BöLÜm V: Özet, sonuç ve öneriler özetYüklə 18,55 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü18,55 Kb.

BÖLÜM V: ÖZET, SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Özet

Bu araştırmada problemimiz, yaşamın her dönemindeki insanın ihtiyaç duyacağı yeterli ve dengeli beslenme bilincinin, okul öncesi dönemden başlayarak kalıcı ve etkin öğrenmeyi sağlayan yöntemlerle verilmesidir.

Araştırmanın amacı, okul öncesi kuruma devam eden 4-6 yaş çocuklarının

beslenme kavramının geliştirilmesinde, öğrenme evresi yönteminin etkisini incelemektir.

Beslenme bireyi, aileyi ve toplumu ilgilendiren en temel faktörlerden biridir. İnsanların sağlıklı yaşaması ve toplumların gelişebilmesi için gerekli olan insan gücünün temeli olan beslenme eğitiminin, çok küçük yaşlardan başlayarak etkin öğrenme yöntemleriyle verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde okul öncesi dönemdeki çocukların. beslenme kavramının geliştirilmesi üzerinde yapılan araştırmaların yetersiz oluşu ve konunun çocukların sağlıklı gelişmesi, büyümesi ve eğitilmesinde önemli bir yer turması, araştırma konusu olarak seçilmesini neden olmuştur.

Uygulamalar i 997-1998 yılı içerisinde yapılmış, daha sonra verilerin istatistiksel olarak analiz edilmesi işlemlerine geçilmiştir.

Araştırma kısmen öntest-sontest kontrol gruplu deneysel bir araştırmadır. Araştırmada kullanılan ölçek, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Mümkün olabildiğince resimlendirilerek hazırlanan ölçek 33 sorudan oluşmaktadır. Ölçek belli konuları kapsayan 5 alt ölçeğe ayrılmıştır. Ölçeğin uygulama süresi 20 dakikadır. Değerlendirme, Marek ve Simpson'ın sınıflamasına göre yapılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ailelerin görüşlerinin alınması amacıyla 23 sorudan oluşan' Aile Anket Formu' uygulanmıştır. Araştırmada Öğrenme Evresi

Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle verilen eğitimin etkili olduğu deney ve kontrol grupları arasında yapılan istatistik sonuçlarına göre belirlenmiştir.

Beslenme kavramının gelişimi, cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Anne eğitim düzeyi ve anne çalışma değişkeni ile beslenme kavramı toplam puanlar arasında yapılan tek boyutlu varyans analizinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Besin-sağlık alt ölçeğinde üniversite mezunu anneler lehine fark vardır. Anne yaşı değişkenine göre beslenme kavramı toplam puanlarda ve besin gruplarının yararları alt ölçeğinde (26-35) yaştaki anneler lehine fark vardır.

Beslenme ile ilgili kitap okuma ile beslenme kavramı arasında, evet ve biraz diyenler lehine fark vardır.

Yiyeceklerin yararlarıyla ilgili bilgi verme değişkeni ile beslenme kavramı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Genel deney grubu kız ve erkeklerde beslenme kavramı toplam puan ve tüm alt ölçekler için yapılan öntest-sontest karşılaştırmalarında, sontest lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

5.2. Sonuç

Araştırmada kullanılan öğrenme evresi yönteminin, beslenme kavramının geliştirilmesinde etkili olduğu söylenebilir.

Araştırmada uygulanan i Beslenme Kavramı Ölçeği’ nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. Ancak .31 düzeyindeki soruların fazlalığı dikkat çekicidir.

Deney grubu beslenme kavramı toplam puanlar ve alt ölçeklerde anlamlı bir fark vardır. Bu sonuç verilen eğitimin etkili olduğu ve beslenme kavramının gelişmesinde bilgi artışına neden olduğunu göstermektedir.

Deney ve kontrol grubu beslenme kavramı sontest sonuçları arasında deney

grubu lehine anlamlı fark çıkması, öğrenme evre si yöntemiyle verilen eğitimin daha etkili olduğunun bir göstergesidir.

Kontrol grubunda yalnız besinleri tanıma, besin gruplarının yararları ve

dengeli beslenme alt ölçeğinde anlamlı fark çıkması, geleneksel de olsa verilen eğitim sonucudur.

4-5 yaş grubu beslenme kavramında sontest lehine anlamlı fark çıkması, beslenme kavramının bu yaş grubunda da geliştirilebileceğini göstermiştir. Turner (1997)' in çalışmasında elde edilen sonuçlar bulgularımızı destekler niteliktedir. Buna göre 5-6 yaştaki çocuklarda bile yemek ve beslenme konusunda azımsanmayacakSUMMARY

The problem I dealt with in this research is to provide the individual with permanent and effective learning methods, starting from the pre-school period and leading him into full awareness of the importance of an adequate and balanced diet which is necessary during one's life time.

The main aim of my research is to examine the effect of the learning cycle for the development of the nourishment concept on the children receiving pre-school education between the ages of 4-6.

The researches done on the development of the nourishment concept on the pre-school children are in adequate in out country. The importance of this issue in the child's healthy development, growth and education is obvious. That's why I have choosen this topic as the subject matter of my research.

The applications were done during 1997-1998 whereas the statistical analysis of the data was dealt with later on.

It's an experimental research consisting partia1ly of a pretest, post-test and a control group.

The questionnaire used in this project has been developed by the researcher. It consists >f33 questions accompanied by pictures as much as possible. It's divided into 5 sub-questionnaires covering certain topics. It's applied in 20 minutes. Evaluation is done according to Marek and Simpson' s classification.

The validity and reliability have been tested. in order to find out the insights of the families a 23 questioned "Family Survey" has been done. Learning Cycle Method has been used in the research. With this method we come to realize that the education provided to the experimental group is effective because of the data compiled from the statistical results between this group and the control group.

The development of nourishment concept is not related with the individual' s sex.

No striking difference has been noted between the total pointage of mother's level of education, her job variable with the concept of nourishment in the one dimensional variation analysis made. The sub-questionnaire nourishment-health results in favour of the university graduate mothers. There is a difference in favour of the mothers' (ages 26-35) in relation to mother'g age variable in accordance with the total pointage of the nourishment concept and in the sub-questionnaire about the usefulness of different types of nourishment.

There is a difference in favour of the ones who answered ' yes' or 'A Little' the ones who have read books on nourishment and are acquainted with the concept.No meaningful relationship has been found between the variable providing information about the usefulness of food and the nourishment concept.

There is a striking difference in the results in favour of the post-test, when contrasted with the total pointage of nourishment concept and the general experimental male and female group with the pre-test and post-test done for all the sub-ques6onnaires.

Yüklə 18,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə