisenziar eyni şәrtlәrlә başqa şәxslәrә lisenziya vermәk hüququnu saxlayır

 4. lisenziar eyni әrazidә ixtiradan istifadә hüququnu özündә saxlayır, amma lisenziya şәrtlәri ilә analoji hüquqları başqa şәxslәrә verә bilmәz

 5. lisenziar lisenziya şәrtlәri ilә analoji hüquqları başqa şәxslәrә verә bilәr, amma hәmin әrazidә ixtiradan istifadә hüququnu özündә saxlamır




 1. Sadә lisenziyanın şәrtlәrini göstәrin?

 1. lisenziar eyni şәrtlәrlә başqa şәxslәrә lisenziya vermәk hüququnu saxlayır

 2. lisenziar lisenziya şәrtlәri ilә analoji hüquqları başqa şәxslәrә verә bilәr, amma hәmin әrazidә ixtiradan istifadә hüququnu özündә saxlamır

 3. lisenziar eyni әrazidә ixtiradan istifadә hüququnu özündә saxlayır, amma lisenziya şәrtlәri ilә analoji hüquqları başqa şәxslәrә verә bilmәz

 4. bu әrazidә heç kim ixtiradan istifadә edә bilmәz.

 5. doğru cavab yoxdur




 1. Hansı sazişlәrin obyektlәri hüquqi müdafiә ilә tәmin olunur?

 1. patentli lisenziyaların

 2. patentsiz lisenziyaların

 3. doğru cavab yoxdur

 4. müşaiyәt lisenziyalarının

 5. nou-xau




 1. Obyektlәri hüquqi müdafiәyә malik olmayan sazişlәr necә adlanır?

 1. patentsiz lisenziyalar, nou-xau

 2. patentli lisenziyalar

 3. xalis lisenziyalar

 4. doğru cavab yoxdur

 5. müşaiyәt lisenziyaları




 1. Lisenziarın ixtira hüququnu müddәtsiz vә hәmişәlik itirmәsinә gәtirib çıxaran müqavilә necә adlanır?

 1. tam lisenziya haqqında müqavilә

 2. sadә lisenziya haqqında müqavilә

 3. müstәsna lisenziya haqqında müqavilә

 4. konsessiya müqavilәsi

 5. sublisenziya haqqında müqavilә




 1. Müqavilә predmetinә nә aidir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Patent almış ixtira

 3. Әmtәә nişanı

 4. Texniki bilik

 5. Texnoloji proses




 1. Aşağıdakılardan hansı mürәkkәb avadanlıqların satışı zamanı müqavilә predmeti kimi çıxış edir?

 1. “Nou-hau–nun” ötürülmәsi

 2. Texniki bilik vә tәcrübә

 3. Әmtәә nişanı

 4. Bütün cavablar doğrudur

 5. Patent almış ixtira




 1. Hesablama metodunan asılı olaraq lisenziya ödәmәlәrini neçә qrupa ayırmaq olar?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 6

 5. 5




 1. Lisenziya ticarәti üzrә müasir tәcrübәdә cari ayırmaların dәrәcәlәrinin sәviyyәsi orta göstәrici ilә neçә faiz tәşkil edir?

 1. 2 – 10%

 2. 2 5%

 3. 5 – 10%

 4. 2 – 15 %

 5. 10 – 15 %




 1. Pauşal ödәmәlәr nәdir?

 1. Müqavilәdә möhkәm tәsbit olunmuş lisenziya ödәmәsi

 2. Müәyyәn tәsbit olunmuş dәrәcәlәr formasında razılaşdırılan ödәmәlәr

 3. Hәcmi lisenziyanın istifadәsinin faktiki iqtisadi nәticәlәri әsasına hesablanan ödәmәlәr

 4. İlkin nәğd ödәmәlәr

 5. Lisenziatın gәlirindә iştirak etmәk




 1. Patentin sahibi necә adlanır?

 1. Lisenziyadar

 2. Lisenziar

 3. Lisenziat

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Onu alan




 1. Hәcmi lisenziyanın istifadәsinin faktiki iqtisadi nәticәlәri әsasında hesablanan ödәmәlәrә hansılar aiddir?

 1. Dövri faiz ayırmaları

 2. İlkin nәğd ödәmәlәr

 3. Lisenziatın qiymәtli kağızlarının verilmәsi

 4. Pauşal ödәmәlәr

 5. Bütün cavablar doğrudur




 1. Hәcmi lisenziyanın istifadәsinin faktiki iqtisadi nәticәlәri әsasında hesablanan ödәmәlәrә hansılar aiddir?

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. Lisenziatın qiymәtli kağızlarının verilmәsi

 3. Pauşal ödәmәlәr

 4. İlkin nәğd ödәmәlәr

 5. Texniki sәnәdlәrin qarşılıqlı verilmәsi




 1. Bunlardan hansı hәcmi lisenziyanın faktiki istifadәsi ilә әlaqәdar olmayan ödәmәlәrә aid deyil?

 1. Lisenziatın gәlirindә iştirak etmәk

 2. Pauşal ödәmәlәr

 3. Lisenziatın qiymәtli kağızlarının verilmәsi

 4. Texniki sәnәdlәrin qarşılıqlı verilmәsi

 5. İlkin nәğd ödәmәlәr




 1. Cümlәni tamamlayın ... üstünlüyü ondadır ki, lisenziar ödәmәnin bütün mәblәğini qısa müddәtdә müqavilәnin qüvvәdә olduğu müddәtdә yarana bilәn kommersiya vә digәr risklәr olmadan әldә edә bilәr.

 1. Pauşal ödәmәlәrin

 2. İlkin nәğd ödәmәlәrinin

 3. Dövri faiz ayırmalarının

 4. Lisenziatın qiymәtli kağızlarının verilmәsinin

 5. Texniki sәnәdlәrin qarşılıqlı verilmәsinin




 1. Lisenziyalar hansı mәmulatlara tәtbiq edilir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Tütün

 3. Alkoqollu içkilәr

 4. Etil spirtli

 5. Düzgün cavab yoxdur




 1. AR-nın prezidenti tәrәfindәn Bәzi fәaliyyәt növlәrinә xüsusi razılıq (lisenziya) verilmәsi qaydalarının tәkmillәşdirilmәsi haqqında fәrman neçәnci ildә verilmişdir?

 1. 2002

 2. 1996

 3. 2000

 4. 2008

 5. 2005




 1. Xidmәt kompaniyalarında marketinq proqramlarının işlәnib hazırlanmasına xidmәtin neçә әsas xüsusiyyәti müәyyәn edir?

 1. 4

 2. 7

 3. 2

 4. 8

 5. 5




 1. Aşağıdakılardan hansı Turizm Nazirliyinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil?

 1. Haqsız rәqabәti tәmin etmәk

 2. Daxili turizm inkişafına ciddi fikir vermәk

 3. Yerli әhalinin istirahәtini tәmin etmәk

 4. Turistlәrә әlverişli şәrait yaratmaq

 5. Әcnәbi turistlәrin sayını çoxaltmaq




 1. Bunlardan hansı xidmәtin tәdarük üsuluna aid deyil?

 1. Xidmәt sahәsindә öhdәliyin götürülmәsi vә tәnzimlәnmәsi

 2. Sәrhәdyanı xidmәt tәdarükü

 3. Kommersiya iştirakı

 4. Xaricdә xidmәt istehlakı

 5. Xidmәt göstәrilmәsi mәqsәdilә xidmәt tәchizatçısının müvәqqәti olaraq digәr ölkәyә getmәsi




 1. Bunlardan hansı xidmәtlәrin marketinq tәdqiqatının marketinq funksiyaları deyil?

 1. Maliyyә

 2. Analitik

 3. İstehsal

 4. İdarәetmә

 5. Paylama




 1. Bunlardan hansı xidmәt kompaniyalarında marketinq proqramlarının işlәnib hazırlanması xidmәtinin әsas xüsusiyyәtlәrin biri deyil?

 1. Müşayiәt etmә

 2. Mәnbәdәn ayrılmazlıq

 3. Duyulmazlıq

 4. Keyfiyyәtin saxlanıla bilmәmәsi

 5. Keyfiyyәtin qeyri sabitliyi




 1. Gәnclәr, İdman vә Turizm Nazirliyi neçәnci ildә yaradılıb?

 1. 2001

 2. 2002

 3. 1999

 4. 2004

 5. 1998




 1. Xidmәtlәr üzrә bazar tәklifinin neçә kateqoriyasını fәrqlәndirirlәr?

 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 7

 5. 6




 1. Aşağıdakılardan hansı xidmәt sahәsindә marketinqin 3 tipindәn biridir?

 1. İnteraktiv marketinq

 2. Aktiv marketinq

 3. Remarketinq

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Sinxromarketinq




 1. Aşağıdakılardan hansı xidmәtin mәnbәdәn ayrılmazlıq xüsusiyyәtini ifadә edir?

 1. Xidmәtlәrin istehsal vә istehlakı vaxt etibarı ilә üstüstә düşür

 2. Xidmәtin keyfiyyәti nә vaxt göstәrilmәsindәn asılı olaraq dәyişir

 3. Xidmәtlәrin keyfiyyәti onların harda göstәrilmәsindәn asılı olaraq dәyişir

 4. Xidmәtlәr saxlanılmazdılar

 5. Hәyata keçirilmәmiş onları yoxlamaq mümkün deyil




 1. Aşağıdakılardan hansı xidmәtlәrin marketinq tәdqiqatının әsas vәzifәsi deyil?

 1. Ticarәt agentlәrinә zәruri informasiyanın verilmәsi

 2. Firmaya rәhbәrlik işini tәmin etmәk

 3. İşgüzar vәziyyәtin obyektivliyinin hәr bir fazasına tәsir göstәrmәk

 4. Satış vә risklәrin qabaqcadan qiymәtlәndirmәk

 5. Firmada tәhsil prosesinә kömәk etmәk




 1. Bunlardan hansı xidmәt üzrә bazar tәklifi kateqoriyasına aid deyil?

 1. Yüksәk dәrәcәdә hiss olunmayan әmtәә

 2. Hiss olunan mәhsula xidmәtin әlavә olunması

 3. Hibred

 4. Әsas servis

 5. Tәmiz xidmәt




 1. Bunlardan hansı istehlakçının xidmәtin keyfiyyәtindәn tәmin olunmazlığını tәyin edәn istiqamәt deyil?

 1. İstehsalla xidmәt arasında gözlәmәlәrdә qırılma

 2. İstehlakçının gözlәmәlәri vә menecmentin tәsәvvürlәri arasındakı qırılma

 3. Menecmentin tәsәvvürlәri ilә xidmәtin keyfiyyәtinә olan tәlәblәr arasındakı qırılma

 4. Xidmәtlәrin duyulması ilә servisә münasibәtdә olan gözlәmәlәr arasındakı qırılma

 5. Xidmәt göstәrilmәsi ilә xarici kommunikasiya arasındakı qırılma




 1. Bunlardan hansı interaktiv marketinqdir?

 1. Heyәtin müştәriyә xidmәt göstәrә bilmәk bacarığı müәyyәn edir

 2. Kompaniyanın işçilәrinin öyrәdilmәsi vә motivasiyası

 3. Yüksәk keyfiyyәtli servis xidmәtinin stimullaşdırılması ilә әlaqәdardır

 4. İstehlakçılara xidmәtin tәklif olunması üzrә adi işi xarakterizә edir

 5. Qiymәtlәrin tәyin olunmasını xarakterizә edir




 1. Bunlardan hansı bazar tәklifinin tәmiz kateqoriyasına aiddir?

 1. Tәklif ancaq xidmәtdәn ibarәt olur

 2. Mәhsul vә xidmәtin әldә edilmәsinin әsasında yerdәyişmә üzrә servis durur

 3. Tәklif bәrabәr sәviyyәdә hәm maddi mәhsuldan, hәm dә xidmәtdәn ibarәt olur

 4. Bir vә ya bir neçә әlavә olunmuş maddi mәhsul tәklif olunur

 5. İstehlakçıya maddi mәhsul tәklif olunur




 1. Bunlardan hansı xidmәt sahәsindә spesifik öhdәliklәrә dair әsas tәlәblәrdәn biri deyil?

 1. Xidmәtlәr sahәsindә subsidiyaların tәtbiq edilmәyәcәyinә dair öhdәliyin götürülmәsi

 2. Paylaşdırma xidmәtlәri üzrә heç bir mәhdudiyyәtin qoyulması

 3. Sığorta bazarının tam liberallaşdırılması

 4. Xidmәtlә göstәrilmәsinin birinci üsulu üzrә heç bir mәhdudiyyәtin qoyulmaması

 5. “Telekommunikasiya sahәsindә” “Aztelekom”un müstәsna hüququnun lәğv edilmәsi




 1. Bunlardan hansı xidmәt sahәsindә Azәrbaycan tәrәfinә sürülәn әsas tәkliflәrdәn biri deyil?

 1. Biznes infrastrukturunun yaradılması vә inkişafı

 2. Xidmәtlәr sahәsinә investisiyanın cәlb edilmәsi

 3. Әdalәtli rәqabәt mühitinin yaradılması

 4. Xidmәtlәrin çeşidini vә keyfiyyәtinin artırılması

 5. Xidmәtlәr bazarının liberallaşdırılması




 1. Bunlardan hansı xidmәtlәr sahәsinә dair öhdәliklәrindәn biridir?

 1. Әn әlverişli rejimdәn istisnalar

 2. Alternativ istisnalar

 3. Ümumi istisnalar

 4. Mövcud şәraitin daha da liberallaşması

 5. Klassik model




 1. Bu xidmәtlәrdәn hansı biznes-sektora aid deyil?

 1. Mәscidlәr

 2. Sığorta kompaniyaları

 3. Banklar

 4. Kommunal tәşkilatlar

 5. Hüquq vә mәslәhәtçi firmalar




 1. Lisenziya nәdir?

 1. bәzi fәaliyyәtlәrin hәyata keçirilmәsi hüququ verәn sәnәd (saziş).

 2. hüquqi şәxs vә ya fәrdi sahibkar

 3. lisenziya müqavilәsinin tәrәflәrindәn biri

 4. müәyyәn ad vә ya әmtәә nişanı ilә biznes hәyata keçirmәk hüququ

 5. dövlәt-özəl tәrәfdaşlıq forması




 1. Lisenziar kimdir vә ya nәdir?

 1. lisenziya sazişi әsasında digәr tәrәfә lisenziya obyektindәn istifadә hüququnu verәn tәrәfdir

 2. xüsusi icazә verilmәsi prosesidir

 3. әmәl olunması, lisenziyanın qüvvәdә olmasını şәrtlәndirәn şәrtlәrdir.

 4. konkret fәaliyyәt növünün keçirilmәsi üçün lisenziyası olan hüquqi şәxs vә ya fәrdi sahibkardır

 5. müәyyәn ad vә ya әmtәә nişanı ilә biznes hәyata keçirmәk hüququdur




 1. Lisenziat kimdir vә ya nәdir?

 1. konkret fәaliyyәt növünün hәyata keçirilmәsi üçün lisenziyası olan hüquqi şәxs vә ya fәrdi sahibkardır

 2. lisenziya sazişinin digәr tәrәfә lisenziya obyektindәn istifadә hüququ verәn tәrәfdir

 3. müәyyәn ad vә ya әmtәә nişanı ilә biznes hәyata keçirmәk hüququdur

 4. dövlәt-özәl tәrәfdaşlıq formasıdır

 5. doğru cavab yoxdur.




 1. Lisenziyalaşdırma obyektlәri nәyә deyilir?

 1. lisenziyalaşdırılan fәaliyyәt növlәrinә

 2. özünüidarәetmә vә dövlәt hakimiyyәti orqanlarına

 3. dövlәtin bilavasitә lisenziya funksiyaları ilә bağlı hәyata keçirdiyi tәdbirlәrә

 4. lisenziyalaşdıran orqanlara

 5. lisenziarlara vә lisenziatlara




 1. Konsessiya nәdir vә ya kimdir?

 1. dövlәtözәl partnyorluq forması

 2. müәyyәn ad vә ya әmtәә nişanı ilә biznes aparmaq hüququ

 3. lisenziya sazişinin digәr tәrәfә lisenziya obyektindәn istifadә hüququnu verәn tәrәf

 4. bu, lisenziatın üçüncü şәxslәrә verdiyi lisenziyadır

 5. konkret fәaliyyәt növünün hәyata keçirilmәsi üçün lisenziyası olan hüquqi şәxs vә ya fәrdi sahibkar





 1. Yüklə 0,82 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə