BöLÜM 171 elektriK İNKİŞafiYüklə 180,54 Kb.
səhifə1/2
tarix27.01.2018
ölçüsü180,54 Kb.
#40794
  1   2

BÖLÜM 171

ELEKTRİK İNKİŞAFI


(19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle)

MADDE DİZİNİ:

BİRİNCİ KISIM –BAŞLANGIÇ KURALLARI

Madde 1. Kısa İsim

Madde 2. Yorum

İKİNCİ KISIM – ELEKTRİK İDARESİ

Birinci Bölüm – Elektrik İdaresinin Kuruluşu

Madde 3. Elektrik İdaresi kurulması ve tüzel kişi olması.

Madde 4. Resmi Mühür

Madde 5. İdarenin Oluşumu

Madde 6. İdare Üyelerine ödenecek maaş ve tahsisat.

Madde 7. Tayinden men, idare üyelerinin menfaatlerinin bildirilmesi ve elden çıkarılması.

Madde 8. İdarenin toplantıları

Madde 9. İdarenin izleyeceği usul

Madde 9A. Bakanın idare ile ilgili yetkileri.

İkinci Kısım – İdarenin memur ve müstahdemleri.

Madde 10. İdarenin memur ve müstahdemleri.

Madde 11. İdarenin üye, görevli ve müstahdemlerinin kamu görevlisi sayılması.

Üçüncü Kısım – İdarenin Genel Görevleri.

Madde 12. Genel Görevler

Madde 13. Ada Çapında Elektrifikasyon Projesi.

Madde 14. Devletin mevcut Sözleşme v.s’nin idareye devri

Madde 15. İdarenin Elektrik Gücü Kullananlara Elektrik Akımı Sağlama Görevi.

Madde 16. İdarenin Bilgi isteme yetkisi.

Madde 17. İdarenin elektrik malzemesi satma v.s. yetkisi.

Madde 18. Sözleşme Örnekleri.

Madde 19. İdarenin borçlanma yetkisi

Madde 19A.İdareye uluslararası yeniden inşa etme ve Kalkınma Bankası tarafından yapılan ikrazat ve İdarenin Bankaya senet ve bono icra ve tevdi etme yetkisi v.s.

Madde 20. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, İdareye yapılan ikrazları garanti etme yetkisi verilmesi.

Madde 21: İdarenin masrafları

Madde 22. Paraların yatırımlarda kullanılması.

Madde 23. Elektrik vergileri ve tarifeleri.

Madde 24. Hesap ve murakabe

Madde 25. Vergi ve Pul Vergisinden Bağışıklık.

Madde 26. Yıllık Rapor.1

Madde 27. Taşınmaz mal iktisap etme yetkisi.
Madde 28.


DÖRDÜNCÜ KISIM –MAL VE İŞLETME İKTİSABI VE ONLARA İLİŞKİN

KONULAR.

Birinci Bölüm – Taşınmaz mal iktisabı


Madde 27. Taşınmaz mal iktisap etme yetkisi.

İkinci Bölüm – Elektrik İşletmelerinin İktisabı


Madde 28. İdarenin elektrik işletmeleri iktisap etmesi.

Madde 29. Yerel makamlardan iktisap edilen işletmelerle ilgili tazminat.

Madde 30. Yerel makam dışındaki herhangi bir kişiden iktisap edilen işletmelere ilişkin

Tazminat.

Üçüncü Bölüm – Genel Kurallar.

Madde 31. Yerel makamların işletme satın alma ve iktisap etme haklarının İdareye Devri

BEŞİNCİ KISIM – GENEL KURALLAR

Madde 32. Memur ve müstahdemlerin İdareye devredilmesine ilişkin kurallar.

Madde 33. İstihdam Koşullarının Değiştirilmesi halinde ödenecek tazminat.

Madde 34. Su kaynaklarını saptama yetkisi.

Madde 35. İnceleme ve Başka başlangıç amaçları için araziye giriş.

Madde 36. İdare işletmeleri amaçları için araziye giriş.

Madde 37. 35. ve 36. maddeler uyarınca ödenecek tazminat.

Madde 38. İdarenin tazminat v.s ödenmesi

Madde 39. Tazminat v.s’nin esham ve tahvilat çıkarılarak karşılanması.

Madde 40. Tazminatın tahkim yolu ile kararlaştırılması

BEŞİNCİ KISIM – ÇEŞİTLİ KURALLAR.

Madde 41. Yedek Enerji.

Madde 42. Elektriğin Azaltılması veya kesilmesi; sorumluluk.

Madde 43. Elektrik Yasası uyarınca Emir Verilmesine Kısıtlama

ALTINCI KISIM – TÜZÜKLER

Madde 44. Tüzük Yapma yetkisi.

Birinci Cetvel.

İkinci Cetvel

Üçüncü Cetvel.

KIBRIS ELEKTRİK İDARESİ OLARAK ANILACAK TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP BİR KURULUŞUN KURULMASI VE BU TÜZEL KİŞİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TEDARİKİNE VE BAZI BAŞKA KONULARA İLİŞKİN GÖREV VE YETKİLERİ YERİNE GETİRMESİ VE KULLANMASI; VE BU TÜZEL KİŞİNİN ELEKTRİK İŞLETMELERİNİ İKTİSAP ETMESİ VE BU AMAÇLA TAZMİNAT ÖDENMESİNİN DÜZENLENMESİ VE BU KONULARIN TÜMÜNE İLİŞKİN AMAÇLARIN DÜZENLENMESİNİ ÖNGÖREN YASA.


23/1952

15/1953


9/1957

27 Ekim 1952
BİRİNCİ KISIM

BAŞLANGIÇ KURALLAR1


Kısa isim.


1. Bu Yasa, Elektrik İnkişaf Yasası olarak isimlendirilir.
Yorum.


2. (1) Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe -

"Aparat", elektrik aparatlarını anlatır ve içlerinde kondüktör kullanılan veya kondüktörün bir kısmını teşkil eden tüm aparat, makine, tüketim cihazları ve donanımını da içerir ;3. 24/1963

" Bakan", Ticaret ve Endüstri Bakanını anlatır ;

" Başkan", 5’inci madde uyarınca idarenin Başkanı olmak için gösterilen kişiyi anlatır ;

" Baş Müfettiş", 10’uncu madde uyarınca atanan Elektrik Baş Müfettişini anlatır.


51/1995

" Belediye", Belediyeler Yasası veya onu değiştiren veya onun yerini alan herhangi bir Yasa uyarınca kurulan belediyeleri anlatır ;

3. 24/63

" Cumhuriyet" Kıbrıs Cumhuriyetini anlatır ;

" Elektrik santralı", elektrik üreten herhangi bir santralı anlatır ve bu amaçla kullanılan bina, tesis ve bunların bulunduğu arazilerle elektrik santralı için kullanılması tasarlanan arazileri de içerir. Ancak elektrik enerjisi tahvili, değiştirilmesi veya dağıtımı için kullanılan merkezleri içermez ;Bölüm 170

"Elektrik Yasası", Elektrik Yasasını ve ona değişiklik yapan veya onun yerini alan herhangi bir Yasayı anlatır ;

“idare", 3. madde uyarınca kurulan Kıbrıs Elektrik İdaresini anlatır ;

"İdare tesisleri " veya " İdare İşletmeleri ", İdarenin malı olan tesislerle İdarece çalıştırılan işletmeleri anlatır ;

"İdare Üyesi", İdarenin Başkanı, asbaşkanı, geçici başkanı, geçici asbaşkanı ve geçici üyesini de içerir ;

"İdareci',' İdare, yetkili işletmeci, mal sahibi veya müteahhidin bir işletme veya tesisi ilgili zamanda sorumluluğuna verdiği yetkili kişiyi anlatır ;

"Jeneratör", mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek için kullanılan herhangi bir tipteki döner makineyi anlatır ;

''Kondüktör", bir sisteme elektrikle bağlanmak için düzenlenmiş elektrik kondüktörünü anlatır ;

"Kütle enerji", dağıtım amaçları için kullanılacak elektrik enerjisini anlatır ;

" Mal", taşınır ve taşınmaz malı içerir ;

" Müfettiş", 10. madde uyarınca atanmış Elektrik Müfettişlerini anlatır ve Baş Müfettişi de içerir ;

" Sistem", tüm kondüktörlerin ve aparatın elektrik veya manyetikle bağlı olduğu elektrik sistemlerini anlatır ;

" Tahvil", voltajın alçaktan yükseğe veya yüksekten alçağa tahvilini anlatır ;

" Dönüşüm", statik veya dinamik yollardan alternatif akımı direkt akıma veya direkt akımı alternatif akımı dönüştürme veya değiştirme anlamını taşır;

" Taşınmaz mal", şunları içerir :

(a) Arazi ;

(b)Herhangi bir arazi veya binaya veya başka inşaat veya yapıya bağlı binalar ve başka inşaat, yapı veya müştemilât ;

(c)Ağaç, Bağ ve araziye ekilen veya arazide yetişen herhangi bir bitki ve ağaç, bağ veya bu tür bitkinin koparılmamış ürünleri ;

(d)Herhangi bir arazi ile birlikte veya araziden ayrı olarak sahip olunan pınar, kuyu, sular veya sulardaki haklar ;

(e)Herhangi bir araziye veya bina veya başka inşaat veya yapıya bağlı olan veya bağlı olduğu farz olunan imtiyaz, serbesti, irtifak hakkı veya başka herhangi bir çeşit hak ve menfaatler ;

Yukarıda sözü edilen herhangi bir maldaki taksim edilmemiş hisseler.
"Tedarik hattı ", elektrik nakli iletimi veya dağıtımı için

kullanılan kondüktör veya başka araçlarla onları veya herhangi bir kısmını içine alan veya saran veya destekleyen muhafaza, örtü, kılıf, tüp, boru, izolatör veya direği veya elektrik nakli, iletimi veya dağıtımı amacı için yukarıda sözü edilenlerle ilgili herhangi bir bina veya aparatı anlatır ;

"Tesis”, tüm donatımı ile birlikte primer motorları, binalar ve tesisatlarla ilgili araziler, boru hatları, besleme hatları ve tüketim aparatı dahil, duruma göre elektrik tedariki veya kullanımı veya her ikisi için tasarlanan tek mülkiyet altındaki veya idarecinin saptanmış olması halinde, idarecinin sorumlu olduğu herhangi bir tesis veya teçhizatın tümünü anlatır;


51/1995

Bölüm 259
" Yerel yönetim mevzuatı", Belediyeler Yasasını ve Kamu Sağlığı (Köyler) Yasasını ve bu Yasaları değiştiren veya yerlerini alan herhangi bir yasayı anlatır ;

"Yerel yönetim", zamanında yürürlükte bulunan ilgili yerel yönetim mevzuatı uyarınca faaliyet göstermekte olan belediye meclisleri, köy sağlık komisyonları ve inkişaf bölgeleri yönetim kurullarını anlatır ;

" Yetkili kişi", elektrik üretimi, tahvili, dağıtımı veya kullanılmasına ilişkin bazı görevleri yapmak için İdare veya yetkili bir işletmeci veya bir tesisin yöneticilerince veya sahibi veya ilgili zamanda İdare, tesis yöneticileri veya mal sabinin kontraktörünce atanan kişiyi anlatır. Ancak atanacak kişi, bu görevleri yapanlar için herhangi bir nitelik saptanmışsa, o niteliklere sahip olmalı veya hiç bir nitelik saptanmamışsa, istihdam edildiği amaç için ehliyetli olmalıdır ; ehliyetli olduğunu ispatlama külfeti işverene aittir ;


Bölüm 170


" Yetkili işletmeciler", herhangi bir bölgeye elektrik tedariki için Elektrik Yasasının yetkili kıldığı yerel bir makam, şirket veya kişileri anlatır.

(2) Bu Yasadaki öteki tüm deyimler, Elektrik Yasasının bu deyimlere verdiği anlamı taşırlar.


İKİNCİ KISIM

ELEKTRİK DARESİ

Birinci Bölüm

ELEKTRİK İDARESİNİN KURULUŞU
Elektrik idaresi kurulması ve tüzel kişi olması.

3. Kıbrıs Elektrik İdaresi adı altında bu Yasa ile bir kurum oluşturulur ; İdarenin tüzel kişiliği , devamlı halefiyeti ve resmî mührü olup mal alma, mal sahibi olma ve malı elden çıkarma, sözleşme yapma, söz konusu ad altında dava etme ve dava edilme ve bu Yasa amaçları için gerekli olan her şeyi yapma yetkisine sahiptir ;

Ancak, 20.madde uyarınca verilen bir garantinin geçerliliği sırasında İdare, Bakanlar Kurulunun onayı alınmadan taşınmaz mallarından herhangi birini başkasına devredemez, ipotek veremez, üzerine mükellefiyet yükleyemez veya terk edemez.
Resmi mühür.

4. (1) İdarenin resmi mührü, İdare uygun göreceği şekilde zaman zaman iptal edilebilir, değiştirebilir, tadil edilebilir ve yeniden yapılabilir ve bir mühür temin edilene kadar, resmî mühür olarak, üzerinde "Kıbrıs Elektrik İdaresi kelimeleri bulunan bir mühür kullanılabilir.

(2) İdarenin mührü ile mühürlenmesi gereken tüm senet, belge ve öteki evrak, İdarenin Başkan veya Asbaşkanı ile Sekreteri veya Sekretere vekâlet etmek için İdarece yetkilendirilmiş başka bir kişinin huzurunda idarenin mührü ile mühürlenir ve resmî mührün basıldığı bu tür her senet, belge veya öteki evrakı, Başkan veya Aşbaşkan ile Sekreter veya yetkili kişinin her ikisi de imzalar; bu şekildeki bir imzalama, mührün usulüne uygun olarak ve gerekli biçimde basıldığına ve İdarenin yasal mührü olduğuna dair yeterli delil teşkil eder.İdarenin oluşumu.

5. (1) İdare, Bakanlar Kurulunca atanan en çok yedi üyeden oluşur; Bakanlar Kurulu, üyelerden birini Başkan, başka birini de asbaşkan tayin eder :

Ancak, üyeler, tam mesai yapmaları gerekecek kişiler de olmayabilir:

(2) Üyeler, Bakanlar Kurulunun kararlaştıracağı koşullara bağlı olarak beş yıldan daha uzun olmayan bir süre için görev yaparlar :

Ancak Bakanlar Kurulu, herhangi bir sebep göstermeden üyelerden herhangi birini her zaman görevinden alabilir.  1. Bir üyenin hastalık veya başka bir geçici sebepten veya geçici olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmamasından dolayı çalışamaması halinde, Bakanlar Kurulu, hastalık veya gaybubetin devam ettiği süre için başka bir kişiyi geçici üyeliğe tayin edebilir.

(4) İdare, herhangi bir üyeliğin münhal olmasına rağmen görev

yapabilir.

(5) Başkan veya Asbaşkan, bu Yasanın kendilerine verdiği 4.maddenin (2).fıkrasında sözü edilen görevler dışındaki, görev ve yetkileri yapmaları ve kullanmaları için, yazılı bir belge ile, başkalarını yetkilendirebilirler.
İdare üyelerine ödenecek maaş ve tahsisat.


6. İdare üyelerine, Bakanlar Kurulunun kararlaştıracağı şekilde, İdare fonlarından gerek aylık gerek ücret şeklinde maaş ve masrafları için de tahsisat ödenir.

Tayinden men, idare üyelerinin menfaatlerinin bildirilme-si ve elden çıkarılma-sı

7. (1) Bakanlar Kurulu üyeleri İdare üyeliğine tayin edilemezler.

(2) Üyeler, atandıkları tarihten üç aya kadar, atandıkları tarihte sahip oldukları veya kendi yararlarına doğrudan veya dolaylı olarak ilgileri bulunan herhangi bir elektrik işletmesindeki tüm hisseleri satarlar veya elden çıkarırlar : idare üyelerinin mevkilerini işgal ederken, elektrik işletmelerine ait hisse satın almaları veya kendi yararları için bu işletmelerle ilişki kurmaları yasaktır ve İdarenin herhangi bir üyesi, vasiyet veya tevarüs sonucu herhangi bir elektrik işletmesi hissesine, kendi yararı için hak kazanırsa, söz konusu hisseleri, hak kazandığı tarihten üç aya kadar satar veya elden çıkarır.  1. İdarenin herhangi bir üyesi, bu madde kurallarına aykırı olarak, herhangi bir elektrik işletmesi hisselerini alıkoyar, satın alır, elde eder veya onlarla ilişki kurar veya ilişkili kalırsa, üyelik hakkından mahrum edilir ve üyeliği boşalmış sayılır.

(4) İdâre üyelerinin, İdarenin sözleşme yaptığı veya yapmayı tasarladığı bir şirket veya işletmede ilişkileri varsa, ilişkilerinin nitelik ve özelliklerini İdareye açıklarlar ve İdarenin sözleşmeye ilişkin herhangi bir görüşme veya kararına katılmazlar ve bu konudaki açıklamaları derhal İdarenin tutanaklarına geçirilir.

(5) Bu maddede "herhangi bir elektrik işletmesinde hisse'' deyimi, elektrik üretimi, dağıtımı veya tedariki veya elektrik cihazları imali veya toptan veya perakende ticareti ile uğraşan herhangi bir şirkete ait sermaye hissesi, hisse senedi, tahvil, rüçhanlı hisse senedi, bono veya başka kıymetli şeyleri anlatır ve aynı işlerle uğraşan ve tüzel kişiliği olmayan herhangi bir işletmedeki hisse veya menfaati da içerir; ancak, üretici, tedarikçi veya dağıtıcı olarak işi sadece kendisi tarafından tüketmek için elektrik üretmek, tedarik etmek veya dağıtmaktan oluşan herhangi bir şirkete ait sermaye hissesi, hisse senedi, tahvil, rüçhanlı hisse senedi, bono veya başka kıymetli şeyleri içermez.
İdarenin toplantıları

4, 24/19638. (1) Başkan veya onun gaybubetinde Asbaşkan, İdarenin üyelerini gerekli olduğu kadar sık toplantılara çağırır ve en az üç üye tarafından imzalanmış yazılı bir ihbarla bunu yapması talep edildiği takdirde, bu ihbarı aldığı tarihten itibaren üç gün içinde, toplantı bu gibi ihbarın alındığı tarihten itibaren on gün içinde yapılmak üzere, bir toplantıya çağırır.

(2) Hale göre Başkan veya Asbaşkanın, bir evvelki fıkrada gösterildiği üzere üyeleri toplantıya çağırmaması halinde, her hangi üç üye, kendileri tarafından imzalı davetiyelerle Başkan, Asbaşkan ve üyeleri, toplantıya çağırabilirler.

(3) Her hangi bir muamele yapılabilmesi için toplantı nisabının toplantı Başkanına ilâveten dört üye olması gerekir.

(4) Toplantılara, Başkan ve onun gaybubetinde Asbaşkan Başkanlık yapar. Başkan ve Asbaşkanın gaybubeti halinde, mevcut üyeler kendi aralarından birini toplantı başkanlığına seçer.

(5) Herhangi bir toplantıda müzakere edilen mesele veya konular, çoğunluk oyu ile karara bağlanır. Oyların eşitliği halinde toplantı Başkanı, kendi oyuna ilâveten ayırt edici bir oya sahiptir.


İdarenin izleyeceği usul.

9. İdare, bu Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, genel olarak izleyeceği usulü veya özel olarak toplantıların yapılması, toplantılar için ihtarda bulunulması, toplantı işlemleri, tutanak tutulması ve hesapların açılması, tutulması ve murakabesi konularını düzenleyen içtüzük yapabilir.


Bakanın idare ile ilgili yetkileri.
5. 24/1963

9A. (1) Bakan, İdare ile istişareden sonra, İdareye, vazifelerinin ifası ile ilgili olarak Cumhuriyetin genel menfaatinin gerektirdiği genel mahiyette talimatlar verebilir ve İdare, bu gibi talimatları yerine getirir.

(2) İdare, Bakana, İdarenin emvali ve faaliyetleri hakkında onun isteyebileceği rapor, hesap ve sair bilgiyi verir ve verilen bu gibi bilginin doğruluğunu makûl bir surette isteyebileceği bir usulde ve vakitte tahkik için ona kolaylık gösterir.


İkinci Bölüm
İDARENİN MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ


İdarenin memur ve Müstahdemleri.

6.24/1963


İdarenin üye, görevli ve müstahdemlerinin Kamu görevlisi sayılması

Bölüm 154

Bölüm 313


10. (1) İdare, Genel Müdürlük yapacak olan bir Baş Mühendis, bir sekreter ve zaman zaman karar vereceği sayıda başka memur, acente ve müstahdemler tayin eder; İdare, özellikle işletmeleri, elektrik tesislerini, cihazları ve işleri denetlemek ve İdarenin isteyeceği başka görevleri yapmak amacıyla gerekli olabilecek sayıda elektrik müfettişi tayin ve istihdam edebilir ve yukarıda sözü edilen şekildeki denetlemenin yöntem ve ayrıntılarına nezaret etmek ve idarece istenebilecek başka görevleri yapmak için bir görevliyi aynı şekilde Baş Elektrik Müfettişi olarak atayabilir.

(2) Genel Müdür, İdarenin en yüksek İdare amiridir ve İdarenin günlük işlerini, İdarenin siyasetine uygun ve İdare tarafından zaman zaman kendisine verilebilecek talimatlara tabi olarak yürütür.

(3) Baş Müfettiş, bu Yasanın Müfettişlere verdiği tüm yetkilere sahiptir ve o yetkileri kullanabilir ve Bakanlar Kurulunun onayı ile de, Elektrik Yasası ve onun uyarınca yapılan Tüzüklerce Müfettişlere verilen yetkilerin tümünü veya herhangi birini kullanabilir.
1l. (1) İdarenin tüm üye, görevli ve müstahdemleri, Ceza Yasası anlamı içinde kamu hizmetinde istihdam edilmekte olan kişi sayılırlar.

(2) Kamu Görevlileri Koruma Yasası, İdare aleyhine veya herhangi bir üye, memur veya müstahdemi aleyhine o sıfatla işlediği bir fiile, ihmal veya kusur ile ilgili olarak açılan bir davaya, kovuşturmaya veya başka yargı işlemine de uygulanır.Genel görevler

2.24/63


Bölüm 170

Üçüncü Bölüm

İDARENİN GENEL GÖREVLERİ


12. (1) Bu Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, İdare, aşağıdakileri yapmakla görevlidir:

(a) Elektrik üretmek ve İdareye ait tesis ve işletmeleri çalıştırmak ve bakımlarını yapmak;

(b) Makûl fiyatlarda elektrik akımı sağlamak .

,

(c) Normâl olarak elektrik işletmeleri ile ilişkili olan herhangi bir iş yapmak ;(d) Elektrik kullanımını ve özellikle tarımsal, endüstriyel ve imalât amaçları için kullanımını geliştirmek ve teşvik etmek ;

(e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin doğal kaynaklarını elektrik üretimi için kalkındırılmasını sağlamak ve teşvik etmek

(f) Bu Yasa kuralları uyarınca tüzük yapmak ;

(g) Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımına ilişkin tüm konularda Bakana tavsiyede bulunmak.

(2) İdare, (1). fıkra amaçları için şunları yapabilir :

(a) Bakanlar Kurulunca saptanacak tarihten sonra, Bakanlar Kurulunun talimatı uyarınca Elektrik Yasasının İnşaat ve Plânlama Dairesi Müdürüne verdiği ve yüklediği yetki ve görevlerin bazılarını kullanabilir ve yapabilir ;

Ancak bu yetkilerin kullanılması ve görevlerin yapılmasına ilişkin masraflarla bedeller Devlet Bütçesinden ödenir ;

{b) (1). fıkradaki amaçların herhangi biri için elektrik satın alabilir ;  1. (1).fıkra uyarınca kendine verilen görevlerin yapılması için veya o görevlerle ilgili olarak gerekli, yararlı veya yararlı görülen tüm faaliyetleri gösterebilir.

(3) Bu Yasada başka bir kural konması dışında İdare, ( 1 ).fıkra amaçları için Elektrik Yasasının öngördüğü aynı yükümlülüklere tabi olur ve aynı görevleri yapar ve aynı Yasanın yetkili bir işletmeciye verdiği tüm haklardan' yararlanır ve tüm yetkileri kullanır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-yeti çapında elektrifi-kasyon projesi

13. (1) Birinci Cetvelde tanımlanan ve bundan böyle "proje'' olarak anılan proje, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır onaylanmaz İdare, Elektrik Yasası uyarınca başka yetkili bir işletmecinin faaliyet gösterdiği herhangi bir tedarik alanı dışındaki adanın her tarafında elektrik üretimi, tedariki ve dağıtımı için işletmeci olur ;

Ancak Bakanlar Kurulu emrederse İdare, yukarıda anıldığı şekildeki bir alan içine dahi, herhangi bir Devlet Dairesine kütle enerji sağlayabilir.

{2) İdarenin (1). fıkra uyarınca işletmeci olduğu durumlarda, İdare, projede öngörüldüğü şekilde bir elektrik santralı ile bir iletim ve dağıtım sistemi kurar.

Devletin mevcut sözleşme v.s’sının idareye devri.


14. Devletçe veya Devlet adına yapılan ve Projeyi etkileyen ve bu Yasanın yürürlüğe girmesinden hemen önce geçerli olan tüm sözleşme, anlaşma, senet, bono, evrak ve çalışma düzenlemeleri, Devlet veya onun adına hareket eden herhangi bir kişi yerine, onlarda İdarenin adı varmış ve İdare onlara bir tarafmış gibi İdarenin lehine veya aleyhine tamamen yürürlükte ve etkili olur ve tamamen etkili bir şekilde uygulanır.İdarenin elektrik gücü kullanan-lara elektrik akımı tedarik etme görevi.

15. İdare, elektrik tedarik ettiği herhangi bir bölgede, güç için elektrik tedarik edilmesini isteyen ve bu maddede " elektrik gücü kullananlar " olarak anılan, yetkili bir işletmeci dışındaki herhangi bir kişiye, İdare ile sözleşme yapmayı taahhüt ederse ve İdareye yeterli bir gelir sağlayacak kayıt ve koşullara bağlı olarak elektrik enerjisi alacağına veya almaya devam edeceğine ve bedelini ödeyeceğine dair İdarenin isteyeceği teminatı verirse, elektrik verir.


İdarenin bilgi isteme yetkisi.

16. İdare, kamusal veya özel amaçlar için elektrik tedarik eden kişilerin İdareye, İdarenin gerekli göreceği bu tür elektrik tedariki ile ilgili olarak bilgi ve hesap vermelerini isteyebilir ve bilgi veya hesap vermesi istenilen böyle bir kişi veya müstahdemleri veya temsilcileri, makûl bir mazeret olmaksızın, yukarıda anılan bilgiyi istenildiği tarihten otuz güne kadar idareye vermekte kusur işlerse, bir suç işlemiş olur ve mahkûm olması halinde elli Kıbrıs Lirasına kadar para cezasına ve devamlı bir kusur veya ret halinde de mahkûmiyetin verildiği birinci günden sonra bu tür kusur veya reddin devam ettiği her gün veya bir günün kısmı için on Kıbrıs Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir.Yüklə 180,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə