##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsiYüklə 0,87 Mb.
səhifə1/10
tarix30.01.2020
ölçüsü0,87 Mb.
#101986
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


##Fakültənin adı...... Riyaziyyat və informatika

##Kafedra..... Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası

##İxtisas........ İnformatika müəllimliyi

##Bölmə........ Azərbaycan.

##Fənnin adı.. İnformatikanın tədrisi metodikası

##Qrup nömrəsi:....... İ-401-403

##Müəllimin adı .........M.V.Abdullayeva

##Kafedra müdiri: ......Prof. A. S. Adıgözəlov

##Kafedra üzrə işçi qrupun üzvləri:

##1) Dos. A.Q.Cəfərov

##2) B/m.M.T.Rzayev

##3) Müəl. İ.Ə.Zeynalova

##book_id=168//book_name =İnformatikanın tədrisi metodikası//

##fk=132// ks=03 //fn= 168 // sumalltest= 450 //


MÜNDƏRİCAT
## EHM-in inkişaf mərhələləri .........................................................................1– 43

## İnformatikanin tədrisi metodikasinin predmeti ..........................................1– 38

## İnformatika fənninin məktəb kursuna daxil edilməsinin

məqsəd və vəzifələri .....................................................................................1– 29

## Məktəb informatika təhsil sahəsinin məzmunu ............................................1– 39

## Məktəbdə informatika fənninin təliminin təşkili .........................................1– 41

## İnformatika fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu)...................................1– 18

## İnformasiya və informasiya prosesləri .........................................................1– 17

## İnformasiyanin təsvir olunması ..................................................................1– 25

## Kompüter xətti .............................................................................................1– 38

## Formallaşdırma və modelləşdirmə...............................................................1– 32

## Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma ........................................................1– 62

## İnformasiya texnologiyaları ........................................................................1– 68

##num=1//level= 1// sumtest=43//name=EHM-in inkişaf mərhələləri//


1. XX əsrdə inkişaf edən sahələr hansılardır?

A) Texnika, elm, informasiyanın artması

B) Texnika, elm, iqtisadiyyat

C) Elm, iqtisadiyyat, informasiya

D) Elm, texnika

E) Elm, iqtisadiyyat


2. I nəsil EHM –lərin element bazası nədir və hansı ildə hazırlanmışdır?

A) tranzistorlar, 60-cı illər

B) lampalar, 70- ci illər

C) lampalar, 60-cı illər

D) inteqral sxemlər, 80-ci illər

E) tranzistorlar, 70-ci illər


3. İkinci nəsil EHM-lərin element bazası nədir və saniyədə neçə əməliyyat

yerinə yetirirdi?

A) Böyük inteqral sxemlər, bir neçə milyon

B) Lampalar, 20 min

C) İnteqral sxemlər, bir milyona qədər

D) Transiztorlar, 100 min

E) Lampalar, 100 min


4. Üçüncü nəsil EHM-lərin əsasını nə təşkil edir və saniyədə nə qədər

əməliyyat aparılırdı?

A) inteqral sxemlər, 100 minə qədər

B) lampalar, 20 min

C) tranzistorlar, 100 min

D) böyük inteqral sxemlər, bir neçə milyon`

E) İnteqral sxemlər, 1 milyona qədər


5. Aşağıdakılardan hansı dördüncü nəsil EHM-lərə aiddir?

A) 60 - ci illər, “tranzistorların kəşfi”

B) 70 – ci illər, “ böyük inteqral sxemlər”

C) 70 – ci illər, “lampalar”

D) 80-ci illər, “inteqral sxemlər”

E) 60 – cı illər, lampalar6. XXI əsrin süni intellektə malik maşınları hansılar olacaqdır?

A) EHM-lərin dörd və altıncı nəsli

B) EHM-lərin dörd və beşinçi nəsli

C) EHM-lərin beş və altıncı nəsli

D) EHM-lərin iki və beşinli nəsli

E) EHM-lərin üç və dördüncü nəsli


7. Müasir kompüterlərin klaviaturaları neçə düymədən ibarətdir və

hansılardır?

A) 105; işçi düymələr, hərf və rəqəmlər

B) 100 – 105 ; hərf və rəqəmlər

C) 105 – 110; hərflər

D) 100; işçi düymələr, hərf və rəqəmlər

E) 105 – 110; funksional, işçi düymələr, hərf və rəqəmlər


8. Hesab – məntiq qurğuları hansı işləri idarə edir?

A) EHM-lərin ümumi işini idarə edir

B) həm hesabi, həm də məntiqi

C) Hesabi və ümumi işləri

D) Məntiqi və idarəetmə

E) Bütün qurğuların işini tənzimləyir


9. İdarəetmə qurğuları hansı işləri yerinə yetirir?

A) EHM-lərin ümumi işini idarə edir və onun bütün qurğularının iş fəaliyyətini

tənzimləyir

B) EHM-lərin həm hesabi, həm də məntiqi işlərini və ümumi işini idarə edir

C) İnformasiyanı daxıl edir və bütün qurğuların iş fəaliyyətini tənzimləyir

D) EHM-dəki informasiyanı əməli yaddaşda saxlayır

E) İnformasiyanı daxil edir və yaddaşda saxlayır
10. Yaddaş qurğularında hansı yaddaşlardan istifadə olunur?

A) daxili və xarici

B) əməli və xarici

C) keş və xarici

D) daxili və keş

E) əməli və keş


11. Ən çox hansı çıxış qurğularından istifadə olunur?

A) Monitor, bərk maqnit disk, printer

B) Monitor, printer, optik disk

C) Monitor, printer, plotter

D) Printer, optik disk, plotter

E) Optik disk, monitor, printer


12. İnterfeysdən hansı qurğular arasında əlaqə yaratmaq üçün istifadə olunur?

A) Prosessor və daxili yaddaş

B) Əməli və xarici yaddaş

C) Daxili və xarici yaddaş

D) Prosessor və xarici yaddaş

E) Əməli və daxili yaddaş


13. Modem nə üçün istifadə olunur?

A) Lokal və qlobal kompyuter şəbəkələri üçün

B) Proseslər və xarici yaddaş qurğuları arasında əlaqəni yaratmaq üçün

C) İnformasiyanı ötürmək və ya almaq üçün

D) Daxili və xarici yaddaş qurğuları arasındakı əlaqəni

E) İnformasiyanı diğər kompüterlərə telefon xətti ilə ötürməyə və ya almağa

xidmət edir.
14. Printerdən hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) İnformasiyaların qəbul edilməsi və ötürülməsi üçün

B) Ədədi, mətni və qrafiki informasiyaların kağız üzərində alınması və uzun

müddət saxlanması üçün

C) İnformasiyanı digər kompyuterlərə telefon xətti ilə ötürmək və almaq üçün

D) Kompüterin qurğuları arasında informasiya mübadiləsini təmin etmək üçün

E) Mürəkkəb çertyojları, böyük ölçülü şəkilləri kağız üzərində çəkmək üçün
15. İnformatika elmi nə vaxt yaranmışdır və onun inkişafı nə ilə bağlıdır?

A) XX əsrdə, EHM-in yaranması

B) XIX əsrdə, EHM-in yaranması

C) XX əsrin 2-ci yarısında, EHM-in yaranması

D) XIX əsrin 1-ci yarısında, EHM-in yaranması

E) XVIII əsrdə, EHM-in yaranması


16. EHM- də proqramlaşdırmanın əsasını nə təşkil edir?

A) Alqoritmin diskretlik və bloqlar prinsipləri

B) Alqoritm və onun xassələri

C) Alqoritmləşdirmə və onun təsvirolunma dilləri

D) Alqoritmləşdirmə anlayışı, alqoritmik mədəniyyət

E) Alqoritm və onun budaqlanma prinsipi


17. Alqoritm sxem dilində və alqoritmik dildə necə verilir?

A) Operatorlar və cümlələr

B) Cümlələr və bloklar

C) Bəndlər və bloklar

D) Cümlələr və bəndlər

E) Bloklar və operatorlarla


18. İstifadəçi alqoritmin işlənməsi üçün hansı nəticələrin nə zaman alınma ardıcıllığını bilməlidir?

A) başlanğıc və son

B) aralıq və son

C) giriş və son

D) giriş və aralıq

E) başlanğıc və son


19. EHM-in nəsillərinə aid olan düzgün variantı seçin.

1- I nəsil

2- II nəsil

3- III nəsil

a- saniyədə 20000 əməliyyat icra edir

b- saniyədə bir milyon əməliyyat icra edir

c- saniyədə 100000 əməliyyat icra edir

A) 1-a, 2-b, 3-c

B) 1-a, 2-c, 3-b

C) 1-c, 2-a, 3-b

D)1-b, 2-c, 3-a

E) 1-b, 2-a, 3-c


20. İlk dəfə “İnformatika və hesablama texnikasının əsasları” fənni kimlər

tərəfindən hazırlandı?

A) A.P.Yerşov, V.S.Lednev

B) V.M.Monoxov, V.S.Lednev

C) A.P.Yerşov, V.M.Monoxov

D) Qluşkov, V.S.Lednev

E) Şenks, A.P.Yerşov


21. Orta məktəblərdə “İnformatika və hesablama texnikasının əsasları” fənni

nə vaxtdan tədris olunur?

A) 1984-cü il, 15 sentyabrdan

B) 1985-ci il, 15 sentyabrdan

C) 1990-cı il, 15 sentyabrdan

D) 1985-ci il, 1 sentyabrdan

E) 1983-cü il, 1sentyabrdan


22. Dövlət məktəblərinin kompüterləşdirilməsi problemini həll etmək üçün

hansı jurnal nəşr olundu və neçənci ildə?

A) “İnformatika və təhsil”, 1984- cü il

B) “İnformatikal”, 1985- ci il

C) “İnformatika və təhsil”, 1990- cu il

D) “İnformatika”, 1986- cı il

E) “İnformatika və təhsil”, 1986- cı il


23. EHM-in quruluşu hansı variantda düzgün verilməyib?

A) hesab – məntiq qurğuları, yaddaş qurğuları

B) giriş qurğuları, çıxış qurğuları

C) idarəetmə qurğuları, çıxış qurğuları

D) giriş qurğuları, yaddaş qurğuları

E) monitor, printer


24. Hansılar EHM-in quruluşuna aid deyil?

A) giriş qurğuları, çıxış qurğuları

B) əməli yaddaş , xarici yaddaş

C) yaddaş qurğuları, çıxış qurğuları

D) idarəetmə qurğuları, yaddaş qurğuları

E) hesab – məntiq qurğuları, giriş qurğuları


25. Hansılar alqoritmin xassələrinə aid deyil?

A) aydınlıq xassəsi, diskretlik xassəsi

B) kütləvilik xassəsi, nəticəlik xassəsi

C) bloklar prinsipi, diskretlik prinsipi

D) kütləvilik xassəsi, aydınlıq xassəsi

E) diskretlik xassəsi, kütləvilik xassəsi


26. “İnformatika və hesablama texnikasının əsasları” fənni üçün ilk proqram

hazırlanmasına rəhbərlik edənlərə kimlər aid deyil?

A) V.M.Monoxov, Qluşkov

B) V.S.Lednev, A.P.Yerşov

C) A.P.Yerşov, V.M.Monoxov

D) V.S.Lednev, Qluşkov

E) A.P.Yerşov, Qluşkov


27. Üçüncü nəsil EHM-lərə aid olmayanları seçin:

A) “Ural – 16”, “ES – 1021”

B) “ES – 1010”, “ES – 1020”

C) “Strela” “ES – 1010”

D) “Minsk – 2”, “ES – 1060”

E) “Ural”, “M– 220”


28. Klaviaturaya hansılar aid deyil?

A) xarici yaddaş, hərflər

B) hərf və rəqəmlər

C) işçi düymələr, rəqəmlər

D) işçi düymələr, hərflər

E) əməli və xarici yaddaş


29. Aşağıdakılardan hansı yaddaş qurğusuna aid deyil?

A) əməli, xarici yaddaş

B) funksional, işçi düymələr

C) xarici yaddaş, monitor

D) printer, əməli yaddaş

E) monitor, xarici yaddaş30. Kompüter müasir dövrdə nə üçün istifadə olunur?

1 – qlobal hesablamalar aparmaq üçün

2 – müxtəlif reaktiv siyahıların hazırlanması üçün

3 – sadə hesablamalar aparmaq üçün

4 – elmi layihələr aparmaq üçün

5 – böyük elmi-texniki layihələr üçün

6 – informasiya axını azaltmaq üçün

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 6

C) 1, 2, 5

D) 3, 4, 6

E) 4, 5, 6


31. EHM-in yeni nəsli əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənir?

1 – ölçülərin kiçikliyi

2 – ölçülərin böyüklüyü

3 – proqram təminatı

4 – sürətinin böyüklüyü

5 – etibarlılığına görə

6 – ölçülərinə və dəyərinə

A) 2 4 5 6

B) 1 3 4 6

C) 1 3 4 5

D) 3 4 5 6

E) 2 3 4 5


32. Birinci nəsil EHM-lərə hansıları misal göstərmək olar?

1 – “Ural”

2 – “Ural 2”

3 – “Besm 2”

4 – “M – 2”

5 – “Mir – 2”

6 – “ ES – 1010”

A) 4, 5, 6

B) 2, 3, 4

C) 3, 5, 6

D) 1, 2, 3

E) 2, 4, 5


33. Yaddaş qurğularında hansı yaddaşlardan istifadə olunur?

1 - Əməli yaddaş

2 - Keş yaddaşı

3 - Xarici yaddaş

4 - Daxili yaddaş

5 - Optik disk

A) 4, 5

B) 1, 2


C) 3, 4

D) 2, 3


E) 1, 3
34. Alqoritm sxem dilində və alqoritmik dildə necə verilir?

1- Bloklar vasitəsilə

2- Operatorlar vasitəsilə

3- Bəndlər vasitəsilə

4- Cümlələr vasitəsilə

5- Sxemlər vasitəsilə

A) 4, 5

B) 2, 3


C) 3, 4

D) 1, 2


E) 5, 2
35. EHM-lərin qurulmasından ibarət ardıcıllığı tapın:

1- giriş qurğuları

2- yaddaş qurğuları

3- idaretmə qurğuları

4- hesab-məntiq qurğuları

5- çıxış qurğuları


A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 4, 3, 2, 5

C) 2, 1, 3, 4, 5

D) 2, 3, 1, 4, 5

E) 5, 4, 1, 2, 3
36. EHM-lərin qurulmasından ibarət ardıcıllığı tapın:

1 – giriş qurğuları

2 – hesab –məntiq qurğuları

3 – idarəetmə qurğuları

4 – yaddaş qurğuları

5 – çıxış qurğuları

A) 2, 3, 1, 4, 5

B) 1, 2, 3, 5, 4

C) 2, 1, 3, 4, 5

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 5, 4, 1, 2, 3
37. “Alqoritm sözlərlə verilmişdir” nə deməkdir?

1 – cümlələr

2 – bloklar

3 – bəndlərlə

4 – operatorlarla

5 – sxemlərlə

6 – rəqəmlərlə

A) 3, 4


B) 2, 4

C) 1, 2


D) 1, 3

E) 4, 5
38. Alqoritmin xassələri hansı cavabda düzgün qeyd olunmuşdur?

1 – aydınlıq

2 – təsviri

3 – kütləvilik

4 – diskretlik

5 – budaqlanma

6 – nəticəlik

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 5, 6

C) 2, 3, 5, 6

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 3, 4, 6
39. Alqoritmləşdirmənin əsasını təşkil edən alqoritmik mədəniyyətin

komponentləri hansılardır?

1 – alqoritm anlayışı və onun xassələri

2 – alqoritmin təsvirolunma dilləri

3 – təsvirin formalaşdırılması dilləri

4 – proqramlaşdırma

5 – giriş verilənlər

6 – alqoritmin yerinə yetirilməsi

A) 2, 3, 5, 6

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 2, 3, 6

D) 3, 4, 5, 6

E) 2, 3, 4, 5


40. Hansılar üçüncü nəsil EHM-lərə aiddir?

a – “Ural – 14”

b – “ES – 1060”

c – “Mir – 2”

d – “ES – 1010”

e – “M– 22”

f – “ES – 1061”

A) b, c, e

B) a, d, f

C) c, e, f

D) b, d, f

E) a, c, e


41. I nəsil EHM-ə aid olmayanlar hansılardır? Uyğunluğu müəyyən edin:

a – “Ural”

b – “Minsk – 2”

c – “M – 1”

d – “ES – 1010”

e – “Besm – 2”

f – “Ural – 16”

A) a, c, e

B) b, d, f

C) a, d, f

D) e, c, f

E) c, d, e


42. EHM-in nəsillərinə aid olan düzgün variantı seçin.

1- I nəsil

2- II nəsil

3- III nəsil

a - “ES-1010”, “ES-1020”, “ES”-1060, “ES-1061”.

b - “Ural”, “M-1”, “Strela”, “Besm-2”

c - “Ural-16”, “Besm-4”, “Mir-2”, “Minsk-22”

A) 1-a, 2-c, 3-b

B) 1-c, 2-b, 3-a

C) 1-a, 2-b, 3-c

D) 1-b, 2-a, 3-c

E) 1-b, 2-c, 3-a


43. EHM – in nəsillərinə aid olan düzgün variantı seçin:

I – Birinci nəsil

II – İkinci nəsil

III – Üçüncü nəsil

1 – “Ural”

2 – “Ural -16”

3 – “ M - 1”

4 – “ES - 1010”

5 – “Besm - 4”

6 – “ Strela”

7 – “ES – 1020”

8 – “ Mir – 2”

9 – “ES – 1060”

10 – “Besm - 2”

11 – “ES – 1061”

12 – “Minsk - 22”

A) I – 1, 3, 7, 11 II – 2, 4, 9, 10; III – 3, 8, 10, 11

B) I – 1, 3, 6, 10; II – 2, 5, 8, 12; III – 4, 7, 9, 11

C) I – 1, 3, 7, 11 II – 1, 3, 5, 7; III – 4, 9, 10, 11

D) I – 1, 3, 7, 11 II – 1, 4, 6, 11; III – 8, 9, 10, 12

E) I – 1, 3, 7, 11 II – 8, 9, 11, 12; III – 1, 2, 7, 10Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə