##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsaslarıYüklə 0,63 Mb.
səhifə1/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
#102095
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##book_id=096//book_name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları //

##fk=101//ks=04//fn=096// sumalltest= 303 //

##Fakültənin adi. . . . . Riyaziyyat

## İxtisas . . . . . Riyaziyyat - informatika müəllimliyi

##Fənnin adi . . . . . Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları

##Bölmə . . . . . Azərbaycan, əyani Qrup: Rİ - 501 - 504

##Kafedra müdiri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dos.A.Q.Cəfərov

##Müəllimin adı. . . . . dos: N. B. Nəsirov

##İşçi qrupun üzvləri:

1. b/m C.N. Abdullayeva

2. İ. Ə. Zeynalova

3. b/m.M.T.Rzayev


##num= 1// level= 1// sumtest=20 // name= Təhsil fəlsəfəsi anlayışı. Müxtəlif təhsil fəlsəfələri //


1. Ən geniş yayılan fəlsəfi cərəyanlar hansılardır.

A) realizm, essensializm, rekonstuktuktivizm, idealizm

B) proqressivizm, perennializm, essensializm, eksistensializm

C) perennializm, essensializim, realizim, bixeviorizm

D) rekonstuktivizm, essensializm, realizm, idealizm

E) essensializm, idealizm, realizm2. Proqressivizm tərəfdarlarına görə təhsil nə üçün lazımdır?

A) Bilik və bacarıqlar əldə etmək üçün lazımdır

B) Varlığın mövcudluğunun səbəbini öyrənmək üçün lazımdır

C) İnkişafı təmin etmək üçün lazımdır

D) Düzgün seçimlər etmək üçün lazımdır

E) Gələcək işlərini qurmaq üçün lazımdır3. Proqressivistlərə görə “öyrənən” kimdir?

A) Öyrənən bilik və bacarıqların daşıyıcısıdır. O öyrəndiklərini yerigələndə istifadə edə bilər

B) Öyrənən intellekt və emosiyalardan ibarət olan unikal, azad və məsuliyyətli yaranmışdır.

C) Öyrənən düşünən və hiss edən (idraklı və intuisiyalı) varlıqdır.

D). Öyrənən təcrübə aparan orqanizmdir.

E) Öyrənən öyrəndiklərini digərlərinə ötürəndir4. Təhsil insanın ehtiyaclarını necə təmin etməlidir?

A) Müxtəlif təcrübələrə istinad edərək inkişaf etməlidir

B) Hər bir insanı fərd olaraq inkişafına istiqamətlənməlidir

C) İnsanın biliklərinin əsasını təmin etməkdən ibarətdir

D) İnsanların ehtiyacları müxtəlif olduğundan təhsil şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin inkişafına istiqamətlənməlidir

E) Təhsil yalnız mütləq həqiqətə istiqamətlənərək insanın ehtiyaclarını təmin etməlidir5. Təhsil mühiti necə olmalıdır?

A) Təhsil mühiti öyrənənin bilik və bacarıqlarının inkişafını təmin edən daşıyıcıdır.

B) Təhsil mühiti həyatın özü olmalıdır

C) Təhsil şagirdləri həyata hazırlanmamalıdır

D) Təhsil mühiti şagirdlərin hər tərəfli inkişafını təmin etməlidir

E) Təhsil mühiti həyatın özü olmalıdır. Burada şagirdlər həyata hazırlanmamalı, həyatın özündə öyrənməlidirlər.6. Təhsilin məqsədi nə olmalıdır?

A) Yeni təcrübəyə əsaslanaraq daim inkişaf etmək təhsilin həm əsas xüsusiyyətinə, həm də məqsədinə çevrilməlidir

B) İKT - dən istifadə edərək tədris prosesini qurmaq

C) Dünya təcrübəsinə istinad edərək təlimi təşkil etmək

D) Yeni təlim metodlarından səmərəli istifadə edərək tədrisin təşkili

E) Şagirdlərin bilik bacarıq və vərdişlər əldə etmək7. Məktəbin əsas vəzifəsi nə olmalıdır?

A) Məktəb “hərtərəfli uşaq” üçün təhsil təmin etməlidir. Bütün diqqətini uşağın ehtiyaclarına və maraqlarına yönəltməlidir.

B) Bütün diqqətini uşağın ehtiyaclarına və maraqlarına yönəltməlidir.

C) Məktəb “hərtərəfli uşaq” üçün təhsil təmin etməlidir.

D) Şagirdləri diaqnostik qiymətləndirməsini təşkil etmək

E) Tədris prosesinin təşkili müəllim və şagirdlərə nəzarət8. Məktəbin təlim mühiti necə olmalıdır?

A) Əməkdaşlıq şəraitini həyata keçirilməsini təmin edir.

B) Məktəb şagirdlərin qruplarda düşünməsini təmin edir ki, bu da yarışmanı deyil, əməkdaşlığı həyata keçirir.

C) Müəllim şagird münasibətlərinin təşkili üçün şərait yaradır

D) Təlim - tərbiyə işlərini həyata keçirir

E) Şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almalarını yerinə yetirir9. Mənimsəməni təmin edən təlim necə baş verməlidir?

A) Şagirdyönümlülük prinsipinə istiqamətləndirməklə

B) Cari planlaşdırmanın düzgün yerinə yetirilməsi nəticəsində

C) Şagirdləri kollektiv və qruplar şəklində təhsilə istiqamətləndirilir

D) Şagirdlər problem həllinə əsaslanan layihələrə cəlb edilməklə praktik məsələlərdən nəzəri prinsiplərə doğru istiqamətləndirilir.

E) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması istiqamətində10. Kurikulum hansı məsələləri əhatə etməlidir?

A) Pedaqoji prosesin tamlığı məsələsini əhatə etməlidir.

B) Təlimin texniki vasitələrindən istifadə edə bilsinlər.

C) Fəal və interaktiv təlim metodlarından günün tələblərinə uyğun istifadə qaydaları

D) Şagirdyönümlülük, tələbyönümlülük, şəxsiyyətyönümlülük məsələlərini

E) Kurikulumda əsas diqqət ona yöənlməlidir ki, şagidlər ictimai fənlər, tətbiqi elmlər və peşə texnologiyaları üzrə problemləri həll edərkən uğurlu üsul və vasitələr seçə bilsinlər.

11. Hansı təlim üsullarına üstünlük verilməlidir?

A) Şagirdlərin idrak fəallığının artırılmasına üstünlük verilməlidir

B) Proqramlaşdırılmış test tapşırıqlarına üstünlük verilməlidir. Bu üsul vasitəsilə şagirdlərin idrak fəallığı inkişaf edir

C) Layihələr üsuluna üstünlük verilməlidir. Bu üsul vasitəsilə şagirdlər problemlərin həll edilməsinə istiqamətlənməlidirlər.

D) Şagirdlərin hərtərəfli inkişafına

E) Diaqnostik və cari qiymətləndirmə üsullarına12. Proqressiv təhsil fəlsəfəsi hansı dövrləri əhatə edir

A) 1999 - 2003 cu illər

B) 1918 - 1920 - ci illər

C) 1950 - ci ildə sonra

D) 1985 - 2000 ci illər

E) 1920 - ci ilin ortalarından başlayaraq 1950 - ci ilin ortalarına qədər keçən bir müddət ərzində yaradılmışdır.13. Təhsilin fəlsəfəsi özündə aşağıdakı komponentlərdən hansını birləşdirmir?

1 - təhsilin məqsədi;

2 - təhsilin xüsusiyyəti

3 - şagirdin iştirakı baxımından təlimin xüsusiyyəti;

4 - şagirdlərin kitab üzərində iş xüsusiyyətləri;

5 - intellekt baxımından müstəqil öyrənənlər yetişdirmək;

A) 5


B) 1

C) 2


D) 4

E) heç biri14. Müxtəlif fəlsəfi cərəyanların nöqteyi - nəzərinə əsasən təhsilin məqsədi nə olmalıdır?

1 - Yeni təcrübəyə əsaslanaraq daim ünsiyyət etmək

2 - Təhsil yalniz mütləq həqiqətə ümumbəşərliyətə və dəyişməzliyə istiqamətlənməlidir.

3 - Hər bir usağın fərd olaraq inkişafı təhsilin ən mühüm məqsədi olmalıdır.

4 - Şagirdlərin biliklərinin əsasını təmin etməkdən ibarətdir.

a - –proqressivizm

b - perennializm

c - essensializm

d - eksistensializm

A) 1b, 2d, 3c, 4a

B) 1a, 2d, 3b, 4c

C) 1a, 2b, 3d, 4c

D) 1c, 2d, 3b, 4a

E) 1b, 2c, 3a, 4d15. Uyğunluğu müəyyən edin?

1 - Varlığın mövcudluğunun səbəbini öyrənmək üçün lazımdır

2 - İnkisafı təmin etmək üçün lazımdır

3 - Bilik və bacarıqları əldə etmək üçün lazımdır

4 - Düzgün seçimlər etmək üçün lazımdır

a - proqressivizm

b - perennializm

c - essensializm

d - eksistensializm

A) 1c, 2b, 3d, 4a

B) 1d, 2b, 3a, 4c

C) 1a, 2b. 3d. 4c

D) 1d, 2c, 3b, 4a

E) 1b, 2a, 3c, 4d16. Məktəbin əsas vəzifəsi nə olmalıdır?

1 - Məktəb özlüyündə insanın müxtəlif xüsusiyyətləri, hafizəsinə əhəmiyyət verir və əsəs diqqəti şüurun inkaşafına yönəldir

2 - Məktəb “hərtərəfli uşaq”üçün təhsili təmin etməlidir, bütün diqqətini uşağın ehtiyaclarına və maraqlarına yönəltməlidir.

3 - Məktəb real dünyani başa düşmək ücün şagirdlərə lazım olan bilikləri catdırmağı qarşıya məqsəd qoymalıdır.

4 - Özünün reallaşdırma səyahətində hər bir şagirdə kömək göstərməlidir.

a - proqressivizm

b - perennializm

c - essensializm

d - eksistensializm

A) 1c, 2a, 3d, 4b

B) 1b, 2a, 3c, 4d

C) 1d, 2b, 3A, 4b

D) 1a, 2b, 3d, 4a

E) 1c, 2d, 3b, 4a17. Proqressivizm fəlsəfi cərəyanının əsas ideyalarını seçin.

1 - Şagirdlər ideyaları fəal təcrübə yolu ilə sınaqdan cıxarmalıdırlar

2 - Təhsilin məqsədi şagirdləri sivilizasiyanın böyük ideyaları haqqında məlumatlandırmaq.

3 - Bu passiv olmayan, fəal təlimdir,

4 - Kitablar səlahiyyətdən daha çox vasitədir.

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) hamısı

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 418. Perennializm fəlsəfi cərəyanının əsas ideyalarını seçin.

1 - Real aləm səbəblər dünyasıdır.

2 - Müəllim izah edir, şagird passiv resepientdin (qəbul edən )

3 - Bu passiv olmayan fəal təlimdir.

4 - Həqiqət xeyirxahlıqdır.

A) 2, 3


B) 2, 4

C) 1, 2


D) 3, 4

E) 1, 419. Eksistensializm fəlsəfi cərəyanın əsas ideyalarını seçin .

1 - Şagirdlər ideyaları fəal təcrübə yolu ilə sınaqdan çıxarmalıdılar.

2 - Həqiqətən xeyirxahlıqdır və nəyin doğru olduğunu yalnız insan özü müəyyən edir.

3 - Real aləm səbəblər dünyasıdır

4 - Məktəb şagirdlərə onların özlərini tanımağa və cəmiyətdə öz yerlərini müəyyən etməyə köməklik göstərilən bir yerdir

A) 2, 3


B) 1, 3

C) 1, 2

D) 3, 4

E) 2, 4


20. Proqressivizistlərə görə müəllimin rolu nədən ibarət olmalıdır?

A) Müəllim şagirdləri istiqamətləndirməli və onlara məsləhətlər verməlidir .

B) Müəllim məsuliyətli rəhbərdir, böyuklər dünyasi ilə uşaqlar aləmi arasında əlaqələndirici rolu oynayır

C) Müəllim əhəmiyyət keçirdiyi dəyərli və onların əhəmiyyətliliyinin səbəblərini öyrənənlərə təqdim edir.

D) Müəllim şagirdləri ilə düşünülmüş şəkildə davranır. Təlimdə əsas yazıya, ədəbiyyata fikir verilir.

E) Kulikulum insanpərvərliyə istiqamətlənməlidir.Kataloq: images -> PORTAL -> YENI
YENI -> ##Fakültənin adi Riyaziyyat ## Kafedranın adı: Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası
YENI -> ##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsi
YENI -> ##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika ## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyi
YENI -> ##Təsdiq edirəm: ##Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri
YENI -> Aşağıdakılardan informasiya prosesi olanlarını seçin. İnformasiyanın qəbul edilməsi
YENI -> ##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi
YENI -> ##Fakültə: Kimya və biologiya ##İxtisas: kimya və biologiya müəllimliyi
YENI -> ##book id= 327//book name= // Uşağın anatomiyası fiziologiyası və gigiyenası

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə